Anda di halaman 1dari 31

COMMANDITAIRE \''ENOOTSCHAP

POASAAPERKASA

n. w.Jond !,,.3r (- NcnJ.o

D(lKUltlEN PEI{AWARAN

PEXERJAAN: PEI{GADAAII KO ATRUKSI JALAII PRODUKSI DI I(EC. ABELI PROV. SULTRA

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

POASAA PERKASA

E mair : Doasaa-parkasa(Ayshoo co id

Nomor :
Lampin

105/PP/it2012
1

Kendari 28 Seplember 2012

(salu)

Be

as

Panitia Pengada.n Earang/Jasa oinas Pe.kbunan dan Hortikultura Prcv, Sultra TahlnAnqqaEn 2012

diJln Perlanian No.


1 Kola

Kenda SularesiTenoOara
Pengadaar KontruksiJalan Produksi

Perihal

: Penawaran Pekeriaan

Sehubungan dengan pengumuman pelelangan Pengadaan Konlruksi Jaan P.oduksi Nomor 18 /PAN-APBD/Disbun-Horti/lX/2012 ianggal20 September 2012 dan setelah kami pelaja dengan saksama Dokumen Pensadaan dan Berila Ara Pembeian Penielasan, dengan ini kami mengajukan penawa6n uiiuk pekeriaan sebesar Pengadaan Konlruksi Jalan Prcduksj dengan volume 2 677,5 juta puluh puluh lina empat tujuh 6tus dua Rp.264.725.000,- {dua ratus enam

memperhaukan ketenluan dan peByatan yang iercantum dalam Dokumen Pensadaan untuk melaksanakan pekedaante6ebul diaias

PenawaEn

ini sudah

pelaksanaan pekeraan selama 60 (enam pullh) had kalender.

Kami akan melaksanakar pekeaaan teBebut dengan jangka 45 (empat puluh ima) hari

waktu

Penawaran ini bedaku selama pemasukan penawaran. ierakhir langgal

kaLender sejak

Sesuaidengan peGyaralan, beGama Surat Penawaran ln kamirampi.kan: 1 . Dokumen yang disyaratkan yaitu Data Administrasi, Data Tek.is dan Data Hargai 2 Dokrmen Data lsian Kualifikasi sansqup dan akan tunduk pada semua ketenluan yanq tercanlum dalam Dokumen

Dengan disampail.annya Sural Penawaran ini, maka kaml menyatakar

COMMANDITAIRE \IJNOOTSCI IAP

POASAAPERKASA

.Ir-

w.yora No- ar (j Kn&i

DATA ADMINISTRASI

PEXERJAA ! PEI{GAD'IAN KOTATRUKSI JAIAN PRODUKSI


DI I(EC. ABELI PROI'. SULTRA

ffi ffiiffi

ffi @q
LSdPi

ffi

ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi,ffi.ffi.wffi ffi
P.T. ASURANST

PAR('LAMAS

ffi ffi
btdd4l

ffi ffi rc B 315560 I ffit


lcy51

JT.MINAN PENAWAFAN
xirai : Rp. d 015.2G0,-(EmFr

tffi F]
r$dl

ffi Fql
slgl

ffi affi
ts4l

n rimhra+.ihl4@ 6n'q.nao n r'hnrpiih) ^ Dengon inr dnynEk4q. ,hah{a kan i cV PoASAA PFRMSA, Al.m.t RGI oLAiias CABANG r(EirDARrJr se$agirP6.ft serar$ffya.Nsehti T sr?ch Yu.ur No 37 r3rr. (0,101 3rr775e Fd {0401) 31?8374 K.ndari, sebasar PeqamLn. seailulny" l+-&,1 fise[i e1E9?i plilJAfir , hedaossoi! ]"fth dio deila( recar t4dkit Fda i pa]lrTra PNGADAAN 8!iA G I .IASA DINIS PRKFAINAIiI OAN HORTII<VLTURA PROVINSI S P.dniiar No. 1 K4r. K.nd..i-.ur.w.!iT.neliri, -senallai P&rikena
P.l4kn!.n.!-"rant$,yam<ehuPtNERrHAJAmrnaxalasuanote!rorahRp,!015260,-(Emr.rjllilina blas ribu dua nruanam pulLLh a'piah)
mrN de19 mengkoirM dn mtuk rearlkoi pemiarRn lmarr r rrhmad^ TERJASTN rid.k hJ#4h kMlbin r#oaimaia dbrrrr!'i PenoaiJaan u.iuk pebkenaan p"reangan Pelc4aan : FENGAOAAN XONTRUKST JALAN

ffi ffi ffi


q!91

F]
lESjgl

ffi ffi ffi m


I&TFI

daram Dok

BE]
B@l

'metr PRoDt]KslYangffsebi:rl]aRl@nol4

FE]
s-d?ma d aksanaka4n-q P-creaqsan Flar s4qdah d'nvelaka4 s-b{gal

len?dk ken ar tr4a@E4qy"

l8bdt

ffil

i&.el
) LlrnlFahkan J ah ian Pehk*i.an ?) {qraiiraroqanr Kodmk: arqu
1

s4lera h

dMl(

iebaoar penenano

ffi ffi
t6&l

Had r daram rdadrkasr dan / ard( nflkasi senaoai .aron pemenang


.har

rqd

kon4rsi Krhst iaq N-pporisme IKKN)

shm

23 sopimb3 r 2012 sampa dengan lanoqal os

(rrj{h a'r'rh
tu$m&r

risa) ha'i karenler da4 erekrjr mda da'i

ranssar

201 2.

ffi

PENramrNakanmembartrkepadaPENERTMAJAfiTNAN*lumrahnarlamnanr*h,lietasdstBmkKir paing ramhat rr (drpai .{,Aas) harr kerl. hira s}mi (Lrncond!.m ) setsrah |NAN hfr.jaar KlpLrrL6dn PENER|MA JAi NAN d+,!ryi pnoeieai

ffi ffi ffi m


1856P

ffi1

ffi ffi KB]


F$l
&&1

"

sanknak[rrrERJAH|N.ie]anl /kioFsan M-pn0ni, rk Ba da pasa $ 2 Kr H Pe.data denoaf rnr d teoaskan tsrmry r4irk meDrqtd lriFya hada
1

kemhar

[alsd F EilailN
an djuar0'ha

4eteoa5kan hak-hak

sehaoarmana dimaksdd d.rah

p.sir 133r riurl Perdlln

ms{nas hdailn}

ffi ffi
a#l
@s-,ia@l

tunMa n nenca efiadat P EilrArlrrN rr$Ja$ d<an Fm ia4 in hnft6 sudah dL alrkai srambar-rahbainy? daram Mkr0 i0 {rioa Pr{t'} h.d l:Fn@ es'eh rrpn0'r6y! rys rFrroku jaqinan rni

4i

Fadalanlcal26$p'mher2012

,ffi
Ira{P-ry

all{;o

LA r. A .
"

ffi ffi ffi ffiffiffiH

autffiN

ffi ffi ffi ffi


,@rl

AZARU

DIN q ARAHAP, S,S43

tffi

ffi ffi

COMMANDITAIRE \NOOTSCHAP

POASAAPERI(ASA

DBa:po$a&pcrkqa@Fh@'@id

gahM 6aya ,no be&nda tang.n di bsMh ini tuny.kan dng.n


!@unsouhnyE &rem mdgrkut pereranqEn pekedaan Pembangunan Jalan Prcduksr

p.da

DPASKPD/APBo Dnas Pq(ebumn dan HonikutuE P@lnsl Sulawesl

Tenggah Tahun AnggaBn 2012, butEn ..bagei PNgTNI/Polri

Dffildan rmyataan

ini

3ayl bu.t odlk dlqumkan.

Kendad, 28 Seplember 2012

CC)MMANDITAIRE rv'ENOC)TSCXLA.P

Gndfuiq'confu's

POASAA PERI(ASA

IUI'IDUK PAOA PERATURAN DAN TIDAK MANUNTUT GANTI RUGI

BarNa s.' yans beidnda lang.n diba@h ini ren iakan denqan sunsolnnya lunduk pd. psEbEn yang bedaku, tdak alan mqunll)l gan rugi r@tke ang!6En tdak dLailkan 100 % d.n jusa *1.n3 p6s pelelangan kegiaian P.nbgigunan J.lan Podukci pdda DPA.SKPD/APBo Din$ Frtobumn d.n HoiikslluE Prc$nei Sul.wsl TengOa6 Tahun AnOEaEn 2012.
O6mlklan pemy.taan ini

sya bu.l utuk digunkan.

i/sdad,

' ]:-,-:'-

28 Seprenbq 2012

Q>;=-;/r':r9!EKr

COMMANDITAIRE \'ENOOTSCTLA.P

POASAAPERKASA

KEBENARAN DOKUI'EN

Bahwa .aya y.ng bertanda tangan dlbaMh ini menyalakan deng.n ssungquhnya *gala dokumen yang kami benkn adalah benar, apabila dikefrldlan hai iarry.t dilemui bahna doxumeniolrumen ysng l6lrh kami benkan lidak benarhaJsu, makr krm boEdia diguqu*an dalam pelelangan ini, dan jika te.pilih sebaqaipelaksan. kegi.trn mrka k misap hengganlisegala keruqian yang teiadi

slahs pelaksnaan

kegialan be .ngsung psda DPA-SKPD/APBo D nas Peftebunan

d.n HonikultuE Proinsi

SdaGi

Tencqat. Tahun Anss.En 2C12.


bu61 untuk diOunakan.

Demikian pem!laan ini

s.!

COMMANDITAIRE VENOOTSC}LA.P

POASAAPERKASA

SURAT PERNYATAAN

JAI'INAN SOSIAL TENAGA KERJA

menyatakan denqan $sungguhnF *gala Tenaqa Ked. y.ng dilibalkan slama pelaksanaan peke{aan

balua .aya yang bBdsnda tanqan dbaMh ni

Jalan Produksi aksn diberl Jamhan Socal Tenag. Ked. bil. dnunjuk sbagai Demenans lel.ns. Apsbils dikdldian hari iemyala penyataan ini (id.k dil.lc.nakan kadi slap menacanlr segal. k.rugian yanq terjadi selama pelaksanaan kegiaian bedanqsung dan akan dilunlul *68 prdd6 dsn pidatu suaihukufr yaig be aku.
Demikian pemyalaan n' saya buat unluk diaun.k n.

Kndsri, 23 S6ptmbr 2012

E
'"aa peY;n

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

POASAAPERKASA
c
Kend

.n.

wayona No.3r

DATA TEKNIS

PEXCR'AA :
PEIIGADAAI{ KOIISTRUKSI JALAII PRODUKSI DI I(EG. ABELI PROV. AULTRA

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

POASAA PERT<ASA
perkasa@yahoo.co.id

PP

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

fsk

dimuraL Adapln peke4aan pererapan lereebui pemalokan vaiiu Pekiaan Peke4aan pematokan dan pengukuran uang
dilaksanekan oleb kontEklo r pelaksanz den qa n tur uan pengecekan ulang pensukun Pmasanqan palok pbfil memaniana dpasanq pada

Mobiisas Peratan rnag: Kerla pada tahap awa , ad.ah peGatao yang dibuthkan uniur membaisui Ls tasras tas pebyek. sepedi Direks Keel G0dang,Pagar perovek Peraalan vanq d qunakan Mobilsasilenaoa keG baik ienasa keia Ah L d:n tenas. ainya

untuk penqadaan dneks keer ini phak kontraklor

keet in berf0ngs untuk tenpar beist rahat para peksla dan penympanan

pksjaan admindcs|bsupa ke4a kenas gambardan bebeEpa

pke.jaan

blhan untuk mmbual nama pmyek yans bedujuan udluk henrad


pkeria menyapkan

papan bahan Proyek

peaksanaan

proyek

yang bers Nama

yang

meaksanakan

Ek.iaan lamany. pekerean

1 Pekeriaan

ada ah pekerlaan pemolonqan bnah denq6n lutuan untuk dempe

qaian

leah dnencanaktr Ad.pun prosedur peketaa. dar

2Lokas yangakandpolons(cuttns)harusalrierbih peke4aan ceaing dan gtubbng


akar porron dan batu.baruan
3

lntuk

menselahu harus meLakukan pnqukuEn den arat ukur (heodo Apab a eevas ranah tdak

porons kmba deioan mengsunakai aai bei (notor qr.de4. sampai


d

yang teah

poloos dnsan

5 Meakukan penqu an kepadalan kepadalan (ur Ddensity sand con iesl) di rapansan Pererlaan Galian ranah Biasa

Galian lanah Biasa Commond Dalam pekedaan n d'lakukan penssalian untuk frenghilangkzn alau membuang maierar yang tdakdapatd'pakai sebasa sttukrur laan. yanq d .kukn menggunakan excav.ior untuk memoionq basan ruas jalan sesua dengan gambar ncana sdangkan pengangkuian dnqan menssunakai d!mp tuck 'lilakukan

Galian Struklur Pada pekeiaan ga an sl.uklur in menDakup sa .n Pada seqaa leni peke.laan yans disebut ala! dtunjukkan daam sahbar rntuk slruklur Pekeiaan qalian ini hanya rerbaras u uksarian 2daipondas Fmbahn

Peke4aan Penyrapan badan

pembe6ihan okas penulupan taai dan la nnya Seh ngga pelaksanaan prcyk n berjaaf dengan

ancar

Peke4aan peny'apan bad

pada tuas laan yanq Motor sder d'sunakan untuk meraiak n ser@ jalan sesuai q.mbar rcncana sedangkanpemadalannya mensstrnakzn vibEtor D er

Keidari,2s september 20r2

gv-PoiAsM PERKASA

l/-

DTS.DJAFACHRUODIN

!l

: s,
^Y E,3 l
-vr1
'g

.EJ:

etc:r

6'

o. { -! < b+ E
o<

56s t

h(i ! 3 oV -l:!" i z !a\a


g 9UJiFI8 '] . e,t ? ''r[I dz !{td -

Lv,/ 9);:

ESqC

3i !i!t
<n;;:$

:o 3:ii
0 i {:;

Z< t"HI <n t i!9 )*; Q6:


.EE.

ata4

,"!ti ;ES'

cI6t;

*l;
BI ,il

= E =

:3,*
=

t.
I

l=
LF:
I

ti
q

-..t i-.

aii.:
a'

P ai

.) - :1_

>2 a:t )
= l:.i r./:.)i!
=

6 o E o
E

i3
sE

a :.:a I = ,. -.-; I . t =t):tt:

cr!9
9
=

!
E

l\,

>E

\ql
"N \\
EI;
ste

R*
d9

;ts 6-

.l \l \61

EF

3e
I

z
',4 ::: 7; -.I'
=

tr
*"'

E2t 4il:-

l-1
6;

/-=:1'=:

o
tr
=

-o!

=,.

:=:

7J\:':t

E E

2< !-.;i

CL

;]

R>
?i,
E

COMMANDITAIRE \.EN()OTSCHAP

POASAAPERKASA
:r1

_tr-

wayo4 No.

KeDd

DATA HARGA

PEKERJAA :
PENGADAAII KOXSTRUKE! JALAN PRODUKSI DI I(EG. ABELI PROI'. SULTRA

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

POASAA PERKASA
REKAPIIUTASI

Pererjaan

PsshFn

/ !:!:!:rv
I

l^l rln|rh{{@Ptk Gzn|@MbeLMtutu@


lu)
psjar

petunbah,i Nbii

PPN

l= 1o*

la)

Id

TUMDH TOTA! HARCA PEGNMN - IA) + IB)

kr6rzns. Duo

ndnus

EMn

Putuh Etlpdt

tutd f!fuh Rdtut Duo Muh uno Rlbu Ruploh

r(endari, 2sseFiember 2012

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

POASAA PERKASA

rfttuMN *6'ASAN / *roaBu!!l!'

COMMANDI-t-AIRI] \,'ENOoTSCTLA.P

POASAA PE,RI'ASA
i r cLin(l

.ll. wayors No-

C()NINIA NDrf
Jr.

P()/\S,,\,,\ PERK,'\S,,\

AIr i VIINOO'r'SaHAp

wa!,r,8 N,,

COI\,TNT
.tl.

POASAA I'F]IlKASA
\o. ilr c Lrr(

NDITAIRI \'I,N(

X )-fS ( ]I

IAP

\r_n\,,,a

E!4!4

eElalAIA!

]IMTAN NARGATlNAG4BA8AN

OAN

4RABTAN (

COMMANI)ITAIRE \'ENOOTSCTLA.I'

PC)ASAA PERKASA
yr

.tr.

wry(!!a No. 3r c Ke!!r

K*uDncr Itunrrc

Sctararr

D P :.*tlrri{{lfiidf 'r" I ' i: ,.'i'i"',',.:'.:t' ',"'K''


,) ';.r1,'il

traurAN la+B+c)
H6T645AlUPN P[ITR]AAN 1DT EI

t:lrli:g

":-

CONIMAN DITAII{E \']JNooTSCHAI'

PO,,\S,,\,,\ PERKAS,\

tr wr\oti3 N,,

1!!4!4

saurAN
HARCA

(A-3i.

TATUANPOTFIUN 1O1E

C.)MMANDITAIRE \'EN(X)TS(]HAP

POASAA PF,RKASA
:r

.t

r.

wayot,s No.

r<cn(

CON' N,IANDITAIITE
ti \\'rr,,14 N,,

Po,,\S/\,,\ PERKT\S]\

\-ENooTSCH,!P

DAFTAR HARGA DASAR SATUAN UPAH

TUKJ;S

3rlza 00

jon5oo

sopn/Drivs
t;mbartu sopn/ Driver

COMMANDTI)\IIiE \T,NOOTSCHAP

PO?\SAAPERKASA
ir

.t

r.

wryoDA No-

DAFTAR HARGA DASAR SATUAN BAHAN

M01

M3 M3

7,00000

Ta;ah uruC Bias


M06

M3 M3

e&

a
=

tO:): i.i.
^z c!
Z.r !- -:

i,::-

=-

3
g

-< . 7ih ='ii


o

',' 24.:: .,i <^::;.:ja^ -,:t-:


a

1':a

+ ^:3! !sH9
9::39;

e-:EgF

yECSEX