Anda di halaman 1dari 81

COMMANDITAIRE \''ENOOTSCHAP

POASAAPERKASA

n. w.Jond !,,.3r (- NcnJ.o

D(lKUltlEN PEI{AWARAN

PEXERJAAN: PEI{GADAAII KO ATRUKSI JALAII PRODUKSI DI I(EC. ABELI PROV. SULTRA

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

POASAA PERKASA

E mair : Doasaa-parkasa(Ayshoo co id

Nomor :
Lampin

105/PP/it2012
1

Kendari 28 Seplember 2012

(salu)

Be

as

Panitia Pengada.n Earang/Jasa oinas Pe.kbunan dan Hortikultura Prcv, Sultra TahlnAnqqaEn 2012

diJln Perlanian No.


1 Kola

Kenda SularesiTenoOara
Pengadaar KontruksiJalan Produksi

Perihal

: Penawaran Pekeriaan

Sehubungan dengan pengumuman pelelangan Pengadaan Konlruksi Jaan P.oduksi Nomor 18 /PAN-APBD/Disbun-Horti/lX/2012 ianggal20 September 2012 dan setelah kami pelaja dengan saksama Dokumen Pensadaan dan Berila Ara Pembeian Penielasan, dengan ini kami mengajukan penawa6n uiiuk pekeriaan sebesar Pengadaan Konlruksi Jalan Prcduksj dengan volume 2 677,5 juta puluh puluh lina empat tujuh 6tus dua Rp.264.725.000,- {dua ratus enam

memperhaukan ketenluan dan peByatan yang iercantum dalam Dokumen Pensadaan untuk melaksanakan pekedaante6ebul diaias

PenawaEn

ini sudah

pelaksanaan pekeraan selama 60 (enam pullh) had kalender.

Kami akan melaksanakar pekeaaan teBebut dengan jangka 45 (empat puluh ima) hari

waktu

Penawaran ini bedaku selama pemasukan penawaran. ierakhir langgal

kaLender sejak

Sesuaidengan peGyaralan, beGama Surat Penawaran ln kamirampi.kan: 1 . Dokumen yang disyaratkan yaitu Data Administrasi, Data Tek.is dan Data Hargai 2 Dokrmen Data lsian Kualifikasi sansqup dan akan tunduk pada semua ketenluan yanq tercanlum dalam Dokumen

Dengan disampail.annya Sural Penawaran ini, maka kaml menyatakar

COMMANDITAIRE \IJNOOTSCI IAP

POASAAPERKASA

.Ir-

w.yora No- ar (j Kn&i

DATA ADMINISTRASI

PEXERJAA ! PEI{GAD'IAN KOTATRUKSI JAIAN PRODUKSI


DI I(EC. ABELI PROI'. SULTRA

ffi ffiiffi

ffi @q
LSdPi

ffi

ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi,ffi.ffi.wffi ffi
P.T. ASURANST

PAR('LAMAS

ffi ffi
btdd4l

ffi ffi rc B 315560 I ffit


lcy51

JT.MINAN PENAWAFAN
xirai : Rp. d 015.2G0,-(EmFr

tffi F]
r$dl

ffi Fql
slgl

ffi affi
ts4l

n rimhra+.ihl4@ 6n'q.nao n r'hnrpiih) ^ Dengon inr dnynEk4q. ,hah{a kan i cV PoASAA PFRMSA, Al.m.t RGI oLAiias CABANG r(EirDARrJr se$agirP6.ft serar$ffya.Nsehti T sr?ch Yu.ur No 37 r3rr. (0,101 3rr775e Fd {0401) 31?8374 K.ndari, sebasar PeqamLn. seailulny" l+-&,1 fise[i e1E9?i plilJAfir , hedaossoi! ]"fth dio deila( recar t4dkit Fda i pa]lrTra PNGADAAN 8!iA G I .IASA DINIS PRKFAINAIiI OAN HORTII<VLTURA PROVINSI S P.dniiar No. 1 K4r. K.nd..i-.ur.w.!iT.neliri, -senallai P&rikena
P.l4kn!.n.!-"rant$,yam<ehuPtNERrHAJAmrnaxalasuanote!rorahRp,!015260,-(Emr.rjllilina blas ribu dua nruanam pulLLh a'piah)
mrN de19 mengkoirM dn mtuk rearlkoi pemiarRn lmarr r rrhmad^ TERJASTN rid.k hJ#4h kMlbin r#oaimaia dbrrrr!'i PenoaiJaan u.iuk pebkenaan p"reangan Pelc4aan : FENGAOAAN XONTRUKST JALAN

ffi ffi ffi


q!91

F]
lESjgl

ffi ffi ffi m


I&TFI

daram Dok

BE]
B@l

'metr PRoDt]KslYangffsebi:rl]aRl@nol4

FE]
s-d?ma d aksanaka4n-q P-creaqsan Flar s4qdah d'nvelaka4 s-b{gal

len?dk ken ar tr4a@E4qy"

l8bdt

ffil

i&.el
) LlrnlFahkan J ah ian Pehk*i.an ?) {qraiiraroqanr Kodmk: arqu
1

s4lera h

dMl(

iebaoar penenano

ffi ffi
t6&l

Had r daram rdadrkasr dan / ard( nflkasi senaoai .aron pemenang


.har

rqd

kon4rsi Krhst iaq N-pporisme IKKN)

shm

23 sopimb3 r 2012 sampa dengan lanoqal os

(rrj{h a'r'rh
tu$m&r

risa) ha'i karenler da4 erekrjr mda da'i

ranssar

201 2.

ffi

PENramrNakanmembartrkepadaPENERTMAJAfiTNAN*lumrahnarlamnanr*h,lietasdstBmkKir paing ramhat rr (drpai .{,Aas) harr kerl. hira s}mi (Lrncond!.m ) setsrah |NAN hfr.jaar KlpLrrL6dn PENER|MA JAi NAN d+,!ryi pnoeieai

ffi ffi ffi m


1856P

ffi1

ffi ffi KB]


F$l
&&1

"

sanknak[rrrERJAH|N.ie]anl /kioFsan M-pn0ni, rk Ba da pasa $ 2 Kr H Pe.data denoaf rnr d teoaskan tsrmry r4irk meDrqtd lriFya hada
1

kemhar

[alsd F EilailN
an djuar0'ha

4eteoa5kan hak-hak

sehaoarmana dimaksdd d.rah

p.sir 133r riurl Perdlln

ms{nas hdailn}

ffi ffi
a#l
@s-,ia@l

tunMa n nenca efiadat P EilrArlrrN rr$Ja$ d<an Fm ia4 in hnft6 sudah dL alrkai srambar-rahbainy? daram Mkr0 i0 {rioa Pr{t'} h.d l:Fn@ es'eh rrpn0'r6y! rys rFrroku jaqinan rni

4i

Fadalanlcal26$p'mher2012

,ffi
Ira{P-ry

all{;o

LA r. A .
"

ffi ffi ffi ffiffiffiH

autffiN

ffi ffi ffi ffi


,@rl

AZARU

DIN q ARAHAP, S,S43

tffi

ffi ffi

COMMANDITAIRE \NOOTSCHAP

POASAAPERI(ASA

DBa:po$a&pcrkqa@Fh@'@id

gahM 6aya ,no be&nda tang.n di bsMh ini tuny.kan dng.n


!@unsouhnyE &rem mdgrkut pereranqEn pekedaan Pembangunan Jalan Prcduksr

p.da

DPASKPD/APBo Dnas Pq(ebumn dan HonikutuE P@lnsl Sulawesl

Tenggah Tahun AnggaBn 2012, butEn ..bagei PNgTNI/Polri

Dffildan rmyataan

ini

3ayl bu.t odlk dlqumkan.

Kendad, 28 Seplember 2012

CC)MMANDITAIRE rv'ENOC)TSCXLA.P

Gndfuiq'confu's

POASAA PERI(ASA

IUI'IDUK PAOA PERATURAN DAN TIDAK MANUNTUT GANTI RUGI

BarNa s.' yans beidnda lang.n diba@h ini ren iakan denqan sunsolnnya lunduk pd. psEbEn yang bedaku, tdak alan mqunll)l gan rugi r@tke ang!6En tdak dLailkan 100 % d.n jusa *1.n3 p6s pelelangan kegiaian P.nbgigunan J.lan Podukci pdda DPA.SKPD/APBo Din$ Frtobumn d.n HoiikslluE Prc$nei Sul.wsl TengOa6 Tahun AnOEaEn 2012.
O6mlklan pemy.taan ini

sya bu.l utuk digunkan.

i/sdad,

' ]:-,-:'-

28 Seprenbq 2012

Q>;=-;/r':r9!EKr

COMMANDITAIRE \'ENOOTSCTLA.P

POASAAPERKASA

KEBENARAN DOKUI'EN

Bahwa .aya y.ng bertanda tangan dlbaMh ini menyalakan deng.n ssungquhnya *gala dokumen yang kami benkn adalah benar, apabila dikefrldlan hai iarry.t dilemui bahna doxumeniolrumen ysng l6lrh kami benkan lidak benarhaJsu, makr krm boEdia diguqu*an dalam pelelangan ini, dan jika te.pilih sebaqaipelaksan. kegi.trn mrka k misap hengganlisegala keruqian yang teiadi

slahs pelaksnaan

kegialan be .ngsung psda DPA-SKPD/APBo D nas Peftebunan

d.n HonikultuE Proinsi

SdaGi

Tencqat. Tahun Anss.En 2C12.


bu61 untuk diOunakan.

Demikian pem!laan ini

s.!

COMMANDITAIRE VENOOTSC}LA.P

POASAAPERKASA

SURAT PERNYATAAN

JAI'INAN SOSIAL TENAGA KERJA

menyatakan denqan $sungguhnF *gala Tenaqa Ked. y.ng dilibalkan slama pelaksanaan peke{aan

balua .aya yang bBdsnda tanqan dbaMh ni

Jalan Produksi aksn diberl Jamhan Socal Tenag. Ked. bil. dnunjuk sbagai Demenans lel.ns. Apsbils dikdldian hari iemyala penyataan ini (id.k dil.lc.nakan kadi slap menacanlr segal. k.rugian yanq terjadi selama pelaksanaan kegiaian bedanqsung dan akan dilunlul *68 prdd6 dsn pidatu suaihukufr yaig be aku.
Demikian pemyalaan n' saya buat unluk diaun.k n.

Kndsri, 23 S6ptmbr 2012

E
'"aa peY;n

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

POASAAPERKASA
c
Kend

.n.

wayona No.3r

DATA TEKNIS

PEXCR'AA :
PEIIGADAAI{ KOIISTRUKSI JALAII PRODUKSI DI I(EG. ABELI PROV. AULTRA

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

POASAA PERT<ASA
perkasa@yahoo.co.id

PP

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

fsk

dimuraL Adapln peke4aan pererapan lereebui pemalokan vaiiu Pekiaan Peke4aan pematokan dan pengukuran uang
dilaksanekan oleb kontEklo r pelaksanz den qa n tur uan pengecekan ulang pensukun Pmasanqan palok pbfil memaniana dpasanq pada

Mobiisas Peratan rnag: Kerla pada tahap awa , ad.ah peGatao yang dibuthkan uniur membaisui Ls tasras tas pebyek. sepedi Direks Keel G0dang,Pagar perovek Peraalan vanq d qunakan Mobilsasilenaoa keG baik ienasa keia Ah L d:n tenas. ainya

untuk penqadaan dneks keer ini phak kontraklor

keet in berf0ngs untuk tenpar beist rahat para peksla dan penympanan

pksjaan admindcs|bsupa ke4a kenas gambardan bebeEpa

pke.jaan

blhan untuk mmbual nama pmyek yans bedujuan udluk henrad


pkeria menyapkan

papan bahan Proyek

peaksanaan

proyek

yang bers Nama

yang

meaksanakan

Ek.iaan lamany. pekerean

1 Pekeriaan

ada ah pekerlaan pemolonqan bnah denq6n lutuan untuk dempe

qaian

leah dnencanaktr Ad.pun prosedur peketaa. dar

2Lokas yangakandpolons(cuttns)harusalrierbih peke4aan ceaing dan gtubbng


akar porron dan batu.baruan
3

lntuk

menselahu harus meLakukan pnqukuEn den arat ukur (heodo Apab a eevas ranah tdak

porons kmba deioan mengsunakai aai bei (notor qr.de4. sampai


d

yang teah

poloos dnsan

5 Meakukan penqu an kepadalan kepadalan (ur Ddensity sand con iesl) di rapansan Pererlaan Galian ranah Biasa

Galian lanah Biasa Commond Dalam pekedaan n d'lakukan penssalian untuk frenghilangkzn alau membuang maierar yang tdakdapatd'pakai sebasa sttukrur laan. yanq d .kukn menggunakan excav.ior untuk memoionq basan ruas jalan sesua dengan gambar ncana sdangkan pengangkuian dnqan menssunakai d!mp tuck 'lilakukan

Galian Struklur Pada pekeiaan ga an sl.uklur in menDakup sa .n Pada seqaa leni peke.laan yans disebut ala! dtunjukkan daam sahbar rntuk slruklur Pekeiaan qalian ini hanya rerbaras u uksarian 2daipondas Fmbahn

Peke4aan Penyrapan badan

pembe6ihan okas penulupan taai dan la nnya Seh ngga pelaksanaan prcyk n berjaaf dengan

ancar

Peke4aan peny'apan bad

pada tuas laan yanq Motor sder d'sunakan untuk meraiak n ser@ jalan sesuai q.mbar rcncana sedangkanpemadalannya mensstrnakzn vibEtor D er

Keidari,2s september 20r2

gv-PoiAsM PERKASA

l/-

DTS.DJAFACHRUODIN

!l

: s,
^Y E,3 l
-vr1
'g

.EJ:

etc:r

6'

o. { -! < b+ E
o<

56s t

h(i ! 3 oV -l:!" i z !a\a


g 9UJiFI8 '] . e,t ? ''r[I dz !{td -

Lv,/ 9);:

ESqC

3i !i!t
<n;;:$

:o 3:ii
0 i {:;

Z< t"HI <n t i!9 )*; Q6:


.EE.

ata4

,"!ti ;ES'

cI6t;

*l;
BI ,il

= E =

:3,*
=

t.
I

l=
LF:
I

ti
q

-..t i-.

aii.:
a'

P ai

.) - :1_

>2 a:t )
= l:.i r./:.)i!
=

6 o E o
E

i3
sE

a :.:a I = ,. -.-; I . t =t):tt:

cr!9
9
=

!
E

l\,

>E

\ql
"N \\
EI;
ste

R*
d9

;ts 6-

.l \l \61

EF

3e
I

z
',4 ::: 7; -.I'
=

tr
*"'

E2t 4il:-

l-1
6;

/-=:1'=:

o
tr
=

-o!

=,.

:=:

7J\:':t

E E

2< !-.;i

CL

;]

R>
?i,
E

COMMANDITAIRE \.EN()OTSCHAP

POASAAPERKASA
:r1

_tr-

wayo4 No.

KeDd

DATA HARGA

PEKERJAA :
PENGADAAII KOXSTRUKE! JALAN PRODUKSI DI I(EG. ABELI PROI'. SULTRA

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

POASAA PERKASA
REKAPIIUTASI

Pererjaan

PsshFn

/ !:!:!:rv
I

l^l rln|rh{{@Ptk Gzn|@MbeLMtutu@


lu)
psjar

petunbah,i Nbii

PPN

l= 1o*

la)

Id

TUMDH TOTA! HARCA PEGNMN - IA) + IB)

kr6rzns. Duo

ndnus

EMn

Putuh Etlpdt

tutd f!fuh Rdtut Duo Muh uno Rlbu Ruploh

r(endari, 2sseFiember 2012

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

POASAA PERKASA

rfttuMN *6'ASAN / *roaBu!!l!'

COMMANDI-t-AIRI] \,'ENOoTSCTLA.P

POASAA PE,RI'ASA
i r cLin(l

.ll. wayors No-

C()NINIA NDrf
Jr.

P()/\S,,\,,\ PERK,'\S,,\

AIr i VIINOO'r'SaHAp

wa!,r,8 N,,

COI\,TNT
.tl.

POASAA I'F]IlKASA
\o. ilr c Lrr(

NDITAIRI \'I,N(

X )-fS ( ]I

IAP

\r_n\,,,a

E!4!4

eElalAIA!

]IMTAN NARGATlNAG4BA8AN

OAN

4RABTAN (

COMMANI)ITAIRE \'ENOOTSCTLA.I'

PC)ASAA PERKASA
yr

.tr.

wry(!!a No. 3r c Ke!!r

K*uDncr Itunrrc

Sctararr

D P :.*tlrri{{lfiidf 'r" I ' i: ,.'i'i"',',.:'.:t' ',"'K''


,) ';.r1,'il

traurAN la+B+c)
H6T645AlUPN P[ITR]AAN 1DT EI

t:lrli:g

":-

CONIMAN DITAII{E \']JNooTSCHAI'

PO,,\S,,\,,\ PERKAS,\

tr wr\oti3 N,,

1!!4!4

saurAN
HARCA

(A-3i.

TATUANPOTFIUN 1O1E

C.)MMANDITAIRE \'EN(X)TS(]HAP

POASAA PF,RKASA
:r

.t

r.

wayot,s No.

r<cn(

CON' N,IANDITAIITE
ti \\'rr,,14 N,,

Po,,\S/\,,\ PERKT\S]\

\-ENooTSCH,!P

DAFTAR HARGA DASAR SATUAN UPAH

TUKJ;S

3rlza 00

jon5oo

sopn/Drivs
t;mbartu sopn/ Driver

COMMANDTI)\IIiE \T,NOOTSCHAP

PO?\SAAPERKASA
ir

.t

r.

wryoDA No-

DAFTAR HARGA DASAR SATUAN BAHAN

M01

M3 M3

7,00000

Ta;ah uruC Bias


M06

M3 M3

e&

a
=

tO:): i.i.
^z c!
Z.r !- -:

i,::-

=-

3
g

-< . 7ih ='ii


o

',' 24.:: .,i <^::;.:ja^ -,:t-:


a

1':a

+ ^:3! !sH9
9::39;

e-:EgF

yECSEX

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

PC)ASAA PERKASA

.Tr.

w.yvna Nu. 3r

DATA ISIAN KUATIFIKASI

PEKER'AAT:
PEIIGADAAII KO ATRUKSI JALATI PRODUKAI DI I(CG. ABELI PRd'. SULTRA

COMMANDITAI RE VENOOTSCHAP

POASAAPERKASA

E harr : Doasaa prkasa@vahoo co id

CV

POASM PERKASA

Daam Gnqka pensada.n Konstruksijalan ProduksiPada D nas Pedebunan dan l'lotikultur. P6v.sult Tahu n Angg, n 2012 den san in L mnyai.kan bahs6

t
2.

hdak

.kan melakukan pklek Korups , KoLusi dan Nepotisme (KKN):

akan melapo*an kep.dr APIP KeDenler.n Peke4aan umum yang beGanskulao dan/atau LKPP KN oaar PTr Pe.gadaal iri akan menqkulipmses pens.d.an seE beEih, tnspan dan prcfesionaluntuk memberikan hasil ke4atdaik sesuei kerenluan peEtuEn perundang'undansan:
aoabila melanqqar hal ha yanq d nyaiakan dalam PAKrA I sanks .dminlstalt mendma sanksi pennluman dalam Datbr Nitam digugal dan/arau dilapolkan s@ p dana

sM

pedala

Kendai,28 Septmber 2012

DEDJA;ACHRUDDI

]OMMANDI'I'AIRE \,'ENO()TSCJHAI'

POASAA PERKASA

PP
FORMULIR ISIAN KUAIIFI(ASI UNTUK BADAN USAIIA Saya yang benanda la|gan di bawah inir

N.ma Jabaian nama Alamai


dan aias

OB.DJAFACHRUDOIN

:Dkeklu.

CV POAgcA PERKASA Jl.Wayong No 31 C


: 0401

Ie

epon/Fax
saya secara

329920

menyarakan dengan sesungglhnya bahwa

L 2 3 4
5.

hlkufr

mempunyal kapaslas menandalanqani konlrak berda6adan Akle

Nora.is Nomor .163 t.nggal 19 septehber 1996 Nolaris: Ny. MHMATIA HAMaU,SH

Perusahean saya Tidak sedang dinyarakan Pailit arau keglaran lsahanya lidak sedang dihenlikanalau lidak sedang menjaaru sanksl pidana alau sedang dalam penqawasan
Saya iidek pmah dihukum berdasaftan putlsan pengadilan alas lndakan yang berkailan denqa n kond ile profesio na I saya i

saya lidak sedang dan lidak akan tenibai pedentanqan kepenlinqan dengan yang lerkait,lanSsung maupun tdak langsung dalam prosos pengadaan lni;

pa pihak

badan usaha yang saya Mkil lidak hasuk dalam Daftar Hiian. tdak d.lam pengawasan pengadllan lidak pallit atau kegiatan usahanya lidak sedang dihentikan; salah satu dan/aiau semua pengurus badan

6
7.

6aha yang saya @kili tidak masuk

daLam

dale-data saya/badan usaha y.ng 6aya wakiliadalah sebagaiberkut:

Nama (PT/CV/Fnma/KopeEsi)

Pusd

cabais

Jl.Wayong No 31 C Kota Kenda


3.

1.

No. SuEl lzin lJsaha Jasa Konstruksi Masa Aedaku lzin Usaha

: :

65lZNN\112011tu47

2 3

lnslansi Pemb lzin Usaha

Peme nrah Kora Kendan

1. a. No. Sural lzin Tempat Usahs b i,lasa Bedaku lzi. c lnsi.nsiPemberilzn 2 a. No. Sural Bada. Usah b. Masa Berlaku lzin c lnslansiPemben En 3. a. No.TDP b MasaBenakulzin c. instansi Pefrberilzi.
O Landasan Hukum Pendin.n Perusahaan
1

: r : : r r :

A1lZNNItl2011677 791 1848-2411 s/dTanggallS 08-2015 Pemendah Kota Kenda.i


0O56/AKAINDO21/08/11

s/dTangSat22ASusius2o14

suLTM 21o536300934T9l.1aAguslL620li s/d Tangga 14oklober2014


AKATNDO SULTRIJLPJKD

Peme.intah Kota Kendad

Akta Pend nan PT/Cv/Fima/Koperasi a.

NomorAkla Tanggal c. Nama NoIaTis


b.

: : :

163

lgseplember 1996
Ny.RACHMATIA HAMBU.SH

Akta Perubahan Terakhir a. Nomo.Akta b. Tanggal

. N.m. Noirrs

Kohisaris lnluk Perserd:n Terb.las

bb.l.n

dalam Badan Usaha

Jabalan dalam Badan Usaha

2A 5AO2 251113 0001

1S

a b

i Blkti L"poEn Pajak Tahm


NomorPokokwajibPajak
Bukti Laporan Bulanan bulan

01.652.704.6-311 000

No 311-01-000026361 Tanggat02 Joti 2012

te.akhn):

(tiqa

1.

S-Oll250/PPN1111/l/1/PJ.15/KP.0503/2012 Tangsal 13 Juni2012 s-01417sltPJ 15/Kp 0503/MSp 2112012

2.

Tansqatl3Juni2Ol2 s 1 10964,'VJP.15/KP.0503/2012 Tanggal13Juni20i2


S,12657MPJ 15/KP 0503/2012

TanooallOJuli20l2
s_1

26574 /PJ.1s/KP.0503/2012

Tanggal10JLli2012

3.

2699/ppN 1 1 1 1^l1/pJ.1s/Kp.0s03/2012. Tanggal l0 Juli2012 S 016608,\1/PJ.15/KP.0503/2012 Tanqsal 11 September2012 s 421 1TT MP ).1 sMP A503t2012 Tanggal 11 Seplefrber2012 s-16615/ppN1111A /pJ 15/Kp.050t2012. Tangqal 1 1 september 2012

sr

d9P

"!B

5g

FE

F;
:4

5E PE

I :p
F5

b5

I
i3 ! g3
e

:
5

g
2

q d
(,

I
e

E6
9

p
19

E5*

;3*
a a
E

_!

I
Eg6

-f *p
B5

e
I
e

9
"'

<E

;i 3:

:2
E Fg

:6

e
E g

;"6e 6E

\l tl II
f;1

-E

ti E9
sq

s-B

9e9
E

g*
g
.:
g

3
E

*6

6
E

"6eq

COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP

POASAA PERKASA
K, MODAT KERJA

suEt dukungan keuangan dari Bank:

Nomor Tanggal Nama Bank Niai

:No.3178/BPD.CU/DB/|/./2012

:24 Seplembe.2o12
: AANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

: 26.763.400,- (D!a Puluh enan juta Tujuh ratus enam puluh delapan
bu empai ratus rupiah)

oemikian pernyalaan inis6ya bL.t dengan sebenarnya dan penuh rasa langgung jawab Jika

dikemudian hari ditemli bahwa dalaldoklmen yanq saya sampakan tdak benar dan ada

mak ssye d5n badan usaha yanq saya wakiibeGedia dikenaken sanksiborups sanksi adminisiratif, sanksi pencanluman daLam Oaf.ar Hilam guqalan secara pe.data dan/alau pelapon secara pidana kepada plhak beNenang sesuai de.san ketentuan
pmalsuan,

peratuBn perund.ns-undancan

Bombana,28 September 2012

CV.POASAA PERKASA

DTS.DIAFACHRUDDIN

BANK PEMBANGUNAN DAERAH


SULAWESI TENGGARA CABANG UTAMA
Jl, Mayten Sutoyo No. 95 Tdlp. (0401) 312i526lHuhtinq) Fax. No (0401)3121568 - 323496

K6dEi

2{ Spr.mbd 2012

Kep ada YIIL

rdtda PdEadF ldry/ l& Dtr6

Ped{eb{e d.n lloldldtm Ptr sdaa T-A r01-! iya Ih Pelrarn


No di
1

Kota

Kcndri-Srhwet

T..gFa

X'nJ:
qqR

No. 377a/ BID.CU lDdy'I//2012

4f

DIJKUNGAN

BAr\(

hlnal y.n8 ntuyillPan8 ilnri tE rud 8.nt d6gs dldld kaoi ala1Et r'Mdllug tsurSe pftlEd t4ebut @tuk rengtkuti kgiare Petcl.n8an PeLqjaN pqgailn n Kmk!*ri l.ld hodulsi di K('fuhr Abli Kot IGld.rl eldnal *b6ar Rp. 25.75&400,- (du PlIiIt old Fb rrduh Et6 d''l puluh
bdtrku ih Bank Pd!.nglr'h Da@h Sdaw6i Teglm. Suat d{t'mgd rni ilibsikd @ttl ntiSikuti lddd pekdj@ Fd! tngkup D@ P6lteb1lln d.. Holdtultsa Ptd. Sdlre i!.! tr!.Vb6lihdr d%.. edfityt

I DF. Dtdacltuddin Diekhu CV. Poie Pd.t s Flg b.rked{d!.krn di Ialar wayona No 31 C Kota t<dda4 d.age !d ka'n &rMtt,a ballm F!6aha teeblt bdgr bdegd\g R.kni.g Glfr NadM (m.fl-04m5580{ paih Bad* Pdbdglfu Da@r,$ql!i Tagda Cat'alA Ur!tu. SeL@ bdtubmgd d6ge B.nk *rsi, pstelEd tdreiqt ti&k pqiih nEl'tutd
Al,:.
I

, I

"

delnp- dbn @pat ruplrh) dsE6 6yrat

lfuDli krrld ldt

iehnis

ydg

ilutuA id;il"-r.nil<qke BPDrgilka. Inn,i!-i.,n alnnFilan d{.t s pqltatlrny..lilcpla terh! kldh


apabih adi dad

smt

) EANX PEMBANGITNAN ,f/

DASRAH

-1

srrlAw8sl fiNGGARA

COMMANDITAI RE VENOOTSCHAP

POASAA PERKASA

PP

General Tding, Conrkto4 Supplie( Iransportation Jl. Wayong No. 31 C Kendari, Telp. O4O1 - 329920 DesaAepodu Kecamalan Laeya Kabupaten Konawe selata. @yahoo.co.id
CV.POASAA PERIC{SA NERACA PER 30 JUNI 2{)1?

')Piuta.elanska Pendek(sampai DenPan Enam


PiutaigJangka Panhng Lebih Dai Enam Bulan

Rp.

Knda,23september2012
,JC1r-POASAA PERKASA

SEWA ALAT.IANGKA PANJANG

Jutr ai langgal sbeld buld SeFmbe. rahun 2012 kc$paknt& dllm hal pdyew@ alal ebra:
Pada han

jd

09.27 Wita

kmi neLaklkd

I \@a Jabah
Berrindal unrL

h 54Pl IMPAITA
:

DiFklur
Mmyir Dwiguha R. Supnpto No, 68 Kenddi

Al@at 2. Nma Jabatan

alas

nma

: PT. lr)nu : JL

Disebul sebagt Pih,l Pcrlam

Benindar @rdi de ald

nma

Almal
Disebut sbagai Pihak

D6. DJAFACHRIDDIN : DGktur : CV. POASAA PER(ASA i Jl. WayorsNo.3l Kendari


:

Kedu

?ihak Pdraha dd Pilial Kedua nenypakati penyewu alal atas pekerja pen8sdae korsrrutsi jalm produtri di Kcenard Abeli Kota Khdtri pada Dim Pdkcbulm Pmvinsi Sularesi Tengse! T,A 2012 adala,h sebagai brikut:

a.
b.

c.
d. e.

I (stu) unit Exsavator Med( Cal PC. 200 3 (liEa) un DmD Truck Mqt Toyola I (satu) uil VibEtor Rollr I (satu) unii Molor Greder Mqk Mitsubhhi I (satu) mir Whrel Dulldozr Mrk Komlsu I (eu) uit wdr TmsLd Merk Toyota Kapsitar pdat
I

5000

Lil.r

Perlam denge ini mehratalm nenerima PinaL Kedu sobasai pcnyM alat be$r @llL digualm pada kegiaran Pekerjm Penga.la konsh*si jalm pbduli di (e@naio Abeli Kora Kendaa pada Di@ Perkehm ProviNi Sulawsi Tenegm T.A 2012.
PihaL

Psr1z
P'hal Kedua al mengsuakm alat brat ydg telah kadi lelapke dengd kelent@ apabila Pihal Kdu ditunjuk sebasai Penende leldg dalm Pekei@ Pengad@ loistrutsi iald prcdulsi di Keenatan Abli Kola Koddi pada Dids Pdkebbd Pnvinsi SLdawesi Tenggad

Pasa!3

Pihan Penam!

dd

Kcdua bersdia

nenhlli isi kcsopalate, dan

pihak kedua atm pamn pada

?sal4
Segald pe&lisihan

ymg limbul alibal pedanjian swa nenywa ini

ak

disleikan secaa

nNlawdaird nu}alal,
Dcnikim Surat reidjim sew nenyewa ini dibual. sciclah Pad dhal ncmbaca
memdatanganinya diars keaas
dan

menanmi hinya kenudian dcnge $karela lrnpa paksm allu letdan ddi siapapun bcnama{oma

btualcni

e berlaku.

PT. IBNU MUNSYIR DWIGUNA

CV. POASAN PERKASA

{.il.,:l}i
6',O:O_l0l

d
SAPUTRA PAITA

Ii

PEMERINTAH KOTA KENDARI


KECAMATAN MANDONGA

KELURAIIAN MANDONGA
,tl. DB, tI. Abdtrllrh Silond. No. .,. TlD. (0401) 3131566

Knd!.i

931 1r

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

N.nat,lt/ 27 / tKi/ 12r'/z

Yma bendda tango di brs"n ini, Luran Mandonsa KsamIan

donsa Kola Kendari

CV. POASAA PERKASA

Ko
No. /Tgl. / Ahe Pendnim

hor. Perdaeansd

Unm. Bddg dd lae

DB. D.TAFACITRUDDIN

Yes
bn

.ddy! tNbnl

diab,

hingga sml dilandata.geinya SuEr

Kdemgtu i.i

adalan

,bqd nediliki

Keror/Sekftloriat

Modonga (ccmatar Mandonss Kola

k di Jalm Y. Woyoq No. ll C Kenddi Provinsi Sulavesi Tdggd4

yas

lerlet

Kclurah

Demikie
diDergun

sul kclcme

ini kmi bual dm dibriks

kepads

yme borsmgkuian u.rd

tm

sebasainana nsiinya.

M,(':osol$roro.mod rA&rr

#,-$T*fi.Yl:

:s:r.*.'

q#d',"

ASOSIASI TENAGA AHL1 KONSTRUKSI INDONESIA


INDONFSIAN SOCIETY

OI

CONSTRUCTTON IXPERT

s xonnoksiNo e1lKPrtlrjr/Denvroo1

/tTAl(

050086
SERTIFIKAT KEAHLIAN

No 11r4{rt9'M!l0i?'1,I.

YUDHIE PRIMA PUTRA. ST

AHL] MUDA PEL{KSANAJALAN

Nt

ror

---------------

l,!

f.

liE te6
iEE

E.

I s

ft

l2

IE

i
gF:
E! g

f? 194

i -.."
R

LLis,-=

{a,:

l$

t: E-a

aq

.F

:' g$

E*
E}*Y

:s
.!

st
i!

E--
g E5

'

59 -e
3-gii
d

I r q

6s.z r s

!
E

Ei $gFg3;;
E

=3 i 6. i -sr {E

i ei $* 8ii

-5.s3

v o
q
\ )

! e;9
=

:,*

uf
ia

z
-

z f.l
F

: .:l: FE

:E{
]

ii4

-|

t
F

\ !tE E

t
o

o
c

+!) f:t)
$"$

Eh

et z F Fl
F\ z ;)

n4
_5
b&
E

Esd : $"j
I

,d ; o
z

r,J
i!
il

Ebl

I.S 3:): O $ -eit


:: i

rtt

$. ttl

hr*.irH^,,.
s

ci 3 t-l i z D
:5

'"'^ !ir.., :irE !


E

-.,ll

.Y*rrq,l t:

:\P

fr.

=>

tr-j+{$}'r.r"-'
.
,.]ilrl

; {{g:''

rr-

K]lStliSl .,. E:.!.!:J

0sl
$r1

ol:

^IL

tLrFN +N
NL]

I )r(^N NlSroNl ]!IUL.Ii LNiJONES 1

sl Rt,T t{\DA tAM\t BLI ....ti


:i[ {{)tAll
5d
r,.11

N(iAll t] I{ tl
l_l

D
oj; propj.s lil;; l: ;:"t !"it,,.s!*"Jl-T " ^.: __s.lYl!L!! ca c F J .l g l'j:!d. re:r .erera.q rn bJ rlr "L'P--'r- -+eelPeni,likan,N?s r _ _A

9ercasarka. Kep!tusan KoDiii

:1l4bs ;" )-;,


_

Bo.

.Ju',;

L\9DE vu rz er
tio e sqiit--'--

M! 0lCbl69

LEMBAGA PENGEMBANGAT JASA. KONS1IRUKSI DAERAH SULAWESI'f ENGGARA


Corsrucrton Servrce De!elopment aoJ.d So,rA Fr5t Srron.s,

KETERANGAN KINERJA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI Nomor : 1552 / KKBU/BP/-tPlK,^r'/2012


Berdasarkan Undang undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan brbagai peraturan pelaksanaannya, etiap Badan ijsaha Jasa Konstruksi yang akan mengikuti proses pemilihan Penyedia Jasa Konstrukri dipersyaratan memiliki Kinerla Bailvtldak masuk dalarn Daftar Hibm sbagai
persyaratan administrasi, Atas daaar ketentuan tersbut diatas dan sesuai hasjl monilodng, bedkut surat permohonao/pemyataan Badan Usaha bersangkutan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Sulawsl Tenggara menerangkan bahwa:
NAMA BADAN USAHA PII'4PINAN BADAN tJSAhA

NOXOR REGISTRAST KUAUFIKASI ALAI{AT BADAN USAHA ASOSIASI

C.v. IIOASAA PERKAAA D6. Djafadrruddln 01-652.704.6-811.000 2-7 47 t-242^1-21-00149 Grd 3 4 'Ln lln. Wayong No. 31 C Kendari

GAPBNSI

Memtllkl

I(jnerjacBaifr
Sip'J

Jasa

Pelake@ I<otu.rul<4 ( Aid@tg


t4ngg^t .tlt

)
2072

b 4h. tdah

rutka

s/.t 37 n s.n

b.

AlEbila dalam kurun waktu teGebut diabs ternyab Badan thaha Sanksi Daftar Hltam maka Referensi Knerja iniakan dicabut.

Mna

Krdrri,

16

Mei zore

LEMBACA PENGEMBANCAN JASA (ONSTRUKSI DAIRAH ST]LAWESI TENCCARA

__- BfD^ll PEL I(SAX^,

r|anajer Etlekuuf

:r:'l

-". ,..._--.:
qgAl.lKOrA KENDAFi

ii:tlr

!1!ri r.z?e$ ocAra tr.lLnLrl4RrzN^

7.,,

j. 4 :..,.

7'."Eqtl!JLP_

i ii, i:,,ii

triFi; '-::-l

u.iii iEinFAr

usa / tad GAtulGuatr

QI

eL4YA

r&

(PdA( 5

ii

r*!.!.r
Afi.{)
iGNiMroR,eRM(reANUhUh,eRANcMNlAlA

oar+AKu cru

(soP,uii/up,

tkbVeias.,u'
r,(rE.ra v.{n.ar .k."^ "-e.u<^s!r ,'"Yr tl*rz}tA /4f
^"'"tY^,ra'{

FsblrE uama

nE. e,

ASDIIL

l{r]l!t

Huda, Gol. l{ip. 19571010 !9aoo1 1001

iv/.

l"-...!

!!,!t!KoTA xEirDAEr

'r,,.lilr--e.,#fv
W4UI(OTA {EI{DARI

H,",,,#**'^',

tulM Nffi : i3r/l(erznvbr,

tuseL ,4/032d!

li"il;:t"-""

s,6r ,an

t Ht! *m

i1s4 b

tr.

I
E

j
a

i9

9E

:i

i,-i\H ;>

7:
':: .-

/a
'.

=!

iF: --F 5:l r:E l:e=ei--::i !;t'1!:!

;"i :d-:

;.

9 3

i +

AY

-E
g o

E E

E.gE

I
q?
"'

e .ES

Er6g

;;da e.! !dFa


ii

i 1E
:d 3:
!E

;3

i5

I E

tti :g

d'- s,:

eEi*

!-^

Agr-t
iLmor Sod

210t1003I5

PEi'ERINTAH KOTA KENDARI


DIXAS PERINDUSTRIAX, PERDAGAXOAIi, KOPERA9I OAII KOTA KENDARI

Uftf

TANDA DAFTAR PERUSAHMN


PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)
9EROASARI(AII UI{MIIGUNDANG REPUBUK II{OOIIESIA IIOXOR 3 TAIIUII 1gS2 IEIITANG IVAJIB DAFIAR PERI'&AHA^II

alE$m&
MllA PERUSAHMII

{OTORllP

BERIAKU S/D TANCGAI-

14 oKI@ER 20r!

FOASAA PRXASA CV

MIIAP6IGI'RI'S/FEMNGGUNGJAWAB

DN.DJIfA6HRUDDII

AI-AMATPERUSAHAAN
l@lAP : 0l.a52D46.3li.m NOMORIE.EmNi 0a01.

(EC llATAli itAl{DoNGA (EltDARl 93it0

JLwAyOlc i0.3l

KAuiAl l{ lt

t{Dor{c

nEA Esr rEpER A6rrc$ [ rFERlrrra{Eslrfi|rllFEl_ rllllElly4llErqxrxaxjEixEBuxAr{tc}jrax^rlEuEELAn -Bl4l!4j/st{At!Kt! allrr TUus l(r*

ffiu,

(B!t
i{1lll.?olt}ar'alil
562t0.3i2r0

^craxrc

rEftvr.E

r<",'d"'i,.....1.{......reusrus..........att
An.

W.titob tci$dn UMK lGb

Keprh Ond Psnndultq,


Shku

turd4d{a, Xse6l de Kddrl Kep6la l@br, t'.idanatu p$shain


DaEh t(.{a K4.kri

i\

PE ]9 ERI

NTAII PROVINSI SULAWESI TENGGARA


tsoLdihord

DINAS PDNDAPATAN DAN ASSET DAERAII


l-l"n \o./ tetp.lt2J24b henddri 9J
t

SURAT FISKAL
No. Rg.

ta?/I:i-/r Jc^v/D*rc

12

00utt76

Kcpal! Dnus Pcndlpat.n Dacrah Provinsi Sulawesi Tcns-sgr tune angkan bJh$ r Pcrusahaan

:#
J1. ,ll,r!]io

i:o,lr c -Ji!r!lr

Nana PemiliUPinpinan

-e)
..1

:trsf{

."sg

ir,! lr.lriic :io.lr a :.Ji])1itl

ie\
l+t
l

Telah mclundsi segal, kewajibannya kepad! Fenrcrnrbh Dremh deigairralE

Deftilian Surar kcteranEan Fiskal ini dibcrikan dan dipergunakan unruk rdicIireJl.i{t)irt:rn:n .i;rgl:r!..}rtr. rr.i. d]r!rJ.{i:. y:t!]-riitf.,s!iri.".+ I.'"rigr.+il }tf4i. t,4!!ca
i/.1.:+rgia!.1.i..+r:**..*.1-,:.
.

...-or...r.4.r.9,43-r..p_].?

Kcrdan,...t9..4B]Jl.41?..... ................

h[,'r ?])JHpyllA\

AN CUBERNUR SULAWESITENGCAN"{ DANAS5F I DArMH ^ r,RovNsr s#LAwESl TENCGARA

q?

nrr.1966o716 1994c3 1 c11,-

E.

'?

E'

"l

a q

! *

91 9il

*l*

!E e ,6 !E

{ *ld tsl
-X
F

sl{
I

r.xi

e :3

tt
!

!,,-"",t

E:

s -$q

? o

: dt :st i rgi * 4X I 5 J; it
,li

Es

-'l
I I

dtl p" !i
>ut

t;Es 6 4nr ;91


5Ei
\

tt'-=

,i9 ;s

ehl

;T."
:;:

o!d
pqd

=e

Fgi
;g!
cn d I i i

33. Iu lt

!:;

:
3

a
e

i*l :!'
:E

i,.Fi,:i a i i? s ! i a g: !
c

ii

;;9

; E si I !! tiis!
;:=
tl

i; i :. t

NPWpi

01.652.70.1.6.311.000

XEXEMTERNN KEIIANGAN RE

6bLK

NOONES

811 01 000 0 26361


a,r, .t cx- A,gL

C'l.faavq

e?,

l+:A

o.PARr!MENKE].,AcqRFuBUKlNool{EslA

crJ.

zotz

BUICTI FENERIMAAN SURAT

dr@FEuYdair]lAFi -

''

__

BUr(TI PEXERIMAATTI SUIIAT


NPWF

M'rhPahr.

*'f**'

err-

JUPI 2aE
F49iA
PnF,i9A

ruxTr rExERrsl r auR

auKtt

Ft{!tt5a I aut/lt

OEPARIEI'EXXEUAIIGAIIREPUEUK

I'DONESIA

tuKT! PE

ETTXATX

3un^r

(t At6a ftre^1o
BUKII
PETTGRIMAAX SURAI

/aLt

26

tL

Ii
*\BUKTI PENERII AAX SUIIAi

ll

BUXTI FENERIIIIAAN SU'IAT

'/

',1

a\

AKTA
ccAr :
..

.:.l.? . .s'lTr@T

1ee6

SALINAN

NY. RACHMATIAH HAMRTJ. SH.

N(EArlts/.PPrA.T.
$ ir*:.iird'rij!): a
&dd:.rJ;c" Jdta'di kb.1!:
sR.

':i.

.r--1
or

c!

eiqr I

'-r

-r I r" ts& . $-eirsr 2sMdrs$


3lDrMsa'ror.

DI

KENDARI
?EAIIOdI r(OUiIIDITER

KANTOB

IEIOIIUDIKTN Df, (&IDIRI

Jalan Dr Ralutangi No. 115

rekij21156

PEtl*Jr6r.t

vtt\Al4n

Ek

L?jr. ,tk*Arltu
dan tslan

t.4r4tsrJ

6a,ia.'a %nt6,

-'

aite.rt
r.'4gFtlL t:;:<a$*'?n --:

1$e O6.+tr6drE J4AS.rlriI}SIt, iinqqsr rr, tohrF.*L:n

trsD(.rt r.*t6rinqsnt* rral2't rst! 1"t tsrilr,nan


4- urr$r d1': srdi.i i

lrts

tri-r riin

61a+'

,e..!k

Fn'r!1 'e4rtr;r:tra' dr': I J.Nel. t'lnsh {t,J*trt

'.'r,l)lsYrqarrsH

F'slarlD=TBlicRo'

crtac

tr*n3r

?:Astri:] |'a'

igy

JrrF*c*ruoo

tB, rrsrrB

de rd:n ae6r.L oJA-Irl


O r1JLe

ioii,ii

iFhibd!f!F'''ha|dtrqrs

- -.*q*3 8 :4.alL

dsiai s.i!

,.rr^ 1i^4

an11.$a

- l{iair.g r{i.i}rl i.iva!ft*? in:

''**f,,r h&"nn. r'r,: l;l.Frtr I jt!,{;r

]:.'ti's'alg"JJAH

DJA.ILgl.t'l.u
] rlanr- u*enruc r,
.

r, -. .. i4 tir

d xi,

' rr*r.rin

$i.i i

L,

r^r:k[ heojnranrF

fnt.tj r4:n.

1 1t,E t tlQ ar..a

a-

Pa5-]

S.

r,r..ir'*nn, d'lt.tr

,dal rnr - ''--

tafa tt*4ft74

l":r

----

' i!hr;]: nt /6,Atrr

r*!,aq;:. i:6:r,d r,elz tiz'1 .]r

r";'rrr,t.1..

;nl

L4' nl

- Pada hari ini, Selasa tahggat dua bulan Juni tahun dua bu sembitan
Perseroan Komanditor "C.V. POASAA PERKASA" berkedudukan di Kendari.

Provinsi SLlawesi Tanggar., denqan Akta Noraris Nomor:163, telah didaJtarkan b.da tantor Wita!,ah Depanchen Hukub dan Hak Asasi

MalL\r Srlawe\i_q.go.ra

dr

cendd,i

----2009.-.,-'._-._..''-

- Didalah Req. Nomor : W2s-

aAO

-Kt-l o6.os Tahun.

HI'KUM

altT3#i?$Ttiis"L,$1it

;i?ii

pi

811 01 0000 26361 J,C:L,! pL t-!ll'?I

. : lr. 'i! ,!t:iij irA.la!

PEMERTNTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS PEKERJAAN UMUM


PROVINSI SUTAWESI TENGGARA lln. lend, A. YoniNo.2 Kendod

BERTTA ACARA 9E84!! TERIMA AKTIIR PEKERJMN


NOMOR

'FHO
PEARUARI2OlO

l<EGIA.TAN

PEMBANGUNAN / PENINGKAIAII ]ALAN DAN JEMSATAN PROVTNSI SULAWESI TENGGARA PENING(ATAN ItN (PERKERA5AN) RUAS

waKuMoio-oEto .TANGGAL Gko


602/135
O6

APRI!2009

BA PHO NOI\,IOR

6y

/BA/apsD/2009 TGL 14 acusms 2oo9

LOKASI PROVTNS'

XABUPATEN MUNA

SULAWESITENGGARA APBD (REVISI/PERUSAHAN AI{GGAMN ?OO8)

SUIIBER DANA

NILAI (ONTRAK

391,a54,000.oo
CV, POASAA gERKASA

(ONIR|\KTOR
TATIUN ANGGARAN

2009

PIMERINTAH PROVINSI SUI.AWESI TENGGARA

DINAS PEKERJAAN UMUM


PROVINSI SUI.AWESI TENGGARA lln_ ]end. A. yoniNo.2 Ke^dod

BERITA ACARA
SERAH TERIMA
ITOMOR

AKHrR PEKERJMN {FHO,I : by /M/APBD/2010

PELAKSAIIAAN PROGRAI{ PEMSANGUNAN / PENIITGKATAN JATAN DAN IEI,IEATAN PROVINSI SULAWESI TTNGGAM

HiGIATA

P6

i0iiATAl{

J i {FEn|(EMSAi,I)
ANTARA

RUAC

WAt{tJM0no"oEroNGx0

TAHUN AI{GGARAN 2OO9

KEPAI.A DINAS PEKERJAAN

Ui'UM PROVIIISI 5U!AWE5I

TENGGARA

OEIiGAN
CV. POASAA PERTIASA

Pada hai ini selas tanqqat Dua pLrtuh 1i.. hL'hn pebruari tahun dua ,ibu sepulh Sertempat di Kenda , kami yng bdanda bn;an di bawah ini :

A!anat

lr. H. DODY P. DJAL4NTE, MTp, Kepala Drnas Pekerjaan LhLrm provrnsi SulaweeTenggald Jth_ lend, A. yani No.2 Kendari Dalam hat in' bertindak di datam jabaLen tersebut dan oteh karena itu

: I

::1,:F:,,Tp, f"L""t"h

provinsi surawesi rencqaE

*raku pemlik, seraniutny;

berlindak untuk

palam hat ini bertindak di datan jabatan relsebut dan oteh karerr itr bertnd.k LnrLk oan a6s nama CV. POASAA pERt(ASq berdasrrk n Akre Nobds RACHt4AltAd SH..Nomor: t6j tanggar 19 seprembr rsro r."";1b",, dlsebLt PIHAX KEDUA.

: : :

Dd. O.IAtsACIIRUDDIN
Dlrek&r CV. POASAA PERKASA lalan lvayonq No. t3 C Kendad

*,"r"

;";i'* ",;rii;;
r"id"i;,

d;;;

Kedua belah pihak tetah sepakt mngadakan Slah Terima Akhir pekerjaan (FHO) u.tuk peninskat n talan dan Prcstam Pembansunan lembabn p,*i".i s,iru*"it Kesiatan Peningk:iin Jalan (perkerasan) Ruas Wakumorooaonsn ruh* anssu;;iood sesua' Su6t.Pe9m)an pemborongan tKonrrak) Nonor: 60?/tj5 Gngoat OO ipri, Zom,

ddn [lerita Acara Serdt- t.nmd Arhr pere:aan (pHO) .vo.ro- , 7sl7afsDr00; langgal 14 Agusus 2009, antac repata Dii-as pekena.n umJm provinsi Sr t"wF<i rpnn.r._ pERKAsa sebaEaimar d.rur daan (eLemuar_kerc"r;;" ,.;;;,,

* :::i:1,* -

Fasatl
Setelah meneliti dan mempetajan Beriij Acara penitaian Hasit pekedaan program Pembanglnan / PentngkaLrn _tatan dan )embabn plovinsi Sutawesi r.ngiao, regiatan pninekaran ralan eerkeEsan) Ruas wakunorooetoneko , ol

WO/PPHP/2010 tanggat 19 Pebrutsri 2010 yang rnerupakan satu kes.tuan denoan Bei; Aca.a in:, maka PIFA( rEsA-lj n enyatakan bah@ peveiaan dtam r,asa oe;etiharaan lelah dilaksanakan denqan baik oteh prHAK KEDUA.

N"r. lllleArt

parat2
PIHA( KEDUA menyerahkan peke4aan p.ogram pembangunan / peningkalan Jabn d.n lembatnn Provinsi Sutawesj Tenggara/ Kgiatai pningkatan latan (perkerasan) Ruas Wakumorc-Oelongko kepsda PIHAK KESATU dan ptHAK KESqTU menerima penyerahan akhir pekerjaan Prog6m Pembangunan penjngkatan latan dan Jembatan provinsi Sulawesi Tenggard, Kgiat?n peningktan latan (perkerasnn) Ruas Wakrmoro Oelongko Tahun AnlqaEn 2009 dai PIHAK KcDUA.

Dmlkian Bedt! Acara inidibuatdatam Gngkap t2 (dra blas) dan masing-mas,ng 6n9kap menrpunyai kekla'{an hukun' yans sama, 2 {dua) 6n9kap diantnranya brmatecii!ku;. '

Dtetaplan
23 Pebruad 20r0

qq, FOASM PER(ASA,

lJddR_KEDU4l

AIANTE. I{TP
03171989031006

fembusn diemoatkan keqda yth. 1, Ba pak Gu be.nur Sulawsi Ten 99 a ra

?.

:.

q. b. 7. 8, 9.

Up. Kepala MPPEDA provinsi suh*esi TenqqaE di(endari. Kepdra IGpeKor provi"si c-trwBi Te-qqa6 or Ke.oa,r. Kepnia 3ro (e _anqdn Setda olviB Su d*6, terqqaE di Kenddn, Kepala Bio Penbdngurr p,oens SLtc*e lerqqa?d Kendad, Kepala 8io LJtrur Sf,Lda Dbvilsi Su a*si renqqdz dr x41dd.i. Diekllr 86nl o(moaneurn Oaebh (BpD) tenggai d [enoan. Kepala sidang Bina f4a.9a Dinas pU prdjnsj SutawsiTenggaE di Kendai, Kepala UPID v,'ilayah Muna di i4una. Pedegarc Kas Dinas PU pmvinsi Sltawsi Tenqqac di Kend.d.

srk;4

PE/AEEINTAH XABUPATEN (ONAWE SELNT^N

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


PROYEX PNGELOLAAN

DA( ION ORSIDANC KELAUTA OANPF(NN4N

BERITA ACAM SEMH TERIN4A KEDUA FINAL HAND OVER (FHO)

: Penqaspalan lalen dan Halaman TPI-PPI

KompLeks

TPl

?Pl Torobulu Kec Lainea

26/Kontlal<,/DAK KP/X/200s

Tanqqal

26a/Kont6l4Amd 4DAK'KP,,3V200s

200s

cv. POASM

PERKASA

PEIAFRINT H K,ASU!,'TN (ONAWE.qFI ^IAN DINAS XELAUTAN DAN PERI(ANAN


KABUPATEN (OHAWE SI-A', AIl TAHUN ANGGARAN
?OO5

EDRITA ACARA SIRAI.I TIIRIMA KIiDUA ( lHO


K

?ROYEK PENGELOL,AIN DAK NON OR B]DANG KELAUIAN DAN PERI$NAN

3_80\4 4:iE_-Str!

No.:

:!

PEKERJMN : PENGASPALAN ]AIAN OAN HALAI.,IAN TPI.PPI TOROBL I I TOYoJ(s -PI ool TOpOBJLL 'O, ASI AMD. KONTMK NO : 25A/KONIRAK/AMD UOAK-Kpltn/2oos IANGCAL 7 DESAqAER 2OO5
TAHUN

ANGGARAN

2OO5

har m Rrbu ra.qqat empat betas butan jlni t"hu. dua nbu efami b(empar A.dmo Kabup.ten Konawe Seatan, yarq benanda ta.lan d bawatr n :
L TASIOPO,
SE

pada

: pedlmpin Proyek Pe.geo

aa.

DAK NcN oR aidanq

&tauran

Dan perka.an Kabupaten Ko.awe setarjn TA 2oo5 Selanlutnva drseblt Pihak pcrt m:

2.

06

DIAFARIjDDIN : D.ektur CV. POASM IERKASA 8rkeaudukan di De Aeo.rarr

Kematn. Lans

Kab. Konawe Setatin

setanjuriyd d,*bur piha k Kedua

Torobu u sesua dengan surat PeDanja. pehborongai Nomo. 26/KomMvoAK.Kp/X/200s 17 Oktobe.2006 seb.qa mana d atur datam kerentuan t@teotuan eb.aa

Kedua belah ph.k te ah sepakat untuk henqadakaf Serdh r-eriha pekelaan (FHO), u.t!k Pekeila& pe.gaspala. tatan dan Naafian Tpl.ppt

Kedua

rlr

berikli

PASAL 1 Stelah msetti dan mempeaJari Beita A@ra pniaian Hasi pekeaaan pemelhaGan Pekeqaan peigaspatan lalan dan Hal.oan Tpt-ppt Tobbulu Nomd 4/pp|/DAK

Tangqdr lun 2006 yan! msupakan etu ke$tuan denqan aedt! Acara n, maka PLhak Keer! henyataka. bdhwa pekelaan pemuharaan teah ditaksanaka.
KPl2005

denlan b.tk oeh

p hak Kedua.

PASAL 2

Ehak Kedua menyerahkan Pekrjaan Pengaspalln Jalan dan Falaman TPt PP! Torobulu Keonda pih.k Kestu dan Pihak Ksatu Nlenerima PenyeGhan Kedla
terh.dapdlmaklud

da

Plhak Kdua.

Demiklan Berita Acara

ini dibuat daama Raigkap 7 (Tujuh) dan masinq-mas.g

Gnokao mempunyai kekuatan hlkud yanq sama diant ranya bermateral cukuo.

TASIORO,SE

kpnla oinas

MENYFI!]I]I : P.ikanan da. Ketautan (ab. (onawe SLata.

DB. ADNAN HUSAI'IY