Anda di halaman 1dari 70

Mastery Guided Learning (MGL)

PERDAGANGAN
Nota Ekspres
TINGKATAN 4

Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN
PERBEZAAN KEPERLUAN DAN KEHENDAK
KEPERLUAN KEHENDAK
Mesti dipenuhi untuk terus
hidup
Makanan,Pakaian, Ruah
!ntuk hidup dengan "e#ih
se"esa
Kereta, ti"a,T$
%aa untuk seua orang &er#e'a ikut tara( hidup
Tuntutan seu"a)adi *ari penga"aan
Mudah dipuaskan Tidak terhad
Mengikut peringkat +Mas"o, Tiada keutaaan
KEPERLUAN MENGIKUT HIERARKI MASLOW
&o"eh di#ahagi kepada - peringkat.
/0/
Keper"uan Rohani
Keper"uan %osia"
Keper"uan
1isio"ogi
1. Keperluan F!"l"#
Pada tahap ini anusia ada 2 keper"uan
a3 Keper"uan Asas 4 udara, akan,inu,tidur,
rehat,kesihatan
#3 Keper"uan Kese"aatan 4 per"indungan 4pakaian, tepat
tingga"
$. Keperluan S"!al
Ada 2 keper"uan pada tahap ini3
a3 Keper"uan Kasih %ayang 4 persaha#atan, ke"uarga
#3 Keper"uan Penghargaan 4 pu)ian dan san)ungan
%. Keperluan R"&an
Tahap pa"ing tinggi 4 agaa, 5apai 5ita+5ita
6uga dipanggi" sepurna kendiri
PENGELUARAN
2
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
Pen#eluaran ' akti7iti enghasi"kn #arangan untuk eenuhi
keper"uan
dan kehendak
+ proses en5ipta ni"ai (aedah
NILAI FAEDAH
Nla Fae(a& Ben)u*
+ Megu#ah #entuk kepada sesuatu yang "e#ih #erguna
Nla Fae(a& Ma!a
+ Menyipan #arang hingga diper"ukan
Nla Fae(a& Ml*an
+ Tukar i"ik kepada yang "e#ih eer"ukan
Nla Fae(a& Te,pa)
+ Pindah #arang ke tepat yang epunyai perintaan
-ENIS PENGELUARAN
Penge"uaran Langsung 4 sara diri
Penge"uaran tak "angsung + per"u #antuan pihak "ain
.ABANG PENGELUARAN
Perusahaan 4 Ekstrakti(, Perki"angan, Pe#inaan
Perdagangan
Khidat Langsung
FAKTOR PENGELUARAN
Tanah 4 #ahan entah8ga"ian8hasi" hutan
&uruh 4 usaha anusia se5ara (i'ika"8enta"
!saha,an 4 engga#ung)a"in (aktor penge"uaran
Moda" 4 9arta #enda,su#er ke,angan
USAHAWAN
U!a&a/an ' indi7idu yang engga#ungkan 4 (aktor
penge"uaran #agi ege"uarkan #arangan3
.IRI USAHAWAN:
/3 Kreati( 4 #erupaya en5ipta
23 Ino7ati( 4 #o"eh engu#ah suai
-3 &erani enghadapi risiko
43 &erke#o"ehan engurus
:3 Ra)in
;3 <akin
=3 &er)iat
>3 Ta#ah
3
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
?3 &erusaha
/@3 &ertanggung
)a,a#
//3 &erpandangan
)auh
/23 &i)ak ere#ut
pe"uang
/-3 Me#uat
keputusan yang #i)ak
PERANAN USAHAWAN
/3 Meenuhi keper"uan dan kehendak esyarakat dengan
en5ipta #arang #aru
23 Me,u)udkan pe"uang peker)aan
-3 Meningkatkan tara( hidup
43 Mepe"#agaikan kegiatan ekonoi
:3 Menggerakkan pertu#uhan ekonoi
;3 Mengga"akkan pertukaran ,ang asing
BEZA PENIAGA DAN USAHAWAN
PENIAGA USAHAWAN
Men)a"ankan akti7iti )ua" #e"i
saha)a
Me"ipiti pen5iptaan dan
pengu#ahsuaian #arang
Mat"aat untuk untung
saha)a
%e#ahagian untung disa"ur
kepada asyarakat
Meenuhi keper"uan
pe"anggan setepat saha)a
Meenuhi keper"uan dan
kehendak asyarakat dan
pasaran yang "e#ih "uas3
SISTEM BARTER
Akti7iti #arang tukar dengan #arang
Tidak gunakan ,ang atau orang tengah
S0ARAT SISTEM BARTER
Keahuan serentak
Ada "e#ihan #arang
MASALAH SISTEM BARTER
%ukar endapatkan keahuan serentak
4
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
%ukar tetapkan ni"ai #arang
%ukar tetapkan kadar pertukaran
%ukar e#ahagi #arang 4 5ontohnya #arang hidup
&arang tidak tahan "aa
%ukar engangkut #arang+ )ika sai' #esar8#anyak
MAKSUD PENGKHUSUSAN
Me"akukan ker)a ikut keahiran8ke#o"ehan
&agi eenuhi keper"uan dan kehendak
-ENIS PENGKHUSUSAN
/3 Pengkhususan engikut pro(esion
Ker)a #erdasarkan pengetahuan 4 5th. Guru,doktor,po"is d""
23 Pengkhususan engikut proses
Pe#ahagian ker)a diki"ang
Penge"uaran di#ahagi kepada #e#erapa proses
Ath. pasang pintu, pasang kusyen, se#ur 5at d""
-3 Pengkhususan engikut ka,asan
Per#e'aan )enis penge"uaran engikut ka,asan da"a
negara
Ath. Pontian 4 Nanas, Kedah 4 padi , P3Pinang 4 Ki"ang
43 Pengkhususan antara#angsa
Per#e'aan penge"uaran antara negara
Ath. &runei+ inyak, 6epun 4 #arang e"ektronik
KELEBIHAN PENGKHUSUSAN
Meningkatkan penge"uaran
Mengga"akkan penge"uaran #esar+#esaran8enikati ekonoi
#idangan
Meningkatkan kua"iti
Mengurangkan kos #uruh dan kos seunit #arang
6iat asa dan tenaga kerana guna esin
Meningkatkan keahiran
&o"eh enupu pada #idang yan ada ke#o"ehan
Meningkatkan pe"uang peker)aan
5
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
KEKURANGAN PENGKHUSUSAN
Peker)a udah #osan
9anya ahir da"a satu proses penge"uaran
Tidak kreati(
%usah #erpindah ke peker)aan "ain
Kos #e"i esin aha"
%a"ing #ergantungan satu proses dengan yang "ain
&o"eh tergenda"a )ika satu proses terhenti
Kos "atih peker)a aha"
Penggangguran naik kerana #anyak guna esin
UNSUR PERDAGANGAN
Ma*!u( Per(a#an#an
- agihan #arang
- daripada penge"uar ke pengguna
Ma*!u( Perna#aan
- )ua" #e"i #arang
- dapat untung
Per#e'aan Perdagangan dengan Perniagaan
PER*AGANGAN PERNIAGAAN
/3 erupakan 5a#ang
penge"uaran
/3 erupakan 5a#ang
perdagangan
23 agih #arang 23 #e"i dan )ua" #arang
-3 tu)uan agih #arang -3 tu)uan dapat untung
43 daripada perniagaan dan
#antuan perniagaan
43 terdiri daripada perniagaan
da"a negeri dan perniagaan
antara#angsa
Peranan &ank
- Ada keudahan pe#ayaran
seperti 5ek, pindahan kredit
- Ada keudahan sipan ,ang
seperti akaun sipanan, akaun seasa
- &eri oda"
e"a"ui pin)aan 8 o7erdra(
- &eri khidat nasihat
- Lain+"ain perkhidatan seperti.
6
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
pertukaran ata,ang asing
5ek ke#ara
peti sipanan se"aat
Peranan In!uran!
- &eri per"indungan
daripada risiko yang #o"eh diinsuranskan
seperti ke#akaran, ke5urian, kea"angan
- &ayar preiu
dapat gantirugi
dapat eu"ihkan kepada kedudukan asa"
- &erniaga "e#ih yakin
#erani ke#ang perniagaan
- Bu)udkan pe"uang perniagaan
- Aontoh insurans. insurans ke#akaran, insurans ke5urian
Peranan Pen#an#*u)an
- &a,a #arang
dari tepat "e#ih ke tepat kurang
se"aras perintaan dan pena,aran
sta#i"kan harga
+ Edar #arang ke erata dunia
pasaran "e#ih "uas
pi"ihan pengguna #anyak
- Peniaga udah dapat #eka"an #ahan entah
- Ga"akkan penge"uaran se5ara #esar+#esaran
- E"akkan pe#a'iran
- Meudahkan o#i"iti 8 pergerakan tenaga #uruh
- Mengurangkan kos penyipanan stok 8 kos gudang
- Ga"akkan pertu#uhan ekonoi
e,u)udkan pe"uang peker)aan
engurangkan kadar pengganguran
eningkatkan tara( hidup asyarakat
eningkatkan pendapatan negara
- Ga"akkan penye#aran sains dan tekno"ogi
- Ga"akkan keasukan pe"a#uran dan pe"an5ongan
Peranan Per#u(an#an
- Penge"uaran #esar+#esaran #erterusan
- %ipan #eka"an #er"e#ihan
#eka"an #erterusan
- %e"araskan perintaan dan pena,aran
sta#i"kan harga
7
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
- Ker)a akhir dapat di"akukan
seperti eni#ang, e#ungkus3
- Penyetoran se)uk e"akkan #arang rosak
seperti daging, #uahan
- Lindungi risiko ke5urian 8 se"aat
- %edia tepat paer #arang
#o"eh periksa #arang se#e"u #e"i
dengan adanya Gudang &ayar dan &a,a
- Gudang #er#on udahkan akti7iti ipot dan ekspot
Peranan Pr","!
- Perkena"kan #arang
- &eri ak"uat
pengguna udah pi"ih
- Bu)udkan perintaan
pu)uk pengguna #e"i
- Tingkatkan daya saing
- *idik orang raai guna #arang
- Tingkatkan )ua"an 8 untung
- Tingkatkan ie) #arang 8 syarikat
- Me"uaskan pasaran
Peranan K",un*a!
- 9u#ungi pe#eka" 8 pe"anggan
se5ara "isan (te"e(on, radio) dan tu"isan (surat, te"egra)
- %apaikan ak"uat 8 pesanan
- 9antar dokuen 8 #ayaran kepada pe#eka"
- !rusniaga 5epat
e"a"ui te"eks , te"e(on
- Agihan tepat pada asanya
- Meudahkan proosi
eningkatkan )ua"an 8 untung
- Luaskan pasaran
- Mudahkan pentad#iran dan ka,a"an perniagaan
- Kurangkan risiko kerugian 8 kerosakan
Per*a)an an)ara Pen#eluaran 1 Per(a#an#an (an Perna#aaan
- Penge"uaran hasi"kan #arang dan perkhidatan
untuk puaskan kehendak anusia
- Penge"uaran "i#atkan (aktor penge"uaran
seperti #uruh, oda", tanah dan usaha,an
- &arang per"u agihkan ke pasaran
8
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
aka ia per"ukan perdagangan
- Perdagangan ia"ah proses agih #arang
dari penge"uar kepada pengguna
- Proses agihan di"akukan o"eh perniagaan dan #antuan
perniagaan
- Perniagaan ia"ah akti7iti )ua" #e"i untuk dapat untung
- &antuan perniagaan terdiri daripada #ank, proosi,
pergudangan, insurans, pengangkutan dan kounikasi
- Perniagaan ada"ah 5a#ang perdagangan
- Perdagangan ada"ah 5a#ang penge"uaran
BAB % : PERNIAGAAN DALAM NEGERI
%oa"an . Terangkan maksud Perniagaan dalam negeri
akti7iti e#e"i dan en)ua" #arang C perkhidatan + antara
penduduk da"a sese#uah negara3
Aontohnya, kedai run5it, #a'ar dan pasar raya3
terdiri drpd dua + perniagaan #orong dan perniagaan run5it3
%AL!RAN AGI9AN
Soalan : Nyatakan maksud saluran agihan
proses pengedaran #arang atau perkhidatan daripada
penge"uar kepada pengguna akhir tepat pada asa, tepat,
harga dan kuantiti yang sesuai
Soalan : Jelaskan bentuk Saluran Agihan
/3 PENGEL!AR + PEM&DRDNG + PER!NAIT 4 PENGG!NA
&arang yang sesuai + #arang keper"uan dapur (#erni"ai ke5i" dan
diper"ukan da"a kuantiti ke5i")
23 PENGEL!AR + E6EN + PER!NAIT 4 PENGG!NA
hasi" pener#itan seperti surat kha#ar, a)a"ah
-3 PENGEL!AR + PEM&DRDNG 4 PENGG!NA
#ahan pe#inaan ruah seperti #atu+#ata dan sien3
43 PENGEL!AR + PER!NAIT 4 PENGG!NA
#arang+#arang yang eer"ukan khidat nasihat pakar dan
#arang+#arang tahan "aa
:3 PENGEL!AR + E6EN 4 PENGG!NA
#arang pengguna spt #arang kosetik, pakaian
;3 PENGEL!AR 4 PENGG!NA
#arang yang tidak tahan "aa + hasi" pertanian, #arang tepahan
khas 4 pakaian indi7idu , #arang #ei"ai tinggi + kapa" ter#ang C
perkhidatan pro(esiona" + doktor
%oa"an . Jelaskan Faktor Pemilihan Saluran Agihan
/3 6enis #arang
9
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
#arang 5epat rosak 4 penge"uar + pengguna
#arang e"ektrik yang tahan "aa 4 e"a"ui pe#orong C perun5it
23 %asaran pasaran
dikena" pasti + di#eka"kan terus o"eh penge"uar
#e"u dikena"pasti + e"a"ui pe#orong C perun5it
-3 Liputan pasaran
"uas + perkhidatan pe#orong, perun5it dan e)en dikehendaki
o"eh penge"uar
terhad + penge"uar sendiri #o"eh easarkan
43 Keupayaan penge"uar
syarikat #esar + enyediakan sa"uran agihan sendiri
%yarikat ke5i" + #ergantung kepada pe#orong dan perun5it
:3 Kos pengangkutan
enyediakan kenderaan sendiri 4 kosnya tinggi
syarikat #esar + apu #iaya
%yarikat ke5i" 4 kurang apu
PERNIAGAAN R!NAIT
Fungsi Peruncit
/3 MEMEAA9KAN P!KAL
en)ua" da"a kuantiti yang "e#ih ke5i" kepada pengguna akhir3
23 MEN<E*IAKAN KEM!*A9AN KRE*IT
kepada pe"anggan tetap
-3 PERK9I*MATAN %ELEPA% 6!ALAN
enghantar #arang ke ruah
43 MEM&ERI K9I*MAT NA%I9AT *AN MEN<AMPAIKAN MAKL!MAT
5ita rasa dan sa#utan pengguna + #erguna kepada penge"uar +
utu produk
enasihati pengguna + utu, harga dan 5ara guna serta produk
ter#aru
:3 MEN*IRIKAN PREMI% PERNIAGAAN &ER9AMPIRAN PELANGGAN
udah dikun)ungi + en)iatkan kos pengangkutan dan asa3
;3 MENG!R!% %TDK
eastikan #eka"annya sentiasa en5ukupi
=3 MELAK!KAN KER6A+KER6A AK9IR
enggred, eni#ang, e#ungkus
>3 MENGAGI9KAN &ARANG+&ARANG
#erperanan se#agai orang tengah antara pengguna dengan
pe#orong atau penge"uar
Jenis Perniagaan Runcit
perniagaan run5it terdiri drpd perniagaan run5it ke5i"+ke5i"an dan
#esar+#esaran3
perniagaan run5it ke5i"+ke5i"an terdiri drpd perun5it tanpa kedai
dan #erkedai
10
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
perun5it tanpa kedai terdiri drpd pen)a)a dan pegerai
perun5it #erkedai terdiri drpd pekedai a dan pekedai khusus
perniagaan run5it #esar+#esaran pu"a terdiri drpd pasar raya,
gedung aneka )a#atan, pasar raya #esar, kedai se)aras dan
koperasi run5it
#entuk "ain perun5itan terdiri drpd esin perun5itan autoatik,
pesanan e", (ran5ais, )ua"an "angsung, e+dagang, te"e7isyen
interakti( dan kedai kata"og3
%oa"an . Jelaskan dengan contoh Jenis Perniagaan Runcit Kecil-kecilan
Perniagaan run5it tanpa kedai
tidak epunyai preis tetap3
#ergerak dari satu tepat ke tepat "ain3
#er#entuk i"ikan tungga"3
per"u dapatkan "esen daripada kera)aan tepatan
terdiri drpd pegerai dan pen)a)a
Pegerai + gerai ke5i" di suatu "okasi yang tetap + di kaki "ia,
pasar #esar
Terdiri drpd gerai tetap dan gerai seentara3
Pen)a)a + se5ara #ergerak dari satu tepat ke tepat "ain
#er)a"an kaki atau #erkenderaan3
5ontoh + pen)ua" ais kri dan roti3
Perun5it #erkedai
#eroperasi di preis tetap3
di kapung atau #andar #esar3
#er#entuk i"ikan tungga" atau perkongsian3
enda(tar dengan Penda(tar Perniagaan,
dan "esen perniagaan daripada kera)aan tepatan
Kedai a + kedai yang en)ua" pe"#agai )enis #arang3
Aontohnya, kedai run5it
Kedai khusus + kedai yang en)ua" satu )enis atau sekupu"an
#arang atau enyediakan perkhidatan khusus3
Aontoh kedai khas ia"ah kedai #uku Popu"ar atauKedai gunting
ra#ut
AIRI PERNIAGAAN R!NAIT KEAIL+KEAILAN
Soalan : 9uraikan 5iri+5iri Perniagaan run5it ke5i"+ke5i"an
/3 MD*AL <ANG KEAIL
dipero"eh daripada sipanan perun5it sendiri atau pin)aan
daripada ah"i ke"uarga, saha#at handai dan #ank
23 *IMILIKI DLE9 %EDRANG PENIAGA ATA! &ERKDNG%I3
!rusan perniagaan + dika,a" o"eh pei"ik sendiri3
11
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
enikati pe"#agai (aedah seperti seua keuntungan
5ukai pendapatan yang dikenakan rendah
-3 M!*A9 *IT!&!9KAN
tidak terdapat #anyak peraturan
eer"ukan oda" yang ke5i"
per"u enda(tar dengan Penda(tar Perniagaan,
dan "esen perniagaan daripada kera)aan tepatan
43 M!*A9 *I!R!%
kerana sai'nya yang ke5i"
dikenda"ikan o"eh pei"ik sendiri, ah"i ke"uarganya atau
pe#antu
:3 LDKA%I PERNIAGAAN
#erdekatan tepat tingga" pe"anggan
en)ua" dari pintu ke pintu
;3 LA<ANAN PERI&A*I
penghantaran #arang ke ruah, pe#aikan dan peasangan
#arang
=3 KD% D$ER9E* <ANG REN*A9
tidak per"u e#ayar se,a, 5ukai perniagaan yang tinggi atau
ik"an yang aha"3
%oa"an . Mengaa A memulakan erniagaan secara kecil-kecilan!
Moda" ke5i"
Mudah ditu#uhkan
Mudah diurus
Mudah dikun)ungi pe"anggan
Murah kos o7erhed
PER!NAIT &E%AR+&E%ARAN
Soalan : Nyatakan maksud eruncit besaran-besaran
perniagaan run5it yang #eroperasi da"a ska"a yang #esar
ter"etak + ka,asan #andar3
#er#entuk + syarikat #erhad dan #eroda" #esar3
Soalan : "uraikan ciri-ciri Perniagaan runcit besar-besaran
Moda"4 #esar, dikupu" e"a"ui ter#itan syer
Penu#uhan 4 ruit, Akta syarikat /?;:
&e"ian + e#e"i stok se5ara puka" terus daripada penge"uar3
6ua"an 4 tunai, e"ak hutang "apuk
Pengurusan + "e#ih ruit dan sukar + sai' organisasi yang #esar +
di #a,ah kakitangan pro(esiona" + pengkhususan, tekno"ogi +
oden
Keudahan + untuk kese"esaan pe"anggan + iringan u'ik,
tandas, ha,a dingin
12
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
%oa"an . Nyatakan erbe#aan erniagaan runcit kecil-kecilan dgn
erniagaan runcit besar-besaran!
Moda"
Pei"ikan
Penu#uhan
Pengurusan
Aara #e"ian
Aara )ua"an
Layanan
Lokasi
Kos o7erhed
Perkhidatan "epas )ua"an
Keudahan
KE*AI %E6ARA%
Soalan : "uraikan ciri-ciri kedai se$aras
Maksud
perniagaan run5it yang epunyai sepu"uh atau "e#ih 5a,angan
+ 5a,angan ada"ah seraga dari segi naa, "ogo, reka #entuk,
harga dan )enis #arang + dika,a" dan ditad#ir o"eh i#u pe)a#at
atau syarikat induk + Aontoh %inger, =+e"e7en dan kedai &ata3
Airi+5iri
&ENT!K DRGANI%A%I
#entuk + syarikat berhad kerana e"i#atkan oda" yang #esar 4
dika,a" Le#aga Pengarah3
ditu#uhkan + engilang
epunyai kedai ca%angan - seluruh negara3
KABALAN C PENG!R!%AN
Pengurusan + dika,a" o"eh ibu e$abat atau kedai induk 4
Aa"an pengurusannya + #erkonsepkan entadbiran usat3
%etiap 5a,angan + di #a,ah seorang pengurus3
&ARANG 6!ALAN C PDLI%I 9ARGA
&arang+#arang yang di)ua" + standard daripada aspek harga dan
kua"iti3
9arga #arang ada"ah tetap
%!%!NAT!R KE*AI C KAE*A9 6!ALAN
Naa dan "ogo perniagaan + selaras di seua 5a,angan3
Reka#entuk kedai dan ie) + saa
%usunan #arang+#arang 4 standard
Kaedah )ua"an + se5ara tunai, kad kredit + di#enarkan3
13
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan kedai se$aras
Ke"e#ihan
/3 )ua"an + se5ara tunai atau kad
kredit3
23 pengkhususan dan
pe#ahagian ker)a3
-3 dapat diskaun niaga
43 Men)iatkan kos kerana
o7erhed #o"eh dikongsi
:3 o#i"iti kakitangan
Kekurangan
/3 Kesukaran enga,a" kerana di
erata tepat3
23 Kos pengangkutan dan
kenda"ian + tinggi3
-3 Pi"ihan pengguna + terhad3
43 Me"i#atkan oda" #esar3
:3 Keputusan hanya di#uat i#u
pe)a#at3
PA%AR RA<A &E%AR
%oa"an . "uraikan ciri-ciri asar raya besar
Maksud
Pasar raya #esar &hyermarket' erupakan se#uah #angunan
setingkat yang en)ua" pe"#agai )enis #arang di #a,ah satu
#u#ung + ter"etak di pinggir #andar dan #ergantung kepada
pe"anggan #erkenderaan yang engun)unginya pada hu)ung
inggu + Aontoh pasar raya #esar ia"ah Etra dan Giant3
Airi+5iri
&ENT!K DRGANI%A%I
se#uah syarikat #erhad yang #eroda" aat #esar3
KABALAN C PENG!R!%AN
dasar dan po"isi + ditetapkan Le#aga Pengarah
di"aksanakan + sekupu"an pengurusan peringkat pertengahan
yang #erga)i tetap3
Pengurusan setiap #ahagian + seorang pengurus atau penye"ia3
&ARANG 6!ALAN C PDLI%I 9ARGA
pe"#agai )enis dan )enaa #arang + #arang keper"uan harian
harga #arang 4 #erpatutan dan tetap
KAE*A9 6!ALAN
urusan )ua" #e"i + se5ara tunai 8 kad kredit
KEM!*A9AN
tepat "etak kereta, tro"i
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan asar raya besar
Ke"e#ihan
/3 kos yang rendah + se,a rendah
dan #i"angan kakitangan kurang3
23 pero"ehan yang #esar +
pe"anggan e#e"i #anyak
se5ara ingguan3
Kekurangan
/3 Margin keuntungannya + rendah
kerana harga + urah3
23 Kedudukan di pinggir #andar +
enyukarkan pe"anggan tidak
#erkenderaan
14
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
-3 kadar pusingan stok dan
penga"iran tunai tinggi3
43 Menyediakan pe"#agai )enis
#arang + di #a,ah satu
#u#ung3
-3 Per"u en)ua" #arang da"a
7o"u yang #esar + e#iayai
kos operasi yang tinggi3
PA%AR RA<A
%oa"an . "uraikan ciri-ciri asar raya
Maksud
en)ua" #eraneka )enis #arang di #a,ah satu #u#ung + ter"etak
di "okasi strategik yang udah dikun)ungi + di pusat #andar
Aontohnya, Pasar Raya &i""ion dan Pasar RayaTops3
Airi+5iri
&ENT!K DRGANI%A%I
Pasar raya ada"ah #er#entuk syarikat #erhad3
KABALAN C PENG!R!%AN
ditad#ir o"eh Le#aga Pengarah (dasar)
dan diuruskan (per"aksanaan) o"eh kakitangan pro(esiona"
di#ahagikan kepada #e#erapa #ahagian + seorang penye"ia
#ahagian3
&ARANG 6!ALAN C PDLI%I 9ARGA
akanan segar + daging, ikan C keper"uan harian + sa#un andi,
syapu3
9arga + tidak #o"eh dita,ar3
di"ekatkan dengan tanda harga3
KAE*A9 6!ALAN C %!%!NAT!R KE*AI
se5ara "ayan diri3
)ua"an di#uat se5ara tunai C kad kredit3
ruang yang "uas dan dihiasi dengan 5erah3
&arangnya diperagakan
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan asar raya keada
engguna dan eniaga
Ke"e#ihan + Pengguna
/3 Men)iatkan asa dan kos +
e#e"i pe"#agai #arang di
satu tepat3
23 &e#as ei"ih
-3 9arga "e#ih urah #er#anding
di kedai run5it
43 Menyediakan keudahan
:3 %uasana e#e"i+#e"ah +
se"esa3
Kekurangan + Pengguna
/3 )auh dari tepat tingga"+
e#a'ir dari segi kos dan
asa3
23 9arga #arang adaIah tetap dan
)ua"an di#uat se5ara tunai3
-3 Tidak enyediakan
perkhidatan se"epas )ua"an3
Ke"e#ihan 4 Peniaga
/3 Menikati pengkhususan dan
Kekurangan + Peniaga
/3 Me"i#atkan oda" yang #esar3
15
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
pe#ahagian ker)a3
23 Men)iatkan kos + siste "ayan
diri3
-3 Penggunaan ik"an + enarik
pe"anggan dan e"ariskan
)ua"an3
43 Tiada risiko hutang "apuk
23 Prosedur penu#uhan yang
ruit3
-3 Risiko ke5urian + aki#at "ayan
diri dan peragaan ter#uka3
43 &arang akanan segar yang
tidak tahan "aa3
GE*!NG ANEKA 6A&ATAN
%oa"an . "uraikan ciri-ciri gedung aneka $abatan
%oa"an . Terangkan erbe#aan antara gedung aneka $abatan dengan
kedai se$aras!
Maksud
se#uah perniagaan run5it #erska"a #esar yang #eroperasi da"a
se#uah #angunan #esar yang #ertingkat + ter"etak di "okasi yang
strategik di #andar #esar3 Aontohnya, Isetan, Parkson Grand dan
Metro)aya3
Airi+5iri
&ENT!K DRGANI%A%I
ditu#uhkan se#agai syarikat #erhad dengan oda" yang #esar3
KABALAN C PENG!R!%AN
Pentad#irannya dika,a" o"eh Le#aga Pengarah + enentukan
sega"a dasar syarikat3
%etiap )a#atan erupakan unit khas
Pe#e"ian stok + tanggung)a,a# pengurus )a#atan
Aontoh )a#atan pakaian ,anita
&ARANG 6!ALAN C PDLI%I 9ARGA
pe"#agai dari segi )enis dan )enaa3
9arga + tidak #o"eh dita,ar3
KAE*A9 6!ALAN
6ua"an + tunai 8 kad kredit
KEM!*A9AN
"i(, tandas, te"e(on, tepat "etak kereta, surau
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan gedung aneka
$abatan keada eniaga dan elanggan!
Ke"e#ihan 4 Peniaga
/3 enikati diskaun niaga +
dapat en)ua" "e#ih urah3
23 Pentad#iran en)adi "e#ih
5ekap + pengkhususan dan
pe#ahagian ker)a
-3 Risiko kerugian + disi#ar kerana
terdapat #anyak )a#atan3
43 6ua"an se5ara tunai 4 tiada
Kekurangan + Peniaga
/3 kos o7erhed yang tinggi + se,a,
perhiasan kedai, ga)i )uru)ua"
serta kos keudahan
23 Penu#uhannya sukar + oda"
yang #esar dan prosedur yang
ruit3
-3 %ai' peiagaan yang #esar +
enyukarkan urusan ka,a"an
16
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
asa"ah hutang "apuk3
:3 Men)iatkan kos proosi + satu
ik"an + dapat e"iputi seua
)a#atan3
dan pengurusan3
43 Peragaan #arang se5ara ter#uka
+ engga"akkan risiko ke5urian
dan kerosakan3
Ke"e#ihan + Pe"anggan
/3 en)iatkan asa dan tenaga
+ sega"a keper"uan ruah + di
da"a satu #angunan3
23 Keudahan dan e#e"i
da"a suasana yang se"esa3
-3 tanda harga + #o"eh
e#andingkan harga #arang
dan tidak #i#ang ditipu3
Kekurangan + Pe"anggan
/3 Tiada "ayanan peri#adi kerana
engaa"kan "ayan diri3
23 Tidak dapat e#e"i #arang
se5ara kredit3
-3 Tiada ta,ar+ena,ar kerana
harga #arang ada"ah tetap3
43 Pe"anggan sukar + ter"etak di
pusat #andar + )auh
KDPERA%I R!NAIT
%oa"an . "uraikan ciri-ciri koerasi runcit
%oa"an . Terangkan bentuk organisasi dan engurusan koerasi runcit!
Maksud
organisasi yang ditu#uhkan o"eh sekupu"an pengguna +
tu)uan utaa untuk e#antu anggota epero"eh #arang
keper"uan pada harga yang #erpatutan tanpa e"a"ui orang
tengah3 Aontohnya, koperasi pe"adang
&ENT!K DRGANI%A%I
ditu#uhkan engikut Akta Koperasi /??-
dan dida(tarkan dengan Ketua Penda(tar Koperasi Ma"aysia3
Moda" + )ua"an syer kepada anggotanya3
%yer + tidak #o"eh diniagakan atau dipindah i"ik3
KABALAN C PENG!R!%AN
ditad#ir o"eh Le#aga Pengarah (enentukan dasar)
Pengurusan hariannya + o"eh kakitangan yang di#ayar ga)i3
%tok di#e"i da"a kuantiti yang #esar
#o"eh ena,arkan diskaun niaga yang tinggi
&ARANG 6!ALAN C PDLI%I 9ARGA
en)ua" #arang keper"uan harian kepada anggota dan #ukan
anggota3
9arga #arang "e#ih rendah #er#anding harga pasaran
&A<ARAN *I$I*EN
Keuntungan dise#ut "e#ihan +se#ahagian ,a)i# disipan se#agai
ri'a#
#akinya untuk e#ayar di7iden + ter#ahagi kepada di7iden tunai
dan re#at3
*i7iden tunai + di7iden yang di#ayar #erdasarkan )u"ah #e"ian
17
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
Re#at atas pe"a#uran pu"a ia"ah (aedah yang di#ayar se5ara
peratusan #erdasarkan )u"ah saha
&ENT!K LAIN PER!NAITAN
ME%IN PER!NAITAN A!TDMATIK
%oa"an . Jelaskan dengan contoh ciri-ciri mesin eruncitan
automatik
en)ua" #arang terus kepada pengguna e"a"ui esin se5ara
autoatik3
euatkan #arang dan di"engkapi pe"#agai (ungsi + s"ot syi"ing
atau peragaan tingkap
easukkan ,ang yang en5ukupi ke da"a s"ot + enekan
#utang #arang pi"ihannya + #arang itu akan ke"uar se5ara
autoatik3
en)ua" )enis #arang tertentu seperti inuan kotak
eperniagakan perkhidatan seperti esin eni#ang #erat
#adan
ditepatkan di "okasi yang strategik isa"nya di perhentian #as
#o"eh #eroperasi se"aa 24 )a tanpa dia,asi3
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan mesin eruncitan
automatik keada eniaga dan embeli!
Ke"e#ihan + Peniaga
/3 #eroperasi sendiri + tanpa
penga,asan dan 24 )a3
23 khidat "ayan diri +
en)iatkan kos upah dan
pengenda"ian perniagaan3
-3 eningkatkan )ua"an + esin
udah di"etakkan asa"kan ada
perintaan3
43 Kos pengurusan rendah + tidak
per"u enye,a preis
Kekurangan + Peniaga
/3 Kos peasangan dan
pee"iharaan + aha"3
23 Muatan + terhad3
-3 6enis dan kuantiti #arang yang
sesuai + terhad3
43 risiko kerosakan + tinggi
Ke"e#ihan + Pe#e"i
/3 24 )a3
23 Tiada 5a) ta#ahan3
-3 Aara pe#e"ian udah3
43 Men)iatkan kos, asa dan
tenaga
Kekurangan + Pe#e"i
/3 Pi"ihan + terhad
23 &arang tidak dapat ditukar
-3 &entuk pe#ayaran terhad
PE%ANAN MEL
%oa"an . Jelaskan dengan contoh ciri-ciri erniagaan runcit esanan
mel
18
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
en)ua" #arang terus e"a"ui pos atau perkhidatan kurier3
Aontoh + The ReadersFs *igest, The Ties, *e,an &ahasa dan
Pustaka, Mai" Drder Ga""ery (MDG)
sesuai + en)ua" #arang yang ringan, ke5i", tidak udah pe5ah
dan tahan "aa3
&entuk dan 5ara penggunaan #arang+#arang + dapat disapaikan
+ e"a"ui ga#ar
di)a"ankan e"a"ui tiga kaedah, iaitu pengik"anan, kirian terus
atau pe"antikan e)en3
tiga kaedah pe#ayaran
&ayar Baktu Teria (&3B3T) + #ayaran di#uat apa#i"a #arang
sapai di pe)a#at pos
Tunai Baktu Pesanan (T3B3P) e,a)i#kan #ayaran dihantar
dengan #orang pesanan3
&ayaran ansuran + e#ayar #eransur+ansur engikut tepoh
yang ditetapkan3
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan erniagaan runcit
esanan mel keada eniaga dan embeli
Ke"e#ihan + Peniaga
enanggung kos o7erhed
yang rendah
tidak eer"ukan "okasi yang
strategik
pasarannya "uas + ka,asan
yang epunyai perkhidatan
pos
&i"angan kakitangannya tidak
raai
Mengetepikan orang tengah
Kekurangan + Peniaga
kos proosi
kos pengurusan atau
engutip hutang
kos enginsuranskan #arang
+ #arang ungkin rosak da"a
per)a"anan
Ke"e#ihan + Pe#e"i
#o"eh #ayar ansuran
#o"eh pu"ang #a"ik
en)iatkan kos ta#ang,
asa dan tenaga
Kekurangan + Pe#e"i
Mungkin ditipu
&arang "a#at sapai
Tiada hu#ungan peri#adi
tidak dapat eeriksa
#arang
1RANAAI%
%oa"an . Jelaskan dengan contoh ciri-ciri erniagaan runcit secara
(rancais
seseorang indi7idu yang di#eri hak untuk en)ua" #arang atau
perkhidatan syarikat induk yang sudah terkena"
Aontoh kedai akan segera Merry" &ro,n, 9a#i# 6e,e", K1AGs,
19
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
enggunakan "ogo, naa dan reka #entuk yang saa3
indi7idu atau syarikat yang di#eri ke#enaran + (ran5aisi
syarikat induk yang e#erikan ke#enaran + (ran5aisor3
per)an)ian ditandatangani o"eh kedua+dua pihak+ syarat (ran5ais
1ungsi (ran5aisor
o e#erikan hak enggunakan ie), )enaa, siste
operasi dan (orat perniagaan
o e#i#ing + penu#uhan C pengurusan perniagaan
o engenda"ikan progra "atihan sta(, proosi )ua"an dan
o e#iayai kos pengik"anan (ran5aisi3
o e#eka"kan rauan, a"at dan perkakas dengan kredit
tertentu3
1ungsi 1ran5aisi
o e#ayar roya"ti + satu )u"ah tetap atau se5ara
peratusan drpd )ua"an #u"anan3
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan erniagaan runcit
secara (rancais keada (rancaisor dan (rancaisi
Ke"e#ihan + 1ran5aisor
/3 enge#angkan
perniagaannya3
23 ekonoi #idangan
Kekurangan 4 1ran5aisor
/3 #o"eh en)e)askan naa #aik
Ke"e#ihan + 1ran5aisi
/3 endapat sokongan
pengurusan dan ke,angan +
risiko kegaga"an perniagaan
aat rendah3
23 Tidak per"u enanggung kos
o7erhed seperti proosi,
"atihan sta( dan ik"an3
-3 6enaa terkena" 4 endapat
sa#utan raai
Kekurangan 4 1ran5aisi
/3 per"u enga,a" kua"iti #arang +
#o"eh en)e)askan naa #aik
(ran5aisor3
23 terikat dengan per)an)ian
(ran5ais C #ergantung kepada
(ran5aisor3
-3 tiada ino7asi dan inisiati( sendiri
6!ALAN LANG%!NG
%oa"an . Jelaskan dengan contoh ciri-ciri erniagaan runcit secara
$ualan langsung
en)ua" #arang terus e"a"ui kun)ungan )uru)ua" dari pintu ke pintu3
Aontoh syarikat A,ay, A7on dan syarikat+syarikat insurans3
6uru)ua" atau e)en di"antik dan di"atih dengan pe"#agai keahiran
dan teknik )ua"an
%e5ara pe"#agai peringkat (u"ti"e7e")
enggunakan senarai harga, kata"og atau sape" produk3
di#ayar koisen atas )ua"an
20
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
- #entuk )ua"an "angsung 4
o )ua"an perkhidatan o"eh e)en seperti e)en insurans
o )ua"an #arang o"eh e)en penge"uar + kata"og dan sape"
seperti A7on
o )ua"an #arang o"eh e)en #e#as
6enis produk yang sesuai + kosetik, perkakas dapur, insurans dan
pake) pe"an5ongan3
1aktor+(aktor Peke#angan
%oa"an . Nyatakan (aktor-(aktor yang menyokong erkembangan
erniagaan runcit secara $ualan langsung atau
%oa"an . Nyatakan sebab-sebab $ualan langsung berkembang!
/3 Pengguna seakin si#uk
23 Masa"ah pengangkutan
-3 khidat sokongan pe"anggan "eah + #er#aris pan)ang di kaunter
#ayaran
43 Kea)uan tekno"ogi ak"uat dan kounikasi + panggi"an tanpa
to", kad kredit dan internet3
:3 Kos pengik"anan 4 urah
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan erniagaan runcit
secara $ualan langsung keada eniaga dan embeli!
Ke"e#ihan
/3 #erseuka dengan pe#e"i
23 Liputan pasarannya + ka,asan
peda"aan3
-3 tidak per"u + preis #esar3
43 %esuai untuk produk yang
eer"ukan khidat nasihat,
tun)uk a)ar dan perkhidatan
se"epas )ua"an3
Kekurangan
/3 Pe#e"i dikenakan #ayaran
yang "e#ih + tanggungan kos
23 &arang+#arang tertentu saha)a
-3 eer"ukan oda" yang #esar3
43 kos o7erhed yang tinggi + kos
"atihan e)en, kos 5etakan
kata"og
E+*AGANG
%oa"an . Jelaskan dengan contoh ciri-ciri erniagaan runcit secara e-
dagang
en)ua" e"a"ui ta"ian internet dengan rangkaian koputer
dari peringkat pertanyaan, pesanan, penge"uaran in7ois hingga
peringkat #ayaran3
se5ara online antara pen)ua" dengan pe#e"i dari se"uruh dunia3
e,u)udkan "aan ,e# dan gerai paeran da"a internet
ga#ar dan ak"uat terperin5i dipaparkan di skrin koputer3
per"u e#uat #ayaran a,a" (pra#ayar) dengan easukkan
no#or kad kreditnya3
&arang pesanan akan dihantar e"a"ui pos atau kurier
21
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
6ika #e"ian didapati tidak enepati deskripsi, ia ungkin #o"eh
dike#a"ikan seu"a, tertak"uk kepada syarat )ua"an
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan erniagaan runcit
secara e-dagang keada eniaga dan elanggan!
Ke"e#ihan 4 Peniaga
/3 en)ua" se5ara g"o#a" pada kos
yang pa"ing iniu
23 tidak eer"ukan preis +
hanya gudang
-3 Kos operasi urah + hanya satu
"aan ,e#
43 operasi se5ara #esar+#esaran +
pengguna internet di se"uruh
dunia
:3 siste pra#ayar + tidak
enanggung hutang "apuk
Kekurangan + Peniaga
/3 persaingan sengit + "aan ,e#
"ain
23 Perang harga + erugikan
peniaga3
-3 e#angunkan "aan ,e# +
aha"3
43 Laan ,e# + di5ero#ohi
:3 Proses g"o#a"isasi + e+dagang +
enguntungkan peniaga di
negara a)u
Ke"e#ihan + Pe"anggan
/3 Pi"ihan pe"anggan + pasaran
sedunia3
23 #arang #erkua"iti tinggi + harga
yang "e#ih urah3
-3 e#e"i+#e"ah dari ruah atau
pe)a#at + en)iatkan kos,
asa dan tenaga3
43 ak"uat + re"e7an, terperin5i
dan terkeas kini
:3 aa"an pegangan tunai yang
iniu + #ayar enggunakan
kad kredit3
Kekurangan + Pe"anggan
/3 Me#e"i se5ara pra#ayar +
tanpa e"ihat #arang se#enar
23 unsur penipuan dan anipu"agi
pihak tertentu3
-3 !ndang+undang si#er tidak
dapat e#eri per"indungan
sepenuhnya
43 kad kredit + ke#o5oran no#or
pin
:3 Terpengaruh dengan ta,aran +
pe#a'iran3
TELE$I%<EN INTERAKTI1 (T$I )
%oa"an . Jelaskan dengan contoh ciri-ciri erniagaan runcit melalui
tele)isyen interakti(!
e#o"ehkan seorang penonton T$ #erinteraksi dengan peniaga
yang engik"ankan #arangnya e"a"ui T$ dan e#e"i+#e"ah dari
ruah3
Aontoh 4 siaran Astro, %artshop
erupakan hasi" 5iptaan tekno"ogi digita"
engga#ungkan (ungsi te"e7isyen dengan koputer peri#adi
se5ara interakti(
esti disa#ungkan dengan ta"ian internet3
Aara #eroperasi.
22
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
a3 Ga#ar dan ak"uat #arang + ditayangkan di
te"e7isyen
#3 Pesanan di#uat serta+erta + enekan papan
kekun5i 8gagang te"e(on
53 &ayaran pra#ayar + enggunakan kad kredit
d3 #arang dihantar + pos, e)en )ua"an atau kurier3
e#o"ehkan penonton enga#i" #ahagian da"a progra
tertentu di te"e7isyen3
en)a,a# soa"an dan e#eri pendapat
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan erniagaan runcit
melalui tele)isyen interakti( keada eniaga dan elanggan!
Ke"e#ihan 4 Peniaga
/3 Preis yang strategik + tidak
diper"ukan
23 Kos pengurusan rendah
-3 5ara penggunaan #arang +
"e#ih )e"as (7isua") dan terus
kepada penonton3
43 Reaksi penonton + ak"u
#a"as untuk eper#aiki
produk
:3 Kesan audio 7isua" "e#ih
eyakinkan
Ke"eahan + Peniaga
/3 pengga#aran produk + aha"3
23 siaran e"a"ui te"e7isyen +
aha" #er#anding edia yang
"ain3
-3 siaran ,aktu tengah a"a+
kurang #erkesan
43 %iaran ik"an per"u kerap diu"angi
Ke"e#ihan 4 Pe"anggan
/3 e#e"i+#e"ah sa#i"
enonton te"e7isyen di ruah
23 e#uat pesanan + serta+
erta
-3 Mepunyai asa + e#uat
perti#angan dan pi"ihan3
43 Men)iatkan asa, kos dan
tenaga
:3 engetahui 5ara penggunaan
#arang
Ke"eahan 4 Pe"anggan
/3 Me#e"i tanpa e"ihat #arang
se#enar
23 unsur penipuan dan anipu"asi
-3 &arang + tidak seperti yang
disiarkan3
43 !rusniaga akan enga#i"
asa
KE*AI KATALDG
%oa"an . Jelaskan dengan contoh ciri-ciri erniagaan runcit melalui
kedai katalog
eproosikan #arang atau perkhidatannya e"a"ui kata"og
Aontoh + Aourts Maoth, Ikea dan The Aata"og %hop3
seua )enis #arang )ua"an disenaraikan se5ara teratur
kata"og diedarkan se5ara per5ua di tepat kun)ungan raai
Keistie,aan + ta,aran ski #ayaran ansuran yang ("eksi#e"
23
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
enyediakan perkhidatan se"epas )ua"an seperti perkhidatan
penghantaran #arang
%asaran + #erga)i tetap seperti pega,ai kera)aan
keuntungannya daripada (aedah
&ayaran + de#it terus atau arahan tetap (#ank) ataupun potongan
ga)i (&iro Angkasa)3
&arang+#arang yang di)ua" + )enis #arang yang pia,ai dan tahan
"aa3
Aontohnya, #arang+#arang e"ektrik, pera#ot, pera"atan dapur
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan erniagaan runcit
melalui kedai katalog
Ke"e#ihan
/3 Liputannya "e#ih "uas + seua
pengguna internet
23 Ta,aran ski #ayaran ansuran
yang ("eksi#e"
-3 keuntungan yang "e#ih tinggi
43 Perkhidatan se"epas )ua"an
:3 proosinya #erkesan + e"een
audio 7isua" dan aniasi3
Kekurangan
/3 9arga )ua"an "e#ih aha"
23 Kos proosi yang tinggi
-3 tidak sesuai + #arang yang tak
tahan "aa dan tiada
kepia,aian
PERNIAGAAN BORONG
%oa"an . "uraikan Fungsi Pemborong Keada Pengeluar
/3 Me#e"i stok se5ara puka" dan ee5ah puka"
e#o"ehkan penge"uar e"akukan penge"uaran #arang se5ara
#esar+#esaran C endapat oda" pusingan 5epat
en)iatkan kos penge"uaran kerana ker)a pe#ungkusan dan
upah peker)a ditanggung o"eh pe#orong
23 Mengurangkan kos pergudangan
enyediakan keudahan pergudangan sendiri #agi enyipan
stok puka" yang di#e"i
#arang ke"uarannya tidak disipan "aa3
-3 Mengurangkan kos pengangkutan
ei"iki keudahan engangkut #arang yang di#e"i ke
gudangnya3
tidak per"u enyediakan kenderaan sendiri
43 Pengenda"i pasaran
eper"uaskan "agi pasaran #agi produknya3
pe#orong epunyai rangkaian perun5it sendiri untuk
engagihkan #arangnya3
:3 Me#eri ak"uat pasaran
24
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
orang tengah antara penge"uar dengan perun5it3
enyapaikan teguran serta koen perun5it dan pe"anggannya
kepada penge"uar3
%oa"an . "uraikan Fungsi Pemborong Keada Peruncit
/3 Me#eka"kan #eraneka )enis #arang
eudahkan + tidak per"u + endapatkan #eka"an stok daripada
pe"#agai penge"uar dari erata+rata tepat3
23 Me#eri keudahan kredit
enangguhkan #ayaran atau hutangnya sehingga #arang itu
di)ua" kepada pengguna3
eran5ang oda" pusingan dengan sepurna3
-3 Menghantar #arang kepada perun5it
tidak per"u enyediakan kenderaan sendiri
en)iatkan kos pengangkutan dan asa perun5it3
43 Menyipan stok yang en5ukupi
e#o"ehkan perun5it endapat #eka"an se5ara #erterusan dan
ini
engeka"kan pe"anggannya
:3 Me#eri ak"uat dan nasihat
#erkenaan #arang #aru kepada perun5it3
%oa"an . "uraikan Fungsi Pemborong Keada Pengguna
/3 Mensta#i"kan harga #arang
sentiasa enyipan stok #arang yang en5ukupi
enge"akkan kenaikan harga #arang3
eneria an(aat enerusi harga #arang yang sta#i"3
23 Menyediakan #eka"an yang #erterusan
enyipan stok yang en5ukupi da"a gudangnya
supaya #eka"an tidak terputus 4 e"ak 5enderung e#e"i #anyak
enye#a#kan per#e"an)aan pengguna eningkat3
-3 Menyapaikan ak"uat
e#eritahu perun5it tentang ak"uat yang terkini #agi
produknya3
43 Me"akukan ker)a+ker)a akhir 8 pe5ah puka"
seperti enggred, e#ungkus, eni#ang, e"a#e" dan
se#againya3
:3 Mepe"#agaikan pi"ihan
epe"#agaikan pi"ihan pengguna akhir terhadap #arang
#eraneka )enis yang ada pada perun5it3
%oa"an . Terangkan Persamaan antara Perniagaan *orong dengan
Perniagaan Runcit
/3 Akti7iti pengagihan #arang
25
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
e#e"i #arang #agi tu)uan untuk di)ua" seu"a
23 &eroti(kan keuntungan
en)a"ankan kegiatan )ua" #e"i dengan tu)uan untuk
endapatkan keuntungan3
-3 Meenuhi keper"uan dan kehendak pengguna
engagihkan #arang agar #eka"an dapat disapaikan
kepada pengguna akhir
43 Me"akukan kegiatan ee5ah puka"
seperti enggred, e#ungkus, eni#ang, e"a#e" dan
se#againya3
:3 &ertindak se#agai su#er ak"uat pasaran
enya"urkan ak"uat pasaran kepada penge"uar + reaksi
pe"anggan, 5ita rasa pengguna
%oa"an . Nyatakan Perbe#aan
antara Perniagaan *orong dengan
Perniagaan Runcit
Moda"
Kos proosi dan ik"an
Kos pergudangan
Ker)a+ker)a akhir
Peragaan
Keudahan e#e"i+#e"ah
%oa"an . Mengaa emborong
memerlukan modal besar!
&e"i puka" C #ayar tunai
&eri kredit C tanggung risiko
hutang "apuk
&e"an)a gudang
Risiko sipan stok
Kos o7erhed tinggi 4 ik"an C
ga)i
Kenda"i pengangkutan
%oa"an . Nyatakan Perbe#aan antara Perniagaan *orong dengan
Perniagaan Runcit
Perniagaan *orong Perniagaan Runcit
/3 Kedudukan
da"a sa"uran
agihan
orang tengah antara
penge"uar dengan
perun5it3
perun5it + orang tengah
antara pe#orong
dengan pengguna akhir3
2 %ai' pe#e"ian
#arang
se5ara puka" daripada
penge"uar
da"a kuantiti yang
ke5i" daripada
pe#orong
-3 %ai' oda" #esar + enyediakan
keudahan pe"#agai
ke5i"
4 keudahan
gudang
untuk enyipan stok
puka" yang di#e"i
daripada penge"uar
tidak ada kerana stok
dipero"eh daripada
pe#orong
: 9iasan dan
peragaan #arang
tidak per"u enghias
atau e"akukan
peragaan tingkap
e"akukan #agi
enarik pengguna
6ENI% PEM&DRDNG
26
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
%oa"an . Kenalasti $enis erniagaan borong!
Terdiri drpd pe#orong saudagar dan e)en
pe#orong saudagar Terdiri drpd Pe#orong &er(ungsi Penuh C
Pe#orong &er(ungsi Terhad
Pe#orong &er(ungsi Penuh terdiri drpd pe#orong a,
pe#orong khusus dan pe#orong satu #arisan3
Pe#orong &er(ungsi Terhad
o Pe#orong pesanan e"
o Pe#orong pesanan #er,aki"
o Pe#orong perkhidatan pengangkutan
o Pe#orong #ayar dan #a,a
o Pe#orong )o#er para
e)en 4 e)en penge"uar, e)en pen)ua" C #roker
%oa"an . Jelaskan dgn contoh $enis erniagaan borong!
PEM&DRDNG %A!*AGAR
pe#orong yang e#e"i pe"#agai )enis #arang daripada
penge"uar dan en)ua"nya kepada perun5it3
epunyai hak i"ik ke atas #arang
enanggung risiko kerugian )ika #arang+#arang tidak dapat
di)ua"3
dikategorikan kepada dua, iaitu pe#orong #er(ungsi penuh dan
pe#orong #er(ungsi terhad3
Pe#orong &er(ungsi Penuh
en)a"ankan seua tugas seseorang pe#orong3
e#e"i dan en)ua" #arang, ee5ah puka", e#erikan
#antuan
ke,angan, enyediakan keudahan pergudangan dan
pengangkutan, enyapaikan ak"uat pasaran, e"akukan
proosi
dike"askan kepada tiga kupu"an utaa, iaitu pe#orong a,
pe#orong khusus dan pe#orong satu #arisan3
/3 Pe#orong a
e#e"i dan en)ua" pe"#agai )enis #arang yang
tidak epunyai kaitan3
Aontohnya, pe#orong yang en)ua" #arang
keper"uan harian seperti gara, gu"a serta #arang
kosetik di tepat yang saa3
23 Pe#orong khusus
e#e"i dan en)ua" sesuatu )enis #arang
Aontohnya, pe#orong kasut yang en)ua"
pe"#agai )enaa kasut seperti Nike
-3 Pe#orong satu #arisan
27
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
e#e"i dan en)ua" sekupu"an #arang yang
saa )enis3
Aontohnya, pe#orong hasi" pertanian yang en)ua"
pe"#agai )enis #uah+#uahan terasuk"ah anak pokok dan
#a)a3
Pe#orong &er(ungsi Terhad
tidak en)a"ankan seua (ungsi yang dita,arkan o"eh
pe#orong untuk engurangkan kos pengenda"ian3
Terdapat "ia )enis pe#orong #er(ungsi terhad, iaitu.
/3 Pe#orong pesanan e"
23 Pe#orong pesanan #er,aki"
-3 Pe#orong perkhidatan pengangkutan
43 Pe#orong #ayar dan #a,a
:3 Pe#orong )o#er para
/3 Pe#orong pesanan e"
en)a"ankan urus niaga e"a"ui pos3
enghantar #orang pesanan #ersaa kata"og enerusi pos3
Pe"anggan ei"ih #arang #erpandukan kata"og yang
dihantar3
Pesanan, #ayaran dan penghantaran #arang di#uat e"a"ui
pos3
Aontoh #arang + #arang kosetik
&arang ini #iasanya #ersai' ke5i", ringan dan tidak udah
rosak3
23 Pe#orong pesanan #er,aki" (dro shier'
enyapaikan pesanan pe#e"i terus kepada penge"uar
atau pengi"ang3
eainkan peranan se#agai ,aki" penge"uar dan tidak
epunyai hak i"ik3
tidak per"u enyediakan keudahan pergudangan3
en)adi perantara da"a pengagihan #arang daripada
pen)ua" atau penge"uar kepada pe#e"i3
#arang yang sesuai + #ahan+#ahan #inaan seperti sien,
#esi, #atu+#ata
-3 Pe#orong perkhidatan pengangkutan
enyediakan perkhidatan pengangkutan seperti "ori, "ori
kontena dan tre"er #agi engangkut #arang yang #erkuantiti
#esar #agi pihak penge"uar3
Aontohnya, Nep"ine, Kontena Nasiona" dan %hapadu3
43 Pe#orong #ayar dan #a,a
en)ua" #arang pada harga yang urah dan se5ara tunai
kepada perun5it3
tidak enyediakan keudahan kredit kepada para perun5it3
28
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
Perun5it enggunakan pengangkutan sendiri untuk e#a,a
#a"ik #arang Aontohnya, Pasar &orong %e"angor + pusat pengupu"an
#agi hasi" pertanian, perikanan dan penternakan anaka"a Giant,
Makro, Aarre(our dan Mydin + #arang keper"uan harian pengguna
:3 Pe#orong )o#er para&rack $obber'
e#eka"kan pe"#agai )enis #arang kepada perun5it
eperagakan + se5ara rapi di atas rak+rak
dii"iki o"eh pe#orong se"agi ia asih diperagakan di rak
Perun5it dikenakan #ayaran 4 #agi #arang+#arang yang
te"ah di)ua"3
e"an5arkan progra proosi dan pengik"anan di
te"e7isyen
en)ua" #arang+#arang #er)enaa terkena" + Gardenia, ais
kri Ba""s
E6EN
orang tengah yang di"antik o"eh prinsipa" untuk en)ua"
#arang #agi pihaknya3
tidak epunyai hak i"ik
tidak enanggung se#arang risiko kerugian3
tidak epunyai kuasa untuk engurangkan harga #arang
)ua"an3
%oa"an . "uraikan akti)iti e$en dan broker
E)en Penge"uar
,aki" pengedar yang di"antik o"eh #e#erapa penge"uar yang
enghasi"kan ke"uaran #er"ainan dan #ukan pesaing antara
satu saa "ain3
tidak #erhak untuk enentukan strategi peasaran #agi
pihak pengi"ang
easarkan engedarkan #arang+#arangnya ke ka,asan+
ka,asan #aru yang #e"u diterokai penge"uar3
Aontoh e)en penge"uar ia"ah Edaran Dtoo#i" Nasiona" (EDN)
dan Proton Edar yang easarkan atau engedarkan ode"
kereta ke"uaran negara3
E)en Pen)ua"
easarkan #arang ke"uaran penge"uar ke5i"+ke5i"an
ei"iki kepakaran da"a #idang peasaran3
se#agai peran5ang peasaran yang en)a"ankan akti7iti
penye"idikan pasaran, eran5angkan ke"uaran, enetapkan
harga dan eproosi3
eneria koisen daripada penge"uar #agi perkhidatan
yang disediakannya3
&roker
29
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
eneukan pen)ua" dengan pe#e"i3
di"antik o"eh penge"uar untuk engenda"ikan urusan )ua" #e"i3
tidak epunyai hak i"ik ke atas #arang yang diniagakan3
tidak #erhak e#uat kontrak
tidak #o"eh en)ua" #e"i #arang atas naanya sendiri
tidak epunyai hak untuk e#erikan kredit
eneria #ayaran atau enge"uarkan resit pe#ayaran
kepada pe#e"i3
eneria koisen se#agai gan)aran terhadap
perkhidatannya
tidak #erkongsi untung dengan prinsipa"3
Aontoh + #roker hartanah dan saha3
%oa"an . Aakah kritikan tentang eranan yg dimainkan oleh
emborong!
Tidak e#eri perkhidatan yg #erguna
%eata+ata ena#ah harga #arang )ua"an
Tindas asyarakat desa
&e"i urah dr penge"uar C )ua" aha" kpd pguna
%oa"an . Nilaikan keentingan emborong kd eruncit + engeluar
%oa"an . Kesan enghausan emborong kd eruncit + engeluar
Kpd penge"uar
Menu#uhkan gudang
&uka rantaian kedai run5it
Moda" "e#ih
&e"an)a 5ari pasaran C ik"an
Kos o7erhed
Mengupu" ak"uat
sendiri
Kpd perun5it
&e"i puka" drpd penge"uar
%edia gudang
&ayar tunai
&erhu#ung dgn pe"#agai
penge"uar
Moda" "e#ih
Ker)a akhir
PENGAM&IL ALI9AN 1!NG%I PEM&DRDNG
%oa"an . Senaraikan keadaan-keadaan yang membolehkan eranan
emborong diambil alih!
/3 KEM!NA!LAN PERNIAGAAN R!NAIT &E%AR+&E%ARAN
Aontohnya gedung aneka )a#atan + endapatkan #eka"an terus
daripada penge"uar3
ei"iki oda" yang #esar dan apu e#e"i #arang se5ara
puka" dan
enanggung kos ta#ahan + pergudangan dan pengangkutan
serta e"akukan ker)a+ker)a akhir
30
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
Koperasi run5it + ga#ungan pengguna untuk e#e"i #arang
se5ara terus daripada penge"uar + harga #e"ian yang urah3
23 &ENT!K LAIN PER!NAITAN
esin perun5itan autoatik, pesanan e", )ua"an "angsung, e+
dagang dan kedai kata"og
e#o"ehkan penge"uar en)ua" ke"uarannya terus kepada
pengguna akhir
-3 PEN!&!9AN KE*AI %E6ARA%
Penge"uar enu#uhkan rangkaian kedai sendiri
easarkan #arang ke"uaran ki"angnya terus kepada pengguna3
Aa,angan + di se"uruh negara3
syarikat &ata &erhad dan syarikat %inger &erhad3
43 PELANTIKAN E6EN DLE9 PENGEL!AR
#arang+#arang #erkua"iti tinggi yang eer"ukan penerangan
terperin5i o"eh penge"uar seperti koputer
:3 PEN!&!9AN AGEN%I PEMA%ARAN DLE9 KERA6AAN
Aontohnya, kera)aan te"ah enu#uhkan Persekutuan Peasaran
Pertanian Ma"aysia (1AMA) untuk easarkan hasi" pertanian
;3 &ARANG <ANG *IPE%AN K9A% DLE9 PENGG!NA
&arang yang di#uat enurut arahan atau tepahan khas
pengguna
akan dihantar o"eh penge"uar kepada pe#e"i3
&arang yang sesuai + 5erin ata, pakaian yang ditepah
khas3
#arang+#arang yang #ertekno"ogi tinggi yang pasarannya terhad
dan aha" seperti kapa" ter#ang
%oa"an . &agaimana emborong daat terus %u$ud!
pe5ah puka"
pergudangan
pe#erian kredit
proosi
DOKUMEN PERNIAGAAN DALAM NEGERI
%oa"an . Susunkan mengikut urutan $enis-$enis dokumen!
%E&EL!M MEM&ELI
/3 %urat Tanya
23 %urat )a,apan
-3 %e#ut harga
43 %enarai harga
:3 Kata"og
*ALAM PRD%E%
MEM&ELI
/3 Nota pesanan
23 Nota serahan
-3 Nota kirian
43 In7ois
:3 In7ois pro + (roa
%ELEPA% MEM&ELI
/3 Penyata akaun
23 Resit
31
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
;3 Nota de#it
=3 Nota kredit
%oa"an . 9uraikan (ungsi setia dokumen!
%oa"an . Kenalasti $enis diskaun, syarat serahan + bayaran!
%!RAT TAN<A
/3 *okuen dari perun5it kepada pe#orong
23 1ungsi + untuk #ertanya tentang #arang yang hendak di#e"i
-3 &utir + )enis #arang + harga #arang + kuantiti + syarat serahan dan
syarat #ayaran
%!RAT 6ABAPAN
/3 *ihantar o"eh pe#orong kepada perun5it
23 *i"apirkan #ersaa saa ada se#ut harga 8 senarai harga atau
kata"og
-3 1ungsi 4 e#eri keterangan "an)ut engenai #arang yang #o"eh
di#eka"kan3
%E&!T 9ARGA
/3 %enarai harga #arang yang diinta o"eh pe#e"i
%ENARAI 9ARGA
/3 %enarai harga #arang yang di)ua" o"eh pe#orong
KATALDG
/3 Mak"uat #arang yang di5etak dan disertakan #ersaa ga#ar
yang #er,arna dan enarik
23 Tiada harga di5etak tetapi ada no ru)ukan
-3 9arga di5etak ditepat "ain untuk en)iatkan kos )ika ada
peru#ahan harga
&!TIRAN *ALAM %E&!T 9ARGA
/3 Pe#orong enyatakan )enis serahan
6ENI% %ERA9AN
/3 %erahan sedia + se#aik pesanan diteria
23 %erahan segera + #e#erapa hari se"epas pesanan diteria
-3 %erahan hadapan + pada tarikh yang ditetapkan
%<ARAT %ERA9AN
/3 Ang3 9ad3 + pe#e"i per"u e#ayar kos angkutan
23 Ang3 *i#ayar + pe#e"i tidak per"u e#ayar kos angkutan
-3 P3 ke *K + Kos angkutan per5ua sehingga #arang dipunggah ke
da"a kapa" saha)a3 Ta#ang kapa" di#ayar o"eh pe#e"i
32
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
43 KIT + 9arga #arang te"ah erangkui kos, insuran dan ta#ang +
pe#e"i tidak per"u e#ayar "agi3
%<ARAT &A<ARAN
/3 Peneriaan = hari saha)a + harga da"a se#utharga sah hanya =
hari daripada tarikh se#utharga
23 *engan akaun diakui +pe#orong hanya e#eri kredit kepada
pe#e"i tetap saha)a
-3 Tunai ,aktu pesanan + #ayar per"u di)e"askan se,aktu pesanan
di#uat
43 Tunai #ersih + )ika ditu"is - hari, #erakna per"u di)e"askan d"
tepoh - hari
:3 Tunai segera + #ayaran per"u di#uat #e#erapa hari se"epas #arang
diteria3
%<ARAT *I%KA!N
/3 *iskaun niaga + di#eri untuk engga"akan pe#e"i e#e"i da"a
kuantiti yang #anyak 5th /@ H + pe#e"ian e"e#ihi RM /@@@
23 *iskaun tunai + di#eri untuk engga"akkan pe#e"i e#ayar
hutang dengan segera 5th /@H + /@ hari,
-ontoh engiraan diskaun niaga
Ari( peniaga pasar a"a e#e"i stoknya #erni"ai RM/ >@@ daripada
syarikat #orong E<I dan dita,arkan diskaun niaga /:H3 Kirakan
)u"ah se#enar yang per"u di#ayar o"eh Ari(3
9arga in7ois RM/ >@@
To"ak .
*iskaun niaga (RM/ >@@ J /:8/@@) RM 2=@
6u"ah per"u di#ayar RM/ :-@
-ontoh Pengiraan diskaun tunai
Aisyah e#e"i #arang E #erni"ai RM2:@@ daripada pe#orong %eri
Gei"ang pada / 6u"ai 2@@-3 Pe#orong terse#ut ena,arkan diskaun
tunai :H, = hari dan 2H /4 hari3 Kirakan )u"ah yang per"u di#ayar
sekiranya Aisyah e#ayar pada /@ 6u"ai3
9arga in7ois RM2 :@@
To"ak .
*iskaun tunai (RM2 :@@ J 28/@@) RM :@
6u"ah per"u di#ayar RM2 4:@
&DRANG PE%ANAN
/3 *ihantar o"eh pe#e"i kepada pe#orong untuk eesan #arang
23 &utir 4 naa dan a"aat pe#e"i 8 )enis #arang dan kuantitinya
NDTA %ERA9AN
/3 *ihantar o"eh pe#orong kepada pe#e"i
33
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
23 *ihantar #ersaa+saa #arang yang dipesan
-3 *i#uat da"a tiga sa"inan
43 Per"u ditandatangani o"eh pe#e"i se#agai #ukti peneriaan
:3 9arga #arang tidak di5atatkan
1ungsi
/3 Menyatakan )enis dan kuantiti #arang yang dihantar
23 Me#o"ehkan pe#e"i eeriksa dan engakui #arang da"a
keadaan #aik
-3 %e#agai #ukti peneriaan #arang
NDTA KIRIMAN
/3 *ike"uarkan o"eh syarikat pengangkutan )ika pe#orong
enghantar #arang enggunakan kenderaan syarikat pengangkutan
23 *i#uat da"a tiga sa"inan+ untuk pengangkutan, pe#orong dan
pe#e"i
-3 &utir + naa dan a"aat, kuantiti dan )enis #arang, #ayaran
pengangkutan
43 Nota ini diserah kepada pe#e"i e"a"ui peandu kenderaan
:3 Per"u ditandatangani o"eh pe#e"i se#agai #ukti syarikat
pengangkutan te"ah enyepurnakan tugas3
IN$DI%
/3 *ihantar o"eh pe#orong kepada pe#e"i )ika pe#e"ian di#uat
se5ara kredit
23 1ungsi + e#eritahu pe#e"i ak"uat #arang yang te"ah di)ua"
dan )u"ah hutang yang per"u di#ayar
-3 %e#agai 5atatan 8 ru)ukan da"a akaun
43 &utir + ada perkataan K C K di K + kesi"apan dan ketingga"an
dike5ua"ikan3 Pe#orong #o"eh e#etu"kan se#arang kesi"apan dan
ketingga"an da"a in7ois dengan enghantar nota kredit atau nota
de#it3
NDTA KRE*IT
*ihantar o"eh pe#orong kepada pe#e"i untuk e#etu"kan
kesi"apan da"a in7ois hutang akan dikurangkan se#a#
/3 6u"ah hutang tertu"is "e#ih dari )u"ah se#enar
23 &arang rosak 8 sa"ah )enaa dipu"angkan
-3 &oto" kosong dipu"angkan
43 Pe#e"i di#eri e"aun 8 diskaun
NDTA *E&IT
*i hantar o"eh pe#orong untuk e#etu"kan kesi"apan da"a in7ois
hutang pe#e"i akan dita#ah se#a#
/3 6u"ah hutang kurang daripada )u"ah se#enar
23 &oto" kosong dikenakan #ayaran
-3 &e#erapa )enis #arang tidak ditu"is dikenakan #ayaran
34
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
43 Pe#e"i dikenakan (aedah
IN$DI% PRD + 1DRMA
/3 1ungsi dan #utiran saa seperti in7ois
*igunakan )ika
/3 Pe#e"i dikehendaki e#ayar harga #arang dahu"u seasa
pesanan
23 *igunakan se#agai senarai harga
-3 !ntuk penghantaran #arang Ku)i dahu"u se#e"u #e"iK
43 !ntuk kegunaan perniagaan "uar negeri se#agai anggaran harga
PEN<ATA AKA!N
/3 *ihantar o"eh pe#orong kepada pe#e"i yang e#e"i se5ara
kredit
1ungsi
/3 Me#eritahu #aki hutang
23 Me#o"ehkan pe#e"i e#uat seakan dengan akaunnya
-3 %e#agai satu 5ara terhorat einta #ayaran hutang
43 Me#eritahu pe#e"i seua urusniaga "engkap se"aa se#u"an 5th
#e"ian, #ayaran
RE%IT
/3 *ihantar o"eh pe#orong )ika pe#e"i e#uat #ayaran
1ungsi
/3 &ukti #ayaran te"ah diteria
23 %e#agai 5atatan ru)ukan akaun
-3 %e#agai tanda urusniaga #erakhir se5ara kredit3
KAEDAH -UALAN
6!ALAN T!NAI
%oa"an . Jelaskan dengan contoh maksud $ualan tunai!
tunai diteria se#aik saha)a #arang atau perkhidatan diserah kpd
pe"anggan
/3 diaa"kan o"eh perun5it #esar+#esaran 4 prinsip L7o"u #esar
untung sedikitG
23 )uga esin perun5itan autoatik C kedai perkhidatan
-3 kutipan #o"eh digunakan 4 tanggung #e"an)a operasi harian
43 )ua"an urah 4 kukuhkan tunai
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan $ualan tunai keada
en$ual dan embeli!
Ke"e#ihan kpd Pen)ua" Ke"e#ihan kpd Pe#e"i
35
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
/3 Menge"ak 4 hutang "apuk
23 Mendapat diskaun tunai
-3 Tunai dikutip 4 di"a#ur
seu"a
43 Tunai kukuh + Meningkatkan
ie) kredit
:3 Kurang #e"an)a erekod
hutang
;3 &o"eh #eroperasi 4 ,a"aupun
oda" ke5i"
=3 harga "e#ih urah 4 )ua"an
eningkat
/3 &e"an)a dihadkan 4
pegangan tunai
23 Mendapat harga yg "e#ih
urah
-3 Terpaksa eran5ang 4
#atasan tunai
43 Tidak di#e#an 4 hutang
Kekurangan kpd Pen)ua"
/3 9i"ang pe"anggan 4 tak
apu
23 Tidak sesuai 4 #arang aha"
-3 %aingan 4 )ua"an kredit
Kekurangan kpd Pe#e"i
/3 Tidak dapat 4 enikati
#arang e,ah
23 Kerana kurang tunai seperti
kereta
-3 Menanggung kesan in("asi
43 &arang yang tak dapat di#e"i
4 naik harga
6!ALAN KRE*IT
%oa"an . Jelaskan dengan contoh maksud $ualan kredit!
Me#enarkan pe#e"i enggunakan #arang se#e"u harganya
di)e"askan
1. diaa"kan e"uas 4 antara pe#orong dgn perun5it
23 #eka" #arang 4 syarat kredit - hingga ; #u"an
-3 tepoh kredit 4 asa engupu" tunai
43 )ika tidak #ayar 4 #eka"an diputus atau (aedah dikenakan
:3 #o"ehkan perun5it ke5i"+ke5i"an #eroperasi
;3 satu adat perniagaan 4 tanpa per)an)ian resi
=3 kadang ka"a 4 sedikit pendahu"uan atau 5engkera
>3 #aki 4 seka"i gus atau ansuran
?3 harga "e#ih aha" 4 engenakan (aedah
/@3 dua )enis 4 #ayaran tertunda C se,a #e"i
&ayaran tertunda
%oa"an . Jelaskan dengan contoh maksud bayaran tertunda!
/3 &arang 4 )adi i"ik pe#e"i 4 se"epas #ayar pendahu"uan
23 C tandatangan per)an)ian
-3 #aki 4 ansuran
4. tidak #ayar 4 pe#e"i akan dak,a
5. tidak #o"eh tarik #arang 4 kerana ni"ai )ua"an seu"a #arang
rendah
36
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
6. 5iri+5iri #arang 4 tidak tahan "aa, ni"ai terpakai rendah 5th )a
tangan C engikut keper"uan indi7idu 5th 5erin ata
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan bayaran tertunda
keada en$ual dan embeli!
Ke"e#ihan kpd Pen)ua"
/3 ena#ah )ua"an 4
terasuk #arang yg tidak
ter)ua" se5ara tunai
23 harga )ua"an "e#ih tinggi 4
engenakan (aedah
Kekurangan kpd Pen)ua"
/3 hutang "apuk
23 Tidak #o"eh tarik #arang
Ke"e#ihan kpd Pe#e"i
/3 Menikati #arang 4
,a"aupun #e"u )e"as
#ayaran
23 tidak #o"eh tarik #a"ik
#arang
Kekurangan kpd Pe#e"i
/3 #o"eh didak,a di ahkaah
23 harga tinggi
Se/a 2el
%oa"an . Jelaskan dengan contoh maksud se%a beli!
/3 &arang 4 #o"eh diguna pe#e"i 4 se"epas #ayar pendahu"uan
C tandatangan per)an)ian
23 #aki 4 ansuran
-3 tidak #ayar 4 #o"eh tarik #a"ik
43 5iri+5iri #arang 4 tahan "aa
-ontoh engiraan (aedah dan ansuran bulanan
%e#uah otosika" di)ua" se5ara se,a #e"i dengan harga RM4 @@@3
Pe#e"i dikenakan #ayaran pendahu"uan se#anyak 2@H dan (aedah
/@H setahun di kenakan atas #aki3 Kirakan )u"ah yang per"u di#ayar
o"eh pe#e"i )ika tepoh ada"ah 2 tahun3
9arga tunai RM4 @@@
Pendahu"uan 2@H (RM4 @@@ J 2@H) RM >@@
&aki RM- 2@@
1aedah /@H setahun atas #aki se"aa 2 tahun
(RM- 2@@ J /@H J 2 tahun) RM ;4@
6u"ah hutang (RM- 2@@ M RM ;4@) RM- >4@
Ansuran #u"anan (RM- 4>@ 8 RM 24) RM /;@
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan se%a beli keada
en$ual dan embeli!
Ke"e#ihan kpd Pen)ua"
/3 ena#ah )ua"an 4
Kekurangan kpd Pen)ua"
/3 hutang "apuk
37
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
terasuk #arang yg tidak
ter)ua" se5ara tunai
23 harga )ua"an "e#ih tinggi 4
engenakan (aedah
-3 #o"eh tarik #arang
23 rugi )ika #arang yg ditarik 4
rosak
-3 #e"an)a erekod hutang
43 oda" #esar
Ke"e#ihan kpd Pe#e"i
/3 Menikati #arang 4 sa#i"
#uat #ayaran
23 diga"akkan #er)iat 4 kena
#ayar ansuran
-3 #o"eh guna #arang 5ari
pendapatan
43 tara( hidup eningkat
:3 engu)i pakai 4 henti #ayar
)ika utu rendah
Kekurangan kpd Pe#e"i
/3 #arang ditarik #a"ik 4 )e)as
ketenteraan hidup
23 harga tinggi
-3 terdorong #er#e"an)a
e"e#ihi keapuan
43 e#e#ankan 4 )e)as
#idang "ain yg penting
:3 e,ah sekarang, derita
keudian
%oa"an . "uraikan Perbe#aan antara *ayaran tertunda + se%a beli!
*ayaran tertunda se%a beli!
/3 %e"epas #ayar
pendahu"uan
dii"iki pe#e"i #o"eh diguna pe#e"i
-3 Per)an)ian C
pu"ang #arang
#o"eh endak,a )ika
tak #ayar
enarik #a"ik #arang
)ika tak #ayar
-3 Per)an)ian C
pu"ang #arang
tidak #o"eh #ata"
per)an)ian C pu"ang
#arang
#o"eh #ata" per)an)ian C
pu"ang #arang )ika tidak
sesuai
43 &arang yg sesuai #erni"ai rendah 5th
5erin ata
tahan "aa C ni"ai
terpakai tinggi 5th #as
6!ALAN PRA&A<AR
%oa"an . Jelaskan dengan contoh maksud $ualan ra bayar!
Maksud
Meer"ukan pe#e"i #ayar dahu"u se#e"u #arang )ua"an atau
perkhidatan diserah kpdnya
Airi+5iri
1. diaa"kan d" #idang kounikasi 5th kad te"e(on
23 digunakan apa#i"a ke,angan pengguna diragui
-3 )ika #e"ian di"akukan se5ara internet (#e"ian se5ara ta"ian terus)
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan $ualan rabayar keada
en$ual dan embeli!
Ke"e#ihan kpd Pen)ua"
/3 e"uaskan pasaran
Kekurangan kpd Pen)ua"
/3 pasaran erosot
38
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
23 pasaran ter)ain
-3 tunai 4 dikutip dahu"u
43 tiada 4 hutang "apuk
23 sesuai #idang perkhidatan
saha)a
Ke"e#ihan kpd Pe#e"i
/3 enga,a" #e"an)a
23 Mendapat harga yg "e#ih
urah + diskaun
-3 dapat perkhidatan 4 5epat
Kekurangan kpd Pe#e"i
/3 terpaksa #ayar 4 #e"u
teria perkhidatan
23 kad rosak 4 tidak #o"eh
tuntut
6!ALAN KDN%AINAN
%oa"an . Jelaskan dengan contoh maksud $ualan konsainan!
Maksud
&arang dihantar o"eh pe#eka" kepada peniaga untuk di)ua"
dengan syarat #arang akan dipu"ang #a"ik sekiranya tidak ter)ua"
5th )ua"an kereta "aa, karya pe"ukis
Airi+5iri
1. 9ak i"ik dipegang o"eh konsainor 4 sehingga #arang di)ua"
23 Konsaini 4 engutip C engiri hasi" )ua"an sete"ah dito"ak
koisen
3. Konsaini 4 tidak #ayar kos #arang 4 hanya e)en )ua"an
4. Konsaini 4 enyipan C enga,a" #arang 4 tidak #ertanggung
)a,a# 4 rosak, 5uri, hi"ang
5. &arang yg tidak ter)ua" 4 pu"ang #a"ik tanpa kena kos kpd
konsaini
%oa"an . Senaraikan kelebihan dan kelemahan $ualan konsainan
keada konsainor dan konsaini!
Ke"e#ihan kpd konsainor
/3 serah ker)a )ua"an 4 )iat
asa
23 serah kpd pihak yg ada
rangkaian peasaran C
reputasi
-3 #ayar sedikit koisen
Kekurangan kpd konsainor
/3 enanggung risiko rosak,
5uri, hi"ang 4 #arang
dipegang org "ain
23 #arang dipu"ang #a"ik 4
usang, taat tepoh
-3 #arang tidak disenggara
43 ungkin tidak di#ayar 4
tindakan udg2 ruit
khasnya "uar negara
Ke"e#ihan kpd Konsaini
/3 tidak #ayar kos #arang
23 tidak enanggung risiko +
rosak, 5uri, hi"ang
-3 )ua" #g pihak #anyak
konsainor 4 kos )ua"an
dise#arkan
Kekurangan kpd Konsaini
-3 tidak #e#as urus )ua"an 4
terikat dgn syarat konsainan
43 sedia tepat )ua"an yg "uas
39
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
1AKTDR PEMILI9AN
%oa"an . "uraikan (aktor-(aktor yg memengaruhi emilihan kaedah
$ualan!
/3 Keper"uan tunai
!taakan tunai 4 )ua"an tunai C pra#ayar
Tidak per"u 4 )ua"an kredit kerana argin untung tinggi
23 6enis #arang
#arang e,ah C aha" 4 pengguna tak apu + )ua"an kredit
#arang ni"ai rendah 4 gu"a, tisu 4 )ua"an tunai
#arang kurang "aris 4 )ua"an konsainan 5th karya pe"ukis
kad te"e(on C kad ta#ang 4 )ua"an pra#ayar
-3 Keapuan pe#e"i
)ika apu 4 )ua"an tunai 4 kerana harga "e#ih rendah
)ika tidak 4 )ua"an kredit 4 )uga pi"ihan yg ,a)ar
BAB 3 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA3
1. Ma*!u( Perna#aan An)ara2an#!a.
40
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
kegiatan )ua" #e"i antara penduduk se#uah negara dengan
penduduk negara "ain3
ia terdiri daripada tiga 5a#ang utaa iaitu iport, eksport dan
entrepot3
Ketiga+tiga dikategorikan kepada dua )enis iaitu nyata dan tak
nyata3
$. Fa*)"r Wu4u(n5a Perna#aan An)ara2an#!a.
+ Per2e6aan !u,2er ala, !e,ula4a(.
su#er a"a, )enis ik"i dan tanah yang dikurniakan
#er#e'a
se#uah negara engiport #arang yang tidak dapat
dike"uarkan o"ehnya
- Per2e6aan *"! pen#eluaran.
se#uah negara enupu kepada penge"uaran #arang
yang dihasi"kan dengan kos pa"ing inia #er#anding
negara "ain3
#arang yang tidak dapat dihasi"kan se5ara e(ekti( akan
diiport
- Per2e6aan )n#*a) )e*n"l"#
Tingkat tekno"ogi yang tinggi e#o"ehkan proses
penge"uaran di"akukan dengan kos "e#ih rendah dan
enghasi"kan produk #erkua"iti tinggi3
- Hu2un#an an)ara2an#!a.
interaksi antara negara e,u)udkan kehendak serentak
antara pe#e"i dan pen)ua"3
hu#ungan dip"oatik e,u)udkan perniagaan antara
negara+negara di dunia
%. Kepen)n#an Perna#aan An)ara2an#!a Kepa(a
Pen##una1 Pen#eluar (an Ne#ara
- Kepen)n#an Kepa(a Pen##una
Me,enu& *eperluan (an *e&en(a* pen##una.
+ sese#uah negara tidak dapat enge"uarkan seua
#arang untuk
eenuhi keper"uan dan kehendak pengguna yang
tidak terhad3
+ &arang yang tidak ada da"a negara per"u diiport3
41
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
Me,pel2a#a*an pl&an pen##una.
+ %etiap pengguna epunyai 5ita rasa yang #er#e'a3
+ Pi"ihan pengguna tidak "agi terhad kerana #anyak )enis
#arangan di
pasaran3
Ke/u4u(an 2aran# 2er*ual) pa(a &ar#a ren(a&.
+ Pasaran yang "e#ih "uas e#o"ehkan pengkhususan
diaa"kan dan penge"uaran ska"a #esar di)a"ankan3
+ Kos penge"uaran diiniukan dan harga "e#ih
rendah3
+ &arangan iport "e#ih #erutu dipasarkan yang
endorong penge"uar tepatan
+ eningkatkan utu ke"uarannya untuk #ersaing3
+ Pengguna dapat enikati #arang #erkua"iti tinggi
pada tahap harga yang rendah3
Menn#*a)*an )ara7 &(up.
+ ia dapat eenuhi kehendak pengguna
+ epe"#agaikan pi"ihan pengguna
+ enikati #arang #erkua"iti pada harga rendah
+ enikati kese"esaan hidup daripada #arang yang
digunakan
+ eenuhi 5ita rasa pengguna
Mena,2a&*an peluan# pe*er4aan.
+ perniagaan eksport, iport dan entreport eer"ukan
tenaga ker)a yang en5ukupi supaya ker)a #er)a"an
dengan "an5ar3
Mena,2a&*an pen#e)a&uan (an pen#ala,an
+ pengguna terdedah kepada pe"#agai pertukaran
tekno"ogi dan i"u pengetahuan dari negara "ain3
- Kepen)n#an Kepa(a Pen#eluar
Pa!aran 5an# le2& lua!
+ kuantiti )ua"an eningkat dan keuntungan #erta#ah
kerana #arangan dapat dieksport ke pasaran dunia
yang "e#ih "uas3
Pen#eluaran 2er!*ala 2e!ar
+ penge"uar engkhusus da"a penge"uaran yang ada
ke5ekapan dan
kepakaran
42
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
+ penge"uar en)a"ankan penge"uaran #esar+#esaran
kerana pasaran "uas
+ (ira tepatan akan #erusaha enurunkan kos
penge"uaran,
eningkatkan keuntungan ,operasi "e#ih 5ekap dan
e(ekti(, ke"uaran "e#ih
#erdaya saing dan en5apai ekonoi #idangan
Per)u*aran pen#e)a&uan (an )e*n"l"#
+ hu#ungan dua ha"a engga"akkan pertukaran
ak"uat, pengetahuan dan tekno"ogi
+ penge"uar dapat eningkatkan produkti7iti dan kua"iti
ke"uaran
Le2& 2an5a* !u,2er 2e*alan (per"le&
+ penge"uar dapat en5ari #eka"an #ahan entah
dengan udah
+ #ahan entah yang tidak ada da"a negara dapat
diiport #agi
e#o"ehkan proses penge"uaran #erterusan
Men4,a)*an *"! (an ,enn#*a)*an *ual) 2aran#
+ ekonoi engikut ske" dinikati kerana pasaran "uas3
+ kos yang di)iatkan digunakan #agi eningkatkan
kua"iti #arangan
- Kepen)n#an Kepa(a Ne#ara
Mena,2a&*an pen(apa)an ne#ara (an &a!l
*era4aan
+ e"a"ui duti kasta ke atas iport dan eksport
+ 5ukai pendapatan ke atas keuntungan
+ kera)aan ena#ah peruntukan untuk pro)ek
pe#angunan negara
Me,upu* per!e7a&a,an (an *er4a!a,a
an)ara2an#!a
+ hu#ungan dua ha"a yang #aik ter)a"in da"a aspek
ekonoi, so5ia", po"itik, ke#udayaan dan tekno"ogi
Men(apa) per)u*aran a!n#
+ kegiatan eksport enye#a#kan ata ,ang asing
enga"ir asuk
+ pendapatan eningkat dan ekonoi kukuh aki#at
daripada i#angan
43
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
dagangan "e#ihan
Men#uran#*an pen#an##uran
+ pertu#uhan se5tor pe#uatan dan perkhidatan
e,u)udkan #anyak
pe"uang peker)aan
Men#a)a! ,a!ala& *e*uran#an 2a&an ,en)a& (an
*epa*aran
+ engiport #ahan entah dan kepakaran dari negara
"ain
Menn#*a)*an ,2an#an pe,2a5aran ne#ara
+ peneriaan pe#ayaran eksport nyata dan tak nyata
enye#a#kan
penga"iran asuk oda"
+ i#angan pe#ayaran positi(
3. Per2an(n#an Perna#aan Dala, Ne#er (an Perna#aan
An)ara2an#!a
- Per!a,aan Perna#aan Dala, Ne#er (an Perna#aan
An)ara2an#!a
Uru!na#a 5an# 2era!a!*an per)u*aran
+ e"i#atkan pen)ua" dan pe#e"i #ersetu)u #ertukar
#arang
+ ni"ai pertukaran diukur dengan ata ,ang
Ma)la,a) un)u* ,en8ar *eun)un#an
+ gan)aran kepada pengusaha perniagaan
Me,enu& *eperluan (an *e&en(a* ,anu!a
+ enerusi proses )ua" #e"i
Men#a,al*an pen#*&u!u!an
+ guna pendekatan ter#aik untuk enikati ekonoi
#idangan
Me,erlu*an 7a8)"r+7a*)"r pen#eluaran 5an# !a,a
+ gunakan oda", tanah, #uruh dan usaha,an untuk
#eroperasi dengan
"an5ar
Me,erlu*an 2an)uan perna#aan 5an# !a,a
44
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
+ e"i#atkan kegiatan engagih #arangan kepada
pengguna akhir aka
#antuan perniagan digunakan
- Per2e6aan perna#aan (ala, ne#er (en#an
perna#aan an)ara2an#!a
Perna#aan Dala, Ne#er Perna#aan An)ara2an#!a
/3 ia erangkui akti7iti
#orong dan run5it
/3 ia erangkui akti7iti
iport,
eksport dan entreport
23 )enis pengangkutan yang
#iasa
digunakan ia"ah kereta api,
"ori, 7an
23 )enis pengangkutan yang
#iasa
digunakan ia"ah kapa" "aut
atau kapa"
ter#ang
-3 tidak ,u)ud #anyak sekatan
kepada
peniaga
-3 ,u)ud pe"#agai sekatan
perdagangan
antara#angsa seperti tari((,
kuota,
e#argo
43 Akti7itinya hanya di)a"ankan
da"a
negeri saha)a
43 Akti7itinya erentasi
sepadan
negara
:3 Me"i#atkan penggunaan satu
)enis ata
,ang sa)a
:3 e"i#atkan penggunaan
pe"#agai
ata ,ang asing
;3 perniagaan ini enghadapi
tingkat risiko
yang "e#ih rendah
;3 Perniagaan ini enghadapi
tingkat
risiko yang "e#ih tinggi
=3 e"i#atkan penggunaan
dokuentasi
yang "e#ih udah #er#anding
perniagaan antara#angsa
=3 e"i#atkan penggunaan
dokuentasi
yang "e#ih ruit
9. Ma*!u( Perna#aan I,p"r)1 E*!p"r) (an En)rep"r)
- Perniagaan iport 4 e#e"i #arang atau perkhidatan
dari negara "ain
- Perniagaan eksport 4 en)ua" #arang dan perkhidatan
kepada negara "ain
- Perniagaan entreport 4 akti7iti engiport #arang dari
negara asing, diproses
45
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
atau disipan dan dieksport seua"a
ke negara "ain
- Iport nyata + e#e"i #arang #er#entuk (i'ika" dari
negara "uar
- Iport tak nyata + e#e"i perkhidatan yang
dita,arkan o"eh negara "uar
- Eksport nyata + en)ua" #arang #er#entuk (i'ika" ke
negara yang "ain
- Eksport tak nyata + en)ua" perkhidatan yang disediakan
o"eh rakyat
tepatan kepada negara "uar
- !ntuk eningkatkan ni"ai #arang 4 peniaga entreport
eproses seua"a #arang iport se#e"u dieksport
:. Pr"!e(ur I,p"r) (an E*!p"r)
- Pr"!e(ur ,p"r)
1. Me,a)u& *e&en(a* un(an#+un(an#
Akta Kasta /?;= 4 enga,a" pengiportan )enis #arang
$. Me,2ua) pe!anan
Inden
enghantar surat pesanan kepada pengeksport
pengiport dapatkan surat )ainan kredit dari #ank
atas naa
pengeksport
surat kredit dihantar #ersaa inden
pengiport tunggu pengesahan pengeksport
%a"uran iport
se5ara "angsung
#erhu#ung terus tanpa orang tengah dengan
keudahan kounikasi dan #arang )uga dihantar terus
kepada pengiport
pe)a#at 5a,angan
kepunyaan pengeksport ter"etak di Negara pengiport
atau pengeksport
e)en iport
khusus iport #arang, di#ayar koisen engikut
kuantiti #arang diiport
saudagar iport
orang tengah yang engenda"ikan ha" teknika" untuk
en)aga kepentingan pengeksport dan Pengiport
"ain+"ain
46
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
e)en penge#ara e"a"ui ekspo, paeran dan
ro#ongan perdagangan
%. Mener,a 2l ,ua)an (an ,en4ela!*an 2a5aran
pengiport enunggu keti#aan #i" uatan, in7ois eksport, surat
)ainan
kredit dan #i" perintah #ayar yang dihantar enerusi #ank se"epas
#ayaran
di#uat
3. Me,enu& *eperluan A*)a Ka/alan Per)u*aran Wan# A!n#
1;9%
#ayaran iport eenuhi akta
#ayaran ke "uar negara e"e#ihi RM/@ @@@ esti endapat
persetu)uan pihak
#erkuasa
&orang KPB 4 e#e"i ata ,ang asing
&orang KPB2+eindahkan ata ,ang ringgit ke "uar Negara
9. Ke)2aan 2aran# ,p"r) ( pela2u&an (an ,e,2ua)
per!apan ,ener,a 2aran#
i. syarikat perkapa"an hantar notis pe#eritahuan kepada
pengiport tentang
ii. tarikh keti#aan kapa" di pe"a#uhan
:. Menun)u) 2aran# (an ,e,2a5a (u) *a!)a,
i3 #i" uatan, "essen iport, si)i" insurans dan in7ois eksport
disediakan
ii. pengiport untuk pihak kasta
iii3 #arang tidak #er5ukai 4 pengiport isi #orang keasukan #arang
per5ua
i73 #arang #er5ukai 4 #orang keasukan #arang #er5ukai
73 keasukan untuk kegunaan da"a negeri 4 #a,a ke"uar #arang
serta+erta
vi. "epas #ayar duti kasta
7ii3 keasukan untuk pergudangan 4 enangguh #ayar 5ukai 4
sipan da"a
viii. gudang #er#on
<. Me,er*!a 2aran# (an ,en#an#*u) 2aran# *eluar (ar
pela2u&an
47
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
i3 periksa #arang pasti tiada kerosakan
ii. kerosakan yang tidak ter5atat da"a #i" uatan 4 tuntut ganti rugi
daripada
iii. syarikat insurans
1. Pr"!e(ur E*!p"r)
1. Men8ar pa!aran (en#an ,en4alan*an pen5el(*an pa!aran
+ 5ari #aka" pengiport
+ tu#uhkan pe)a#at di "uar negara
$. Pener,a n(en (an ,ela*!ana*an ara&an (ala, n(en
+ penuhi pesanan
+ ru)uk #orang inden 4 5on3 6enis dan kuantiti #arang
%. Mene,pa& ruan# *ar#" (ala, *apal a)au *apal )er2an#
+ tepah e"a"ui e)en
3. Men#&an)ar 2aran# *e pela2u&an
+ sediakan #arang
9. Men#uru! pel2a#a pr"!e(ur *a!)a,
+ eatuhi peraturan kasta
+ isi #orang dan #ayar 5ukai

:. Men5e(a*an ("*u,en 2er*a)an 5an# (perlu*an
+ sediakan dokuen engeksport 4 in7ois 5onsu"ar, #i"
uatan,
si)i" asa" usu"
<. Me,ua)*an 2aran# *e (ala, *apal
+ dari deraga8tongkang ke da"a kapa"
=. Menun)u) 2a5aran (arpa(a pen#,p"r)
+ pengeksport sedia #i" perintah #ayar8kredit #erdokuen
untuk
tuntut #ayaran
<. Halan#an Dala, Perna#aan An)ara2an#!a
Pr"!e(ur *a!)a, (an pel2a#a !e*a)an perna#aan
+ setiap Negara #er#e'a peraturan
Pen##unaan ,a)a /an# 5an# 2erlanan
+ kadar pertukaran ata ,ang sentiasa #eru#ah
+ en)e)askan untung
48
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
Pen##unaan 2a&a!a 5an# 2erlanan
+ kounikasi dan dokuen #er#e'a #ahasa

R!*" 5an# )n##
+ #arang hi"ang 8 rosak da"a per)a"anan
.ara pe,2a5aran 5an# 2er2e6a
+ 5ara #ayaran eruitkan
+ per"u isi #orang
+ ke#enaran kera)aan untuk pindah ,ang yang #anyak
Kea(aan p"l)*
+ peperangan engganggu 4 #erniaga dengan IraN
Ma!ala& !u*a)an (an ),2an#an
+ siste sukatan dan ti#angan #er#e'a di antara negara
D"*u,en)a! 5an# ru,)
+ #anyak pihak yang ter"i#at eer"ukan penggunaan
dokuen yang pe"#agai
S)an(ar( (an !5ara) ,p"r)
+ ada negara ketatkan syarat 4 5ontoh3 Ma"aysia per"u si)i"
asa" usu" #arang

Ke!u*aran ,en(apa) ,a*lu,a)
+ terpaksa en)a"ankan ka)ian yang kosnya aha"
Men#a)a! Halan#an Perna#aan An)ara2an#!a
+ ,u)udkan ker)asaa perniagaan antara dua negara
+ #uat proosi di "uar negara e"a"ui e)en yang di"antik
+ #e"i insurans untuk e"indungi risiko #arang yang
rosak8hi"ang
+ #arang yang dike"uarkan #erkua"iti
eenuhi 5ita rasa8kehendak orang "uar
+ dapatkan #antuan kera)aan
pengurangan 5ukai8#antuan proosi
=. D"*u,en Perna#aan An)ara2an#!a
D"*u,en Perna#aan
+ In(en + pesanan #ertu"is
+ pengiport kepada pengeksport
49
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
+ inden ter#uka 4 naa penge"uar tidak ditetapkan
+inden tertutup 4 naa penge"uar ditetapkan
+ In>"! E*!p"r)
+ enyerupai in7ois perdagangan da"a negeri
+ 2 sa"inan
+ / sa"inan disertakan #i" uatan dihantar kepada
pengiport #i"a #arang dikiri
+ In>"! K"n!ular
+ dike"uarkan o"eh pengiport
+ ke#enaran e#a,a asuk #arang iport o"eh
pengeksport
+ didapati di pe)a#at konsu"8kedutaan negara
pengiport
+ - sa"inan 4 syarikat perkapa"an, pihak konsu", pihak
kasta
+ in7ois pro(ora 4 harga asih tidak ditentukan
+ S4l A!al U!ul
+ ak"uat negara asa" #arang
+ dike"uarkan o"eh de,an perdagangan8keenterian
perniagaan
+ dike"uarkan pengeksport kepada kasta negara
pengiport
D"*u,en Pen#an#*u)an
+ Bl Mua)an
+ dike"uarkan o"eh syarikat perkapa"an
+ #arang dieksport dengan kapa"
+ ditandatangani nakhoda kapa" 4 engesahkan #arang ke
kapa"
+ ia dokuen hak i"ik untuk dapat kredit #erdokuen dari
#ank
+ #i" kotor 4 erekod kerosakan
+ #i" #ersih 4 #arang tiada kerosakan
+ : sa"inan 4 nakhoda kapa", syarikat perkapa"an,
pengeksport, pengiport
+ Bl U(ara
+ #arang di#a,a dengan kapa" ter#ang
+ dike"uarkan o"eh syarikat pener#angan
+ #ukan dokuen hak i"ik
+ (ungsi 4 #ukti peneriaan, #ukti kontrak, nota ak"uan,
nota serahan
50
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
+ - sa"inan 4 pengeksport, syarikat pener#angan,
pengiport
+ N")a Per*apalan
+ dihantar o"eh syarikat perkapa"an kepada "e#aga
pe"a#uhan
+ tu)uan 4 einta pihak pe"a#uhan eunggah #arang
ke
da"a kapa" yang dinaakan
D"*u,en In!uran!
+ P"l! In!uran!
+ dike"uarkan o"eh syarikat insurans
+ #arang di"indungi daripada sega"a risiko
+ pengiport #uat tuntutan ganti rugi daripada syarikat
insurans
+ penting untuk dapat pin)aan8kredit #erdokuen dan
untuk
diuatkan ke da"a kapa"
+ #ayaran po"isi 4 pengiport8pengeksport
D"*u,en Ka!)a,
+ B"ran# Pera*uan Ka!)a,
+ #arang tidak #o"eh di#a,a asuk )ika duti tidak
di#ayar
D"*u,en Pe,2a5aran
+ Bl Pern)a& Ba5ar
+ a"at pe#ayaran
+ pengeksport kepada pengiport untuk ingat
#ayaran
+ Kre() Ber("*u,en
+ surat kredit yang dike"uarkan o"eh pengiport
+ #ank en)ain akan e#ayar sega"a #i" yang dituntut
o"eh
pengeksport
+ Sura) .a#aran
+ dihantar o"eh pengeksport kepada #ank pengiport
+ #ank pengiport di#eri kuasa untuk en)ua" #arang )ika
pengiport gaga" e#ayar8enggan eneria #arang

51
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)

BAB 9 : INDUSTRI KE.IL DAN SEDERHANA
%yarikat perki"angan dengan )ua"an tunai tidak e"e#ihi RM2: )uta dan
peker)a sepenuh asa tidak e"e#ihi /:@ orang3
.IRI+.IRI
/3 Menge"uarkan hapir seua #arang pengguna, #arang
sokongan industri #esar dan yang tidak dapat dike"uarkan o"eh
industri #esar seperti sektor pe#uatan akanan3
23 Drganisasi udah, diasaskan o"eh ke"uarga dan peker)a ada"ah
ah"i ke"uarga dan penduduk setepat8)iran3
-3 Moda" terhad enye#a#kan penggunaan kaedah intensi( #uruh3
MARA
dan MI*1 e#eri #antuan oda" kerana kesukaran #antuan
kredit
daripada institusi ke,angan3
52
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
43 Ter"etak di erata tepat dan kurang #ergantung kepada
keudahan in(rastruktur3
:3 Ke"uaran tidak enggunakan tekno"ogi tinggi, enggunakan
esin terpakai untuk en)iatkan kos
KEGIATAN IKS
1. In(u!)r 2era!a!*an !u,2er
- #erasaskan #ahan entah yang terdapat di ka,asan
operasi3
- seperti rotan dan kayu da"a kegiatan e#uat pera#ot3
$. In(u!)r 2era!a!*an l"#a,
- e"i#atkan kepakaran dan tekno"ogi #erkaitan kipa"an,
(aundari dan esin #agi enghasi"kan #arang "oga,
koponen )entera seperti e#uat a"at ganti )entera3
%. In(u!)r 2era!a!*an pla!)*
- enghasi"kan #arang pengguna #erasaskan su#er #ahan
entah industri petrokiia seperti enghasi"kan #ekas
p"astik3
3. In(u!)r *",p"nen au)",a)7
- IK% e#eka"kan koponen autooti( kepada industri
e#uat kenderaan seperti "apu kereta, kusyen d""
sete"ah endapat #i#ingan, kepakaran dan #antuan
tekno"ogi3
9. In(u!)r *",p"nen ele*)r* (an ele*)r"n*
- %yarikat #esar e#eri hak kepada IK% untuk
enge"uarkan
koponen e"ektronik yang ke5i" seperti suis, ,ayar d""
sete"ah di#i#ing dan di#antu dari segi kepakaran dan
oda"3
:. In(u!)r pe,pr"!e!an ,a*anan
- peprosesan akanan a,et, inuan, #iskut d""
<. In(u!)r *,a
- ke"uaran petro"eu, petrokiia, kiia #ukan organik,
o"eokiia

=. In(u!)r 7ar,a!eu)*al
53
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
- penge"uaran u#at+u#atan dan #ahan akti( untuk ra,atan
penyakit seperti a"aria3
KEPENTINGAN IKS
1. Su,2an#an *epa(a ,a!5ara*a)
a3 Pe"uang en5e#uri #idang perusahaan
#3 Pe"uang enggunakan ke#o"ehan, daya 5ipta dan kreati7iti
53 Pe"uang peker)aan
d3 Meenuhi keper"uan dan kehendak asyarakat
$. Su,2an#an *epa(a ne#ara
a3 Mengurangkan pengangguran
#3 Meningkatkan ta#ungan da"a ekonoi
53 Pengagihan pendapatan negara "e#ih adi" kerana IK%
ena,arkan
upah yang "e#ih tinggi kepada peker)a kurang ahir3
d3 Menyediakan "atihan dan keahiran kepada peker)a
e3 Mengukuhkan struktur asas industri negara e"a"ui hu#ung )a"in
dan peindahan tekno"ogi dengan (ira #esar dan syarikat
antara#angsa3
(3 Mengurangkan iport #arang pengguna3
KAITAN IKS DENGAN INDUSTRI BERAT
1. Pe,a!aran Ber!epa(u ?K"n!ep Pa5un#@
+ 9apir =:H ke"uaran IK% di)ua" kepada (ira #esar seperti
e#eka"kan #arang siap dan separa siap3
+ Industri kereta epero"ehi koponen seperti #ateri, pintu,
kusyen d"" e"a"ui IK%3
+ Me"a"ui peasaran #ersepadu, IK% epero"ehi pasaran
ter)ain
e"a"ui kontrak kera)aan8pasaran ter#uka dan #ayaran segera3
+ 1aedah yang dipero"ehi ia"ah ena#ahkan oda" perniagaan,
pe"uang peker)aan, penge#angan perniagaan, pengurusan
"an5ar
serta utu dan kuantiti #arang ditingkatkan3
$. Pen#a)uran K"n)ra* K&a!
+ #eraksud engikat per)an)ian antara (ra ke5i" dengan (ira
#esar diana (ira ke5i" #er)an)i e#eka"kan ke"uaran ereka
engikut syarat dan kriteria ditetapkan3
54
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
+ Man(aat dipero"ehi ia"ah )ainan pasaran ke"uaran, ke"uaran dan
keuntungan dapat ditingkatkan dan endapat pe#iayaan
daripada
(ira yang e#e"i3
%. Su2*"n)ra*
+ e"i#atkan perpindahan penge"uaran satu unit ke5i" penge"uaran
daripada syarikat #esar kepada IK% engikut syarat dan
kriteria ditetapkan3
+ Aontoh koponen kereta seperti kusyen di#eka"kan o"eh IK%
kepada syarikat kereta3
+ Man(aat diteria o"eh IK% ia"ah (ira #esar e#iayai
per#e"an)aan seperti pe#e"ian #ahan entah, keudahan
kredit
dan )ainan pasaran antara#angsa3
+ %ki Perniagaan $endor erupakan 5ontoh su#kontrak
di ana penge"uar sesuatu koponen akan e#eka"kan
ke"uaran kepada syarikat #esar8u"tinasiona"3
MASALAH IKS
/3 Ma!ala& ,"(al (an pe,2a5aan
+ #ank kurang #erinat e#eri pin)aan kerana IK% tiada
5agaran
kukuh dan status ke,angan IK% diragui3
$. Pr"(u*)>) (an )e*n"l"# ren(a&
+ dise#a#kan kekurangan tenaga #uruh ahir dan tidak apu
e"atih peker)a3
%. Ke*uran#an 2a&an ,en)a&
+ dise#a#kan #ahan entah tidak en5ukupi atau tiada di
pasaran3
+ IK% e#ayar harga #ahan entah "e#ih tinggi daripada industri
#esar3
+ tidak epunyai oda" yang 5ukup untuk sipanan stok3
3. Ma!ala& pa!aran
+ kekurangan oda" enghadkan keapuan easarkan
produk3
+ kekurangan kepakaran da"a peasaran dan kua"iti #arang
rendah3
55
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
9. Ma!ala& pen#uru!an
+ pengurusan tidak 5ekap, tekno"ogi ketingga"an 'aan, kurang
ino7asi engha"ang perke#angan IK%
:. Ma!ala& l"*a!
+ tiada keudahan asas en5ukupi di tepat operasi dan ada
#eroperasi
di #e"akang ruah3
<. Hu2un# 4aln (en#an n(u!)r 2era)
+ kegaga"an eenuhi kontrak atau tidak endapat su#kontrak
kerana kua"iti #arang dan produkti7iti rendah en)e)askan
hu#ungan IK%
dengan industri #esar
.ARA MENGATASI IKS
1. Pr"#ra, Ran)aan In(u!)r ?ILP@
+ Progra Pe#angunan $endor diperkena"kan untuk
e#eka"kan koponen kritika" kepada syarikat #esar3
$. Pr"#ra, pen5el(*an (an pe,2an#unan
+ %IRIM, MAR*I dan MPD& e#antu IK% en5apai pia,aian yang
tinggi3
%. Pr"#ra, pe,2an#unan n7ra!)ru*)ur
+ PKEN, MIEL, !*A dan MARA enyediakan keudahan
in(rastruktur
seperti taan perindustrian dan unit ki"ang3
3. Pr"#ra, pe,2an#unan (an penn#*a)an *e,a&ran
+ NPA, MARA, ME*EA dan Per#adanan Pe#angunan Industri Ke5i"
(%MI*EA) e#antu eningkatkan keahiran peker)a e"a"ui
"atihan,
seinar, #i#ingan ker)a dan pengurusan3
9. Pe,2an#unan pe,a!aran
+ MATRA*E e#antu IK% ene#usi pasaran eksport dan
en)adi pe#eka" g"o#a" e"a"ui ekspo, paeran, "a,atan
perniagaan d""3
:. Pr"#ra, 2an)uan *e/an#an
+ &ank perdagangan dan MARA erupakan su#er kredit IK%3
+ AGA enyediakan )ainan kepada pein)a3
+ Pake) ke,angan untuk IK% (PAK%I) yang di"an5arkan o"eh
56
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
%MI*EA enyediakan keudahan pin)aan da"a #entuk so(t
loan!
BAB : : PEMILIKAN PERNIAGAAN
.ARA MEMULAKAN PERNIAGAAN
1. Me,ula*an !en(r
+ enu#uhkan sesuatu perniagaan #aru atas usaha sendiri3
+ usaha,an per"u oda", pengetahuan, penga"aan, inat dan
ke#o"ehan3
+ usaha,an #e#as enguruskan perniagaan engikut gaya dan
kreati7iti sendiri3
$. Men#a,2l al&
+ e#e"i sese#uah perniagaan yang sedia ,u)ud3
+ perniagaan yang di a#i" a"ih enguntungkan dan #erpotensi
a)u3
+ penga#i"a"ihan perniagaan yang #erprestasi #aik dise#ut
Luhi##ahG (good,i"") dan per"u e#ayar L,ang uhi##ahG3
%. War!an
+ e,arisi perniagaan daripada ah"i ke"uarga3 Aontoh kedai kain
G"o#e %i"k %tore
3. Fran8a!
+ hak atau ke#enaran untuk en)ua" #arang syarikat "ain yang
sudah
terkena" dengan enggunakan )enaa dan "ogonya3
+ %yarikat yang di#eri hak ia"ah (ran5aisi3
+ %yarikat yang e#eri hak (ran5ais dikena"i (ran5aisor3
+ 1ran5aisi di#antu dan di#i#ing o"eh (ran5aisor
+ se#agai #a"asan (ran5aisi dikehendaki e#ayar roya"ti dan
eatuhi syarat3
+ Aontoh Marry#ro,n, Eng"and Dpti5a"
9. Dun(an#
+ usaha,an di)eput enyertai sese#uah perniagaan se#agai
rakan
kongsi atau peegang saha
+ di)eput kerana kepakaran, penga"aan, oda" atau
keistie,aan yang diper"ukan untuk engenda"ikan perniagaan3
FAKTOR DIPERTIMBANGKAN MEMULAKAN PERNIAGAAN
/3 Mepunyai inat, pengetahuan dan penga"aan3
23 Meastikan oda" en5ukupi
57
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
-3 Meastikan )enis perniagaan di5e#uri sesuai dengan ke"ayakan
dan
#erpotensi a)u3
43 Meatuhi syarat dan peraturan perundangan dan akta
perniagaan
seperti Akta 6ua"an &arang /?:= dan Akta Ka,a"an 9arga /?=-3
:3 Lokasi sesuai dan strategik serta enga#i" kira kos se,a,
kadar upah, persaingan ,peraturan kera)aan tepatan dan
kuasa #e"i penduduk3
;3 Meastikan su#er #eka"an en5ukupi dan udah dipero"ehi3
=3 Mengena"pasti #i"angan dan kekuatan pesaing serta eran5ang
strategi enghadapinya3
PENGENDALIAN PERNIAGAAN
1. Pen#uru!an !)"*
+ stok ia"ah #arang yang disipan untuk di)ua" pada suatu asa
akan datang
+ pengurusan stok e"i#atkan aspek.
a3 Mendapatkan #eka"an stok
#3 Meeriksa stok
53 Merekod stok
d3 Menyipan dan enga,a" stok
e3 Meperaga stok
$. Pen#uru!an *e/an#an
+ e"i#atkan.
a3 Penyipanan rekod perakaunan dengan sepurna
+ Akaun Perdagangan, Akaun !ntung Rugi dan Kun5i Kira+
Kira
#3 Pengana"isaan prestasi #erdasarkan rekod sipanan
+ dini"ai daripada )u"ah untung kasar dan untung #ersih
serta en5ari pu"angan oda"3
53 Penga#i"a"ihan tindakan susu"an untuk atasi ke"eahan
dan eningkatkan prestasi perniagaan3
+ kurangkan per#e"an)aan, syarat kredit yang "e#ih ketat,
tingkatkan proosi3
%. Pen#uru!an !u,2er ,anu!a
a3 Meningkatkan ke5ekapan peker)a e"a"ui pengkhususan
dan
"atihan keahiran
#3 Men)aga ke#a)ikan peker)a seperti enyediakan tepat
penginapan, ga)i, #onus, peru#atan per5ua serta
keudahan riadah dan i#adat3
58
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
53 Me,u)udkan hu#ungan yang #aik, esra dan haronis
antara
peker)a dan a)ikan3
d3 Meatuhi undang+undang #erkaitan hak peker)a seperti
Akta Peker)a /?::3 Akta Kese"aatan %osia" /?;? dan
Drdinan KB%P /?::3
3. Pen#uru!an ,a!a
+ usaha,an per"u enyusun dan eran5ang akti7iti
enurut
keutaaan dan penggunaan asa se5ara produkti(3
9. Pen#uru!an pelan##an
+ e"i#atkan - aspek.
a3 Meahai si(at pe"anggan
#3 Mengena"pasti )enis pe"anggan
53 Mengetahui 5ara e"ayan pe"anggan3
:. Pen#uru!an r!*"
+ ada tiga )enis risiko
a3 Risiko #o"eh diinsuranskan iaitu ke)adian dapat
diraa"kan seperti ke#akaran
#3 Risiko tidak #o"eh diinsuranskan iaitu tidak dapat
diraa"kan
se5ara statistik dan kadar preiu tidak dapat ditentukan
seperti peperangan
A3 Risiko yang tidak #o"eh diinsuranskan tetapi #o"eh dika,a"
seperti
kerugian yang #erpun5a speku"asi pe"a#uran3
<. Pen#uru!an ,a*lu,a)
+ ak"uat perniagaan per"u disipan, diana"isis dan
dika,a" dei en)ain ke#erkesanan pengurusan3
+ pengurusan tekno"ogi ak"uat (koputer) dapat
e#antu
pengurusan ak"uat dengan 5ekap3
-ENIS PEMILIKAN PERNIAGAAN
1. MILIKAN TUNGGAL
+ perniagaan dii"iki seorang saha)a dan dida(tar atas
naanya
+ dasar dan keputusan perniagaan ditentukan o"eh pei"ik
+ pei"ik enanggung "ia#i"iti tidak terhad
+ keuntungan tertak"uk kepada 5ukai pendapatan indi7idu3
59
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)

.ara Menu2u&*an Ml*an Tun##al
+ Mengikut Akta Penda(taran Perniagaan /?;:
a3 Perohonan 5arian naa 4 &orang PNA 42
#3 Perohonan enda(tar naa perniagaan 4 &orang A
53 Penge"uaran si)i" perakuan penda(taran dan epaerkan +
&orang *
$. PERKONGSIAN
+ perniagaan dii"iki o"eh dua orang dan tidak e"e#ihi 2@
orang
+ penda(taran di#uat atas naa rakan kongsi di#a,ah
Akta Perkongsian /?;/
+ ada tiga )enis rakan kongsi
a3 Rakan kongsi akti( 4 enyu#ang oda" dan ter"i#at
akti(
da"a perniagaan
#3 Rakan kongsi "e"ap 4 enyu#ang oda" tetapi
tidak
ter"i#at da"a perniagaan3
53 Rakan kongsi noina" 4 tidak enyu#ang oda"
tetapi e#enarkan naa disenaraikan se#agai
sa"ah seorang pei"ik3
+ seua rakan kongsi enanggung "ia#i"iti tidak terhad
+ agihan untung rugi dikongsi #ersaa engikut nis#ah
yang
te"ah ditetapkan3
+ keuntungan perkongsian tertak"uk kepada 5ukai
pendapatan perseorangan3
.ara Menu2u&*an Per*"n#!an
+ saa seperti penu#uhan Mi"ikan Tungga" ke5ua"i engisi
&orang A + 9a"aan -
a3 Perohonan 5arian naa 4 &orang PNA 42
#3 Perohonan enda(tarkan perniagaan 4 &orang A
53 Penge"uaran si)i" perakuan penda(taran dan
dipaerkan
%. S0ARIKAT SENDIRIAN BERHAD
+ epunyai antara 2 4 :@ peegang saha
+ perkataan OsendirianP #eraksud pei"ik syarikat terdiri
daripada
60
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
ah"i ke"uarga dan saha#at handai3
+ seua pei"ik enanggung "ia#i"iti terhad
+ saha tidak di)ua" kepada orang raai dan pindah i"ik
saha
di#uat dengan persetu)uan ah"i
+ syarikat ditad#ir o"eh "e#aga pengarah yang )uga
erupakan
peegang saha syarikat itu3
+ keuntungan syarikat diagihkan kepada peegang syer
da"a
#entuk di7iden dan se#ahagian disipan se#agai re'a#3
.ara Menu2u&*an S5ar*a) Sen(ran Ber&a(
+ ditu#uhkan engikut Akta %yarikat /?;:
a3 Perohonan untuk 5arian naa 4 &orang /-A
#3 Perohonan untuk enda(tar syarikat dengan
engeukakan.
i3 Tata,u)ud syarikat 4 dokuen engenai (akta
penu#uhan syarikat
ii3 Tataurus syarikat 4 engenai peraturan dan
prosedur
pengurusan da"a syarikat3
iii3 &orang ; (Perakuan Peatuhan)
i73 &orang 4> A (Akuan #erkanun per"antikan
pengarah8pena)a)
73 &orang 4> 1 (Pengakuan se#e"u per"antikan
se#agai setiausaha)
53 %erahan dokuen
d3 Penge"uaran dan epaerkan si)i" perakuan
peer#adanan syarikat + &orang *
3. S0ARIKAT AWAM BERHAD
+ perkataan a,a #eraksud supaya #o"eh di)ua" kepada
orang
raai dengan ener#itkan LprospektusG3
+ saha #o"eh di)ua" kepada orang raai dan #o"eh dipindah
i"ik
e"a"ui #ursa saha3
+ peegang saha dua orang dan tiada #i"angan
aksiu3
+ peegang saha enanggung "ia#i"iti terhad
+ disenaraikan di #ursa saha
+ Pentad#iran syarikat diserah kepada Le#aga Pengarah
yang di"antik 3
+ Peegang syer yang ei"iki "e#ih :/H akan enguasai
61
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
Le#aga Pengarah dan ka,a"an syarikat
+ ah"i Le#aga Pengarah tidak seestinya peegang
saha
+ Kedudukan ke,angan esti diuukan kepada orang
raai
setiap tahun3
+ 5ukai syarikat a,a #erhad "e#ih tinggi iaitu 2>H3
.ara Menu2u&*an S5ar*a) A/a, Ber&a(
+ saa seperti syarikat sendirian #erhad tetapi.
a3 Tata,u)ud syarikat eperiha" pe#ata"an %eksyen
/:,
Akta %yarikat /?;:
#3 Menggunakan &orang > #ukan &orang ?
53 Mendapatkan ke"u"usan %uruhan)aya %ekuriti
#erkaitan prospektus dan penyenaraian syer di #ursa
saha3
d3 Pengedaran #orang perohonan syer dan
prospektus
e3 Peruntukan syer akan di#uat e"a"ui 5a#utan )ika
syer
dipohon e"e#ihi )u"ah yang dita,arkan
( Penge"uaran si)i" perakuan perniagaan o"eh
Penda(tar
%yarikat3
9. KOPERASI
+ Prinsip koperasi.
a3 keanggotaan se5ara sukare"a dan ter#uka
#3 ka,a"an se5ara deokratik o"eh anggota
53 ke#e#asan dan autonoi
d3 peng"i#atan da"a pendidikan "atihan dan se#aran
ak"uat koperasi
e3 perhatian terhadap ke#a)ikan asyarakat dan sosia"3
+ #erasaskan prinsip to"ong+eno"ong dan eentingkan
ke#a)ikan anggotanya
+ )enis koperasi seperti koperasi kredit, koperasi #ank,
koperasi pengguna
+ 5ontoh %yarikat Koperasi Guru+Guru Ma"aysia
+ pei"ik ia"ah peegang syer dan #i"angan iniu
peegang
syer ia"ah /@@ dan tiada had aksiu3
+ setiap anggota tidak #o"eh ei"iki syer e"e#ihi 2>H3
62
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
+ koperasi ditu#uhkan engikut Akta Koperasi Ma"aysia
/??-
+ "ia#i"iti terhad
+ koperasi dika,a" o"eh Le#aga Pengarah yang dipi"ih
seasa
esyuarat agung3
+ Agihan "e#ihan (keuntungan), /2 H disipan se#agai
%ipanan Kupu"an Bang Re'a# dan #aki
diagih da"a #entuk di7iden3
+ Re#at di#ayar #erasaskan )u"ah #e"ian3
+ Koperasi dike5ua"ikan 5ukai
.ara ,enu2u&*an *"pera!:
a3 Perohonan enu#uhkan koperasi e"a"ui 6a#atan
Pe#angunan Koperasi
#3 Menu#uhkan )a,atankuasa pena)a
53 Mengadakan esyuarat agung
d3 Meohon enda(tar koperasi kepada Penda(tar Negeri3
e3 Penge"uaran si)i" perakuan penda(taran3

:. PERBADANAN AWAM
+ ditu#uhkan o"eh kera)aan e"a"ui Akta Par"ien untuk
enyediakan perkhidatan dan keudahan asas seperti
peru#atan, pendidikan dan pe#inaan in(rastruktur3
+ ditad#ir sepenuhnya o"eh kera)aan di #a,ah
tanggung)a,a#
enteri yang e#entuk satu "e#aga untuk
pengurusan3
+ Aontoh per#adanan a,a ia"ah KB%P dan 6KR3
<. PENSWASTAAN
+ erupakan satu proses peindahan kuasa ka,a"an,
kepentingan dan pe"a#uran kera)aan yang tertentu kepada
sektor s,asta3
+ sektor s,asta di)adikan se#agai rakan kongsi sektor a,a
da"a pe#angunan negara da"a pe#angunan dan
pertu#uhan
ekonoi negara3
+ Aontoh. %yarikat Te"eko Ma"aysia &erhad dan
Tenaga Nasiona" &erhad3
Tu4uan :
a3 Mengurangkan #e#an ke,angan kera)aan
63
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
#3 Mengga"akkan pertu#uhan ekonoi
53 Meningkatkan ke5ekapan dan produkti7iti
d3 Mengga"akkan agihan dan penggunaan su#er "e#ih 5ekap
e3 Me#eri an(aat kepada kakitangan dan rakyat
BAB < : PELABURAN
aA Ma*!u( Pela2uran.
Pe"a#uran ia"ah suatu tindakan enangguhkan penggunaan ,ang
pada asa
ini dengan harapan untuk endapatkan pu"angan pada asa
hadapan3
2@ Per2e6aan ( an)ara Pela2ur (an Spe*ula)"r.
Pela2ur Spe*ula)"r
/3 Me#e"i syer untuk
endapatkan
pu"angan da"a #entuk
di7iden8syer
#onus3
/3 e#e"i syer pada harga
rendah
dan )ua" pada harga yang tinggi
untuk endapatkan
keuntungan3
64
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
23 &e"i syer untuk disipan da"a
)angka asa pan)ang dengan
harapan prestasi syarikat
#erke+
#ang dan harga syernya naik3
23 Me#e"i dan en)ua" syer
da"a
)angka asa singkat untuk
endapatkan keuntungan
daripada
per#e'aan harga3
-3 Peng"i#atan pe"a#ur
en5ergaskan
pasaran saha dan
engukuhkan
harga pasaran3
-3 Peng"i#atan %peku"ator
e"eahkan
pasaran saha kerana harga
saha
turun dan naik dengan tidak
enentu3
43 Pe"a#ur sentiasa #erhati+hati
e"akukan ana"isis ke,angan
dan
epero"ehi ak"uat prestasi
syarikat se#e"u e#e"i
saha
syarikat3
43 %peku"ator sentiasa e#uat
raa"an sesuatu harga syer3
Tindakannya dipengaruhi kha#ar
angin, sikapnya keter"a"uan
#o"eh
en)e)askan pasaran saha3

-ENIS PELABURAN.
a) Akaun %ipanan Tetap8Akaun Pe"a#uran3
- e"a#ur di #ank8institusi ke,angan3
- Pe"a#uran tanpa risiko3
- Keuntungan rendah3
- Menyipan untuk suatu tepoh tertentu3
- Ke"e#ihan .
/3 Pu"angan tetap3
23 %ipanan se"aat3
-3 %ipanan #o"eh dike"uarkan atas perintaan3
#) 9arta Tanah3
- Aontoh . Pe#e"ian seperti tanah, kedai8pe)a#at, ruah, "adang
ds#3
endapat pu"angan da"a #entuk keuntungan oda"
dan
pendapatan seasa3
5) %aha3
65
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
- pe"a#uran yang di#uat o"eh %y3 &erhad untuk endapatkan
pu"angan da"a #entuk di7iden atau #onus3
- Tu)uan %yarikat &erhad ener#itkan saha ia"ah untuk
engupu"kan oda" #agi enge#angkan syarikat3
+ 2 )enis iaitu . (i) %aha disenaraikan3
+ saha syarikat diurusniagakan di pasaran
saha3
(ii) %aha tidak disenaraikan3
+ saha yang tidak diurusniagakan di pasaran
saha
se5ara rasi3
(i)3 6enis %aha3
Per2e6aan ( an)ara !5er 2a!a (en#an !5er *eu)a,aan.

S5er Ba!a. S5er Keu)a,aan3
/3 Kadar di7iden sentiasa #eru#ah
engikut keuntungan syarikat3
/3 Kadar di7iden ditetapkan o"eh
syarikat setiap tahun3
23 Peegang syer eneria
di7iden
sete"ah peegang syer
keutaaan
eneria di7iden ereka3
23 Peegang syer di#ayar di7iden
ter"e#ih dahu"u daripada
peegang
syer #iasa3
-3 Pe"a#ur #erhak engundi untuk
ei"ih Le#aga Pengarah di
da"a
esyuarat agung tahunan3
-3 Pe"a#ur tidak #erhak engundi3
43 Pihak terakhir untuk enuntut
#a"ik
oda" )ika syarikat di#u#arkan3
43 *i#eri keutaaan enuntut
#a"ik
oda" )ika syarikat di#u#arkan3
%yer keutaaan di#ahagi kepada 4 )enis .
1. Ku,ala)7.
+ di#ayar di7iden seasa dan tunggakan di7iden )ika syarikat
rugi pada
tahun ke,angan "epas3
$. Pen5er)aan.
66
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
- kadar di7iden tetap dan di7iden ta#ahan di#ayar se"epas
pe#ayaran di7iden kepada peegang syer #iasa3
%. B"le& Te2u!.
- 9arga syer ditetapkan seasa syer itu diter#itkan3
- %yer ini #o"eh di#e"i o"eh syarikat pada )u"ah harga tertentu
se"epas suatu tepoh asa3
4. B"le& )u*ar3
+ %yer yang #o"eh ditukar kepada syer #iasa3
+ Peegang syer akan teria (aedah sepertiana peegang syer
#iasa3
(ii) Pu"angan atas saha3
- da"a #entuk syer #onus, di7iden dan keuntungan oda"3
."n)"& Pen#raan Pulan#an Darpa(a B(an# Pela2uran.
Kes Puan %a"i ei"iki :@@@ >H syer keutaaan #erni"ai RM
23@@ seunit3 :@@@ syer #iasa #erni"ai RM /3@@, dan RM -@@@
de#entur pada kadar (aedah ;H da"a %yarikat A&A &hd3 &agi
tahun #erakhir -/ *ise#er, 2@@-, syarikat itu te"ah
engistiharkan pe#ayaran di7iden
/2 H terhadap syer #iasa3
Kirakan )u"ah pendapatan Puan %a"i daripada pe"a#urannya
pada tahun 2@@-3
.ara Pen#raan :
i)3 Pendapatan dari syer keutaaan3
:@@@ J RM 23@@ J @3@> Q RM >@@3@@
ii) Pendapatan dari syer #iasa3
:@@@ J RM /3@@ J @3/2 Q RM ;@@3@@
iii) Pendapatan dari *e#entur3
RM -@@@ J @3@; Q RM />@3@@
i7) 6u"ah Pendapatan3
RM >@@3@@ M RM ;@@3@@ M RM />@3@@ Q RM /:>@3@@
iii) Peranan Bur!a Sa&a, Kuala Lu,pur ?BSKL@3
67
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
/3 Me,u)udkan pe"uang pasaran #agi saha3
4 &%KL enyediakan tepat untuk eudahkan
pe"a#ur
en)a"ankan urusniaga syer3
23 Menye#arkan ak"uat ke,angan syarikat kepada
orang "ain3 + e"a"ui edia assa tentang
kedudukan ke,angan
sese#uah syarikat3
-3 Me"indungi kepentingan para pe"a#ur3
dengan 5ara .+
+ engenakan syarat+syarat penyeneraian yang
ketat3
+ e,a)i#kan #roker enyu#ang ,ang tertentu
kepada
Ta#ung 6ainan %etia untuk di#ayar papasan
kepada
para pe"a#ur yang tertipu3
+ e,a)i#kan seua syarikat a,a ener#itkan
ak"uat
tentang operasi, prestasi keuntungan untuk
pengetahuan
para pe"a#ur3
43 Men)a"ankan urusniaga saha3
+ untuk eudahkan pe"a#ur en)ua" syer dan
pero"ehi
Bang tunai pada #i"a+#i"a asa3
:3 Me#antu engupu"kan oda" daripada orang
raai untuk pe#angunan negara3
;3 Meni#u"kan inat e"a#ur di ka"angan orang raai
dengan engan)urkan pe"#agai progra3
Fa*)"r ' 7a*)"r 0an# Me,pen#aru& Har#a
Sa&a,.
/3 Keadaan ekonoi Negara3
+ 6ika ekonoi kukuh, pe"a#uran eningkat, aka
harga
%aha naik dan se#a"iknya3
68
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
23 Keadaan Po"itik3
+ 6ika po"itik sta#i", pe"a#uran eningkat, harga
saha naik
dan se#a"iknya3
-3 Akti7iti %peku"asi3
+%peku"ator yang e#e"i dan en)ua" syer akan
Mepengaruhi turun naik harga syer3
43 Kua"iti Pengurusan dan Prospek %yarikat3
+ %yarikat yang epunyai pengurusan yang 5ekap
enye#a#kan harga saha naik dan se#a"iknya3
:3 *asar ke,angan dan kadar (aedah yang
di"aksanakan o"eh &NM3
+ 6ika kera)aan engga"akkan pena,aran ,ang di
pasaran, aka &NM akan engurangkan kadar
(aedah
pin)aan3
+ Ini enggga"akkan orang raai ein)a untuk
e#uat
pe"a#uran3 Maka harga saha eningkat dan
se#a"iknya3
.ara Me,2el (an Men4ual Sa&a,.
/3 &agi saha yang tidak disenaraikan di &%KL ia"ah e"a"ui #roker
saha3
23 &agi en)ua" saha tersenarai di &%KL seperti #erikut .
(i)3 Pen)ua" hu#ungi #roker untuk e#eritahu #utir+#utir
saha yang
hendak di)ua"3
(ii)3 &roker enghantar ak"uat terse#ut di #i"ik padanan
di&%KL3
(iii)3 Ta,aran terse#ut dipadankan dengan senarai pe#e"i
sedia ada3
6ika ,u)ud persetu)uan antara pe#e"i dengan pen)ua"
aka
!rusniaga #er"aku3
(@ Un) A,ana&.
- %e)enis pe"a#uran yang engupu" ,ang dari orang raai3
- *iuruskan o"eh pengurus pro(essiona"3
- %esuai untuk pe"a#ur+pe"a#ur ke5i"3
- Risiko kerugian rendah3
69
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds
Mastery Guided Learning (MGL)
- Pe"a#uran !nit Aanah terdiri daripada Aanah %aha, Aanah
9arta tanah dan Gi"ts3
PANDUAN AM MELABUR.
/3 Pe"a#ur per"u endapat ak"uat "engkap tentang
#idang pe"a#uran yang ingin di5e#uri3
23 Pastikan keuntungan aksiu #o"eh dipero"ehi
saada e"a"ui kadar (aedah, di7iden dan keuntungan
ke atas oda"3
-3 Menga#i"kira risiko da"a pe"a#uran3 6ika pe"a#ur
kurang ahir, #o"eh e"a#ur da"a pe"a#uran yang
kurang risiko
dan se#a"iknya3
43 Moda" sedia ada3 %ekiranya pe"a#ur #eroda" ke5i"
sesuai
e"a#ur da"a pe"a#uran #erisiko rendah seperti !nit
Aanah
atau di #ank3
:3 Ke5airan ia"ah sesuatu aset udah ditukar ke#entuk
,ang
tunai3
Aontoh . aset udah 5air 4 sipanan di #ank3
aset tidak udah 5air 4 harta tanah3
70
Bright Minds 016-6412016 Thuran
Bright Minds