Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 TAHUN 2013 JABATAN PELAJARAN PERAK

MINGGU TAJUK UNIT 1 : LAMAN ILMU 1 2 - 4/01/2013 1. 2. 3. 4. Pendedahan Format BM PMR Karangan Berpandu Ringkasan KOM ! " Puisi #radisiona$ % Pantun& Memahami 'entuk kertas soa$an BM PMR Men(ari isi 'erdasarkan arahan Mengesan isi Pantun Berkait %Beker)a& Kertas soa$an PMR *am'ar 'ersiri Petikan !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan . SKOP/OBJEKTIF RUJUKAN

UNIT 1 : LAMAN ILMU 2 --11/1/2013 1. 2. 3. 4. Karangan .mum " /ia$og / 0a1an(ara 2o3e$ KOM ! " Puisi #radisiona$ % Pantun& #ata'ahasa " Kata nama Format dan men(ari isi inopsis Pantun 4mpat Kerat %Mua5akat& Pener'itan kata nama Buku teks m/s 16 2o3e$ 6.20 !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku #eks m/s 17

UNIT 2 : SELAUT BUDI DALAM INGATAN 3 14-17/1/2013 1. 2. 3. 4. Karangan Berpandu Ringkasan KOM ! " Puisi Moden % a)ak& #ata'ahasa " Kata !d)ekti5 Men8enaraikan isi penting Mengga'ungkan isi penting Fragmen e'uah Kehidupan Pem'entukan Kata !d)ekti5 Penu$isan isi da$am perenggan Men)a1a' soa$an pemahaman Mutiara Bonda Pem'entukan Kata Ker)a *am'ar tungga$ Petikan !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 37 ;k$an Petikan !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 91

4 21-29/1/2013

UNIT 3 : DI SINILAH KASIHKU TERTUMPAH 1. Karangan Berpandu 2. Ringkasan 3. KOM ! - :erpen 4. #ata'ahasa " Kata Ker)a

CUTI MAULIDUR RASUL -24/1/2013 UNIT 4 : SELAGI NADI BERDENYUT 1. Karangan .mum " Fakta 2. 2o3e$ 3. KOM ! " Prosa #radisiona$ 4. #ata'ahasa " Kata #ugas

9 27 -01/02/2013

Menu$is isi da$am perenggan #ema < Persoa$an +ika8at seri Ke$antan Pem'entukan Kata #ugas CUTI THAIPUSAM -28/1/2013

2o3e$ 6.20 !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 6=

6 4-7/02/2013

UNIT 4 : SELAGI NADI BERDENYUT 1. Karangan .mum - Per'ahasan / Pidato 2. 2o3e$ 3. KOM ! " /rama 4. #ata'ahasa " Kata #ugas UNIT : CEMERLANG DI MATA DUNIA 1.KOM ! " Puisi #radisiona$ 2. #ata'ahasa -Kata#ugas

Format dan penu$isan 0atak < Per1atakan e'uah Per)uangan Pem'entukan Kata tugas

Buku teks 2o3e$ 6.20 !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 6=

11-19/2/2013

Panduan .ntuk Para Rema)a Kata Prak$ausa

!nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks

CUTI TAHUN BARU CINA - 11/02/13 - 13/02/13

7 17-22/02/2013

UNIT : CEMERLANG DI MATA DUNIA 1. Karangan .mum " .(apan / :eramah 2. 2o3e$ 3. KOM ! " Puisi Moden % a)ak& 4. #ata'ahasa - Kata#ugas UNIT ! : KHA"ANAH MILIK KITA 1. Karangan 'erpandu 2. Ringkasan 3. KOM ! " :erpen 4. #ata'ahasa - Kata#ugas UNIT # : PENGORBANAN MELANGKAUI SEMPADAN 1. Karangan umum - Ren(ana 2. 2o3e$ 3. KOM ! " Prosa #radisiona$ 4. #ata'ahasa - Frasa UNIT # : PENGORBANAN MELANGKAUI SEMPADAN 1. Karangan 'erpandu 2. Ringkasan 3. KOM ! " /rama 4. #ata'ahasa - Frasa

Format dan menu$is isi ,atar Kata-kata Pem'entukan Kata Prak$ausa Menu$is perenggan $engkap Menu$is ringkasan $engkap. ega$a >ang #er(inta !da /i sana Kata Pra5rasa

Buku teks 2o3e$ 6.20 !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku #eks m/s 7Peta Petikan !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 104

= 29- 1/03/2013

10 04-07/03/2013

Memahami 5ormat < men(ari isi Binaan p$ot +ika8at Patani Frasa 2ama dan Pe$uasan

Buku teks 2o3e$ 6.20 !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 123

11 11-19/03/2013

Men(ari isi penting Mengga'ungkan isi penting :a'aran Frasa endi UJIAN SELARAS 1

Rangsangan%Petikan& Petikan !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 142

12 17-22/03/2013 13 29-2=/03/2013 UNIT 8 : MENUJU KE PUNCAK JAYA 1. Karangan umum " Per'in(angan 2. 2o3e$ 3. KOM ! " Puisi #radisona$ % 8air& 4. #ata'ahasa " Frasa UNIT $ : PERMATA DI BUMI BERTUAH 1. Karangan 'erpandu 2. Ringkasan 3. KOM ! " Puisi Moden % a)ak & 4. #ata'ahasa " Frasa UNIT $ : PERMATA DI BUMI BERTUAH 1. Karangan umum - ,aporan 2. 2o3e$ 3. KOM ! " :erpen 4. #ata'ahasa " Frasa

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14 1-9/4/2013

Men8enaraikan isi penting #eknik p$ot Ber'uat ?asa Frasa endi 2ama

2o3e$ 6.20 !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 143

19 7-12/4/2013

Menu$is ringkasan dan men)a1a' soa$an pemahaman Keusangan Buda8a Frasa !d)ekti5

:arta a$ir Petikan !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 197

16 19- 1=/4/2013

Format dan men(ari isi 2i$ai < penga)aran +arga e'uah ,ukisan Pe$uasan 5rasa ad)ekti5

Buku teks 2o3e$ 6.20 !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 19=

HARI KEPUTRAAN SULTAN PERAK - 1$/4/2013 UNIT 10 : MENYINGKAP RAHSIA ALAM 1. Karangan 'erpandu 2. Ringkasan 3. KOM ! " Prosa tradisiona$ 4. #ata'ahasa " Frasa

1%22- 26/04/013

Mengem'angkan isi Menu$is ringkasan $engkap +ika8at Marakarma Frasa ker)a

/ia$og Petikan !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 1-3

17 2=-03/09/13

UNIT 10 : MENYINGKAP RAHSIA ALAM 1. Karangan umum " Peri'ahasa 2. Ringkasan 3. KOM ! " :erpen 4. #ata'ahasa " Frasa UNIT 11 : IMPIAN MENJADI KENYATAAN 1. Karangan 'erpandu 2. Ringkasan 3. KOM ! " Puisi Moden % a)ak & 4. #ata'ahasa UNIT 11 : IMPIAN MENJADI KENYATAAN 1. Karangan umum " urat Kiriman Rasmi / #ak Rasmi 2. 2o3e$ 3. KOM ! " :erpen 4. #ata'ahasa

Mengem'angkan isi Menu$is ringkasan Budi emangkuk /aging Pe$uasan Frasa Ker)a Men8enaraikan isi Men)a1a' soa$an pemahaman eorang ;nsan ;stime1a K$ausa Mem'e@akan 5ormat dan mengana$isis arahan soa$an .$ang ka)i no3e$ Men(ari 2a5asBaru Pem'ahagian k$ausa

Buku teks Petikan !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 1-3 *am'ar tungga$ Petikan !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 174 Buku teks 2o3e$ !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 179

1= 06-10/09/2013

20 13-1-/09/2013

21 20-24/9/13 22/23 2-/9-6/6/2013

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN UNIT 12 : DALAM KEHIJAUAN HUTAN KHATULISTI%A 1. Karangan 'erpandu 2. Ringkasan 3. KOM ! " Puisi #radisiona$ % 8air& 4. #ata'ahasa "!8at UNIT 12 : DALAM KEHIJAUAN HUTAN KHATULISTI%A 1. Karangan umum " Penga$aman 2. 2o3e$ 3. KOM ! "Prosa tradisiona$ 4. #ata'ahasa "!8at

24 10-14/06/13

Men(ari isi penting Menu$is ringkasan 8air ,i-!ttar *hi' !8at dasar

*am'ar 'ersiri Petikan !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 1=-

29 1--21/06/2013

Men(ari isi penting .$ang ka)i no3e$ +ika8at ;nderaputera Pe$uasan su')ek dan predikat a8at dasar

Buku teks 2o3e$ 6.20 !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 1=7

26 24-27/06/2013

UNIT 13 : BUDAYA BERBILANG %ARISAN BERSAMA 1. Karangan 'erpandu 2. Ringkasan 3. KOM ! " Puisi Moden % a)ak& 4. #ata'ahasa "!8at UNIT 14 : DI SINI BERMULA SEGALAGALANYA 1. Karangan umum " pendapat 2. 2o3e$ 3. KOM ! "Puisi Moden % a)ak& 4. #ata'ahasa "!8at

Men(ari isi Menu$is ringkasan dan pemahaman Rumput !8at tungga$ susunan 'iasa

*am'ar Petikan !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 219

201-09/0-/2013

Men(ari isi penting .$ang ka)i no3e$ tingkatan 1 Orang #ua !8at tungga$ songsang

Buku teks 2o3e$ +ikmah !nto$ogi +arga e'uah ,ukisan Buku teks m/s 22-

27 07-12/0-/2013

UNIT 1 : SAINTIS PENJANA EKONOMI 1. Karangan 'erpandu 2. Ringkasan 3. KOM ! " a)ak 4. #ata'ahasa "!8at UNIT 1! : JAUH DI MATA DEKAT DI HATI 1. Karangan umum " Berita 2. 2o3e$ 3. KOM ! 4. #ata'ahasa "!8at Ma)muk

Men(ari isi Menu$is ringkasan Rumput !8at Ma)muk *a'ungan

*am'ar 'ersiri Petikan !nto$ogi Buku teks m/s 243

2= 19 -1=/0-/2013

Mengem'angkan isi .$ang ka)i no3e$ tingkatan 2 .$ang ka)i !nta$ogi tingkatan 2 Pem'entukan a8at ma)muk dan pem'entukann8a O!,!2 #!#!B!+! ! % K4R#! 1&

Buku teks 2o3e$ 4rti e'uah Pengor'anan !nto$ogi Kasut Ke$opak ?antung Buku teks m/s 244 < 299

30 22-26/0-/2013

.,!2*K!?; /!2 ,!#;+ #.B; B4RFOK.

CUTI NU"UL &URAN '2!/0#/13( 31 2=-02/07/2013 32/33 09-17/07/2013 34 1=- 23/7/2013 39 2630/07/2013 36 02- 06/=/2013 3=-13/0=/ 2013 37 16-20/0=/2013 3= 23-2-/=/2013 40 30- 4/10/2013 41 --11/10/2013 42 14-17/10/2013 PROGRAM SELEPAS PMR 43 21-29/10/2013 PROGRAM BULAN BAHASA KEBANGSAAN OKTOBER HINGGA DISEMBER .,!2*K!?; /!2 ,!#;+ #.B; B4RFOK. O!,!2 KOM ! % K4R#! 1&

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

.,!2* K!?; /!2 ,!#;+ #.B; B4RFOK.

O!,!2 R;2*K! !2 < P4M!+!M!2 % K4R#! 2&

.,!2* K!?; /!2 ,!#;+ #.B; B4RFOK.

O!,!2 K!R!2*!2 B4RP!2/. % K4R#! 2&

.,!2* K!?; /!2 ,!#;+ #.B; B4RFOK.

O!,!2 K!R!2*!2 .M.M % K4R#! 2 &

.,!2* K!?; /!2 ,!#;+ #.B; B4RFOK.

4# O!,!2 P4R:.B!!2 24*4R; ,!;2

.,!2* K!?; /!2 ,!#;+ #.B; B4RFOK.

4# O!,!2 P4R:.B!!2 24*4R; ,!;2

PEPERIKSAAN PMR

PEPERIKSAAN PMR

44 27-01/11/2013

PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM BULAN BAHASA KEBANGSAAN OKTOBER HINGGA DISEMBER PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM BULAN BAHASA KEBANGSAAN OKTOBER HINGGA DISEMBER PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM BULAN BAHASA KEBANGSAAN OKTOBER HINGGA DISEMBER

49 04- 07/11/2013

46 11-19/11/2013

17- 31/12/2013

CUTI AKHIR TAHUN

HASIL PEMBELAJARAN 'HPU/HPK DAN ARAS( P*+,,-+..+ B./.0. H.012 3*45*2.6.7.+ U8.4. 1)0 9 Berinteraksi untuk men)a$in dan mempereratkan hu'ungan mesra. 2)0 9 Mem'eri pendapat 8ang 'ernas se'agai sum'angan da$am per'in(angan 3)0 - Berunding se(ara santun untuk mendapat persetu)uan dan kata sepakat 4)0 - Memuat pertim'angan untuk men(apai keputusan )0 - Meru)uk untuk mempengaruhi pihak $ain untuk me$akukan sesuatu !)0 - Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan 'arangan dan perkhidmatan #)0 - Mendapat mak$umat daripada pe$'agai sum'er 8ang didengarB di'a(a dan ditonton 8)0 - Memproses mak$umat untuk keper$uan tertentu $)0 - Men8ampaikan mak$umat untuk tu)uan tertentu 10)0- Memahami dan mem'erikan respon peri'adi tentang kar8a sastera 11)0- Manguasai ga8a 'ahasa dan $aras 'ahasa da$am penu$isan kreati5 dan 'ukan kreati5 12)0- Menghasi$kan penu$isan kreati5 dan 'ukan kreati5 1: 11: 111: 1;: ;: ;1: ;11: ;111 1: 11: 111 I: 11: 111 H.012 P*45*2.6.7.+ K/-0-0 1)1: 1)2: 1)3: 1)4: 1) : 1)! 2)1: 2)2: 2)3: 2)4: 2) 3)1: 3)2: 3)3: 3)4 4)1: 4)2 )1: )2: )3 !)1: !)2: !)3 #)1: #)2: #)3: #)4: #) :#)!: #)# 8)1: 8)2: 8)3: 8)4: 8) : 8)!: 8)#: 8)8 $)1: $)2: $)3 10)1: 10)2: 10)3: 10)4: 10) : 10)! 11)1: 11)2: 11)3 12)1: 12)2: 12)3: 12)4: 12) : 12)!

INTERPERSONAL

MAKLUMAT

ESTETIK A7.0 1 A7.0 2 A7.0 3

i$a ru)uk ukatan Pe$a)aran untuk mak$umat $e'ih terperin(i. :atatan A 1. +P./+PK 'o$eh disesuaikan mengikut o')ekti5 penga)aran. 2. !ras dimasukkan mengikut tahap murid. RANCANGAN PELAJARAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAK%IM SEKOLAH)