Anda di halaman 1dari 13

AZLINA BT. HAJI ALAUDDIN SMK Perempuan Methodist Kuantan, Pahan Daru! Ma"!mur #uru $emer!an Bahasa Me!

a%u Merupa"an Setiausaha Ma&!is #uru $emer!an Daerah Kuantan, Pahan . Juru!atih Utama 'JU( Kursus Pen ha%atan Komsas ne eri Pahn dan Zon Timur. Pen%ampai seminar te"ni" men&a)a* soa!an Bahasa Me!a%u PM+ dan Kesusasteraan Me!a%u SPM se"o!ah,se"o!ah di perin "at daerah. Men a&ar su*&e" Bahasa Me!a%u se&a" tahun -... hin a se"aran .

T/KNIK AKAS IN#AT K0MSAS 1 N02/L Kertas "er&a ini men es%or"an *e*erapa pende"atan pen a&aran %an *er"esan *a i menin "at"an tahap pemahaman dan men in at 3a"ta *a i murid . Aspe" pemahaman dan te"ni" mudah men in at 3a"ta merupa"an asas pem*e!a&aran %an *er&a%a. Pem*e!a&aran %an menari" dan *er"esan *u"an han%a mampu menari" minat murid untu" *e!a&ar tetapi !e*ih daripada itu mampu mem*eri input da!am usaha mem*an un"an moda! insan %an di4ita,4ita"an. Ke a a!an uru men4ari 3omu!a %an *er"esan den an tahap "o niti3 murid han%a a"an mem*antut"an sistem pendidi"an dan o*&e"ti3 %an diran4an pasti tida" dapat di4apai. Da!am "onte"s pen a&aran Komsas, pende"atan dan te"ni" %an re!e5an dan e3e"ti3 amat pentin a ar murid mudah memahami dan men in at &a!an 4erita. Ha! ini amat pentin "erana Komsas di!ihat se*a ai medium untu" mem*eri ma"anan rohani "epada para pe!a&ar da!am usaha me!ahir"an moda! insan %an *ersahsiah 4emer!an . 0!eh itu demi memenuhi usaha ini, pende"atan seperti da!am "ertas "er&a ini te!ah sa%a !a"sana"an di da!am *i!i" dar&ah. Pende"atan ini sesuai untu" murid,murid tin "atan - hin a tin "atan 6.

TEKNIK AKAS INGAT KOMSAS : NOVEL A7!ina Bt. Ha&i A!auddin SMK Perempuan Methodist , Kuantan 86999 Ja!an #am*ut, Kuantan, Pahan Daru! Ma"mur 1.0 Pengenalan Tu as utama uru Bahasa Ma!a%u ia!ah menin "at"an "e4e"apan murid da!am "emahiran,"emahiran *ahasa iaitu menden ar, *ertutur, mem*a4a dan menu!is. Untu" memenuhi tu as ini proses pen a&aran dan pem*e!a&aran per!u *er&a!an den an !an4ar dan *er"esan. Ke*er"esanan proses pen a&aran dan pem*e!a&aran di da!am "e!as dipen aruhi o!eh *e*erapa "omponen iaitu uru, murid, perse"itaran dan *ahan *antu men a&ar. Namun, uru di!ihat se*a ai pemudah 4ara %an memain"an peranan pentin da!am menentu"an murid men uasai "emahiran terse*ut. Te"ni" dan "aedah %an diap!i"asi"an o!eh uru merupa"an medium %an pentin "earah men4apai o*&e"ti" pen a&aran dan pem*e!a&aran. 0!eh itu "aedah pen a&aran %an menari" dan *er"esan amat pentin da!am pen a&aran su*&e" *ahasa Me!a%u. Suhu*un an itu, Kementerian Pe!a&aran te!ah memasu""an e!eman Komponen Sastera 'K0MSAS ( da!am su"atan pe!a&aran se"o!ah menen ah den an harapan murid,murid a"an tertari" untu" mem*a4a *ahan *a4aan %an disedia"an dan da!am masa %an sama dapat menerap"an ni!ai,ni!ai murni "epada para murid. Ma!an n%a ha! ini dipandan se*a ai satu *e*an o!eh murid,murid "erana merasa terpa"sa mem*a4a !e*ih *an%a" *u"u. Kesann%a, mata pe!a&aran *ahasa Me!a%u "uran diminati o!eh murid dan uru a a! mem*eri "omitmen %an se)a&arn%a. 2.0 Masalah Pengajaran dan Pembelajaran K msas Masa!ah pen a&aran dan pem*e!a&aran Komsas da!am Bahasa Me!a%u tim*u! apa*i!a piha" uru a a! men una"an te"ni" dan "aedah %an mudah dan *er"esan "eti"a men a&ar Komsas. Ke a a!an ini "emun "inan *esar dise*a*"an uru tida" mempun%ai pen etahuan %an 4u"up, "uran "reati3 dan ter!a!u *erorientasi"an peperi"saan. Apa*i!a 3enomena ini *er!a"u, o*&e"ti3 pen a&aran %an diran4an tida" a"an ter4apai. Murid,murid pu!a a"an me!ihat su*&e" *ahasa Me!a%u se*a ai su*&e" %an mem*osan"an dan mem*e*an"an mere"a.

!.0 A"a#ah Ma#s$d Te#n%# Se4ara isti!ahn%a, menurut Kamus De)an Bahasa dan Pusta"a peer"ataan :te"ni"; dide3inisi"an se*a ai "aedah men4ipta sesuatu hasi! seni. Da!am "onte"s Te"ni" da!am Pen a&aran Bahasa Me!a%u mem*a)a ma"sud satu *entu" pe!a"sanaan a"ti5iti %an direa!isasi"an di da!am *i!i" dar&ah 'Kamarudin Ha&i Husin, -..9(. Pemi!ihan dan pe!a"sanaan te"ni" %an sesuai da!am pen a&aran dapat menin impa" %an o*&e"ti3 pen a&aran dan pem*e!a&aran %an in in di4apai o!eh uru. &.0 Ke"en'%ngan G$r$ Sebaga% Pela#sana Ke*er"esanan sesuatu te"ni" %an diap!i"asi"an *er antun "epada "emampuan uru memain"an peranan mere"a di da!am *i!i" dar&ah. Menurut Dr. A*d. +ahim A*d. +ashid, -..< , Satu aspe" pen urusan *i!i" dar&ah %an men4a*ar "e4e"apan pro3esiona!isme uru ia!ah aspe" "e*o!ehan uru da!am men4ora""an per"em*an an murid. #uru %an 4e"ap dan 4emer!an mempamer"an "e*o!ehan %an tin i da!am men4ora""an i"!im *i!i" dar&ah. Koh Boh Boon, '-.<.( pu!a *erpendapat &i"a uru mempun%ai han%a pen etahuan isi dan "uran 4e"ap da!am pen a&aran, ma"a dia tida" a"an men&adi uru Bahasa Me!a%u %an *er"esan. Kesimpu!ann%a dua e!emen pentin %an men&adi pendo"on "epada pen a&aran dan pem*e!a&aran %an menari" dan *er"esan ia!ah te"ni" pen a&aran dan uru se*a ai a en pe!a"sana. (.0 K nse" Te#n%# A#as Inga' K msas Te"ni" A"as In at Komsas merupa"an te"ni" %an a"an men uran "an *e*an murid untu" men in at ter!a!u *an%a" 3a"ta. Te"ni" ini sesuai diap!i"asi"an *a i semua tahap pen4apaian. Me!a!ui te"ni" ini murid a"an dapat meminima"an 3a"ta untu" diin at *a i tu&uan men&a)a* soa!an peperi"saan. Ha! ini a"an men uran "an perasaan ter*e*an murid,murid dan murid,murid dapat meni"mati "ar%a sastera %an di*a4a. Da!am masa %an sama o*&e"ti3 pen a&aran uru turut ter4apai. (.1 Te#n%# A#as Inga' K msas a!"an positi3 terhadap hasi! pem*e!a&aran "epada murid,murid. Ha! ini *er"ait rapat den an

Te"ni" A"as In at Komsas merupa"an satu *entu" pen a&aran %an sesuai di&a!an"an di *i!i" dar&ah. Te"ni" ini dapat men atasi *e*erapa masa!ah murid,murid da!am pem*e!a&aran "omsas "hususn%a *a i enre no5e!. Antaran%a ia!ah = a( Dapat men atasi masa!ah !upa urutan atau &a!an 4erita %an te!ah di*a4a terutama *a i no5e! %an te!ah di*a4a pada tahun,tahun se*e!umn%a. *( Murid,murid tida" per!u mem*a4a no5e!,no5e! %an di"a&i se4ara *eru!an ,u!an terutama "eti"a in in men "a&i aspe" sastera. 4( Men e!a""an murid,murid ter*e*an "erana terpa"sa men ha3a!>men in at *an%a" isi dan 4ontoh peristi)a. Se!ain dapat men atasi masa!ah,masa!ah pem*e!a&aran, te"ni" ini &u a mempun%ai *e*erapa "e!e*ihan>"e*ai"an da!am mem*antu murid,murid *e!a&ar Komsas. Antaran%a ia!ah = a( Mem*im*in murid 4ara *i&a" *e!a&ar. *( Murid,murid mudah dan 4epat men in at 3a"ta,3a"ta dan 4ontoh peristi)a. 4( Mem*eri "emahiran "epada murid men&a)a* soa!an,soa!an no5e! *er3ormat PM+. Pela#sanaan Te#n%# A#as Inga' K msas )n *el '%ng#a'an 1 h%ngga '%ng#a'an !+ , L%m"ahan -arah d% S$nga% Sem$r )L-SS+. T%m$la# Ka"al Perang)TKP+ dan E#s"ed%s% Te"ni" ini san at sesuai di&a!an"an *a i pen a&aran Komsas enre no5e!. Te"ni" ini ter*aha i "epada dua perin "at. Ba i perin "at %an pertama san at sesuai diap!i"asi"an *ermu!a dari tin "atan satu dan diterus"an sehin a tin "atan ti a. Mana"a!a perin "at %an "edua men%arin dan men%usun 3a"ta dan 4ontoh dihasi!"an semasa tin "atan ti a. Per%ng#a' Per'ama a( Men%arin inti pati 4erita men i"ut urutan dan *a*. *( #uru a"an men a&ar men i"ut *a* demi *a*. Murid a"an mem*uat urutan 4erita den an men esan inti pati 4erita da!am *a*,*a* %an di*a4a. 4( Se!epas murid men%edia"an urutan 4erita 'indi5idu atau *er"umpu!an(, memurni"an hasi! dapatan a ar !en "ap, mantap dan se!aras. d( #uru mem*eri soa!an,soa!an *er"aitan aspe" sastera meru&u" *a* tertentu. uru per!u

e( Soa!an,soa!an *ertu&uan untu" memaham"an murid "onsep,"onsep aspe" sastera seperti tema, persoa!an, !atar, a%a *ahasa, )ata" dan per)ata"an serta ni!ai dan pen a&aran. An aran tempoh masa perin "at pertama di!a"sana"an da!am *i!i" dar&ah antara ti a hin a !ima *u!an, *er antun "epada tahap prestasi murid %an men&adi sasaran. $ontoh hasi! murid %an te!ah dimurni"an pada perin "at ini ada!ah seperti *eri"ut.

Urutan $erita Ba* '/"spedisi( A%ah Hadi, Pa" Sa!!eh dudu" di pan "in sam*i! menun u "epu!an an Hadi. Kein inan Hadi untu"

men%ertai e"spedisi te!ah di*antah o!eh a%ahn%a. A%ah Hadi mem*antah "erana a%ahn%a *im*an a"an "ese!amatan Hadi dan &u a "erana e"spedisi terse*ut di"etuai o!eh 4i" u Murad, oran %an di*en4i o!eh Pa" Sa!!eh.

Hadi 4u*a men&e!as"an *aha)a e"spedisi itu a"an dipandu o!eh Pa" Musa seoran pesara pe a)ai hutan %an mahir a"an se!o" *e!o" hutan terse*ut. Mere"a turut mem*a)a semua "e!en "apan. Pa" Sa!!eh nai" marah den an "ede i!an Haadi dan terus "e!uar menin a!"an rumah. Se*e!um itu Pa" Sa!!eh mem*er amaran "epada Hadi a ar &an an men%ertai e"spedisi terse*ut.

I*u Hadi datin sam*i! men hidan minum petan . Hadi *er*in4an den an i*un%a tentan e"spedisi terse*ut. I*u Hadi turut *er4erita "epada Hadi tentan peran ai a%ahn%a %an pemarah se&a" a"hir,a"hir ini. &aran *er4a"ap dan

Se!epas itu Hadi mem*antu i*un%a mem*asuh pin pan "in sam*i! termenun memi"ir"an tentan

an dan men emas dapur. Kemudian Hadi dudu" di men&adi senan da!am

"ehidupan "e!uar an%a %an

se"e!ap mata. Hadi &u a tertan%a,tan%a tentan asa!,usu! "e!uar an%a.

Lamunan Hadi terputus apa*i!a dite ur o!eh Zaru! saha*atn%a. Zaru! in in memin&am *u"u matemati"n%a. Hadi mem*eritahu Zaru! *aha)a dia tida" dapat men%ertai e"spedisi "erana *apan%a tida" mem*eri "e*enaran.

/0/TAN 1E0ITA 2A2 ! )E#s"ed%s%+ Hadi *ermimpi *aha)a i*un%a dan a%ahn%a *er aduh apa*i!a men etahui dia men%ertai e"spedisi *ersama 4i" u Murad.

Laun an Hadi %an n%arin men e&ut"an 4i" u Murad serta ra"an,ra"ann%a %an !ain. +upa,rupan%a Hadi sedan men i au. Dia !antas di"e&ut"an o!eh Pa" Musa.

Hadi men4erita"an mimpi n erin%a se4ara &u&urn%a. $i" u Murad *ertan%a men enai "ei7inan daripada *apa Hadi untu" Hadi men%ertai e"spedisi. Se4ara &u&ur Hadi mem*eritahu dia men%ertai e"spedisi tanpa "e*enaran *apan%a tetapi i*un%a men etahui pemer ian Hadi.

Semua ah!i e"spedisi men%am*un tidur mere"a "e4ua!i Hadi dan Pa" Musa. Pa" Musa dan Hadi *er*ua!,*ua!. Keti"a itu Pa" Musa *ertan%a "epada Hadi periha! "e!uar an%a %an ti*a,ti*a men&adi "a%a dan Pa" Musa turut *ertan%a men enai asa!,usu! i*u *apa Hadi.Namun se a!a pertan%aan Pa" Musa a a! mendapat &a)apan daripada Hadi "erana dia sendiri tida" tahu. Ha! ini men e4e)a"an Pa" Musa.

Se!epas menunai"an so!at su*uh, mere"a men emas tapa" per"hemahan !a!u mere"a menerus"an e"spedisi. Se*e!um itu, 4i" u Murat men in at"an an %an te!ah ditetap"an. ota e"spedisi untu" mematuhi semua peraturan

1ONTO3,1ONTO3 SOALAN Ja)a* soa!an di *a)ah *erdasar"an *a* - no5e! e"spedisi. -. Men apa"ah Pa" sa!!eh menentan hasrat Hadi untu" men%ertai e"spedisi? 8. Siapa"ah %an a"an men etuai e"spedisi terse*ut? @. Berdasar"an *a* -, n%ata"an dua !atar masa *eserta 4ontoh . Ja)a* soa!an di *a)ah *erdasar"an *a* @ no5e! e"spedisi. -. Men apa"ah ra"an,ra"an Hadi ter"e&ut daripada tidur mere"a? 8. Apa"ah soa!an %an di"emu"a"an o!eh Pa" Musa "epada Hadi "eti"a mer"a *er*ua!,*ua!? @. Pada pendapat "amu, men apa"ah Hadi *ermimpi sedemi"ian? A. Berdasar"an *a* @, hurai"an ti a pen a&aran *eserta 4ontoh.

Per%ng#a' Ked$a a( Murid meru&u" hasi! dapatan peri "at pertama '"eti a,ti a no5e!( *a i tu&uan mem*uat "a&ian aspe". *( Murid,murid di*aha i"an "epada *e*erapa "umpu!an dan setiap "umpu!an di*eri satu aspe" "omsas untu" di"a&i. 4( #uru mem*eri"an 3ormat ra&ah %an per!u di!en "ap"an o!eh setiap "umpu!an "eti"a mere"a men "a&i aspe" %an ditu as"an. d( Murid diminta men ana!isis persamaan 3a"ta %an terdapat da!am "eti a,ti a no5e! dan men%erta"an 4ontoh,4ontoh %an re!e5an. e( Murid men una"an hasi! dapatan perin "at pertama untu" men "a&i aspe" "omsas "e4ua!i *a i "a&ian aspe" a%a *ahasa saha&a. 3( Murid mem*entan "an dapatan dan uru per!u mem*uat pemurnian. ( dapatan %an te!ah dimurni"an ditaip dan di4eta". Sete!ah semua se!esai nota terse*ut *o!eh diedar"an "epada se!uruh "e!as. Me!a!ui hasi! dapatan %an dipero!eh, murid tida" per!u menu!is nota dan uru mempun%ai !e*ih masa untu" 3o"us "epada te"ni" men&a)a* dan penerapan ni!ai,ni!ai murni da!am &i)a murid,murid. +a&ah %an dihasi!"an &u a mem*antu murid men&a)a* soa!an persamaan > per*andin an. $onton hasi! dapatan murid diserta"an da!am ada!ah seperti di *a)ah.

4ATAK -AN PE04ATAKAN /TAMA


BATAK DAN P/+BATAKAN Berani LDDS ,JAMALUDDIN, Jama!uddin *erani menentan pen anas "omunis di Sun ai Semur *ersama pasu"an As"ar Tanah Me!a%u. Sete!ah a a! da!am temu du a "a!i pertama, Jama!uddin ra&in me!a"u"an senaman TKP ,ANDACU, Anda%u *erseoran an per i men intip "eadaan Pa"4i" Tidun %an te!ah ditahan o!eh piha" In eris Andu dan ra"an, ra"ann%a ra&in *er!atih si!at di rumah Padu"a Mat Sa!!eh. /KSP/DISI ,HADI, Hadi san up menempuh pe!*a ai 4a*aran da!am e"spedisi "e #unun Iti".

+a&in

Hadi mem*antu i*un%a men4u4i pin an di dapur se!epas minum petan *ersama i*un%a.

untu" me!a%a""an dirin%a men&adi as"ar dan a"hirn%a dia *er&a%a. Taat "epada perintah "etua Jama!uddin mematuhi perintah "etuan%a Le3tenan Hassan "eti"a da!am pertempuran diSun ai Semur. Jama!uddin dan pasu"an As"ar Tanah Me!a%u *e"er&asama menentan "e anasan "omunis di Tanah Me!a%u. Anda%u menurut perintah Padu"a Mat Sa!!eh %an men%uruhn%a *a!i" "e "ampun Inanam untu" mera)at mere"a %an 4edera. Anda%u dan pendudu" Inanam *e"er&asama menentan pen&a&ah In eris. Hadi mematuhi arahan $i" u Murat dan Pa"a Musa sepan&an mere"a *ere"spedisi.

Be"er&asama

Hadi dan an ota e"spedisi *e"er&asama me!a"u"an tu asan seperti mendiri"an "hemah dan memasa" sepan&an e"spedisi

NILAI -AN PENGA5A0AN


NILAI Kasih,sa%an P/N#AJA+AN Kita henda"!ah men%a%an i ah!i "e!uar a "ita LLDS I*u Jama!uddin tida" mem*enar"an Jama!uddin men%ertai as"ar "erana *im*an dia a"an ter"or*an. TKP Anda%u men%a%an i Ma"4i" Ma!a seperti i*un%a sendiri )a!aupun Ma"4i" Ma!a han%a!ah i*u /KSP/DISI Ma" Jami!ah dan Pa" Sa!!eh san up *er&a a ma!am men&a a Hadi se"iran%a Hadi sa"it.

saudaran%a. $inta a"an ne ara Kita henda"!ah memupu" perasaan 4inta a"an ne ara da!am diri "ita. Jama!uddin *erte"ad in in men%ertai as"ar "erana in in men hapus"an musuh ne ara Jama!uddin mematuhi perintah "etuan%a Le3tenan Hassan "eti"a da!am pertempuran diSun ai Semur. Padu"a Mat Sa!!eh dan pen i"utn%a *ermati,matian menentan pen&a&ah In eris di *umi Inanam. Anda%u menurut perintah Padu"a Mat Sa!!eh %an men%uruhn%a *a!i" "e "ampun Inanam untu" mera)at mere"a %an 4edera. Pa" Sa!!eh san up masu" "e hutan seoran diri semata, mata untu" men&e&a"i pen&ena%ah. Hadi mematuhi arahan $i" u Murat dan Pa"a Musa sepan&an mere"a *ere"spedisi.

Taat "epada "etua

Kita mesti!ah taat "epada perintah %an di*eri o!eh "etua.

Kes%m"$lan Te"ni" A"as in at Komsas sesuai di una"an untu" semua tahap pen4apaian murid. Se!ain memudah"an murid,murid untu" men in at 3a"ta, uru, uru dapat mempe!*a ai"an te"ni" pen a&aran mere"a. Le*ih,!e*ih !a i te"ni" ini !e*ih *er3o"us "epada murid. Murid,murid a"an !e*ih teransan da!am proses pen a&aran dan pem*e!a&aran. Di sampin itu &u a te"ni" ini turut dapat me)u&ud"an "er&asama antara uru da!am memasti"an "e!ansun an pen a&aran dan pem*e!a&aran di se"o!ah. Ha! ini "erana *a i men hasi!"an dapatan perin "at pertama hasi! dapatan per!u di"umpu!"an dari tin "atan satu !a i.

6.0 Pen$'$" Tuntasn%a te"ni" %an di*entan "an di atas sesuai di una"an da!am proses pen a&aran dan pem*e!a&aran untu" memantap"an pen uasaan peristi)a da!am no5e! %an di"a&i. #uru, uru pu!a a"an mempun%ai !e*ih ruan untu" menerap"an ni!ai,ni!ai murni da!am &i)a ana",ana" didi" mere"a. Ma"a hasrat

Kementerian Pe!a&aran Ma!a%sia untu" me!ahir"an moda! insan *ersi3at !o"a! a"an dapat direa!isasi"an. Namun per"ara %an !e*ih pentin ia!ah murid serono" dan uhn%a "a!au seoran em*ira *e!a&ar "omsas serta dapat men ha%ati "ar%a %an di*a4a. Sesun ramai murid a"an pandai *er*i4ara. uru mampu men&adi pemudah 4ara, pasti

2I2LIOG0A7I

A*d +ahim *in A*d +ashid'-..<(, Arti"e! Per"em*an an Pro3esiona!isme #uru. A7mah Nordin'8999(, Timu!a" Kamap Peran , DBPD Kua!a Lumpur. Mohd #ha7a!i To4heh'8999(, /"spedisi, DBP, Kua!a Lumpur Ha&ah #ha7ani *t. A)an Hamad'899.(, Kertas Ker&a , Te"ni" Mudah Men a&ar Komsas1No5e! dan $erpen. Kho Boh Boon'-.<.(, Perspe"ti3,perspe"ti3 da!am Pen a&aran Bahasa Me!a%u,DBP, Kua!a Lumpur. Cusup Hashim'-..<(,Te"no!o i Pen a&aran, Ea&ar Ba"ti Sdn. Bhd., Se!an or Za"aria Sa!!eh'8999(, Limpahan Darah di Sun ai Semur, DBP, Kua!a Lumpur.