Anda di halaman 1dari 8

20t09t2013

STRUKTURSEDIMEN
Struktur sedirEfl merupakan suatu kenampakan beJskala b*ar aiau megaskopik dalam sedimen atau batu sedinen yang merupakan kmfigurasi anlar butir sedimen- Contohnya perlapisan, riak, gumuk pasir, Iaprsan Stnj<fursedimen men@minkan mekanisrne proses kejadian sedirnen yang be.sangkutan

GE&d bedding Lapiffi silatg

Kegunaan stnrkkr sedimea

Menefitukan proses pengendapan yang berlangsung . Menenfukan lingkungan pengendapan . Menentukan arah aliran arus .ldenentukan kedudnkan atas atau bawah sesuatu lapisan baken sedir$eo, terutamanyayang telah terganggu

f,AnE 6s ]&tda ra. d Ho]ffildsbFdna;s1, ilb lGra d, EJd kr6 tlb*d&d#d*.!E e{rtudi,@dsd& lffik&*b:e:i++' F e !e:dr' eld b*E e rh h4 nt !n. dliE H .k le*lrlA*d.fu.] ,g1hias*m* 6t'iqr@&dkdbp dked,Jld*ftnHlrE1nfuJ.D-d!.!. 6ffia<m 1fl! *kF.nlF ff;s, ri8. 4-t. t it, @ins lry],l!!!:'''.hdk*,ee !i!r4ko& {kk-k.iH. F.. !3rq a&6rJ1 7lE*& B.iEi, :rd} I

i:-:-i:
MotH

tifii]liiil
@

i, . .-:.-', i fi.. ,i

t:= x
.,,

I .1 t--7= I
i
--.:1 i (r:.i1.

ffiw
TEd frllm& M .trfu

ffi" EDl'3I *

PERUPISAN
Tubuh sedimen atau batran scdimen yang mempunyai bagian dasar dan pennukaar adasrata atau $anar, dan secara horisontal tersebar meluas (ea<tersive
laterally),

lapisan atau unit pengendapan ini dapnl

&.#.

S+)s-,.

-:

ferbedaan kompocbi
.IYama .Ukuran .Bentuk butiran usuran butiran .Oentmi butiran

Perte&s

ini .li*Debl6n oldt ped[alEn Frc pngerdaFa.

20t09t2013

iffilffi
iffi:""* l&#d.-* **
i#

tk**

bdded

r[

b.d&d

PoorB

a''cs

Perlapisan dapat dib4i dahm unit yang lebih kecil , telgantur pada ketebahn petlapisan. lapisan yang ketebahnnya kurang dari lcrn disebut laminasi, manakala ktebahnnya yang melebihi 100crn disebut lapisan masif. Dua atau lehih lapisan dapat dike.lompkan menjadi satu dan diseb, koset{cosets atau bedsets), yarg mana boleh ierdiri dari unit yang sederhana (simpb) atau kornpeit {omposite).

Lapisan da@ berbet]tuk sejajar (parafiel) atau

tidakseiajar (non arallel) anta.asatu sama lain, dan mungkin rata, bergelombans 0.ravy)
atau me{ergkung (curved)

Batas antara lapiisan dapatsangatielas atau


tajam,yaitu perukhan secara mendadak antara dua lapisan, atau boleh juga suafu lapisan berubah secara berarsur-angsur,

AiEa rEndee&&red@rdhtu akr9s3.ar@r r*t,sf,.FdESr9Bl

zCIt09t2413

ii:_-l +:
-::=lE-l t: L
f-3!i, d.,s

-r-i_ ;l_1::l

tr-:----.-l--=
t.58, Fa*

Pt&l

_l

rcL=='-_J
.!

6-@ r_--_l

StruKursedimen biryenik Struktur sedimen ini dibuat atau terbentuk hasil daripada aktiviti organisma,
Struktur pra-pengendapan. Struktur ini berkaitan dengan hpisan yang nrenindihnya, dan wujud atau ditemui di atas permukaan antara lapisan. Sebagian besar struktur ini terdiri daripada ciri kikisan seperti alur, keruk & lain{ain. Struktur sin-pengendapan. lni merupakan struktur
yang terdapat di dalarn lapisan, dan terbentuk semasa sedimen terendap, contohnya ialah; lapisan masif, lapisan bergradasi, lapisan silang dll.

rn: rr#

f,islnEs dlna, icn.Brrru

r---l rl--l^.:J!ri.

f-=-4t----=l
=:l -l
e*El

I -;-:l r=--- I l'- .-.


i*-1.1.!(

![::_-j,i *L-"-l
rL---_l c,:.*1. or#

i-

l\
I:,'< -

:l rl
l 5-g

t =t=-l -l .i- l---FllF.----:


edd
clr'.d.n::-6dH

---l

r:..so!3*.

19Aldr.#*siqn

l!El.-

Struktur pet-pengendapan. Struktur ini


sebanamya merupakan struktur peralihan terhadap siruktur pra- dan sinaengendapan. Setelah sedimen terendap dan terbentuknya sksktur pra- dan sin engendapan, dan seblum lapisan ini mengelzts, pengangkatan menyebabkan lapisan tergartsgu dan dapat merusak atau merubah slruHur dalaman yang sudah da. Conlohnya nendatan (slumping)

STRUKTUR PRA-PENGENDAPAN

StruKur "pelbagai". Selain daripada tiga kumpulan


di atas, terdapat satu lagi kumpulan atau kategori

ffi Ek ffi+iffi o #tuffi

yarg dinamakan "pelbasaf, yaifu untuk struktur


sedimen yang tidak dagat dimasukkan ke datam tiga kelornpok di atas.

l.

flute

c6ts
d *w #{r* r*a,! tu*rh@5e.&lB.tsJh6h $stndEsrakl9Tli

adalah lubang berbentuk seperti telapan kaki {turnit) pada mud yang lergerus arus. Setiap lubang biasanya diisi oleh pasir dan bersambung dengan lapisan pasir lain atau yang baru berendap di atasnya. Lebar flut antara 1 - Scrn dan panjangnya

5-2&m.

L c=I- q--:--:F"--<--

|-27 -=1<i <*:k_ I< \* *.<-_-*-_J Y


I it,ii!d45irl a; *,rrlr l';:Frdit*laa{<r-'

E:-<i

-+1

1
I

1,-

=.........>

2At49t2013

2.

tool marks

3. groove marts

adatah kikisan terhadap lapisan mrd akibatdaqra material (kayu, cangknag, tutang dsb) yang tertransport di atasnya- Dalam kondisi i{real material ini masih tertinggel di uiung kikisan,

l-=1=l
-kffi

skukturparit ini cerden,'q mergerus lumpur danditimbm oleh Fsir. Strukturini nrerngunyai kesan paritan yans paruang, halusdan lurus. Lebaratau dalarnnya jarang melebhi beberapa rnm, tetad paniangnya dapat mencapa; beberapa
meter-

Pepa.it merupakan ciri erosi yang sejajar dengan arus, dar kelurusannya menunjukkan aliran letih bersifat laminer, dan bukannya turbilite, Peparit mungkin terjadi akibat adanya material yang dibawa obh arus, tetapi bukan diangkut secara Ioncatan atau gulingan.

Rill Mark

lffater Erosion Foms

Kenampakan bekas aliran air

STRUKTUR SIN - PENGENDAPAN Struktur ini teriadi bersamaan dengan proses pengendapan sehingga kenampakannya berada di dalam dan menjadi sdu dengan lapisan pengendapan atau unit pengendapan

Lapisan masif
Tidak ada bentuk struktur dalam lapisan sedimen juga dianggap sebagai struktur sedimen dan dipanggil lapisan masif.

.lapisan masif
. perlapisan rata . lapisan bergradasi . hpisan silang dan laminasi silang . Riak

2UO9|2A13

Perlapisan rah atau

ffar

Lapisan bergradasi
ialah lapisan yang di dalamnya terdapat perubahan ukuran butiran secara vertikal. Gradasi rprmal ditardaln obh suatu pengiurangan ukuran butiran dari ba\flah ke atas, dan terdapd berhgaFbagai jenis penggdasian yarq llk. Lapisan berdabi terbenuk apabila sedims teren*apsecara bstaflap dan lamban, biasanya sernasa fasa rTrereda d*an aliran turbidit.

Sedimen, apabila terendap akan cenderung untuk mempunyai permukaan Ferlapisan yang sejajar dengan pa'mukaaa pedapisan rnaiorPasir yang diendapkan akan tersusun dengan arah

paniafig butiran selaras dengan arah aliran

-le,JlH4

r,,,...r

/.:..:l t-'-'.'-'-') 4{iEi

1:

/ .:1 I

/.. .t'l L'.'.'il / -'----l dli;iil

L:-)

*le tt

:
&hiag* Sddffi 6@* ffi

-rd+-

,.:

<-=/t \ \J 1
45rdF!S'@r

.,t:l

L-) /^)

l-apisanstkng
Perlapisan silang adalah sdu strukturyafig pating lazim dan Fling penting dibanding dergan shukttnsedinen lain. Ferlapisan silang terbentuk oleh prces pengendapan secara seretan, baik oleh air atau argin, dan dapat ditemui di berbagai lingkungan

Struktur pctpngendapn terbentuk akibat adanya gafguan terhdap sedimen yang baru mengendap, dan masih dalam keadaan lepas GarEguan ini tedadi begihr sedimefi tererxlap, dan pr6s perndapn masih berlangsung selanE gEngguan atsu sfiehh gangguan ini tsriadi. lni berbeda dengan sfuktur akibat tektonik yang maftl pengendapan lidak lagi bealangsurE semasa dan selepas proses tektonik.

STRUKruR POST-PETiIGENDAPAN

2U.A9(2A13

Ilsh slruc{urs &6h ffie 6!.rkii

a*iEtpe!.sd@t .ik6

Lapisan konvolut
Lapisan konvolut ini merupakan satu cad lipatan &stik di dalam hpisan pasir. Sinldin rata yar brhrka msnisahkan puncak ant'klin tajam, dan antiklin tajam ini kadar8 kala condorg ke hilir.
Terad,

Kas beban (loadc6ts) Apabila bpisan psir menindih lapisan lumpur, behn la@n @ir yrg berat rnslEbabkan tertekanya bpisan lumpurdi bdrahnya, sehirgga nernbertfuk sfuldurkas b6an, srukfur bola dan bantal (ball and pillor structres).

oBr pergerakan air horisontal dan \rertikal rndalui

pesiryarlg lo,rEEry,

StruKur api (flame skuctures) lkiadbrmya sepsti eemOsltu*an kas beban.

Nendatan dan Gelongsoran


Hendatst rnfl"pd(ar

sttddr dadie (lalan lapisr pasir dan hrtpur, speli psnen{*a| skuffif tpstar Li@t necet nte{Wd({r lukti iaryiera&f{rtary psgEral(alnEn$oas daEn satr s*}}raE tetry. Ssirrr*ah @isan gsdinH dlr{Epodkal sera iltemb(Is d
sepatianq

=r
pennt*gt (Bar-

dite{uskan, dan Apabila pelgerdn ierhs*i, perEEr@e lni Ka aftan dapati lipatanrEndanterHakdi etat"a dE brddi yaE rErunjlddn lipatan rEndstar rHupakan fipalan

sdim

&ldl

lryisr

sirpfigE

rdryr ddr bd(drrla *percklonf,c


di sekihr

Sbd&r

hii#!,akditsn

&lb e, kips hn

dabm.

24t09t2013

Kesan atau bekasan hujan (rarn prrnls) Bekasan hujan terbentuk batulemgung yang ditindih batu pasit yang sangiat halus. Bekasan hujan ini berbentuk bulat atau lonjong jika angin bertiup semasa hujan jafuh. Bekasan hujan ini berdiameter 2 hingga 10mm, dan mempunyai tepian yang tinggi di sekelilingnya. Bekasan hujan merupakan tanda lingkungan pengendapan suherial (atau daratan) lrang baik

Rekahan pengeringan (desiccation cr ,ck) fiekahan pengeringan irerupakan rekahan yang menens ke bawah dalam lumpur yang diisi oleh pasir. Pada penampang mendatar, strukturini berbentuk poligon. l-ebar rekahan individu adalah sekitar 1 mm atau lebih
sedikit-

da

Ire

Seperti bekasan hujan, struktur ini juga menunjukkan lingkurEan subaerial-

Daik pasir (sandstone dyke) Daik pasir ialah fubuh pasir yarg tetah menerobc ke dahm lumpur di atasnya dari lapisan pasir di bawah. Walaupun susunannya hampir serupa dengan rekahan pengringan, namun rekahan daik pasir ini cefiderung untuk habis {ta.cip) ke atas, dan oleh f;aktra bahwa skukur ini bermula dalam lapisan pasir induk di bawah. Struktur daik pasir ini mencaFi lebar heberapa meter dan panjang safu
kilomeGr-

STRUKTUR SEDIMEN BIOGENI Berbagai ienis slruktur dalam batuan sedimen terjadi akibat hasil keria suatu organisrna, dan dikelompokan sebagai sfuklur biogani. Strukur ini juga dkenali sebagtsi 6sil sulihan, dan di antara struktur biogeni
ialah;

.l(esan akar fumbuhan p/anf rooftr*fs) .Kssan tapak (foo{prfits}

.Rifiiisan

(fra,;rs)

.Perlubangpn sedinen lembr.rt

foinwts)
.Korekan batuan keI.a6

{*fr dinent
fuingt

{M

tock

STRI'KruR SEDII'EN BIOGENIK


Fosil bentonk mery-ad ftunjuk yang Bik ur*uk mener{ukan }kEkungan pengerdapan, dan kcrang sesuai urtuk penentuan usia- Fosil bentonik atau iknofcil d;kumpulkan atau dik#skan mengikrit aktiviti yang rnembinanya, atau mengikut

topografnlra;
l,ltlsfl @:nhrH# iffi:&a.t,6 6de:kklte lffi&.*.Fd& @{x:t

\,:.!

2Arc9t2413

lt.lslrafrEa
!ri*i.l@l|#'

*cepeDg.s &rt trae!ffi

fi&5E?*v.t&.E edr&rlA.& fu$di@triey. o.irsEt.tr d4 bris o&$';,16' e ,Hfu. Ifuffi Di e iri, ttuddca Eitr(hffir) knrEg Bsrof,*trD. firo *e*ir t&rg, lbti tumtl3d& r&iab nidb&&iflpiry lME @ilt Zo6[Es B.rt d'3ee|*SqihF fit8ra d&s.&ihrir 66& hr6Ehefi4 ed@-&tds&l&8tffi di'4 $eEiE .fi&a&d taE ddE,i.n tlht Rjudk!*u
Tit
di

IJ&!a

,*ffi