Anda di halaman 1dari 6

PENGAKHIRAN KEHAMILAN No.Do/um!

n
RSUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jl. Indun Suri Simpang Busung No. 1 !lp. " #$$1 % &'()** + &'($,) -a.. " #$$1 % &'($,*

No R!0isi #1#

2alaman 3

11)

anggal !r4i5

Di5!5ap/an 3 Dir!/5ur RSUD Pro0insi KEPRI

SPO
dr. Didi Kusmar6adi7 Sp O8 NIP.1,))#$91 1,,,#( 1 ##1

Batasan

P!nga/:iran /!:amilan un5u/ m!ng!luar/an /!:amilan7 4ai/ 6anin dalam /!adaan :idup a5au ma5i. A4or5us 5!r5unda (missed abortus) !lur /osong (Blight Ovum) ;ola :ida5idosa A4or5us insipi!ns A4or5us in/ompli5 K!5u4an p!<a: dini a5au amnioni5is K!:amilan l!=a5 l!=a5 P!r5um4u:an Janin !r:am4a5 "PJ % K!ma5ian 6anin dalam ra:im

4ua:

Indikasi

Persiapan

Indi/asi I4u3 p!n>a/i5 >ang m!m4a:a>a/an i4u apa4ila /!:amilan di5!rus/an K!adaan umum i4u 4ai/ P!m!ri/saan dalam un5u/ m!nilai pr!s!n5asi 6anin7 /!adaan panggul7 dan /ondisi s!r0i/s. Nilai /!adaan ?!5us3 /!ma5angan paru dan /!s!6a:5!raan

6anin. Informed consent Pada a4or5us ?!4rilis "in?!/siosa%7 di4!ri/an dulu an5i4io5i/a par!n5!ral s!4!lum dila/u/an /ur!5as! 5a6am a5au 5umpul "li:a5 Ba4 a4or5us% Pada a4or5us 5!r5unda "miss!d a4or5ion% dila/u/an p!m!ri/saan la4ora5orium 5am4a:an7 >ai5u3 o P!m!ri/saan 5rom4osi5 o -i4ronog!n o @a/5u p!m4!/uan o @a/5u p!rdara:an o @a/5u pro5rom4in Upa>a m!ng!luar/an 4ua: /!:amilan s!di/i5 mung/in m!la/u/an in5!r0!nsi >ang 5rauma5is 5!r:adap i4u. S!>og>an>a7 4ua: /!:amilan la:ir d!ngan dorongan /on5ra/si ra:im dan 5!naga m!ng!6an i4u. K!4!r:asilan m!ng!luar/an 4ua: /!:amilan sala: sa5un>a di5!n5u/an ol!: 5!r<apain>a p!nda5aran s!r0i/s (ripening) /!5i/a mulai m!la/u/an indu/si dan augm!n5asi7 ol!: /ar!na i5u p!nda5aran s!r0i/s :arus diupa>a/an 5!rl!4i: da:ulu. Pendataran serviks diupa>a/an dan 4!r4agai d!ngan 5!/:ni/1<ara "Li:a5 Ba4 P!m4!rian !5!s O/si5osin%3 1. P!nggunaan laminaria s!lama 1( 6am (. ;isopros5ol 9. P!nggunaan 4alon s!r0i/s "/a5!5!r ?oll!>7 m!5rolisa% d!ngan p!m4!rian drip o/si5osin. S!5!la: p!nda5aran s!r0i/s 5!r<apai d!ngan <ara di a5as7 upa>a m!la:ir/an 4ua: /!:amilan dilan6u5/an d!ngan drip oksitosin dalam p!nga=asan /!5a5. Apa4ila saa5 diupa>a/an p!nda5aran s!r0i/s 5im4ul /on5ra/si u5!rus >ang 5!ra5ur7 drip o/si5osin di4!ri/an s!suai /!4u5u:an

"li:a5 Ba4 P!m4!rian !5!s o/si5osin%. o Nilai S/or Bis:op K!4!r:asilan indu/si p!rsalinan pada ana/ l!5a/ 4!la/ang /!pala di5!n5u/an ol!: Skor Bishop "li:a5 Ba4 s/or 4is:op%. o Amnio5omi7 dila/u/an s!4!lum p!m4!rian o/si5osin "s!g!ra s!5!la: p!m4u/aan m!mung/in/an%. o P!nga=asan4 /!5a5 s!lama p!m4!rian 5!5!s o/si5osin7 5anda 0i5al dimoni5or 1* m!ni5 s!/ali7 =aspada :ip!r5oni/1:ip!rs5imulasi dan ga=a5 6anin. o @aspadai 5!r6adi a5onia u5!ri s!5!la: ?!5us la:ir "6i/a p!rlu dian5isipasi7 misaln>a d!ngan m!lan6u5/an drip o/si5osin a5au p!m4!rian u5!ro5oni/a lainn>a%. A. Pengakhiran kehami an sampai !m!r kehami an "# mingg! $indakan% 1. P!nggunaan misopros5ol "(## mg% (. S!<ara m!/ani/7 >ai5u3 o Dila5asi dan /ur!5as! 5a6am o Kur!5as! 0a/um o Kur!5as! 5a6am &atatan% dila5asi dapa5 dila/u/an d!ngan p!masangan laminaria. B. Pengakhiran kehami an '"# mingg! sampai #( mingg! 1. P!m4!rian 5!5!s o/si5osinn 1# IU dalam *## << D!/s5ros! *A mulai (# 5!5!s p!r m!ni5 sampaiu ma/simal )# 5!5!s p!r m!ni5.

(. Dapa5 di4an5u d!ngan upa>a m!la:ir/an 4agian 5!r4a=a: ana/7 /!mudian dila/u/an 5ra/si 4!4an m!ngguna/an pi5a /asa s5!ril d!ngan 4!4an 9#A 4!4an ?!5us. &atatan% Dila/u/an /ur!5as! a5au p!nggunaan digi5al 4ila masi: 5!rdapa5 sisa 6aringan. &. Pengakhiran kehami an '#( sampai #) mingg! 1. P!m4!rian 5!5!s o/si5osin * IU dalam *## << s!/5ros! *A mulai (#B)# 5!5!s p!r m!ni5 un5u/ ?!5us >ang dip!r/ira/an dapa5 :idup CC dan 1# IU dalam *## << d!/s5ros! *A mulai (# 5!5!s p!r m!ni5 sampai ma/simal )# 5!5!s p!rm!ni57 un5u/ ?!5us >ang 5ida/ di:arap/an lagi. (. Pada 4a>i ma5i7 dapa5 di4an5u d!ngan upa>a m!la:ir/an 4agian 5!r4a=a: ana/7 /!mudian dila/u/an 5ra/si 4!4an m!ngguna/an pi5a /asa s5!ril d!ngan 4!4an 9#A 4!ra5 ?!5us. &atatan% Laman>a p!m4!rian o/si5osin pada 4a>i ma5i ma/simal(& 6am s!5!la: /!5u4an p!<a:7 s!suai /!pu5usan /onsul!n. Dara ( dila/u/an pada 6anin ma5i a5au /!mung/inan :idup /!<il. Kur!5as! 6aringan. 4ila masi: 5!rdapa5 sisa

Dila/u/an :is5!r!/5omi 4ila upa>a m!la:ir/an p!r0aginam dianggap 5ida/ 4!r:asil dan1a5au a5as indi/asi i4u7 d!ngan s!p!ng!5a:uan /onsul!n. CC dipu5us/an a5as p!r5im4angan 5im m!dis dan /!luarga

*. Kehami an '#+ mingg!% 1. P!m4!rian 5!5!s o/si5osinn * IU dalam d!/s5ros! *A mulai (# 5!5!s p!r m!ni57 sampai ma/simal )#

5!5!s un5u/ primi dan mul5i gra0ida7 &# 5!5!s un5u/ grand! mul5i gra0ida dan gam!li s!4an>a/ ( la4u. (. Pada 4a5i ma5i3 o Dapa5 di4an5u d!ngan upa>a m!la:ir/an 4agian 5!r4a=a: ana/ /!mudian dila/u/an 5ra/si 4!4an d!ngan m!ngguna/an pi5a /asa s5r!ril d!ngan 4!4an 9#A 4!ra5 ?!5us. o Laman>a p!m4!rian o/si5osin pada 4a>i ma5i ma/simal (& 6am s!5!la: /!5u4an p!<a:7 s!lan6u5n>a dila/u/an s!<5io <!<aria a5au 4ila 5!rdapa5 indi/asi i4u un5u/ s!g!ra m!n>!l!sai/an p!rsalinan. o Em4rio5omi7 4ila s>ara5 5!rp!nu:i "li:a5 Ba4 !m4rio5omi%. Bila 5!r6adi in?!/si in5rau5!rin a5au a4or5us ?!4rilis7 dila/u/an p!m4!rian an5i4io5i/ par!n5!ral da:ulu s!lama 9 6am s!4!lum p!nga/:iran /!:amilan7 /!<uali 5!r6adi p!rdara:an 4an>a/.

PENGAKHIRAN KEHAMILAN

Indikasi: Abortus tertunda (missed abortus) Telur kosong (blighted ovum) Mola hidatidosa Abortus insipiens Abortus inkomplit Ketuban pecah dini atau amnionitis Kehamilan le at aktu Pertumbuhan !anin terhambat "P#T$ berat Kematian !anin dalam rahim Indikasi ibu +kor Tinggi +kor bishop

Persiapan: Keadaan umum ibu baik Pemeriksaan dalam% nilai skor bishop Nilai keadaan &etus Informed consent Pada abortus &ebrilis "in&eksiosa$% diberikan dulu antibiotika Pada abortus tertunda "missed abortion$ dilakukan pemeriksaan laboratorium tambahan% 'aitu( Pemeriksaan trombosit% )ibronogen% *aktu pembekuan% *aktu perdarahan% *aktu protrombin Pada kasus disertrai in&eksi intra uterina abortus &ebrilis dilakukan pemberian antibiotik parenteral +kor rendah ",-.$

0iperlakukan kelahiran segera

Risiko /keuntungan "indikasi kuat induksi persalinan$

Tidak diperlakukan kelahiran segera

Risiko 1keuntungan

Penunda induksi 2pa'a pendataran ser3iks amniotomi 0rip oksitosin Pertimbangan secara periodik

Persalinan per3aginam

+eksio sesarea