Anda di halaman 1dari 8

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2014) BIDANG KURIKULUM (PEN ALQURAN DAN ASSUNNAH) SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ.

MOHD YATIM Bil . ". Pertan ingan # $o ul Pembelajaran $engikut Topik # Pertan ingan %&atul 'urani # Simposium Sira( Islamia( # Projek %(kla)ul Karima( # Pertan ingan *uffa+ ,al $u(a it(in # Kembara $u(a it(in ,al $ufassirin .. $o ul Pembelajaran $engikut Topik $eningkatkan potensi an pen!apaian pelajar melalui akti-iti integrasi bersepa u Program Objektif Strategi Pelaksanaan ". $engenalpasti pelajar &ang berbakat an berkebole(an. .. $emberi bimbingan &ang sesuai. ".Ketua Panitia P'S ../uru P'S Pelaksana Jangka masa pelaksanaan Januari 0 Oktober Kos/ Sumber R$"12 PIB/ Pelajar ting3 41 52 orang TOV ETR In ikator Pen!apaian Pen!apaian muri alam pertan ingan.

$emastikan pembelajaran berpusatkan muri

".,aktu P 4 P

"/uru P'S

Sepanjang ta(un

Peruntuk an Panitia

Ting 3 41

12 orang pelajar

Pen!apaian objektif pembelajaran

PELAN OPERASI (2014)

BIDANG KURIKULUM (PQS) SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM MODUL PEMBELAJARAN MENGIKUT TOPIK Nama Pr !"# O$!"#%&' T"m( ) K*m(*+a, Sa-ara, G*r* T"r+&$a% Pr -"- K"r!a $o ul Pembelajaran $engikut Topik $emastikan pembelajaran berpusatkan muri Januari (ingga 6o-ember .2"3 Pelajar Tingkatan 3 an 1 6ur %ini $ %lias " Ran!angan Pengajaran Ta(unan . Pen&e iaan $o ul K"#a,.a, P"ma,%a*a, P",&+a&a, P",am$a)$a&#a, 5 Pelaksanaan $o ul Sepanjang P7P Ba(an I8T 9 :87; Komputer an makmal &ang ter(a $elibatkan ban&ak prose ur Pemantauan ilakukan ole( Pengetua//uru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Pen&elaras Program Penilaian bersarkan ujian sumatif an formatif. Ber asarkan (asil penilaian; penamba(baikan ilakukan se!ara berterusan apat meningkatkan ta(ap kognitif pelajar

PELAN OPERASI (2014) BIDANG KURIKULUM (PQS) SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM Nama Pr !"# O$!"#%&' T"m( ) K*m(*+a, Sa-ara, G*r* T"r+&$a% Pr -"- K"r!a PERTANDINGAN AYATUL QURANI Pertan ingan %&atul 'urani $eningkatkan potensi an pen!apaian pelajar melalui akti-iti bersepa u Bulan Jun Pelajar Tingkatan 3 an 1 ". 6ur %ini $ %lias 1. $es&uarat Panitia 2. Taklimat Pertan ingan %&atul 'urani 3. Proses promosi K"#a,.a, P"ma,%a*a, 4. Penilaian pertan ingan ". %kti-iti baru &ang (en ak ijalankan; guru kurang pengalaman alam menja&akan program

.. 8abaran alam membina ta(ap ke&akinan pelajar alam membuat persemba(an se!ara lansung Pemantauan ilakukan ole( Pengetua//uru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Pen&elaras Program Pemantauan pertan ingan ak(ir a ala( ber asarkan kertas kerja Penilaian ijalankan ber asarkan instrumen pertan ingan Penamba(baikan ilaksanakan setiap kali penilaian ilaksanakan. PELAN OPERASI (2014) BIDANG KURIKULUM (PQS) SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM PERTANDINGAN HU/A0 1AL MUHADDITHIN

P",&+a&a, P",am$a)$a&#a,

Nama Pr !"# O$!"#%&' T"m( ) K*m(*+a, Sa-ara, G*r* T"r+&$a% Pr -"- K"r!a

Pertan ingan *ufa+ ,al $u(a it(in $eningkatkan potensi an pen!apaian pelajar melalui integrasi akti-iti bersepa u Jun 0Julai Pelajar Tingkatan 3 an 1 6ur %ini $ %lias ". $es&uarat Panitia .. Taklimat Pertan ingan *ufa+ ,al $u(a it(in 5. Proses promosi 3. Penilaian pertan ingan ". %kti-iti baru &ang (en ak ijalankan; guru kurang pengalaman

K"#a,.a, P"ma,%a*a,

alam menja&akan program

.. Kesukaran untuk menetapkan tarik( Pemantauan P7P ilakukan ole( Pengetua//uru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Pen&elaras Program

P",&+a&a, P",am$a)$a&#a,

Pemantauan pertan ingan ak(ir a ala( ber asarkan kertas kerja Penilaian ijalankan ber asarkan instrumen pertan ingan Program akan imasukkan alam akti-iti B%7%R .2"3 bagi mengatasi masala( kesukaran men apat tarik( &ang bersesuaian PELAN OPERASI (2014) BIDANG KURIKULUM (PQS) SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM SIMPOSIUM SIRAH ISLAMIAH

Nama Pr !"# O$!"#%&' T"m( ) K*m(*+a, Sa-ara,

Simposium Sira( Islamia( $eningkatkan potensi an pen!apaian pelajar melalui integrasi akti-iti bersepa u <ebuari .2"3 Pelajar Tingkatan 3 an 1

G*r* T"r+&$a% Pr -"- K"r!a

6ur %ini $ %lias ". $es&uarat Panitia .. Taklimat Pertan ingan Simposium Sira( Islamia( 5. Proses promosi 3. Penilaian pertan ingan ". %kti-iti baru &ang (en ak ijalankan; guru kurang pengalaman

K"#a,.a, P"ma,%a*a,

alam menja&akan program

.. Kesukaran untuk menetapkan tarik( Pemantauan P7P ilakukan ole( Pengetua//uru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Pen&elaras Program

P",&+a&a, P",am$a)$a&#a,

Pemantauan pertan ingan ak(ir a ala( ber asarkan kertas kerja Penilaian ijalankan ber asarkan instrumen pertan ingan Program akan imasukkan alam akti-iti B%7%R .2"3 bagi mengatasi masala( kesukaran men apat tarik( &ang bersesuaian PELAN OPERASI (2014) BIDANG KURIKULUM (PQS) SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM PROJEK AKHLAQUL KARIMAH

Nama Pr !"# O$!"#%&' T"m( ) K*m(*+a, Sa-ara, G*r* T"r+&$a% Pr -"- K"r!a

Projek %k(la)ul Karima( $eningkatkan potensi an pen!apaian pelajar melalui integrasi akti-iti bersepa u %pril Pelajar Tingkatan 3 an 1 6ur %ini $ %lias ". $es&uarat Panitia .. Taklimat Pertan ingan Projek %k(la)ul Karima(

5. K"#a,.a, P"ma,%a*a,

Proses promosi alam menja&akan program

3. Penilaian pertan ingan %kti-iti baru &ang (en ak ijalankan; guru kurang pengalaman

Kesukaran untuk menetapkan tarik( Pemantauan P7P ilakukan ole( Pengetua//uru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Pen&elaras Program

P",&+a&a, P",am$a)$a&#a,

Pemantauan pertan ingan ak(ir a ala( ber asarkan kertas kerja Penilaian ijalankan ber asarkan instrumen pertan ingan Program akan imasukkan alam akti-iti B%7%R .2"3 bagi mengatasi masala( kesukaran men apat tarik( &ang bersesuaian

PELAN OPERASI (2014) BIDANG KURIKULUM (PQS) SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ. MOHD YATIM KEMBARA MUHADITHIN 1AL MU/ASSIRIN Nama Pr .ram O$!"#%&' T"m( ) K*m(*+a, Sa-ara, Kembara $u(a it(in ,al $ufassirin $eningkatkan penguasaan topik Julai Semua muri Tingkatan 3 an 1

G*r* T"r+&$a% Pr -"- K"r!a

6ur %ini $ %lias

". $es&uarat Panitia .. Taklimat Pertan ingan Projek %k(la)ul Karima( 5. Proses promosi 3. Penilaian pertan ingan ". Kelas bertin i( engan mes&uarat .. Kesilapan berlaku alam penetapan (ari kelas kerana kelas ijalankan . minggu sekali Pemantauan ilakukan ole( Pengetua//uru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Pen&elaras Program Penilaian ber asarkan ta(ap peningkatan penilaian sumatif an formatif. Program akan imasukkan alam akti-iti B%7%R .2"3 bagi mengatasi masala( kesukaran men apat tarik( &ang bersesuaian

K"#a,.a, P"ma,%a*a, P",&+a&a, P",am$a)$a&#a,

7ise iakan ole(9

7isa(kan ole(9

================= >6?R %I6I $7 %:I%S@ Ketua Panitia Pen i ikan %l'uran 7an Sunna( S$% *j. $o( Aatim

================= >%*$%7 BI6 %B7?::%*@ /uru Penolong Kanan %ka emik S$% *j. $o( Aatim