Anda di halaman 1dari 9

Shkrimi Akademik

1. ka dallon nj ese dhe nj shkrim Akademik ? 2. ka duhet te prmbaj nj Ese ? 3. Dallimi ndrmjet Kapitullit dhe Seksionit ? 4. Dallimi ndrmjet para ra!it dhe Seksionit ? ". ka sht #iblio ra!ia ? $. ka sht parashenja ? %. ka sht indeksi ? &. ka duhet te prmbaj !a'ja e pare e nj Ese? (. Ku duhet te )endoset p*etja krkimore e nj punime apo Ese ? 1+. ka sht rele)an,a shken,ore ? 11. A jan te ndrlidhur ndrmjet )eti p*etja krkimore dhe objekti)a krkimore e nj punimit? 12. ka duhet te prmbaj nj -ara ra! ? 13. ka duhet te prmbaj nj Seksion ? 14. ka dallon .ele)an,en shken,ore dhe .ele)an,en Sho'rore? 1". ka duhet te prmbaj pr!undimi ? 1$. ka sht para!ra/imi dhe 0itimi ? 1%. ka sht 0itimi i jate dhe 0itimi i shkurt ? 1&. ka jan shkurtesat ? 1(. ka e dallon nj Ese se a sht spe,i!ike apo shken,ore ? 2+. ka sht hipote/a ? 21. ka sht Editimi i nj punimi ? 22. ka sht Korri jimi i nj punimi ? 23. ka nnkuptojm me Audien, ? 24. ka sht Klishet ? 2". ka duhet te keni paras*sh jate editimit ? 2$. ka duhet te keni paras*sh jate korri jimi ? 2%. ka e ben nj Ese ,ilsore ?

-r ji jet 1. ka dallon nj Ese n a shkrim Akademik ? 2. 3. ka sht te shkruarit akademik? Te shkruarit akademik sht nj shkrim ku duhet te respektohen rregullat dhe standartete nj gjuhe, prandaj mund te konsiderojm se rregullat standarte te nj gjuhe jan: drejtshkrimi, bukurshkrimi, respektimi praktik i normave standarte pr nj: eses, seminarit, punimit te diploms (lloje te ndryshme te punimit te diploms etj.) 4. ka sht te shprehurit akademik? Te shprehurit akademik respekton normn dhe prfitohet me kohen. Kendveshtrimilidhet me mnyrn se si e paraqesim temn: ka dy mundsi ta bulojm rolin tone si autor duke perdor ..un.., mua, i,e imja. ose mund ta shmangim !do prmendje te drejtprdrejt te vetes son. ". ka sht eseja? "seja sht nj krkim dhe shkrim i shkurtr lidhur me nj teme. $. ka duhet te prmbaj nj Ese ? #j "se duhet te prmbaj : a) faqen e pare, b)tabeln e prmbajtjes, $) %yrjen, f) &rmbajtjen , d) &rfundimin, g) 'ibliografi (literaturn). %. Dallimi ndrmjet Kapitullit dhe Seksionit ? (isa )eksione e prbej nj Kapitull gjithashtu duhet te keni nj rrjedh logjike ndrmjet veti !do kapitull duhet te trajtoj nj qeshtje te $aktuar, ne nj seksion trajtohet nj qeshtje dhe kan nj prfundim. &. Dallimi ndrmjet para ra!it dhe Seksionit ? #j paragraf duhet te ket me shum se dy fjali dhe ka nj fjali qendrore qe e trajton aje paragraf( paragrafi jan argumente te $aktuara) ndrsa nj seksion trajtohet nj qeshje te $aktuar dhe kan nj prfundim, disa seksione e prbej nj kapitull. (. ka sht #iblio ra!ia ? 'ibliografia $eket ne fund te nj punim shken$ore me saksish $eket literatura qe kemi prdor gjate nj punim p.sh *biemri emri i autorit viti kur sht botuar dhe emri i ati punim. 1+. ka sht parathnia ? &arathnia sht faleminderit pr personat qe ju kan mbshtetur pr ket punim, ne fund te parathnies duhet te shkruhet emri i personit vendi dhe data ku sht shkruar prafrsisht duhet te jet nj faqe. 11. ka sht indeksi ? +ndeksi sht lisat e tabelave dhe figurave grafike qe kemi prdoru gjate nj punim dhe vendoset ne fund te punimit.

12. ka duhet te prmbaj !a'ja e pare e nj Ese? ,aqja e pare te nj "se duhet te prmbaj: a) titullin e punimit, b) emrin i autorit, $) emrin e studenti, d) data dhe vendi. 13. Ku duhet te )endoset p*etja krkimore e nj punime apo Ese ? &yetja krkimore e nj punimi duhet te vendoset ne hyrje te punimit ne mnyr qe ti tregojm le-uesin se !ka prmban ky punim. 14. ka sht rele)an,a shken,ore ? .elevan$a )hken$ore sht krahasimi ndrmjet dy re ultateve te vendeve te ndryshme, gjithashtu duhet te kete te dhena konkrete e te argumentuara//// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// /. 1". ka sht rele)an,a sho'rore ? .elevan$a shoqrore sht dallimi ndrmjet dy shoqrive /////////////// /////////// ////// . 1$. A jan te ndrlidhur ndrmjet )eti p*etja krkimore dhe objekti)a krkimore e nj punimit? Kto dy heshtje jan te ndrlidhur nj me tjetrn////////////// ............................ 1%. ka duhet te prmbaj nj -ara ra! ? #j &aragraf duhet te prmbaj nj fjali qendrore dhe duhet teket argumente te $aktuar qe shtjellon aje paragraf nj paragraf duhet te ket me shum se dy fjali. 1&. ka duhet te prmbaj nj Seksion ? #j seksion duhet te ket nj pyetje krkimore dhe duhet te ket prgjigjeje pr at pyetje .//////. 1(. ka dallon .ele)an,en Shken,ore dhe .ele)an,en Sho'rore? /////////////////////////////////////////////////////////////////// 2+. ka duhet te prmbaj pr!undimi ? &rfundimi apo konklu ioni i nj punimi duhet te prmbaj pyetjen krkimore si dhe prgjigjen apo re ultatin pr at punim. 21. ka sht para!ra/imi dhe ,itimi ? &arafra imi sht nse pr nj qeshje te $aktuar ipet mendimi i juaj pr at qeshje si e keni kuptuar p.sh nse pr nj qeshje te $aktuar ke shkruar edhe dikush tjetr ne ket rast duhet te $eket autori dhe viti i botimit te ati punimi , ndrsa me 0itim nnkuptojm nse pr nj qeshje te $aktuar e vendosim ashtu si! sht edhe e vendosim ne punim tuaj po duhet te vendoset ne 1 2 gjate $itimit duhet te vendoset emri i autorit, viti i botimit, titulli i librit dhe numri i faqes . 22. ka sht 0itimi i jate dhe 0itimi i shkurt ?

0itime te gjata quhen ato $itime qe jan me te gjata se dy fjali ose me te gjata se 3 reshta, ndrsa $itime te shkurta jan ato $itimi qe jan me te shkurta se dy fjali ose me pas se 3 reshta. 23. ka jan shkurtesat ? )hkurtesat vendosen ne fillim te nj punim dhe ato paraqesin shkurtesa qe kemi prdorur ne punim. 24. ka e dallon nj Ese se a sht Spe,i!ike apo Shken,ore ? //////////////////////////////////////////////////////////////////. 2". ka sht hipote/a ? %ipote a sht nj tem e $aktuar edhe ne fund kemi nj prgjigjeje.////////////// 2$. ka kuptojm me Editimi i nj punimi ? *e editimi te nj punim kuptojm ndrrimin substan$ial te ati punimi. 2%. ka sht Korri jimi i nj punimi ? *e korrigjim sht hapi i fundit i nj punimi dhe gjate ksaj kohe bjm vetm korrigjimet gramatikore. 2&. ka nnkuptojm me Audien, ? Kujt i dedikohet ky punimi. 2(. ka sht Klishet ? //////////////////////////////////////////////////////////////////////. 3+. ka duhet te keni paras*sh jate editimit ? 4jate editimit duhet te kemi parasysh qe minimum nga koha e prfundimit te punimit para editimit te jete 56 ore , Teksti duhet te vendoset ne qendr te vmendjes, &unimi ti drgohet nj kolegut pr te shiquar, korrigjimi te behet fjal pr fjal, nse keni kohe sht mir qe ta shtypni dhe te bni editimin nga punimi i shtypur , te ndrtohet prioritetet pr editim. 31. ka duhet te keni paras*sh jate korri jimi ? 4jate korrigjimit duhet te keni parasysh pikat qe dobta qe ju mendoni qe i keni ne at punim, gjate korrigjimit te kontrollohen fjal pr fjal, gjithashtu duhet te keni parasysh edhe shenjat e piksimit gjate korrigjimit. 32. ka e ben nj ese ,ilsore ? Ket gjera duhet te keni parasysh gjate shkrimit te nj punimit 7. &arashtresa te mos filloje nga larg, por aty ku sht e domosdoshme , e nevojshme, 8. Te mos ky!et asgj qe nuk sht ne lidhje te drejtprdrejt me temn, 3. Te mos ngarkohet punimi me imtsi te parndsishme,

5. Te mos prsritet ajo qe tashme nj njfar mnyre sht thn , 9. Te mos sqarohen dhe shpjegohen gjersisht gjerat qe vetvetiu jan mjaft te kuptueshme 33. 0ilat jan objekti)at pr te shkruar nj punim? Te dije se si behet gjidhja e tems, si pr$aktohet ajo, $ilat jan pjest prbrse te !do punimi, si behet krkimi i materialit, si duhet te le-ohen ete shfryt ohen veprat e nevojshme, si behet plani i punimit, mbarshtimi i lendes dhe dokumentimi i saj.

34. plani apo struktura pr pr aditjen e nj punimit? 7. )htimi i problemit, 8. )tudimet e mparshme, 3. %ipote a jone, 5. Te dhnat qe jemi ne gjendje t:i paraqesim, 9. ;nali a e ktyre te dhnave, <. =rtetimi i hipote s dhe >. &rfundime dhe ide pr punn e ardhshme.

3". 0ilat karakter duhet ti ket titulli i tems ? 7. Te shprehe prmbajtja ba e, 8. Te jete i shkurtr, 3. Te jete i qarte, 5. Te jete trheqs dhe 9. Te jete informativ.

3$. ka para'esin keto simbole12 3443 4?

3%. 0ilat jan etapat kr*esor te di/ajnit krkimore?

37. etapat e dizajnit krkimor jan: specifikimi i objektit, specifikimi I variablave, przgjedhja

e rastit studimor.
3&. ka jan metodat e hulumtimit kualitati)e dhe kuantati)e?

38. etoda kualitative, krkimet e bazuara n t dhnat parsore:krkimet e bazuara n anketime sht metode cilsore dhe ka te bej me intervstimin e drejtprdrejt, etoda kuantitative sht !asje e krkimit shkencor nprmjet faktorve, fakteve dhe dukurive te shprehura ne numra pr te prcaktor nj dukuri .psh grumbullimi I taksave tatimeve etj.
3(. 0ilat jan !a/at e anali/imit te te dhna)e? 4+. ka sht metoda praktike dhe teorike?

"#. metoda praktike ka te bej me te dhnat praktike te n$jerra nga laboratort ose terreni , etoda teorike ka te bej me zbrastesirat ne ndonj punim, si lloj enigma.
41. Kur prdoret metoda e hulumtimit kualitati)e dhe kuantati)e? 42. 0ilat jan metodat krkimore?

"%. metodat krkimore jan metoda praktike dhe teorike.


43. 0ilat jan komponent e projektit krkimore?

"3. &omponentt e projektit krkimor jan : 'acionale, objektive,prshkrimi i projektit bu$heti,


44. ka sht )arjabla e pa)arur dhe )arjabla e )arur?

"". variabla e varur ndrlidhet me shkakun , efektin ndrsa metoda pavarur sht ekuivalente me shka!et.
4". ka sht mostra?

"3..........
4$. 0ilat jan !a/a e dra!timit ten je p*tsore ,ilsore?

"(. fazat e trajnimit te nj p)etsori jan : historiku, p)etjet specifike, relacionet e institucionit me aktoret relevant jasht institucional, relacionet me institucionet publike.
1.5lojet e ese)e? Eseja shpje uese ndahet ne jashte modele te /h)illimit dhe shtjellimit te eses6 1. Eseja e pro,esit 2. Eseja me shembuj

3. Eseja e krahasimi7kontrastit 4. Eseja klasi!ikuese ". Eseja prku!i/uese $. Eseja shkak7pasoje Eseja ar umentuese7bindse 'llimi 8 ksaj esej sht te bind le9uesin ti pranoj !aktet dhe te pr)etsoj iden e autori. 2.5lojet e para ra!)e? 1. -ara ra!i tre uese 2. -ara ra!i prshkrues 3. -ara ra!i shpje uese 4. -ara ra!i ar umentues7binds 3.llojet e para ra!e)e me /h)illimi te menduarit? D*mbedhjete lloje para ra!sh per te /h)illimin e shprehi)e te te menduarit6 1. Anali/a 2. Krahasimi 3. Kate ori/imi dhe klasi!ikimi 4. 8denti!ikimi i shkakut dhe pasojes ". : jidhja e probleme)e $. ;e menduarit ar umentues7bindes %. <enja e )etes ne )endin e tjetrit &. Sinte/a (. 8nterpretimi 1+. <lersimi 11. Komunikimi 12. :batimi

56. (i ajni kerkimore dhe metodat kerkimore )pe$ifikimi i bjektit ne metoden kerkimore )pe$ifikimi i variablave (te pavarura , te varura , te ndermjetme(intervenuese))

5?. tri modelet e di ajnit kerkimore *odeli eksplorues (sjell te dhena te reja *odeli pershkrues (ofron informa$ione) *odeli shkak pasoje(&.sh papunesia mos papunesia)

9@. kekimi metodologjik bulon fakte ne investim, plan ak$ional 97. &rojekti kerkimore 7 bulojme gjera te reja,8 gjedhje per probleme determinante,3 llogaritje e projekteve te nje shteti,5 kurio , 98. komponentet e projektit kerkimor. 93 .a$ional(identifikimi i arsyes) Abjektive ( qellimi , re ultati final) &ershkrimi i projektit( kohe gjatja , metodat, materialet, plan aktiviteti , anali a e te dhenave, publikimi i re ultateve) 'ugjeti . projektet afat shkurtera (@B7 vjet) projektet e mesme (7B9 vjet) projektet e gjata (9Bshume vjet )

95. +ntervista elitare eshte kur e bejme me nje person te profesionit adekuat. 99. praktike (labotatori, terreni ) Teorike( nje brastesire ne nje punim, enigme) 9<. problemi kerkimore ve-hgimi te dhenat preliminare , intervista rishikimi i literatures (me studim me te thelluar)

9>. variablat e pavarura ( eshte ekuivalente me shkaqet) =ariablat e varura (nderlidhet me shkakunBefektet) =ariablat e ndermjetme (faktoret shkakeBpasoje)

96. per$aktimi i problemit (eterminimi i di ajnit kerkimore 9? mostra e kerkimit eshte nje grup qytetaresh prej 7@@@B78@@ banoreve per kualitetin e qeverisjes. <@. draftimi i pyeesoreve te intervistave 7. %istorikun sfondon (te dhenat personale profesionale etj 8. &yetjet spe$ifike (fushveprimtaria dhe aktivitetet ) 3. rela$ionet e institu$ionit me akteret tjere relevane jashte institu$ional psh ACD 5. rela$ionet me institu$ionet publike psh komune B nivel qendror 7 dhe 8 jane te obligueshme ne pyetsore ndersa 3 dhe 5 bashkarish nvaren prej temes