Anda di halaman 1dari 11

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2013 1 Jam

SEKOLAH KEBANGSAAN SG BEREMBANG

Nama: Kelas : PEPERIKSAN AKHIR TAHUN 2013 TAHUN 3

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 2. Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini.

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2013 1 Jam

3. Jika kamu hendak menukar jawapan padamkan tanda !ang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan !ang baru.

Kertas soala ! ! "e #a $% #! 10 &ala"a 'er(eta)*

Ba#! soala 1 &! ##a +* Is!)a te",at )oso #* Burung dan Suasana terbang kelam sarang (erah suria

"agi dah menjelma bersinar . #ari pun . $urung% burung pula sini sana &en!an!i ria $ila hari petang burung ' burung pulang &asuklah ke .. #ari mulai .. suria terbenam

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2013 1 Jam

#aripun malam.

Soala - &! ##a .* )arnakan objek !ang menghasilkan bun!i $! a"!) )%at dengan warna '!r%. *.

+.

,.

Soala / &! ##a 10 )arnakan objek !ang menghasilkan bun!i $! a"!) le"'%t dengan 0ar a "era&*

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2013 1 Jam

-.

10.

.uaikan gambar berdasarkan to s%ara !ang diberi. 11. berbisik

12. menjerit

13. men!an!i

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2013 1 Jam

14. ber(akap

Soala 1+ &! ##a 1. $andingkan pergerakan di antara dua binatang ini. /andakan 0 1 pada pergerakan tempo lambat dan tandakan 0 2 1 pergerakan tempo (epat. 13.

1*.

1+.
5

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2013 1 Jam

1,.

Soala 1/ &! ##a 22 )arnakan tekstur 1o)al 2s%ara3 te'al ata% !,!s untuk setiap gambar binatang tersebut. 1-. .uara tebal .uara nipis

20. .uara tebal .uara nipis

21.
6

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2013 1 Jam

.uara tebal .uara nipis

22. .uara tebal .uara nipis Soala 23 &! ##a 2/uliskan is!arat sol4a mi dan so pada (arta ikon di bawah.

Soala 23

P!(

so
24

"!

so

"!

so

"!

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2013 1 Jam

23

"!
2*

"!

so

so

so

"!

Soala 24 &! ##a 30 .uaikan lirik lagu dengan mud !ang betul. 2+.
!a"i#an kau burun$ Men$a%a en$kau dikurun$ Terban$&a# beba" di a'an (ermain berka'an)ka'an

takut

2,. *&an$ka#

$embira Men+ambut #ari *+a# #adia#kan Se%a"an$ "e%atu baru

#atiku &a#irku %adaku

sedih

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2013 1 Jam

2-. Jan$an -an$an -an$an


Jan$an mara# Sa+a "a+a #an+a $urau "enda

riang

30.
Pandan$ kanan %andan$ kiri Lan$ka# den$an #ati)#ati Jan$an $urau -an$an "enda Maut akan tiba

$ulatkan jawapan !ang betul. 31. Nama alat perkusi ini 5. Kastanet $. "iano 6. 7itar 32. 5latan ini 5. /iup $. "etik 6. 7on(ang

marah
ialah

dimainkan se(ara

33. .uara 5a 5!a menghasilkan tekstur 8okal 5. nipis $. tebal


,

'era"a!

ra"a!

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2013 1 Jam

6. tinggi 34. $inatang ini 5. tempo (epat $. tempo laju 6. tempo lambat 33. bergerak mengikut

5kti8iti ini dinamakan

5. /epuk tangan $. 7o!ang tangan 6. #entak kaki Soala 3- &! ##a 70 $ulatkan lima alat mu9ik tersembun!i di dalam gambar. 3*. 3+.

10

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2013 1 Jam

3,.

3-.

40.

11