Anda di halaman 1dari 6

SULIT KATEGORI 1a BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU TAHUN: 2013

Sekolah Nama Pegawai Yang Dinilai No. Kad Pengenalan Gred Penyandang Mata Pelajaran DiIajar Gred Yang Dipohon

: SMK BANDARAYA KOTA KINABALU : : : 29 / 41 (Sila bulatkan gred berkenaan) : SAINS & BIOLOGI : 32 / 44 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian ANDA bagi setiap domain. 2. Setiap huraian perlu disertakan dengan dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti. 3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam. 4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. 1. Domain PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN (CONTENT KNOWLEDGE) Elemen a. Penguasaan isi kandungan; atau b. Pengetahuan dan kaunseling (terpakai kepada guru bimbingan dan kaunseling) a. Objektif pengajaran atau objektif program b. Strategi dan aktiviti c. Bahan / sumber pengajaran dan pembelajaran Peningkatan pencapaian murid dari segi: Pengetahuan Kemahiran berfikir Kemahiran memimpin Kemahiran dwi bahasa Etika dan kerohanian Identiti nasional Huraian Ringkas (10 hingga 20 perkataan bagi setiap elemen) Berupaya membimbing/mengajar berdasarkan tahap pemahaman/ rentak pembelajaran pelajar.

2.

PENYAMPAIAN

3.

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Peningkatan sebanyak 58.1% (25 orang daripada 43 orang) murid tingkatan 3A mendapat gred A dalam Peperiksaan PMR 2013 berbanding 0% (tiada) pada Peperiksaan Percubaan PMR 2013. Membimbing dan melatih pelajar (4 orang) menyertai Pertandingan SINDEX 2012 peringkat Negeri. Membimbing dan melatih pelajar (2 orang) menyertai Pertandingan SULIT

SULIT Cabaran Petrosains 2013 di peringkat Negeri. Membimbing dan melatih pelajar (2 orang) menyertai Pertandingan Karnival Sains & Teknologi (KASTEKS 2013)

B. LAPORAN KOKURIKULUM Kelab/ Persatuan/ Badan Beruniform/ Sukan dan Permainan Peringkat Pencapaian () Catatan (Sila Kebangsaan Antarabangsa nyatakan tahun) Tempat Kedua, 2011, Tempat Kedua 2012,

Bil.

Sekolah

Daerah

Negeri

1.

Bola Tampar

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL Peringkat Pencapaian () Bil. 1. Aktiviti Outreach Program SK Tombongon. Pembentang kertas dalam seminar pendidikan Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa Catatan (Sila nyatakan tahun) 2011 International Seminar On Science And Mathematics Education, UTM Skudai, 2012 2012

2.

3.

Outreach Program SK Kebagu Program ADEK PMR. Program Kelas Tuisyen Pecutan Akhir PMR Menghasilkan kertas kajian /

4. 5.

2012

2012

6.

2012

SULIT

SULIT artikel ilmiah Pertandingan Karnival Sains & Teknologi (KASTEKS 2013) Majlis Pelancaran SINDEX 2014 Pertandingan Cabaran Petrosains 2013 Majlis Ihtifal dan Inovasi 2012 Setiausaha Peperiksaan PMR

7.

2013

8.

2013

9.

2013

10.

2013

11.

2010-2014

* Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan / penyertaan, laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakir di Gred semasa.

PENGAKUAN PEMOHON Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.

Tarikh : 26 FEBRUARI 2014

........................................... (Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

SULIT

SULIT

Tarikh :

.............................................. (Tandatangan Ketua Jabatan) Cop Rasmi

RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN (Markah Diisi oleh Panel Penilai) Panel Penilai dikehendaki memberikan penilaian meggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala Penilaian Kriteria Kecemerlangan) Nama Pegawai Yang Dinilai No. Kad Pengenalan : ROGER BIN AWANG : 820524-12-5001

BAHAGIAN A PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (80%) KRITERIA Penilai Pertama (Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan (PP) dokumen sokongan sebagai bukti) 1. Pengetahuan Isi Kandungan /10

Penilai Kedua (PK)

Ketua Penilai (KP)

/10

/10

2. Penyampaian

/10

/10 /10

/10 /10

3. Penilaian Pembelajaran

/10

Jumlah markah mengikut wajaran 30

X 80 = 30

X 80 = 30

X 80 =

BAHAGIAN B LAPORAN KOKURIKULUM (10%) KRITERIA Penilai Pertama (Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan (PP) dokumen sokongan sebagai bukti) 1. Penglibatan dalam Kelab / Persatuan / Badan Beruniform / Sukan dan Permainan /10

Penilai Kedua (PK)

Ketua Penilai (KP)

/10

/10

SULIT

SULIT

Jumlah markah mengikut wajaran 10

X 10 = 10

X 10 = 10

X 10 =

BAHAGIAN C TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL (10%) KRITERIA Penilai Pertama Penilai Kedua (Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan (PP) (PK) dokumen sokongan sebagai bukti) 1. Penglibatan dalam tugas khas / sumbangan professional. /10 /10

Ketua Penilai (KP)

/10

Jumlah markah mengikut wajaran 10

X 10 = 10

X 10 = 10

X 10 =

BAHAGIAN D JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%) MARKAH KESELURUHAN PP (%) PK (%) /100 /100

KP (%) /100

MARKAH PURATA (%) /100

Penilai Pertama

Penilai Kedua

__________________________ Tandatangan Nama Pegawai : _______________________ Jawatan Tarikh :_______________________ :_______________________

__________________________ Tandatangan Nama Pegawai : ______________________ Jawatan Tarikh : ______________________ : ______________________

BAHAGIAN E TAHAP KECEMERLANGAN (Diisi oleh Ketua Penilai) Sila tandakan () di ruang berkenaan TAHAP KECEMERLANGAN Cemerlang Sangat baik Baik Sederhana Lemah

KEPUTUSAN PANEL PENILAI

SULIT

SULIT

Diperaku Ulasan:

Tidak Diperaku

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Ketua Penilai (Pengerusi)

____________________________ Tandatangan Nama Pegawai : ________________________ Jawatan : ________________________ Tarikh : ________________________


Nota: (I) Ketua Penilai Wajib membuat ulasan bagi PPP yang diperaku atau tidak diperaku. (II) Ulasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan ahli-ahli panel.

SULIT