Anda di halaman 1dari 44

KULIAH 1: Konsep Asas Ekologi dan Ekosistem Tutorial 1 Soalan Esei Pendek a) Takrifan maksud sistem ekologi.

Ekologi ialah satu bidang/cabang sains yang mengkaji saling interaksi antara organisma hidup (biotik) dengan bukan hidup (abiotik) di dalam persekitarannya. b) Maksud aras trofik. Aras trofik merujuk kepada aras makanan dan pemakanan yang ada dalam sesebuah h ekosistem secara berurutan. Bermula dengan pengeluar sebagai aras paling bawah dan omnivor sebagai aras paling tinggi. c) Perbezaan antara konsep populasi dengan komuniti. Populasi ialah sekumpulan organisma atau individu spesies sama ada haiwan atau tumbuhan daripada spesies yang sama hidup dan membiak di kawasan yang sama. Contoh populasi monyet. Komuniti ialah beberapa kumpulan populasi haiwan dan tumbuhan yang berbeza hidup bersama-sama dan saling bergantung antara satu sama lain di kawasan yang sama. Sebagai contoh, populasi zirafah yang hidup bersama dengan populasi zebra untuk membentuk satu komuniti di kawasan yang sama. d) Perbezaan konsep rantaian makanan dengan siratan makanan Rantaian makanan menunjukkan hubungan pemakanan antara spesies serta sirkit aliran tenaga secara sehala antara pengeluar - pengguna pengurai dalam sesebuah ekosistem. Siratan makanan pula menunjukkan gabungan beberapa rantaian makanan secara silangmenyilang serta aliran tenaga secara kompleks dan pelbagai hala antara pengeluar - pengguna - pengurai dalam sesebuah ekosistem. e) Cara aliran tenaga berlaku dalam sesebuah ekosistem. Contoh aliran tenaga dalam sekosistem hutan: Peringkat 1 (asas). Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan mendapat tenaga haba secara terns dari matahari. Tenaga haba ditukarkan kepada tenaga kimia dan disimpan di dalam dawn, bungs dan bush. Peringkat 2. Tenaga kimia kemudiannya dipindahkan daripada pengeluar kepada pengguna primer apabila pengguna primer memakan tumbuhan. Tenaga kimia disimpan di dalam tisu badan pengguna primer. Peringkat 3. Tenaga kimia daripada pengguna primer dipindahkan pula kepada pengguna sekunder apabila memakan pengguna primer. Tenaga kimia disimpan di dalam tisu badan pengguna sekunder. Peringkat 4. Tenaga kimia daripada pengguna sekunder dipindahkan pula kepada pengguna tertier apabila memakan pengguna sekunder. Tenaga kimia disimpan di dalam tisu badan pengguna tertier. Peringkat 5 (akhir). Akhirnya apabila semua pengeluar dan pengguna di atas mati dan mereput, maka organisma pengurai seperti c a c i n g t a n a h , b a k t e r i a d a n k u l a t p u l a memperoleh 100% tenaga kimia daripada tisu organisma/ tumbuhan yang telah mati dan reput itu. f) Cara tenaga matahari menggerakkan operasi sesebuah ekosistem. Tenaga matahari membekalkan tenaga asas/ tenaga haba dan cahaya untuk membolehkan tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang menjadi proses asas di dalam sesebuah ekosistem. g) Fungsi komponen abiotik kepada biotik dalam sesebuah ekosistem. Fungsi komponen biotik (hidupan) Membekalkan kelembapan udara dan menyederhanakan suhu. Tumbuhan semula jadi menyebabkan udara di dalam sesebuah ekosistem menjadi lembap melalui proses pepeluhan (transpirasi). Membekalkan somber makanan asas kepada ekosistem. Tumbuhan semula jadi menjadi pengeluar kepada pengguna-pengguna dalam ekosistem. Membekalkan nutrien tanah. Bahan-bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan haiwan yang mati akan direput dan diuraikan oleh

1|halaman

bakteria bagi menghasilkan humus penentu kepada kesuburan tanih.

serta

zat-zat

galian

yang

menjadi

Fungsi komponen abiotik (bukan hidupan) Cahaya matahari. Membekalkan tenaga kepada tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Air . Menjadi habitat untuk hidupan akuatik seperti ikan, udang, ketam dan lain-lain me mbesar dan membiak. Air juga menjadi sumber utama kepada keperluan fisiologi haiwan dan manusia. Udara/gas. Membekalkan oksigen untuk organisma seperti haiwan bernafas, manakala gas karbon dioksida pula digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. h) Cara ekosistem hutan boleh menyederhanakan suhu sekitar. MeIalui proses transpirasi (pepeluhan) yang rrembebaskan wap-wap air ke udara sekitar menyebabkan udara sekitar menjadi lembap. Udara yang lembap menurunkan suhu sekitar. i) Sebab sesebuah ekosistem sentiasa mencapai tahap keseimbangan. Supaya tidak banyak kesan negatif terhadap slam sekitar apabila input dan output dalam sesebuah ekosistem menjadi seimbang. Ekosistem akan kekal stabil dalam jangka panjang yang memberikan manfaat kepada manusia. j) Cara faktor semula jadi mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. Tempat tinggal organisma seperti hidupan akuatik terjejas apabila air paya/ tasik/ sungai kekeringan air. Mengganggu rantaian makanan sesebuah ekosistem apabila tumbuhan layu dan mati apabila cuaca terlalu panas.

2|halaman

KULIAH 2: Ekosistem Daratan: Ekosistem Hutan Hujan Tropika Tutorial 2 Soalan Esei Pendek a) Maksud kepelbagaian biologi hutan. Kepelbagaian biologi hutan merujuk kepada kepeIbagaian spesies fauna dan flora yang tinggal di dalam sesebuah ekosistem hutan yang meliputi elemen p opulasi, komuniti, genetik dan juga habitatnya. b) Perbezaan persaingan antara inter dengan intra specie 3. persaingan intra spesies ialah persaingan sesama spesies dalam sesebuah ekosistem untuk mendapatkan tenaga dan bahan/ makanan, manakala persaingan inter spesies ialah persaingan antara spesies yang berlainan untuk mendapatkan tenaga dan bahan/ makanan. c) Perbezaan konsep komensalisme dan kesalingan dalam 3imbiosis ekosistem hutan hujan tropika. Komensalisme ialah satu perkongsian ekosistem yang menunjukkan satu organisma me dapat faedah tanpa merugikan organisma yang satu lagi, manakala kesalingan ialah kedua-dua organisma mendapat faedah di dalam perkongsian tersebut. d) Sebab parasit dianggap sebagai persaingan yang negatif Parasit dianggap sebagai persaingan yang negatif kerana parasit boleh memusnahkan pokok yang ditumpanginya. Dalam konteks ini hanya satu organisma sahaja mendapat faedah, manakala organisma yang satu lagi memperoleh kerugian. Antara contoh parasit ialah pokok dedalu. e) Cara komponen abiotik membantu komponen biotik di dalam ekosistem hutan hujan tropika. K o mp on en n ut ri en t a na h me mb ek al ka n sumber makanan (zat-zat galian) kepada tumbuhan. Akar tumbuhan menyerap nutrien tanah seperti feram, natrium, fosforus, kalium dan lain-lain untuk membesar, berbunga dan berbuah. Komponen udara/gas membekalkan oksigen untuk organisma seperti haiwan bernafas, manakala gas karbon dioksida pula digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Komponen air menjadi habitat untuk hidupan akuatik seperti ikan, udang, ketam dan ainlain membesar dan membiak. Air juga menjadi sumber utama kepada keperluan fisiologi haiwan dan manusia. Tanpa air pr( ses dihidrasi berlaku. Hal ini boleh mengakiba kan haiwan dan manusia akan mati. Komponen cahaya matahari membekalkan tenaga kepada tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. f) Peranan tenaga matahari terhadap ekosistem hutan hujan tropika. M a t a h a r i b e r p e r a n a n m e m b e k a l k a n tenaga kepada pengeluar/ tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tanpa tenaga matahari proses fotosientesis tidak berlaku dan pengeluar dalam rantaian makanan tidak berfungsi. Tenaga matahari juga menjamin suhu yang tinggi sepanjang tahun antara 26C hingga 27C bagi menghasilkan cuaca yang panas dan lembap. Kesannya, habitat hutan yang panas dan lembap juga terbentuk yang sesuai dihuni oleh pelbagai hidupan. g) Cara aliran tenaga berlaku di dalam ekosistem hutan hujan tropika. Aliran tenaga dalam ekosistem hutan hujan tropika berlaku melalui rantaian makanan. Peringkat asas. Tenaga matahari digunakan o l e h t um bu ha n h ijau p s e la ku p en ge lu ar untuk menjalankan roses fotosintesis dan menukarkannya kepada tenaga kimia yang disimpan di dalam dawn, bungs dan bush. Peringkat kedua dan ketiga. Tenaga kimia berpindah/ dialirkan kepada pengguna herbivor dan karnivor apabila pengguna ini memakan pengeluar. Peringkat keempat. Tenaga kimia dialirkan pula kepada pengguna omnivor apabila memakan pengguna herbivor dan karnivor.

3|halaman

Peringkat akhir. Tenaga kimia disimpan di dalam tanah apabila mikroorganisma mereput dan menguraikan or ganisma yang mati menjadi nutrien tanah.

h) Peranan pereput dan pengurai di dalam ekosistem hutan hujan tropika. Membekalkan nutrien tanah. Bahan organik y a n g c o at i d i r e put d a n d i u r a i k a n o l e h mikroorganisma seperti bakteria dan protozoa untuk menjadi nutrien-nutrien tanah yang kelak digunakan pula oleh tumbuhan sebagai sumber makanannya. Menjamin kesuburan tanih. i) Cara ekosistem hutan menyederhanakan suhu sekitar. Melalui proses transpirasi (pepeluhan) apabila wap-wap air dikeluarkan melalui liang stoma dawn. Wap-wap air akan terkumpul di dalam persekitaran hutan membentuk udara yang lembap dan seterusnya boleh merendahkan/ menyederhanakan suhu sekitar. j) Kepentingan ekosistem hutan terhadap alam sekitar fizikal setempat. Sebagai habitat kepada kepelbagaian biologi khususnya fauna seperti hidupan liar. Hutan menjadi habitat (tempat tinggal) utama untuk haiwan membentuk lingkungan dan meneruskan generasinya. Haiwan-haiwan ini boleh hidup, membesar dan membiak dengan sempurna di dalam habitat hutan kerana hutan membekalkan sumber makanan yang mencukupi untuk membesar dan membiak. Menstabilkan cerun . Hutan melindung i permukaan cerun daripada hakisan tanah dan gerakan jisim. Kanopi tumbuhan melindungi t a n i h daripada hakisan percikan atau hempasan air hujan serta mengurangkan kadar hakisan larian air permukaan melalui cengkaman akar dan proses cegatan silaranya. Mengawal keseimbangan kitar hidrologi/ kawasan tadahan air. Kawasan hutan tebal berfungsi sebagai storan air atau kawasan tadahan air yang paling berkesan. Hal ini demikian kerana hutan memainkan peranan yang berkesan untuk melarut-resapkan atau menyusupkan air hujan ke dalam tanah hingga ke lapisan akuifer. k) Kepentingan hutan kepada penduduk sesebuah negara. Kepentingan kepada sektor pembalakan. Ekosistem hutan membekalkan sumber kayu balak yang berharga terutama kayu keras seperti cengal, meranti, seraya, dan keruing. -Sektor ini juga menjadi sektor pekerjaan penting kepada penduduk sebagai pembalak, pengangkut, pekerja kilang papan dan perabot dan lain-lain. Kepentingan kepada sektor pelancongan. Somber pelancongan (ekopelancongan) seperti hutan lipur, air terjun, kepelbagaian spesies fauna dan flora (biodiversiti) yang menarik kedatangan pelancong. Kemajuan ekopelancongan menambahkan pendapatan penduduk dan negara Kepentingan sebagai sumber perubatan dan kajian/ penyelidikan. Tumbuhan herba di dalam hutan menjadi sumber perubatan tradisional seperti tongkat ali, kacip fatimah, hempedu bumf dan lain-lain untuk mengawal pelbagai penyakit.

4|halaman

KULIAH 3: Ekosistem Paya Bakau Tutorial 3 Soalan Esei Pendek a) Maksud ekosistem paya bakau. Ekosistem paya bakau ialah ekosistem muara yang berada di antara tahap pasang-surut air laut dan tahan daripada air masin di zon pinggir pantai atau zon litoral. b) Dua ciri utama ekosistem paya bakau. Semua tumbuhan bakau ialah tumbuhan halofit, iaitu tumbuhan yang mempunyai k e b o l e h a n u n t u k h i d u p d i t a n a h y a n g kandungan garamnya tinggi. Komuniti utama pokok bakau ialah dari keluarga rhizophora (pokok bakau kurap dan bakau minyak), keluarga avicennia (pokok apiapi), keluarga sonneratia (pokok perepat, gedahu, dan berembang), dan bruguiera (pokok berus, tumu, dan mats buaya). Sifat air dan tanihnya. Airnya payau. Tidak terlalu tawar dan terlalu masin. Berada di antara kedua-duanya disebabkan oleh percampuran dan kelarutan antara air sungai dengan air laut yang bertemu di muara/ koala. Tanih berlumpur. Pergerakan air di kawasan hutan bakau adalah perlahan. Pergerakan air yang perlahan ini membenarkan partikel sedimen yang halos mendak dan berkumpul di dasar. c) Sebab taburan tumbuhan pokok bakau berbeza-beza mengikut jarak dari muara. Taburan dan jenis pokok bakau yang hidup di zon litoral ini adalah tidak seragam. Perbezaan ini disebabkan oleh pengaruh banjir pasangsurut air laut yang menyebabkan setiap zon mengalami perubahan-perubahan tertentu. d) Peranan komponen abiotik terhadap biotik dalam ekosistem hutan bakau. Komponen abiotik (bukan hidupan) seperti air payau, udara (oksigen), dan tanah (lumpur, selut, dan pasir).Komponen ini penting untuk: Membekalkan nutrien kepada tumbuhan bakau untuk hidup dan membesar. Membekalkan oksigen untuk membolehkan hidupan dua alam bernafas dan karbon dioksida untuk pokok bakau melakukan fotosintesis. Air payau pula menjadi habitat untuk pelbagai spesies tinggal seperti ketam, udang, ikan belacak, buaya dan lain-lain. e) Cara aliran tenaga berlaku di dalam ekosistem paya bakau. Tenaga matahari sebagai asas menyediakan tenaga untuk tumbuhan bakau/ pengeluar melakukan proses fotosintesis.Tenaga tersebut ditukar kepada tenaga kimia. Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar/ tumbuhan ke p engguna primer apabila haiwan-haiwan herbivor ini memakan tumbuhan yang kaya dengan karbohidrat dan lemak. Seterusnya tenaga kimia dipindahkan pula dari pengguna primer ke pengguna sekunder apabila haiwan karnivor memakan herbivor. Seterusnya tenaga kimia dipindahkan pula dari pengguna primer ke pengguna sekunder apabila haiwan karnivor memakan herbivor. Tenaga kimia dari pengguna sekunder akan berpindah pula kepada pengguna tertier apabila pengguna tertier memakan pengguna sekunder. Akhirnya tenaga kimia akan kembali kepada tanah apabila semua organisma direput dan diuraikan oleh bakteria dan protozoa. f) Cara pokok bakau mengurangkan kesan hakisan ombak. Sifat kanopi pokok bakau yang tebal dan padat serta sistem akar yang timbul di permukaan menjadi penampan semula jadi yang paling baik untuk mengurangkan kuasa hakisan Dmbak di zon litoral. Kesannya, tenaga hempasan ombak menjadi lemah dan ombak lebih banyak melakukan pemendapan daripada menghakis. g) Kepentingan ekosistem hutan bakau kepada pe-sekitaran fizikal setempat. Mengurangkan hakisan ombak, arus dan angin. Hutan bakau memainkan peranan Denting untuk melindungi kawasan pantai dari days-days hakisan dan kerosakan akibat bencana ribut taufan. Kehadiran satu kawasan bakau yang lugs di tepi laut dapat mengurangkan tenaga angin, ombak dan arus.

5|halaman

Sebagai sumber makanan. Hutan bakau Denting sebagai sumber makanan asas kepada ekosistem. Detritus hutan bakau yang terdiri daripada daundaun yang gugur dan dahandahan pokok bakau, menyumbangkan nutrien untuk persekitaran marin. Habitat pelbagai jenis hidupan air dan daratan serta persinggahan-burung hijrah. Hutan bakau menjadi habitat dan kawasan nurseri untuk ikan-ikan kecil, ketam, udang dan moluska. Kawasan ini juga digunakan oleh beratus jenis burung berhijrah untuk singgah, bertelur dan berehat.

h) Kepentingan ekosistem hutan bakau kepada persekitaran manusia setempat. Sumber bahan bakar. Hutan bakau menjadi sumber kayu arang dan kayu api yang bermutu tinggi khususnya pokok bakau minyak dan bakau kurap kerana kandungan karbonnya yang agak rendah. Bahan binaan. Hujan bakau juga dijadikan bahan binaan seperti cerucuk dan pancang kayu dalam pembinaan benteng dan jambatan dan jeti kerana tumbuhan ini tahan berada di dalam air masin. Sumber perubatan. Sumber pokok bakau menjadi perubatan tradisional/ herbs. Sebagai contoh, ubat sakit kerongkong daripada bakau minyak dan ubat tahan muntah daripada bakau perepat. Industri akuakultur. Pads mass kini, ekosistem hutan bakau diubah menjadi kolam-kolam ternakan akuakultur seperti ternakan ikan kerapu dan udang harimau.

6|halaman

KULIAH 4: Ekosistem Akuatik Tutorial 4 Soalan Esei Pendek a) Maksud ekosistem akuatik. Merujuk kepada ekosistem air sama ads di kawasan berarus seperti sungai dan tidak berarus seperti tasik dan kolam. Organisms/ hidupannya menjadikan air sebagai habitat. b) Perbezaan komponen biotik yang hidup di zon profundal dengan zon litoral di dalam ekosistem tasik. Zon profundal. Zon di bawah permukaan air. Di zon ini organisma autotrof amat jarang ditemui kerana tidak ditembusi oleh ahaya matahari, sebaliknya organisma jenis hetertrof pula banyak terdapat di sini seperti pelbagai jenis ikan, labi-labi dan kura-kura, ular air dan sebagainya. Zon litoral. Zon tebing tasik yang berhampiran/ bersambung dengan daratan. Bahagian zon litoral yang sentiasa dibasahi air disebut zon infra-litoral. Zon ini mengandungi pelbagai jenis tumbuhan berakar seperti pokok keladi, telipot, teratai, lembayung dan lain-lain. c) Aliran tenaga yang berlaku di dalam ekosistem sebuah tasik. Tumbuhan akuatik di dalam tasik seperti teratai, rumpai air, lumut, kiambang dan alga mendapat tenaga suria (dari matahari) untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tenaga suria tersebut ditukarkan kepada tenaga kimia dan disimpan di dalam daun, akar, bungs dan bush. Tenaga kimia dari p engeluar berpindah ke pengguna primer seperti berudu, labah labah air dan zooplankton apabila memakan pengeluar di camping menjadikan pengeluar sebagai habitatnya. Tenaga kimia dari pengguna primer berpindah pula ke pengguna sekunder seperti ikan kecil (seluang, sepat dan puyu) dan juga ikan haruan, toman dan sebagainya apabila pengguna sekunder memakan pengguna primer. Tenaga kimia dari pengguna sekunder berpindah ke pengguna tertier seperti ular air, kura-kura, memerang dan burung pucong. Akhirnya semua tenaga kimia kembali ke tanah dalam bentuk nutrien apabila setiap peringkat pengguna dan pengeluar coati dan mereput dan diuraikan oleh bakteria dan protozoa. d) Sebab keseimban gan ekosistem tasik per lu dikekalkan. K e s e i m b a n g a n i ni pe r l u d i k e k a l k a n b ag i m e n j a m i n k e l e s t a r i a n h i d u p a n a k u a t i k y a n g h a m p i r p u p u s s e p e r t i m e m e r a n g , menjadi kawasan tadahan air/ takungan air u nt u k me ng el ak b an jir da n m e ng ek al ka n kesederhanaan suhu sekitar. e) Perbezaan antara rantaian makanan d engan siratan makanan yang berlaku dalam ekosistem marin. Rantaian makanan merupakan perimg ka t peringkat p emakanan yang sehala, manakala s i r a t an ma ka na n m en un j u k ka n p er in gk at peri ngkat pemakanan yang ko n pleks dan pelbagai hala antara pengeluar dan penggunapengguna dalam ekosistem marin. f) K e p e n t i n g a n p e r e p u t d a n p e n g u r a i d a l a m ekosistem marin. Menguraikan bahan organik untuk menjadi nutrien/ nutrisi yang menjadi sumber makanan utama kepada plankton dan zooplankton di dalam ekosistem marin. Menyediakan zat-zat galian untuk tumbesaran terumbu karang. M e nj am in k el an gs un ga n k it ar an o ks ig en terlarut di dalam laut. g) Sebab kawasan terumbu karang sangat pending kepada ekosistem marin. Habitat kepelbagaian spesis hidupan marin. Kawasan terumbu karang menjadi tempat ti n gg a l u t a m a b a g i i k a n, u d a n g , s o t o n g , k e r a n g , d u g o n g d a n s e b a g a i n y a u n t u k membesar dan membiak. Hal ini demikian kerana kawasan terumbu k a r a n g k a y a d e n g a n pelbagai sumber makanan khususnya fitoplankton dan zoo

7|halaman

plankton. h) Cara lautan menjadi p enentu kepada iklim dan cuaca dunia. Menyederhanakan suhu. Air laut berfungsi m e n y e d e r h a n a k a n s u h u d i b a h a g i a n daratan kerana pertembungan arus lautan p a n a s d e n g a n a r u s l a u t a n s e j u k a k a n menyederhanakan suhu di kawasan pesisir pantai. Mempengaruhi kejadian EI -Nino dan L a - Nina. Apabila berlaku peningkatan suhu arus lautan, proses pembuakan terjadi. Proses ini menyebabkan daratan mengalami cuaca p a na s da n k em arau ( f en om en a El -N in o). Apabila berlaku pula penurunan suhu arus lautan, maka daratan mengalami hujan lebat, taufan dan banjir (fenomena La-Nina). i) Kepentingan ekosistem lautan kepada alam sekitar manusia. Sumber perikanan. Aktiviti perikanan dijalankan sama ada di pesisir pantai atau laut dalam. Sumber marin seperti ik an, udang, sotong, kerang, ketam menjadi rezeki/ pendapatan utama bagi nelayan. Industri pelancongan dan rekreasi. Kawasan l a u t k h u s u s n y a d i pesisir pantai, pulau, kawasan terumbu karang dan teluk sering kali men j adi lokasi menarik untuk akt iviti pelancongan. Aktiviti snorkeling dan skuba dijalankan di kawasan terumbu karang dan pulau yang cetek. Aktiviti luncur ombak, jet ski, berkayak dan rekreasi/ berkelah pula dijalankan di kawasan pesisir pantai yang mempunyai laut yang jernih, bersih, indah dan cetek. S u m b e r R & D k h u s u s n y a p e r u b a t a n . Kepelbagaian biologi marin menjadi sumber utama aktiviti R&D masa kini. Sebagai contoh, rumpai laut diproses untuk industri biofarmasi, kosmetik dan pembuatan shampu. Rumpai laut seperti macrocystis, laminaria, fucus, sargassum, turbinaria, hormophysa dan hydroclathrus digunakan untuk mengubati beberapa penyakit seperti goiter, disenteri, diarea dan masalah usus kecil dan pundi. Lokasi bagi ternakan marinkultur Di kawasan laut yang cetek, terlindung dari tiupan angin kencang seperti kawasan berteluk dan muara s er in g di ja di k an s eb ag ai l ok as i t er na ka n marinkultur seperti ternakan tiram, kerang, ikan k erapu, siakap, dan udang harimau. Penternakan ini diusahakan oleh individu atau syarikat swasta.

8|halaman

KULIAH 5: Kitar Nutrien dalam Ekosistem Tutorial 5 Soalan Esei Pendek a) Maksud kitar nutrien. Kitaran nutrien merujuk kepada kitar bahan kimia (bahan bukan organik) yang ada di d a l a m s e s e b u a h e k o s i s t e m . K i t a r a n i n i melibatkan proses pengambilan penggunaan dan p engembalian bahan kimia yang berlaku secara berterusan, lengkap dan seimbang di dalam sesebuah ekosistem. Contoh kitaran nutrien adalah seperti kitaran oksigen, kitaran karbon, kitaran nitrogen, kitaran fosforus, sebagainya. b) Cara kitaran karbon dioksida dan oksigen berlaku. Kitaran karbon dioksida dan oksigen berlaku menerusi proses fotosintesis dan pernafasan, iaitu: Proses fotosintesis: dilakukan oleh tumbuhan hijau (klorofil daun) yang dikeluarkan dari pernafasan yang menggunakan karbon dioksida manusia. Proses pernafasan: manusia dan haiwan yang bernafas akan menggunakan oksigen yang dibebaskan oleh fotosintesis tumbuhan. c) Sebab kitaran karbon dioksida dan oksigen tidak boleh dipisahkan. Kitaran karbon dioksida dan oksigen tidak b o l e h d i p i s a h k a n k e r a n a s a t i n g t e r k a i t antara satu sama lain dalam konteks proses fotosintesis-pernafasan sebagai satu sebagai p r o s e s s e m u l a j a d i y a n g l e n g k a p d a n seimbang yang berlaku secara berterusan. d) Faktor yang menyumbang kepada peningkatan karbor dioksida dalam atmosfera. Pembakaran bahan api fosil (minyak gas asli dan arang batu) oleh kenderaan clan kilang. Pe mbakaran bahan api yang tidak lengkap oleh enjin kenderaan clan generator kilang akan membebaskan banyak karbon dioksida da m udara. Ak i vi ti pe ny ah hut a na n. M en gu ra ng k an simpanan karbon dalam tumbuhan sebaliknya let banyak karbon yang akan terbebas ke ud - a. Apatah lagi jika hutan-hutan dibakar secara terbuka bagi tujuan pembersihan untuk dijadikan tapak ladang dan aktiviti pertanian pir ah. Ak tiviti pembakaran terbuka di kawasan pelupusan sampah, kawasan pertanian seperti ladang tebu, ladang kelapa sawit clan sawah pe juga membebaskan karbon dioksida dalam udara. e) Cara kitar nitrogen terjadi. Kitar nitrogen melibatkan perubahan seperti yang berikut Gas nitrogen > Nitrat > Protein > Nitrat > Gas Nitrogen. Gas nitrogen kepada Nitrat: Gas nitrogen di udara bertindak balas dengan gas oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida semasa kilat. Gas nitrogen dioksida tar dalam air (semasa hujan) clan jatuh ke tar h menghasilkan nitrat. Nitrat akan diserap oleh akar tumbuhan hijau. Ga s nitrogen juga akan ditukarkan kepada nit t oieh bakteria pengikat nitrogen (bakteria nit somonas) yang terdapat dalam akar tumbuhan kekacang. Nitrat ini akan diserap oleh akar tumbuhan hijau. Nitrat Kepada Protien: Apabila akar tumbuhan menyerap nitrat dalam tar h, maka tumbuhan akan menggunakan nit t untuk menghasilkan protein. Haiwan yang memakan tumbuhan akan mem p eroleh protein daripada tumbuhan tersebut. Seterusnya protein dipindahkan dari haiwan ke haiwan lain melalui rantaian clan siratan makanan. Protien kepada Nitrat: Apabila tumbuhan clan haiwan mati serta sisa perkumuhan haiwan (urea clan najis/air kencing) akan mengalami proses pereputan. Ba eria pereput akan menukarkan protein tumbuhan clan protein haiwan yang mati tadi ke ida ammonia. Seterusnya ammonia akan ditukarkan kepada nitrit clan nitrat oleh bakteria pe trit. Nitrat Kepada Gas Nitrogen:

9|halaman

Nitr it di dalam tanah akan ditukaran kepada gas nitrogen oleh bakteria penitrit clan akan kembali ke udara. Di dara proses yang sama akan berlaku, iaitu ga nitrogen akan ditukarkan pula kepada nitrat melalui kilat. Ulangan ini membolehkan kit, nitrogen berlaku secara berterusan clan be esinambungan.

f) Sebab kitar nitrogen sangat penting kepada alam sekitar fizikal. Menambahkan kesuburan tanih. Nitrogen membekalkan zat-zat galian untuk tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mengambil nitrogen di dalam tanah melalui sistem akarnya. Nitrogen akan diserap oleh akar tumbuh-tumbuhan dalat q bentuk amonia iaitu ion nitrite clan ion nitrat di dalam tanah. g) Cara aktiviti pertanian mengganggu clan membantu kitar nitrogen. Aktiviti pertanian membantu kitaran nutrien. Penggunaan baja yang mengandungi sebatian nitrogen seperti baja NPK clan urea akan mengembalikan nitrogen yang hilang ke tanah semula. Aktiviti perindustrian mengganggu kitaran nitrogen. Apabila lebih banyak gas-gas nitrogen dilepaskan ke udara yang boleh membentuk asid nitrit apabila bergabung dengan air hujan menjadi hujan asid yang akan merosakkan kandungan nitrogen di dalam tanah. h) Proses yang terlibat dalam kitaran fosforus. Proses luluhawa batuan. Fosforus dalam tanah datangnya dari luluhawa batuan, terutama batuan igneus yang mengandungi banyak mineral felsfar, mika clan kuartza. Luluhawa akan menguraikan mineral batuan clan menghasilkan sebatian fosfat. Sebatian ini akan meresap masuk ke dalam tanah bersama-sama dengan larut resap air hujan. Pengambilan oleh tumbuhan. Akar-akar tumbuhan akan menggunakan sebatian fosfat yang ada di dalam tanah untuk hidup clan membesar. Sebatian fosfat akan disimpan di dalam dawn, bunga clan buah. Proses perkumuhan haiwan. Fosforus di dalam tanah juga dibekalkan secara langsung melalui perkumuhan/ najis haiwan. i) Cara letusan gunung berapi boleh mengganggu keseimbangan kitaran sulfur. Letusan gunung berapi menghamburkan asap dan debu ke udara. Asap clan debu tersebut mengandungi banyak gas sulfur. Kejadian ini akan menambahkan kandungan gas sulfur dioksida dalam udara. Apabila bertindak balas dengan air hujan. maka hujan asid (asid sulfurik) terbentuk. Hujan asid ini akan meresap masuk ke dalam tanah clan menambahkan kandungan sulfurik di dalam tanah. j) Aktiviti manusia yang boleh mengganggu keseimbangan kitaran nutrien. A k ti vi ti pe rt an ia n . P e ng gu na an r ac un serangga/ rumpai mengganggu kestabilan kitar nutrien apabila sebatian kimia dalam tanah sukar diuraikan yang menyebabkan nilai keasidan tanah menjadi tinggi. Contoh penggunaan racun Raundup, Paraquat, Gramoxone, DDT clan sebagainya. Aktiviti penternakan seperti khinzir, ayam, lembu dan kambing di dapati meningkatkan nutrien dan bahan pencemar kepada tanih. Sisa kumbahan khinzir mempunyai kandungan nitrogen dan BOD yang paling tinggi. Aktiviti perindustrian pula didapati banyak membebaskan kandungan karbon dioksida dan gas sulfur ke udara akibat daripada pembakaran bahan api fosil (petroleum, gas asli dan arang batu) oleh genarator kilang. Kesannya, kandungan karbon dioksida dalam udara semakin meningkat. Aktiviti penyahhutanan. Aktiviti ini juga banyak membebaskan karbon dioksida ke udara sebaliknya mengurangkan oksigen. Apabila hutan ditebang, simpanan karbon dioksida dalam tumbuhan semakin berkurang.

10 | h a l a m a n

KULIAH 6: Interaksi antara sistem ekologi dengan manusia Tutorial 6 Soalan Esei Pendek a) Maksud kepelbagaian biologi hutan. Kepelbagaian spesies fauna dan flora ya g mendiami sesebuah ekosistem hutan meliputi genetiknya, sifat fisiologinya, taburan dan jenisnya dll. Contoh flora seperti pak u-pakis, reflesia, orkid, periuk kera dan pelbagai jenis pokok balak. Manakala fauna pula seperti hidupan liar kancil, rusa, tapir, harimau, gajah dsb. b) Perbezaan antara pemeliharaan dengan pemuliharaan sumber kepelbagaian biologi hutan. Pemeliharaan merujuk kepada usaha untuk menjaga/ mengawal sumber kepelbagaian biologi hutan sebelum rosak/ tercemar/ pupus. Lazimnya, pemeliharaan dilakukan melalui langkah perundangan seperti penguatkuasaan akta, hukuman, dan langkah EIA. Pemuliharaan ialah usaha untuk membaik pulih sumber kepelbagaian biologi hutan yang telah rosak/ tercemar/ pupus. Pemuliharaan dilaksanakan melalui amalan pengurusan yang strategik seperti penanaman semula hutan yang telah ditebang, kaedah rawatan silvikultur dan sebagainya. c) Dalam konteks fizikal, sebab kepelbagaian biologi h u t a n p e r l u d i p e l i h a r a d a n d i p u l i h a r a . Kepelbagaian biologi hutan perlu dipelihara dan dipulihara kerana: Menjamin kelestarian sumber hutan kepada generasi akan dating. Mengelakkan kepupusan spesies fauna dan flora yang berharga. Antaranya spesies hidupan liar seperti rusa, kijang, harimau, gajah, dan tapir. Di samping spesies tumbuhan seperti pelbagai jenis pokok balak (cengal, meranti, seraya, dan kerning) serta pokok-pokok herba (tongkat ali, kacip fatimah, dan hempedu bumf). Mengekalkan kesederhanaan suhu sekitar. T u m b u h a n s e m u l a j a d i p e n t i n g untuk melindungi penembusan cahaya matahari di samping mengurangkan kesan lebihan karbon dioksida. Tumbuhan juga menjamin kelembapan udara yang berkekalan kerana tumbuhan melakukan proses transpirasi. Mengekalkan kawasan tadahan air. Hutan penting untuk menjamin kadar susupan air ke dalam tanah sentiasa berlaku dan seterusnya megekalkan paras air bawah tanah (sistem akuifer). Akuifer sangat penting untuk bekalkan air kepada sungai, tasik, kolam, dan pays. Menjamin kestabilan cerun. Tumbuhan semula jadi yang hidup di kawasan cerun bertindak mengawal/ memperlahankan proses pelbagai geomorfologi seperti luluhawa dalaman, hakisan percikan, dan larian air permukaan serta gerakan jisim khususnya tanah runtuh dan seterusnya mengekalkan kestabilan ceruncerun bukit. d) Cara langkah perundangan boleh memelihara kepelbagaian biologi hutan di Malaysia. M e l a l u i a k t a . A s a s k e p a d a l a n g k a h perundangan ialah kewujudan akta. Dalam hal ini kerajaan Malaysia telah rreluluskan Akta Perhutanan Negara (1984) dan Akta Industri Berasaskan Kayu pads tahun 1985 sebagai langkah perundangan yang lebih tegas. Penguatkuasaan dan agensi pelaksana. Di bawah Akta Perhutanan Negara (1984), Jabatan Perhutanan diberikan kuasa untuk menangkap, menggeledah, menyita, serta melarang pengeluaran hasil hutan secara serta merta. Hukuman: Akta ini juga menetapkan bahawa sesiapa yang didapati melanggar laranganlarangan tersebut boleh didakwa di mahkamah dan boleh didenda maksimum sehingga RM500000 atau 2 tahun penjara atau keduaduanya sekali. e) P e n i l a i a n k e b e r k e s a n a n a n g k a h b u k a n perundangan untuk memelihara dan memulihara kepelbagaian biologi hutan di Malaysia. Sehingga kini langkah bukan perundangan seperti penebangan terpilih, penanaman semula hutan, rawatan silvikultur dan sebagainya tidak berkesan untuk memelihara dan memulihara hutan di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh:

11 | h a l a m a n

Sifat tamak pengusaha/s yarikat kayu balak yang terns menjalankan amalan tebang bersih dan pencerobohan kawasan hutan. Kawalan/ penguatkuasaan yang longgar; amalan rasuah, campur tangan politik dan hukuman yang tidak setimpal.

f) Maksud pengusaha hasilan hutan bakau. Kawasan hutan bakau yang digazetkan sebagai kawasan yang dibenarkan untuk ditebang secara terpilih mengikut usia, ukur lilit dan saiz pokok. Di samping pusingan tebangannya ialah 30 tahun mengikut kitar hidup pokok bakau. Selain itu, pengusaha hasilan hutan bakau juga meliputi kawasan hutan bakau yang ditanam semula bagi tujuan aktiviti pembalakan pada masa akan datang. g) Sebab hutan bakau sangat penting kepada manusia. Sumber bahan bakar. Hutan bakau menjadi sumber kayu arang damn kayu api yang bermutu tinggi khususnya pokok bakau minyak dan bak au kurap kerana kandungan karbonnya yar agak rendah. Bahan binaan. Hujan bakau juga dijadikan bat in binaan seperti cerucuk dan pancang kayu dalam pembinaan benteng dan jambatan dar jeti kerana is tahan berada di dalam air masin. Sumber perubatan. Sumber p okok bakau me - adi perubatan tradisional/ herbs. Sebagai co- A ubat sakit kerongkong daripada bakau minyak ak dan ubat tahan muntah daripada bakau perepat. Industri akuakultur. Pads masa kini, ekosistem hutan bakau telah diubah menjadi kolam-kolam ternakan akuakultur seperti ternakan ikan kerapu dan udang harimau. h) Cara keseimbangan ekosistem hutan bakau digangqu. Keseimbangan ekosistem hutan bakau diganggu melalui Eksploitasi secara berlebihan/ tanpa kawasan y a r m e l i b a t k a n k a e d a h t e b a n g b e r s i h . Eksploitasi pokok bakau bertujuan untuk dijadikan kayu api/ arang, somber tanin damn bahan binaan. Aktiviti penebusgunaan kawasan payau bakau. Kawisan p aya bakau ditimbun dan ditambak untuK dijadikan tapak bins pelabuhan, kilang/ industri, bandar dan kawasan penempatan m a n u s i a . T i n d a k a n l a i n a d a l a h u n t u k merrenuhi keperluan industri pelancongan, kawasan hutan bakau ditebus guns untuk didiriKan hotel, resort chalet Jan lain-lain. Penebusgunaan tanah di kawasan bakau sudah tentu memusnahkan ekosistem yang produktif ini. Industri akuakultur (marinkultur). Disebabkan kedudukannya yang hampir dengan kawasan air payau dan tanah yang rata, kawasan hutan bakau didapati sesuai untuk dijadikan kawasan menternak udang harimau. Beribu-ribu hektar hutan bakau dibersihkan untuk dijadikan kolam ternakan udang damn ikan. i) Cadangan langkah yang boleh diambil untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem hutan bakau ci Malaysia. LangKah perundangan. Mewartakan hutan situp in bakau yang kekal. Hutan bakau dijadikan sebagai kawasan rizab taman negara seperti Hutan Simpan Endau-Rompin, Pahang. Mengawal kegiatan pembalakan haram melalui udar:i menggunakan helikopter dan gambar/ foto udara atau teknik GPS. Pembalak haram yang ditangkap dikenakan tindakan undang-undang yang tegas seperti denda clan penjara atau kedua-duanya sekali. Melaksanakan sepenuhnya sistem tebangan terpilih bukannya tebang bersih bagi kawasan h u ta n ba ka u y a ng d ig az et ka n se ba g ai kawasan usaha hasilan. Melaksanakan program penanamam semula hutan bakau. Projek penanaman semula ini boleh diadakan secara gotong royong dengan badan bukan kerajaan (NGO) dan orang ramai. Sebagai contoh, Persatuan Wetlands International telah melaksanakan projek penanaman semula hutan bakau di Sedili Kechil, Johor pada tahun 2007. p Kempen dan endidikan alam sekitar. Pendidikan slam sekitar bertujuan untuk menanam rasa prihatin masyarakat terhadap hutan bakau. Diharap kerosakan hutan dapat dikurangkan. Antara mats pelajaran yang menyemaikan rasa cinta kepada alam sekitar di peringkat sekolah ialah Kajian Tempatan, Geografi dan Sains.

12 | h a l a m a n

j) Bukti yang menunjukkan sesebuah ekosistem tasik tercemar. Kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD) dan Kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3 - N) yang tinggi. Masalah ini disebabkan oleh perlepasan efluen industri/ sisa toksik ke dalam tasik seperti sisa industri pemprosesan petrokimia, kelapa sawit dan getah. Kandungan bakteria Escherichia Coli (E.Coli) dalam tasik meningkat. Masalah ini disebabkan oleh sisa kumbahan/ najis manusia yang tidak dirawat dengan balk seperti limpahan najis dari kolam takungan dan mengalir ke tasik berdekatan. Di samping itu bakteria E.Coli juga disebabkan dari ternakan najis khinzir dan ayam yang dibuang ke dalam tasik. Kandungan pepejal terampai (SS). Sis a pepejal terampai seperti botol, plastik, dan tin minuman yang dibuang oleh pengusaha restoran. Selain itu, sisa domestik yang dibuang oleh isi rumah ke dalam tasik seperti sisa makanan. Nilai keasidan (pH) meningkat. Sisa racun dan baja kimia dari pertanian khususnya dari tanaman sayuran dan ladang kelapa sawit yang berdekatan. Di samping sisa kimia yang dibuang oleh kilang di kawasan pelupusan sampah yang berdekatan dengan tasik. Contoh sisa raksa/merkuri. k) Cara aktiviti manusia menjejaskan kualiti ekosistem tasik. Aktiviti perkilangan. Penyaliran sisa toksik dari kilang. Aktiviti ini merupakan penyumbang terbesar kepada pencemaran sesebuah tasik. Kilangkilang seperti kilang pemprosesan getah dan kelapa sawit, kilang pembuatan cat clan petrokimia bertindak menyalir dan membuang sisa toksik ke dal am tas ik berdekatan. Tindakan ini menyebabkan kualiti air merosot melalui peningkatan BOD, perubahan warns dan bau, nilai keasidan (pH) meningkat. Aktiviti pelancongan. Penyaliran sisa kumbahan. Sesetengah pengusaha hotel, resort, dan chalet menyalirkan sisa kumbahan dari premis mereka ke kawasan tasik yang berdekatan. Tindakan tersebut menyebabkan kualiti air tasik tercemar dengan bakteria E.Coli dan berbau busuk. Aktiviti pertanian. Penggunaan baja kimia dan racun. Sebatian sulfur, fosfat dan DDT dari baja dan racun akan dilarutresapkan oleh air hujan dan dialirkan oleh larian air permukaan Berta aliran bawah tanah untuk dienapkan di dalam tasik. Kesannya, nilai keasidan (pH) air meningkat; keracunan air yang boleh mematikan terns keseluruhan hidupan akuatik. Pembuangan sisa domestik dari isi rumah. Isi rumah seperti setinggan membuang sisa domestik seperti plastik, botol, sisa makanan, serpihan kayu ke dalam tasik berhampiran tempat tinggal mereka. Tindakan ini menyebabkan ekosistem tasik dicemari dengan sisa pepejal. Selain itu, sisa domestik juga datangnya dari perniagaan seperti restoran yang membuang sisa makanan. Kesannya rantaian makanan dan habitat ekosistem tasik terjejas sama sekali. l) Sebab ekosistem marin amat penting untuk dipelihara dan dipulihara. Mengekalkan habitat kepelbagaian spesies hidupan marin. Kawasan terumbu karang menjadi tempat tinggal utama bagi ikan, udang, sotong, kerang, dugong dan sebagainya. Langkah ini dapat menjamin keberterusan sumber-sumber marin apabila habitatnya dilindungi. Industri pelancongan dan rekreasi. Kawasan laut khususnya di pesisir pantai, pulau, kawasan terumbu karang dan teluk Bering menjadi lokasi menarik untuk aktiviti pelancongan. Aktiviti snorkeling dan skuba dijalankan di kawasan terumbu karang dan pulau yang cetek. Sumber R&D khususnya perubatan. Kepelbagaian biologi marin menjadi sumber utama aktiviti R&D masa kini. Misalnya, rumpai laut boleh diproses untuk industri biofarmasi, kosmetik dan pembuatan syampu. m) Cara aktiviti perikanan merosakkan ekosistem marin. Penggunaan pukat tunda/ pukat harimau di kawasan perikanan pesisir pantai yang akan merosakkan kawasan terumbu karang secara besar-besaran. Ini kerana sistem pukat tunda akan mengaut segala sumber perikanan termasuk terumbu karang. Pencerobohan nelayan acing atau nelayan l a u t d a l a m k e k a w a sa n z o n p e r i k a n a n pinggir pantai menyebabkan kemusnahan secara besar-besaran

13 | h a l a m a n

kepada habitat marin khususnya kawasan terumbu karang. Kegiatan menangkap ikan melalui tuba/ racun dan mengebom ikan akan memusnahkan pelbagai spesies ikan dari pelbagai saiz dan peringkat.

14 | h a l a m a n

KULIAH 7: Saling Kebergantungan antara Sistem Tutorial 7 Soalan Esei Pendek a) Maksud saling kebergantungan sistem alam sekitar fizikal. Saling kebergantungan sistem bermaksud saling interaksi antara angkubah di dalam s e s e bu ah si st em a ta u i n te ra ks i a nt ar a keempatempat sistem fizikal (geomorfologi. hidrologi, atmosfera dan ekologi) bagi tujuan mencapai keseimbangan. b) Perbezaan antara tindak balas positif dengan negatif yang dialami oleh sesebuah sistem fizikal. Tindak balas negatif ialah tindak balas yang berupaya untuk memperlahankan perubahan yang berlaku dalam sesebuah sistem bagi tujuan mencapai tahap keseimbangan yang baharu. Tindak balas positif ialah tindak balas yang membawa kepada kesan berlonggok atau kesan yang bertambah kepada sistem-sistem yang lain. c) Cara letusan gunung berapi menjejaskan sistem atmosfera dan hidrologi setempat. Sistem atmosfera: Asap, gas dan debu yang terhasil daripada letusan gunung berapi telah mempengaruhi perubahan sistem atmosfera melalui kejadian jerebu, hujan asid, dan kekacauan kestabilan atmosfera sehingga merangsang kejadian ribut taufan. Gas-gas pencemar udara khususnya sulfur, karbon dioksida dan nitrogen bertindak balas dengan air hujan menjadi hujan asid. Contoh, asid sulfurik, asid karbonik dan asid nitrit. Sistem hidrologi: Hujan asid yang jatuh ke dalam tasik, kolam, paya dan sungai menjejaskan pula kualiti air sungai tasik, kolam dan paya. Nilai pH air meningkat. Kualiti air tanih juga terjejas apabila hujan asid meresap masuk ke dalam tanah melalui susupan di dalam liang-liang pore tanah. d) Cara EI-Nino dan La-Nina menjejaskan aktiviti pertanian. EI-Nino menyebabkan cuaca panas dan kemarau yang panjang. Kesannya produktiviti p e rt an ian kh us us ny a pa di s aw a h ak an tergendala apabila cuaca panas, kemarau dan kekurangan bekalan air. Tanaman padi sawah akan layu dan mati. La-Nina menyebabkan banjir dan ribut taufan. Kawasan pertanian juga terjejas apabila ditenggelami air. Pokok-pokok padi juga akan mati. Di camping itu, kawasan tanaman yang dilanda taufan juga akan musnah. e) Kaitan antara peningkatan suhu permukaan laut dengan kejadian EI-Nino. Apabila suhu permukaan laut meningkat, proses pembuakan (termoklin) berlaku. Tekanan udara di permukaan laut menjadi rendah. Tekanan udara yang rendah di permukaan laut akan m emah clan menghentikan tiupan angin dari la ke darat. Hal ini menyebabkan bahagian daratan mengalami cuaca panas yang ekstrem/ m ampau dan kemarau yang panjang (El-Nino). f) P e n j e l a s a n t e n t a n g b a g a i m a n a g a n g g u a n terhadap kitaran hidrologi menjejaskan sistem atmc era. Ki ran hidrologi yang terganggu akibat ke, marau/kekurangan air menyebabkan cuaca m- ijadi panas, kelembapan udara menurun dE suhu meningkat. Hal ini demikian kerana kE adaan sumber air sungai, tasik, kolam dE paya untuk disejat akibat kemarau yang panjang. Kitaran hidrologi yang tergganggu akibat banjir menyebabkan suhu sekitar menurun, cuaca menjadi sejuk dan kelembapan udara adalah tinggi. Keadaan ini berlaku kerana banyak air di permukaan sungai, tasik dan kolam yang boleh disejatkan. g) Sebab kitar hidrologi sangat penting kepada sistem -sistem fizikal yang lain. Kepentingan kepada sistem atmosfera. Kitar hid r ologi menjamin bekalan air yang cukup un t uk membolehkan proses sejatan berlaku de seterusnya kerpasan/ hujan turun. Di sE iping mengekalkan kelembapan udara yang tir gi dan suhu yang rendah. KE entingan kepada sistem ekologi. Kitar hii ologi menjamin

15 | h a l a m a n

keberterusan tumbuhan dan haiwan untuk hidup, membesar dan me nbiak kerana air merupakan keperluan untuk hidup, manakala hidupan akuatik pula me ijadikan air sebagai habitatnya. Kepentingan kepada sistem geomorfologi. Menjamin keberterusan proses luluhawa kimia, hakisan permukaan dan gerakan jisim. Air menjadi medium utama untuk proses-proses geomorfologi di atas bertindak.

h) Cara enomena pemanasan global memberikan impak negatif ke atas kehidupan manusia di bandar. Menjejaskan kesihatan penduduk di bandar. Penyakit seperti demam panas dan strok haba, serta mempercepatkan penularan wabak peryakit seperti SARS, H1N1, dan selsema burung. Cuaica panas menyebabkan ketidakselesaan h i d u p . P e n d u d u k b a n d a r terpaksa m- nggunakan kipas clan penyaman udara. K( hidup meningkat untuk membayar bil elektrik yang bertambah. Menjejaskan kegiatan domestik. Krisis bekalan air bersih kepada penduduk/ interaksi sosial to ad/ aktiviti riadah dan rekreasi tergganggu. FE omena kemarau yang terhasil daripada pemanasan global menyebabkan sumber air sungai, tasik dan empangan terjejas. se t erusnya bekalan air kepada penduduk bandar juga terjejas. i) Kaitan antara pemanasan global dengan kitaran hidrologi. Cuaca panas akibat pemanasan global menjejaskan kitaran hidrologi apabila sumber air ya ng boleh disejat menjadi sedikit. Kesannya, udara menjadi lebih keying/ kelembapan udara rendah dan fenomena kemarau. Sumber air sungai, tasik dan paya merosot disebabkan oleh kekurangan hujan. j) Kesan jerebu terhadap aktiviti manusia di bandar. Aktiviti pengangkutan: Menjejaskan/ mengehadkan aktiviti pengangkutan kerana risiko kemalangan adalah tinggi pada masa jerebu disebabkan oleh jarak penglihatan pemandu amat terhad. Di samping itu, jerebu juga menjejaskan aktiviti p enerbangan terutama untuk perlepasan dan mendarat. Aktiviti socia l Menjejaskan aktiviti sosial seperti riadah dan bersukan. Jika darurat jerebu diistiharkan (indeks IPU melebihi 4 0 0 ) , m a k a s e k o l a h t e r p a k s a d i t u t u p . Aktiviti penduduk diluar bangunan terpaksa ditangguhkan. k) Sebab banjir kilat sering berlaku di bandar-bandar besar di Malaysia. Penurapan muka . bumi yang berlebilian. M e n u r a p k a n p e r m u k a a n b u m i d e n g a n t a r / b i t u m e n , a s p a l t d a n s i m e n t e l a h mengurangkan proses susupan sebaliknya meningkatkan larian air permukaan. Air larian permukaan ini akan bertakung dengan cepat di kawasan tanah rendah, lantas menghasilkan banjir. Aktiviti penebangan pokok-pokok di kawasan bandar yang berleluasa. Menebang tumbuhan untuk digantikan dengan bangunan konkrit telah mengurangkan masa penangguhan air jatuh ke tanah apabila proses pintasan oleh tumbuhan sudah tiada. Kesannya, air hujan lebih cepat mengalir dipermukaan yang menyebabkan kejadian banjir kilat. l) Cara aktiviti manusia mempengaruhi fenomena kegagalan cerun. Pemotongan cerun tanpa mengikut spesifikasi yang ditetapkan bagi tujuan membina projek perumahan, lebuh rays dan tapak bina bandar. Kesannya, cerun-cerun bukit menjadi tidak stabil dan memudahkan berlaku gerakan jisim seperti kesotan tanih, tanah runtuh dan tanah mendap. Aktiviti pertanian tanpa teres, tanpa kontur dan tanpa tanaman tutup bumi di permukaan cerun. Tinclakan ini menggalakkan hakisan larian air permukaan di atas cerun yng menyebabkan cerun-cerun juga menjadi tidak stabil. P e mu sn ah an h ut an d i k aw as an c er un . Pembalakan dan penyahhutanan yang menghapuskan perlindungan semula jadi cerun. Daya cengkaman akar tumbuhan sudah tiada untuk mengikat butiran tanih dan memperkukuhkan sruktur cerun. Kesannya, cerun bukit menjadi tidak stabil. m) Cara aktiviti manusia mempengaruhi fenomena penyahhutanan. Penyahhutanan untuk pembukaan kawasan ladang getah dan kelapa sawit,

16 | h a l a m a n

pembinaan b a n da r da n i nf ra st ru kt ur . T in da ka n in i melibatkan penebangan hutan secara besarbesaran/ kaedah tebang bersih untuk dijadikan tapak bins ladang dan bangunan. Pembalakan tanpa kawalan atau aktiviti pembalakan Karam. Kesannya, tumbuhan/ pokok-pokok balak juga ditebang secara besarbesaran tanpa melaksanakan tebangan terpilih dan penananam semula hutan. Penenggelaman hutan untuk dibina projek hidroelektrik. Beribu-ribu hektar kawasan hutan akan ditenggelamkan untuk diibina takungan air bagi projek hidroelektrik seperti projek Empangan Bakun di Sarawak.

n) Kesan penyahhutanan terhadap manusia. Menjejaskan kehidupan orang asli apabila sumber makanan dan tempat tinggal/ habitat mereka musnah. Menjejaskan industri berasaskan kayu. Sektor pembinaan, pembuatan perabot, papas lapis dan lain-lain terjejas apabila sumber-sumber hutan dieksploitasi secara besar-besaran. Menjejaskan produk herbs dan ko smetik berasaskan sumber hutan seperti tongkat all dan kacip fatimah. Merosakkan sumber ekopelancongan seperti hutan lipur serta air terjun di dalam kawasan hutan.

17 | h a l a m a n

KULIAH 8:Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Fizikal Tutorial 8 Soalan Esei Pendek a) Perbezaan antara pemeliharaan dengan pemuliharaan alam sekitar fizikal. P e me li ha ra an be rm ak s ud us ah a u n tu k menjaga atau mengekalkan sumber alam sekitar fizikal sebelum rosak/ musnah/ pupus menerusi langkah perundangan seperti penguatkuasaan akta, hukuman dan langkah EIA. P e mu li ha ra an b er mak s ud us ah a un tu k membaik pulih sumber alam sekitar fizikal yang sudah diteroka/ rosak dan diguna oleh manusia menerusi langkah bukan perundangan seperti amalan pengurusan yang strategik serta kempen dan pendidikan alam sekitar. b) Tiga komponen langkah bukan perundangan bagi memelihara alam sekitar fizikal. Amalan pengurusan yang strategik seperti langkah kestrukturan, penggunaan teknologi hijau, amalan pemuliharaan dan lain-lain bagi mengurangkan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar. Kempen kesedaran kepada masyarakat menerusi pelbagai media massa (media cetak dan elektronik), slogan, peranan NGO alam sekitar, program kemasyarakatan seperti gotong-royong membersihkan alam sekitar dan sebagainya. Pendidikan alam sekitar sama ads secara formal dan tidak fo rmal. Secara form al menerusi kurikulum khan seperti menerusi mats p elajaran Geografi dan Sains di peringkat 3ekolah rendah, menengah dan IPT. c) Cara Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 berupaya untuk memelihara dan memulihara alam sekitar fizikal di Malaysia. Melalui penguatkuasaan akta, peraturan dan enakmen khususnya Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 yang lebih tegas dengan mengenakan hukuman yang tinggi seperti denda/ kompaun, menyita premis dan harts, menarik batik atau membatalkan lesen operasi dan juga penjara. Memperkasakan agensi pelaksana seperti Jabatan Alam Sekitar (JAS), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Jabatan Perhutanan dan lain-lain agensi kerajaan yang diberi kuasa mutlak. Bilangan penguatkuasa mestilah ditambah di camping berkerjasama dengan pihak polls, Rela, agensi maritim dan sebagainya (strategi lautan biru) untuk melakukan rondaan yang lebih kerap, tangkapan dan lain-lain. d) Penilaian keberkesanan langkah perundangan yang diambil terhadap pesalah alam sekitar di Malaysia. Sehingga kini langkah perundangan yang diambil tidak begitu berkesan dalam konteks mengatasi jenayah alam sekitar. Hal ini disebabkan oleh: Penguatkuasaan yang lemah seperti kekurangan anggota penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar (JAS) yang menyebabkan kekurangan bukti di mahkamah. Perlaksanaan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan. Hukuman yang agak ringan seperti denda/ kompaun yang kecil yang mampu dibayar oleh syarikat-syarikat besar. Masalah birokrasi dan pertindihan tugas dalam kalangan agensi kerajaan; JAS, PBT (Baling meletakkan kesalahan). e) Maksud penilaian impak alam sekitar (EIA). Jabatan Alam Sekitar Malaysia mendefinisikan EIA sebagai satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenal pasti, meramal, menilai dan menyampaikan maklumat tentang impak terhadap alam sekitar bagi setiap projek yang akan dijalankan dan penjelasan tentang langkahlangkah yang perlu dijalankan bagi memastikan kesan terhadap alam sekitar diminimumkan setelah sesuatu projek itu diluluskan. f) S e ba b EI A am at d ip er l uk an d al am p ro je k pembangunan pads mass kini. EIA sangat diperlukan sebagai mekanisma kawalan untuk mengelakkan masalah alam sekitar yang mungkin d iseb abkan oleh pelaksanaan sesuatu projek. EIA memastikan masalah yang berkemungkinan akan timbul dilihat secara proaktif dan dinilai daripada awal pelaksanaan projek.

18 | h a l a m a n

EIA diperlukan untuk menyelesaikan masalah alam sekitar akibat perlaksanaan sesuatu projek. EIA memberikan maklumat tambahan ur k membuat keputusan yang lebih balk dan tepat kerana laporan EIA adalah terperinci sama ada pada peringkat awal, semasa dan se pas sesuatu projek dijalankan. EIA juga mencadangkan langkah-langkah penyelesaian.

g) Cara ingkah bukan perundangan mengurangkan kesan pencemaran udara dan jerebu di Malaysia. Penggunaan teknologi hijau yang melipu ti tek iologi terkini yang mesra alam seperti teknologi insenerator untuk pelupusan sampah menjadi tenaga, teknologi kitar semula dan per gurusan sisa pepejal, teknologi hibrid dal im kenderaan dan sebagainya. Penggunaan petroleum tanpa plumbum. Perlepasan asap dari industri dan kenderaan biasanya dikawal dengan menggunakan pet oleum dengan kandungan sulfur rendah. Di samping itu, petroleum yang rendah kar dungan karbon boleh mengurangkan pembebasan gas-gas pencemar udara. Mengamalkan kaedah tebang-reput bukannya ter terbang bakar dalam sektor pertanian. Tanaman kelapa sawit yang ditebang perlu dibiarkan re it untuk proses tanam semula bukannya di ikar secara terbuka. Begitu juga tanaman padi sawah dan tebu perlu dibiarkan reput bi annya dibakar. Penggunaan sumber tenaga gantian yang bersih dan mesra alam seperti tenaga elektrik hidro, tenaga solar, biomas, tenaga angin dan sebagainya bagi menggantikan sumber tenaga fc I yang terbukti mencemarkan alam sekitar dalam sektor perindustrian dan pengangkutan. h) Langkah kestrukturan yang boleh diambil bagi mengurangkan kes kegagalan cerun di Malaysia. Penggunaan gabion (sangkar dawai yang d i batu) yang diletakkan di kaki cerun yang telah dipotong bagi tujuan menstabilkan cerun berkenaan. Membina benteng atau tembok penahan yang dipe erbuat daripada batu yang dikonkritkan bagi menguatkan kaki cerun. Menyimen keseluruhan permukaan cerun bukit bagi mengurangkan proses susupan air hutan dan mengelakkan ketepuan tanih. Permukaan cerun yang dikonkrit diletakkan juga paip-paip untuk air tanih keluar. Pembinaan longkang bertingkat mengikut teres-teres yang dibina di permukaan cerun It <it. Ini bertujuan untuk memperlahankan l a r i a n i a n a i r p e r m u k a a n da n s e t e r u s n y a mengurangkan kadar hakisan cerun. i) Langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan kadar pencemaran sungai di kawasan bandar. Menyedikan loji rawatan air kumbahan dan efluen kilang. Loji rawatan ini boleh menggunakan teknologi reverse osmosis (RO) urtuk merawat sisa. Hanya air yang sudah dirawat sahaja yang boleh dialirkan semula ke dalam tasik, sungai-sungai yang mengalir di kawasan bandar. M e r a w a t a i r s u n g a i y a n g t e r c e m a r . Menjalankan teknologi (R&D) seperti teknologi membran dan bioteknologi untuk untuk rawatan air sungai yang tercemar. Membersihkan sumber-sumber air yang tercemar khususnya sungai melalui sistem pemerangkap sampah/sisa pepejal. Kerja-kerja penngutipan sampah sarap dan sisa pepejal di dalam sungai serta penyelengaraan sungai mestilah dibuat secara berterusan bukannya berkala. j) Langkah untuk mengurangkan kesan pulau haba di bandar. Mewujudkan kawasan hijau dalam bandar atau program penghijauan bandar dengan m e n a n a m p o k o k - p o k o k p e n e d u h d i kawasan rizab bandar seperti rizab jalan, rizab bangunan dan lain-lain. Pokokpokok peneduh ini mampu untuk mengekalkan udara lembap di samping menyederhanakan suhu sekitar apabila tumbuhan melakukan proses transpirasi untuk membebaskan wap-wap air. Antara pokok peneduh yang boleh ditanam seperti pokok payung Indonesia, angsana, Jan api-api. Membina lebih banyak kawasan badan air dalam bandar yang mampu bertindak sebagai pulau sejuk bandar seperti kawasan taman terra

19 | h a l a m a n

air, tasik rekreasi, dan kolam-kolam takungan. Badan-badan air bukan sahaja mampu untuk menurunkan suhu di Bandar, malah juga boleh berfungsi sebagai tadahan air dan simpanan air permukaan dalam bandar. Amalan teknologi hijau. Penggunaan sumber tenaga gantian yang bersih dan mesra alam seperti tenaga elektrik hidro, tenaga solar, biomas dan lain-lain dalam aktiviti pengangkutan, perindustrian dan penggunaan isi rumah dalam bandar bagi menggantikan sumber tenaga fosil yang terbukti banyak membebaskan g as-gas rumah hijau ke atmosfera yang menjadi punca utama pulau haba bandar.

k) Cara badan bukan kerajaan (NGO) boleh melibatkan diri untuk menjayakan usah a pemeliharaan clan pemuliharaan alam sekitar di Malaysia. Peranan Badan Bukan Kerajaan (NGO) seperti: WWF, Persatuan Perlindungan Alam Sekitar Malaysia (EPSM), dan Sahabat Alam Sekitar (SAM) boleh melibatkan diri dengan carat Berkerjasama denga n agensi ker ajaan untuk menjayakan kempen kesedaran alam sekitar seperti bekerjasama dengan JAS bagi menjayakan Sambutan Hari Alam Sekitar. Mengadakan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong r oy o n g m e m b e r s i h k a n s u ng a i, menanam pokok bakau, membersihkan pantai dan lain-lain. p Menganggotai jawatankuasa enasihat alam sekitar di peringkat kebangsaan, negeri dan caerah bagi menjayakan projek-projek alam sekitar seperti untuk menjayakan LOCAL AGENDA21 oleh PBT. l) Keberkesanan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan kepada masyarakat umum di Malaysia. Sehingga kini kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar di Malaysia masih belum berkesan untuk menanam kesedaran dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana: Tidak ada usaha yang benar-benar sepadu dalam kalangan agensi kerajaan dan NGO bagi mengatasi isu alam sekitar. Agensi kerajaan bersikap sating tuding menuding antara satu sama lain. Kurikulum alam sekitar yang insklusif dalam pelbagai mata pelajaran masih belum diwujudkan di peringkat sekolah dan IPT. Komponen alam sekitar dianggap sebagai tersendiri. Kesedaran masyarakat umum tentang penjagaan alam sekitar amat rendah. Masyarakat lebih melihat keuntungan ekonomi daripada keuntungan ekologi.

20 | h a l a m a n

KULIAH 1: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya: Kerosakan Sumber Alam Sekitar Tutorial 1 Soalan Esei Pendek a) Maksud hakisan tanih. H a k i s a n t a n i h m e r u j u k k e p a d a p r o s e s penghausan dan kelaran yang dialami oleh permukaan tanih akibat tindakan agen-agen yang bergerak seperti air mengalir dan angin. Hakisan tanih berlaku kerana adanya tenaga kinetik di dalam agen-agen yang bergerak. b) Perbezaan antara hakisan percikan air hujan dengan hakisan larian air permukaan. Hakisan percikan air hujan ialah hakisan tanih yang disebabkan oleh titisan air hujan yang menimpa tanih. Setiap titisan air hujan ini mempunyai tenaga kinetik dan tenaga potensi yang tinggi untuk melonggarkan struktur tanih dan mencungkil partikel-partikel tanih. Hakisan larian air permukaan merupakan hakisan yang dihasilkan daripada baki air hujan yang tertinggal di permukaan setelah ditolak dengan yang tersejat ke udara, meresap ke dalam bumf dan yang digunakan oleh tumbuhan selepas kerpasan (hujan). Hakisan ini boleh berlaku sama ada secara meluas di permukaan cerun atau di dalam aluralur air yang kecil yang dinamakan gegalur. c) Cara hakisan tanih dipercepatkan oleh aktiviti manusia. Aktiviti penyahhutanan secara besar-besaran. Kemusnahan hutan akan meningkatkan kadar hakisan oleh percikan air hujan dan larian air permukaan. Tumbuh-tumbuhan semula jadi yang musnah tidak dapat berfungsi untuk memintas Setiap titisan hujan yang turun. Di samping itu, kemusnahan akar tumbuhan (akar banir) menyebabkan pergerakan larian air permukaan bergerak dengan cepat. Amalan pertanian yang buruk terutama di kawasan bercerun seperti pertanian tanpa teres, tanpa tanaman tutup bumf, tanpa membina sistem saliran yang baik, tanaman tunggal (monokultur), dan aktiviti ragutan berlebihan. Kesannya, halaju larian air permukaan meningkat hingga menyebabkan lapisan atas tanih yang subur diangkut oleh larian air permukaan dan dimendapkan di kawasan tanah rendah. Projek pembangunan seperti pembinaan petempatan, lebuh raga, kawasan rekreasi yang melibatkan kerja -kerja peneresan, pemotongan dan perataan bukit. Hal ini seterusnya mempercepatkan kadar hakisan kerana struktur tanih yang longgar serta menyebabkan kaki cerun menjadi tidak stabil. d) Cara aktiviti pertanian boleh menyebabkan hakisan tanih. Aktiviti pertanian pindah yang melibatkan kerja-kerja tebang dan bakar hutan. Aktiviti ini mendedahkan secara langsung permukaan cerun kepada hakisan percikan air hujan dan larian air permukaan apabila tumbuhan semulajadi yang melindungi permukaan cerun dihapuskan. Amalan pertanian yang buruk di kawasan bercerun seperti pertanian tanpa teres, tanpa tanaman tutup bumf, tanpa membina sistem saliran yang balk, tanaman tunggal (monokultur), dan aktiviti ragutan berlebihan. Amalan ini menyebabkan halaju larian air permukaan meningkat dan struktur cerun menjadi longgar. e) Cadangan langkah pemuliharaan yang boleh diambil bagi mengurangkan hakisan tanih di kawasan cerun bukit. Menanam tanaman penutup bumf atau tumbuh-tumbuhan pelindung yang bersifat kekal di permukaan cerun yang digondol. Sebagai contoh, menanam pokok buluh dan rumput serta pokok kekacang. Pokok buluh dan rumput berupaya untuk mengikat partikel tanih dengan baik dan berkesan. Pokok kekacang pula berupaya untuk menambahkan nitrogen dalam tanah di samping mengikat butiran tanih. A m a l a n p e r t a n i a n y a n g b a i k s e p e r t i melaksanakan kaedah tanaman berteres atau berkontur di cerun-cerun bukit bagi memperl a hankan pergerakan larian air permukaan, sekali gun mengurangkan hakisan cerun. Membina benteng atau tembok penahan. Benteng dan tembok penahan

21 | h a l a m a n

dibina di kaki cerun yang tidak stabil dan berisiko runtuh atau mendap. Benteng dan tembok diperbuat daripada konkrit atau simen. Membina sistem saliran dan laluan air. Sistem 5 iran dan laluan air perlu dibina di permukaan c un supaya aliran air permukaan boleh t gerak dengan lancar. Sebagai contoh, di V mukaan cerun dibina sistem perparitan c i longkang bertingkat. Longkang bertingkat p sting untuk mengurangkan halaju larian air permukaan.

f) Maksud tanah runtuh. Tanah runtuh ialah sejenis pergerakan jisim yang berada dalam kelompok runtuhan yang be r laku dengan cepat/ tiba-tiba. Gerakan ini merujuk kepada pergerakan regolit yang berlaku di cerun yang sangat curam dan tegak (900) seperti di tebing tinggi, bahu bukit yang ditarah atau dipotong, dan lereng bukit yang telah diteres. g) Sebab Malaysia sering mengalami kejadian tanah runt dan tanah mendap. Faktor semula jadi. Malaysia menerima p ata hujan yang tinggi pada kadar 2600 mrn setahun. Hujan lebat menyebabkan lapisan atas tanih cepat tepu dengan air apabila mengalami kadar susupan yang tinggi. Kesannya, berat jisim akan bertambah, daya ke elekitan antara butiran tanih menjadi longgar dan memudahkan berlakunya runtuhan tanah. Faktor manusia. Aktiviti pemotongan susuh b :it, penarahan lereng bukit dan perataan b pit untuk pelbagai tujuan seperti pembinaan penempatan, tapak industri, dan jaringan ler uh raya berlaku dengan pesat di Malaysia. pemotongan cerun bukit akan meningkatkan tegasan ricih sehingga keseimbangan cerun bukit terganggu. Kegagalan cerun akan memudahkan berlakunya tanah runtuh dan tanah mendap. h) Cadangan langkah kestrukturan yang boleh diambil bagi mengurangkan kejadian tanah runtuh di kawasan bercerun. Antara langkah kestrukturan/kejuruteraan bagi mengurangkan kejadian tanah runtuh ialah: Membina benteng atau tembok penahan. Benteng dan tembok penahan dibina di kaki cerun yang tidak stabil dan berisiko runtuh ateu mendap. Benteng dan tembok diperbuat da -ipada konkrit atau simen. Membina gabion. Gabion ialah sangkar da wai yang diisikan batu-batu tongkol dan diletakkan di kaki cerun. Kaki sesebuah cerun yang dipotong dan ditarah perlu distabilkan dan diperkuatkan dengan sokongan gabion mengelakkan runtuhan secara besar-besaran. ME mbina sistem saliran dan laluan air. Sistem s;~ ran dan laluan air perlu dibina di permukaan C in supaya aliran air permukaan boleh be gerak dengan lancar. Sebagai contoh, di pe mukaan cerun dibina sistem perparitan dan longkang bertingkat. Longkang bertingkat penting untuk mengurangkan halaju larian air permukaan. i) Sebab banjir kilat sering berlaku di bandar-bandar besar di Malaysia. Faktor semula jadi. Hujan lebat dalam tempoh yang singkat sering berlaku di bandar-bandar besar di Malaysia disebabkan oleh fenomena pulau haba yang meningkatkan kejadian hujan perolakan. Hujan yang lebat dalam tempoh yang singkat tidak mampu ditampung oleh sistem saliran bandar sehingga mengalir dengan cepat ke kawasan tanah rendah. Penurapan permukaan bumi yang berlebihan. Lebih daripada 80% permukaan bumi di bandar-bandar besar ditutupi dengan tar, bitumen, aspalt dan konkrit. Litupan ini mengurangkan kadar susupan sebaliknya meninggikan aliran permukaan. Kesannya, apabila hujan turun lebih banyak air yang akan bertakung di permukaan berbanding dengan yang meresap ke dalam tanah. Justeru tadensi untuk berlakunya banjir kilat adalah tinggi. Sistem saliran bandar yang tidak cekap. Sistem longkang dan parit yang sempit dan cetek, tersumbat, dipenuhi sampah scrap tidak mampu untuk menampung kuantiti dan halaju air larian permukaan pada satusatu tempoh tertentu khususnya ketika hujan lebat. Kesannya, air akan lebih cepat melimpah keluar dan membanjiri kawasan-kawasan ang lebih rendah seperti di lembah sungai dan dataran banjir di dalam bandar. Kekurangan litupan tumbuhan. Ketiadaan tumbuhan menyebabkan proses penangguhan air ke dalam sistem saliran tidak berlaku. Proses

22 | h a l a m a n

intasan oleh kanopi p okok tidak berlaku sebaliknya titisan hujan terns jatuh ke permukaan tanah. Kesannya, larian air permukaan akan mengalir-limpah dengan cepat. j) Cara tumbuhan hijau di dalam bandar berupaya untuk mengurangkan kejadian banjir kilat. Tumbuhan hujan dalam bandar seperti pokok-pokok peneduh amat penting untuk memperlambatkan aliran air permukaan melalui proses pintasan (cegatan silara) titisan air hujan menerusi dawn, ranting, dahan dan batang. Kesannya, titisan hujan mengambil masa untuk jatuh ke tanah. Keadaan ini memberikan peluang untuk titisan hujan yang lain mengalir masuk ke dalam sungai, parit dan longkang. Oleh Itu, larian air permukaan menjadi sedikit. Kesan penangguhan ini mengurangkan kejadian banjir kilat. Ketiadaan tumbuhan menyebabkan proses penangguhan air ke dalam sistem saliran tidak berlaku, lantas larian air permukaan akan mengalir-limpah dengan cepat. k) Cara terowong SMART berfungsi untuk mengawal limpahan air di bandar raya Kuala Lumpur?. Terowong SMART berfungsi melalui 4 mod: Dalam konteks mengawal limpahan air ketika hujan lebat, mod 3 akan digunakan. Sekiranya kadar alir Sungai Klang melebihi 150 m 3 /s, maka aliran air Sungai Klang dilencongkan masuk ke terowong SMART. Hanya 10 m3/s sahaja akan dibenarkan mengalir di dalam Sg. Kiang. Kaedah lencongan air ini dapat meningkatkan days tampung Sungai Kiang bagi mengelakkan banjir kilat yang lebih buruk di Kuala Lumpur. Pads masa ini terowong trafik masih boleh digunakan. Jika hujan lebat berterusan, maka Mod 4 pula digunakan. Terowong trafik ditutup dan laluannya digunakan untuk laluan air banjir sepenuhnya. Lencongan air Sungai Kiang ke dalam terowong SMART mengambil masa antara 3 hingga 4 hari. l) Keberkesanan terowong SMART dalam konteks mengurangkan kekerapan kejadian banjir kilat di bandar raya Kuala Lumpur. Terowong SMART berjaya melencongkan air banjir dari bahagian hulu Sg. Kiang di Kampung Berembang sebanyak lebih daripada 70 kali (sehingga April 2010). Dalam tempoh ini, sekurang-kurangnya 5 kejadian hujan lebat telah berlaku di many SMART telah berjaya menyelamatkan pusat bandar raya Kuala Lumpur daripada banjir dan mengelakkan kerugian berbilion ringgit akibat kerosakan dan kemusnahan harts bends swam seperti yang Bering berlaku apabila banjir kilat melanda pusat bandar raya Kuala Lumpur . Namun begitu, terowong SMART bukanlah penyelesaian sepenuhnya terhadap masalah banjir kilat kerana ini hanya sebahagian daripada langkah JPS bagi mengatasi masalah banjir kilat di pusat bandar raya Kuala Lumpur. Terdapat langkah-langkah tebatan banjir yang lain yang boleh diambil seperti memperdalam dan meluruskan sungai Gombak dan Kelang, meninggikan bentengnya serta sentiasa mengawal selia dari pemerangkapan sampah sarap.

23 | h a l a m a n

KULIAH 2: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya: Kemerosotan Kualiti Alam Sekitar Tutorial 2 Soalan Esei Pendek a) Perbezaan konsep jerebu dengan pencemaran udara. Pencemaran udara ialah kehadiran satu atau lebih daripada bahan cemar seperti gas-gas, bahan berbau, habuk, zarah, debu dan sebagainya di dalam atmosfera. Bahan-bahan ini boleh mengubah kuantiti, kualiti dan sifat semula jadi atmosfera. Jerebu ialah kehadi ran partikel-partikel terampai (PM10) seperti debu, habuk, jelaga di dalam keadaan udara kering dengan k ep e ka tan y a ng t in gg i se hi ng ga bo le h mengurangkan jarak penglihatan. b) Proses kejadian jerebu rentas sempadan. Proses pengumpulan partikel terampai (PM10). Partikel terampai (PM10) terkumpul di dalam udara kering seperti debu, habuk, asap, jelaga dan lain-lain akibat pembakaran terbuka seperti kebakaran hutan di Indonesia dan letusan gunung berapi. Proses sebaran oleh angin. Partikel-partikel terampai yang terkumpul dilokasi kejadian kebakaran hutan disebarkan oleh angin hingga merentas sempadan ke negara lain. Sebagai contoh, walaupun lumber jerebu terbentuk hasil daripada kebakaran hutan di Indonesia, tetapi hasilan jerebu itu tersebar hampir ke seluruh Asia Tenggara termasuk Malaysia. Hal ini disebabkan oleh angin selatan dan tenggara yang bertiup dari arch Sumatera dan Kalimantan ke negara-negara jiran seperti Malaysia, Brunei dan Singapura. c) Fenomena jerebu menjejaskan aktiviti manusia. Aktiviti pengangkutan terjejas. Pengurangan jarak penglihatan akibat jerebu membawa masalah yang besar kepada aktiviti ekonomi dan harian penduduk. Kesan ini mengganggu aktiviti perkhidmatan udara dan laut serta ketidaklancaran perjalanan darat. Risiko kemalangan seperti kapal terbang dan kapal laut atau kenderaan di jalan raya nenjadi semakin besar. Menjejaskan produktiviti sektor pertanian. Selimut jerebu menghalang kemasukan cahaya matahariyang cukup bagi m e m b o l e h k a n t u m b u h a n / t a n a m a n menjalankan proses fotosintesis. Kesannya, tumbesaran tanaman, pendebungaan dan penghasilan bush berkurang. Aktiviti sosial terganggu. Antaranya seperti aktiviti riadah, bersukan di kawasan lapang/ padang dan interaksi menjadi terhad. Jika indeks jerebu/ IPU melebihi paras 300, maka darurat jerebu terpaksa disytiharkan. Kesannya, sekolah terpaksa ditutup, aktiviti pelancongan terhenti dan lain-lain aktiviti sosial di tempat terbuka terpaksa ditangguh. d) C a d a n g a n l a n g k a h y a n g s e s u a i u n t u k mengurangkan fenomena jerebu rentas sempadan Ke rj as am a an t ar a ne ga ra s er an ta u y an g melibatkan: L a n g k a h - l a n g k a h u n tu k m e m a d a m k a n kebakaran hutan di Indonesia yang menjadi p u n c a u t a m a f e n o m e n a j e r e b u r e n t a s s e m p a d a n . S e b a g a i contoh, Malaysia menghantar pasukan Bombs khas untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Di samping itu, usaha-usaha pembenihan swan di kawasan kebakaran hutan jugs dilakukan bagi menurunkan hujan tiruan dan seterusnya memadamkan kebakaran. Di pihak kerajaan Indonesia telah bertegas untuk mengenakan tindakan undang-undang dan denda kepada mans - man y syarikat dan orang perseorangan yang menjalankan pembersihan ladang secara tebang bakar yang dilakukan secara tidak sah. e) Tiga petunjuk yang membuktikan sumber air tercemar. Peningkatan kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD) dan peningkatan kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3-N). Peningkatan petunjuk ini berpunca daripada penyaliran sisa toksik dari kilang pemprosesan seperti pemprosesan g e ta h , kelapa sawit dan

24 | h a l a m a n

petrokimia Peningkatan kandungan bakteria Escherichia Coli (E.Coli). Peningkatan ini berpunca daripada penyaliran sisa kumbahan/ najis ke dalam badan-badan air. Sisa kumbahan berpunca dar ipada penduduk, sektor pelancongan dan kumbahan dari najis haiwan yang diternak seperti najis khinzir. Peningkatan nilai keasidan (pH) air. Masalah in berpunca daripada penyaliran sisa racun dan baja kimia dalam aktiviti pertanian yang menyebabkan sebatian kimia dalam air bertambah sehingga boleh membunuh hidupan aKuatik. Kandungan pepejal Terampai (SS) meningkat. pembuangan sisa pepejal seperti plastik, botol dan sampah sarap oleh aktiviti domestik is rumah, peniaga restoran dan sebagainya. Ma salah ini termasuk sisa leachate (air sampah) yang menyebabkan bau busuk.

f) Cara aktiviti domestik boleh menyebabkan kualiti sumber air terjejas. Pembuangan sisa kumbahan/ najis manusia seperti di kawasan setinggan yang menyalirkan najis ke dalam sungai yang berdekatan dengan perumahan mereka. Kesannya, air sungai tercemar dengan bakteria Escherichia Coli (E.Coli). Pembuangan sampah sarap seperti plastik, botol, dan tin minuman dari peniaga/ gerai makanan ke dalam parit, longkang, sungai dan paya yang menyebabkan sumber air tercemar dengan pepejal terampai. Pembuangan sisa min yak dari bengke l embaiki kereta motor ke dalam longkang dan parit yang berdekatan menyebabkan sumber tercemar dengan sisa minyak hitam. Ketulan-ketulan minyak berada di dalam air. g) Cadangan langkah perundangan untuk mengawal pencemaran sumber air di Malaysia. penguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling )74 bagi mencegah dan mengawal aktiviti yang mencemar kan su mber -sumber air iususnya sungai, tasik dan paya. memperkasa agensi pelaksana seperti JAS in JPS yang mesti bertindak dengan tegas; emantau dan mengawal selia kawasan sungai, tasik, paya dan laut daripada sebarang aktiviti pencemaran. Unit penguatkuasa JAS dan JPS perlu ditambah. Perlaksanaan hukuman seperti Benda/ kompaun dan penjara yang lebih berat kepada r dividu atau syarikat yang mencemarkan sumber-sumber air. Hukuman-hukuman lain termasuk menarik batik atau menggantung l e s e n o p e r a s i s y a r i k a t y a n g t e r l i b a t , mengenakan kos ganti rugi/ balk pulih/ rawatan sumber air yang terjejas oleh mereka. h) Cara aktiviti manusia meningkatkan pencemaran bau dan bunyi di bandar-bandar besar. Aktiviti perkilangan. Bunyi bising dikeluarkan melalui pemprosesan material, jentera/ gererator kilang. Bunyi bising menjejaskan ketenteraman orang ramai dan mengakibatkan kesan gelisah, kurang rehat, gangguan pemikiran dan lain-lain. Aktiviti pengangkutan/ sumber kenderaan. Kenderaan berat seperti loci dan bas yang mengeluarkan bunyi bising juga punca utama yang menyumbangkan kepada pencemaran b u n y i k h u s u s n y a d i k a w a s a n t a m a n perumahan dan di kawasan bandar. Di sekitar lapangan terbang pula bunyi bising datangnya daripada kapal terbang dan jet yang mendarat dan berlepas pe n c e m a r a n b a u p u l a d a t a n g n y a d a r i pembuangan sampah sarap dari isi rumah, sisa perniagaan restoran/ gerai makanan, sisa perniagaan pasar malam, pasar tar dan pasar borong. Sisa sampah sarap ini dibiarkan terlonggok dalam masa yang lama seh ngga mengeluarkan air sampah yang berbau busuk. i) Maksud pulau haba bandar. Pulau haba bandar merujuk kepada fenomena peningkatan suhu di pusat bandar yang lebih tinggi berbanding dengan kawasan pinggir bandar. Hal ini disebabkan oleh ciri-ciri fizikal di pusat bandar yang lebih banyak menyerap dan menyimpan haba. Oleh itu, kecerunan suhu semakin rendah menghala ke zon pinggir bandar j) Cara pulau haba terjadi.

25 | h a l a m a n

Fenomena pulau haba bandar berkait rapat dengan aktiviti manusia di bandar. Fenomena ini terjadi disebabkan: Pembinaan bangunan konkrit dan jalan bertar yang menyerap dan menyimpan haba matahari sebagai haba pendam pads waktu siang dan membebaskannya pads waktu malam sebagai bahangan bumi. Suhu di bandar akan meningkat. Pembebasan banyak gas-gas pencemar/ gas rumah hijau ke atmosfera bandar. Gas-gas ini bersifat lutsinar kepada bahangan matahari tetapi legap kepada bahangan bumf. Keadaan ini menyebabkan bahangan bumi terperangkap. Suhu di bandar meningkat. Pengurangan kawasan hijau dalam bandar/ aktiviti penebangan pokok untuk digantikan dengan bangunan konkrit. Tindakan ini mengurangkan peratus kelembapan udara atau kawasan pulau sejuk dalam bandar. Kesannya, suhu di pusat bandar meningkat. k) Tiga aktiviti manusia di bandar yang boleh menyebabkan peningkatan suhu setempat. Pembinaan bangunan konkrit dan jalan bertar. Bangunan konkrit dan jalan tar bersifat menyerap dan menyimpan haba matahari pada waktu siang dan membebaskannya pada waktu malam sebagai haba pendam. Pads mass yang sama bangunan-bangunan tinggi juga menyekat pengaliran keluar haba ke atmosfera pada waktu malam. Keadaan ini menambahkan kadar simpanan dan pengaliran haba dalam atmosfera bandar lagi. Hal ini seterusnya menggalakkan kejadian pulau haba. Pengurangan kawasan hijau dalam bandar. Berpunca daripada aktiviti penebangan pokok untuk digantikan dengan bangunan konkrit. Tindakan ini mengurangkan peratus kelembapan udara dalam bandar. Kesannya, u d a r a d i b a n d a r m e n j a d i k e r i n g y a n g seterusnya menggalakkan peningkatan suhu di bandar lagi. Aktiviti pengangkutan dan perindustrian. Sumber kenderaan dan generator kilang banyak membebaskan gas-gas rumah hijau ke atmosfera bandar seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan lain-lain. Gas-gas ini bersifat lutsinar kepada bahangan matahari tetapi legap kepada bahangan bumi. Keadaan ini menyebabkan kesan rumah hijau apabila bahangan bumi terperangkap oleh gas-gas pencemar berkenaan dan seterusnya suhu di bandar akan meningkat l) Kesan peningkatan suhu terhadap kehidupan penduduk bandar. M e n j e j a s k a n k e s i h a t a n . P u l a u h a b a mewujudkan cuaca panas dalam bandar. Keadaan ini menjejaskan kesihatan penduduk bandar seperti demam, dihidrasi (kehilangan air dalam badan) dan strok haba. Cuaca panas dan udara kering juga menyebabkan kehidupan penduduk bandar tidak selesa, rimas dan mudah mengalami tekanan. Meningkatkan kos h idup. Cuaca panas dalam bandar memerlukan pemasangan s l a t p e n g h a w a d i n g i n . K e a d a a n i n i meningkatkan kos hidup di bandar seperti kos membayar bil elektrik, kos pemasangan, dan penyelenggaraan. Membataskan interaksi sosial penduduk. Cuaca panas mengurangkan pergerakan penduduk. Penduduk lebih suka tinggal di dalam rumah. m) Cara mewujudkan pulau sejuk bandar. Mewujudkan kawasan hijau dalam bandar atau program penghijauan bandar dengan menanam pokok-pokok peneduh di kawasan r i z a b b a n d a r s e p e r t i r i z a b j a l a n , r i z a b bangunan dan lain-lain. Pokok-pokok peneduh ini mampu untuk mengekalkan udara lembap di samping menyederhanakan suhu sekitar Membina lebih banyak kawasan badan air dalam bandar yang mampu bertindak sebagai pulau sejuk bandar seperti kawasan taman terra air, tasik rekreasi dan lain-lain.

26 | h a l a m a n

KULIAH 3: Impak Alam Sekitar dan Pengu -usannya: Kepupusan SumberAlam Sekitar Tutorial 3 Soalan Esei Pendek a) Maksud kepelbagaian biologi. United Nation Earth Summit pada tahun 1992 mendefinisikan kepelbagaian biologi atau biodiversiti sebagai kepelbagaian organisms hidup (fauna dan flora) dari pelbagai sumber daratan hingga samudera dan lain-lain yang melangkaui pelbagai ekosistem daratan mahupun akuatik. b) Sebab sumber kepelbagaian biologi sangat penting kepada manusia. Kelestarian manusia sejagat. Biodiversiti memberikan kita udara yang bersih, air, makanan, pakaian, ubat dan semua keperluan utama kita untuk hidup. Riadah dan nilai kebudayaan. Biodiversiti menyediakan nilai e st etik, pendidikan, rekreasi dan pelancongan, keagamaan dan kebudayaan. Biodiversiti juga memainkan peranan penting dalam pembentukan kepelbagaian budaya bagi banyak komuniti. Sumber perubatan. Sumber biodiversiti sememangnya kaya dengan perubatan herbs. Penyaringan dan pemprosesan flora dan fauna menghasilkan pelbagai produk komersial, seperti tongkat ali, misai kucing dan kacip fatimah. c) Cara kepelbagaian biologi hutan mempengaruhi cuaca setempat. Kanopi hutan melindungi permukaan bumi/ lantai hutan daripada terns disinari cahaya matahari. Kesannya, hanya sedikit sahaja tenaga haba matahari yang tiba dipermukaan bumi kerana sebahagiannya digunakan oleh tumbuhan. Suhu di kawasan hutan menjadi sederhana. Dann-dawn pokok melakukan proses transpirasi/ pepeluhan yang membebaskan wap-wap air ke udara. Atmosfera hutan menjadi lebih lembap (kelembapan udara tinggi) di samping suhunya menjadi lebih rendah berbanding dengan kawasan lapang. Dirian pokok juga mengurangkan halaju tiupan angin. Tiupan angin lebih nyaman/ tidak kencang. d) Cara faktor fizikal mengancam kepupusan kepelbagaian biologi hutan. Kebakaran hutan akibat cuaca panas EI-Nino. Fenomena EI-Nino mencetuskan cuaca panas melampau dalam tempoh yang lama (antara 2 hingga 3 bulan). Akibatnya, hutan-hutan boleh terbakar dengan sendiri. Contoh, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, Indonesia. Cuaca kering dan hujan yang amat sedikit membolehkan api cepat merebak. Ekosistem hutan gambut biasanya mudah terbakar. Kesandaripada kebakaran hutan akan memusnahkan keseluruhan sumber kepelbagaian biologi hutan; spesies fauna dan flora, rantaian makanan serta habitat/ tempat tinggal. Bencana alam; gempa bumf dan gunung berapi. Letusan gunung berapi yang r mengalirkan lava pangs yang menyebabkan kawasan hutan juga terbakar. Selain itu, kejadian gempa bumf, tanah runtuh dan bajnir lumpur turut memusnahkan kawasan hutan pads skala yang besar. Fenomena bencana alam ini memusnahkan rantaian makanan, habitat dan kepelbagaian biologi yang ada di dalam hutan.
p e) Kesan aktiviti pembinaan rojek empangan hidroelektrik terhadap kepelbagaian biologi hutan di Malaysia. Projek empangan hidroelektrik memusnahkan keseiuruhan kepelbagaian biologi hutan melalui: Penebangan dan pembersihan hutan untuk dijadikan tapak pembinaan stesen jana kuasa bagi menggerakkan turbin. Tindakan melibatkan kawasan hutan yang lugs. Rmenggelaman kawasan hutan untuk dij adikan kawasan tadahan a i r k e p a d a empangan. Beratus hektar hutan tenggelam d a n s e t e r u s n y a m e m u s n a h k a n f u n g s i tumbuhan sebagai pengeluar dan habitat. Solain itu, hidupan liar terpaksa dipindahkan ke habitat baharu. Rantaian makanan hutan hujan t, Oka musnah dengan cepat dan menyeluruh apabila kawasan hutan ditenggelamkan.

27 | h a l a m a n

f) Cadangan langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi memelihara dan memulihara sumber kepelbagaian biologi hutan di Malaysia. Melaksanakan sistem penebangan terpilih. Sister Sebaya Malaya (MUS) dan Sistem Pengurusan Tebangan Memilih (SMS). Hanya pokok yang cukup umur dan ukur lilit (antara 45 hingga 50 sentimeter) sahaja yang ditebang, manakala yang lain dibiarkan tumbuh dan membesar. Pusingan tebangan adalah seusia pokok-pokok berkenaan (antara 60 hingga 80 tahun). Penanaman semula hutan. Projek perladangan hutan dan rawatan silvikultur. Kawasan hutan yang ditebang ditanam semula dengan pokok-pokok kayu balak yang jangka hayatnya cepat. Antaranya spesies acacia mangium, yamane, dan batai yang tumbesarannya cepat dan ja n gkaan pusingan hidup selama 15 tahun sahaja. Kempen kesedaran. Program kempen banyak di akukan oleh badan bukan kerajaan (NGO) seperti Persatuan Pencinta Alam Sekitar Malaysia dan Sahabat Alam Sekitar (SAM). Kempen dilaksanakan melalui media massa, program gotong royong serta slogan. Pendidikan alam Sekitar dalam konteks menyemai semangat menghargai hutan s e b a g a i a n u g e r a h t u h a n . P e n d i d i k a n diiaksanakan di peringkat sekolah rendah dan menengah serta IPT menerusi kurikulum khusus, misalnya melalui mats pelajaran Geografi dan Sains Alam Sekitar. g) Maksud kepelbagaian biologi marin. Kepelbagaian biologi marin merujuk kepada kepelbagaian spesies hidupan laut seperti sea grass (rumpai laut), terumbu karang, plankton, ikan, udang, ketam, sotong, kuda laut dar lain-lain. Kepelbagaian ini juga meliputi genetik, rantaian makanan dan habitat hidupan laut yang sating sokong-menyokong dalam ekosistem laut. h) Aktiviti manusia yang mengancam kepupusan sumber kepelbagaian biologi marin. Aktiviti perkapal an (pengangkutan air) . T u m p a h a n m i n y a k s a m a a d a a k i b a t perlanggaran kapal tangki dan pembuangan enap cemar yang menjadikan laut sebagai sasarannya. Akibat tumpahan minyak mentah, maka proses pembauran berlaku. Ketulan ketulan minyak menutupi permukaan air laut menghalang penembusan cahaya matahari. Kesannya, fitoplankton, zooplankton dan terumbu karang yang coati akan mengganggu rantaian makanan. Aktiviti perindustrian (pembuangan sisa toksik). Penyaliran sisa efluen/ sisa toksik dari sumber-sumber perindustrian ke laut secara sengaja a atau tidak sengaja. Bahanbahan toksik ini menyebabkan kualiti air laut merosot, meningkatkan nilai BOD, tahap kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3-N) yang tinggi serta kemerosotan pH air laut. Contoh, kilang petrokimia yang didirikan di tepi pantai. Kesannya, memusnahkan habitat dan kepelbagaian spesies hidupan marin. Aktiviti perikanan (merosakkan terumbu karang). Kaedah perikanan, iaitu penggunaan pukat tunda/ pukat harimau di kawasan perikanan pesisir pantai merosakkan kawasan terumbu karang secara besar besaran. Pencerobohan nelayan asing atau nelayan l a u t d a l a m k e k a w a s a n z o n p e r i ka n a n pinggir pantai menyebabkan kemusnahan secara besar-besaran kepada habitat marin khususnya kawasan terumbu karang. i) Sebab sumber kepelbagaian biologi marin perlu dipelihara dan dipulihara. Kelestarian manusia sejagat. Biodiversiti marin menghasilkan sumber makanan (ikan, udang, dan sotong) kepada manusia sebagai bekalan protein utama terutama kepada penduduk Asia. S u m b e r e k o p e l a n c o n g a n . B i o d i v e r s i t i marin terutama di kawasan terumbu karang menyediakan nilai estetik/ keindahan alam yang menakjubkan, rekreasi dan pelancongan yang sangat berharga. Sumber perubatan. Sebagai contoh, rumpai laut boleh diproses untuk industri biofarmasi, kosmetik dan pembuatan syampu. Rumpai laut seperti macrocystis, laminaria, fucus, sargassum, turbinaria, hormophysa dan hydroclathrus digunakan untuk mengubati beberapa penyakit seperti goiter, disenteri, diarea dan masalah usus kecil dan pundi. j) Cadangan langkah
p

erundangan

yang

boleh

diambil bagi memelihara sumber

28 | h a l a m a n

kepelbagaian biologi marin di Malaysia. A k ta : M el ak sa na ka n A k ta Ku al it i A la m Sekeliling 1974, Akta Taman Laut Malaysia 2003, Akta Perikanan 1985 serta Akta Pelantar Benua 1966. Penguatkuasaan akta-akta ini dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS), Jabatan Taman Laut Malaysia dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Oleh sebab itu, agensi tersebut perlu ditambah anggota penguatkuasa dan dibekalkan peralatan moden dan canggih seperti GPS, bot laju dan lainlain semasa kerja-kerja pemantauan dan penyeliaan. Penguatkuasaan dan hukuman: Kawalan perairan negara; mengetatkan aktiviti rondaan, mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti yang mencemarkan perairan negara termasuk juga kawalan aktiviti p erikanan, pencerobohan nelayan asing dan sebagainya dengan kerjasama APMM, Jabatan Laut, Jabatan Perikanan dan lain-lain Hukuman seperti Benda/ kompaun yang tinggi merampas dan menyita peralatan seperti pukat tunda, kapal yang membuang enap cemar. penjara dan sebagainya oleh mahkamah.

29 | h a l a m a n

KULIAH 4: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya: Impak Sosial dan Pengurusan Alam Sekitar Tutorial 4 Soalan Esei Pendek a) Maksud impak sosial. Impak sosial merujuk kepada kesan negatif yang dialami oleh manusia hasil interaksinya dengan alam sekitar fizikal. Impak ini meliputi kesan terhadap kesihatan penduduk, kualiti hidup dan kesan sosioekonomi. b) Tiga komponen penilaian impak sosial (SIA) Tiga komponen impak sosial mengikut Jabatan Alam Sekitar (JAS) ialah: Kesihatan dan keselamatan penduduk. Antaranya seperti penyakit berjangkit/ wabak, ketidakselesaan/ tekanan p sikologi, kualiti hidup terjejas. Keselamatan tergugat seperti peningkatan kadar jenayah, pecah rumah, ragut, penyalahgunaan dadah, masalah sosial dan sebagainya. Estetika dan kebudayaan. Keindahan dan kesenian alam sekitar yang terjejas, kualiti air dan udara yang merosot, penularan budaya kuning/ budaya barat seperti LGBT, keruntuhan struktur keluarga, komuniti dan masyarakat, semangat kejiranan yang semakin longgar dan sebagainya. Sosioekonomi.Peningkatankos hidup, peluang pekerjaan terhad dan kadar pengangguran yang tinggi, ketidakadilan dalam agihan ekonomi, kurang mam pu untuk mendapatkan kemudahan pendidikan, kesihatan yang berkualiti tinggi, interaksi sosial terbatas dan lainlain. c) Perbezaan konsep SIA dengan EIA Penilaian Impak Sosial (SIA). SIA ialah satu proses untuk mengenal pasti, meramal, menilai dan menyampaikan maklumat berkenaan dengan kesan terhadap alam sekitar manusia (kesihatan, kualiti hidup dan sosioekonomi penduduk) akibat daripada pelaksanaan sesuatu dasar, pelan, rancangan, program dan projek yang dilaksanakan dan mengesyorkan tindakan untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar manusia/ penduduk sebelum pelaksanaan projek tersebut. Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA): EIA ialah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenal pasti, meramal, menilai dan menyampaikan maklumat tentang impak terhadap alam sekitar fizikal bagi setiap projek yang dijalankan dan penjelasan tentang langkah-langkah yang perlu dijalankan bagi memastikan kesan terhadap alam sekitar fizikal diminimumkan setelah sesuatu projek itu diluluskan. d) Cara pemanasan global menjejaskan kehidupan manusia. Aktiviti ekonomi. Menjejaskan aktiviti ekonomi seperti pertanian, perikanan, pelancongan dan penternakan. Sebagai contoh, pemanasan global menyebabkan kemarau yang panjang sehingga menjejaskan pengeluaran tanaman makanan seperti padi dan gandum kepada penduduk. Cuaca panas melampau juga mengurangkan kedatangan pelancong ke sesuatu destinasi. Kesihatan. Kesihatan penduduk terjejas, wabak penyakit cepat merebak dalam keadaan cuaca panas di samping ketidakselesaan dan tekanan psikologi. Cuaca panas menyebabkan dihidrasi, penyakit katarak dan kanser kulit serta mempercepatkan rebakan penyakit seperti H1N1 dan denggi serta penyakit yang disebabkan oleh jerebu. Aktiviti domestik terjejas. Krisis bekalan air bersih kepada penduduk, interaksi sosial terhad serta aktiviti riadah dan rekreasi terganggu. Fenomena kemarau yang terhasil daripada pemanasan global menyebabkan sumber air sungai, tasik d an empangan terjejas. Seterusnya bekalan air kepada penduduk juga terjejas. e) Impak sosial akibat fenomena jerebu. Gangguan kesihatan/ penyakit seperti batuk, lelah (asma) dan sakit kerongkong. Gangguan pernafasan apabila partikel terampai yang bersaiz kecil seperti debu dan habuk disedut bersama udara. Risiko tinggi kepada pengidap asma (lelah).

30 | h a l a m a n

Risiko kemalangan. Mengurangkan jarak penglihatan pemandu hingga menyebabkan kemalangan trafik sama ada di jalan raga atau antara kapal pengangkut. Selain itu, jerebu menjejaskan penerbangan kerana mengganggu perlepasan dan mendarat. Masalah ini merugikan ekonomi. Menjejaskan aktiviti sosial seperti riadah dan bersukan. Darurat jika jerebu berIPU melebihi 300, sekolah terpaksa ditutup. Aktiviti sosial ditempat terbuka terpaksa dibatalkan dan interaksi sosial menjadi terhad. Selain itu, jerebu jugs mengotorkan bangunan dan persek!taran.

f) Maksud penilaian impak sosial. Penilaian Impak Sosial (SIA) ialah satu proses untuk mengenal pasti, meramal, menilai dan menyampaikan maklumat berkenaan dengan kesan terhadap alam sekitar manusia seperti kesihatan, kualiti hidup dan sosioekonomi penduduk akibat daripada pelaksanaan sesuatu dasar, pelan, rancangan, program dan projek yang dilaksanakan dan mengesyorkan tindakan untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar manusia/ penduduk sebelum pelaksanaan projek tersebut . g) Sebab pen ilaian impak sosial (S IA) amat diperl ukan dalam perancangan pembangunan ekonomi masa kini. Mengurangkan kesan negatif alam sekitar t e r h a d a p m a n u s i a s am a a d a d a r i s e g i kesihatan, aktiviti ekonomi atau sosial. SIA mencadangkan langkah-langkah pencegahan dan pelan kontigensi yang perlu diambil agar resiko kepada penduduk diminimakan. Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan h i d u p p e n d u d u k . S I A m e m a s t i k a n keseimbangan dan kesejahteraan Berta kualiti hidup manusia terns terjamin dan lestari dari segi kesihatan, persekitaran yang kondusif, k e s e l a m a ta n , keadilan s o s io e k o n o m i , pengurangan kos hidup dan sebagainya. h) Keberkesanan perlaksanaan p enilaian impak sosial (SIA) di Malaysia pads masa kini. Pe rlaksanaan impak sosial di Malaysia masih belum berjaya sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh: Garis panduan perlaksanaan impak sosial (SIA) di Malaysia secara komprehensif masih belum dibukukan seperti mana garis panduan EIA. Hal ini demikian kerana SIA masih belum dimaktubkan di bawah mana-mana perundangan di Malaysia. Justeru, kebanyakan agensi kerajaan menjalankannya secara bersendirian. S I A m a s i h b e l u m m e m p u n y a i k u a s a perundangan seperti mana EIA yang berada di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. i) Langkah yang diambil bagi melaksanakan penilaian impak sosial sektor perhutanan di Malaysia. Terdapat tiga langkah SIA dalam konteks sektor perhutanan, iaitu: dalam

Penilaian impak terhadap ekonomi tempatan dan sosiobudaya masyarakat tempatan. Langkah mitigasi meliputi pematuhan pelaksanaan EIA, bayaran pampasan, khidmat sokongan dan latihan. pemantauan yang meliputi pemantauan impak dan pemantauan terhadap pematuhan langkah-langkah yang telah diambil.

j) Cara langkah mitigasi dilaksanakan untuk menjaga nilai ekonomi tempatan di dalam penilaian impak sosial (SIA) sektor perhutanan di Malaysia. Memastikan semua langkah pemuliharaan Jan pemeliharaan sumber hutan dipatuhi bagi menjamin kelestarian sumber di kawasan hutan simpan kekal. Menguatkuasakan peraturan dan hukuman yang lebih tegas seperti Benda/ kompaun maksima terhadap pencerobohan akses hutan simpan kekal. Menggalakkan komuniti tempatan terlibat sama dalam pengurusan hutan simpan kekal khususnya melalui peluang kerja yang boleh ditawarkan. k) Cadangan langkah yang boleh diambil untuk meningkatkar kualiti hidup dan kesejahteraan bandar dalam kalangan penduduk bandar-bandar besar di Malaysia. Mengurargkan kos hidup di bandar dengan c a r a p e n u r u n a n h a r g a b a r a n g a n a s a s pengguna, penurunan kadar tol, penurunan harga rumah

31 | h a l a m a n

seperti mana skim PR MA dan lain-lain yang boleh meningkatkan kuasa bell pengguna. Mengurangkan kadar pencemaan udara dan air di bandar dengan cara penggunaan teknologi hijau, berkongsi kereta, penjimatan tenaga elektrik, penggunaan LRT, KOMUTER dan Monorel, penghijauan bandar dan lain-lain yang boleh mewujudkan alam sekitar yang sihat. Meningkatkan tahap keselamatan penduduk seperti pe ncegahan jenayah ragut, menambahkan pasukan peronda polls, pemasangan CCTV di tempat awam, memperkasa khidmat RELA dan sebagainya.

l) Maksud pengurusan alam sekitar. Pengurusan alam sekitar bermaksud sistem pengurusan yang melibatkan perancangan, pemantauan, perlaksanaan, penilaian dan tindak susulan untuk menjamin kelestarian sumber alam sekitar. Pengurusan alam sekitar melibatkan langkah perundangan dan bukan perundangan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. m) Sebab pengurusan alam sekitar yang lestari perlu dilaksanakan. Menjamin kelestarian sumber alam sekitar untuk kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang (pembangunan lestari). Alam sekitar yang diruskan secara berhemah dan bertanggungjawab dapat memastikan kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang. Mengurangkan kesan negatif isu alam sekitar ke etas alam sekitar fizikal dan manusia seperti mengurangkan kesan pemanasan global/ setempat, kemusnahan sumber, pencemaran sumber, kepupusan sumber dan lain-lain. n) Cadangan langkah perundangan sekitar fizikal di Malaysia. yang boleh diambil bagi menguruskan alam

Penguatkuasaan akta, peraturan dan enakmen khususnya Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 dan pelbagai akta di bawah pihak berkuasa tempatan (PBT) Memperkasa agensi pelaksana; Jabatan Alam Sekitar (JAS), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), dan Jabatan Perhutanan dengan menambah bilangan anggota penguatkuasa, m e n i n g k a t k a n k e u p a ya a n l o g i s t i k d a n peralatan untuk mengadakan rondaan dan pemantauan yang lebih kerap. Melaksanakan hukuman yang lebih berat seperti denda/kompaun yang tinggi, menyita p r e m i s d a n h a r t s , m e n a r i k b a t i k a t a u membatalkan lesen operasi dan juga penjara. L a n g k a h E I A . L a n g k a h p e n c e g a h a n , pengawalan dan penilaian terhadap sesuatu projek pembangunan yang melibatkan sumber alam sekitar. Kuatkuasa EIA mestilah lebih tegas dengan denda dan kompaun yang tinggi kepada pengusaha yang engkar.

o) Cara amalan pemuliharaan dilaksanakan dalam pengurusan sumber-sumber hutan di Malaysia. Sistem penebangan terpilih sama ada melalui Sistem Sebaya Malaya (MUS) atau Sistem Pengurusan Tebangan Memilih (SMS). Jika kaedah MUS, proses penebangan mengambil masa kitaran hidup pokok, iaitu antara 60 hingga 80 tahun. Jika melalui SMS pokok yang cukup umur (melebihi 60 tahun) dan mempunyai diameter minimum antara 45 hingga 50 sentimeter yang ditebang. Pusingan mengambil masa 30 tahun. Penanaman semula hutan. Projek perladangan hutan dan rawatan silvikultur. Kawasan hutan yang ditebang ditanam semula dengan pokokpokok kayu balak yang jangka hayatnya cepat. Antaranya spesies acacia mangium, yamane, dan batai yang tumbesarannya cepat dan jangkaan pusingan hidup selama 15 tahun sahaja. Projek ini dinamakan Perladangan Hutan Kompensatori (CFPP). Penyelidikan dan pembangunan (R&D). R & D m e m b e r i k a n p e n e k a n a n k e p a d a pembiakbakaan, mute dan pengusahasilan penyelidikan pemilihan spesies, kesesuaian spesies dengan tapak tanaman, bekalan stok tanaman, silvikultur, kajian ekonomik spesies ladang, Berta kawasan serangga dan penyakit. Selain itu, R&D dalam bidang sumber alternatif seperti penggunaan fiber dan aluminium sebagai bahan binaan bagi menggantikan kayu.

32 | h a l a m a n

p) Langkah kestrukturan yang boleh diambil bagi pengurusan cerun-cerun bukit di Malaysia. Langkah kestrukturan seperti: Penggunaan gabion (sangkar dawai yang diisi batu) yang diletakkan di kaki cerun yang telah dipotong bagi tujuan menstabilkan cerun berkenaan. Membina benteng atau tembok penahan yang diperbuat daripada batu yang dikonkritkan bagi menguatkan kaki cerun. Menyimen keseluruhan permukaan cerun bukit bagi mengurangkan proses susupan air hutan dan mengelakkan ketepuan tanih. Permukaan cerun yang dikonkrit diletakkan juga paip-paip untuk air tanih keluar. Pembinaan longkang bertingkat mengikut teres-teres yang dibina di permukaan cerun bukit. Ini bertujuan untuk memperlahankan l a r i a n a i r p e r m u k a a n d a n s e t e r u s n y a mengurangkan kadar hakisan cerun. q) Penglibatan masyarakat Malaysia daiam konteks pengurusan alam sekitar masa kini. Penglibatan masyarakat Malaysia daiam konteks pengurusan alam sekitar yang lestari masih di tahap minima disebabkan oleh kesedaran mereka masih lagi rendah. Ini dibuktikan melalui: Kempen 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) yang tidak begitu berkesan dan kurang diberi sambutan. Kadar pencemaran alam sekitar khususnya pembuangan sampah scrap masih tinggi lagi terutamanya di kawasan tumpuan )rang ramai seperti di kawasan p asar malarr dan pasar borong.

r) Cara kempen dan pendidikan slam sekitar boleh dilaksanakan secara komprehensif. Melalui kerjasama sepadu pelbagai agensi kerajaan atau kementerian seperti kerjasama Unit Pendidikan Jabatan Alam Sekitar (JAS) dengan Kementerian Pelajaran Malaysia menjalankan kempen dan projek alam sekitar peringkat sekolah/ wira alam, pengedaran majalah alam sekitar (Era Hijau) dan lain-lain. Melalui pendidikan formal di peringkat sekolah dan IPT seperti menerusi mats pelajaran Kajian Tempatan (di sekolah rendah), Geografi dan Sains (di sekolah menengah), Geografi dan Sains Alam Sekitar di IPT. Peranan media masaa sama ada media elektronik atau media cetak; TV, Radio, Web Site dan sebagainya. Menjalankan kempen/ slogan seperti "The Green World", kempen penjimatan tenaga (Earth Hour), kempen berkongsi kereta, clan kempen 3R. Peranan Badan Bukan Kerajaan (NGO) s e pe rt i W WF , Pe r sa tu an P e rl in du ng an Alam Sekitar Malaysia (EPSM), Sahabat Alam Sekitar (SAM), Persatuan Pengurusan dan Penyelidikan Alam Sekitar Malaysia (ENSEARCH) dan Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) berkerjasama dengan agensi kerajaan menjayakan kempen di camping mengadakan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong membersihkan sungai, menanam pokok bakau, membersihkan pantai clan lain-lain.

33 | h a l a m a n

KULIAH 5: lmpak Alam Sekitar dan Pengurusannya: Pembangunan Lestari Tutoria, 5 Soalan Esei Pendek a) Maksud pembangunan lestari. Pembangunan berterusan yang memenuhi k e p e r l u a n g e n e r a s i m a s a kini tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Nikmat pembangunan dapat dirasai oleh semua lapisan generasi merentas sempadan masa (kini dan akan datang) Adunan pembangunan denganusaha p e m u l i h a r a a n d a n p e m e l i h a r a a n al a m sekitar. Pembangunan amat perlu tetapi perlu dibangunkan tanpa mengorbankan alam sekitar kerana alam sekitar adalah hak warisan yang dikongsi bersama dengan generasi akan datang. b) Tiga prinsip utama pembangunan lestari. Memulihara dan mempertingkatkan asas s u m b e r . A s a s s u m b e r a l a m y a n g a d a perlu dikekalkan dan dijamin daripada eksploitasi yang berlebihan serta tidak terkawal. Pemeliharaan dan pemuliharaan perlu diadunkan serentak dengan program pembangunan yang dilaksanakan demi menjamin keberterusan sumber alam untuk generasi seterusnya M e ma st ik an ar as pe n du du k y an g b ol eh ditampung. Melaksanakan konsep daya tampung sumber alam, iaitu jumlah penduduk pada satu-satu masa mestilah boleh ditampung dengan kemampuan sumber alam yang ada. Oleh itu, kebolehupayaan daya tampung sumber alam perlu dipertingkatkan, manakala pertumbuhan penduduk pula mestilah dikawal. Mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko. Teknologi yang bersifat mesra alam perlu digembleng dan dipertingkatkan bagi menggantikan teknologi lama yang jelas memudaratkan alam sekitar. Mengelakkan bencana teknologi terhadap alam sekitar seperti kebocoran loji nuklear di samping meningkatkan teknologi pelupusan sisa. c) Sebab konsep pembangunan lestari perlu diwapkan dalam program pembangunan masa kini. Untuk menjamin keberterusan sumber alam sekitar dalam jangka panjang. Memastikan penerusan penawaran sumber semula jadi pa da masa s e ka ra ng d an a ka n d a ta ng boleh dinikmati oleh semua generasi melalui penggunaan sumber yang efektif dan tidak membazir serta mer osakkan sumber di samping pengurangan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Mengelakkan krisis dan isu alam sekitar, iaitu mewujudkan pembangunan yang berimbang antara kemajuan ekonomi dengan ekologi. Potensi ekonomi yang terdapat di sesebuah kawasan perlulah dimajukan tetapi pada masa yang sama mestilah mengelakkan kerakusan, meminimumkan pembaziran dan mengurangkan impak negatif yang boleh berlaku terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. K e s a k s a m a a n s o s i a l . M e n g e l a k k a n pembangunan yang menambahkan jurang antara golongan kaya dan miskin serta menggalakkan pembangunan yang dapat mengurangkan ketidaksamaan sosial. Agihan kekayaan ekonomi secara adil; ruang dan peluang mestilah diberikan sama rata, secara adil dan telus untuk mengelakkan penindasan, pembaziran dan masalah sosial yang boleh mengancam kesejahteraan hidup. d) Tiga komponen utama pembangunan lestari. Komponen ekonomi yang meliputi keperluan asas ekonomi untuk semua rakyat dipenuhi, pertumbuhan ekonomi yang mampan, k e c e k a p a n pengurusan e k o n o m i u n t u k mengelakkan pembaziran dan kesalahan tadbir urns, kesaksamaan dalam agihan ekonomi yang adil untuk semua rakyat bagi mengurangkan jurang antara kaya dengan miskin, dan pengurangan pengangguran serta kemiskinan. Komponen sosiopolitik. Penglibatan semua pihak dalam penggubalan da sar pembangunan; penyertaan rakyat terbanyak/ suara majoriti, kebertanggungjawaban yang tinggi dalam setiap dasar yang digubal, mengambil kira kesejahteraan rakyat dan alam sekitar serta mengekalkan identiti kebudayaan dan institusi yang harmoni. Komponen ekologi: Adunan pembangunan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem yang mengambil kira elemen alam sekitar fizikal dan manusia dalam perancangan dan perlaksanaan dasar pembangunan. Di

34 | h a l a m a n

samping mengimbangi tuntutan pembangunan dengan pengekalan sebagai sumber warisan yang menjadi hak milik bersama.

ekologi

e) Cadangan langkah untuk memastikan aras penduduk mampu ditampung oleh sumber alam di sesebuah negara. Menggubal polisi kependudukan dengan mengambil kira darjah keupayaan daya t a m p u n g s u m b e r a l a m a g a r w u j u d keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kemampuan sumber alam yang ada dalam sesebuah negara. Ke arah melahirkan penduduk optimum. Pertumbuhan semula jadi penduduk dikawal melalui program perancangan keluarga, dasar saiz keluarga kecil, penjar akkan kelahiran, kahwin lambat, meningkatkan tahap pendidikan penduduk, kerjaya wanita dan lain-lain agar kadar kelahiran boleh diperlahankan bagi memastikan keupayaan sumber alam menampung keperluan penduduk semasa. Kebolehupayaan sumber alam dipertingkatkan melalui penjanaan teknologi baharu yang cekap seperti teknologi klon, pembiakbakaan, bioteknologi, nano teknologi dan lain-lain agar kebergantungan kepada sumber alam semula jadi boleh dikurangkan. f) C a r a b a g a i m a n a p r i ns i p m e m u l i h a r a d a n nempertingkatkan asas sumber boleh dicapai. Menerusi langkah perundangan: Antaranya seperti penguatkuasaan akta/ enakmen/ peraturan, pemantauan dan penyeliaan oleh agensi pelaksana, hukuman seperti denda/ kompaun/ penjara yang lebih tegas serta m e w aj ib ka n set i ap p em aj u/ p en gu sa h a menyediakan laporan EIA dan SIA sebelum sesuatu projek dijalankan. Melalui langkah bukan perundangan seperti amalan pengurusan yang strategik serta kempen dan pendidikan alam sekitar. P e n g u r u s a n y a n g s tr a t e g i b e r g a n t u n g kepada kesan dan kes alam sekitar yang berlaku seperti langkah kestrukturan untuk mengelakkan tanah runtuh, rawatan sumber air, tanam semula hutan dan sebagainya. Kempen dan pendidikan dijalankan melalui media massa, peranan NGO dan pendidikan secara formal. g) Cadangan langkah untuk melestarikan sumber-sumber maritim di Malaysia. Langkah perundangan. Menguatkuasakan akta seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta Taman Laut Malaysia 2003, Akta Perikanan 1985 serta Akta Pelantar Benua 1966. Di camping itu, melaksanakan denda/ kompaun yang tinggi, merampas dan menyita peralatan seperti pukat tunda, kapal yang membuang enap cemar, penjara dan sebagainya oleh mahkamah. Mewartakan taman-taman maritim sebagai kawasan perlindungan seperti Taman Laut Pulau Payar, Taman Laut Pulau Tioman, Taman Laut Pulau Redang dan sebagainya. Peraturan-peraturan tertentu dikenakan untuk melindungi segala sumber hidupan laut terutama terumbu karang di kawasan berkenaan. Pengambilan spesies-spesies tertentu tanpa kebenaran pihak berkuasa perlu dikenakan tindakan yang berat seperti kompaun dan penjara. Membina tukun-tukun tiruan di laut sebagai kawasan pembiakan dan habitat pelbagai jenis hidupan laut. Tukun tiruan diberbuat daripada tayartayar yang diletakkan di laut sebagai kawasan pembiakan ikan. Menyediakan tapak pelupusan sisa atau loji rawatan sisa yang khusus sebelum sisa industri (efluen), sisa kumbahan, sisa domestik di buang atau disalirkan ke laut atau tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan dan penyaliran sisa radioaktif. Hanya sisa yang telah dirawat sahaja yang dibenarkan dibuang atau disalirkan ke laut. Kempen kesedaran yang khusus berkaitan dengan menyelamatkan sumber-sumber marin daripada ancaman kepupusan Sebagai contoh, usaha untuk menyelamatkan terumbu karang daripada serangan tapak sulaiman, kempen "Save Our Sea" yang dianjurkan oleh PBB bermula 1998.

h) Maksud Local Agenda 21 (LA 21). Agenda 21 ialah suatu program tindakan pembangunan lestari global. Angka "21" m e n a n d a k a n a b a d k e - 2 1 . L A - 2 1 l e b i h menjurus kepada usaha bersama Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dengan masyarakat setempat

35 | h a l a m a n

untuk memelihara dan memulihara alam sekitar di kawasan masing-masing. i) Cara pihak swasta dan masyarakat setempat boleh menjayakan Local Agenda 21 (LA 21). Pihak swasta dan masyarakat tempatan perlu dan boleh melibatkan diri untuk mengenal pasti dan mengkaji isu-isu alam sekitar setempat dan membentuk . pelan tindakan bersama dengan pihak PBT. Mengadakan kempen dan melibatkan diri dengan kempen penjagaan alam sekitar seperti menjayakan kempen 3R, kempen tanam semula pokok-pokok peneduh, gotongroyong membersihkan sungai dan persekitaran. Memantau dan melaporkan kepada pihak berkuasa tempatan (PBT) berkaitan dengan salah laku alam sekitar dan kesan-kesan negatif yang terdapat di kawasan masingmasing. Juga boleh berkerjasama dengan pihak media massa bagi melaporkan kes/ isuisu alam sekitar setempat. j) Penilaian keberkesanan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di Malaysia. A m a l a n p e m b a n g u n l e s t a r i d a l a m s e k t o r perhutanan di Malaysia masih tidak begitu berkesan. Hal ini demikian kerana masih terdapat hutan-hutan yang diteroka dengan rakus tanpa usaha pemuliharaan yang konkrit. Antara sebab kegagalan/kurang berkesan ialah: Kesedaran alam sekitar masih rendah lagi. Matlamat/ keuntungan ekonomi mengatasi matlamat ekologi. Kelemahan agensi penguatkuasa untuk bertindak tegas; masalah birokrasi, integriti yang rendah di kalangan pegawai, kekurangan anggota penguatkuasa dan sebagainya. Campur tangan politik dan kuasa negeri kerana sumber hutan tertakluk di bawah kuasa negeri masing-masing bukannya persekutuan.

36 | h a l a m a n

KULIAH 6: Kerjasama Antarabangsa dan Serantau dalam Konteks Pembangunan Lestari Tutorial 6 Soalan Esei Pendek a) Sebab kerjasama antarabangsa amat penting dalam konteks menangani isu alam sekitar. Kelestarian sumber alam sekitar antarabangsa. Menjamin kelestarian sumber alam sekitar global untuk kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang adalah menjadi matlamat ut ama k er ja sa ma an ta rab a ng sa d a la m konteks pembangunan lestari. Dalam hal ini kemapanan clan daya tampung sumber alam seperti sumber makanan, perikanan, air bersih perlu dipelihara dan dipulihara bagi menjamin keperluan hidup generasi kini dan akan datang sentiasa terbela. Menangani isu alam sekitar global yang m e r e n t a s s e m p a da n . I s u a l a m s e k i t a r rentas sempadan seperti fenomena jerebu, p e n c e m a r a n l a u t , p e m a n a s a n g l o b a l , oencairan ais, kemusnahan ekologi dunia Jan lain-lain sudah menjadi topik utama masyarakat dunia masa kini. Justeru itu, pelbagai perjanjian dan protokol dimenterai ) b a g i m e n g u r a n g k a n i m p a k ny a k e p a d a nanusia. P erkongsian antarabangsa(teknologi, kewangan, dan kepakaran). Keperluan ;sejagat untuk berkongsi teknologi, kepakaran, kewangan antara negara atau antara benua )bagi menangani isu alam sekitar sama ada di peringkat antarabangsa atau serantau sudah menjadi syarat utama dalam kerjasama antarabangsa masa kini. Perkongsian ini nembolehkan negara maju membantu negara sedang membangun atau negara mundur dari segi teknologi, kewangan, kepakaran, dan bantuan kecemasan ketika bencana alam. b) Cara badan bukan kerajaan (NGO) antarabangsa berperanan untuk meningkatkan kesedaran global untuk menangani isu alam sekitar. Bertindak sebagai k umpulan pendesak -erhadap sesebuah negara bagi menangani sesuatu isu alam sekitar. Sebagagi contoh, usaha GREENPEACE terhadap kerajaan ,Jepun bagi menyelamatkan ikan pans yang menjadi buruan nelayan Jepun. Berkerjasama dengan Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB) Mengenai Alam Sekitar (UNICEF) dalam konteks menjayakan kempen kesedaran terhadap masyarakat dunia. Misalnya, kempen "Earth Hour" dan kempen penghijauan bumf ("The Green World"). c) Dua bentuk kerjasama antarabangsa masa kini. Dua bentuk kerjasama antarabangsa dalam korteks pembanguna lestari ialah: Persidangan serta deklarasi. Protokol serta perjanjian. d) Kepentingan persidangan Stockholm di Sweden pada tahun 1972 dalam konteks pembangunan lestari. Menjadi titik tolak utama untuk konsep pembangunan berterusan atau lestari dibincangkan secara serius berasaskan Laporan Brundtland. Persidangan tersebut melahirkan konsep pembangunan lestari, iaitu pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa mengabaikan kemampuan generasi a kan datang untu k me menuhi keperluan mereka. Persidangan tersebut juga mengiktiraf masalah alam sekitar sebagai masalah sejagat/ global. Justeru, demi kemaslahatan bersama dasar pembangunan lestari yang seragam perlu diwujudkan oleh semua negara. e) Fokus utama persidangan Rio De Janerio, Brazil pada tahun 1992. Memfokuskan kepada usaha untuk memelihara dan memulihara k e p e l b a g a i a n b i o l o g i global sebagai warisan bersama. Setiap negara anggota persidangan bersetuju untuk melindungi biodiversiti yang ada, melibatkan masyarakat tempatan dalam usaha pemuliharaan biodiversiti, melindungi dan membaik pulih habitat yang telah dirosakkan, memelihara spesies yang diancam kepupusan, mengadakan kajian" impak setiap projek pembangunan terhadap alam sekitar serta mewujudkan satu sumber informasi biodiversiti dunia. f) Maksud Agenda 21.

37 | h a l a m a n

Agenda 21 merupakan Pelan Tindakan Pembangunan Mapan di p eringkat global yang dipersetujui bersama khususnya dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Agenda 21 menekankan alam sekitar dan pembangunan yang seimbang dan mampan. Angka "21" menandakan abad ke-21.

g) Intipati utama persidangan Johannesburg. Afrika Selatan pada tahun 2002. Fokus kepada p elan tindakan yang konkrit u n t u k m e r e a l i s a s i k a n p r i n s i p - p r i n s i p pembangunan lestari (berterusan). Terdapat 8 prinsip pembangunan lestari yang telah dikemukakan. Kunci utama persidangan ini ialah keperluan u n t uk me m ba smi k e mi sk in an , k aw al an penduduk, pengagihan dan pengurusan sumber alam yang cekap dan optimum agar kesejahteraan hidup dapat dinikmati oleh generasi masa kini tanpa mengorbankan keperluan generasi akan datang h) Sebab Conpenhagen Accord diwujudkan. Conpenhagen Accord diwujudkan bagi menggantikan Protokol Kyoto yang dianggap gaga) u n tu k mengawal p e l ep a s a n gas rumah hijau. Kegagalan ini kerana Protokol Kyoto tidak mendapatkan sokongan global khususnya beberapa negara utama pengeluar karbon seperti China, Amerika Syarikat, India, Australia dan Britain. Justeru, Conpenhagen Accord menuntut komitmen negara kaya dan negara membangun bagi melaksanakan pembangunan ekonomi tanpa karbon (karbon neutral). Perlepasan karbon dioksida perlu dikurangkan menjelang 2020 bagi memastikan kenaikan suhu dunia tidak melebihi 2C. (i) Perbezaan objektif Protokol Montreal 1987 dengan Protokol Kyoto 1997. Protokol Montreal dibentuk bagi menangani masalah penipisan lapisan ozon global bagi mencapai pembangunan lestari. Protokol Kyoto pula bermatlamat untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global. j) Penilaian keberkesanan perlaksanaan Protokol Kyoto, 1997. Protokol Kyoto gaga) dalam konteks mengawal pembebasan gas karbon dioksida dunia kerana tidak dipatuhi oleh negara-negara perindustrian/ negara-negara maju khususnya Amerika Syarikat. Justeru, PBB melahirkan pula "Conpenhagen Accord" pada tahun 2009 bagi menggantikan Protokol Kyoto. k) Cara isu jerebu rentas sempadan diatasi di peringkat serantau ASEAN. Isu jerebu rentas sempadan di peringkat ASEAN diatasi melalui kerjasama antara negara serantau yang melibatkan: Kerjasama antara negara untuk memadamkan kebakaran hutan di Indonesia yang menjadi pu n c a utama fenomena jerebu rentas sempadan. Sebagai contoh, Malaysia menghantar pasukan Bomba khas untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Kerjasama mengadakan usaha pembenihan awan di kawasan kebakaran hutan bagi menurunkan hujan tiruan dan seterusnya memadamkan kebakaran. Membenarkan kerajaan Indonesia mengambil tindakan tegas mengenakan denda/ kompaun kepada mana-mana Syarikat dari negara jiran yang menjalankan pembersihan ladang secara tebang dan bakar yang dilakukan secara tidak sah. l) Kandungan utama Pelan Tindakan Jerebu Serantau yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN pada tahun 2002. Terdapat tiga kandungan Pelan Tindakan Jerebu Serantau (Regional Haze Action Plan): Mencegah kebakaran hutan dan tanah melalui dasar pengurusan dan penguatkuasaan yang lebih balk. Mewujudkan mekanisma untuk memantau kejadian kebakaran hutan dan tanah. Mempertingkatkan keupayaan melawan kebakaran hutan dan tanah dan langkahlangkah tebatan di rantau ini. m) Peranan Malaysia dalam konteks menangani isu jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Malaysia berjaya memainkan peranan aktif dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Antaranya ialah: Menghantar pasukan Bomba khas untuk memadamkan kebakaran hutan di

38 | h a l a m a n

Kalimantan dan Sumatera. Menyediakan khidmat kepakaran, peralatan dan logistik bagi m e n j a l a n k a n u s a h a p e m b e n i h a n a w a m d i K a l i m a n t a n d a n Sumatera, Indonesia. Membantu Indonesia dalam usaha untuk mengesan titik pangs (hot spot) melalui satelit dan teknologi penderiaan jauh.

n) Cara pencemaran maritim di Selat Melaka berlaku. Pencemaran maritim di Selat Melaka berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor. Antaranya seperti: Aktiviti domestik seperti pembuangan sampah scrap, kumbahan dan sisa restoran ke dalam laut/ pinggir pantai yang berdekatan dengan premis masing-masing. Penyaliran sisa toksik dari sektor perindustrian k h u s u s n y a i n d u s t r i p e m p r o s e s a n d a n petrokimia. Tumpahan minyak dan enap cemar akibat perlanggaran kapal tangki. Antara aktiviti t e r s e b u t , p e r l a n g g a r a n a p a l t a n g k i memberikan impak alam sekitar yang paling besar kesan tumpahan minyak mentah ke permukaan laut. o) Bentuk-bentuk kerjasama yang berlaku dalam kalangan negara Asia Tenggara bagi mengawal pencemaran taut di Selat Melaka. Antara bentuk kerjasama ialah: Perkongsian maklumat, teknologi, sumber tenaga dan kepakaran dalam kalangan negara ASEAN berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar dan keselamatan maritim Selat Melaka. Usaha sama memantau pencemaran dan keselamatan maritim melalui inisiatif "Eye in the Sky" yang melibatkan rondaan laut dan udara melibatkan agensiagensi keselamatan negara-negara pesisir Selat Melaka. p) Langkah-langkah kontigensi yang boleh diambil sekiranya berlaku tumpahan minyak akibat perlanggaran kapal tangki di perairan Selat Melaka. Antara langkah kontigensi ialah: Mengepung dan mengumpul tumpahan minyak di satu lokasi sahaja supaya tidak merebak ke tempat lain. Kepungan menggunakan pukat dan pelampung. Menggunakan dispersent dan bahan kimia untuk menghalang rebakan akibat proses pembauran. Membersihkan p antai sekiranya ketulanketulan minyak yang tumpah sudah berada di zon pinggir pantai.

39 | h a l a m a n

KERTAS MODEL STPM PENGGAL 3 BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [20 Markah] 1 (a)Takrifan kitar karbon. P r o s e s [ p e n g a m b i l a n, p e n g g u n a a n d a n pengembalian] karbon dioksida di udara melalui [proses fotosintesis dan pernafasan] secara berterusan/ berkesinambungan]. Kunci Idea 1. pengambilan, penggunaan clan pengembalian = IM 2. proses fotosintesis dan pernafasan = 1 M 3. berterusan/berkesinambungan. = 1M MAX = 3 MARKAH (b)Dua punca yang menyebabkan peningkatan karbon dioksida di atmosfera. Kod Punca Peningkatan Karbon Dioksida di Atmosfera Industri pemprosesan seperti industri pemprosesan getah, kelapa sawit dan petrokimia yang membebaskan asap yang mengandungi karbon dioksida ke Jars. Pengangkutan khususnya lori dan bas yang menggunakan minyak diesel/ tanpa plumbum. Karbon dibebaskan akibat proses pembakaran bahan api yang tidak lengkap. Pemarkahan: 2 isi x 2 markah = MAX 4 markah Markah

B1

B2

MAX 4

(c) Pengaruh peningkatan gas karbon dioksida terhadap peningkatan suhu. Gas karbon dioksida adalah sejenis gas rumah hijau yang bertindak [lutsinar kepada bahangan m ata h ar i t et ap i le ga p ke pa da b ah an ga n bumi]. Pertambahannya akan menyebabkan [kesan rumah hijau] apabila [bahangan bumi diperangkap] olehnya. Kesannya, indeks suhu sekitar akan meningkat. Kunci Idea 1. lutsinar kepada bahangan matahari tetapi legap kepada bahangan bumi = 1M 2. kesan rumah hijau = 1M 3. bahangan bumf diperangkap = 1 M MAX = 3 MARKAH 2 (a) Maksud fenomena penyahhutanan. Penyahhutanan ialah [kejadian kemusnahan hutan] [secara besar-besaran] (skala luas). Kunci Idea 1. kejadian kemusnahan hutan = 1M 2. secara besar-besaran = 1M MAX = 2 MARKAH (b) Cara fenomena penyahhutanan mengganggu sistem ekologi setempat. Kod Fenomena Penyahhutanan Mengganggu Sistem Ekologi Setempat Kepelbagaian spesies flora dan fauna musnah. Flora seperti pelbagai jenis pokok kayu balak dan herbs, manakala fauna pula ialah hidupan liar yang terancam/pupus.

Markah

B1

40 | h a l a m a n

B2

Kemusnahan habitat, iaitu tempat tinggal haiwan dan juga memusnahkan rantaian makanan kerana penyahhutanan akan menghapuskan peranan tumbuhan Sebagai pengeluar dalam rantaian makanan.

Pemarkahan: 2 isi x 2 markah = MAX 4 markah (c) Dua langkah perundangan untuk memelihara hutan di Malaysia. Kod C1 Melaksanakan akta dan pewartaan hutan simpan. Akta Perhutanan Negara 1984/ Akta Hidupan Liar/ mewartakan hutan simpan/ rizab hutan/ Taman Negara/ dan pengharaman aktiviti pembalakan, pemburuan dan lain-lain di bawah akta dan peraturan berkenaan. C2 Penguatkuasaan; kawal selia dan pemantauan/ rondaan/ tangkapan/ hukuman seperti denda/ kompaun maksimum RM500000 atau penjara (1 hingga 20 tahun), membatalkan lesen operasi dan lain-lain. Langkah Perundangan untuk Memelihara Hutan di Malaysia

MAX 4

Markah 2

Pemarkahan: 2 isi x 2 markah = MAX 4 markah

MAX 4

41 | h a l a m a n

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA [20 Markah] 3 (a) Cara penipisan lapisan ozon berlaku. Melalui aktiviti [perindustrian dan domestik/penggunaan penyaman udara, maka gas [kloroflorokarbon (CFCs dan gas halon] dibebaskan. Di ruang statosfera gas-gas ini bertindak dengan memutuskan ikatan kovalen ozon (0 3 )] melalui [tindak balas berantaian] apabila gas CFCs terkena sinaran UV. Kesannya, bahangan matahari lebih banyak masuk ke permukaan bumi. Pemarkahan: Aktiviti (1M) + Output (1M) + Proses (2M) Punca + Proses = MAX 4 Markah (b) Dua kesan langsung penipisan lapisan ozon terhadap alam sekitar fizikal. Kod B1 B2 Kesan langsung penipisan lapisan ozon terhadap alam sekitar fizikal Suhu tinggi:pemanasan global Pencairan litupan ais kutub; peningkatan aras lautan Markah 1 1 MAX 2

Pemarkahan: Mana-mana 2 isi x 1 markah = MAX 2 markah (c) Dua kesan pemanasan global terhadap alam sekitar manusia. Kod Kesan Pemanasan Global Terhadap Alam Sekitar Manusia

Markah

C1

Aktiviti Ekonomi: Menjejaskan aktiviti ekonomi pertanian/ perikanan/ pelancor,gan/ penternakan. Contoh huraian: Pemanasan global menyebabkan kemarau yang panjang sehingga menjejaskan pengeluaran tanaman makanan seperti padi dan gandum kepada penduduk. Kesihatan: Kesihatan penduduk terjejas wabak penyakit/ ketidakselesaan/ tekanan dan lain-lain. Contoh huraian: Cuaca panas menyebabkan dihidrasi, penyakit katarak dan kanser kulit serta mempercepatkan rebakan penyakit seperti H1N1, denggi dan lain-lain di samping penyakit yang disebabkan oleh jerebu. DomestiK: Krisis bekalan air bersih kepada penduduk/ interaksi sosial terhad/ aktiviti riadah dan rekreasi tergganggu dan sebagainya. Contoh huraian: Fenomena kemarau yang terhasil daripada pemanasan global akan menyebabkan sumber air sungai tasik dan empangan terjejas. Seterusnya bekalan air kepada penduduk juga terjejas.

C2

C3

Pemarkahan: Mana-mana 2 isi x 2 markah = MAX 4 markah

MAX 4

42 | h a l a m a n

4 (a) Perbezaan kandungan antara Protokol Montreal dengan Protokol Kyoto. Kod Al Perbezaan Kandungan antara Protokol Montreal dengan Protokol Kyoto Protokol Montreal dibentuk bagi menangani masalah penipisan lapisan ozon global Manakala Protokol Montreal pula dibentuk bagi mengurangkan pembebasan gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global. Markah 1

A2

1 MAX 2

Pemarkahan 2 isi x 1 markah = MAX 2 markah

(b) Kepentingan kerjasama antarabangsa untuk menangani isu alam sekitar. Kod Kepentingan Kerjasama Antarabangsa untuk Menangani Isu Alam Sekitar. Kepentingan untuk perkongsian; Kongsi modal, teknologi, kepakaran, kewangan antara negara/antara benua/ antara kelompok/ kesatuan di peringkat antarabangsa/ serantau/sejagat/ global. Kepentingan untuk kelestarian sumber; Menjamin kelestarian sumber alam sekitar global untuk kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang (pembangunan lestari). Markah

B1

B2

Kepentingan untuk menangani isu alam sekitar global; Mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal sejagat/global seperti B3 mengurangkan kesan pemanasan global, pencairan ais, kemusnahan ekologi dan pencemaran rentas sempadan dan lain-lain yang bersifat serantau dan global. Permarkahan: Mana-mana 2 isi x 2 markah = MAX 4 markah

MAX 4

(c) Cara negara-negara ASEAN berkerjasama untuk menangani isu jerebu rentas sempadan. Kod Markah Cara Negara-negara ASEAN Berkerjasama Untuk Menangani Isu Jerebu Rental sempadan

Negara-negara ASEAN berkerjasama untuk menangar, isu jerebu rentas sempadan melalui Pelan Tindakan Jerebu Serantau (Regional Haze Action Plan) yang telah dibentuk dan disepakati bersama iaitu: Mencegah, kebakaran hutan dan tanah melalui dasar pengurusan dan penguatkuasaan undangundang yang lebih tegas seperti membenarkan pihak berkuasa Indonesia mengenakan denda/kompaun kepada mana-mana syarikat yang menjalankan pembakaran terbuka hutan. Mewujudkan mekanisme untuk memantau kejadian kebakaran hutan dan tanah dengan lebih cepat seperti memantau trend titik panas (hotspots) melalui teknologi satelit dan menyalurkan maklumat kepada negara Indonesia.

C1

C2

43 | h a l a m a n

C3

Mempertingkatkan keupayaan untuk melawan kebakaran hutan melalui langkah Pencegahan Kebakaran (Sub Regional Fire Fighting Arrangement) bagi Borneo dan Sumatera yang dianggotai oleh pasukan Bomba dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Pemarkahan: Mana-mana 2 isi x 2 markah = MAX 4 markah

MAX 4

44 | h a l a m a n

Anda mungkin juga menyukai