Anda di halaman 1dari 3

Sejarah Perkembangan Tamdun Islam Zaman Nabi Muhammad Tempoh 610M-632M Peristiwa/Perubahan penting Menerima wahyu Pertama di Gua

a Hira. Hijrah pertama dan kedua ke Habsyah. Peristiwa srak dan Mikraj. Hijrah !mat s"am dari #$ta Mekah ke Madinah. %ermu"anya &ahun Hijri. Ne'ara s"am Pertama di bentuk di Madinah. !ndan'-undan' Ne'ara Pertama da"am s"am iaitu (Pia'am Madinah. Peperan'an pertama da"am s"am iaitu Peran' %adar. Pembukaan #$ta Mekah. Memeran'i '$"$n'an Murtad. Mun1u"nya nabi pa"su..Musai"amah *"#a22ab0 Me"uaskan per"uasan kuasa s"am. Pen'umpu"an ayat *"-3uran..4k$ran dari +amainya hu))a2 yan' 'u'ur seba'ai ,yuhada di medan peran'0 Per"uasan #uasa di'erakkan ke Ne'ara yan' dikuasai Parsi dan %y2antine. Per"u1utan 5awatan Pan'"ima &entera dari #ha"id *"-6a"id kepada *bu !baidah. Penak"ukan %aitu" Ma-dis. Penak"ukan #$ta skandariah. Mewujudkan %aitu"ma" dan maj"is ,yura. Men'atur !rusan #ehakiman da"am s"am. 7ibunuh ketika ,aidina !mar sedan' s$"at ,ubuh. Me"uaskan "a'i per"uasan kuasa sehin''a ke pu"au 9yprus. Men'umpu" dan membukukan *"-3uran. #empen menentan' %y2antine. %er"aku pember$ntakan akibat ketidakpuasan hati men'enai pemerintahan ,aidina !sman. +umah ,aidina !sman dikepun' dan te"ah dibunuh den'an kejam. Menyatukan !mat s"am yan' berpe1ah.

#hu"a)a *r+asyidin

*bu %akar *s,iddi- .632M63/M0 .11H-13H0

!mar *"-#hattab .63/M-6//M0 .13H-23H0

!sman %in *))an .6//M-686M0 .23H-38H0

*"i %in *bi &a"ib

Sejarah Perkembangan Tamdun Islam .686M-661M0 .38H-/0H0 &er"ibat da"am peran' !nta. ,aidina *"i menukar kesemua Gaben$r yan' di"antik semasa pemerintahan ,aidina !sman. Memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke #u)ah. ,aidina *"i ju'a te"ah dibunuh dan berakhirnya pemerintahan #hu"a)a *r+asyidin. ,istem #ha"i)ah diperkena"kan dan Muawiyah seba'ai #ha"i)ah s"am yan' pertama. ,eran'an ke atas 9$nstantin$p"e #ha"i)ah *bdu" Ma"ik menjadikan %ahasa *rab seba'ai bahasa rasmi kerajaan. #empen menentan' kaum %arbar di *)rika !tara. #eka"ahan tentera !mmaiyyah di #u)ah; ra- ditan'an tentera *bbasiyyah. Harun a"-+ashid menjadi kha"i)ah. %er"akunya seran'an ke atas se"atan Peran1is. Peran' saudara di antara *"-*min dan *"Ma<mun. *"-*min terbunuh dan *"Ma<mun menjadi kha"i)ah. &entera ,a"ib menawan %aitu"mu-addis. Mereka membunuh semua penduduknya. Penak"ukan %aitu" Ma-dis di bawah pimpinan ,a"ahuddin *"-*yubi. Masjid %esar 9$rd$ba siap dibina Hu"a'u #han pan'"ima tentera M$n'$" men'han1urkan %a'hdad menjadi titik n$ktah ba'i #erajaan bani *bbasiyyah. #anun ,u"eiman- Perundan'an yan' mempertahankan dan membe"a nyawa;harta dan keh$rmatan indi?idu tanpa men'ena" ban'sa dan a'ama. ,u"tan Muhammad a"-@atih menjadi pemerintah .Aaman #eemasan &urki !thmaniyah0. Mewujudkan jawatan kadi dan Mu)ti. &entera !thmaniyyah menewaskan

#erajaan %ani !maiyah

.660M-:80M0 ./0H-132H0

#erajaan %ani *bbasiyyah

.:80M-12:/M0 .132H-686H0

#erajaan %ani !thmaniyah.&urki !thmaniyah0

.12==M-1=2/M0 .6>1H-1306H0

Sejarah Perkembangan Tamdun Islam tentera ,erb di #$s$?$. Per"emba'aan !thmaniyyah di"u"uskan. Memperkena"kan jawatan ,heikh-u"- s"am atau #etua !"ama ba'i men'e"uarkan @atwa. #erajaan &urki !thmaniyah di'u"in'kan hasi" +e?$"usi &urki yan' diketuai $"eh Musta)a #ama" *ttartuk.