Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERTAS MAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM j-QAF DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH TAHUN 2013

TUJUAN 1. Kertas ini dikemukakan bertujuan untuk memaklumkan kepada ahli mesyuarat pelaksanaan program j-QAF di sekolah-sekolah rendah untuk tahun 2013.

LATAR BELAKANG 2. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Kali Ke-201 Bil. 04/2012 bertarikh 2 Oktober 2012 telah bersetuju untuk melaksanakan Program j-QAF di semua sekolah rendah pada tahun 2013. Sehingga tahun 2012 sebanyak 4875 buah sekolah rendah telah melaksanakan Program j-QAF. Baki sekolah yang layak tetapi belum melaksanakan Program j-QAF pada tahun 2013 adalah sebanyak 2053 buah sekolah (rujuk Lampiran A). Jumlah keperluan guru j-QAF (GJQ) yang perlu diisi bagi memenuhi keperluan unjuran guru tahun 2013 ialah sebanyak 3,834 orang. Sebanyak 927 buah sekolah akan dibekalkan guru j-QAF, manakala sebanyak 1,126 buah sekolah akan melaksanakan program tersebut dengan menggunakan tenaga Guru Penolong Agama (GPA) sedia ada di sekolah (rujuk Lampiran B).

3.

4.

PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN 5. Proses pengambilan dan penempatan guru pelatih Program j-QAF untuk pengisian tahun 2013 dan pelaksanaan Program j-QAF dengan menggunakan tenaga GPI sedia ada di sekolah.

5.1.

Pendaftaran Guru Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) di Institut Pendidikan Guru (IPG) a. Guru LPBS j-QAF akan mendaftar di IPG pada 17 hingga 21 Disember 2012 sebagai interaksi pertama di IPG masing-masing. b. Pegawai j-QAF negeri akan dijemput oleh pihak IPG untuk memberi taklimat berkaitan pelaksanaan Program j-QAF dan mekanisme penyerahan surat penempatan di Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) pada 2 Januari 2013 kepada guru LPBS j-QAF.

5.2.

Penempatan Guru ke Sekolah a. Guru LPBS j-QAF akan ditempatkan ke sekolah pada 2 Januari 2012 dan dikehendaki mendapatkan surat penempatan di JPN masingmasing. Oleh itu, pihak Sektor pendidikan Islam (SPI) JPN bersama dengan Sektor Pengurusan Sekolah (SPS) dikehendaki mengatur proses penyerahan surat kepada calon. b. Pihak JPN dicadangkan agar mengadakan sesi taklimat kepada guru LPBS j-QAFsebelum mereka ke sekolah.

5.3.

Makluman Kepada Pihak Sekolah a. Surat siaran berkaitan pelaksanaan program j-QAF akan dihantar kepada JPN sebelum penempatan guru LPBS j-QAF ini di sekolah. b. Pihak JPN dicadangkan mengadakan sesi taklimat kepada pihak sekolah dalam tempoh 24 28 Disember 2012. c. Antara perkara yang boleh ditaklimatkan adalah berkenaan pelaksanaan Program j-QAF 2013 di semua sekolah rendah dari Tahun 1 hinggaTahun 6 dengan bekalan GJQ atau menggunakan tenaga GPI sedia ada di sekolah. d. Perkara lain yang boleh dimaklumkan adalah beberapa perubahan yang telah diputuskan dalam Mesyuarat Task Force j-QAF pada 14 Disember 2012 berkaitan program ini.

5.4.

Pelaksanaan Program j-QAF 2013 a. Program j-QAF dilaksana di semua sekolah rendah, dariTahun 1 hinggaTahun 6 seperti di Lampiran C:

5.5.

Latihan Guru Sedia Ada a. Sekolah yang mempunyai bilangan murid yang beragama Islam kurang daripada 30 orang (satu sekolah) tidak akandihantar GJQ.
2

b. GPI sedia ada hanya mengajar Model Khatam al-Quran, Model Tasmik dan Model Kem Bestari Solat kerana model-model ini dapat dilaksanakan tanpa latihan khusus. c. Guru-guru ini akan diberi pendedahan Program j-QAF selewatlewatnya pada Mac 2013. 6. Mesyuarat Pasukan Petugas Khas Program j-QAF Bil 2/2012 bertarikh 14 Disember 2012 yang telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (TKPPM) yang berbahagia Tuan Haji Sufaat bin Tumin telah memutuskan perkara berikut; PelaksanaanPenilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) untuk Program j-QAF boleh diteruskan. Surat Siaran KPM Bil.20 Tahun 2012 yang telah memansuhkan peperiksaan setara mulai 1 Januari 2013 hanya terpakai bagi peperiksaan setara kelolaan JPN Negeri sahaja. Berikutan wujud kekangan berkaitan pelaksanaan Model Bahasa Arab di SJKC / SJKT, pihak KPM mencadangkan agar mewujudkan modul Integrasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab khusus untuk SJKC dan SJKT. Buat masa ini Model Bahasa Arab di SJKC / SJKT masih dikekalkan. Bagi sekolah yang boleh melaksanakan model ini, maka pelaksanaannya wajar diteruskan. GJQ yang telah dilantik boleh diganti kerana mereka terlibat dengan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Agihan waktu Pendidikan Islam Tahun 1 hinggaTahun 6 adalah sama sepanjang tahun seperti KSSR (3 waktu Quran, 2 Ulum, 1 Jawi) di Sekolah Kebangsaan (SK) dan SJKC / SJKT (2 Quran, 1 Ulum, 1 Jawi). Oleh yang demikian, pelaksanaan 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua adalah dimansuhkan.

6.5.

Kaedah kolaboratif dalam program j-QAF adalah seperti berikut: a. Ulum Syariah hanya melibatkan GPI sahaja yang mengajar. b. P&P Khatam Al-Quran melibatkan GPI bersama seorang(1) atau dua (2) GJQ. c. P&P Pemulihan Jawi yang dikendalikan oleh GJQ hendaklah dilaksanakan serentak dengan P&P Jawi yang dikendalikan oleh GPI bagi kelas yang perlu sahaja.

6.6.

GJQ sepatutnya tidak dibenarkan menukar opsyen kepada Guru Media atau jawatan luarnorma yang lain. Pihak JPN negeri diminta melaporkan jumlah
3

GJQ sejak tahun 2005 yang telah bertukar opsyen di samping jumlah mereka yang telah bertugas di PPD, JPN, KPM dan MSD.

PENUTUP 7. Ahli mesyuarat dengan hormatnya dipohon mengambil maklum tentang pelaksanaan Program j-QAF tahun 2013.

Disediakan oleh,

Unit Program j-QAF, KKQ dan Prasekolah Sektor Operasi Pendidikan Islam Bahagian Pendidikan Islam 17 Disember 2012

LAMPIRAN A

ANALISA SEKOLAH YANG AKAN MELAKSANAKAN PROGRAM j-QAF TAHUN 2013DAN PERLU DIHANTAR GURU LPBS
ANALISA SEKOLAH j-QAF 2013 YANG PERLU DIHANTAR GURU LPBS
BIL NEGERI JUMLAH SEK j-QAF 2005-2012 603 388 413 142 201 418 186 495 62 439 337 557 458 148 17 11 4875 2 277 593 15 6 21 13 0 2 3 138 116 13 2 1 22 38 53 45 100 2 73 7 64 60 19 1 1 1 1 8 5 0 0 1 1 11 2 1 1 2 BILANGAN SEKOLAH PROGRAM j-QAF KOHOT 2013 SK SJKC 62 48 1 1 3 5 1 1 7 SJKT SK Khas 1 SK Asli 1 2 SABK K9 Model Khas JUMLAH SK 2013 64 52 1 32 42 60 54 129 5 76 12 202 176 20 0 2 927 JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JOHOR KEDAH KELANTAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PULAU PINANG PERAK PERLIS SELANGOR TERENGGANU SABAH SARAWAK W.P KUALA LUMPUR W.P.LABUAN W.P PUTRAJAYA

667 440 414 174 243 478 240 624 67 515 349 759 634 168 17 13 5802

LAMPIRAN B ANALISA KEPERLUAN GURU j-QAF TAHUN ANALISA KEPERLUAN PERJAWATAN GURU j-QAF 2013 2013
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NEGERI PI JOHOR KEDAH KELANTAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PULAU PINANG PERAK PERLIS 27 6 13 3 11 5 30 4 155 17 7 2 305 31 42 59 54 129 4 76 11 199 176 19 2 917 6 1 1 0 0 1 15 10 KEPERLUAN PERJAWATAN SEKOLAH KOHOT 2013 BA 63 52 1 1 P.KHAS 1 JUMLAH 79 62 1 59 48 72 57 140 10 106 16 354 193 27 0 4 1228 1284 1064 258 PI 238 39 114 66 30 115 44 65 3 195 54 70 217 32 2 107 35 1 KEPERLUAN PERJAWATAN SEKOLAH SEDIA ADA BA 267 10 94 56 168 103 15 38 3 151 16 P.KHAS 15 17 21 10 6 9 9 44 2 48 25 20 21 10 1 JUMLAH 520 66 229 132 204 227 68 147 8 394 95 90 345 77 4 0 2606 JUMLAH KESELURUHAN 599 128 230 191 252 299 125 287 18 500 111 444 538 104 4 4 3834

10 SELANGOR 11 TERENGGANU 12 SABAH 13 SARAWAK 14 W.P KUALA LUMPUR 15 W.P.LABUAN 16 W.P PUTRAJAYA JUMLAH

* Data diperolehi daripada Pegawai j-QAF negeri pada 23 - 25 Oktober 2012

LAMPIRAN C

BENTUK PELAKSANAAN PROGRAM j-QAF TAHUN 2013


BI L JENIS SEKOLA H Sekolahk ohot 2005 2008

GURU j-QAF

PELAKSANAAN

MODEL j-QAF Khatam Al-Quran PemulihanJawi Bahasa Arab Tasmik BestariSolat

Guru j-QAF telahditempat kan di sekolahini

Program j-QAF dilaksanakansehinggatahunenam

Guru j-QAF Sekolahk telahditempa ohot tkan di 2009 sekolahini

Pelaksanaan Program inibarusampaiketahun lima Bagitahunenam, bolehdilaksanakandengan GPI sediaadakalautakcukuptenaga Guru j-QAF

Bagitahunenam, sekiranyatakcukupbekala n Guru j-QAF hanyamelaksanakan model berikut: Khatam Al-Quran Tasmik BestariSolat

Sekolahk ohot 2011

Guru j-QAF telahditempat kan di sekolahini

Pelaksanaan Program inibarusampaiketahuntiga Bagitahunempat, lima danenam, bolehdilaksanakandengan GPI sediaadakalautakcukuptenaga Guru j-QAF

Bagitahunempat, lima danenam, sekiranyatakcukupbekalan Guru j-QAF hanyamelaksanakan model berikut: Khatam Al-Quran Tasmik BestariSolat Bagitahuntiga, empat, lima danenam, sekiranyatakcukupbekalan Guru j-QAF hanyamelaksanakan model berikut: Khatam Al-Quran Tasmik BestariSolat

Sekolahk ohot 2012

Guru j-QAF telahditempat kan di sekolahini

Pelaksanaan Program inibarusampaiketahundua Bagitahuntiga, empat, lima danenam, bolehdilaksanakandengan GPI sediaadakalautakcukuptenaga Guru j-QAF

Sekolahk ohot Pelaksanaan Program di tahunSatu Sekolah yang 2013 dihantar guru (SK, Tetapikalaubilanganmuriddankelassedikitbolehdiperlua j-QAF SABK skanterusketahunberikutnya DLL)

Tahunsatu, atautahunberikut yang sesuaidenganwaktu Guru j-QAF bolehmelaksanakankese mua model Tahun yang tiada Guru jQAF hanyamelaksanakan Model Asas Khatam Al-Quran Tasmik BestariSolat Hanyamelaksanakan Model Asas Khatam Al-Quran Tasmik BestariSolat PelaksanaanB.Arabditang guhsehingga Guru B.Arabditempatkan

Sekolah yang Sekolahk tidakdihantar ohot Guru j-QAF 2013 Pelaksanaandaritahun 1 hinggatahun 6 (SK, Pelaksanaan SABK dengan GPI DLL) atau GTPI sediaada

SJKC / SJKT Kohot 2013

Pelaksanaantahun 1 Dihantar GJQ bolehdiperluaskanketahunseterusnyakalaucukupmasa guru

Khatam Al-Quran Tasmik BestariSolat PemulihanJawi

PelaksanaanB.Arabditang guhsehingga Guru B.Arabditempatkan Khatam Al-Quran Tasmik BestariSolat

SJKC / SJKT kohot 2013

Pelaksanaan dengan GPI atau GTPI sediaada

Pelaksanaandaritahun 1 hinggatahun 6 PelaksanaanB.Arabditang guhsehingga Guru B.Arabditempatkan

10