Anda di halaman 1dari 7

UJIAN 1

MAC 2014
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
NAMA: _____________________________
TARIKH: __________

TINGKATAN:_____________

_________________________________________________________________________
_________
Soalan Objektif
Pilih jawapan yang betul. Jawab semua soalan berikut.
1. Tuhan menciptakan manusia untuk
A. mensia-siakan kehidupan
B. menangisi kekurangan diri
C. melakukan sesuatu perkara yang buruk
D. menjalani kehidupan dengan lebih sempurna
2. Yang manakah berikut TIDAK menggambarkan amalan bersikap amanah dalam
kehidupan seharian pelajar?
A. Menyimpan rahsia kawan
B. Memulangkan wang yang dipinjam
C. Menyampaikan pesanan kepada guru
D. Menumpukan perhatian semasa guru mengajar
3. Azman : Devi, kenapa keputusan peperiksaan kamu merosot?
Devi : Saya banyak ketinggalan kelas kerana menghadiri
latihan bola baling.
Devi perlu mengamalkan nilai...............
A. Kerajinan
B. Hemah Tinggi
C. Kesederhanaan
D. Mematuhi peraturan dan undang-undang
4 Ayah : Raju, ayah harap kamu janganlah terlibat dalam akitiviti yang menjejaskan nama
baik diri dan keluarga.
Nilai yang perlu diamalkan oleh Raju ialah...
I Rasional
II Toleransi

III Kerajinan
IV Harga diri
A. I dan IV
B. II dan III
C. I, II dan IV
D. I, II, III dan IV

Seseorang yang memerlukan


bantuan

Kawan-kawan

Memegang janji

Seseorang yang baru dikenali

Keluarga
Rajah 1

5. Pilih penerangan nilai yang tepat berdasarkan maklumat dalam Rajah 1


A. Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta
kewajipan dengan sempurna.
B. Kesanggupan bertolak ansur dan mengawal diri demi kesejahteraan.
C. Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang
lain
D. Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan
orang lain.
6 . Orang yang mempunyai nilai kepercayaan kepada Tuhan
I.

Bersembahyang

II.

Bersyukur kepada Tuhan

III.

Amanah

IV.

Bebas dari segala kesusahan di bumi

A. I dan II
B. I dan III
2

C. II dan IV
D. I, II, III
7. Setiap agama, baik Islam, Buddha, Hindu mahupun Kristian menuntut penganutnya agar
A. berusaha mencari kekayaan dengan pelbagai cara
B. mengasingkan diri daripada orang yang tidak sama agama
C. mematuhi ajaran agama dan menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup
D. berdoa untuk diri sendiri dan keluarga sahaja
8. Antara pernyataan berikut, manakah memperlihatkan kelakuan seseorang yang memiliki
nilai kasih sayang?
A. Menderma baju kepada mangsa-mangsa kebakaran
B. Menebang pokok jiran untuk membalas dendam kepada jiran
C. Memburu binatang liar untuk mendapatkan keuntungan
D. Memfitnah orang lain tanpa kawalan
Mei Mei melakukan kerja-kerja
di rumah tanpa meminta
bantuan daripada pembantu
rumahnya.

9. Mei Mei merupakan seseorang yang mempunyai sikap


A. berhemah tinggi
B. berdikari
C. toleransi
D. harga diri
10 Ciri utama keadilan ialah
A. bertindak secara saksama dan tidak berat sebelah
B. memberi layanan yang sama kepada dengan rakan-rakan
C. mengkaji sesuatu perkara sebelum membuat keputusan
D. memberi ganjaran bagi setiap kebaikan

[10markah]

Soalan struktur
Jawab semua soalan berikut.

Soalan 1:
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
A

Harga Diri

Hemah tinggi

Kasih sayang

Keadilan

Berdikari
Situasi

Nilai

Semasa membeli di kantin, Zaidi tidak berebut-rebut,


malah dia beratur bersama rakan-rakan.

Venga sering membantu ibunya menjual kuih apabila


4

pulang dari sekolah.

Steven tidak membeli barang yang diperbuat daripada


kulit haiwan kerana tidak mahu haiwan dibunuh.

Guru Pendidikan Moral membantu semua pelajar tanpa


mengira latar belakang dan keturunan.

Golongan remaja pada hari ini tidak boleh menghabiskan


masa dengan melepak dan melakukan perbuatan yang
negatif.

Apabila berbincang, ahli-ahli mesyuarat menyuarakan


pendapat dengan menggunakan bahasa yang lembut.

Chong membasuh kasut sendiri tanpa mengharapkan


bantuan ibunya.

Sebagai seorang ketua kelas, Steven membahagikan


tugas kepada semua pelajar di dalam kelasnya.

Rajoo tidak mahu menuduh sesiapa mencuri kasutnya


tanpa usul periksa.

10

Walaupun Mary anak orang berada, dia tidak pernah


meminta bantuan kewangan daripada ayahnya untuk
memajukan lagi syarikatnya,
[10markah]

Soalan 2
Jawab soalan di bawah berdasarkan perbualan berikut:

Ibu : Mana wang baki yang ibu beri untuk beli buku rujukan tempoh hari?
Anak : Ibu, saya telah beli sebatang pensel dengan wang baki tersebut.
Ibu : Lain kali, jika hendak gunakan wang baki mestilah beritahu ibu.
Anak : Saya minta maaf ibu. Lain kali saya tidak buat lagi.

(a) Berikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh anak.


(i) .....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(b) Senaraikan dua kebaikan mengamalkan nilai-nilai di atas
5

(i) .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
[4 markah]
(c) Tuliskan dua contoh perlakuan lain anak perlu memberitahu ibu apabila melakukan
sesuatu perkara.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ...................................................................................................................................
[2 markah]
(d) Nyatakan dua kesan jika anak melakukan sesuatu tanpa pengetahuan ibu.
(i) ...................................................................................................................................
(ii) ..................................................................................................................................
[2 markah]

Soalan 3
Berikut ialah catatan kehidupan seorang remaja bernama Molly.
Anak sulung daripada tujuh orang beradik
Setiap pagi, membantu ibu menyediakan sarapan
Selepas sekolah, membantu ayah di ladang
Berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran
(a) Berikan dua nilai yang diamalkan oleh Molly terhadap keluarganya.
(i) ......................................................................................................................................
(ii) .....................................................................................................................................
[2 markah]
(b) Terangkan maksud bagi satu nilai yang dinyatakan di (a).
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
[2 markah]

(c) Nyatakan tiga cara yang boleh dilakukan oleh Molly untuk membantu keluarganya
apabila berjaya dalam hidup.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ...................................................................................................................................
(iii) ..................................................................................................................................
[3 markah]
(d) Tuliskan tiga sebab seseorang anak perlu mengingati jasa dan pengorbanan ibu
bapanya.
(i) ...................................................................................................................................
(ii) .................................................................................................................................
(iii) ..................................................................................................................................
[3 markah]