Anda di halaman 1dari 7

PENILAIAN PENGGAL SAT

SKOR 1

UJIAN PEMAHAMAN
A. Baca. Warnai kata yang betul. 1. benda yang digunakan di dapur 2. benda yang digunakan di bilik air 3. benda yang digunakan di kelas 4. benda yang digunakan di bilik tidur pisau pisau pemadam pemadam kapur kapur berus berus

Lima puluh minit


/12 markah berus berus gigi gigi beg beg bantal bantal pen pen pensel pensel syampu syampu senduk senduk selimut selimut

B. Susun huruf. Tulis pekerjaan yang betul. raksa 1 ._____________ 2. tokdor

/18 markah

_________
tejurura

laneyan 3.

_________
sopnem

4.

_________
rugu

5.

_________

6.

_________

!. Lengkapkan si"pulan bahasa yang berikut. 1. tulisan yang buruk cakar 2. rajin bekerja ringan 3. suka bercakap mulut 4. oleh-oleh buah 5. degil keras 6. sombong hidung + + = _______________ + = _______________ + = _______________ + = _______________ + = _______________ + = _______________

/18 markah

#. Bina satu ayat $aripa$a perkataan yang $iberi.

/1) markah

1. (a !ola "mran bulat. (b !ola "mran ber#arna merah. (dan _______________________________________________________________. 2. (a $yah !ala peguam% (b $yah !ala doktor% (atau _______________________________________________________________. 3. (a &hima tidak ke sekolah. (b &hima demam. (kerana _______________________________________________________________. 4. (a 'ikgu (aria cantik. (b 'ikgu (aria garang. (tetapi _______________________________________________________________.

E. Pa$ankan.

/1+ markah

1. *ami meminjam buku di sini.

2. *ami belajar di sini.

3. *ami bermain bola sepak di sini.

4. *ami membeli makanan dan minuman di sini.

5. *ami beratur untuk membayar buku yang dibeli.

%. Lengkapkan ayat $engan kata tanya yang betul.

/) markah

1. _____________kah #arna kain itu%

2. __________kah yang bernyanyi itu%

3. __________________kah ibu pulang dari pejabat%

G. Baca. Bulatkan ja&apan yang betul.

/1+ markah

0ada hujung minggu1 'handra mengikut bapanya memancing. (ereka memancing di tasik. !apa 'handra menyediakan peralatan memancing. $ntaranya termasuklah umpan1 batang pancing1 dan baldi. 0ada mulanya 'handra berasa bosan. -ia tidak mendapat ikan. 2iba-tiba 'handra terasa batang pancingnya ditarik. &eekor ikan telah termakan umpannya. 'handra tersenyum. 3sahanya telah berjaya. 1. $pakah akti,iti yang dilakukan oleh 'handra pada hujung minggu% A memancing ! berenang " membaca 2. -engan siapakah 'handra memancing% A abang ! bapa 3. -i manakah 'handra memancing% A sungai ! laut " ka#an " tasik

4. $pakah peralatan memancing yang tidak diba#a oleh 'handra% A batang pancing ! tali " umpan 5. *ata #$%an seerti dengan kata. A letih. ! jemu. '. Baca. Lengkapkan ayat. " benci. /1+ markah

/obi $rina ialah mengumpulkan poskad. 0oskad-poskad itu diperoleh daripada ka#annya. $da yang dibeli di kedai. 4ambar pada poskad itu sangat cantik. $da gambar pemandangan1 tempat bersejarah1 dan tumbuh-tumbuhan. $rina menyimpan poskad itu di dalam album. -ia menyusunnya dengan kemas.

1. /obi $rina ________________________________. 2. 0oskad-poskad itu diperoleh daripada _______________________. 3. $rina membeli poskad itu di ____________________. 4. 0ada poskad itu ada gambar _________________________________________. 5. $rina menyimpan poskad-poskad itu di dalam ____________________________.

SKOR

PENILAIAN PENGGAL SAT


UJIAN PENULISAN

Satu &am lima #'la% minit


/52 markah

A. Lihat ga"bar bersiri $i ba&ah ini. N("b(rkan ayat.

2ikus tidak dapat berjalan kerana kenyang. 2ikus makan labu itu sampai habis. 2ikus dan tupai berka#an baik. &eekor ular datang lalu memakan tikus itu. 2ikus dan tupai terjumpa akan sebiji labu yang besar. 0ada suatu hari1 tikus dan tupai keluar mencari makanan.

B. Susun kata. Tulis.

/5+ markah

1. melihat / dan / gambar / saya / datuk / album _________________________________________ 2. nenek / menjahit / mengajar / saya / baju _________________________________________

3. (aisara / ibunya / di / dapur / memasak / menolong _________________________________________ 4. tidur / kucing / itu / kerusi / di / atas _________________________________________ 5. buaian / menangis / dalam / di / bayi / itu _________________________________________ 6. sedang / rumput / itu /kerbau /makan ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) (. panas / cuaca / ini / hari / sangat _________________________________________ ). stoking / memakai / 0ak 'ik (at / sepasang _________________________________________

!. Tulis n("b(r pa$a ayat*ayat "engikut urutan.

/18 markah

6enice memberi arnabnya makan lobak setiap hari. $yah memba#a 6enice ke kedai menjual hai#an peliharaan. $rnab itu diletakkan di dalam sangkar. $da beberapa ekor arnab yang dijual di situ. &etiap petang1 6enice bermain dengan arnab-arnabnya. 6enice suka akan arnab.