Anda di halaman 1dari 21

UJIAN APTITUD TAHUN 3

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Arahan: Kertas ini mengandungi 30 soalan . Jawab semua soalan. Tandakan jawapan pada kertas yang disediakan. Soalan 1 hingga 5 Pilih perkataan yang betul ejaannya. 1. A. tembikei 2. A. bising 3. A. pikul 4. A. manddi 5. A. ekan B. pisang C. nangke B. baleng C. puseng B. jinggin B. maen C. gengam C. makan

B. dangin C. sayur

Soalan 6 hingga 10 Pilih perkataan yang salah ejaannya. 6. A. minum 7. A. malam 8. A. itik 9. A. suke 10. A. bulan B. berlarri B. peteng B. ayam B. duka C. lompat C. siang C. ekan C. riang

B. bintang C. mathari

Soalan 11 hingga 15 Pilih perkataan yang sama maksud 11. riang A. pilu B. derita C. gembira 1
2

12. lawa A. cantik 13. pandai A. bodoh 14. cepat A. lambat 15. menangis A. ketawa

B. comel

C. buruk

B. suka

C. pintar

B. pantas C. lewat

B. gelak

C. meraung

Soalan 16 hingga 20 Pilih perkataan yang berlawan maksudnya. 16. Terang A. panas B. gelap C. silau 17. Tinggi A. rendah 18. Rajin A. kuat 19. Muram A. riang 20. Sejuk A. dingin

B. rata

C. lampai

B. sabar

C. malas

B. sebak

C. girang

B. suam

C. panas

21. Pilih pasangan yang paling serupa dengan MALAM dan SIANG A. panas-sejuk B. beku-keras C. tajam-pisau 22. Perkataan yang berkaitan ialah A. ibu, bapa, anak B. pokok, daun,cawan C. pen, pensil, penyapu Soalan 23 dan 24 Yang manakah antara di bawah ini tidak berkaitan? 23. A. Kuali 24. A. Gunting B. Senduk B. Tangga C. Baldi D. Kain

anak

25. Berdasarkan rajah diatas , Ali adalah umpama ______________. A. anak didik B. anak angkat C. anak kesayangan

26. Jaya menyertai perlumbaan. Dia mengejar dan memotong orang yang kedua. Sekarang Jaya di tempat yang ke berapa? A. Pertama B. Kedua C. Ketiga

27. Borhan dan Khalid berambut kerinting. Ani dan Amy berambut lurus. Borhan dan Amy berambut perang. Siapakah yang berambut hitam? A. Borhan dan Ani B. Ani dan Khalid C. Amy dan Khalid

28. Arnab berada di hadapan kucing, kucing berada di hadapan penyu. Haiwan manakah yang berada di belakang sekali? A. Arnab B. Kucing C. Penyu

Sila baca petikan dan jawab soalan berikutnya. Dalam perjalanan dari Stesen Bas Pudu ke Stesen Bas Bangsar, terdapat enam orang penumpang iaitu Ali, Abu, Ahmad dan Amran. Di pertengahan jalan, Ali telah turun manakala Azam dan Azlan pula telah naik. Sebelum sampai ke Stesen Bas Bangsar, bas tersebut telah menurunkan Ahmad dan Abu. Bas tersebut meneruskan perjalanannya setelah menurunkan semua penumpang di Stesen Bas Bangsar.

29. Siapakah yang turun di Stesen Bas Bangsar? A. Azlan, Azam dan Amran B. Azam, Azlan dan Ahmad C. Azam, Ali dan Amran
5

30. Siapakah yang turun selepas Ali? A. Azlan dan Azam B. Ahmad dan Abu C. Azam dan Ahmad

Bahasa Inggeris 31. One child, many _____. A. childrens B. children C. childs

32. Azrul is hardworking but his sister is _______. A. intelligent B. lazy C. kind

33. Lina sings sweetly and Rami dances _____. A. quickly B. gracefully C. carefully

34. My mother bought a loaf of bread, and a _____ of sugar at the market. A. packet B. pinch C. slice

35. Match the word HAPPY with the correct word below. A. Sleep B. Shout
6

C. Laugh

36. A teacher teaches, a doctor _______. A. repairs B. mends C. treats

37. If stripes are to zebras, scales are to ______. A. fish 38. What is Y? cat dog hen Kitten Puppy Y B. chick C. kid B. tigers C. tortoises

A. joey 39. Hat : head

A. glove : waist

B. sock : feet

C. belt : neck

40. Cats meow, snakes _____. A. trumpet 41. What is P? thirsty hungry drink P B. play C. eat B. hiss C. croak

A. sleep

42. My mothers brother is my uncle, my mothers sister is my ________. A. aunt B. nephew C. niece

43. The landlord is collecting rent from then ____________. A. tenant B. neighbour C. friend

44. The big elephant is chasing the ___________ lizard. A. fast 45. a pair a dozen What is Q? A. three B. four C. twelve two Q B. large C. small

46. A farmer has ten cows. All but six of them die. How many are left? A. three B. four C. five

47. I am interested in planes. I am going to be a pilot. Sara is interested in music. She is going to be a __________. A. singer B. artist C. carpenter

48. The root word of playing is play. What is the root word of slept? A. sleep B. sleeps C. sleeping

49.

father and mother


8

brother and sister nephew and N What is N? A. aunt 50. chicken bird spider bee A. tree 51. cold hot What is X? A. chillies B. fire C. bulb snow, ice, ice cream steam, sun, X B. hive B. niece coop nest web ? C. pond C. cousin

52. Sharp knife, ________ whale. A. big B. blunt C. hard

53. It is raining so I need an umbrella. It is cold so I need a ________ . A. pyjamas B. sweater C. dress

54. wet cool fat What is S? A. fast B. cat C. bad net pool S

55. Match.


A. B.

?
C.

10

56. Sams parents have five kids. Four of them are Bill, Bob, Beb and Bib. What is the fifth kids name? A. Sam B. Beb C. Bib

57. In a kitchen cupboard there are three pots containing different items. The rice is on the right of the flour and the sugar is on the right of the rice. Which item is in the middle? A. Sugar B. Rice C. Flour

Read the passage below and answer the following questions On Saturday, Yazid and his father went shopping. He bought a black shirt. They had lunch. They had chicken rice and orange juice. They had fun shopping. On Sunday, Fauziah and her mother went shopping. They went there by bus. Fauziah bought a yellow skirt. Her mother bought a hand bag. They had fun shopping.

58.A. Yazid and his father went shopping on Saturday. B. Yazid and his mother went shopping on Saturday C. Yazid and his father went shopping on Sunday. 59. A. Yazid bought black skirt. B. Yazid bought black shirt C. Yazid and Fauziah bought black shirt. 60. A. Fauziah and her mother went shopping by car. B. Fauziah and her mother bought a hand bag. C. Fauziah and her mother had fun shopping.
11

Matematik 61. Pilih gambar mengikut susunan dari rendah ke tinggi.

A.

B.

C.

62. Satu, dua, _____, empat, lima. A. itga B. tiga C. gait

63. 20, 30, 40, ____ , 60, 70 A. 43 B. 34 C. 50

64. 33, _____, 19, 12, 5 A. 31 B. 26 C. 27

65.

A.

B.

C.

12

3 3

66.

4 9

5 9

3 9

A. 4

B. 7

C. 8

67. Berapakah bilangan titik dalam tiga kotak yang bertindan ?

A. 5

B. 6

C. 7

68. Terdapat 49 biji manggis. Setiap bakul diletakkan dengan 7 biji manggis. Berapa buah bakulkah yang diperlukan untuk mengisi 49 biji manggis tersebut? A. 7 B. 8 C. 9

69 . Jika BOLA = 2 4 6 8 , maka LOBA = A. 6 4 8 2 B. 6 4 2 8 C. 6 8 2 4

13

70. Yang manakah menunjukkan tertib menurun yang betul? A 9 000, 8 000, 7 000, 6 000, 5 000 B 9 000, 9 500, 8 000, 7 000, 6 000 C 9 000, 8 000, 6 000, 5 000, 4 000

71. 100 ml

Bagaimanakah cara untuk kedua-dua bekas mempunyai isipadu air yang sama? A Tuang separuh air dari bekas A ke dalam bekas B B Tuang semua air dari bekas A ke dalam bekas B C Tuang suku air dari bekas A ke dalam bekas B

72. Terdapat sepuluh ekor burung di taman. 2 ekor daripada burung itu ditembak mati. Burung yang lain berterbangan pergi. Berapakah burung yang masih ada di taman? A2 B8 C 10

73. Berapa keeping syiling yang terdapat dalam 35 sen? A. 7 keping syiling 5 sen B. 7 keping syiling 10 sen C. 7 keping syiling 20 sen

K
14

74.

Apakah bentuk yang sesuai untuk

K ?

A.

B.

C.

75. Berat Azim 30 kg, berat Atan 2 kg lebih ringgan dari Azim. Berat Azmi 3 kg lebih daripada Atan dan berat Anas ialah 35 kg. Murid yang manakah paling ringan? A. Azim B. Atan C. Anas

76. Semasa di Zoo, Ahmad nampak 21 ekor singa dan harimau. Jumlah singa adalah 5 ekor lebih daripada harimau. Berapakah jumlah harimau? A. 7 B. 8 C. 9

15

77. 20 40 S

50

30

80

40

90

50

Berdasarkan maklumat di atas, S ialah A 20 B 40 C 60

78. Saya sedang memikirkan dua nombor. Apabila ditambahkan nombor tersebut, jumlahnya adalah 13. Apabila ditolakkan nombor tersebut, jumlahnya adalah 3. Apakah dua nombor tersebut? A. 6 dan 7 B. 8 dan 5 C. 9 dan 4

2 CM 4 CM 2 CM 6 CM

79. Gambarajah di atas menunjukkan satu dinding yang telah dipasang dengan satu jubin. Berapa keping jubin yang masih diperlukan untuk melengkapkan dinding tersebut? A. 5 B. 6 C. 7

16

80. Doktor memberi Saad 3 biji pil untuk dimakan setiap 4 jam. Berapa biji pil yang dimakan oleh Saad dalam masa 1 hari. A.12 biji B.18 biji C. 24 biji

UJIAN TAMAT

17

Peraturan Pemarkahan Ujian Aptitud Am Tahun 3: 1. Ujian ini mengandungi 80 item. Jadual dibawah menunjukkan item mengikut domain yang ditaksir.

Bil. 1

Kemahiran Kemahiran perkataan Konsep verbal

Item Bahasa Melayu 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10 11,12,13,14,15 16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25

Jumlah 10 item

Item Bahasa Inggeris 31,33,40,42,43

Jumlah 5 item

2.

15 item

32,34,35,36,37, 38,39,41,44,45, 46,47, 49,50,51,52,53, 54,55,48 56,57,58,59,60

20 item

3.

Penyelesaian masalah Jumlah

26,27,28,29,30

5 item 30 item

5 item 30 item

Jadual 1 Kemahiran untuk Bahasa Melayu dan Bahasa iNggeris

Bil. 1. 2. 3.

Kemahiran Penyelesaian masalah Penaakulan numerik persepsi Logik nombor dan sistem nombor Jumlah

Item Matematik/Numerik 68,71,72,73,75, 76, 78,79,80, 61,65,67,74 62,63,64,66, 69,70,77,

Jumlah 9 item 4 item 7 item 20 item

Jadual 2 Kemahiran untuk Matematik /numerik

2. Skor untuk setiap item ialah 1 markah, tafsiran skor murid boleh diperolehi dengan merujuk Jadual 3 pada muka surat 2.

18

Contoh Borang Profil Individu dan Interpretasi Skor Murid Nama Murid:________________________________________________________ Kelas:___________________________________________ Tahun: __________________________________________

Domain

Skor

Markah penuh

Interpretasi

Bahasa Melayu Kemahiran perkataan Konsep verbal Penyelesaian masalah dalam aplikasi kritikal Bahasa Inggeris Word skills Verbal concept Critical application Matematik/numerik Penyelesaian masalah Penaakulan numerik untuk membuat persepsi Penaakulan numerik untuk logik nombor dan sistem numerik 9 4 7 > 7 Good, <7 Low potential >3 Good, < 3 Low potential >5 Good, < 5 Low potential 5 20 5 >4 Good, <4 Low potential > 15 Good, < 15 Low potential > 4 Good, <4 Low potential 10 15 5 >6 Baik , <6 Kurang potensi >10 Baik, < 10 Kurang potensi > 4 Baik, <4 Kurang potensi

Jadual 3 Interpretasi skor Murid

19

KUNCI JAWAPAN 1. B 2. A 3.A 4.C 5. C 6. B 7. B 8. C 9.A 10. C 11. C 12.A 13. C 14. B 15. C 16. B 17. A 18. C 19. C 20. C 21. A 22. A 23. C 24. B 25. C 26. A 27. B 28. C 29. B 30. B 31. B 32. B 33. B 34. A 35. C 36. C 37. A 38. B 39. B 40. B 41.C 42.A 43.A 44.C 45.C 46.B 47.A 48.A 49.B 50.B 51. B 52.A 53.B 54.B 55.B 56.A 57.B 58.A 59B 60.C 61.A 62.B 63.C 64.B 65. B 66.C 67.B 68.A 69.B 70.A 71.A 72.A 73.A 74.C 75.B 76.B 77.B 78.B 79.A 80. B

20

21

Anda mungkin juga menyukai