Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SETIA KUALA LUMPUR

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 1 Jam Nama :

Tahun

Di sediakan !eh" ########### $En% Thana&a!an A'L Shanmu(am) Gu+u P%M +a! Tahun 2

Di semak !eh" ########## $En% Si*ak+ishnan A'L S%Sinniah) Ke,ua Pani,ia P%M +a!

Disahkan !eh" ##########%% $En% O i H -k Le n() Gu+u &esa+ SK Se+i Se,ia

A .u!a,kan /a0a1an 2an( &e,u! dan ,e1a,% 1% Adik kamu mem&ua, &isin( semasa i&u &a1a kamu sem&ah2an(% A mem&ia+kan adik . menasiha,in2a su1a2a /a(an &isin( I&u men2u+uh kamu sem&ah2an( % Kamu se1a,u,n2a#% A mema,uhi nasiha, i&u . mem&e+i,ahu i&u" kamu ,idak senan( Kamu men(iku, i&u &a1a ke ,em&a, &e+i&ada,% Kamu se1a,u,n2a#% A mema,uhi 1e+a,u+andi ,em1a, ,e+se&u,% . mem&a0a makanan ke ,em1a, &e+i&ada,% Kamu ,e+nam1ak adik mem&uan( sam1ah di ka0asan ,em1a, &e+i&ada,% Kamu se1a,u,n2a#% A mene(u+ ,indakan adik% . 5% mem&ia+kan sam1ah ,e+se&u,

2%

3%

4%

Kamu &e+/a!an di hada1an ah!i ke!ua+(a 2an( !e&ih ,ua% A Mem& n(k kkan &adan sediki, . memandan( me+eka sam&i! &e+/a!an

6%

Kamu in(in memin,a &an,uan kakak men(an(ka, k ,ak ke da!am &i!ik% A . 7Kakak" an(ka, k ,ak ini ke &i!ik sa2a%8 7 Kakak" & !ehkan kakak mem&an,u sa2a men(an(ka, k ,ak ini98

:%

Nenek dan da,uk akan &a!ik kam1un( 1e,an( nan,i% A . Kamu han2a &e+diam di+i dan me!iha, me+eka Kamu mem&e+ sa!am dan men(u-a1kan se!ama, /a!an

;%

Kamu ,e!ah me+ sakkan &asika! adik A . 7Adik"maa<kan a&an(%Nan,i a&an( akan &aiki &asika! adik%8 Kamu mendiamkan 1e+ka+a i,u%

=%

I&u memin,a &an,uan kamu men2a1u ha!aman +umah% A . 7.aik!ah i&u% Sa2a akan sa1u seka+an( /u(a8% 7Sa2a ,ak senan( i&u> Su+uh!ah kakak &ua,8%

1?% A1a&i!a adik men(a/ak sa2a &e+main" sa2a akan A . &e+main den(an adik mem&ia+kann2a &e+main sendi+i

. Isikan ,em1a, k s n( den(an /a0a1an 2an( &e,u!% &e+,an((un(/a0a& ke&e+sihan 11% 12% 13% 14% 15% 16% 1:% 1;% 1=% 2?% suis &isin( ,u(as &e+i&ada, men(emas ma+ah 1akaian makan

kea(amaan

1e+a,u+an

Se&a(ai anak" ki,a mes,i!ah mema,uhi ama!an @@@@@@@@@@@@@ da!am ke!ua+(a% Ki,a ,idak & !eh mem&ua, @@@@@@@@@@@@@@@@ semasa ah!i ke!ua+(a sedan( &e+sem&ah2an(% Semasa 1e+a2aan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ di/a!ankan" ki,a 1e+!u men(iku, i&u &a1a ke ,em1a, &e+i&ada,% I&u &a1a akan me+asa @@@@@@@@@@@@@@@@@@ /ika ki,a ,idak men(h +ma,i ama!a& &e+i&ada, 2an( di!aksana !eh ah!i ke!ua+(a% Pakai!ah @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2an( &esih semasa &e+i&ada, &e+samaAsama% Se,ia1 anak 1e+!u me!aksanakan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2an( di&e+ikan da!am ke!ua+(a% Se!e1as &an(un da+i ,idu+" ki,a hendak!ah @@@@@@@@@@@@@@@@@@ ka,i! sendi+i ,an1a men(ha+a1kan i&u% Ja(a!ah @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,andas di +umah se!e1as men(unakann2a% Anak 2an( @@@@@@@@@@@@@@@ se!a!u mem&an,u i&u dan a2ah% Tu,u1 @@@@@@@@@@@@@@@@@ !am1u dan ki1as /ika ,idak !a(i men((unakan &i!ik ,e+se&u,%

B Un,uk s a!an 21 hin((a s a!an 3?" ,u!iskan sama ada 1e+n2a,aan di &a0ah BETUL a,au SALAH% 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 % 3: " 3; % 3= % 4? % Se,ia1 ah!i ke!ua+(a 1e+!u!ah &e+,e(u+ sa1a an,a+a sa,u sama !ain Ki,a 1a,u, mem&an,u ah!i ke!ua+(a 2an( &e+ada da!am kesusahan .e+&ua, &aik!ah 1ada i&u &a1a ke+ana me+eka ,e!ah men/a(a dan mendidik ki,a den(an &aik Ki,a ,idak 1a,u, memin,a maa< den(an ah!i ke!ua+(a a1a&i!a me!akukan kesa!ahan ,e+hada1 me+eka A1a&i!a sese +an( i,u &e+&udi 1e+ke+,i mu!ia dia se!a!u mem&e+ dui, ke1ada ki,a Gunakan &ahasa 2an( s 1an semasa &e+-aka1 den(an i&u &a1a dan ah!i ke!ua+(a 2an( !ain In,e+aksi &ahasa 2an( si1an semasa &e+-aka1 den(an i&u &a1a dan ah!i ke!ua+(a 2an( !ain% Da!am ke!ua+(a" ki,a han2a 1e+!u &e+&ua, &aik ke1ada i&u &a1a saha/a% A1a&i!a ah!i ke!ua+(a ki,a &e+sika1 kasa+ den(an ki,a" ki,a /u(a 1e+!u &e+sika1 kasa+ ,e+hada1 me+eka% Anak 2an( &e+&udi 1eke+,i mu!ia akan disa2an(i !eh semua ah!i ke!ua+(a

D Len(ka1kan 1+insi1A1+insi1 Rukun Ne(a+a di &a0ah:

Kes 1anan

Kedau!a,an

Ke!uhu+an

Kese,iaan

Ke1e+-a2aan

41% @@@@@@@@@@@@@@@@ 42% 43% @@@@@@@@@@@@@@@@ 44% 45% @@ @@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@ @ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@ @@

ke1ada Tuhan%

ke1ada Ra/a dan Ne(a+a Pe+!em&a(aan

Undan(Aundan( dan kesusi!aan

E Tandakan 1ada 1en2a,aan 2an( menun/ukkan ama!an &e+,e+ima kasih dan 1ada 1e+n2a,aan 2an( ,idak menun/ukkan ama!an &e+,e+ima kasih da!am ke!ua+(a

46%

Kamu mem&e+ kad u-a1an ke1ada i&u &e+sem1ena den(an Ha+i I&u 2an( akan disam&u, ,idak !ama !a(i%

4:% 4;%

Kamu mema+ahi adik ke+ana men/a,uhkan ai+ di a,as !ukisan kamu% Kamu mem&an,u a&an( men-u-i kasu, sek !ahn2a ke+ana a&an( ,e!ah men/a(a kamu semasa kamu saki,

4= 5?%

Kamu men(u-a1kan ,e+ima kasih ke1ada adik ke+ana mem&an,u kamu men(emas a!a, mainan Nenek memin,a kamu mem&a0a ai+ ke1adan2a% Kamu mem&e+i,ahu nenek kamu si&uk%