Anda di halaman 1dari 13

Fatkhul Munir Almaraqie

BELAJAR NAHWUPegangan untuk siswa
MTs AL-ADZKAR

Pustaka Pribadi
Jl. Jatikusuman 1 RT 07 RW 03 Mranggen Demak kode pos:
59567, telp: 085726713043

http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

BAB KALAM/
Contoh:
(kebun itu indah)
(ikan itu hidup di air)
Kalam (atau disebut juga struktur kalimat) adalah susunan kata yang
terdiri dari 2 atau lebih kata yang membentuk kalimat yang sempurna. Dan
setiap kata merupakan bagian dari kalimat tersebut.1
Jika setiap kata diucapkan terpisah (kebun/itu/indah), maka kita
hanya mengetahui arti dari satuan kata tersebut. Akan tapi jika kata tersebut
diucapkan secara beruntun, maka kita akan mendapatkan arti yang sempurna
(kebun itu indah).
BAB PEMBAGIAN KALIMAT
Contoh:
(ibrahim menunggangi kuda)

(kapal itu berjalan diatas air)
Susunan kalimat terbagi menjadi 3 bagian:
1. kata benda/2 adalah setiap kata yang disebut benda seperti ,

dll.

2. kata kerja/3 adalah setiap kata yang menunjukkan arti pekerjaan pada
waktu tertentu, seperti:
,
, dll.

3. huruf/4 adalah setiap kata yang tidak nampak artinya kecuali dirangkai
dengan kata yang lain, seperti: , dll.
1

Ada kalimat yang tersusun dari 2 kata, akan tapi itu disebut sebagai frase ( )bukan

kalam/. Seperti: ( bukunya azaid) ( rumah zakat).


2

Tanda isim: dibaca tanwin ( ) seperti: , dimasuki huruf ( )seperti: , semua

nama benda (manusia, hewan, tumbuhan), kata ganti (

) , dimasuki huruf jer ( :


)
seperti:
3

Tanda fiil: dapat dimasuki dengan & , contoh:


Tanda huruf: semua lafadz yang tidak pantas disebut isim dan fiil.

http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

Latihan 1:
Tentukan pada kalimat berikut mana yang isim, fiil dan huruf!

.1
.2
.3
BAB KATA KERJA/
Contoh:


/ / /

lakukanlah!

(sedang/baru) melakukan

(telah) melakukan

/
/
/

Tolonglah!

(sedang/baru) menolong

(telah) menolong

/ / /

Beranganlah!

(sedang/baru) berangan

(telah) berangan

kata kerja/, terbagi menjadi 3 bagian:

1. kata kerja yang sudah dilakukan/ , kata kerja yang menunjukkan


arti pekerjaan yang dilakukan diwaktu yang telah berlalu.
2. kata kerja yang sedang dilakukan/ , kata kerja yang menunjukkan
arti pekerjaan yang dilakukan diwaktu sekarang atau saat itu juga.
3. kata kerja yang menunjukkan perintah/ , kata kerja yang
menunjukkan arti pekerjaan yang dituntut untuk dilakukan (perintah).
Latihan 2:
Buat lafadz berikut menjadi fiil mudhorik dan amar!

http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

BAB FAIL/ /SUBJEK


Contoh:

Subjek/ Predikat/


Subjek/ Predikat/


Subjek/ Predikat/

Subjek/ adalah isim (kata benda) yang dibaca rafa (dhommah)5


yang jatuh setelah fiil (kata kerja).
BAB MAFUL/ /OBJEK
Contoh:


Objek/

Subjek/

Objek/

Subjek/

Predikat/
(Ibrahim menunggangi kuda)
Predikat/

(Yusuf Makan nasi)

Objek/

Subjek/

Predikat/
(Fatimah membaca tulisan)

Objek/ adalah isim yang dibaca nasob (fatkhah)6 yang jatuh


setelah fiil dan fail.
5

Dibaca dhommah (tanda asli Irob rofa) untuk isim mufrod, jama taksir, jama
muannats salim, fiil mudhorik shohih akhir. Wawu untuk jama mudzakkar salim dan
asma khomsah. Alif untuk isim tatsniyyah. Dan nun untuk afal khomsah.
6
Dibaca fathah (tanda asli Irob nasob) untuk isim mufrod, jama taksir, dan fiil
mudhorik shohih akhir. Alif untuk asma khomsah. Dibaca kasroh untuk jama; muannats
http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

Latihan 3:
tentukan mana fiil, fail dan maful pada kalimat berikut:


.1
.2

.3
BAB MUBTADA DAN KHOBAR/
(SUBJEK DAN PREDIKAT)
Contoh:

subjek/

predikat/
(kebun itu indah)


subjek/

subjek/

predikat/
(Kereta itu cepat)

predikat/
(Muhammad itu pintar)

Subjek/ adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh dipermulaan

kalimat. Sedangkan predikat/ adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh
setelah mubtada.
Latihan 4:
Tentukan mana mubtada dan khobar pada kalimat berikut:

.1
.2
.3

salim. Ya untuk isim tatsniyyah dan jama mudzakkar salim. Hadzfun/( membuang
huruf nun diakhir kata) untuk afal khomsah.
http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

BAB KALIMAT VERBAL/


Kalimat verbal/ adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja/

. Pola susunan kalimatnya adalah:


Objek

Subjek Predikat

Latihan 5:
Buatlah 3 contoh kalimat verbal/!
BAB KALIMAT NOMINAL/
Kalimat nominal/ adalah kalimat yang diawali dengan kata

benda/ . Pola susunan kalimatnya adalah:

Predikat Subjek
Latihan 6:
Buatlah 3 contoh Kalimat nominal/!
BAB FIIL MUDHORIK/
YANG DIBACA NASOB
Contoh:


Hidup

tidak akan hidup


naik

untuk naik

Jalan

maka jalan


berdiri

supaya berdiri

http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

Fiil mudhorik dibaca nasob apabila didahului salah satu dari huruf nasob,
(yaitu: ).7
Latihan 7:
Berilah kalimat-kalimat berikut ini dengan huruf-huruf nasob!

BAB FIIL MUDHORIK/
YANG DIBACA JAZEM
Contoh menjazemkan satu fiil mudhorik:


Hidup

tidak hidup


Naik

tidak naik

Jalan

tidak jalan


Berdiri

tidak berdiri

Contoh menjazemkan 2 fiil mudhorik:


kamu duduk, aku duduk
duduk

jika kamu duduk maka aku


kamu makan, aku makan
makan

jika kamu makan maka aku
kamu minum, aku minum
minum

jika kamu minum maka akukamu mencuri, kamu dipenjara
dipenjara

jika kamu mencuri maka kamu

Adapun jumlah huruf nasob ada sepuluh yaitu: / (

) ( )
http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

Fiil mudhorik dibaca jazem (sukun)8 apabila didahului salah satu dari
huruf jazem, yaitu:
).9 Adapun huruf &
menjazemkan satu fiil mudhorik, sedangkan huruf menjazemkan dua
fiil mudhorik.
Latihan 8:
Berilah kalimat-kalimat berikut ini dengan huruf-huruf jazem!

BAB FIIL MUDHORIK/


YANG DIBACA RAFA
Contoh:Fiil mudhorik dibaca rafa (tetap dibaca dhommah) apabila tidak
didahului oleh salah satu dari huruf nasob dan huruf jazem.
BAB KANA WA AKHAWATUHA/
Contoh:

(kebun itu indah)


(Kereta itu cepat)
(Muhammad itu pintar)
8

Irob jazem mempunyai 2 tanda, yaitu sukun (tanda asli Irob jazem) untuk fiil
mudhorik shohih akhir, dan hadzfun (membuang huruf illat/huruf nun) untuk fiil
mudhorik mutal akhir (fiil mudhorik yang akhir hurufnya berupa huruf illat: //& )
afal khomsah (yakni fiil mudhorik yang mengikuti pola:
)
9

Adapun jumlah huruf jazem ada 18 huruf, yaitu: menjazemkan satu fiil mudhorik (

), menjazemkan dua fiil mudhorik (


. ).
http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

Apabila ada kalimat yang tersusun dari jumlah ismiyyah, yang


didahului dengan lafadz maka kata yang pertama disebut isim dan
kata yang kedua disebut khobar . Adapun kata yang pertama dibaca
rafa sedang yang kedua dibaca nasob. (
)
Adapun akhowat kana adalah

.

Semua akhowat berupa fiil kecuali . Semua berfungsi sama dengan
, baik dalam keadaan asalnya berupa fiil madhi maupun berupa fiil
mudhorik dan fiil amar.
Latihan 9:
Berilah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan akhowat !

.1
.2
.3

BAB INNA WA AKHAWATUHA/


Contoh:

(Sesungguhnya kebun itu indah)


(Sesungguhnya Kereta itu cepat)
(Sesungguhnya Muhammad itu pintar)
Apabila ada kalimat yang tersusun dari jumlah ismiyyah, yang
didahului dengan lafadz maka kata yang pertama disebut isim dan
kata yang kedua disebut khobar . Adapun kata yang pertama dibaca
nashob sedang yang kedua dibaca rofa. (
)

http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

Adapun akhowat adalah

10

. Semua akhowat

, Semua berfungsi sama dengan .


Latihan 10:
Berilah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan akhowat !

.1
.2
.3
BAB DZONNA WA AKHAWATUHA/
Contoh:

(aku menduga kebun itu indah)


(aku menduga Kereta itu cepat)
(aku menduga Muhammad itu pintar)
Apabila ada kalimat yang tersusun dari jumlah ismiyyah, yang
didahului dengan lafadz maka kata yang pertama dan yang kedua
disebut mafulnya . Adapun kata yang pertama dan yang kedua samasama dibaca nashob. (
)
Adapun akhowat adalah

.

Semua akhowat , Semua berfungsi sama dengan .

dan , bermakna sesungguhnya (pengukuhan). , bermakna akan tetapi. ,


bermakna seperti (penyerupaan). , bermakna semoga (pengharapan). , bermakna
10

andai saja (penghayalan).


11
Karena dzonna wa akhowatuha semua berupa fiil, maka dalam pembuatan kalimat
harus disertai fail, contoh: / .
http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

10

Latihan 11:
Berilah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan akhowat !

.1
.2
.3

BAB SIFAT/
Contoh:


Ini buku baru


Fatimah membawa buku baru


Yusuf menulis di buku baru
Sifat/ adalah lafadz yang menunjukkan sifat kata sebelumnya.
Adapun lafadz yang diberi sifat disebut man'ut/ . Sifat/ harus sesuai

dengan manut/ dalam hukum rafa, nasob maupun jer, dan dalam
hukum marifat dan nakiroh12, serta mudzakkar dan muannats.13
12

Marifat/ adalah isim yang menunjukkan arti khusus, seperti kamu, Ibrahim,

semarang. Sedang nakiroh/ adalah isim yang menunjukkan arti umum, seperti: lakilaki, buku, kota. Isim marifat ada 7 yaitu: isim dhomir/kata ganti, isim alam/nama
manusia, hewan ataupun tumbuhan, isim isyaroh/kata tunjuk (


) , isim maushul/kata sambung (

), isim yang didahului dengan ( )seperti: , isim yang diidofahkan pada salah satu
isim marifat seperti: ( bukunya zaid), dan isim yang didahului dengan
munada//panggilan ( ) seperti: ( hei ahmad).
13

Mudzakkar/ adalah isim yang menunjukkan arti lelaki, baik secara tertulis maupun

makna (
:

/ :), karena tidak adanya alamat tanist/

(menunjukkan arti perempuan). Muannats/ adalah isim yang menunjukkan arti


perempuan, baik secara tertulis maupun makna ( : / :), karena adanya
alamat tanist/. Adapun alamat tanits adalah adanya ta marbuthoh ( :) ,
alif maqsuroh ( :) , alif mamdudah ( :)
http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

11

Latihan 12:
Berilah kalimat-kalimat berikut ini sifat/ yang sesuai!

........ .1
........
.2
........ .3

Sumber:

.1
.2
.3
4. Kamus Almunawwir, karya KH. Ahmad Warson Munawwir
Terjemah kata:
* Isim dhomir (kata ganti)
( dia 1 lelaki) ( dia 2 lelaki) ( mereka lelaki) (dia 1 perempuan)

(dia 2 perempuan) (mereka perempuan) ( kamu 1 lelaki) ( kalian


berdua lelaki) ( kalian semua lelaki) ( kamu 1 perempuan) ( kalian
berdua perempuan) ( kalian semua perempuan) ( saya lelaki/perempuan)

(kami/kita lelaki/perempuan)

* Huruf jer
( dari) ( ke) ( dari) ( diatas) ( di/didalam) ( sedikit sekali)
(dengan) ( seperti)
(untuk) :( demi: demi Allah).
* Tanda fiil
( fi'il madhi berarti benar-benar/fiil mudhorik berarrti terkadang) ( akan:
dengan waktu yg diketahui) ( akan: dengan waktu yg tidak diketahui)

( menunjukkan fail perempuan)

* Huruf nasob
( untuk) ( tidak akan) ( jadi/maka) ( agar) ( agar supaya)

) /( ( tidak ada .. untuk) ( sehingga) ) (


(maka) ( atau)

* Huruf jazem
( tidak) ( ketika) ( apakah tidak) ( manakala) ( menunjukkan


(menunjukkan permohonan, yg bersambung dengan fiil mudhorik)
perintah, yg bersambung dengan fiil mudhorik)

http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

&

12

(menunjukkan larangan, yg bersambung dengan fiil mudhorik) (jika)


(tidak) ( barangsiapa) ( & bagaimanapun) ( ketika) &

(yang mana) ( manakala/kapan saja) ( ( dimana) ( & dimana


saja) ( ketika)
* Akhowat kana
( menjadi/petang) ( menjadi/pagi)
( menjadi/waktu dhuha)
(menjadi/tetap) ( menjadi/menginap) ( menjadi) ( bukan)

( masih/senantiasa/terus menerus)

* Akhowat inna
( sesungguhnya/bahwa) ( tetapi) ( seperti) ( semoga)
(seandainya)
* Akhowat dzonna

( mengira/menduga) ( melihat/berpendapat) ( mengetahui)

( menemukan) ( mengambil/beranggapan) ( menjadikan)


(mendengar)
* Isim isyaroh (kata petunjuk)
( ini: tunggal mudzakkar)

( ini: 2 mudzakkar) ( ini: jama


mudzakkar) ( ini: tunggal muanntas) ( ini: 2 muannats) ( ini:
jamak muannats) ( itu: tunggal mudzakar) ( itu: 2 mudzakkar)
(itu: jama mudzakkar) ( itu: tunggal muannats) ( itu: dua muannats)
( itu: benda jamak\ muannats)
* Isim maushul (kata sambung)
( yang: tunggal mudzakkar) ( yang: 2 mudzakkar) ( yang: jamak
mudzakkar) ( yang: tunggal muannats) ( yang: 2 muannats)

(yang: jama muannats) ( yang: orang) ( yang: benda)


* Huruf nida (kata panggilan): Semua mempunyai arti yang sama (hai/ya),
beda penggunaan
( dekat) ( dekat/jauh/diantara keduanya) ( penyesalan) ( jauh)

#Mranggen, 31 Maret 2014


http://Fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/

13