Anda di halaman 1dari 19

Wirid Dan Doa

Kutipan dari Majmu’atur Rasail

Dikeluarkan oleh Departemen Kaderisasi, DPP Partai Keadilan, 2001


Daftar Isi
Doa bangun tidur.........................................................................................4
Doa memakai baju.......................................................................................4
Doa memakai baju baru...............................................................................4
Doa melepas baju........................................................................................4
Doa keluar rumah........................................................................................4
Doa masuk rumah........................................................................................5
Doa menuju mesjid......................................................................................5
Doa masuk mesjid.......................................................................................5
Doa masuk kamar kecil...............................................................................5
Doa keluar kamar kecil...............................................................................5
Doa jima’.....................................................................................................6
Doa wudhu..................................................................................................6
Doa setelah wudhu......................................................................................6
Doa setelah azan..........................................................................................6
Doa makan...................................................................................................6
Doa setelah makan......................................................................................6
Doa Tahajud................................................................................................7
Doa resah menjelang tidur...........................................................................7
Doa tidur......................................................................................................8
Doa penutup shalat......................................................................................8
Doa penutup majelis....................................................................................8
Doa istikharah.............................................................................................8
Doa shalat Hajat..........................................................................................9
Doa seorang mukmin kepada yang akan bepergian..................................10
Lalu memberi wasiat kepada yang akan bepergian...................................10
Kemudian berdoa......................................................................................10
Kemudian berdoa,.....................................................................................10
Doa ketika hendak naik kendaraan............................................................11
Doa ketika sudah berada di atas kendaraan...............................................11
Doa melihat hujan.....................................................................................12
Doa saat hujan deras dan khawatir bahaya akan dirinya...........................12

2
Doa saat mendengar guntur dan halilintar.................................................12
Doa saat melihat hilal................................................................................12
Doa Pernikahan dan Anak-anak....................................................................13
Kepada yang baru menikah kita mengucapkan.........................................13
Doa minta perlindungan untuk anak.........................................................13
Doa-doa Terhadap Yang Dilihat...................................................................14
Doa saat melihat yang menyenangkan......................................................14
Doa saat melihat yang tidak menyenangkan.............................................14
Doa saat melihat wajahnya di cermin.......................................................14
Doa saat melihat sekeranjang buah-buahan..............................................14
Doa saat melihat saudaranya seislam tertawa...........................................14
Doa ketika seseorang berbuat baik kepadanya..........................................15
Doa-Doa Menghadapi Rintangan Kehidupan...............................................15
Jika ditimpa musibah dan keresahan,........................................................15
Doa saat dikalahkan satu perkara..............................................................16
Doa ketika ditimpa musibah......................................................................16
Doa ketika merasa disulitkan sesuatu........................................................16
Doa ketika marah......................................................................................17
Doa jika dicoba dengan banyak utang,......................................................17
Doa-Doa Ketika Sakit Menjelang Wafat......................................................17
Doa ketika menjenguk orang sakit............................................................17
Doa ketika ta’ziyah....................................................................................17
Doa shalat jenazah untuk si mayit,............................................................18
Doa ketika ziarah kubur............................................................................18
Shalat Tasbih.................................................................................................18
Wirid Rabithah..............................................................................................19

3
‫الر ِحْي ِم‬ ِ ‫بِس ِم‬
َّ ‫اهلل الرَّمْح ِن‬ ْ
Doa-doa Siang-Malam

Doa bangun tidur


ِ ِِ
‫ور‬ ُ ‫َحيَانَا َب ْع َد َما أ ََماَتنَا َوإِلَْي ِه الن‬
ُ ‫ُّش‬ ْ ‫احْلَ ْم ُد للَّه الَّذي أ‬
“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan
kami dan kepada-Nyalah kami tempat kembali.” (H.R. Bukhari)

Doa memakai baju


ِ َ ِ‫ك ِمن خ ِ ِه وخ ِ ما هو لَه أَعوذُ ب‬
ُ‫ك م ْن َشِّر ِه َو َشِّر َما لَه‬ ُ ُ َ ُ َ ‫َسأَلُ َ ْ َرْي َ َرْي‬ْ ‫اللَّ ُه َّم إِيِّن أ‬
“Ya Allah, aku mohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang ada
padanya serta aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya dan keburukan
yang ada padanya.” (H.R. Ibnu Sunni)

Doa memakai baju baru


ِ ‫احْل م ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي َكسايِن َه َذا الثَّو‬
‫ب َو َر َزقَيِن ِم ْن َغرْيِ َح ْو ٍل ِميِّن َوالَ ُق َّو ٍة‬ ْ َ َْ
“Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini dan
menganugerahkan kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku.” (H.R. Ibnu
Sunni)

Doa melepas baju


‫بِ ْس ِم اللَّ ِه الَّ ِذي الَ إِلَهَ إِالَّ ُه َو‬
“Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan dia.” (H.R. Ibnu Sunni)

Doa keluar rumah


‫ت َعلَى اللَّ ِه الَ َح ْو َل َوالَ ُق َّو َة إِالَّ بِاللَّ ِه‬ ِ
ُ ‫بِ ْس ِم اللَّه َت َو َّك ْل‬
“Dengan nama Allah aku bertawakkal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan,
melainkan dengan pertolongan Allah.” (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai)

4
Doa masuk rumah
ِ ‫ك خي ر الْم و ِجُل وخي ر الْمخ ر ِج بِس ِم اللَّ ِه وجَل نَا و بِس ِم اللَّ ِه خرجنَا وعلَي‬
‫اهلل‬ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ‫َس أَل‬ ْ ‫اللَّ ُه َّم إِيِّن أ‬
‫َربِّنَا َت َو َّك ْلنَا‬
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu sebaik-baik yang memasukkan dan
sebaik-baik yang mengeluarkan. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama
Allah kami keluar dan kepada Allah, Tuhan kami, kami bertawakkal.” Kemudian
memberi salam (H.R. Abu Daud).

Doa menuju mesjid


ِ ِ
ً ُ‫ورا َو َع ْن يَ َس ا ِري ن‬
‫ورا‬ ً ُ‫ورا َويِف مَسْعي ن‬
ً ُ‫ورا َو َع ْن مَي ييِن ن‬ ً ُ‫ص ِري ن‬َ َ‫ورا َويِف ب‬
ً ُ‫اج َع ْل يِف َقْليِب ن‬
ْ ‫اللَّ ُه َّم‬
ِ ِ ِ
ً ُ‫اج َع ْل يِل ن‬
‫ورا‬ ْ ‫ورا َو‬
ً ُ‫ورا َو َخ ْلفي ن‬ ً ُ‫ورا َوحَتْيِت ن‬
ً ُ‫ورا َوأ ََمامي ن‬ ً ُ‫َو َف ْوقي ن‬
“Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dari
penglihatanku cahaya, dari sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di
atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya dan
jadikanlah buatku cahaya.” (H.R. Bukhari, Nasai, Abu Daud)

Doa masuk mesjid


‫الر ِجي ِم‬ ِ َ‫ك الْ َك ِرمْيِ وس ْلطَانِِه الْ َق ِد ِمي ِمن الشَّيط‬
َّ ‫ان‬ ْ َ َُ َ ‫اهلل الْ َع ِظْي ِم َوبَِو ْج ِه‬
ِ ِ‫أَعوذُ ب‬
ُ
“Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang
mulia dan dengan kekuasaan-Nya yang tak berawal dari godaan setan yang
terkutuk.” (H.R. Abu Daud)

Doa masuk kamar kecil


ِ ِ‫ث واخْلَبائ‬
‫ث‬ ِ ِ َ ِ‫اللَّه َّم إِيِّن أَعوذُ ب‬
َ َ ُ‫ك م َن اخْلُب‬ ُ ُ
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki
dan setan perempuan.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Doa keluar kamar kecil


ِ ِِ
ُ‫احْلَ ْم ُد للَّه الَّذي أَ َذاقَيِن لَ َّذتَهُ َوأ َْب َقي يِف ُق َّوتَهُ َو َدفَ َع َعيِّن أَ َذاه‬
“Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan aku untuk merasakan
kelezatan (nikmat-Nya), yang menetapkan dalam diriku kekuatan-Nya dan
menangkal dariku siksaan-Nya.” (H.R. Ibnu Sunni dan Thabrani)

5
Doa jima’
ِ ‫بِس ِم اللَّ ِه اللَّ ُه َّم َجنِّْبنَا الشَّْيطَا َن و َجن‬
‫ِّب الشَّْيطَا َن َما َر َز ْقَتنَا‬ َ ْ
“Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah
setan dari (anak) yang Kau anugerahkan kepada kami.” (H.R. Bukhari)

Doa wudhu
‫اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر يِل َذنْيِب َو َو ِّس ْع يِل يِف َدا ِري َوبَا ِر ْك يِل يِف ِر ْزقِي‬
“Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah rumahku dan berkahilah rezekiku.”
(H.R. Nasai dan Ibnu Sunni)

Doa setelah wudhu


‫اج َع ْليِن ِم َن‬
ْ ‫َن حُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َو َر ُس ولُهُ اللَّ ُه َّم‬
َّ ‫َش َه ُد أ‬ َ ‫أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ َو ْح َدهُ الَ َش ِر‬
ْ ‫يك لَهُ َوأ‬
‫اج َع ْليِن ِم َن الْ ُمتَطَ ِّه ِريْ َن‬ َ ِ‫الت ََّّواب‬
ْ ‫ني َو‬
“Aku bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-
Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya
Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertobat dan
jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang membersihkan diri.” (H.R.
Muslim dan Tirmidzi)

Doa setelah azan


ِ ‫الص الَِة الْ َقائِم ِة‬
ِ ‫آت حُم َّم ًدا الْو ِس يلَةَ والْ َف‬
‫ض يلَةَ َو ْاب َعثْ هُ َم َق ًاما‬ َّ ‫َّع َو ِة الت‬
َّ ‫َّام ِة َو‬ ِ ِ َّ ‫اللَّه َّم ر‬
َ َ َ َ ْ ‫ب َه ذه ال د‬ َ ُ
ِ
ُ‫ودا الَّذي َو َع ْدتَه‬
ً ‫حَمْ ُم‬
“Ya Allah, Tuhan seruan yang sempurna dan shalat yang akan ditegakkan,
anugerahkanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi (di surga) dan derajat
yang mulia dan bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau
janjikan kepadanya.” (H.R. Bukhari)

Doa makan
‫اب النَّا ِر بِ ْس ِم اللَّ ِه‬ ِ
َ ‫اللَّ ُه َّم بَا ِر ْك لَنَا فيما َر َز ْقَتنَا َوقنَا َع َذ‬
“Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami dan
jauhkanlah kami dari api neraka. Bismillah.” (H.R. Ibnu Sunni)

Doa setelah makan


‫احْلَ ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي أَطْ َع َمنَا َو َس َقانَا َو َج َعلَنَا ُم ْسلِ ِمني‬
6
“Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami, memberi minum
kami dan menjadikan kami sebagai orang-orang muslim.” (H.R. Abu Daud,
Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Doa Tahajud
ِ ‫الس مو‬ ِ ِ ‫الس مو‬
‫ات‬ َ َ َّ ‫ك‬ ُ ‫ك ُم ْل‬ َ َ‫ك احْلَ ْم ُد ل‬ َ َ‫ض َو َم ْن في ِه َّن َول‬ ِ ‫ات َواأْل َْر‬ َ َ َّ ‫ت َقيِّ ُم‬ َ ْ‫ك احْلَ ْم ُد أَن‬َ َ‫اللَّ ُه َّم ل‬
ِ ِ ‫الس مو‬ ِ
‫ت‬َ ْ‫ك احْلَ ْم ُد أَن‬ َ َ‫ض َو َم ْن في ِه َّن َول‬ ِ ‫ات َواأْل َْر‬ َ َ َّ ‫ور‬ ُ ُ‫ت ن‬ َ ْ‫ك احْلَ ْم ُد أَن‬ َ َ‫ض َو َم ْن في ِه َّن َول‬ ِ ‫َواأْل َْر‬
ِ ِ ‫ات َواأْل َْر‬ِ ‫السمو‬ ِ
ُ‫ك َح ٌّق َواجْلَنَّة‬ َ ُ‫ت احْلَ ُّق َو َو ْع ُد َك احْلَ ُّق َول َق ُاؤ َك َح ٌّق َو َق ْول‬ َ ْ‫ك احْلَ ْم ُد أَن‬ َ َ‫ض َول‬ َ َ َّ ‫ك‬ ُ ‫َمل‬
‫ك‬َ َ‫اعةُ َح ٌّق اللَّ ُه َّم ل‬ َ ‫الس‬ َّ ‫ص لَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َس لَّ َم َح ٌّق َو‬ َ ‫َّار َح ٌّق َوالنَّبِيُّو َن َح ٌّق َوحُمَ َّم ٌد‬ ُ ‫َح ٌّق َوالن‬
‫ت فَا ْغ ِف ْر يِل‬
ُ ‫ك َح ا َك ْم‬ َ ‫ت َوإِلَْي‬ُ ‫اص ْم‬َ ‫ك َخ‬ َ ِ‫ت َوب‬ ُ ‫ك أََنْب‬ َ ‫ت َوإِلَْي‬ ُ ‫ك َت َو َّك ْل‬ َ ‫ت َو َعلَْي‬ُ ‫ك َآمْن‬ َ ِ‫ت َوب‬ ُ ‫َسلَ ْم‬
ْ‫أ‬
‫ت أ َْو‬ َ ْ‫ت الْ ُم َؤ ِّخ ُر الَ إِلَ هَ إِالَّ أَن‬
َ ْ‫ِّم َوأَن‬
ُ ‫ت الْ ُم َق د‬َ ْ‫ت أَن‬ ُ ‫ت َو َما أ َْعلَْن‬ ُ ‫َس َر ْر‬ ْ ‫ت َو َما أ‬ ُ ‫َخ ْر‬
َّ ‫ت َو َما أ‬ُ ‫َما قَ د َّْم‬
‫الَ إِلَهَ َغْي ُر َك َوالَ َح ْو َل َوالَ ُق َّوةَ إِالَّ بِاللَّ ِه‬
“Ya Allah, bagi-Mu segala puji, Engkau yang Maha Mengurusi langit dan
bumi serta siapa saja yang ada di sana dan bagi-Mu segala puji. Engkau Maha
benar, janji-Mu benar, perjumpaan dengan-Mu benar, para nabi benar, nabi
Muhammad saw. adalah benar dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-
Mu aku memohon, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman,
kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku bertobat, karena-Mu aku
bermusuhan (dengan orang kafir) dan kepada-Mu aku berhukum. Maka
ampunilah (dosa-dosaku) yang telah lalu, yang akan datang, yang aku
sembunyikan, yang aku sembunyikan, yang aku terang-terangan (di dalamnya)
dan (dosa) yang Engkau lebih tahu dariku. Engkau Maha Mendahulukan dan
Maha Mengakhirkan, tiada tuhan melainkan Engkau. Tiada daya dan kekuatan
melainkan dengan pertolongan Allah.” (H.R. Bukhari)

Doa resah menjelang tidur


ِ ‫ضر‬ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ‫َّام‬
ِِ ِ ِ ِ ‫ات ِمن َغ‬ ِ ‫أَعوذُ بِ َكلِم‬
َّ ‫ات اللَّ ِه الت‬
‫ون‬ ُ ُ ْ‫ضبه َوع َقابه َو َشِّر عبَاده َوم ْن مَهََزات الشَّيَاطني َوأَ ْن حَي‬
َ ْ َ ُ
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang Allah sempurna dari marah-
Nya, hukuman-Nya dan dari kejelekan hamba-hamba-Nya serta dari berbagai
godaan setan dan kehadirannya. Maka sesungguhnya setan sama sekali tidak
membahayakannya.” (H.R. Abu Daud, Tirmizdi dan Nasai)

Doa tidur
‫ظ بِ ِه‬
ُ ‫اح َفظْ َها مِب َا حَتْ َف‬ ِ
ْ َ‫ْت َن ْفس ي فَ ْارمَحْ َها َوإِ ْن أ َْر َس ْلَت َها ف‬
َ ‫ت َجْنيِب فَ ِإ ْن أ َْم َس ك‬
ُ ‫ض ْع‬ َ ِ‫بِامْس‬
َ ‫ك َريِّب َو‬
‫ني‬ِ‫ِعباد َك َّ حِل‬
َ ‫الصا‬ ََ
7
“Dengan nama-Mu wahai Rabbku, aku baringkan tulang-tulang rusukku dan
dengan nama-Mu pula aku mengangkatnya. Jika Kau pegang jiwaku, maka
ampunilah ia dan jika Engkau lanjutkan, maka peliharalah ia sebagaimana
Engkau telah memelihara hamba-hamba-Mu yang shaleh.” (H.R. Bukhari,
muslim, abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah)
- Merapatkan kedua tangannya, lalu meniupkannya sambil membaca surat
Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Naas, lalu diusapkan ke seluruh anggota
badan sedapat mungkin.

Doa penutup shalat


‫ك َولَهُ احْلَ ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِدير‬ َ ‫الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ َو ْح َدهُ الَ َش ِر‬
ُ ‫يك لَهُ لَهُ الْ ُم ْل‬
“Tiada tuhan melainkan Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya
kerajaan, bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (H.R.
Muslim)

Doa penutup majelis


ِ ‫سبحانَك اللَّه َّم وحِب م ِد َك أَ ْشه ُد أَ ْن الَ إِلَه إِالَّ أَنْت أ‬
َ ‫وب إِلَْي‬
‫ك‬ ُ ُ‫َسَت ْغف ُر َك َوأَت‬
ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُْ
“Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memanjatkan segala puji kepada-
Mu aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau, aku mohon ampun dan
bertobat kepada-Mu.” (H.R. Abu Daud, Al-Hakim)

Doa-Doa Ma’tsur Dalam Berbagai Keadaan

Doa istikharah
َ‫َّك َت ْق ِد ُر َوال‬
َ ‫ك الْ َع ِظي ِم فَِإن‬
ِ ْ َ‫اللَّه َّم إِيِّن أَس ت ِخري َك بِعِْل ِم ك وأَس ت ْق ِدر َك بِ ُق ْدرتِك وأَس أَلُك ِمن ف‬
َ ‫ضل‬ ْ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َْ ُ
‫َن َه َذا اأْل َْم َر َخْي ٌر يِل يِف ِدييِن‬ َّ ‫ت َت ْعلَ ُم أ‬ ِ َّ ِ ِ
َ ‫ت َعالَّ ُم الْغُيُ وب الل ُه َّم إ ْن ُكْن‬َ ْ‫أَقْ د ُر َوَت ْعلَ ُم َوالَ أ َْعلَ ُم َوأَن‬
‫آجلِ ِه فَاقْ ُد ْرهُ يِل َويَ ِّس ْرهُ يِل مُثَّ بَا ِر ْك يِل فِْي ِه‬
ِ ‫اج ِل أَم ِري و‬
َ ْ
ِ ‫اش ي وعاقِب ِة أَم ِري (أَو قَ َال) يِف ع‬
َ ْ ْ َ ََ
ِ ‫ومع‬
ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
‫َن َه َذا اأْل َْم َر َش ٌّر يِل يِف دييِن َو َم َعاش ي َو َعاقبَ ة أ َْم ِري أ َْو قَ َال يِف َعاج ِل أ َْم ِري‬ َّ ‫ت َت ْعلَ ُم أ‬َ ‫َوإِ ْن ُكْن‬
‫ضيِن بِِه‬ ُ ‫اص ِرفْيِن َعْنهُ َواقْ ُد ْر يِل اخْلَْيَر َحْي‬ ِِ ِ
ِّ ‫ث َكا َن مُثَّ َر‬ ْ ‫اص ِرفْهُ َعيِّن َو‬ْ َ‫َوآجله ف‬
Lalu menyebutkan permasalahannya

8
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan dari-Mu dengan ilmu-Mu,
memohon kekuasaan kepada-Mu dengan qudrat-Mu, memohon kepada-Mu
dengan fadhilah-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedangkan
aku tidak kuasa, Engkau Maha Mengetahui dan Engkau mengetahui hal-hal yang
ghaib. Ya Allah,jika Engkau melihat bahwa perkara ini lebih baik bagiku dalam
agamaku, kehidupanku dan akibat akhir dari perkaraku ini (di akhirat) atau
beliau mengatakan untuk sekarang (dunia) dan untuk waktu nanti (akhirat), maka
takdirkanlah untuk terjadi dan mudahkanlah bagiku, kemudian berkahilah aku
dalam melaksanakannya . dan jika Engkau melihat bahwa perkara ini lebih buruk
bagiku dalam agamaku, dalam kehidupanku dan akibat akhir dari perkaraku (di
akhirat), maka palingkanlah perkara ini dariku dan palingkanlah aku dari
perkara ini serta takdirlanlah untukku kebaikan sebagaimana semula, kemudian
ridhailah aku di dalamnya.” Beliau mengatakan harus disebut keperluannya.

Doa shalat Hajat

‫ك‬َ ُ‫َس أَل‬


ْ ‫ني أ‬
ِ
َ ‫ب الْ َع الَم‬ ِّ ‫ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِم احْلَ ْم ُد لِلَّ ِه َر‬ِّ ‫يم الْ َك ِرميُ ُس ْب َحا َن اللَّ ِه َر‬ِ َّ ِ ِ
ُ ‫الَ إلَ هَ إالَّ اللهُ احْلَل‬
‫الس الََمةَ ِم ْن ُك ِّل إِمْثٍ الَ تَ َد ْع يِل َذ ْنبًا‬ َّ ‫يم ةَ ِم ْن ُك ِّل بٍِّر َو‬ ِ َ ِ‫ك وع زائِم م ْغ ِفرت‬ ِ ِ ِ
َ ‫ك َوالْغَن‬ َ َ َ َ َ َ َ ‫ُموجبَات َرمْح َت‬
ِ‫ضيَتها يا أَرحم َّ مِح‬ ِ ً ‫ك ِر‬ ِ ‫إِالَّ َغ َفرتَه والَ مَهًّا إِالَّ َفَّرجته والَ ح‬
‫ني‬
َ ‫الرا‬ َ َ ْ َ َ ْ َ َ‫ضا إالَّ ق‬ َ َ‫اجةً ه َي ل‬ َ َ َ َُْ َُ ْ
“Tiada tuhan selain Allah yang Maha Santun lagi Maha Mulia, Maha Suci
Allah Rabb dari ‘Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,
aku mohon kepada-Mu hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat-Mu,
perlindungan dari segala noda, keuntungan dari segala kebaikan dan
keselamatan dari segala dosa. Janganlah Engkau sisakan dosa untukku, kecuali
Engkau telah menghilangkannya, jangan Engkau sisakan hajat yang telah Engkau
ridhai, kecuali Engkau telah menunaikannya, wahai Zat yang paling Pemurah.”

9
Doa-doa Safar (Bepergian)

Doa seorang mukmin kepada yang akan bepergian


ِ ِ ِ ِ ‫أ‬
‫السالَ ُم‬
َّ ‫ك‬َ ‫ك َوأَْقَرأُ َعلَْي‬
َ ‫يم َع َمل‬
َ ‫ك َو َخ َوات‬ َ َ‫َسَت ْودعُ اللَّهَ دين‬
َ َ‫ك َوأ ََما َنت‬ ْ
“Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu(keluarga dan harta) dan
kesudahan akhit dari amal perbuatanmu serta keselamatan atasmu.”

Lalu memberi wasiat kepada yang akan bepergian


ٍ ‫علَيك بِت ْقوى اللَّ ِه والتَّ ْكبِ ِري علَى ُك ِّل َشر‬
َّ ‫ف اللَّ ُه َّم اطْ ِو لَهُ الُْب ْع َد َو َه ِّو ْن َعلَْي ِه‬
‫الس َفَر‬ َ َ َ َ َ َ َْ
“Hendaklah Engkau tetap bertakwa kepada Allah dan mengagungkan Allah
atas semua kondisi. Yang Allah, dekatkanlah baginya jarak yang jauh dan
mudahkanlah ia dalam bepergian.”

Kemudian berdoa
ِ ‫الت ْقوى و َغ َفر لَك ذَ ْنبك وو َّجه‬
َ ‫ك ل ْلخَرْيِ أ َْينَ َما ُكْن‬
‫ت‬ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ‫َز َّو َد َك اللَّه‬
“Semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosa-dosamu,
memudahkan bagimu kebaikan di mana saja kamu berada.”
Yang bepergian menjawab,
ِ ِ ِ
ُ‫ك اللَّهَ الَّذي الَ تُضِْْيِ ُع َو َدائعُه‬
َ ‫اسَت ْو َد ْع‬
ْ
“Aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak mungkin akan disia-siakan.”

Kemudian berdoa,
‫الت ْق َوى َوِم ْن‬ َّ ‫ك يِف ْ َس َف ِري َه َذا الْرِب َّ َو‬
َ ُ‫َس أَل‬ ِ َ ِ‫ول وب‬
ْ ‫ك أَس ريُ اللَّ ُه َّم إِيِّن أ‬ َ ُ ‫َح‬
ُ‫كأ‬ َ ِ‫ول َوب‬ُ ‫َص‬
ُ ‫كأ‬ َ ِ‫اللَّ ُه َّم ب‬
َّ ‫ب يِف‬
‫الس َف ِر‬ ِ َّ ‫الْعم ِل ما َترض ى اللَّه َّم ه ِّو ْن علَينَا س َفرنَا ه َذا واطْ ِو عنَّا بع َده اللَّه َّم أَنْت‬
ُ ‫الص اح‬ َ ُ ُ ُْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ
‫لب يِف‬ِ ‫الس َف ِر و َكآَبَ ِة الْمْنظَ ِر و ُس ْو ِء الْمَْْنَ ِق‬ ِ ِ ِ ِ‫واخْل لِي َف ةَ يِف اأْل َه ِل اللَّه َّم إِيِّن أَع وذُ ب‬
ُ َ َ َ َّ ‫ك م ْن و َع اء‬ َ ُْ ُ ْ َْ َ
ِ‫الْم ِال واأْل َه ِل والْولَد‬
َ َ ْ َ َ
Ya Allah, dengan-Mu aku melangkah, dengan-Mu aku melanglang buana,
dengan-Mu aku meniti jalan. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu dalam safarku ini
kebaikan dan takwa, serta amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah safar
kami ini dan dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah
pendamping dalam safar dan khalifah dalam keluarga. Ya Allah, aku berlindung

10
kepada-Mu dari kesusahan-kesusahan perjalanan, berbagai pemandangan yang
tidak menyenangkan dan kejelekan perubahan yang ada pada harta, keluarga dan
anak.”
Ketika kembali dari safar (bepergian) doa tersebut dibaca kembali dan
ditambah,

‫آيِبُو َن تَائِبُو َن َعابِ ُدو َن لَِربِّنَا َح ِام ُدو َن‬


“Kami adalah orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertobat, orang-
orang yang beribadah kepada Rabb kami, kami orang-orang yang selalu memuji-
Mu.”

Doa ketika hendak naik kendaraan


‫بِ ْس ِم اللَّ ِه‬
“Dengan nama Allah.”

Doa ketika sudah berada di atas kendaraan


‫ني َوإِنَّا إِىَل َربِّنَا لَ ُمْن َقلِبُو َن‬ِ ِ ِِ
َ ‫احْلَ ْم ُد للَّه ُسْب َحا َن الَّذي َس َّخَر لَنَا َه َذا َو َما ُكنَّا لَهُ ُم ْق ِرن‬
“Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami,
padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya dan sesungguhnya kami
akan kembali kepada Tuhan kami.”

11
Doa-doa Saat Kejadian Alam

Doa melihat hujan


‫صيِّبًا نَافِ ًعا‬
َ ‫اللَّ ُه َّم‬
“Ya Allah, jadikanlah hujan lebat ini bermanfaat.”

Doa saat hujan deras dan khawatir bahaya akan dirinya


‫َّج ِر‬ ِِ ِِ ِ ِ ‫اللَّه َّم حوالَْينَا والَ َعلَْينَا اللَّه َّم َعلَي اآْل َ َك ِام واآْل‬
َ ‫َجام َوالظََّرب َواأْل َْوديَة َوالْ َمناَبت الش‬
َ َ ُ َ ََ ُ
“Ya Allah, (timpakanlah) kepada sekeliling kami, bukan kepada kami. Ya
Allah, (timpakanlah kepada bukit-bukit, pada pohon-pohon yang rimbun, pada
gunung-gunung dan lembah-lembah, serta pada tempat-tempat tumbuhnya
pepohonan.”

Doa saat mendengar guntur dan halilintar


ِ ِ ِ
‫ك‬ َ ِ‫ك َوالَ ُت ْهلكْنَا بِ َع َذاب‬
َ ‫ك َو َعافنَا َقْب َل ذَل‬ َ َ‫اللَّ ُه َّم الَ َت ْقُت ْلنَا بِغ‬
َ ِ‫ضب‬
“Ya Allah, janganlah Engkau matikan kami dengan kemarahan-Mu, janganlah
Engkau hancurkan kami dengan azab-Mu dan sebelum itu berikanlah kesehatan
dan afiat kepada kami.”

Doa saat melihat hilal


‫ض ى َريِّب‬ ُّ ِ‫يق لِ َما حُت‬
َ ‫ب َوَت ْر‬ ِ ِ‫الس الََم ِة وا ِإل ْس الَِم والتَّوف‬
َ
ِ ِ ِ
َ َّ ‫اهللُ أَ ْكَب ُر اللَّ ُه َّم أَهلَّهُ َعلََْْيَنَا ب اليُ ْم ِن َوا ِإلميَان َو‬
ُ‫ك اهلل‬ َ ُّ‫َو َرب‬
“Allah maha besar, ya Allah, terbitkanlah ia dengan berkat dan keimanan,
keselamatan dan keislaman dan anugerahkanlah taufiq dari apa yang Engkau
cintai dan dari apa yang Engkau ridhai.”

12
Doa Pernikahan dan Anak-anak

Kepada yang baru menikah kita mengucapkan


ٍ‫ك ومَجَ َع َبْينَ ُكما يِف خَرْي‬
َ َ َ ‫بَاََر َك اهلل َلَك َوبَ َار َك َعلَْي‬
“Semoga Allah memberkatimu di saat senang dan mengumpulkan kalian
berdua dalam kebaikan.”

Doa minta perlindungan untuk anak


‫آم ٍة َوِم ْن ُك ِّل َعنْي ٍ اَل َّم ٍة‬ ٍ َ‫َّآم ِة ِمن ُك ِّل َشيط‬ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ‫ان َو َه‬ ْ ْ َّ ‫أُعي ُذ َك ب َكل َمات اللَّه الت‬
“Aku berlindung untuku dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari
setiap setan dan segala yang beracun, dari setiap pandangan yang mematikan.”

13
Doa-doa Terhadap Yang Dilihat

Doa saat melihat yang menyenangkan


ِ ‫الصاحِل‬ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
‫ات‬َ َّ ‫احْلَ ْم ُد للَّه الَّذي بن ْع َمتهَ تَت ُّم‬
“Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya , sempurnalah anal-anal
kebaikan.”

Doa saat melihat yang tidak menyenangkan


‫احْلَ ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي َعلَي ُك ِّل َح ٍال‬
“Segala puji bagi Allah atas segala hal.”

Doa saat melihat wajahnya di cermin

‫ت َخ ْل ِقي فَ َح ِّس ْن ُخلُِقي َو َح ِّر ْم َو ْج ِهي َعلَي النَّا ِر احْلَ ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي َس َّوى َخ ْل ِقي‬ َ ‫اللَّ ُه َّم َح َّس ْن‬
ِِ ِ
ْ ‫ورةَ َو ْج ِهي فَأ‬
َ ‫َح َسَن َها َو َج َعلَيِن م َن الْ ُم ْسلمنْي‬ َ‫ص‬ ُ ‫َف َع َدلَهُ َو َكِّر ْم‬
“Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku,
baguskalah akhlakku dan bebaskanlah wajahku dari api neraka. Segala puji bagi
Allah yang telah menyempurnakan dan memperbaiki penciptaanku, memuliakan
bentuk wajahku, maka Dia membaguskan dan menjadikan aku termasuk orang-
orang Islam.”

Doa saat melihat sekeranjang buah-buahan


ِ ‫اللَّه َّم ب ا ِر ْك لَنَا يِف مَثَِرنَا و ب ا ِر ْك لَنَا يِف م ِدينَتِنَا و ب ا ِر ْك لَنَا يِف ص‬
‫اعنَا َو بَ ا ِر ْك لَنَا يِف ُم ِّدنَا اللَّ ُه َّم‬ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ِ
ُ‫َك َما أ ََر ْيَتنَا أ ََّولَهُ فَأَ ِرنَا آَخَره‬
“Ya Allah, berkatilah kami pada buah-buahan kami, berkatilah kami pada
kota kami, berkatilah kami pada Sha’ kami, berkatilah kami pada Mud kami. Ya
Allah, sebagaimana Engkau telah memperlihatkan kepada kami awalnya, maka
tampakkanlah kepada kami akhirnya.”

Doa saat melihat saudaranya seislam tertawa


َ ‫ك اهللُ ِسن‬
‫َّك‬ َ ‫َض َح‬
ْ‫أ‬
“Semoga Allah menjadikan gigi Anda tertawa.”

14
‫‪Doa-doa Keselamatan Dan Penghormatan‬‬

‫ِ‬
‫اهلل“ ‪Jika seseorang berkata,‬‬ ‫‪ “ (Aku mencintaimu karena Allah),‬أ ُِحبُّ َ‬
‫ك يِف‬
‫أَحبَّ َِ‬
‫ك الَّ َِذي أ ْ‬
‫َحبَْبتَيِن لَهُ‬ ‫َ َ‬
‫”‪“Semoga mencintaimu Zat yang menyebabkan kamu mencintaqiku.‬‬
‫”?‪Jika ditanya, “Bagaimana engkau pagi ini‬‬
‫خِب‬
‫َرْيٍ أَمْح َ ُد اهللَ‬
‫”‪“Baik-baik, aku panjatkan puji kepada Allah.‬‬

‫‪Doa ketika seseorang berbuat baik kepadanya‬‬


‫َجَز َاك اهللُ َخْيًرا‬
‫”‪“Semoga Allah membalas kamu dengan balasan kebaikan.‬‬

‫‪Doa-Doa Menghadapi Rintangan Kehidupan‬‬

‫‪Jika ditimpa musibah dan keresahan,‬‬


‫ِ‬ ‫ب الْع ر ِش الْع ِظي ِم اَحْل م ُد ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫ب الْ َع الَمنْي َ‬
‫هلل َر ِّ‬ ‫الَ إلَ هَ إالَّ اللَّهُ الْ َك ِرمْيُ الْ َعظْي ُم ُس ْب َحانَهُ َتبَ َار َك اهللُ َر ُّ َ ْ َ ْ َ ْ‬
‫يك يِف‬‫َّخ ْذ َولَ ًدا َومَلْ يَ ُك ْن لَ هُ َش ِر ٌ‬ ‫َت و َّك ْلت علَي احْل ي الَّ ِذي الَ مَيُ وت احْل م ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي مَل يت ِ‬
‫َْ‬ ‫ُ َْ‬ ‫َ ُ َ َ ِّ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ك أ َْر ُجو فَالَ تَك ْليِن إىَل َن ْفس ي‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِّ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫يِل‬
‫ك َومَلْ يَ ُك ْن لَ هُ َو ُّ م َن ال ذل َو َكِّبْرهُ تَ ْكبْي ًرا الل ُه َّم َرمْح َتَ َ‬ ‫الْم ْل ِ‬
‫ُ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ت م ْن‬ ‫ك إيِّن ُكْن ُ‬ ‫ت ُس ْب َحانَ َ‬ ‫ت الَ إلَ هَ إالَّ أَنْ َ‬ ‫َص ل ْح يِل َش أْيِن ُكلَّهُ الَ إلَ هَ إالَّ أَنْ َ‬ ‫طَْرفَ ةَ َعنْي ٍ أ ْ‬
‫ك َع ْد ٌل يِف َّ‬ ‫ْم َ‬ ‫اص يَيِت بِيَ ِد َك َم ٍ يِف‬ ‫ك نَ ِ‬ ‫ِ‬
‫دثك ابْ ُن َعْب د َك ابْ ُن أ ََمتِ َ‬ ‫ني اللَّ ُه َّم إِيِّن َعْب َ‬ ‫ِِ‬
‫الظَّالم َ‬
‫اض َّ ُحك ُ‬
‫َح ًدا ِم ْن‬ ‫ك أ َْو َعلَّ ْمتَ هُ أ َ‬‫ك أ َْو أَْنَزلْتَ هُ يِف ْ كِتَابِ َ‬ ‫ت بِ ِه نَ ْف ُس َ‬ ‫ك مَسَْي َ‬ ‫اس ِم ُه َو لَ َ‬ ‫ك بِ ُك ِّل ْ‬
‫َس أَلُ َ‬
‫ض ُاؤ َك أ ْ‬‫قَ َ‬
‫ك أَ ِو اس تَأَْثرت بِ ِه يِف ِع ْل ِم الْغَي ِ ِ‬ ‫ِ‬
‫ص ِري َو َجاَل ءَ‬ ‫ب عْن َد َك أَ ْن جَتْ َع َل الْ ُق ْرآَ َن َربِْي َع َق ْليِب َونُ ْو َر بَ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ َ‬ ‫َخ ْلق َ‬
‫اب مَهِّي الَ َح ْو َل َوالَ ُق َّو َة إِالَّ بِاللَّ ِه‬
‫ُحْزيِن ْ َوذَ َه َ‬

‫‪15‬‬
“Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci
dan Maha Mulia Allah, Rabb dari arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Rabb
sekalian alam. Aku bertawakal kepada Zat yang hidup yang tidak akan mati.
Segala puji bagi Allah yang tidak memerlukan anak dan tidak memiliki sekutu
dalam kerajaan-Nya. Dia tidaklah hina yang memerlukan penolong dan
agungkanlah Dia dengan keagungan yang sebesar-besarnya. Ya Allah, rahmat-
Mu aku harapkan, maka janganlah Kau serahkan aku kepada diriku walau
sekejap dan perbaikilah semua perkaraku, tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha
Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah,
sesungguhnya aku adalah hamba-Mu (laki-laki), putra hamba-Mu (perempuan),
ubun-ubunku ada dalam genggaman tangan-Mu, hukum-Mu berlaku untukku,
keputusan-Mu adil untukku. Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang
dengan nama itu Engkau menamai diri-Mu atau nama yang (sebagaimana) Kau
turunkan dalam kitab-Mu atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari
makhluk-Mu, atau Engkau bersitkan dalam ilmu ghaib yang ada di sisi-Mu. Aku
mohon kepada-Mu agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai peneduh hatiku,
sebagai cahaya mataku. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan
Allah.”
Ketika terjadi pada dirinya apa yang bukan menjadi pilihannya,

‫قَ َد َر اهللُ َو َما َشاءَ َف َع َل‬


“Allah telah menakdirkan dan apa yang dikehendaki-Nya itulah yang terjadi.”

Doa saat dikalahkan satu perkara


‫يل‬ِ ِ َّ
ُ ‫َح ْسُبنَا اللهُ َون ْع َم الْ َوك‬
“Cukuplah Allah sebagai Penolong dan Dialah sebaik-baik Pelindung.”

Doa ketika ditimpa musibah


‫آج ْريِن فِ َيها َوأَبْ ِد ْل يِل هِبَا َخْيًرا ِمْن َها‬
ِ َ‫صيبيِت ف‬
ِ
َ ‫ب ُم‬
ِ ‫إِنَّا لِلَّ ِه وإِنَّا إِلَي ِه ر ِاجعو َن اللَّه َّم ِعْن َد َك أ‬
ُ ‫َحتَس‬
ْ ُ ُ َ ْ َ
“Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada-Nyalah kita akan kembali. Ya
Allah, di sisi-Mu aku mengharap pahala atas musibah yang menimpa diriku, maka
berikanlah pahala atas musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik.”

Doa ketika merasa disulitkan sesuatu


ِ
َ ‫ت جَتْ َع ُل احْلَْز َن إِذَا شْئ‬
‫ت َس ْهاًل‬ َ ْ‫اللَّ ُه َّم الَ َس ْه َل إِالَّ َما َج َع ْلتَهُ َس ْهاًل َوأَن‬
“Ya Allah, tiada kemudahan kecuali jika Allah menjadikannya mudah dan
Engkau kuasa untuk menjadikannya mudah. Engkau kuasa untuk menjadikan yang
sulit jika Engkau kehendaki menjadi mudah.”

16
Doa ketika marah
‫الر ِجي ِم‬ ِ َ‫أَعوذُ بِاللَّ ِه ِمن الشَّيط‬
َّ ‫ان‬ ْ ْ ُ
“Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk.”

Doa jika dicoba dengan banyak utang,


‫ك َع َّم ْن ِس َو َاك‬ ِ ْ ‫اللَّه َّم ا ْك ِفيِن حِب الَلِك عن حر ِامك وأَ ْغنِيِن بَِف‬
َ ‫ضل‬ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ
Ya Allah, cukupkanlah aku dengan halal-Mu dari mencari yang halal dan
kayakanlah aku dengan karunia-Mu dari yang selain-Mu.”

Doa-Doa Ketika Sakit Menjelang Wafat


Ketika mengeluh sakit, meletakkan tangannya pada anggota badan yang sakit,
kemudian mengatakan, “Bismillah” (tiga kali),

‫ُح ِاذ ُر‬ ِ ِ ِِ ِ ِِ


َ ‫أَعُوذُ بعَّز ِة اللَّه َوقُ ْد َرته م ْن َشِّر َما أَج ُد َوأ‬
“Aku berlindung dengan keperkasaan dan kekuasaan Allah dari sejelek-jelek
yang aku dapati dan aku khawatiri.”

Doa ketika menjenguk orang sakit


‫الشايِف الَ ِش َفاءَ إِالَّ ِش َف ُاؤ َك ِش َفاءً الَ يُغَ ِاد ُر َس َق ًما‬ ِ ‫َّاس اِ ْش‬ ِ
َّ ‫ت‬َ ْ‫ف َوأَن‬ ِ ‫ب الن‬
ِّ ‫س َر‬ َ ‫اللَّ ُه َّم اُ ْذه‬
َ ْ‫ب الْبَأ‬
“Ya Allah, hilangkanlah rasa sakit wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah,
karena Engkau Maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan selain kesembuhan-Mu,
kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit.”
Kemudian dengan tangannya Rasulullah saw. mengusap si sakit dan menghibur
perasaannya.

Doa ketika ta’ziyah


ِ ‫َخ َذ ولَهُ ما أ َْعطَى و ُكلٌّ ِعْن َدهُ بِأَج ٍل مس ًّمى َفْلتَ ْ رِب‬ ِِ ِ
‫ب‬
ْ ‫ص ْ َولْتَ ْحتَس‬ َُ َ َ َ َ َ ‫إ َّن للَّه َما أ‬
“Sesungguhnya bagi Allah apa saja yang diberikan dan segala sesuatu di sisi-
Nya ada batas waktunya. Maka hendaklah bersabar dan mengharap pahala dari-
Nya.”

17
Doa shalat jenazah untuk si mayit,
َّ ‫ف َعْن هُ َوأَ ْك ِر ْم نُُزلَ هُ َو َو ِّس ْع ُم ْد َخلَ هُ َوا ْغ ِس ْلهُ بِالْ َم ِاء َو‬
‫الث ْل ِج‬ ِِ ِ
ُ ‫اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر لَ هُ َو ْارمَحْ هُ َو َعاف ه َو ْاع‬
‫س َوأَبْ ِدلْ هُ َد ًارا َخْي ًرا ِم ْن َدا ِر ِه‬ ِ َ‫ض ِم ْن ال َّدن‬ َ َ‫ب اأْل َْبي‬ َ ‫ت الث َّْو‬
ِِ ِ
َ ‫َوالَْب َرد َو َنقِّه م ْن اخْلَطَايَا َك َما َنقَّْي‬
ِ ‫وأ َْهاًل َخْي را ِمن أ َْهلِ ِه و َزوجا َخْي را ِمن َزو ِج ِه وأ َْد ِخ ْل هُ اجْل نَّةَ وأ َِع ْذهُ ِمن َع َذ‬
‫اب الْ َقرْبِ أ َْو ِم ْن‬ ْ َ َ َ ْ ْ ً ًْ َ ْ ً َ
ِ ‫َع َذ‬
‫اب النَّا ِر‬
“Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia dan berikanlah maaf kepadanya,
luaskanlah tempat masuknya dan mandikanlah ia dengan air, es dan embun, serta
bersihkanlah ia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan
baju yang putih dari kotoran. Gantilah untuknya rumah yang lebih baik dari
rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri yang lebih
baik daripada istrinya, masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah dari siksa
kubur dan siksa neraka.”

Doa ketika ziarah kubur


ِ ِ ‫الس الَم علَى أَه ِل ال دِّيا ِر ِمن الْم ْؤِمنِني والْمس لِ ِمني ي رحم اللَّه الْمس َت ْق ِدِم‬
َ ‫ني منَّا َوالْ ُم ْس تَأْخ ِر‬
‫ين‬ َ ْ ُ ُ ُ َ َْ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ
ِ ِ
ْ ‫َوإِنَّا إِ ْن َش اءَ اللَّهُ بِ ُك ْم الَح ُق و َن أ‬
‫َس أ َُل اللَّهَ لَنَا َولَ ُك ْم الْ َعافيَ ةَ أَنتُم لَنَا َف َر ٌط وحَنْ ُن لَ ُكم َتبَ ٌع اللَّ ُه َّم‬
ِ ُ‫الَ حَتْ ِرمنَا أَجرهم والَ ت‬
‫ضلُّنَا َب ْع َد ُه ْم‬ َ ْ ُ َْ ْ
“Salam sejahtera wahai penghuni kubur, orang-orang mukmin dan orang-
orang muslim, semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan orang-
orang yang terakhir di antara kalian. Insya Allah, kami sungguh akan menyusul
kalian. Aku meminta kepada Allah keampunan bagi kami dan kamu sekalian. Bagi
kami, kalian adalah pendahulu dan bagi kalian, kami adalah pengikut. Ya Allah,
janganlah Engkau halangi kami balasan kebaikan mereka dan janganlah Engkau
sesatkan kami setelah mereka.”

Shalat Tasbih
Empat rekaat dengan satu atau dua salam, setelah membaca Al-Fatihah dan
Surat membaca tasbih sebanyak 15 kali,

‫ُسْب َحا َن اللَّ ِه َواحْلَ ْم ُد لِلَّ ِه َوالَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ َواللَّهُ أَ ْكَب ُر‬
“Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Allah
Maha Besar.”

18
Wirid Rabithah
ُّ ِ ِ ‫ك تؤيِت الْم ْلك من تشاء وتنزِع الْم ْل مِم‬ ِ
ُ‫ك َّْن تَ َشاءُ َوتُعُّز َم ْن تَ َشاءُ َوتُذل َم ْن تَ َش اء‬ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ِ ‫ك الْ ُم ْل‬ َ ‫قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال‬
‫ِج احْلَ َّي ِم َن‬ ِ ِ ِ ٍ ِ
َ ‫َّه ا ِر َوتُول ُج الن‬
ُ ‫َّه َار يِف اللَّْي ِل َوخُتْ ر‬ َ ‫بِيَ د َك اخْلَْي ُر إِن‬
َ ‫ تُول ُج اللَّْي َل يِف الن‬.‫َّك َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَ د ٌير‬
‫اب‬ٍ ‫ت ِمن احْل ِّي وَتر ُز ُق من تَ َشاء بِغَرْيِ ِحس‬ ِ
َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ِّ‫ِج الْ َمي‬ ُ ‫الْ َميِّت َوخُتْر‬
“Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan
kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau
kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang
yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau
masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan
Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau
kehendaki tanpa hisab (batas)."
Lalu membaca doa,
‫ك فَا ْغ ِف ْر يِل‬
َ ِ‫ات ُد َعات‬ ْ ‫ك َوإِ ْدبَ ُار َن َها ِر َك َوأ‬
ُ ‫َص َو‬
ِ ُ ‫اللَّه َّم إِ َّن ه َذا إِ ْقب‬
َ ‫ال لَْيل‬َ َ ُ
“Ya Allah, sesungguhnya ini adalah malam-Mu yang telah menjelang dan siang-Mu
yang tengah berlalu serta suara-suara dari para penyeru-Mu, maka ampunilah aku.”
Kemudian menghadirkan wajah-wajah para ikhwah dan merasakan hubungan batin
dengan mereka, lalu berdoa,
ِ ِ َّ ‫اللَّه َّم إِنَّك َتعلَم أ‬
‫ت َعلَي‬ ْ ‫ك َوَت َو َّح َد‬َ َ‫اعت‬
َ َ‫ت َعلَي ط‬ ْ ‫ك َوالَْت َق‬ َ ِ‫ت َعلَي حَمَبَّت‬ ْ ‫اجتَ َم َع‬
ْ ‫وب قَ د‬ َ ُ‫َن َه ذ َه الْ ُقل‬ ُْ َ ُ
ِ ِ
ِ
‫ك َف َوثِّ ِق اللَّ ُه َّم َرابطََت َها َوأ َِّد ْم ُو َّد َها َو ْاه د َها ُس ُبلَ َها َو ْامأَل َْها‬
َ ‫ت َعلَي نُ ْش َرةَ َش ِر ْي َعت‬ ْ ‫اه َد‬ َ ‫ك َوَت َع‬َ ِ‫َد ْع َوت‬
‫ك‬َ ِ‫َحيِ َها مِب َْع ِرفَت‬ َ ‫ك َومَجِ ْي ِل الت ََّو ُّك ِل َعلَْي‬
ْ ‫ك َوأ‬ َ ِ‫ان ب‬ ِ َ‫ض اإْلِ مْي‬ ِ ‫ور َها بَِفْي‬ َ ‫ص ُد‬
ُ ‫اش َر ْح‬ ْ ‫بِنُ و ِر َك الَّ ِذي الَ خَي ْبُو َو‬
‫ص ِّل اللَّ ُه َّم َعلي َس يِّ ِدنَا‬ ِ ِ ِ ِ َ ‫ك إِن‬
َ ‫َّك ن ْع َم الْ َم ْوىَل َون ْع َم النَّص ْيُر اَللَّ ُه َّم آَمنْي َ َو‬
ِ ِ َّ ‫وأ َِمْتها علَي‬
َ ‫الش َه َادة يِف َس بِْيل‬ َ َ َ
ِّ ِ ِ
‫ص ْحبه َو َسل َم‬ ِ ٍ
َ ‫حُمَ َّمد َو َعلَي آَلهَ َو‬
“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah bersatu
dalam mencintai-Mu dan berjumpa di atas ketaatan kepada-Mu dan bersatu di atas
dakwah-Mu dan berjanji untuk menyebarkan syariat-Mu, karena itu kuatkanlah, ya Allah
ikatannya, abadikanlah kasih sayangnya, tunjukilah jalannya, penuhilah dengan cahaya-
Mu yang tidak akan pernah redup, lapangkanlah dada-dadanya dengan limpahan iman
kepada-Mu dan dengan keindahan tawakal kepada-Mu, hidupkanlah ia dengan makrifah-
Mu dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalan-Mu, sesungguhnya Engkau adalah
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, amin dan semoga shalawat dan
salam tercurah kepada Muhammad saw., kepada keluarganya dan kepada para sahabat
beliau.”

19