Anda di halaman 1dari 31

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

TUGASAN JANUARI 2014 SEMESTER

KOD KURSUS

EMB 415

NAMA KURSUS

PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU

PROGRAM

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR

MOHD AIDIL SHAHWAL B. MAT UKI

NO. MATRIK

E30203120511

NAMA !ASILITATOR AKADEMIK

WAN BUANAN B. WAN HUSSAIN

PUSAT PEMBELAJARAN

A"U KUANTAN

ISI KANDUNGAN

E30203120511 BIL. 1.

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN TAJUK

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

MUKA SURAT 264

#G$%$ T&'() M"*++$*()(* P",-(+(& K("'(. M"*+(/(% K"0(.&%(* M"0-(1( B(.(2( M",(3$ '& S")4,(. R"*'(.5

2.

#M"07"%8&*+)(8)(* K"0(.&%(* M"0-(1( '& K(,(*+(* M$%&' T(.$* D$( M",(,$& K("'(. S8"2"*5

569

3. 4. 5. ?.

R(*1(*+(* M"*+(/(% H(%&(* :K"0(.&%(* M"0-(1(; B(.(* B(*8$ M"*+(/(% R">,")2& L(07&%(*

< 6 14 15 61= 20 6 23 24 6 2=

#G$%$ T&'() M"*++$*()(* P",-(+(& K("'(. M"*+(/(% K"0(.&%(* M"0-(1( B(.(2( M",(3$ '& S")4,(. R"*'(.5

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

Membaca adalah kemahiran yang kompleks dan banyak definisi diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Terdapat banyak definisi yang diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Kemahiran membaca sebenarnya amat penting dalam setiap mata pelajaran di sekolah rendah. Tatkala para guru di sogok dengan pelbagai kemahiran yang baru, pengajaran kemahiran membaca amat penting dalam pembinaan pelbagai kecerdasan kepada murid murid. Kemahiran membaca telah diajar dan dipelajari sejak dari peringkat prasekolah lagi. Pernyataan #G$%$ T&'() M"*++$*()(* P",-(+(& K("'(. M"*+(/(% K"0(.&%(* M"0-(1( B(.(2( M",(3$ '& S")4,(. R"*'(.5 adalah tidak betul dan saya kurang bersetuju dengan pernyataan tersebut. Asas kemahiran membaca sememangnya diperlukan di sekolah rendah. Murid murid telah didedahkan dengan kemahiran membaca sejak dari awal persekolahan lagi. Kaedah kaedah yang digunakan amat menepati kehendak dan kesinambungan pemerolehan maklumat dari segi pembacaan. Terdapat beberapa kaedah mengajar membaca. Antaranya ialah kaedah isual, audio dan kinestetik !"AK#, kaedah $ernald dan kaedah %illingham. Kaedah "AK ini menggabungkan deria penglihatan , deria pendengaran dengan tulisan. Murid murid akan diajar dengan murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis perkataan yang diingati oleh mereka semasa di dalam kelas. Proses ini akan diulang sehingga semua murid boleh membaca dan juga menulis. Pengajaran bacaan yang dijalankan boleh guru bahasa tertumpu kepada dua kemahiran iaitu bacaan secara kuat !bacaan mekanis# dan bacaan secara senyap !bacaan mentalis&akaliah#. Kemahiran membaca kuat lebih menumpukan kepada kemahiran sebutan, intonasi, dan gaya membaca !membaca berita#. Manakala bacaan senyap merupakan kemahiran membaca untuk memaham dan juga kepantasan membaca petikan sesuatu bahan. Kaedah ini bersesuaian dengan tahap pembelajaran murid murid dengan m,engenal huruf huruf terlebih dahulu dan seterusnya boleh menyebut serta membunyikan suku kata suku kata. %uru perlu pandai untuk menarik perhatian murid murid dalam membaca. Kaedah membaca secara didik hibur merupakan salah satu kaedah yang digunakan oleh guru bahasa melayu di sekolah. Melalui kaedah ini, murid murid dapat menonjolkan pelbagai kreati iti dalam membaca. Tumpuan dalam mengusai kemahiran membaca dikalangan murid dalam bahasa melayu boleh juga ditingkatkan dengan menggunakan kaedah stesen. 'ebagai contoh, guru membuat beberapa stesen semasa pengajaran kemahiran membaca. 'tesen stesen tersebut

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

adalah berbe(a dengan stesen yang ada. %uru boleh melakukan akti iti stesen ini untuk menggalakkan murid murid untuk membaca. 'tesen pertama murid hanya diperkenalkan dengan huruf, stesen kedua pula murid murid diminta untuk membunyikan huruf huruf tersebut secara berulang kali. 'tesen yang ketiga, murid murid menyebut suku kata terbuka dan suku kata tertutup. 'tesen yang keempat, murid menggabungkan beberapa suku kata untuk menjadi perkataan yang bermakna dan stesen yang terakhir, murid diminta untuk membacakan beberapa ayat tunggal yang mudah secara kuat dan jelas. Kaedah ini amat memerlukan guru untuk membina keseronokkan mempelajari bahasa melayu. Minat yang dibina akan lebih memudahkan kemahiran membaca ini dipelajari oleh murid murid. 'etiap guru akan sentiasa memperbaharui teknik dan kaedah yang akan digunakan untuk mengajar kemahiran membaca dikalangan murid murid. Kaedah yang digunakan untuk mengajar kemahiran membaca akan mempengaruhi minat murid murid. 'ebagai seorang guru, saya berpendapat bahawa kaedah yang digunakan serta yang ada sekarang amat dekat dengan murid murid dalam mendalami kemahiran membaca. Kaedah pembelajaran secara masteri juga dapat membantu murid murid dalam menguasai kemahiran membaca di sekolah rendah. )alam kaedah pembalejaran masteri ini, murid murid diajar mengikut minat serta kecenderungan dalam menguasai kemahiran membaca. Pengajaran dan pembelajaran melalui minat murid murid akan lebih menyeronokkan dan dapat membantu murid murid menguasai kemahiran membaca. Pengajaran yang lebih menumpukan kepada bunyi huruf huruf juga akan dapat membantu murid murid menguasai kemahiran membaca. Penggunaan kaedah bunyi atau lebih tepat lagi kaedah fonetik akan membantu murid murid menguasai kemahiran membaca dengan lebih efisyen. %uru akan dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid murid dalam berbahasa dan juga mengujarkan bahasa itu sendiri. Kebolehan indi idu murid murid tidak sama dan guru boleh membentuk beberapa kumpulan kecil dalam membantu menguasai kemahiran membaca. Kumpulan yang akan dibentuk merupakan kumpulan yang terdiri daripada murid murid yang boleh menguasai kemahiran kecil dengan cepat dan juga kumpulan yang sedikit penguasaan dalam sesebuah kelas. *ni dapat membantu guru dan murid dalam membina akti iti yang sesuai dan mudah diaplikasikan di setiap kemahiran membaca. +leh itu, tidak timbul isu bahawa guru tidak menggunakan pelbagai kaedah mengajar kemahiran membaca dalam bahasa melayu disekolah rendah. %uru telah didedahkan dengan pelbagai kaedah dan teknik mengajar yang sesuai digunakan dalam mengajar kemahiran membaca di sekolah rendah. ,usteru itu,

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

kepelbagaian kaedah mengajar kemahiran membaca dalam bahasa melayu amat penting dalam membantu murid murid yang lemah. 'aya pasti pasti semua guru yang mempunyai isi dan misi yang tersendiri akan bersetuju bahawa kaedah mengajar yang digunakan untuk mengajar kemahiran membaca tidak terabai begitu sahaja. *ni merupakan salah satu daripada kemahiran yang perlu ada pada setiap diri seorang guru. 'etiap kemahiran yang diajar kepada murid murid memerlukan kaedah serta teknik mengajar yang baik dan dapat menarik perhatian murid murid dalam menumpukan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran. Keterujaan murid murid untuk belajar bahasa melayu akan membuatkan gurunya akan lebih tersenyum dengan penerimaan kaedah mengajar yang berkesan dan baik. Kaedah mengajar kemahiran membaca akan terus berkembang mengikut peredaran masa dan akan terus digunakan disetiap sekolah dalam mengajar bahasa melayu.

#M"07"%8&*+)(8)(* K"0(.&%(* M"0-(1( '& K(,(*+(* M$%&' T(.$* D$( M",(,$& K("'(. S8"2"*5

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

)apatan daripada kajian yang dilampirkan serta sudah diteliti sepenuhnya oleh saya, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca kepada semua murid supaya memenuhi impian warga sekolah agar kadar buta huruf murid murid adalah sifar. Kajian ini telah dilaksanakan di kalangan murid tahun dua 'ekolah Kebangsaan -asah ,aya berdasarkan kepada keputusan akhir tahun semasa murid ini berada di tahun satu. .erdasarkan keputusan akhir tahun /001, mendapati /2 orang murid atau sebanyak 34 peratus keseluruhan murid tahu satu ini gagal menguasai kemahiran membaca secara menyeluruh. Kajian ini telah mendapati bahawa murid murid ini terbahagi kepada beberapa kumpulan kecil yang mana majorotinya adalah daripada golongan berpendapatan rendah, kurang pengetahuan dan juga murid yang menghadapi masalah keluarga. Kesinambungan daripada kekurangan murid ini daripada beberapa segi, masalah kemahiran membaca dikalangan murid begitu meruncing. Masalah kemahiran membaca berpunca daripada keupayaan berfikir yang rendah, tidak dapat member tumpuan yang lama,tidak boleh membaca perkataan yang melebihi dua suku kata dan juga tidak memahami apa yang dibaca serta kemungkinan bacaan tersebut tidak bermakna. Pelaksanaan kajian ini melibatkan // orang murid tahun dua .estari yang mengambil kira beberapa aspek utama iaitu mencakupi masalah membaca dikalangan murid murid dan dijalankan sepenuh masa selama tiga bulan. Permulaan rawatan pada kajian ini ialah dengan menggunakan kaedah pembelajaran masteri di dalam bilik darjah. *ni amat bersesuaian dengan kumpulan sasaran yang lebih menjurus kepada kebolehan indi idu seseorang. Kajian ini telah menggunakan kaedah stesen yang pelbagai sewaktu di dalam kelas. Terdapat empat stesen yang digunakan semasa kajian ini dilaksanakan. 'emua stesen ini menggunakan teknik bacaan daripada mudah kepada susah. Tumpuan pada stesen 3 ialah gabungan antara dua suku kata sahaja iaitu suku kata K" dan K"K. Pada stesen 3 ini, murid murid dikehendaki untuk mengeja dan menyebut suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan warna warna pada kad yang telah disediakan. Penggunaan tulisan berwarna amat penting bagi memudahkan murid murid mengenal pasti dan membe(akan antara suku kata K" dan suku kata K"K. 5ontoh perkataan ialah jalan dan bakul. Murid murid dikehendaki untuk mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan pada warna warna tulisan pada kad tersebut. Penggunaan tulisan yang berwarna pada setiap perkataan adalah amat penting. *a bertujuan bagi memudahkan kumpulan sasaran mengenal pasti dan membe(akan antara suku kata K" dan K"K. Penggunaan warna ini juga memudahkan murid untuk mengeja dan membaca sesuatu

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

perkataan yang diberi serta secara tidak langsung, akti iti ini dapat membantu murid membaca dengan lebih cepat. .erikut pula akti iti yang dilakukan pada stesen yang kedua. Pada stesen ini, pengakaji telah menyediakan kad perkataan yang mengandungi gabungan suku kata K" dan K"K seperti !0"ma2(), 8"0bi)(&, 7"%ma8( dan 0"0ba1(#. Kad kad ini masih lagi menggunakan warna yang berbe(a bagi memudahkan murid mengeja dan seterusnya membaca kad perkataan tersebut. 'tesen kedua ini merupakan stesen yang membolehkan murid murid membaca dengan lebih cepat dan merupakan satu ansur maju daripada stesen pertama tadi. Pemerolehan maklumat daripada stesen pertama akan memudahkan murid murid untuk mengeja dan membaca kad kad perkataan tersebut. .agi stesen yang seterusnya, pengkaji telah menyediakan kad kad yang mengandungi ayat tunggal yang mudah dibaca oleh murid murid. )alam melaksanakan akti iti ini pengkaji telah menggunkan dua langkah iaitu langkah pengukuhan dan pengayaan. )alam akti iti pengukuhan, pengkaji telah meminta murid murid untuk mengeja dan membatangkan suku kata. Kemudian, murid murid diminta untuk menyebut suku kata berwarna dan membatangkan perkataan. Akti iti ini dilaksanakan sebagai langkah pengukuhan bagi akti iti akti iti sebelumnya. 'eterusnya melalui akti iti pengayaan, pengkaji telah meminta murid murid membaca terus ayat ayat tunggal tersebut. Kemudian, pengkaji akan bersoal jawab dengan murid untuk mengetahui tahap kefahaman murid tentang ayat yang dibaca sebentar tadi. Melaui cara soal jawab ini, murid murid akan mempelajari dua kemahiran iaitu membaca dan memahami teks atau ayat tunggal tersebut. 'tesen yang terakhir dalam kajian ini ialah stesen yang keempat. 'tesen ini merupakan stesen dimana pengkaji telah menyedikan sebyah buku besar atau 6 big book7. .uku ini telah dibesarkan tulisannya yang mempunyai gambar gambar yang berwarna dan menarik. Ayat yang mudah difahami dan pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang. Terdapat beberapa akti iti ang dijalankan sewaktu di stesen keempat ini. Antaranya ialah menjana idea supaya pengkaji dapat mencungkil pengetahuan sedia ada murid murid, bacaan terus yang mana murid terus membaca ayat tersebut tanpa mengeja terlebih dahulu, akti iti pengukuhan dan juga penilaian. 'etelah kesemua stesen di lakukan oleh murid yang dibantu, ujian pos akan dilaksanakan bagi melihat sejauh mana tahap penguasaan murid murid tahun dua ini bertambah ataupun masih lagi di tahap yang sama sebelum melakukan kaedah stesen ini. )apatan daripada analisis yang telah dibuat oleh pengkaji, dapat dilihat murid murid berjaya menguasai kemahiran daripada kaedah yang digunakan. )apat dilihat daripada

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

keputusan ujian pra dan uiian pos mengalami banyak penambahbaikkan dari segi peratus murid yang lemah kepada peratus murid yang lebih baik. *ni terbukti kaedah stesen atau kaedah pembelajaran mengikut kebolehan dapat meningkatkan penguasaan kemahiran membaca kumpulan sasaran secara positif. .erdasarkan kepada kajian ini telah menunjukkan bahawa kumpulan sasaran dapat mempelajari kemahiran membaca mengikut kebolehan mereka tersendiri. Kajian nini juga dapat mengatasi masalah kemurungan murid murid sasaran ini semasa pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan. *ni dapat meningkatkan keyakinan murid murid ini dalam melibatkan diri secara aktif dalam setiap akti iti yang dijalankan di dalam kelas. Keyakinan yang ditunjukkan dalam setiap akti iti yang disertai akan dapat membantu guru melasanakan akti iti yang lebih tersusun serta menyeronokkan. %uru juga dapat membantu kumpulan sasaran ini dalam mambaca pelbagai bahan bacaan tidak kira dimana sahaja dan juga apabila ketiadan guru di dalam kelas. Kekinan murid untuk berjaya akan dapat membanu mereka dalam mengusai pelbagai lagi kemahiran yang akan di terapkan kepada murid murid sasaran ini.

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

BAHASA MELAYU TAHUN TIGA MATA PELAJARAN TARIKH MASA TAHUN TEMA TAJUK BILANGAN MURID 8 .ahasa Malaysia 8 9 $ebruari /031 8 4.1: ;.1: pagi 8 / .estari 8 Keluarga <armoni 8 <obi Mak =su 8 9 orang !> perempuan & 1 lelaki #

'tandard Kandungan $+K=' 'tandard Pembelajaran

/./

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami frasa dalam ayat

/././

yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, okal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

P('( ().&% 7"0-",(/(%(*@ 0$%&'60$%&' '(7(8A 3. +.,?KT*$ /. Membaca frasa yang mengandungi dua suku kata atau lebih, diftong, okal berganding dan konsonan berganding dengan betul. Membaca suku kata K"K" yang terdapat dalam seni kata lagu.

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN Tatabahasa

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

Kata @ama Khas Membaca ayat .

'*'T?M .A<A'A

'ebutan dan intonasi Kosa kata

K?MA<*-A@ .?AA,A-

Kemahiran .ertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Mendengar Kemahiran Menulis Pendidikan 'i ik dan Kenegaraan, Pendidikan *lmu @ilai Kemahiran .ernilai Tambah Mu(ik Pendidikan Moral, Kemahiran <idup -ajin, ,ujur, Tolong menolong, kreatif Kemahiran .erfikir K.KK ! menjana idea # menyusun mengikut keutamaan .elajar 5ara .elajar mendengar dengan telti & bacaan mekanis & bacaan mentalis mencatat Kecerdasan pelbagai Kontekstual erbal linguistik, mu(ik

P?@%*'*A@ K=-*K=A=M

P?@%?TA<=A@ '?)*A A)A M=-*) 'emua murid mempunyai hobi yang tersendiri

.ahan maujud .A<A@ '=M.?- Media 5etakan

B %ambar B lembaran kerja & keratan poster

E30203120511 P?@%A,A-A@ )A@ P?M.?AA,A-A@

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

! ,igsaw Pu((le #. Media elektronik C *5T B cakera padat & komputer riba & ideoklip. i.Penggabungjalinan ii. Penyerapan B Mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. B Pendidikan Mu(ik, Pendidikan 'i ik. B Murid membaca lirik lagu dengan intonasi yang betul , sebutan yang jelas dan gaya yang sesuai. i . Pemulihan . Pengayaan BMenulis perkataan berpandukan gambar BMengenalpasti dan menulis maklumat

P?@?KA@A@ K+@'?P :P

iii. Penilaian

LANGKAH B MASA 'et *nduksi ! : minit #

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 3. Alunan mu(ik D<obi sayaE

AKTICITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3. %uru mengedarkan lirik lagu yang akan dinyanyikan oleh murid /. Murid diminta Menghayati lirik tersebut >. %uru dan murid menyanyikan lagu tersebut I,0$

CATATAN

Pendidikan 'i ik, Pendidikan Mu(ik N&,(& M$%*& Kreatif KBT

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

mengikut iringan mu(ik. 1. %uru dan murid bersoal jawab tentang lirik lagu tersebut a# Apakah yang kamu dengar tadi F b# Apakah hobi kamu pada masa lapangF

Kecerdasan Pelbagai T")*&) soal jawab BBM

KBKK . c# siapa yang tiada hobi sendiriF <ubungkait d# Kenapa kita perlu ada hobiF

Perkembangan Aangkah 3 !3: minit#

3. Membaca petikan dengan sebutan yang dan gaya yang sesuai.

3.%uru tunjukkan slaid Airik lagu pada

I,0$ Pendidikan 'eni "isual N&,(& M$%*& ketekunan KBT

jelas, intonasi yang betul Powerpoint. /.Murid dibimbing oleh guru membaca lirik lagu secara berkumpulan. >.Murid dibimbing oleh guru membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 1.Murid secara bertigaB tiga diminta membaca

.5. .acaan mekanis BBM komputer riba, skrin putih, slaid powerpoint.

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

lirik lagu dengan sebutan, intonasi dan gaya D<+.* 'AGAE Membaca , bertutur juga menari, *tulah hobi yang saya gemari, Masa lapang akan terisi, )apat faedah diri sendiri. Masa lapang akan terisi, )apat faedah diri sendiri. Hulang / kali yang sesuai. :. %uru meminta murid Membaca perkataan K"K" pada petikan lirik lagu

slaid powerpoint

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

E30203120511 LANGKAH B MASA Aangkah / !3: minit#

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 3.Membaca perkataan K"K", diftong, okal berganding dan konsonan berganding /. Menulis perkataan K"K", diftong, okal berganding dan konsonan berganding.

AKTICITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3. %uru mengedarkan Airik lagu Dpesanan Pak =suE /. Murid diminta oleh guru membacakan perkataan yang berwarna biru dan merah dalam lirik tersebut. >. Murid diminta oleh guru menulis perkataan tersebut pada lembaran kerja yang diedarkan. 1. %uru membetulkan bacaan murid murid dalam sebutan dan juga intonasi yang betul.

CATATAN

I,0$ Kajian Tempatan N&,(& M$%*& kreatif dan ino asi KBT .5. .acaan Mentalis & Kemahiran menulis BBM lembaran kerja

Aangkah > ! 9 minit #

Penilaian

3. Murid mengenalpasti dan membaca 1B: isi penting yang terdapat dalam petikan secara indi idu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

N&,(& M$%*& tekun KBT6 .5. .acaan intensif BBM Petikan

langkah 1 ! 9 minit #

Pemulihan

3.Murid dibimbing menyusun perkataan bagi membetulkan struktur ayat. /. Membaca semula ayat yang disusun itu.

KBKK6 menyusun keutamaan mengikut

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

LANGKAH B MASA Penutup ! 1 minit #

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 3. Akti iti didik hibur. /. Komen dan rumusan daripada guru tentang pencapaian murid dalam akti iti hari ini

AKTICITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3. %uru mempamerkan slaid lirik Dhobi sayaE dan juga Dpesanan Pak =suE. /. %uru meminta murid menyanyi dengan iringan Mu(ik .

CATATAN

I,0$ Pendidikan Mu(ik N&,(& M$%*& kreatif K"1"%'(2(* 7",-(+(&6 Mu(ik BBM

>. %uru memberi komen, pendapat dan rumusan tentang akti iti murid.

cakera padat mu(ik, komputer riba, ideoklip

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

PETIKAN

S"-(+(& 2"4%(*+ (*++48( 0(23(%()(8@ )&8( 0"07$3(& /&%(*6/&%(* '& 7"%2")&8(%(* %$0(. )&8(. D(%& 2"+& >&D&)(,*3( /&%(* 8"8(*++( &(,(. 4%(*+ 3(*+ 7(,&*+ .(07&% '"*+(* )&8(. H(, &*& )"%(*( )&8( 8&*++(, -"%/($.(* '"*+(* )",$(%+( )&8(@ ).$2$2*3(@ 8"%$8(0(*3( -(+& )&8( 3(*+ 8&*++(, '& -(*'(%. O,". &8$@ 7"%,$,(. )&8( -"%-(&)6 -(&) '"*+(* /&%(* )&8( 8(*7( 0"*+&%( -(*+2(@ (+(0(@ '(* )"8$%$*(*. D"*+(* ('(*3( .$-$*+(* 3(*+ -(&) '(* )(8( 2"7()(8 '(%&7('( /&%(* )&8(@ 2$'(. 8"*8$ )".(%04*&(* 2"2(0( )&8( '(7(8 '&E$/$')(*. L"-&.6,"-&. ,(+& (7(-&,( '(,(0 )"('((* )"1"0(2(* )&8( (0(8 0"0"%,$)(* 7"%84,4*+(*4%(*+ ,(&*. P"*'") )(8(@ 8(*7( /&%(* 3(*+ 2"7()(8 )".&'$7(* )&8( '&%(2()(* 8&'() 2"07$%*(@ -() )(8( 7"7(8(. FFJ&%(* S"7()(8 M"0-(E( B"%)(8.

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

Pesanan Pak =su .uai lajuBlaju 'ampai pucuk nangka )engar kata Pak =su Taat ibu bapa .uai lajuBlaju 'ampai pucuk rambai )engar kata Pak =su Tentu tidak cuai .uai lajuBlaju 'ampai pucuk ara )engar kata Pak =su <ormat saudaraBmara
! *rama I.uai AajuBlaju #

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

D<+.* 'AGAE Membaca , bertutur juga menari, *tulah hobi yang saya gemari, Masa lapang akan terisi, )apat faedah diri sendiri. Masa lapang akan terisi, )apat faedah diri sendiri. Hulang / kali

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

S$2$* 7"%)(8((* '(* >%(2( '& -(E(. 2$7(3( 0"*/('& (3(8 3(*+ -"8$,.

3. bersenam & Tahun Tiga ,aya & MuridBmurid & di padang JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

/. majlis perkahwinan & 'uasana & sungguh & itu & meriah JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

>. Pertandingan & diadakan & di dewan & badminton & sekolah JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

1. <ari Krismas & menyambut & Penganut & agama Kristian

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

:. kebersihan & Kita & menjaga & perlu & alam sekitar

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

2. pakaian tradisional & ialah & 5eongsam & orang 5ina

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ RE!LEKSI -efleksi pada hari ini dibuat berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan pada tarikh 9 $ebruari /031 bersamaan hari jumaat. Murid murid yang terlibat adalah dari kelas tahun / .estari. $okus murid adalah seramai 9 orang murid iaitu > orang murid perempuan dan 1 orang murid lelaki.murid murid / .estari adalah kelas yang boleh dikategorikan murid sederhana. Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini umpama hadiah kepada murid murid. *ni di sebabkan oleh kepelbagaian bahan bantu mengajar yang digunakan dan juga murid murid dapat berhibur di dalam kelas. Pada permulaan pengajaran, murid murid begitu pasif dan tidak dapat meramalkan apa yang ingin diajar oleh saya. Apabila saya memperdengarkan lagu yang berjaya menarik perhatian murid murid. Murid murid mula menunjukkan reaksi yang berbe(a be(a. Ada yang berdiri, melihat ke hadapan dan ada juga murid yang mengikut rentak lagu yang dimainkan tadi. 'aya memberhentikan seketika lagu yang dimainkan. 'aya menanyakan beberapa soalan kepada semua murid. .eberapa orang murid cuba untuk menjawab soalan yang dilontarkan oleh guru. Kesemua jawapan diterima dengan baik oleh guru. 'aya memainkan semula lagu tadi dengan diiringi oleh beberapa orang murid. 'uasana kelas begitu gamat dengan nyanyian murid. Murid murid bersemangat dalam pengajaran pada hari ini. Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini masih baru kepada murid murid tetapi semua murid menunjukkan kesungguhan dalam menerima pengalaman baru. Murid murid lebih yakin apabila guru menunjukkan seni kata lagu yang dimainkan tadi. Masing masing membaca lirik lagu tersebut secara indi idu. 'aya membantu setiap murid membaca lirik lagu tersebut. Kelas ini hanya mempunyai tujuh orang pelajar sahaja dan sewaktu saya menjalankan pengajaran dan pembelajaran ini terdapat tiga orang murid yang tidak dapat hadir. 'et induksi pengajaran pada hari ini berjaya mencuri tumpuan murid murid dalam menunjukkan dan menarik minat murid murid untuk mempelajari pembelajaran pada hari ini. Penggunaan mu(ik berjaya mempengaruhi pergerakkan murid muird dan juga keadaan kelas terkawal kerana semua murid ingin mendengar setiap seni kat lagu yang diperdengarkan oleh guru. *ni memudahkan bagi saya untuk meneruskan akti iti yang

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

seterusnya dalam pengajaran pada hari ini. Murid murid begitu teruja dalam akti iti pembelajaran pada hari ini. 'etiap murid mula untuk memberikan pendapat mereka sendiri dan ada juga yang cuba untuk menarik perhatian saya dengan memberi pendapat untuk menolak pendapat rakan rakan yang lain. Pengajaran diteruskan dengan beberapa soalan mengenai tajuk pada hari ini. 'etiap murid memberi jawapan yang seakan akan sama antara satu sama lain. Akti iti yang seterusnya murid murid diberi peluang untuk membacakan seni kata lagu tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ada murid yang seakan akan malu dan ada juga murid yang begitu bersemangat dalam bacaan seni kata lagu. Murid murid diberikan satu lagi seni kata lagu yang berbe(a daripada sebelumnya. )alam seni kata ini, saya telah membuat sedikit perbe(aan dimana saya telah menggunakan warna yang berbe(a bagi perkataan yang mempunyai diftong, okal berganding dan juga suku kata terbuka dan tertutup. *ni bagi memudahkan murid murid ini melafa(kan atau membaca dengan lebih baik mengikut sebutan dan intonasi yang betul. Kesemua murid diuji dalam menyebut dan membacakan seni kata tersebut dengan kuat serta cepat. Terdapat murid yang beberapa kali membacakan seni kata lagu ini dalam menarik minat saya membantunya dari segi bacaan serta sebutan. *ni memperlihatkan keinginan murid murid ini untuk menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat dan efisyen. Matlamat akti iti ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah penguasaan murid murid dari segi pembentukkan perkataan dan juga tatabahasa mereka. Akti iti diteruskan dengan membacakan suku kata K" yang telah saya sediakan untuk murid murid ini. Terdapat beberapa kelemahan yang dapat saya perhatikan kepada empat orang murid ini.ada yang cuba menyembunyikan mulut mereka daripada menyebut suku kata tersebut. 'eorang demi seorang membacakan suku kata tersebut sebelum menulisnya mengikut warna yang telah di tetapkan. Akti iti ini berjaya menarik minat murid untuk terus menumpukan perhatian kepada pengajaran saya dan juga dapat membantu murid yang lemah menguasai kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Akti iti diteruskan dengan membaca satu petikan yang telah dibina untuk murid murid yang mengandungi ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Akti iti ini adalah bertujuan bagi mendapatkan minat murid untuk membaca bahan bacaan yang terdapat di sekolah mahupun di rumah. 'aya sengaja menggunakan petikan ini supaya dapat menilai keberkesanan pengajaran saya pada hari ini. Akti iti ini juga dapat membantu murid murid dalam membentuk kosa kata yang pelbagai dan juga dapat menambahkan pengetahuan sedia ada mereka. Apabila selesai membaca petika tersebut, murid murid diminta untuk mencari

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

beberapa perkataan atau isi penting yang terdapat dalam petikan tersebut. Kemahiran membaca murid murid dapat dinilai dan dilihat melalui cara pembacaan dan juga cara sebutan perkataan yang dilontarkan oleh mereka. )alam akti iti pemulihan, murid murid telah disediakan dengan soalan soalan mudah. Pada pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, saya telah menyediakan soalan yang berbentuk mensun semula perkatan supaya menjadi struktur ayat yang betul. Murid murid membacakan setiap perkataan yang diberikan dan cuba untuk menmbina ayat yang betul. 'ya membantu murid murid dalam mencari atau menyusun perkataan dengan sistem nombor. *ni bagi memudahkan pencarian perkataan yang berada di tempat yang betul dan tepat. Akhir sekali dlam pengajaran dan pembelajaran ini ditutup dengan menyayikan semla lagu tentang Dhobi sayaE bersama sama. Murid murid begitu seronok dengan pembelajaran pada hari ini. 'aya dapat melihat semua murid bersa diri dihargai dan seronok untuk terus belajar pada masa akan datang. 'aya dapati muridBmurid dalam kelas ini, dapat memerima penerangan dengan baik dan mudah memahami penerangan yang diberikan. MuridBmurid memberi respon dengan menjawab soalanBsoalan secara lisan yang ringkas yang diutarakan sebagai menguji pemahaman mereka terhadap penerangan yang disampaikan. Kalaupun saya dapati ada beberapa orang murid yang kelihatan tidak memberi perhatian semasa sesi pengajaran, saya faham kerana ketika itu pengajaran yang akan dipelajari merupakan sesuatu yang baru dan juga menghiburkan.. Apa yang saya dapat lakukan adalah dengan memberi teguran dan memanggil mereka supaya memberi perhatian. .agi akti iti kumpulan pula, kaedah yang saya gunakan adalah kaedah kumpulan pelbagai kecerdasan yang mana muridBmurid terdiri dari muridBmurid yang sederhana dan lambat bagi kelas tersebut. Pengumpulan jenis ini adalah amat sesuai bagi akti iti pembelajaran yang memerlukan bimbingan dari muridBmurid yang cerdas bagi muridBmurid yang kurang cerdas. )engan cara ini, bakat kepimpinan muridBmurid yang cerdas dapat dikembangkan serta nilaiBnilai murni seperti semangat bekerjasama, bertimbangrasa, bertanggungjawab dan toleransi dapat dipupuk dalam kumpulan jenis ini. +leh yang demikian, di sini saya boleh rumuskan bahawa kaedahBkaedah yang saya gunakan berjaya dilaksanakan dan muridBmurid menglibatkan diri secara aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. 'aya harapkan di masa akan datang, saya akan dapat mempelbagaikan lagi kaedahBkaedah bagi menarik minat murid supaya muridBmurid akan dapat memahami sesuatu topik yang disampaikan dengan lebih jelas. Penggunaan kaedah dan teknik yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu lebih menarik dan akan

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan. Terdapat beberapa kaedah dan teknik yang berkesan boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. +leh yang demikian, pemilihan terhadap kaedah dan teknik yang lebih sesuai perlulah dilakukan secara berhatiBhati supaya tidak menghalang dalam melaksanakan proses pembentukan konsepBkonsep secara mudah dan lebih berkesan. Akti itiBakti iti yang dipilih hendaklah yang menarik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk membolehkan isi pelajaran dan konsepBkonsep yang diterjemahkan dapat difahami dengan lebih jelas dan tepat. Akti iti yang dipilih harus mempengaruhi intelek, emosi, minat dan kecenderungan pelajar secara berkesan serta mampu untuk menjelaskan pengajarannya. Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini .erjaya membuatkan murid murid mempelajari sesuatu yang baru dan juga mengeluarkan kebolehan murid murid dalam kelas sederhana ini. 'aya dapat rasakan akti iti melalui didik hibur ini berjaya menarik perhatian murid murid. Pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih seronok dan juga menghiburkan. +bjektif yang ingin saya capai pada hari ini berjaya dicapai dengan sebilangan murid murid tahun / bestari boleh memahami, mengingati, membaca, menyebut dan menulis perkataan atau frasa dengan teknik yang betul.. Murid murid juga sudah boleh menulis ayat ayat tunggal melalui penyusunan perkataan dalam sesi pembelajaran. )alam pengajaran dan pembelajaran ini, terdapat juga beberapa kelemahan yang saya boleh kenal pasti. Antaranya ialah penggunaan komputer riba yang terlalu kecil untuk semua murid. *ni kerana semua pemancar ideo digunakan oleh guru lain. *ni menjejaskan sedikit pengajaran dan pembelajaran saya. Mungkin selepas ini perkara sebegini tidak akan berulang lagi. Tahap pemikiran murid dalam kelas sederhana dan kekurangan murid juga kadang kala menjadi punca objektif pengajaran dan pembelajaran tidak akan dapat dicapai. 'aya membuat pembaharuan dengan memberikan sedikit galakkan kepada murid murid dengan memberikan hadiah kepada murid yang paling menonjol dan juga kepada murid murid yang lain kerana telah berusaha dengan bersungguh sungguh. %alakkan ini perlu untuk menarik perhatian murid murid kelas / bestari ini. )iharapkan dengan pengajaran yang menggunakan kaedah membaca sambil berhibur ini akan dapat meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran saya semasa didalam kelas. 'aya akan memperbaiki kelemahan yang ada serta menambah beberapa kaedah yang sesuai oleh murid murid sederhana ini.

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

SET INDUKSI

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

AKTICITI 1

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

AKTICITI 2

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

AKTICITI 3

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

AKTICITI 4

E30203120511

[EMB415 PENGAJARAN KEMAHIRAN

MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU ]

AKTICITI 5