Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN A

Arahan : Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang betul.

Apakah perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan apabila berada di taman negara? I Memusnahkan atau membakar mana-mana pokok atau tumbuhan yang dilindungi II Melawat sambil mencatat nama-nama pokok dilabelkan III Membuat sebarang pembinaan dan meneroka tanah IV Membawa senjata, bahan letupan, jerat dan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 5 racun yang sedia 4

salah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Maklumat di atas merujuk kepada ciri-ciri indi%idu yang A bertanggungjawab B bertoleransi C penyayang D rajin "ikap yang diperlukan untuk menjadi

usahawan adalah seperti berikut, kecuali A mengharapkan bantuan daripada orang lain B mengambil risiko yang sederhana C kreati! dan ino%ati! D bermoti%asi kepentingan diri 6 I III &IV IV ersentuh kulit dengan pesakit &IV A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV setiap 7 D II, III dan IV Mengapakah setiap indi%idu perlu membuat agaimanakah %irus &IV boleh merebak? #emindahan darah yang tercemar erkongsi jarum suntikan dengan penagih dadah yang dijangkiti II "untikan daripada jarum yang tercemar

Antara berikut, yang manakah merupakan ciriciri pekerja beretika? A Menggunakan kedudukan untuk B Menyinggung perasaan pekerja lain C Komited terhadap tugas D Tidak berdisiplin

3 I

agaimanakah cara untuk melatih diri supaya bersikap positi! sekiranya dikritik? "abar dan tenangkan !ikiran kita sendiri III Mempercayai kritikan seratus peratus yang diberi II #ercaya bahawa kita lebih mengenali diri

IV $ikirkan adakah kritikan itu benar atau

pertimbangan sebelum mengambil sesuatu keputusan? A "upaya setiap tindakan yang dibuat tidak menyusahkan sendiri dan orang lain B "upaya kita dapat mengeksploitasi kelemahan orang lain C "upaya memberi tindakan yang dibuat dapat 9 diri

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan diri daripada perbuatan salah laku? A ergaul bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim

ganjaran keputusan orang lain

D "upaya kita dapat mempengaruhi B Mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran agama 8 Apakah kepentingan asuhan dan didikan ibu bapa? I Anak-anak akan memberikan upah yang lumayan bapa II Anak-anak tidak mudah terjebak dengan gejala sosial III Melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan menghormati orang tua IV Melahirkan anak-anak yang hormat ibu bapa dalam akademik dan cemerlang 10 Antara berikut merupakan tip berbelanja secara bijak, kecuali A membeli apabila perlu B elakkan tabiat bersaing C membeli apa sahaja yang diingini D mengambil kira kemampuan perbelanjaan kepada ibu ber!aedah D C ertindak tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi erkawan dengan indi%idu yang melakukan kegiatan tidak

BAHAGIAN B Jawab semua soalan yang diberikan. 1 Nyatakan sama ada tindakan di bawah ini A!A" atau #IDA$ A!A" %

&a' 'ato( )ainal tidak suka bergaul dengan orang yang berbe*a tara! dengannya+ &(' )aid enggan mengakui kesalahannya kerana bimbang akan menjatuhkan air mukanya sendiri+

&c' ,ikgu &airi kembali semula ke sekolah untuk mengajar pelajarnya setelah selesai urusannya di -abatan #elajaran+ &)' Kim .ah tidak menyalahkan orang lain apabila berlaku sesuatu masalah sebaliknya dia menyiasat terlebih dahulu perkara itu+

&e'

atrisya mencium tangan ibunya sebelum pergi ke sekolah+

&*' "anjeet meminjam duit daripada /along/ untuk melangsungkan majlis perkahwinannya+ &+' $arish melakukan kerja yang diamanahkan kepadanya dengan penuh dedikasi+ &h' Marina rajin membersihkan halaman rumahnya walaupun tidak disuruh oleh ibunya+ &i' #uan -uriah merotan anaknya kerana gagal dalam peperiksaan "#M+ &,' A*am tidak mahu bercakap dengan bapanya kerana mereka sering bercanggah pendapat+

Nyatakan nilai bagi setiap pernyataan di bawah. Pilih jawapan yang telah disediakan.

A-&arga diri

- ertanggungjawab

,-&emah Tinggi

&a' Monisha berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya dalam pelajaran walaupun kakinya lumpuh+ &(' "uhana akan menolong ibunya mengemas rumah pada setiap hujung minggu+ &c' 'a%id bersalam dengan 0anjit yang sudah lama tidak ditemuinya dan dia

menjemput 0anjit ke rumahnya+ &)' #uan "unita selalu menegur pegawai-pegawainya yang cuai dalam menjalankan urusan syarikat+ &e' Aida memakai baju kurung ketika menghadiri majlis perkahwinan kawannya+

Senaraikan lima gejala sosial atau salah laku yang mengancam remaja masa kini. &a' 11111111111111111111111111111111111 &(' 11111111111111111111111111111111111 &c' 11111111111111111111111111111111111 &)' 11111111111111111111111111111111111

&e' 111111111111111111111111111111111111

BAHAGIAN C -.alan /0ruk0ur Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut.

'alam agama Islam, manusia merupakan Khali!ah Allah di bumi+ Manusia dikehendaki menguruskan alam dengan baik+ egitu juga dengan agama lain seperti Kristian, &indu, uddha dan "ikh yang menekankan kepentingan menjaga alam dengan bijaksana+ &a' Mengapakah kita perlu menguruskan alam dengan baik? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &(' Apakah kegiatan manusia yang boleh mengganggu keseimbangan alam? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

#il ecstasy ialah dadah daripada kumpulan eniletilamina+ 'adah ini asalnya digunakan sebagai ubat penenang dalam bidang psikoterapi+ #enyalahgunaan pil ini boleh membawa maut kepada golongan remaja+ &a' Apakah kesan pengambilan pil ecstasy terhadap kesihatan manusia? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &(' agaimanakah anda boleh mengamalkan gaya hidup sihat tanpa pil ecstasy? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Virus &IV !uman "mmunode#iciency $irus% menyebabkan penyakit AI'" &c'uired "mmune (e#iciency Syndrome% yang mengakibatkan kesengsaraan dan membawa maut+ &a' Apakah kesan daripada gejala &IV atau AI'" terhadap pesakit? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

&(' "ebagai seorang pelajar yang prihatin, bagaimanakah anda boleh membantu penghidap &IV atau AI'"? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Ibu bapa merupakan tonggak kebahagiaan dalam sesebuah keluarga+ dalam mencorakkan kehidupan anak-anak pada masa depan+ &a'

Ibu bapa berperanan penting

agaimanakah cara untuk menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

&(' Mengapakah ibu bapa sanggup berkorban untuk anak-anak? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

"etiap keluarga mempunyai adat dan pantang larang masing-masing yang diwarisi sejak turun-temurun+ Adat dan pantang larang tersebut hendaklah dipatuhi+ &a' Apakah kepentingan mengekalkan adat dan pantang larang kekeluargaan? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &(' agaimanakah amalan adat dan pantang larang dapat memelihara keharmonian keluarga? 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 BAHAGIAN A 1 6 C 2 7 A A 3 8 B 4 9 D A 5 10 D

BAHAGIAN B 1 2a3.A-A0

2b3.A-A0 2c3 TI'AK .A-A0 2d3TI'AK .A-A0 2e3.A-A0


2 2a34

2!3 2g3 2h3 2i3 2j3

.A-A0 .A-A0 TI'AK .A-A0 .A-A0 TI'AK .A-A0

2b3I 2c3 &


3 2a3 erdikari

2d3 I 2e3 4

2b3 erwawasan 2c3 Kreati! dan ino%ati!


BAHAGIAN C

2d3 2e3

ermoti%asi Tabah hati

1 2a35 Keruntuhan institusi kekeluargaan

5 Kurang didikan agama 2b35 #enagihan dadah 5 Vandalisme


2 2a35 Mengalami penderitaan akibat jangkitan, pendarahan organ dalaman

5 Menjejaskan nama baik serta maruah diri dan keluarga 2b35 0emaja perlu membataskan diri daripada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan bukan muhrim
3 2a3 5

Kesederhanaan 6 berbelanja tidak berlebihan namun tidak lokek 2b3 2i3 erbelanja secara cermat 2ii3 eli barang yang diperlukan sahaja maklumat tentang kesan alam

4 2a35 Menjalankan kajian, mengenal pasti, meramal dan memberikan

sekitar

2b3 2i3 "aliran dan pengairan

2ii3 Tebus guna tanah

5 2a35 7saha yang berterusan dan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan

berdaya maju 2b35 elajar secara berkumpulan 5

ertanya guru

Anda mungkin juga menyukai