Anda di halaman 1dari 30

Dasar Pelancongan Budaya

Dasar Pelancongan Budaya


Mohd. Ghazali Abdullah ABSTRAK Kertas ini membentangkan satu endekatan budaya sebagai roduk elancongan. !azimnya sesuatu bangsa itu mendatangi rantau yang berlainan ras untuk melihat dan merasai kelainan amalan budaya dan cara hidu di tem at itu. Kelainan budaya da at menimbulkan engalaman baru tentang keunikan budaya ras atau bangsa itu. Di sam ing itu "aktor#"aktor lain se erti keindahan alam$ erubatan$ sukan dan riadah$ tidak dina"ikan men%adi enentu elancong mendatangi sesuatu tem at itu. Dalam budaya elancong mahu menikmati budaya entas dan budaya harian. Kedua#dua %enis budaya ini saling melengka i untuk disa%ikan ke ada elancong sebagai roduk atau ena&aran ke ada elancong.
Kata Kunci' elancong$ budaya entas$ budaya harian$ elancongan budaya.

Pengenalan
Terdapat perkaitan erat antara pelancongan dengan budaya. Selain daripada alam semula jadi, produk budaya juga menjadi objek tarikan kehadiran seseorang pelancong ke sesuatu destinasi. Pelancong adalah seseorang pelawat yang datang dari luar tempat yang dilawatinya, manakala produk budaya pula adalah objek tarikan yang terdapat di tempat yang dilawatinya itu. Produk budaya tersebut adalah bentuk -bentuk budaya tempatan. Bentukbentuk budaya tempatan merujuk kepada budaya benda dan budaya bukan benda. Budaya benda merujuk kepada budaya hasil ciptaaan manusia yang mempunyai nilai dan kegunaan dalam komuniti itu. Budaya bukan benda merujuk kepada amalan, sistem kepercayaan, pemikiran, nilai-nilai yang tidak bersifat benda, malah lebih bersifat akal-budi dan rohani. Kebelakangan ini penelitian perkaitan antara pelancongan dengan budaya tempatan lebih memberi tumpuan terhadap impak pelancongan kepada pembangunan budaya tempatan.

Sebahagian pengkaji meneliti tentang pertembungan antara pelancong dengan budaya tempatan lebih cenderung untuk melihat kesan negatif pelancongan kepada budaya King !""#$ %"&. 'amun begitu, terdapat kajian-kajian lain seperti yang dikemukakan oleh
%%(
Aswara Bab 10.pmd AM 225 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

)cKean !"*+& yang menunjukkan bahawa pelancongan juga boleh membawa kesan yang sebaliknya. ,ntuk membuktikan hakikat itu, mereka mengemukakan contoh budaya orang Bali dan orang Toraja di Sulawesi. Pelancongan telah memberi manfaat kepada budaya tempatan tersebut dari segi kewangan, galakan dan semangat baru serta rasa bangga terhadap budaya mereka sendiri. -alau apapun kesannya, dapatlah dikatakan bahawa pertembungan para pelancong, khususnya pelancong asing dengan budaya tempatan telah mewujudkan hubungan yang saling berkaitan antara keduanya. .ubungan itu pula membawa pengintegrasian budaya tempatan ke dalam budaya kebangsaan Kagami !""#&. Persoalan inilah juga yang mahu diketengahkan dalam kajian ini.

Bidang Kajian
Sesuai dengan tema yang mahu diketengahkan itu, maka kajian ini bolehlah dikategorikan sebagai kajian tentang pelancongan budaya. Pada pandangan /ictor T. King !""%$ #0&, penelitian terhadap perkaitan antara pelancongan dengan budaya tempatan la1imnya dibuat secara mudah iaitu melihat untung-ruginya ataupun perbe1aan antara manfaat dengan keburukan yang diperolehi oleh penduduk tempatan dan budaya mereka akibat pelancongan. )eskipun beliau tidak menolak perspektif seperti itu tetapi membayangkan bahawa realiti perkaitan tersebut lebih kompleks daripada untung-rugi itu. Pertama sekali persoalan tentangnya adalah bergantung kepada definisi budaya yang digunakan2 skala, keadaan dan tempoh kegiatan pelancongan2 konteks tempat dan waktu kajian yang dilakukan2 ciri-ciri komuniti tempatan dan pelancong2 tanggapan dan harapan pelancong dan keadaan interaksi antara orang tempatan dengan pelancong. 3i samping mencadangkan perspektif yang lebih terbuka, King juga mengingatkan tentang apa yang pernah disebut oleh 4bd. Kadir 3in !""0$ ##!& bahawa tidak begitu mudah untuk melihat peranan pelancongan dari sudut yang luas. ,ntuk mengelak kekusutan perbincangan akibat penggunaan sudut pandangan yang luas dan juga tidak melupakan pendapat tentang kerencaman fenomena pelancongan seperti yang dinyatakan di atas, maka bidang kajian ini memberi perhatian kepada dua aspek yang utama, iaitu objek produk& budaya yang disediakan dan impak pelancongan ke atas produk. Kedua-dua aspek itu tidak dilihat dalam keadaan statik, sebaliknya dilihat sebagai suatu proses yang kedua-dua aspek tersebut, iaitu budaya
%%+
Aswara Bab 10.pmd AM 226 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

tempatan dan pelancongan saling berkaitan sehingga terjadi dinamika kepada budaya tempatan. 3alam proses yang demikian kadang-kadang budaya tempatan berkembang menjadi budaya kebangsaan ataupun mengucup dan lenyap. Kajian tentang impak langsung pelancongan ke atas budaya tempatan bukanlah suatu bidang yang baru Kagami !""+2 King !""%&. ,mpamanya. Setelah patung itu dikomersialkan kepada para pelancong, ia tidak lagi objek yang kudus, sebaliknya berkembang sebagai cenderamata. Pada satu pihak, ukiran kayu itu berkembang dan pada pihak yang lain, fungsi tradisionalnya telah berubah. -alau bagaimanapun kajian itu agak kecil kerana tertumpu kepada satu produk budaya pada satu komuniti sahaja. Bidang kajian tesis ini dikira lebih lebar daripada itu kerana ia mahu melihat pelbagai produk budaya pada satu lokaliti yang lebih besar, iaitu sebuah negeri. Produk budaya yang diketengahkan dalam kajian ini diklasifikasikan kepada dua jenis iaitu budaya harian dan budaya pentas. Budaya harian ialah budaya yang berkaitan dengan kegiatan harian sesuatu masyarakat yang menarik perhatian pelancong. Budaya pentas pula ialah yang sengaja dipentaskan untuk tujuan tontonan pelancong. Produk yang terhasil dalam kedua-dua bentuk budaya ini saling lengkap melengkapi di antara satu dengan lain. Produk tersebut juga ada yang boleh dijual terus kepada pelancong dan ada yang hanya menjadi daya tarikan kepada pelancong mengunjungi sesebuah destinasi. Produk yang langsung boleh dijual ialah seperti barangan ukiran, kraftangan dan pakaian, manakala yang menjadi daya tarikan ialah persembahan, kemesraan dan cara hidup. Produk budaya pentas ialah seperti persembahan budaya yang diadakan bertujuan untuk dipasarkan kepada pelancong. Persembahan itu diadakan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tertentu sahaja. Budaya harian lebih merujuk kepada perlakuan harian para anggota masyarakat. Kehidupan harian yang mempunyai ciri-ciri tersendiri la1imnya turut menjadi daya tarikan pelancong yang datang dari luar. )eskipun budaya harian itu pada umumnya boleh diamati oleh pelancong, tetapi kegiatan harian itu turut menghasilkan objek-objek budaya seperti pakaian dan kraf yang boleh dibeli oleh pelancong. 5okaliti kajian mempunyai kedua-dua jenis budaya di atas. )alah kehadiran pelancong kepada lokaliti berkenaan dianggarkan berpunca daripada kewujudan produk budaya tersebut. Sesuai dengan perkara yang dikaji di atas, maka para pelancong yang menjadi tumpuan utama dalam kajian ini ialah pelancong
%%*
Aswara Bab 10.pmd AM 227 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

antarabangsa. Tumpuan kepada pelancong antarabangsa ini penting kerana ketibaan mereka lebih merupakan kehadiran orang asing yang boleh dianggap tidak pernah melihat produk budaya berkenaan. Selain kepentingan mereka kepada keupayaan ekonomi negara dalam konteks tukaran wang asing, ia juga merupakan pertembungan dua budaya yang berbe1a, iaitu budaya tempatan dengan budaya luar. Pertembungan sebegini sudah tentu boleh melahirkan reaksi tertentu yang pula memberi kesan kepada budaya tempatan. 'amun begitu, pelancong dalam negeri turut diambil kira kerana ia juga merupakan sebahagian daripada industri pelancongan negara dan kehadiran mereka kepada lokaliti berkenaan juga ada berkait dengan budaya tempatan. Sebagaimana yang dibahaskan oleh Kagami !""+& dan Sarnsorn !""+& tentang sokongan yang disumbangkan oleh pelancongan kepada perkembangan budaya di 6ndonesia dan di Thailand, maka hal yang sama berlaku di )alaysia. 3alam konteks lokaliti kajian ini, boleh dikatakan bahawa perkembangan ataupun setidak-tidaknya kelangsungan beberapa bentuk budaya tempatan, terutamanya budaya pentas berlaku kerana potensinya sebagai produk yang boleh dijual kepada pelancong. 7leh kerana potensi itu juga, ia bukan sahaja dihidup dan dikembangkan sebagai budaya tempatan tetapi juga telah diangkat ke taraf kebangsaan. Tegasnya, sesetengah bentuk budaya pentas tersebut tidak lagi menjadi milik lokaliti asalnya tetapi telah dikembangkan di paras kebangsaan terutama sekali di Kuala 5umpur, iaitu ibu negara. 3engan itu, kajian ini juga menyoroti pengintegrasian budaya tempatan ke dalam budaya kebangsaan. Pengintegrasian itu berlaku selain didorong untuk pembinaan negara, ia juga didorong oleh tuntutan industri pelancongan. 6ndustri pelancongan negara bukan sahaja memerlukan produk budaya untuk dipasarkan kepada pelancong seperti yang diperkatakan di atas, tetapi juga memerlukan imej tertentu bagi mempromosikan destinasi dan produk pelancongan. Seperti yang dibahaskan oleh Kagami !""+& dalam kes 6ndonesia yang lebih menekankan kepentingan pelancongan berbanding dengan dasar pembinaan negara, maka hal yang sama boleh berlaku di negara ini. Bidang kajian tesis ini bukanlah terhad kepada impak pelancongan ke atas produk budaya tetapi juga impak ke atas dasar budaya tempatan dan kebangsaan. Penelitian sebegini dirasakan lebih baik kerana ia bukan sahaja mengemukakan pemerian tentang perkembangan atau kemerosotan& bentuk-bentuk budaya tempatan tetapi juga menjelaskan artikulasi antara pelancongan, sebagai agen luaran dengan dasar budaya

%%8
Aswara Bab 10.pmd AM 228 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

tempatan. 9ingkasnya, bidang kajian ini bukan sahaja bersabit dengan penjualan produk budaya kepada pelancong tetapi juga tentang pengaruh pelancongan terhadap dasar budaya negara yang menjadi destinasinya. Pelancongan sebagai satu industri yang sedang berkembang pesat hari ini sewajarnya mempunyai pengaruh yang kuat ke atas negara-negara mundur dan sedang membangun. 'egara-negara tersebut menganggap bahawa kehadiran para pelancong dari negara maju seperti 4merika ,tara, :ropah Barat dan ;epun boleh dijadikan sumber ekonomi yang penting untuk pembangunan negara. 'egara-negara mundur dan sedang membangun itu pula dari segi sejarahnya adalah bekas tanah jajahan negara-negara maju tersebut. 3engan itu pelancongan boleh juga dilihat sebagai suatu bentuk baru kehadiran kolonial atau apa yang disebut <neocolonial= dan kehadiran sebegini tentunya memberi impak yang tidak kurangnya berbanding dengan waktu kolonial dahulu Palmer !"">&. Persoalan ini turut disentuh dalam kajian ini.

Tujuan Kajian
Terdapat beberapa tujuan kajian ini dilakukan. Pertama ialah untuk memperlihatkan budaya tempatan baik budaya pentas mahupun budaya harian yang menjadi produk yang boleh dijual dan daya penarik pelancong. 3alam waktu yang sama mahu dilihat sejauh manakah kemampuan dan kekuatan produk tersebut di samping melihat kesan pelancongan ke atas perkembangan ataupun kemerosotannya. Kedua, kajian ini juga bertujuan menilai peranan kerajaan negeri dan pusat dalam mempromosikan produk budaya tersebut sebagai faktor tarikan pelancong. 3alam hal ini, tumpuan diberikan kepada agensi yang berkaitan seperti Pejabat Kebudayaan 'egeri dan Pusat Penerangan Pelancongan. 4gensi-agensi ini ditubuhkan untuk memelihara, mengembang dan mempromosikannya. Penilaian ini juga termasuk terhadap dasar agensi berkenaan dalam bidang masing-masing. Ketiga, kajian ini mahu meneliti perhubungan antara pelancong antarabangsa dengan masyarakat tuan rumah. Kajian ini menyedari bahawa sektor pelancongan membawa kesan positif dan negatif kepada masyarakat tuan rumah. Permasalahan tersebut adalah di luar daripada batasan kajian ini memandangkan isu kesan ini terlampau luas serta memerlukan kajian tersendiri. 7leh itu kajian ini hanya menyentuh secara sepintas lalu isu ini.

%%"
Aswara Bab 10.pmd AM 229 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

Konsep-konsep Kajian
Terdapat beberapa konsep penting yang digunakan dalam kajian ini. Konsep-konsep itu ialah pelancongan, pelancongan budaya, budaya harian, budaya pentas. Penjelasan ini dirasakan perlu untuk memberi gambaran yang jelas tentang isu atau persoalan kajian ini. Pelancongan
Pada dasarnya pelancongan berkait dengan ruang, waktu dan wang kerana ia melibatkan perjalanan untuk melancong. Pelancongan menurut )athieson dan -all !""!$!& melibatkan beberapa aspek iaitu pergerakan sementara manusia ke destinasi lain di luar tempat kerja dan tempat tinggalnya yang biasa, kegiatan yang dilakukan selama tinggal di destinasi tersebut, dan kemudahan yang disediakan untuk keperluan mereka. Kesemua aspek itu akan melibatkan ruang, waktu dan perbelanjaan. Tegasnya, pelancongan melibatkan masa lapang dan kewangan. Tanpa masa lapang dan kewangan yang mencukupi, pelancongan tidak boleh berlaku. 7leh hal yang demikian pelancongan boleh dianggap sebagai kegiatan golongan yang mampu atau yang mempunyai cukup tabungan untuk tujuan ini. Seseorang yang melancong la1imnya untuk mendapatkan hiburan dan kerehatan dari tekanan pekerjaan seharian, yang seringkalinya bersifat rutin dan membosankan. Pada awalnya, pelancongan adalah kegiatan golongan aristokrat, iaitu golongan kaya, berkedudukan dan mempunyai waktu lapang yang banyak. )ereka melancong untuk beristirahat dan berekreasi. Perkembangan industri dan kemunculan masyarakat moden membolehkan rakyat biasa massa& mengubah taraf sosioekonomi mereka sehingga mereka juga berpeluang untuk mempunyai masa dan wang yang boleh digunakan untuk melancong. Sistem pekerjaan ekonomi moden sama ada di dalam sektor perkilangan, pentadbiran dan perkhidmatan mempunyai masa senggang seperti cuti mingguan dan cuti tahunan. Semasa cuti itulah mereka melancong melepas penat dari bebanan kerja seharian.

Pelancong
?rompton !"*"& mendefinisikan pelancong sebagai orang yang membuat perjalanan dari tempat ia tinggal ke suatu destinasi yang jaraknya sekurang-kurang (0 batu dengan berbagai tujuan seperti beristirahat dan
%#0
Aswara Bab 10.pmd AM 230 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

urusan peribadi kecuali berulang-alik ke tempat kerja. -orld Tourism 7rganisation -T7 !"8!& mendefinisikan pelancong sebagai sesiapa yang tinggal di suatu tempat tanpa mengira kewarganegaraan, membuat perjalanan ke tempat lain bagi satu tempoh sekurang -kurangnya %> jam atau bermalam untuk sesuatu tujuan selain daripada akti@iti-akti@iti yang boleh mendatangkan pendapatan atau upah. 3efinisi ini telah diperbaharui -T7 !""#& dengan menambah bahawa pelancong adalah mereka yang tinggal di luar kawasan kediaman mereka secara berterusan tetapi kurang dari satu tahun untuk tujuan berhibur, berniaga atau tujuan-tujuan lain.
Berdasarkan definisi di atas dapatlah disimpulkan bahawa pelancong ialah mereka yang mengembara ke luar kawasan tempat tinggal mereka antara jangka waktu sehari semalam sehingga setahun. Para pengembara tersebut dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pelancong domestik dan pelancong antarabangsa. Pelancong domestik ialah mereka yang melakukan perjalanan dalam negeri yang sama, iaitu tidak melibatkan penyeberangan sempadan negara. Pelancong antarabangsa ialah mereka yang terlibat dengan keluar-masuk sesebuah negara asing.

Tourism 3e@elopment ?orporation T3? !"*+& mendefinisikan pelancong antarabangsa sebagai seseorang yang melawat sesebuah negara lain dengan apa-apa sahaja tujuan kecuali untuk bekerja upah& dari negara yang dilawatinya. -T7 !"8!& mendefinisikan pelancong antarabangsa sebagai indi@idu yang berasal dari sesebuah negara dan memasuki negara tanpa niat untuk migrasi, memperolehi pekerjaan di negara yang di lawati, wakil diplomatik atau sebagai anggota tentera dan pelarian. )ereka yang mempunyai tujuan-tujuan berikut iaitu untuk bercuti, melawat kawan dan keluarga, menjalankan perniagaan termasuk persidangan, rekreasi, rawatan perubatan, adat istiadat, keagamaan, belajar, sukan dan transit ke negara lain yang dikategori sebagai pelancong. 3alam kategori itu juga termasuk pekerja kapal laut dan kapal terbang yang berhenti sementara, pedagang atau peniaga asing termasuk juruteknik yang bertugas untuk memasang jentera atau peralatan. Aolongan lain ialah pekerja yang diutus untuk menjalankan tugas oleh badan-badan antarabangsa. 3efinisi -T7 tersebut mempunyai persamaan dengan apa yang ditakrifkan oleh Bar7n !"8>&.

Pelancongan Budaya Konsep pelancongan budaya telah dibincangkan dengan baik oleh Areg 9ichards !""+&. Perbincangan yang dikemukakan di sini adalah
%#!
Aswara Bab 10.pmd AM 231 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

berdasarkan kepada perbahasan beliau tersebut. Sebelum ini telahpun dijelaskan pengertian pelancong dan pelancongan yang merujuk kepada perjalanan atau lawatan seseorang ke satu-satu tempat destinasi& tertentu dalam jangka waktu yang tertentu. Perkara yang agak rumit ialah untuk mentakrifkan konsep budaya kerana ia mempunyai ratusan takrifan dan setiapnya berbe1a-be1a pula Kroeber dan Kluckhohn !"+#& . -alau bagaimanapun Tomlinson mencadangkan bahawa pengertian budaya perlu ditumpukan kepada maksud budaya yang digunakan sebenarnya. Penggunaan itu mengikut beliau dapat dibahagi dua iaitu budaya sebagai proses dan budaya sebagai produk. Budaya sebagai proses adalah pendekatan yang digunakan dalan antropologi dan sosiologi. 6a merujuk kepada peraturan atau tatacara sesebuah kumpulan sosial. Kumpulan sosial itu mungkin sebuah komuniti, masyarakat dan negara atau kumpulan tertentu seperti kumpulan <pelancongan massa=. ,mpamanya ,rry !""0& menggunakan istilah budaya pelancongan massa. Budaya sebagai produk digunakan dalam kritikan kesusasteraan. 3ari segi genre ini, budaya dianggap sebagai produk yang muncul daripada kegiatan orang perseorangan ataupun kumpulan. Produk itu pula mempunyai makna tertentu. Sebuah karya sastera yang dihasilkan oleh seorang pengarang terkenal dikelaskan sebagai produk budaya tinggi dan sebuah drama tele@isyen pula dikelaskan sebagai karya budaya rendah. 3alam penelitian budaya biasa seperti yang dilakukan oleh seorang ahli etnografi ataupun seorang pengkritik sastera, kedua-dua pendekatan di atas jarang bertindih. 'amun demikian dalam penyelidikan pelancongan, kedua-dua pendekatan itu semacam wujud perkaitan. Budaya sebagai proses ialah tujuan pelancong mencari keaslian dan makna melalui pengalaman pelancongan. Kehadiran para pelancong pula membawa kepada penciptaan manisfestasi budaya khusus untuk penggunaan pelancong. 6nilah yang dikatakan budaya sebagai produk. 9ingkasnya, budaya sebagai proses diubah melalui pelancongan kepada budaya sebagai produk 9ichard !""+$ %!&. 3engan itu juga )ac?annell !"*+$ %(& telah menggunakan istilah <pengeluaran kebudayaan= untuk menggabungkan kedua-dua pendekatan di atas. Beliau juga berpendapat pelancongan adalah bidang yang ideal untuk meneliti hakikat pengeluaran kebudayaan tersebut. -alau bagaimanapun hakikat produk budaya adalah terlalu luas dan istilah pelancongan kebudayaan telah digunakan untuk menerangkan penggunaan kesenian, tinggalan sejarah, cerita rakyat dan manifestasi budaya yang lain oleh para pelancong. 3efinisi pelancongan kebudayaan
%#%
Aswara Bab 10.pmd AM 232 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

yang berbagai itu pada pendapat Bonink !""%& boleh dibahagi kepada dua pendekatan asas, iaitu pertama pendekatan tapak dan monumen. Pendekatan ini memberi tumpuan kepada pemerian jenis-jenis tempat tarikan pelancongan. Pendekatan ini secara jelas didasarkan kepada takrifan budaya sebagai produk. Pada pandangan 9ichard !""%$ %%& pendekatan ini berguna untuk kajian kuantitatif tentang pelancongan budaya kerana agak senang untuk mengenal pasti, mengira dan menemu duga pelawat tempat-tempat tarikan pelancong budaya. Pada waktu yang sama pendekatan ini agak menyempitkan pandangan tentang akti@iti dan moti@asi pelancong budaya kerana ia menghadkan analisisnya kepada tempat yang khusus. Satu senarai tipikal jenis tempat atau kawasan yang dianggap menarik pelancong budaya telah dikeluarkan oleh :?T49? !"8"&. Tempat-tempat tersebut ialah tapak arkeologikal dan mu1ium2 seni bina runtuhan, bangunan terkenal, seluruh bandar&2 kesenian, ukiran, kraf galeri, perayaan dan peristiwa2 mu1ik dan tarian klasikal, lisan, semasa&2 drama teater, filem, pelakon drama&2 bahasa dan sastera2 perayaan keagamaan2 dan budaya-budaya primitif. Perkara-perkara di atas secara jelas berorientasikan kepada konsep budaya sebagai produk dan juga <budaya tinggi=, tetapi bukan kepada budaya sebagai proses. Pendekatan kedua ialah boleh dinamakan pendekatan konseptual. Konseptual definisi pelancongan budaya cuba memerihalkan tujuan dan makna yang ada pada akti@iti pelancongan. ,mpamanya sebagai contoh, )c6ntosh dan Aoeldner !"8+& mendefinisikan pelancongan budaya sebagai merangkumi <semua aspek pengembaraan yang melibatkan pengembara mempelajari sejarah dan warisan orang lain atau cara hidup dan pemikiran semasa mereka=. 3engan perkataan lain, para pelancong budaya belajar tentang produk dan juga proses budaya orang lain. -ood !"8>& pula melihat <budaya sebagai kontektual yang peranannya ialah membentuk pengalaman suatu situasi pelancong secara umum tanpa tumpuan khusus ke atas keunikan suatu budaya yang khusus=. 6a berlawanan dengan pelancongan etnik yang menekankan kepada keunikan jati diri budaya kelompok tertentu. )asalah mengintegrasikan kedua-dua pendekatan di atas untuk mendefinisikan pelancongan budaya diselesaikan oleh -T7 !"8(& dengan menggunakan dua definisi. Pertama, definisi sempit iaitu memasukkan semua pergerakan orang yang bermoti@asi budaya seperti pelancongan untuk belajar, menonton persembahan kesenian dan menikmati budaya, pengembaraan ke tempat perayaan dan peristiwa budaya yang lain, melawat tempat dan monumen dan mengembara untuk belajar tentang alam semula jadi, cerita rakyat dan kesenian dan juga
%##
Aswara Bab 10.pmd AM 233 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

pengunjungan ke tanah tempat& suci. Sungguhpun definisi ini cuba meluaskan apa yang terdapat pada tempat dan monumen di atas, tetapi ia masih merupakan satu senarai akti@iti yang la1im dilakukan oleh para pelancong dan ia juga masih tertumpu kepada budaya tinggi. 3efinisi kedua, iaitu definisi yang lebih luas dengan merangkumi <semua pergerakan orang B yang ingin memuaskan kepelbagaian keinginan, meningkatkan taraf budaya indi@idu dan pengetahuan, pengalaman dan pertembungan=. 3efinisi ini tidak begitu berguna kerana ia terlalu umum dan tidak menyediakan asas bagi menentukan apa sebenarnya kegiatan budaya. Salah satu faktor penting pelancaran Projek Penyelidikan Pelancongan Budaya oleh 4T54S :uropean 4ssociation for Tourism and :ducation& pada tahun !""! ialah masalah takrifan pelancongan budaya. Kedua-dua pendekatan, iaitu berasaskan kepada budaya sebagai produk dan juga sebagai proses telah digunakan dalan projek penyelidikan ini. 3efinisi yang dipakainya ialah yang telah dikemukakan oleh 6rish Tourist Board 6TB& yang mengatakan bahawa pelancongan budaya ialah pengembaraan yang dilakukan dengan niat sebahagian atau seluruhnya untuk meningkatkan apresiasi seseorang tentang sumber-sumber budaya :ropah 9ichards !""+$ %#&. 3efinisi pelancongan budaya 4T54S sekarang ialah pergerakan seseorang kepada tarikan budaya di luar kawasan kediamannya dengan niat mendapatkan maklumat dan pengalaman untuk memenuhi keperluan budayanya. 3efinisi ini memberi penekanan kepada moti@asi pelancong kerana di dalam moti@asi itu terdapat unsur pembelajaran. ,nsur ini dianggap ciri utama kepada pelancongan budaya. ,nsur ini juga membe1akan antara pelawat biasa dengan pelancong budaya. -alau bagaimanapun kebelakangan ini persoalan pelancongan dan budaya sebagai dua entiti sosial yang terasing semakin kabur. )alah terdapat beberapa orang sarjana seperti )ac?annell dan ,rry cenderung untuk menyatukan kedua-dua konsep di atas. Bagi )ac?annell, kesemua pelancongan adalah sebuah pengalaman budaya, manakala ,rry pula mengatakan pelancongan adalah budaya 9ichard !""+$ %(&. Sungguhpun pandangan ini boleh diterima tetapi ianya terlalu umum. Pengertian yang terlalu umum sebegini tidak begitu berguna untuk menjadi kerangka analisis kerana ia tidak membe1akan akti@iti pelancongan yang pelbagai itu. Secara lebih khusus, pelancongan budaya dapat disimpulkan sebagai pergerakan seseorang ke tempat-tempat tarikan budaya sama ada budaya itu <tinggi= mahupun <rendah= demi untuk mendapat pengetahuan, pengalaman dan menguatkan daya apresiasinya.
%#>
Aswara Bab 10.pmd AM 234 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

Budaya tinggi adalah budaya yang dikaitkan dengan penduduk kota, golongan bangsawan yang kenal huruf dan berkuasa. Bentukbentuk budaya tinggi ialah seperti sastera bertulis, mu1ik klasik dan artifak yang bermutu tinggi dan halus. Budaya rendah adalah budaya rakyat yang tinggal di luar kota tidak berkuasa dan buta huruf. Budaya mereka lebih kasar dan sederhana. -alau bagaimanapun, dalam konteks budaya )elayu terlalu sukar untuk membuat pembahagian jelas antara budaya tinggi dengan budaya rendah -an 4bdul Kadir !""(&. Secara umum budaya antara golongan bangsawan dan rakyat terdapat percampuran. ,mpamanya persembahan makyung atau wayang kulit dikongsi oleh golongan istana dan rakyat. ,ntuk memudahkan penjelasan, dalam pembahagian bentuk-bentuk budaya dalam kajian ini digunakan konsep budaya harian dan budaya pentas. Budaya Harian dan Budaya Pentas Budaya harian merujuk kepada Cthe scenes o" e*eryday li"e that can be readily obser*ed by tourists in their natural setting+ Kadir !""*$ !!!&. 3engan perkataan lain ia adalah budaya yang menjadi amalan atau kebiasaan dalam kehidupan sesuatu komuniti atau masyarakat. Kebiasaan itu tidak semestinya dilakukan setiap hari kerana ada amalan yang dilakukan apabila timbul keperluan seperti upacara dan perayaan. Tegasnya budaya harian ialah kegiatan harian anggota komuniti seperti kegiatan menangkap ikan di laut bagi komuniti nelayan atau bersawah bagi komuniti tani dan kegiatan-kegiatan lain seperti politik, agama, kenduri-kendara dan upacara. 4malan harian tersebut adalah berbagai-bagai mengikut corak kehidupan sesebuah komuniti berkenaan. Komuniti pedalaman mempunyai pola kehidupan harian yang berbe1a dengan komuniti bandaran.
Budaya pentas merujuk kepada$ Ccontri*ed staged resentations &hich are s eci"ically re ared "or the tourist D Kadir !""*$ !!!&. Sungguhpun konsep pentas digunakan di sini tetapi ianya tidak hanya terhad kepada bentuk-bentuk budaya yang dipentaskan di panggung, di dewan atau dipentas khas seperti persembahan teater dan tarian tetapi juga bentuk budaya yang dipersembahkan tanpa pentas seperti kenderaan kereta lembu yang mengelilingi bandar. Budaya pentas tidak semestinya kegiatan kehidupan harian komuniti kerana terdapat amalan yang kini telah ditinggalkan seperti menggunakan kereta lembu untuk pengangkutan. 6a diadakan secara sengaja semata-mata untuk dipersembahkan kepada pelancong. 3engan itu terdapat bentuk-bentuk budaya pentas yang tidak %#(
Aswara Bab 10.pmd AM 235 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

lagi menjadi kegiatan harian. 3alam konteks yang sama, mu1ium juga dapat dimasukkan ke dalam budaya pentas kerana ia mempersembahkan pelbagai bentuk artifak budaya untuk menarik perhatian pelawat. Selain mu1ium, bangunan-bangunan bersejarah, istana, kubur bersejarah, persembahan kesenian dan pesta dapat dianggap sebagai budaya pentas.

Kerangka Teori
Sebagaimana pelancongan itu sendiri, fenomena pelancongan budaya pada dasarnya adalah berkait dengan kehadiran para pelancong dari negara maju, iaitu Barat 4merika ,tara dan :ropah& atau disebut juga negara 3unia Pertama ke negara-negara bukan Barat atau negara 3unia Ketiga. Kehadiran mereka itu diandaikan bahawa mereka tertarik kepada bentuk-bentuk budaya tempatan yang mereka anggap masih lagi asli dan unik. Sehubungan dengan itu, negara -negara bukan Barat tersebut dalam usaha mempromosikan pelancongan sebagai sektor ekonomi utama negara mereka telah menonjolkan produk-produk budaya sebagai daya tarikan para pelancong Barat tersebut. Eenomena inilah yang dianggap sebagai pergantungan budaya dalam industri pelancongan. Pergantungan budaya adalah suatu konsep baru yang diketengahkan. 6anya terbit daripada keinginan beberapa orang sarjana seperti Bryden !"**&, Turner dan 4sh !"*+& dan Pere1 !"*(& untuk menjelaskan cengkaman pengaruh budaya Barat ke atas negara-negara 3unia Ketiga, khususnya negara-negara di 4merika 5atin. -alau bagaimanapun sehingga sekarang konsep atau teori pergantungan lebih merujuk kepada aspek ekonomi dan politik tetapi tidak kepada pergantungan budaya. Pergantungan budaya adalah pengembangan lanjut konsep pergantungan ekonomi tersebut. 7leh itu, untuk menjelaskan teori pergantungan budaya ada baikmya diteliti terlebih dahulu konsep pergantungan ekonomi dan politik yang menjadi titik-tolak kepadanya. Teori pergantungan dibangunkan oleh tokoh -tokoh seperti Eernando .enriFue ?ardoso, Theotonio dos Santos dan 7s@aldo Sunkel /alen1uela dan /alen1uela !"*"&. 'amun demikian nama 4ndre Aunder Erank lebih terkenal daripada mereka kerana karya Erank telah diterjemahkan dalam bahasa 6nggeris. Para ahli sosiologi di atas membahaskan bahawa pembangunan sesebuah rantau atau negara hanya boleh difahami dengan mengaitkan keterikatannya ke dalam sistem ekonomi-politik dunia yang muncul bersama gelombang penjajahan :ropah. Sistem global itu dianggarkan mempunyai ciri
%#+
Aswara Bab 10.pmd AM 236 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

ketidaksamaan pembangunan meskipun bersepadu antara dua bahagian yang berbe1a. Satu bahagian dinamakan <pusat= dan bahagian lain dinamakan <pinggir=. Seperti kata Sunkel dan Pa1$
A "undamental &orking hy othesis , "or the e- lanation o" the rocess o" change in !atin America is to consider underde*elo ment as art o" the global historical rocess o" de*elo ment. Both underde*elo ment and de*elo ment are as ects o" the same henomenon$ both are historically simultaneous$ both are linked "unctionally and$ there"ore$ interact and condition each other mutually. This results , in the di*ision o" the &orld bet&een industrial$ ad*anced or .central/ countries$ and underde*elo ed$ back&ard or . eri heral/ countries /alen1uela dan /alen1uela !"*"$ >>&.

Bahagian pusat atau dikenali juga sebagai metropolis dianggap lebih dinamik pembangunannya dan pihak yang mendapat keberuntungan dalam hubungan global itu. Pada satu pihak yang lain, iaitu bahagian pinggir, pembangunannya berada dalam kekangan akibat terikat ke dalam sistem global itu dan tuntutan pengadaptasiannya kepada keperluan bahagian pusat. Keadaan inilah yang membuat negara mundur tersebut berada dalam kepergantungan. Santos mengungkapkan pergantungan itu seperti berikut$
De endency is a situation in &hich a certain number o" countries ha*e their economy conditioned by the de*elo ed and e- ansion o" another , lacing the de endent countries in a back&ard osition e- loited by the dominant countries /alen1uela dan /alen1uela !"*"$ >>&.

Pembangunan yang tidak serata dan pergantungan bahagian pinggir kepada bahagian pusat bermula semenjak abad ke- !+ lagi apabila kapitalis menjadi sistem ekonomi dunia yang utama. 3alam sistem kapitalis itu dan hari ini industri pelancongan adalah sebahagian daripadanya, negara-negara maju industri& menjadi penentu kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara mundur melalu modal, kepakaran, pengurusan dan dasar. 'egara mundur yang juga dikenali sebagai satelit menjadi tempat pelaburan dan pengeksploitasian negara metropolis. 7leh kerana sebahagian besar keuntungan pelaburan dan pengeksploitasian itu dialirkan semula ke negara metropolis menyebabkan negara satelit terus menerus bergantung kepadanya. 3ominasi ekonomi negara-negara metropolis itu, akhirnya membawa kepada penguasaan politik mereka ke atas negara-negara satelit.
%#*
Aswara Bab 10.pmd AM 237 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

Tambahan pula, pada umumnya negara-negara satelit itu adalah bekas tanah jajahan mereka. Kemerdekaan negara-negara satelit itu hanya melepaskannya daripada penjajahan langsung, tetapi secara tidak langsung masih dikuasai oleh negara bekas kolonial mereka. .akikat inilah yang diistilahkan sebagai neo-kolonialisme 5owenthal !"*%2 Palmer !"">&.

Seandainya dapat diterima pandangan yang dikemukakan oleh para pendokong teori pergantungan ekonomi dan politik di atas, maka sudah tentu dapat juga diterima hakikat kewujudan pergantungan budaya. :konomi, politik dan budaya adalah tiga sub-sistem yang mendirikan sesebuah masyarakat Terray !"+%2 -hite !">"&. Ketiga-tiga sub-sistem itu saling bergantungan dan berkait antara satu dengan yang lain. Perubahan yang berlaku pada satu sub-sistem akan melibatkan sub-sistem yang lain. 7leh itu pandangan yang dikemukakan oleh :risman !"8#$ ##"& bahawa teori pergantungan harus melewati parameter ekonomi sehingga ke perbatasan budaya adalah wajar. )alah beliau mengemukakan contoh pelacuran yang merupakan salah satu daya tarikan pelancong di kepulauan -est 6ndies untuk menguatkan hujahnya itu. Kegiatan pelacuran bukan semata-mata persoalan ekonomi tetapi juga menyangkut persoalan nilai dan kepercayaan. 'ilai dan kepercayaan adalah aspek budaya. 'amun demikian tidak banyak sarjana yang mendalami anjuran :risman di atas. 3engan itu juga, makalah yang dikemukakan oleh :risman !"8#& dalam Annals o" Tourism Research bolehlah dianggap satu -satunya tulisan yang terperinci dan sistematik tentang pergantungan budaya. Perbahasan tentang teori pergantungan budaya yang dikemukakan di sini adalah didasarkan kepada makalah beliau tersebut. :risman memulakan perbincangan teori pergantungan budaya dengan mengemukakan definisi budaya yang digunakan oleh ahli-ahli sains politik, iaitu 4lmond dan Powell !"++& dan 5ucian -. Pye !"++& yang melihat budaya dari sudut sikap, norma, nilai dan kepercayaan yang dimiliki oleh para anggota sesebuah masyarakat. 3efinisi sebegini sebenarnya melihat budaya dari sudut ideasional Kessing !"8!2 +8&. ,nsur-unsur ideasional tersebut seperti nilai dan kepercayaan menjadi asas kepada pembentukan makna dan peraturan hidup. Sebagaimana kata Aoodenough !"+!$ (%%& bahawa budaya menyediakan .standards "or deciding &hat is$ , "ordeciding &hat can be$ , "or deciding ho& one "eels about it$ , "or deciding &hat to do about it$ and ,deciding ho& to go about doing it/. Salah satu ciri budaya ialah ia diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses sosialisasi. Sosialisasi ialah proses
%#8
Aswara Bab 10.pmd AM 238 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

pembelajaran budaya secara langsung dan tidak langsung seseorang kanak-kanak untuk melengkapkan dirinya menjadi anggota masyarakatnya :mber dan :mber !""+$ (8%&. Pembelajaran secara langsung ialah suatu usaha yang sengaja diadakan untuk membudayakan seseorang, manakala secara tidak langsung pula sebaliknya. Tindakan kerajaan mengawal sistem pendidikan dan media massa bolehlah dianggap usaha sengaja dan ia adalah jenis pembudayaan sosialisasi& secara langsung. ?ontoh sosialisasi secara tidak langsung ialah seperti kempen-kempen galakan yang diadakan dari masa ke semasa. Bertolak daripada definisi budaya itu, maka pergantungan budaya dapatlah ditakrifkan sebagai keadaan di mana sikap, norma, nilai dan kepercayaan yang memberi peraturan dan makna kepada sesebuah masyarakat itu ditentukan oleh budaya luaran yang akhirnya terbentuk hubungan budaya yang bersifat dominan dan subordinat. Budaya dominan ialah budaya masyarakat metropolis dan budaya subordinat pula budaya masyarakat satelit :risman !"8#$ #>%&. 4taupun, dalam istilah Aoodenough di atas, pergantungan budaya itu wujud apabila kebakuan standard& pilihan yang dibuat oleh para anggota sesebuah masyarakat ditentukan oleh budaya luar. Pergantungan budaya itu adalah juga sama seperti pengantungan ekonomiGpolitik, iaitu budaya satelit bergantung kepada budaya metropolis. Pergantungan ini wujud disebabkan <stimuli= utama pembangunan budaya satelit datang dari luar. 4pabila sesebuah masyarakat satelit didominasi oleh masyarakat metropolis dalam ketiga-tiga sub-sistem, iaitu ekonomi, politik dan budaya maka masyarakat berkenaan memasuki fasa pergantungan yang komprehensif. Pada ketika ini, tanpa mengira masyarakat itu merdeka atau tidak, ia adalah sebuah daerah yang dijajah. 5owenthal !"*%& membahagikan fasa pembangunan pergantungan kepada dua. Easa pertama ialah wujud pergantungan ekonomi yang terjadi akibat daripada ikatan sejarah penjajahan, penerimaan bantuan luar ataupun bebanan hutang negara. Pada fasa ini juga, pergantungan politik muncul selaras dengan pendominasian ekonomi tersebut. Easa kedua pergantungan ialah apabila komponan budaya metropolis seperti nilai dan norma diterima pakai secara meluas di negara satelit. Keadaan ini berlaku apabila proses sosialisasi di negara satelit menjadikan budaya negara metropolis sebagai model rujukan, uumpamanya untuk <hidup seperti orang 4merika= atau <menjadi orang Barat= :risman !"8#, #>(&. :risman juga telah mengemukakan empat perspektif untuk melihat pergantungan budaya. Perspektif-perspektif itu ialah trickle do&n, komoditisasi, penggodaan massa dan perhambaan kulit hitam.
%#"
Aswara Bab 10.pmd AM 239 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

Perspektif trickle do&n memberi perhatian kepada peranan budaya kelompok dominan elit& tempatan yang telah terikat dengan budaya metropolitan. ,mpamanya persekitaran metropolis yang diwakili oleh segelintir anggota masyarakatnya telah membentuk koloni Hankee di setiap pulau di ?aribbean. Budaya dan gaya hidup koloni Hankee itu menjadi model kepada elit 6ndian Barat. :lit tersebut pula dikatakan menjadi ikutan kepada orang ramai. Setiap orang yang ingin memajukan dirinya, menjadikan elit tersebut sebagai petunjuk kepada kebakuan standard& yang perlu diikuti. :lit tempatan semacam broker budaya. )ereka menyebarkan kepada massa idea dan tabiat asing yang pula dapat dilihat dengan jelas dalam sektor pelancongan. 7leh itu, pelancongan dianggap sebagai alat atau agen pensosialisasian ke arah mewujudkan pergantungan budaya. Perspektif ini sangat mekanistik sifatnya kerana ia mengandaikan bahawa tidak ada penentangan di kalangan elit tempatan terhadap cara hidup Barat sehingga pelancongan dapat memberi kesan yang sama untuk semua anggotanya. Pada realiti, terdapat kelompok yang membenci 4merika ,tara dan lebih condong kepada budaya kebangsaan. 3i sebalik tanggapan tentang kewujudan kelompok elit yang akur kepada metropolis, terdapat juga kelompok yang bersifat nasionalistik. Kelompok nasionalistik itu juga turut dicontohi oleh sebahagian penduduk kepulauan tersebut. Tambahan pula elit yang bergantung kepada budaya metropolis itu sering kali terpisah dengan massa sehingga wujud jarak sosial yang luas antara mereka dengan massa. 3alam keadaan ini sudah tentu mereka tidak dapat bertindak sebagai petunjuk yang menitiskan budaya asing itu kepada orang ramai. Perspektif komoditisasi bertolak daripada hakikat bahawa kegiatan pelancongan di ?aribbean adalah dikawal oleh para kapitalis 4merika ,tara. Para pengusaha itu, seperti rakan sejawat mereka di mana-mana I mempunyai satu keinginan I memaksimakan keuntungan dengan menjual produk kepada seramai mungkin pengguna dan dalam waktu yang sama mengurangkan kos operasi serendah mungkin. 9ingkasnya, kepulauan tersebut dilihat tidak lebih daripada barangan yang boleh dijual kepada pelancong. 3engan menyedari bahawa etos kapitalis telah menyerap ke dalam industri pelancongan dan industri itu pula meluas di kepulauan ?aribbean, perspektif ini menyimpulkan bahawa kesan pelancongan massa ialah menarik masyarakat kepulauan itu ke dalam kerangka kapitalis global 4merika Syarikat. 4khirnya ideologi kapitalis pusat meresap dan menjadi dominan di ?aribbean. 3ominasi ideologi itu mempengaruhi interaksi sosial dan mengubah pandangan tentang sejarah
%>0
Aswara Bab 10.pmd AM 240 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

dan tradisi budaya mereka. :risman mengemukakan contoh kajian yang dibuat oleh Eorster !"+>& dan ?ohen !"**& yang memperlihatkan bahawa tradisi lama telah berubah. ?ontoh perubahan itu ialah hubungan sosial yang biasa bertukar menjadi hubungan yang bersifat wang. ,pacara tradisi dan perayaan keagamaan telah menjadi separa kudus dan dipakejkan sesuai untuk kegunaan pelancong. ,ntuk menjelaskan itu :risman mengutip pendapat Pere1 !"*($ %+& yang menyatakan$
The *ery culture asses into de endency on tourist atronage. Art$ music$ dance and literature become the atrimony o" an e- anding tourist economy$ 0n the rocess$ artistic e- ression in the )est 0ndies loses its integrity and$ indeed$ its rele*ance to the )est 0ndian e- erience ,. 0n this sense$ culture does not "unction in its historical role as an agent o" national unity recisely because o" its inability to assume and maintain *iable national ro ortions

:risman !"8#$ #(#&

Kesemua dalam budaya seperti sejarah, seni, mu1ik dan kemesraan orang ramai adalah barangan yang boleh dijual-beli. ;usteru itu, pelancongan telah menjadi penentu kepada budaya dan perkembangan di kepulauan tersebut. 3i samping perubahan budaya kepada barangan, ?ohen juga menyebut tentang <kebakuan kemudahan= seperti terdapat dalam operasi industri pelancongan. Beliau memberi contoh rangkaian hotel seperti .oliday 6nns yang hampir sama di mana-mana sahaja. Kebakuan itu juga adalah petanda kewujudan pergantungan budaya. Perspektif penggodaan massa hampir sama dengan perspektif trickle do&n. Perbe1aan antara keduanya ialah perspektif penggodaan massa menganggap kesan industri pelancongan terkena kepada semua orang yang mempunyai kontak dengannya. ,mpamanya di bahagian timur ?aribbean, terdapat pergaulan yang meluas antara pelancong dengan penduduk tempatan. Tabiat dan gaya hidup yang dipersembahkan oleh para pelancong telah dijadikan sebagai gambaran tentang kehidupan biasa orang 4merika. Aambaran ini sudah tentu suatu yang ideal tetapi bukan realitinya. Para pendokong perspektif ini merasakan bahawa ramai orang 6ndian Barat yang tidak mempunyai pengalaman peribadi dan keterangan yang lengkap, menyamakan apa sahaja yang berkaitan pelancongan dengan orang 4merika. Tabiat dan gaya hidup para pelancong itu dengan penduduk tempatan, sudah tentu suatu yang mengiurkan. 4kibatnya mereka mula meniru tabiat berpakaian, makanan dan yang lebih penting ialah nilai orang 4merika, terutamanya etika kepenggunaan sebagai

%>!
Aswara Bab 10.pmd AM 241 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

panduan kepada tabiat sosial mereka. Pada tahap ini, mereka telah terjatuh ke dalam perangkap pergantungan budaya. )ereka telah digoda sehingga hilang identiti nasional dan kebanggan budaya sendiri. Pergantungan itu menjadikan penduduk pulau-pulau tersebut menjadi terputus daripada akar ?aribbean mereka, sehingga tidak terdaya menyumbangkan apa-apa bagi mengatasi kemelut sosio ekonomi mereka. Pada masa yang sama mereka gagal untuk diterima masuk ke dalam masyarakat metropolitan. Para pelancong pulang kepada realiti asal mereka, manakala penduduk tempatan terus tinggal dalam impian mengingini kehidupan yang lebih baik sehingga mereka semakin sukar untuk membebaskan diri daripada pergantungan itu. Perspektif penggodaan massa ini juga mempunyai kelemahan kerana kerele@anannya bergantung kepada sai1 penduduk yang terlibat. Sekiranya penduduk yang terlibat agak kecil, maka kadar kekuatan penggodaan agak terhad. 3engan itu ia gagal menjadi fenomena massa. )asalah yang lebih besar daripada itu yang dihadapi oleh perspektif ini ialah keterlupaannya kepada semangat nasionalisme yang boleh melemahkan daya godaan budaya asing itu. Aerakan pembebasan dan usaha memiliknegarakan pelaburan asing adalah bukan sahaja desakan ekonomi dan tindakan politik tetapi juga mempunyai unsur budaya. 4ngin semangat nasionalisme di 3unia Ketiga telah bertiup kencang selepas Perang 3unia 66. Satu demi satu negara-negara itu bebas daripada penjajahan. .akikat ini dengan sendiri mencairkan kerele@anan perspektif penggodaan massa. Aagasan terakhir yang dicadangkan oleh :risman untuk melihat pergantungan budaya ialah perspektif perhambaan kulit hitam. Perspektif ini muncul daripada persoalan ras yang terdapat dalam perdagangan pelancongan di ?aribbean. Perspektif ini bertolak daripada dua realiti pelancongan di sana. Pertama, pelancongan sebagai industri perkhidmatan sentiasa menuntut mereka yang terlibat dengannya bertolak-ansur kepada pelanggan. Kedua, semua pelancong yang datang ke sana adalah orang kulit putih dan orang tempatan yang melayan mereka, terutama di peringkat bawahan adalah orang kulit hitam. Perspektif ini juga mengandaikan bahawa masyarakat 4merika Syarikat selalunya bersifat perkauman dan komuniti 4nglo masih menjadi pentakrif peranan yang patut dimainkan oleh orang bukan kulit putih. Pelancong 4merika tidak meninggalkan sikap tersebut ketika melancong, malah ketika melancong itulah mereka boleh bertindak lebih kasar kepada orang kulit hitam. )ereka menganggap berhak berkelakuan demikian kerana mereka membayar perkhidmatan berkenaan. 3engan itu, sama
%>%
Aswara Bab 10.pmd AM 242 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

ada secara sedar atau tidak sedar, orang kulit hitam menduduki taraf yang lebih rendah dan ini menjadikan mereka bergantung secara budaya kepada metropolis. Pelancongan telah dilihat sebagai alat menanam semula sikap perkauman dan ketuanan orang kulit putih yang wujud 1aman kolonial lalu. Kelemahan perspektif ini ialah ia tidak mengambil kira tentang keengganan penduduk 6ndian Barat menerima kedudukan yang rendah itu. Kedudukan tersebut adalah suatu yang dipaksakan ke atas mereka. )alah, dapat dianggapkan bahawa tidak mungkin semudah itu mereka menyerahkan harga diri mereka kepada kehendak pelancong. 3engan itu perspektif ini kurang meyakinkan. Sungguhpun kajian yang mendalam tentang fenomena pergantungan budaya di kepulauan ?aribbean belum dilakukan, namun :risman berpendapat bahawa secara terpendam hubungan budaya yang tidak serata itu wujud. Pelancongan massa dipercayai boleh mewujudkan pergantungan budaya. Kesemua perspektif di atas adalah angggapan dan tidak satu pun telah diuji :risman !"8#$ #("->+0&. 3ianggarkan bahawa perspektif komoditisasi dan penggoda massa lebih berpotensi bagi menghuraikan pergantungan budaya dalam konteks pelancongan. ,ntuk menjelaskan pelancongan budaya yang menjadi persoalan kajian ini, perspektif komoditisasi akan diaplikasikan kerana ia dianggap lebih sesuai. Penyediaan produk budaya dan perkembangan budaya di )alaysia kelihatan lebih condong ke arah proses komoditisasian, umpamanya seperti yang dibahaskan oleh ?ouilard dalam kajiannya tentang ukiran kayu orang ;ah .ut di Pahang. Komoditisasi bukan sahaja berlaku ke atas produk pelancongan tetapi juga turut mempengaruhi dasar-dasar budaya sama ada pada paras tempatan mahupun nasional. Perkara-perkara di atas akan diperkatakan dalam bab-bab akan datang.

Isu-isu dalam Kajian Pelancongan Budaya


Pelancongan walaupun satu disiplin atau bidang ilmu yang muda berbanding dengan disiplin yang lain tetapi penulisan dan kajian tentangnya boleh dikatakan agak meluas juga ?ooper et al. !""8$ >&. .al tersebut berlaku kerana bidang ini melibatkan pelbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, geografi, antropologi, sains politik, sosiologi dan psikologi 'ash !"**$ "&. ,ntuk membincangkan kesemua tulisan dan kajian itu adalah di luar bidang kajian dan kemampuan pengkaji. -alau bagaimanapun, perbincangan tentang tulisan dan kajian tersebut adalah lebih tertumpu kepada isu-isu yang berkaitan dengan pelancongan budaya. %>#
Aswara Bab 10.pmd AM 243 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

Sebagaimana dinyatakan di bahagian perbahasan konsep pelancongan budaya bahawa antara tulisan yang baik dalam hal ini ialah buku yang disunting oleh Areg 9ichards !""+& yang berjudul <1ultural Tourism in 2uro e=. 3i bahagian awal buku ini diterangkan konsep dan skop pelancongan budaya. 9ichards juga membahaskan pelancongan dalam konteks-konteks sosial, ekonomi dan dasar. Bahagian seterusnya perbincangan pelancongan budaya di dasarkan kepada negara tertentu seperti Belgium, 3enmark, Perancis dan Areek. Perkara-perkara yang turut disentuh dalam perbincangan itu ialah aspek pemasaran, penawaran, strategi, dasar dan pembangunan pelancongan budaya di negara yang dikaji itu. Suatu hal lain yang rele@an dengan bidang kajian ini yang dikemukakan dalam perbincangan pelancongan budaya di atas ialah tentang 4cara Bandaraya Budaya :ropah atau 2uro ean 1ultural 1a ital 2*ent. Pelancaran projek ini yang dimulai oleh bandaraya 4thens pada tahun !"8# adalah bertujuan untuk merapatkan hubungan penduduk :ropah melalui ekspresi budaya. Bandaraya-bandaraya di :ropah bergilirgilir setiap tahun mengadakan acara ini untuk menonjolkan ciri-ciri budaya masing -masing. )atlamat akhir projek ini ialah untuk menarik para pelancong ke bandaraya berkenaan. Tahun )elawat )alaysia yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan pada tahun !""0 telah menggunakan konsep tersebut. Sebagaimana suntingan buku di atas, tulisan tentang pelancongan dan budaya pada umumnya lebih banyak berbentuk makalah sama ada yang diterbitkan dalam buku ataupun jurnal seperti Annals o" Tourism Research. ;urnal ini telah menerbitkan keluaran khusus berkait dengan produk budaya dengan pelancongan di bawah taju k 3eritage and Tourism @olume %#, bilangan %, !""+&2 Pilgrimage and Tourism @olume !", bilangan !, !""%&2 dan Tourist Arts @olume %0, bilangan !, !""#&. 3i dalam keluaran-keluaran tersebut dibincangkan tentang tapak sejarah, bandar lama dan tempat suci keagamaan&, mu1ium, lombong lama dan kraftangan. Perkara yang hampir sama tetapi lebih tertumpu kepada rantau 4sia Pasifik telah dibicarakan di bawah 1ultural 3eritage and Tourism. Penelitian itu lebih tertumpu kepada produk budaya dan <budaya tinggi=. Perbincangan perkaitan antara isu budaya dengan pelancongan yang berkait dengan )alaysia, 6ndonesia dan Thailand ialah beberapa makalah yang termuat dalam Tourism and 1ultural De*elo ment in Asia and 4ceania Hamashita et al. !""*&. 4ntara makalah-makalah itu ialah yang ditulis oleh Kadir .. 3in, .eather Jeppel, Shinji Hamashita,
%>>
Aswara Bab 10.pmd AM 244 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

.aruya Kagami dan 'uan Sarnsorn. Kadir membahaskan tentang kesan pelancongan ke atas budaya tempatan dari beberapa segi seperti kesenian, bahasa dan makanan. Pelancongan memang memberi sumbangan ke arah perkembangan kesenian dengan adanya permintaan terhadap kraf dan seni ukir. 3ari segi bahasa dan makanan kelihatan pengaruh asing begitu menonjol seperti penggunaan Bahasa 6nggeris dalam komunikasi pelancong dengan orang tempatan. Jeppel, Hamashita, Kagami dan Sornsorn pada dasarnya membentangkan perbincangan tentang produk budaya tempatan yang boleh dikembangkan atau dipasarkan kepada pelancong. Hamashita dan Kagami mengemukakan huraian tentang budaya di 6ndonesia, Jeppel tentang budaya rumah panjang di Sarawak dan Sornsorn pula tentang pesta cahaya di Thailand. Perbincangan tersebut menunjukkan bahawa budaya telah menjadi suatu tarikan pelancong yang penting selain keindahan alam semula jadi. Bentuk-bentuk budaya tempatan yang ada itu boleh dibangunkan sehingga menjadi produk nasional. Selain makalah dalam buku di atas, Kadir juga telah menulis beberapa makalah tentang pembangunan pelancongan di )alaysia dalam konteks etnik dan budaya !"8#2 !"8"2 !""+& . 3alam makalahmakalah tersebut beliau menyebut tentang kewujudan pelbagai etnik yang bukan sahaja menjadi sumber kekayaan budaya tetapi juga masalah dalam pengagihan kegiatan ekonomi, termasuklah kegiatan dalam sektor pelancongan yang pula berkait dengan 3asar :konomi Baru dan 3asar Kebudayaan Kebangsaan. Beliau juga turut menimbulkan isu kegagalan 6slam untuk mencorakkan budaya pelancongan di )alaysia meskipun agama itu menggalakkan pengembaraan dan budaya layan diri hospitaliti&. Selain Kadir, tulisan /ictor T. King juga turut menyentuh tentang budaya dan pelancongan di )alaysia. Beliau telah menyunting sebuah buku tentang Pelancongan di Borneo CTourism ini BorneoD !""%&. Buku ini mengandungi sejumlah makalah yang membincangkan ekonomi dalam pelancongan, pelancongan budaya di kalangan masyarakat 6ban, rumah panjang, orang utan sebagai eco pelancongan dan mu1ium. 4ntara penulis yang membincangkan tentang pelancongan budaya ialah King, Kadir, Jeppel dan ?aslake. King, sebagai ahli antropologi lebih banyak memberi penekanan kepada aspek budaya dalam perbincangannya. Bagi beliau, kepelbagaian etnik dan budaya serta kekayaan sejarah selain keindahan alam semula jadi di )alaysia merupakan daya tarikan kepada para pelancong. Para pelancong yang tertarik kepada <budaya tinggi= boleh melawat mu1ium
%>(
Aswara Bab 10.pmd AM 245 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

dan tapak-tapak sejarah, manakala pelancong yang ingin melihat <budaya rendah= boleh menyaksikan pesta budaya !""#&. -an .ashim !"88& yang melihat kebudayaan dalam dua aspek iaitu material dan non -material. Tetapi kedua -dua aspek ini mempunyai perkaitan yang rapat kerana aspek material lahir daripada aspek nonmaterial iaitu pemikiran dan kreati@iti. Beliau membuktikan bahawa kebudayaan menjadi pendorong kepada pelancong berdasarkan kepada sejarah kerana tinggalan sejarah diklasifikasikan sebagai budaya. 6ni dapat dibuktikan di )esir pelancong ke sana untuk melihat keindahan seni ukir piramid, SpinK dan candi-candi Eiraun di 5uKor. So@iet ,nion yang kaya dengan bangunan masjid dan madrasah di Bukhara dan Samarkand menggambarkan kebesaran tamadun 6slam 1aman lampau. 6ndia dengan kecantikan bangunan Taj )ahal, ;awa dengan candi Borobudur dan Prambanan dan sebagainya menjadi daya tarikan yang amat unik kepada pelancong.

Rujukan
4leKander, :.P. !"*"&. Museums in Motion. 'ash@ille$ 4merican 4ssociation for State and 5ocal .istory. 4lmond, Powell !"++&. 1om arati*e Politics' A De*elo mental A roach. Boston$ 5ittle, Brow L ?o. Bailey, K.3. !""%&. Kaedah Penyelidikan Sosial. Terj. .ashim 4wang. Kuala 5umpur$ 3ewan Bahasa dan Pustaka. Bar7n, 9.9./. !"8>&. Tourism Terminology and Standard De"initions. The Tourism 9e@iew. ,S4. #" !&$ %->. Bartolin, ).T.4. dan )ai1tegui- 7nate, ?. !""+&. ?ultural Tourism 6n Spain. dlm. 9ichards, A. :d.& 1ultural Tourism in 2uro e. -allingford$ ?4B. 6nternational. hal. %+*-%8%. Bascom, -.-. !"*+&. ?hanging 4frican 4rt, dlm. Araburn, '... 2thnic and Tourism Art' 1ultural 2- ressions "rom the "ourth )orld. Beduley. ,ni@ersity of ?alifornia Press. hal. #0#-#!". Bauer, ). !""+&. ?ultural Tourism 6n Erance. dlm. 9ichards, A. :d.& 1ultural Tourism 0n 2uro e. -allingford$ ?4B. 6nternational. hal. !>*-!+>. Bhatia, 4.K. !"8#&. Tourism De*elo ment' Princi al and Practices . Sterling Publisher Pri@ate 5imited. Bonnink, ?. !""%&. 1ultural Tourism De*elo ment and Go*ernment Policy. )4. 3issertation. 9ijksuni@ersiteit ,trecht.
%>+
Aswara Bab 10.pmd AM 246 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

Bonnink, ?. dan 9ichards, A. !""%&. 1ultural Tourism in 2uro e. ?entre for 5eisure and Tourism Studies, ,ni@ersity of 'orth 5ondon. Boorstin, 3.;. !"+!&. The 6mage$ A Guide to Pseudo 2*ents in America. 'ew Hork$ .arper L 9ow. Bracey, ..:. !"*0&. Peo le and the 1ountryside. 5ondon$ 5outhedge L Kegan Paul. Bryden, ;ohn !"**&. Tourism and De*elo ment' A 1ase Study o" 1ommon&ealth 1aribbean. ?ambridge$ ?ambridge ,ni@ersity Press. Burkart, 4.;. dan )edlik, S. !"*>&. Tourism 5 Past$ Present and 6uture. 5ondon$ .einemann. Bywater, ). !""#&. The )arket for ?ultural Tourism in :urope. dlm. Tra*el and Tourism Analyst 7. hal. #0->+. ?aplorit1, 3. !"8#&. The Stases o" Social Research. 'ew Hork$ ;ohn -iley L Sons. ?ohen, :. !"*>&. -ho is a touristM 4 conceptual clarification, Sociological Re*ie&, %%, *%*-((#. ?ohen, :. !"*"&. 4 phenomenology of tourist L :Kperiences dlm. Sociology !# hal. !*"- %0%. ?ohen, :. !""#& . 7pen-ended prostitution as a skilful game of luck$ opportunity, risk and security a mong tourist-oriented postitutes in a Bangkok Soi dlm. Tourism in South 2ast# Asia :d.&. King, /.?. dan Parnwell, ). ;.A. 5ondon. 9outledge. hal. !((-!*8. ?ooper et.al. !""8& . Tourism' Princi les 8 Pratice . 5ondon$ 5ogman. ?osta, P. dan Borg. ;. @an der !""+&. ?ultural Tourism in 6taly. dlm. 9ichards, A. :d.& 1ultural Tourism 0n 2uro e. -allingford$ ?4B. 6nternational. hal. %!(-%#%. ?ouillard, ). !"80&. Tradition in Tourism' 1ar*ing in a (ah 3ut 1ommunity. ,ni@ersiti Sains )alaysia$ Penang. ?rompton, ;. !"*"&. )oti@ations for pleasure @acation dlm. Annals o" Tourism Research +, hal. >08->%>. ?rystal, :. !"**&. Tourism in Torojo Sulawesi, 6ndonesia& dlm. Smith, /.5. :ditor& 3osts and Guests the Anthro ology o" Tourism . Pennsyl@aria$ ,ni@ersity of Pennsyl@ania Press. hal. !0"-!*+ ?urado, .. de ?arralho !""+& . ?ultural Tourism in Portugal. dlm. 9ichards, A. :d.& 1ultural Tourism 0n 2uro e. -allingford$ ?4B. 6nternational. hal. %>"-%++. de Kadt, :. !"*"&. Tourism#Pass ort to De*elo mentM 'ew Hork$ 7Kford ,ni@ersity Press.

%>*
Aswara Bab 10.pmd AM 247 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

3eitch, 5.6. !"**&. The 6mpact of Tourism upon the 4rts and ?rafts of the 6ndians of the Southtern ,nited States. dlm. Smith, /.5. :d.& 3osts and Guests The Anthro ology o" Tourism. Pennsyl@ania. ,ni@ersity of Pennsyl@ania Press. hal. !*#-!8>. :?T49? !"8"&. 1ontribution to the Dra"ting o" a charter "or 1ultural Tourism. -ales$ :uropean ?enter for Traditional and 9egional ?ultures. :risman, .. )ichael !"8#&. Tourism and ?ulture 3ependency in the -est 6ndies dlm. Annals o" Tourism Research #$ ##*-#+!. Eoley, ). !""+&. ?ultural tourism 6n The ,nited Kingdom. dlm. 9ichards, A. :d.& 1ultural Tourism in 2uro e. -allingford$ ?4B. 6nternational. hal. %8#-#!0&. Eorster, ;ohn !"+>&. The Sociological ?onsenFuences of Touism dlm. 0nternational (ournal o" 1om arati*e Sociology ( %&$ %!*-%%*. Erancillion, A. !"*(&. Tourism in Bali its aconomic and socio cultural impact$ three points of @iew. dlm. 0nternational Social Science (ournal, %*$ hal. *%#-*(%. Ahulam Sarwar Huosof !""%&. Panggung Semar 5 As ect o" Traditional Malay Theatre. Petaling ;aya$ Tempoh Publishing. Aold, 9.5. !"*!&. 9otes in Sociological 7bser@ations. dlm. Eranklin B.;. :d.& Research Methods' 0ssues and 0nsights. ?alifornia$ -adsworth Publishing. Araburn, '..... !"**&. Tourism$ The Sacred ;ourney. dlm. Smith, /.5. :d.& 3osts and Guests The Anthro ology o" Tourism. Pennsyl@ania$ ,ni@ersity of Pennsyl@ania Press. hal. !*-#%. Areenwood, 3.;. !"**&. ?ultural by the Pound$ 4n 4nthropological Perpecti@e on Tourism as ?ulture ?ommoditi1ation. dlm. Smith, /.5. :d.& 3osts and Guests The Anthro ology o" Tourism. Pennsyl@ania$ ,ni@ersity of Pennsyl@ania Press. hal. !%"-!#8. Aroenendael, /ictoria ). ?lara @an !"8*&. Dalang Disebalik )ayang. ;akarta$ Pustaka ,tama Arafiti. Aunder Erank, 4ndre !"++&. !um en#Bourgeoisie and !um er# De*elo ment' De endence 1lass and Politics in !atin America . 'ew Hork$ )onthly 9e@iew Press. .otmann, 'orbert !"*"&. A Sur*ey o" Tourism in Mest Malaysia and some Socio#2conomic 0m lications. Singapore$ 6S:4S, 9easeach 'otes and 3iscussion. 'o. !#. 6nskeep, :dward !""+&. Perancangan Pelancongan' Pendekatan Pembangunan Berse adu dan Berkekalan terj.& ?he :lainee

%>8
Aswara Bab 10.pmd AM 248 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

?he .assan dan 'orlida 4bd. .alim. Kuala 5umpur$ 3ewan Bahasa dan Pustaka. 6rish Tourist Board !"88&. 0n*entory o" 1ultural Tourism Resources 0n the Member. 6smail Husoff %000&. 'ik 41i1$ 4ntara Pemikiran 6slam dan Penglibatan Politik dlm. Pemikir, 7ktober-3isember. ,tusan )elayu L 6S6S. ;afari, ;. !""%&. ?ultural Tourism and 9egional 3e@elopment. dlm. Annals o" Tourism Research !". hal. (*+-(**. Kadir .. 3in !""0&. Bumi utera 2ntre reneurshi in the Penang # !angka&i Tourist 0ndustry. Thesis Ph.3. ,ni@ersity of .awaii. Kadir .. 3in !""*&. Tourism and ?ultural 3e@elopment in )alaysia$ 6ssues for a 'ew agenda. 3lm. Tourism and 1ultural De*elo ment in Asia and 4ceania . Bangi$ ,ni@ersiti Kebangsaan )alaysia. Kadir .. 3in !"8%&. Tourism in )alaysia$ ?ompeting 'eeds in a Plural Society. dlm. Annals o" Tourism Research. /ol. ". hal. >(#->80. Kadir .. 3in !"88a&. Tourism in )alaysia$ ?ompeting 'eeds in a Plural Society. dlm. Annals o" Tourism Research. /ol. ". hal. >(#->80. Social and ?ultural 6mpacts of Tourism. dlm. Annals o" Tourism Research. /ol. !(. hal. (+#-(++. Kadir .. 3in !"88b&. Keusaha&anan Bumi utra dalam 0ndustri Pelancongan di 1herating dan Pulau Tioman. Kertas Kadangkala bil. 6 tidak diterbitkan&. Kadir .. 3in !"8"&. Towards on 6ntergrated 4pproach to Tourism 3e@elopment$ 7bser@ations from )alaysia. dlm. Tej /ir Singh, ..5. Theuns and Erank ). Ao, eds& To&ards Atternati*e Tourism' The 1ase o" De*elo ing 1ountries, Erankfurt$ Peter 5ang, hal. !8!-%0>. Kadir .. 3in. t.t.& Kebudayaan dan Pembudayaan dalam 0ndustri Pelancongan. Kertas tidak diterbitkan. Kadir .. 3in !""*&. 4rkeo-Pelancongan$ )erentas 9uang dan )asa dlm. 'ik .assan Shuhaimi Bin 'ik 4bd. 9ahman, )ohamed )okhtar 4bu Bakar, 4hmad .akimi Khairuddin L ;a1amuddin Baharuddin. !"8*&. Pembangunan Arkeologi Pelancongan 9egeri Pahang. Pekan. 5embaga )u1ium 'egeri Pahang. .al. !*-%(. Kalogeropoulou, .. !""+&. ?ultural Tourism 6n Areece. dlm. 9ichards, A. :d.&. 1ultural Tourism 0n 2uro e. -allingford$ ?4B. 6nternational. hal. !8#-!"+

%>"
Aswara Bab 10.pmd AM 249 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

King, /. T. !""#&. Tourism and ?ulture in )alaysia. dlm. Tourism in South 2ast Asia :2d.; King, /.?. and Parnwell, ).;.A. 5ondon$ 9outledge. hal. ""-!!+. Krause, -., 3onald, A. dan .yman, ;. !"*#&. 0nternational Tourism and !atin America De*elo ment . Bureau of Business 9esearch. ,S4. !* !&$ >08->!8. Kroeber, 4.5. dan Khuckhohn, ?. !"+#& . 1ulture # A 1ritical Re*ie& o" 1once ts And De"inistions. 'ew Hork$ /intage Books. Kuppusamy, 9. !""!&. Pembangunan 0ndustri Pelancongan di Kelantan' Masalah dan Pros ek. 5atihan 6lmiah. Bangi$ ,ni@ersiti Kebangsaan )alaysia. 5angemeyer, 4. dan 9oth, P. !""+&. ?ultural Tourism in Aermany. dlm. 9ichards, A :d.& 1ultural Tourism 0n 2uro e. -allingford$ ?4B. 6nternatioal. hal. !+(-!8(. 5embaga Penggalakan Pelancongan )alaysia !""#-!""*&. !a oran Tahunan <==>#<==?. Kuala 5umpur. )ac?annell, 3. !"*+&. The Tourist' A 9e& Theory o" the !eisure 1lass. 5ondon$ )acmillon. )ac6ntosh. 9.-. and Aoeldner, 9. !"8+&. Tourism' Princi les$ Practises$ Philoso hies. 'ew Hork$ -ilay and Sons. )acKen1ie, ). !"**&. The da@ian art of tourism$ airport art. dlm. Earrell, B... Social and 2conomic 0m act o" Tourism on Paci"ic 1ommunities. Santa ?ru1. Pusat Pengajian Pasifik Selatan. ,ni@ersity of ?alifornia. hal. 8#-8(. )atheison, 4. dan -all, A. !""!&. Pelancongan' 0m ak 2konomi$ 6izikal dan Sosial terj.& Kadir .. 3in. Kuala 5umpur$ 3ewan Bahasa dan Pustaka. )atusky, Patricia !""#&. Malaysian Shado& Play and Music' 1ontinuity o" an 4ral Tradition. Kuala 5umpur$ 7Kford ,ni@ersity Press. )ay, 9.;. !"**&. Tourism and the artifect in Papua 'ew Auinea. dlm. Einney, B.9. dan -atson, 4.4. 9e& Kind o" Sugar' Tourism in the Paci"ic. Santa ?ru1$ Pusat Pengajian pasifik Selatan, ,ni@ersity of ?alifornia. hal. !%(-!##. )cKean, P. E. !"**&. Erom purity to PollutionM 4 symbolic from in trasition$ the Balinese Ketjak. dlm. Becker, 4. dan Hengoyen, 4. :d.& The )orld 0magination o" Reality' Symbol Systems in South 2ast Asia. Tuscon$ ,ni@ersity of 4ri1ona Press. hal. %"#-#0%. )cKean, P.E. !"**b&. Towords a Theoretical 4nalysis of Tourism$ :conomic 3ualism and ?ultural 6n@olution in Bali dlm. Smith, /.5.
%(0
Aswara Bab 10.pmd AM 250 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

:d.&. 3osts and Guests. Pennsyl@ania ,ni@ersity of Pennsyl@ania Press. hal. "#-!08.)unsters, -. !""+. )unsters, -. !""+. )cKean, Philip !"*+&. Tourism, ?ulture ?hange and ?ulture ?onser@ation in Bali dlm. Banks, 3. ;. editor&, 1hanging identities$ Practices and Philoso hies. 7hio$ Arid 6nc. )d. 3in bin ;usoh !"8#&. Seni ,kir$ Satu Kajian ,mum. 3lm. )arisan Kelantan <<. Kota Bharu$ Perbadanan )u1ium 'egeri Kelantan. )erriam, Sharan B. !""8&. @ualitati*e Research and 1ase Study A lications in 2ducation. San Erancisco$ ;ossey-Bass Publishers. )ohd. Taib 7sman, ed. !"*>&. Traditional Drama and Music o" Southeast Asia. Kuala 5umpur$ 3ewan Bahasa dan Pustaka. 'ash, 3. !"**&. Tourism as a form of 6mperialism. dlm. Smith, /.5. :d.& 3ost and Guests The Anthro ology o" Tourism . Pennsyl@ania$ ,ni@ersity of Pennsyl@ania Press. hal. ##->*. 'etteko@en, 5. !"*"&. )echanisms of interaction. dlm. de Kadt, A. Tourism # Pass ort to de*elo mentA 'ew Hork. 7Kford ,ni@ersity Press. hal. !#(-!>(. 'une1, T. !"**&. Touristic Studies in 4nthropology Persepecti@e. dlm. Smith, /.5. :d.& 3osts and Guests The Anthro ology o" Tourism Pennsyl*ania$ ,ni@ersity of Pennsyl@ania Press. hal. %0*-%!+. Parnwell, ). ;.A. !""#&. Tourism and rural handicrafts in Thailand .dlm. Tourism in South 2ast Asia :2d.;. King, /.?. and Parnwell, ).;.A. 5ondon$ 9outledge. hal. %#>-%(*. Pichard, ). !""#&. ?ultural tourism in Bali$ 'ational integration and regional differentiation. dlm. Tourism in South 2ast Asia :ed.; King. /.?. and Parnwell, ).;.A. 5ondon$ 9ouhledge. hal. *!-"8. Plog, S.?. !""!&. !eisure Tra*el' Making it a Gro&th Market ... AgainB. 'ew Hork$ ;ohn -iley L Sons, 6nc. Pye, 5ucian -. !"++&. As ects o" Political De*elo ment . Boston$ 5ittle, Brow L ?o. 9ichards, A. !""#&. ?ultural Tourism in :urope. dlm. ?ooper, ?.P. and 5ockwood, 4. eds&. Progress in Tourism$ Recreation and 3os itality Management /ol. (. hal. ""-!!(. 9ichards, A. !""+a&. The scope and Significance of ?ultural Tourism. dlm. 9ichards A. :d.& 1ultural Tourism in 2uro e. -allingford$ ?4B. 6nternatioanl. hal. !"->+. 9ichards, A. !""+b&. The Social ?onteKt of ?ultural Tourism. dlm. 9ichards, A. :d.& 1ultural Tourism in 2uro e. -allingford$ ?4B. 6nternational. hal. >*-*0.
%(!
Aswara Bab 10.pmd AM 251 10/6/2009, 9:02

(urnal AS)ARA

9ichards, A. !""+c&. The Policy ?onteKt of ?ultural Tourism$ dlm. 9ichards, A. :d.& 1ultural Tourism 0n 2uro e -allingford$ ?4B. 6nternational. hal. 8*-!0(. 9ichards, A. !""+d&. ?ultural Tourism in The 'etherlands. dlm. 9ichards. A. :d.& 1ultural Tourism 0n 2uro e. -allingford. ?4B. 6nternational. hal. %##-%>8. 9ichards, A. !""+e& . :uropean ?ultural Tourism$ Trends and future Prospects. dlm. 9ichards, A. :d.& 1ultural Tourism 0n 2uro e. -allingford$ ?4B. 6nternational. hal.#!!-##>. 9ichards, A. and :ratton, ?. !""+&. The economic conteKt of ?ultural Tourism$ dlm. 9ichards. A. :d.& 1ultural Tourism in 2uro e. -allingford$ ?4B. 6nternational. hal.*!-8+. 9obinson, .. !"*+&. A Geogra hy Tourism. 5ondon$ )ac3onald L :@ans. 9opponen, P.;. !"*+&. Tourism and the local population. dlm. Planning and De*elo ment o" the Tourist 0ndustry in the 2.1.2. Region . 'ew Hork$ Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. hal. !0>-!0". Schadler, E. !"*"&. 4frican arts and crafts in a world of changing @alues. dlm. de Kadt, :. Tourism 5 Pass ort to De*elo mentA 5ondon$ 7Kford ,ni@ersity Press. hal. hal. !>+-!(+. Shanin, Teodor !""0&. Tani dan Masyarakat Tani. Kuala 5umpur$ 3ewan Bahasa dan Pustaka. Sheppard, ). !"*%&. Taman 0ndera' Malay Decorati*e Arts and Pastimes. Kuala 5umpur$ 7Kford ,ni@ersity Press. Shouten, E. !""(&. 6mpro@ing /isitor ?are in .eritage attractions. dlm. Tourism Management /ol. !+. hal. %("-%+>. Skeat, -.-. !"+(&. Malay Magic' Being An 0ntroduction to The 6olklore and Po ular Religion o" the Malay Peninsula . 'ey Hork$ 3o@er Pub. Stanton, ).:. !"**&. The Polynesian ?ultural ?enter$ 4 )ulti:thnic )odel of Se@en Pacific ?ultures .dlm. Smith, /.5. :d.& 3osts and Guests The Anthro ology o" Tourism Prennsyl@ania$ ,ni@ersity of Pennsyl@ania. Press. hal. !"#-%0+. Sutton, -.4. !"+*&. Tra@el and ,nderstanding$ 'otes on the Social Structure of Touring. dlm. 0nternational (ournal o" 1om arati*e Sociology, ,S4 8 %&. hal. %!8-%%#. Tan Poh Kwee !"88&. The 2conomic 0m act o" Tourism' A 1ase Study o" Penang$ Malaysia. Thseis Ph.3. Elinders$ The Elinders ,ni@ersity of South 4ustralia.

%(%
Aswara Bab 10.pmd AM 252 10/6/2009, 9:02

Dasar Pelancongan Budaya

Tomes Pires !">>&. Tentang )alaka. 3lm. Masyarakat Kuno dan Kelom ok#Kelom ok Sosial. ;akarta$ 3jambatan. Turner, 5. dan 4sh, ;. !"*(& . The Golden 3ordes' 0nternational Tourism and the Pleasure Peri hery. 5ondon2 ?onstable. ,':S?7 !"*+&. The effets of tourism on socio-cultural @alue. dlm. Annals o" Tourism Research. /ol.> hal. *>-!0(. ,rry, ;. !""0&. The Tourist Aate$ 5eisure and Tra@el in ?ontemporary Societies. 5ondon$ Sage. /isitors= Auide to )alaysia !""*&. 8th. :dition. Kuala 5umpur$ Tourism Publications ?orporation. -hite, 5eslie 4. !">"& . The Science o" 1ulture' A Study o" Man and 1i*illization. 'ew Hork$ Earrar Straus. -inseler, 9. 5. !"8(&. 2thnic Relation in Kelantan' A Study o" the 1hinese and Thai as 2thnic Minorities in a Malay State . Kuala 5umpur$ 7Kford ,ni@ersity Press. -ood, 9.:. !"8>&. :thnic tourism, the state and cultural change in southeast 4sia .dlm. Annals o" Tourism Research /ol. !!. hal. !8+-!"*. -ood, 9.:. !""#&. Tourism, ?ulture and the Sociology of de@elopment. dlm. Tourism in South 2ast Asia :d.& King, /.?. and Parnwell, ).;.A. 5ondon 9ouhledge. hal. >8-*0. -orld Tourism 7rganisation !"8(&. The State/s Role in Protecting and Promoting 1ulture as a "actor Tourism De*elo ment and the Pro er Cse and 2- loitation o" the 9ational 1ultural 3eritage o" Sites and Monuments "or Tourism. )adrid$ -T7. -orld Tourism 7rganisation !""#&. Recommendations on Tourism Statistics. )adrid$ -T7. -orld Tourism 7rganisation !""+&. Dearbook o" Tourism Statistic. )adrid. /ol.! "8 :3. Houng, A. !"*(&. Tourism$ blessing or blightM .dlm. De*elo ment Digest, /ol. !#. hal. >#-(>. )7.3. A.4J456 4B3,554., Pengarah Penyelidikan L Penerbitan& 4S-494, juga pensyarah Eakulti Penulisan 4S-494 dan pensyarah sambilan Eakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ,K). Beliau boleh dihubungi melalui e-mel aNgha1Ohotmail.com

%(#

Aswara Bab 10.pmd AM

253

10/6/2009, 9:02