Anda di halaman 1dari 17

FORMULA TATABAHASA 1. pecahan ditulis di akhir ayat bukan di tengah 1. dua setengah kilogram ( X ) 2. dua kilogram setengah ( ) 3.

3. tiga setengah minit (X ) 4. lima liter suku 5. tiga suku jam ( ) (X )

2. ayat pasif(kata ganti nama 1 2) tiada oleh di !"# 3 ada di..oleh 1. $oti itu dimakan oleh saya. ( X ) 2. $oti itu saya makan. 3. $oti itu kamu makan. ( ) ( )

%. $oti itu dimakan oleh mereka.( ) 5. $oti itu mereka makan. (X ) 3. membuat & berbuat ' abstrak&bukan benda 1. (angan membuat bising. (X ) 2. (angan berbuat bising. 3. berbuat begitu %. membuat begitu 5. berbuat demikian ( ( ( X ) (

) )
)

%. antara(bukan tempat) & di antara(tempat) 1. )ntara hobi saya ialah membaca buku. ( ) 2. *i antara hobi saya ialah membaca buku. ( X ) 3. $umah saya terletak di antara tingkat satu dengan tingkat tiga. ( ) %. +atihah duduk di antara (ulia dengan ,ariam. ( ) 5. )ntara alat-alat tulis yang dibeli olehnya ialah pensel pembaris pen dan pemadam. ( X ) 5. di dalam (lubang&ruang) & dalam (abstrak&tidak nampak) 1. di dalam ingatannya ( X ) 2. dalam ingatannya 3. di dalam bilik %. dalam mesyuarat 5. di dalam hatinya

) ( ) ( )
( ( X ) & adalah(kata sendi kata adjektif)

.. ialah(kata nama kata kerja)

1. $amli ialah abang saya. ( ) 2. $amli adalah abang saya. ( X ) 1

3. ,esyuarat itu adalah dari pukul /011 pagi hingga 11011 pagi. ( ) %. 2unca pencemaran adalah seperti pembuangan sisa toksik oleh pihak kilang. ( ) 5. 3obi saya adalah bermain badminton. ( X ) 4. 55555 jangan ' 3arap sahaja 1. 3arap jangan merokok. ( ) 2. 6ila jangan merokok. ( X ) 3. 7olong jangan merokok. ( X ) %. 8sah jangan merokok. ( X ) 5. (angan merokok. ( /. me#-9-i (orang)

& me#-9-kan (benda)

1. menasihati )li ( ) 2. menasihatkan )li ( X ) 3. menghidangkan tetamu ( X ) %. menghidangkan nasi lemak ( 5. menaiki bendera :. (orang)di-9-i(benda) & (

(benda) di-9-kan (orang) )

1. 2ingat kecemerlangan dihadiahkan kepada +atimah. ( 2. +atimah dihadiahkan pingat kecemerlangan. ( X ) 3. +atimah dihadiahi pingat kecemerlangan. ( ) %. ,enteri itu dianugerahkan pingat kebesaran. ( X )

5. 2ingat kebesaran dianugerahkan kepada menteri itu. ( 11. memper (kata adjektif) & memper-9-kan (kata kerja) 1. memperdalamkan lubang itu ( ; ) 2. memperdalam lubang itu ( 3. mendalamkan lubang itu ( %. memperkatakan hal itu ( 5. memperkata hal itu ( ; ) )

) )

11. memperisterikan (mengah<inkan orang lain) memperisteri(berkah<in dengannya) 1. 3aji =sa memperisterikan seorang gadis kampung. ( X ) 2. 3aji =sa memperisteri seorang gadis kampung. ( 3. 3aji =sa memperisterikan anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. ( ) %. 3aji =sa memperisteri anak lelakinya dengan 2 )

seorang gadis kampung. ( X ) 5. 3aji =sa mempersuamikan anak daranya dengan seorang pemuda kampung. ( )

12. me#-9-kan(orang) ' buat&beli untuk orang lain 1. 6iti #urhali>a membuatkan ayahnya seca<an teh. ( ) 2. 6iti #urhali>a membuat ayahnya seca<an teh. ( X ) 3. !akak menjahitkan ibunya sepasang baju kurung. ( ) %. !akak menjahit ibunya sepasang baju kurung. ( X ) 5. !akak menjahit sepasang baju kurung untuk ibunya. ( 13. kata bilangan ?ber@ ' 2X 1. berpuluh tahun ( X ) 2. berpuluh-puluh tahun ( 3. beribu-ribu penonton ( %. beribu penonton ( X ) 5. ribuan penonton ( )

) )

1%. kata bilangan ?ke@ ' 2X tidak perlu penjodoh bilangan 1. kedua-dua anaknya ( 2. kedua anaknya ( X ) )

3. anaknya yang kedua ( ) %. ketiga-tiga ekor kucing itu ( X ) 5. ketiga-tiga kucing itu ( 15. kata bilangan ' A 1 1. semua murid-murid ( X ) 2. semua murid ( 3. para pelajar 5. ramai budak ( ( ) ) ) ) & banyak (bilangan&bukan suasana) )

%. semua kanak-kanak (

1.. ramai (meriah&seronok)

1. $amai pelanggan di pasar raya itu. ( ) 2. Aanyak pelanggan di pasar raya itu. ( X ) 3. $amai orang menonton konsert nasyid itu. ( %. Brang ramai menonton

konsert nasyid itu. (


&

) ) )

5. 8sta> )Cil 3ayy mempunyai banyak peminat ( 14. ,e#-9-kan(7=*)! 2D$E8 7D#7)#") 3

ber ()*) 7D#7)#")

1. Fikgu #orida menceritakan tentang pengalamannya. ( X) 2. Fikgu #orida menceritakan pengalamannya. (

3. Fikgu #orida bercerita tentang pengalamannya. ( %. 3ambali sentiasa memikirkan masalah dirinya. ( 5. 3ambali sentiasa berfikir masalah dirinya. ( X ) 1/. kata bantu dalam ayat pasif ' 6DADE8, B$)#" 1. Gau itu akan saya buat. ( 2. Gau itu saya akan buat. ( X ) )

3. 6urat itu telah saya tulis. ( ) %. 6urat itu saya telah tulis. ( X ) 5. Brang gila itu pernah kamu lihatH (

1:. sebab(!)7) #),) )A67$)!) kerana & oleh sebab(!)7) 38A8#") & oleh kerana(7=)*)) 1. (alil tidak datang ke sekolah sebab demam. ( X ) 2. (alil tidak datang ke sekolah kerana demam. (

3. (alil tidak datang ke sekolah oleh sebab demam. ( ) %. (alil tidak datang ke sekolah oleh kerana demam. ( X ) 5. 1leh sebab demam (alil tidak datang ke sekolah. ( 21. ia ' B$)#" 1. 6aya ada seekor kucing.=a bernama 6i Fomel. ( 2. 3. %. 5.

6aya ada seekor kucing yang bernama 6i Fomel. ( ) !amus itu sangat mahal.=a berharga $,.1.11. ( X ) Aersikap rajin amat penting kerana ia menjamin kejayaan. ( X !ereta 6aIIy buatan ,alaysia.=anya sangat murah.( X )

21. ayat pasif ' 4 jenisJ 1.di..oleh 2. di 3. kena..oleh %. kena.. 5. ter9oleh .. ke9.an 4. tiada di oleh(!"# 1 2) 1. !uih itu dimakan oleh bapa. ( 2. !uih itu dimakan bapa. (

) )

3. !uih itu dimakan oleh bapa. (

%. !uih itu termakan oleh bapa. ( 5. !uih itu termakan bapa. ( ; )

)
) )

.. !uih itu kena makan oleh bapa. ( 4. !uih itu kena makan bapa. ( ) /. 2encuri itu tertangkap polis. ( ; ) :. 2encuri itu kena tangkap polis. ( 4

11. *ia basah kuyup kerana kehujanan. (

11. 6aya tertarik dengan keindahan tasik itu. ( ; ) 12. 6aya tertarik oleh keindahan tasik itu. ( 22. angka-huruf ' ada 1. 1:51an ( X ) 2. 1:51-an ( ) 3. 1:51 an ( X ) %. lima puluhan ( ) 5. lima puluh an ( X ) 23. lain ' di akhir ayat 1; 1. masalah-masalah lain ( 2. lain-lain masalah ( ; ) 3. perkara-perkara lain ( %. lain-lain perkara ( ; ) 5. hal-hal lain ( ; ) ) )

2%. akan ' tiada imbuhan 1. menyayangi akan anaknya ( ; ) 2. sayang akan anaknya ( 3. sayang anaknya ( ; ) %. merindui ibunya (

5. rindu akan anaknya (

25. saling ' 1; tidak perlu ganda 1. *aud dan )rif saling kejar-mengejar ( ; 2. *aud dan )rif saling mengejar ( 3. *aud dan )rif kejar-mengejar (

) )

%. 2erompak dan anggota polis itu saling menembak. (

) )

5. 2erompak dan anggota polis itu tembak-menembak. ( 2.. kata ganda bagi imbuhan pinjaman'2; 1. juru-juruterbang ( ; ) 2. juruterbang-juruterbang (

3. olahraga<an-olahraga<an ( %. olah-olahraga<an ( ; ) 5. seniman-seniman (

24. kata ganda bagi kata nama ' 2; kata pertama 1. guru-guru besar (

)'banyak guru besar 5

2. guru besar-guru besar ( ; ) 3. guru besar-besar ( %. alat-alat tulis ( ; ) 5. alat tulis-alat tulis ( 2/. kata penguat bebas'sas )'banyak guru yang besar

2. cantik sangat ( 3. amat kejam ( %. kejam amat ( 5. bijak sungguh (


1. sangat cantik (

) ) ) ) )

2:. sekali ' tidak perlu ter dan paling 1. !EFF tertinggi sekali. ( 2. !EFF tertinggi. (

3. !EFF tinggi sekali. ( ) %. !EFF paling tinggi sekali . ( ; ) 5. !EFF tinggi sekali. (

31. ku& kau ' 1 perkataan kau tidak boleh di akhir tidak boleh ada kah tiada imbuhan 1. Auku itu telah kuambil. ( ) 2. Auku itu telah kumengambil. ( ; ) 3. !e mana kaupergi tadiH ( %. =tu adikkauH ( X ) 5. !ausakitkahH(X) )

31. kah ' kata tanya a<al ayat mesti ada di akhir ayat tidak perlu di tengah boleh 1. 6iapakah nama saudariH ( 2. 6iapa nama saudariH ( ; ) )

3. #ama saudari siapaH ( ) %. #ama saudari siapakahH ( ; ) 5. Kang manakah basikal kamu H ( .. Fikgu )li sudah datangkahH ( ; 4. Fikgu )li sudah datang H (

) )

/. 6udah datangkah Fikgu )liH (

32. baharu 'benda & baru'masa'2,$&62, sama 1. )bu Aakar memakai baju baharu. ( 6

2. )bu Aakar memakai baju baru. ( ;

3. *ia baru sampai pagi tadi. ( ) %. 2engantin baru itu baru sampai dengan kereta baru. ( ; ) 5. Aaru-baru ini terdapat kes ragut di kampung saya. (

33. apaH & apa-apa & manaH & mana-mana & bila-bila & siapa-siapa 1. 6aya tidak tahu apa yang berlaku. ( ; ) 2. 6aya tidak tahu apa-apa yang berlaku. (

3. !ami tidak ke mana-mana semalam. ( ) %. !ami tidak ke mana semalam. ( ; ) 5. *atanglah ke rumah saya bila ada masa. ( ; ) 3%. ber-9-kan'kata sendi tidak perlu & ber

1. Brang tua itu tidur bertilamkan surat khabar lama. ( ) 2. Brang tua itu tidur bertilam surat khabar lama. ( ; ) 3. Brang tua itu tidur bertilamkan dengan surat khabar lama. ( ; ) %. )hli pengakap itu mencari jalan berpandukan peta. ( 5. )yah tidur berbantalkan dengan lengan. ( ; ) 35. belaka ' A 1 1. Aaju itu murah-murah belaka. 2. Aaju-baju itu cantik-cantik belaka. ( ; ) 3. ,ereka bijak-bijak belaka. ( ; ) %. ,ereka bijak belaka. ( ) 5. ,ereka-mereka bijak-bijak belaka. ( ; ) 3.. daripada9.kepada'perbe>aan & dari9..ke'masa jarak tempat 1. ,arkah Aahasa ,elayunya telah meningkat dari /1L ke :1L. (;) 2. ,arkah Aahasa ,elayunya telah meningkat daripada /1L kepada :1L. 3. 3arga minyak petrol telah naik daripada $,1.11 kepada $,1.11 seliter. ( ) %. 3arga minyak petrol telah naik dari $,1.11 kepada $,1.11 seliter.( ;) 5. (arak dari 7apah ke 6lim $iIer ialah 51km. (

34. boleh'kei>inan & dapat'memperoleh guna tenaga 1. !amu boleh balik setelah menyiapkan kerja itu. ( ) 2. 6elepas kakinya sembuh dia boleh menunggang basikal. ( ; ) 3. *ia boleh menja<ab soalan itu dengan tepat. ( ; ) %. *ia dapat menja<ab soalan itu dengan tepat. ( ) 5. )pabila membaca surat khabar kita boleh mengetahui 7

pelbagai berita terkini. ( ; ) 3/. kata bantu' boleh bersama

) 2. )dik Eily masih belum bersekolah. ( ) 3. !arim masih sedang menulis surat.( ) %. Kati sudah pernah mela<at (epun. ( ) 5. 2uan !ok sedang hendak ke pasar. ( )
1. 6aya belum pernah makan durian. ( 3:. sekalian ' A 1 1. 2ara hadirin sekalian ( ; 2. 3adirin sekalian ( )

3. 3adirin yang dihormati (

) (

%. 3adirin yang dihormati sekalian 5. 7uan-tuan dan puan-puan (

%1. hanya & sahaja' tidak boleh bersama 1. Eamin akan berada di =poh hanya seminggu sahaja. ( ; )

) 3. Eamin akan berada di =poh seminggu sahaja. ( ) %. 3anya 6hi ,ei yang lulus ujian itu. ( ) 5. 6hi ,ei sahaja yang lulus ujian itu. ( )
2. Eamin akan berada di =poh hanya seminggu. ( %1. 1. alat pengha<a dingin ( ; ) 2. alat ha<a dingin ( ; ) 3. pendingin ha<a ( ) ' ha<a yang panas perlu didinginkan %. pengha<a dingin ( ; ) %2. 5. penyaman udara ( ) 1. nasionalisma ( ; ) 2. nasionalisme ( 3. plasma ( ) %. plasme ( ; ) 5. patriotisme (

) isme bukan isma

%3. kami sekeluarga & kami semua & kita semua' tidak perlu ulang A 1. 6aya dan keluarga akan berkelah di 7eluk Aatik. ( !ami sekeluarga akan pergi esok. ( ; ) 2. 6aya dan keluarga akan berkelah di 7eluk Aatik. ( !ami akan pergi esok. ( ) 3. !ami semua akan berkelah di 7eluk Aatik. ( ; 8 ) ) )

%. !ami akan berkelah di 7eluk Aatik. ( ) 5. !ita semua haruslah bekerjasama. ( ; )

%%. di ' sudah tiba sedia ada

& ke belum tiba ) )

1. ,ereka sudah sampai di 7apah. ( 2. ,ereka sudah sampai ke 7apah. ( ;

3. )pabila mereka tiba di tepi pantai mereka pun membina khemah.( ) %. )pabila mereka tiba ke tepi pantai mereka pun membina khemah. (; ) 5. !ami akan pergi ke sana sebentar lagi. ( %5. 1. menengok teleIisyen (

2. menonton teleIisyen ( 3. memotong getah ( ; ) ' lisan %. menoreh getah ( ) 5. menggantung baju di ampaian ( ; )' menyidai %.. manakala ' 2 3.. orang & sementara'1 orang 1. =bu menanak nasi sementara kakak saya menyiang ikan.(;) 2. =bu menanak nasi manakala kakak saya menyiang ikan.

) )

) %. 6ementara menunggu bapanya pulang )>mi membaca buku.( ) 5. *anny menyapu sampah manakala 3alim mencuci tandas. ( )
3. )>mi membaca buku sementara menunggu bapanya pulang. ( %4. atas'bukan tempat & di atas' tempat 1. 7erima kasih atas pertolongan saudara. ( ) 2. 7erima kasih di atas pertolongan saudara. ( ; ) 3. 7ahniah di atas kejayaan kamu. ( ; ) %. Auku kamu ada di atas meja itu. ( ) 5. Aurung berterbangan di atas a<an. ( ; ) %/. kata tanya dalam ayat penyata ' tidak boleh 1. 6aya tidak tahu siapa namanya. ( ; ) 2. 6aya tidak tahu namanya. ( ) 3. 2olis akan menangkap siapa yang mencuri. ( ; ) %. 6aya tidak tahu di mana Fikgu 6haari tinggal.( ; ) 5. 6aya tidak tahu tempat tinggal Fikgu 6haari. ( %:. tidak'kata kerja kata adjektif

& bukan'kata nama 9

1. *ia bukan abang saya. ( ) 2. !omputer ini bukan berat.( ; ) 3. 6oalan ini bukan susah. ( ; ) %. 6oalan ini tidak susah. (

5. "illian tidak suka bermain bola sepak. (

51. mempunyai' untuk orang hai<an & terdapat & ada 1. 6ekolah saya mempunyai sebuah padang. ( ; ) 2. 6ekolah saya terdapat sebuah padang. ( 3. 6ekolah saya ada sebuah padang. (

%. 6emua serangga mempunyai enam kaki. ( 5. 6aya mempunyai empat orang anak. (

51. untuk ' diperuntukkan sesuatu bagi ' mendapat sesuatu pendapat boleh tukar ganti dengan ?untuk@ (kaji ayatnya) 1. =tulah satu pengalaman indah untuk diri saya. ( ; ) 2. =tulah satu pengalaman indah bagi diri saya. ( 3. Aagi diri saya itulah satu pengalaman indah. ( ) %. 2asukan tentera berjuang demi untuk negara. ( ; ) 5. )srama itu adalah bagi pelajar-pelajar tingkatan 1.( 52. kata-kata singkat 1. tak mau '55555tidak mahu5555555 2. tak tau '55555tidak tahu555 3. nak pi '55555hendak pergi %. mak saya '5555emak saya5555 5. tuk saya '5555datuk saya55555555 .. dah tau '5555sudah tahu55555555 4. kak saya '5555kakak saya55555555 /. tak nak '5555tidak hendak555555 :. keta tu '5555kereta itu55555555 11. mai sini '5555mari sini555555555 53. adakah' ya tidak & apakah'benda perkara hai<an

1. )dakah kamu sakitH ( ) 2. )pakah kamu sakitH ( X ) 3. )pakah nama hai<an ituH ( ) %. )dakah yang ada di dalam kotak ituH ( X 5. )pakah yang terjadiH ( )

) 10

5%. dan sebagainya 'sama jenis & dan lain-lain lagi' berlainan jenis 1. #elayan itu mendapat banyak ikan seperti ikan pari ikan parang dan sebagainya. ( ) 2. #elayan itu mendapat banyak ikan seperti ikan pari ikan parang dan lain-lain lagi. ( ; ) 3. !amus buku rujukan buku cerita dan lain-lain lagi ada di dalam perpustakaan itu. ( ; ) %. !amus buku rujukan buku cerita dan sebagainya ada di dalam perpustakaan itu. ( ) 5. Auah-buahan tidak bermusim adalah seperti nanas ciku pisang dan lain-lain lagi.( ; ) 55. raya ' 2 perkataan kecuali dijadikan nama khas 1. pasar raya ( ) 2. pasaraya ( ; ) 3. bandar raya (

%. Aandaraya !uala Eumpur ( ) 5. Aandar $aya !uala Eumpur ( ; ) .. Aandaraya =poh ( 4. pilihan raya ( /. jalan raya (

:. hari raya ( 11. lebuhraya ( ; ) 5.. goreng ' nak makan&goreng apaH 1. 6aya suka goreng pisang. ( ; ) 2. 6aya suka pisang goreng. ( 3. 7olong goreng pisang itu. ( ) %. "oreng pisang itu digoreng oleh ibu saya. ( ; 5. 6aya suka menggoreng pisang. (

) )

) )

54. kepada & ke ' tidak perlu selepas kata kerja kecuali melaporkan melancong 1. memberitahu kepada Fikgu 6iti ( ; ) 2. memberitahu Fikgu 6iti ( ) 3. mela<at ke !uala Eumpur ( ; ) %. mela<at ke datuknya ( ; ) 5. melaporkan kepada pihak polis (

11

5/. ter ' ada sangat atau !2gt salah diletakkan pada !)dj 1. *ia tersangat nakal. ( ) 2. *ia sangat ternakal. ( ; ) 3. Aaju itu amat termahal. ( ; ) %. Aaju itu amat mahal. ( 5. Aaju itu termahal. (

5:. ke99ke & untuk9..untuk9.. & di99di ' 2; 1. 6aya tidak tahu sama ada dia ke =poh atau ke (ohor. ( 2. 6aya tidak tahu sama ada dia ke =poh atau (ohor. ( ; ) 3. 3adiah ini adalah untuk ibu bukan ayah. ( ; ) %. 3adiah ini adalah untuk ibu bukan untuk ayah. ( ) 5. !ami tidak pasti sama ada kakak kamu ada di kantin atau perpustakaan. ( ; ) .1. se99 & se9..se ' 2; 191 1. dari masa ke semasa ( ; 2. dari semasa ke semasa ( 3. dari masa ke masa ( )

%. dari hari ke hari ( ) 5. dari hari ke sehari ( ; ) .1. setengah ' M & sesetengah ' jumlah sebilangan 1. 6etengah orang tidak suka akan durian. ( ; ) 2. 6esetengah orang tidak suka akan durian. (

3. 6etengah-setengah orang tidak suka akan durian. ( ) %. 6etengah-tengah orang tidak suka akan durian. ( ; ) 5. 6etengah daripada sebuku roti itu dimakan )rif. ( .2. beberapa ' jumlah & berapa ' soalan 1. Aeberapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. ( 2. Aeberapa pelajar telah menyertai kursus itu. ( ; ) 3. Aerapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. ( ; ) %. Aerapa orang pelajarkah telah menyertai kursus ituH ( 5. Aeberapa hari yang lalu saya tidak sihat. ( .3. ' hendak makan apaH naik apaH ke manaH 1. bas mini ( ) 2. mini bas ( ; ) 3. sos cili ( )

) 12

%. cili sos ( ; ) 5. )minah !edai (ahit ( ; ) .%. telur apa H ayam apa H daging apaH 1. ayam telur ( 2. telur ayam (

) )

3. ayam daging ( %. daging ayam (

) ) kuning telur

.5. 1. Aahasa ,elayu ( 2. bahasa ,elayu (

) ' nama khas bagi mata pelajaran ) ' nama am bagi bahasa

3. berbahasa ,elayu ( ) %. berAahasa ,elayu ( ; ) ... benda N orang 1. bapa kereta ( ; ) 2. kereta bapa ( ) 3. saya punya <ang ( ; %. <ang saya ( )

.4. kata ganda separa N ber9an ' A 1 1 A 1. dedaun berguguran ( ; ) 2. daun berguguran (

3. lelayang bergantungan (

%. layang-layang bergantungan ( 5. kekacang bertaburan ( ; ) ./.

selain ' tidak perlu daripada dari 1. 6elain daripada mengaji dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. ( ; ) 2. 6elain dari mengaji dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. ( ; ) 3. 6elain mengaji dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. ( %. !ita mestilah rajin.6elain itu kita haruslah berani. ( ) 5. !ita mestilah rajin.6elain dari itu kita haruslah berani ( ; ) .:. (1rang) menghiaskan &(Aenda) menghiasi &(benda) mengotori (orang)mengotorkan 1. ,ereka sedang menghiaskan pentas itu. ( ) 2. ,ereka sedang menghiasi pentas itu. ( ; ) 3. 2elbagai bunga menghiaskan pentas itu. ( ; ) 13

%. 2elbagai bunga menghiasi pentas itu. ( 5. )dik mengotori lantai itu. ( ; ) 41. penjodoh bilangan 1. seketul pemadam 2. seutas tali leher 3. sebuah jam dinding %. sepuluh butir telur ayam ( ) 5. lima buah rumah-rumah ( ; ) 41. saja juga lagi ' di akhir 1. $umah saya rumah batu juga.( ) 2. $umah saya juga rumah batu.( ; ) 3. "adis itu tersenyum saja. ( ) %. "adis itu saja tersenyum. ( ; ) 5. 3aji )li ke ,akkah lagi.(

42. kata penguat(tidak perlu) N kata ganda berirama 1. $ambut )fiCah sangat kusut-masai. ( ; ) 2. $ambut )fiCah kusut-masai. ( ) 3. 6uasana di pasar malam itu sungguh riuh-rendah. ( ; %. 6uasana di pasar malam itu riuh-rendah. ( )

5. (alan raya ke Fameron 3ighlands bengkang-bengkok. (

43. berkali-kali & berulang kali ' A 1 1 A 1. *anny menggeleng-geleng kepalanya berkali-kali kerana tidak bersetuju.( ; ) 2. *anny menggeleng-geleng kepalanya kerana tidak bersetuju ( ) 3. *anny menggeleng kepalanya berkali-kali kerana tidak bersetuju ( ) %. $amli mengangguk-angguk berulang kali. ( ; ) 5. $amli mengangguk berulang kali. ( 4%. dia (betul) & dai (salah)

1. diari ( ) 2. dairi ( ; ) 3. dailek ( ; ) %. dialek( 5. dialog(

) )

14

45. di ' tempat & pada ' benda 1. )da setompok darah di bajunya. ( ; 2. )da setompok darah pada bajunya. (

3. *oktor membalut luka pada kakinya. ( ) %. *oktor membalut luka di kakinya. ( ; ) 5. (angan bersandar di dinding itu. ( ; )

45. ayat songsang 1.pendepanan frasa kerja transitif 2. pendepanan frasa kerja tak transitif 3. pendepanan frasa adjektif %. pendepanan frasa sendi&kata hubung 1. 6edang membaca buku murid itu. ( 2. 7ertidur ,a<i di situ. (

3. 6ungguh besar sekolah itu.( %. !e ,akkah lagi 3aji )li. (

5. !e =poh Fikgu 3aslina pagi tadi. (

4.. (pesakit)menjalani & (doktor)menjalankan 1. *oktor 7an sedang menjalankan pembedahan itu.( ) 2. *oktor 7an sedang menjalani pembedahan itu. ( ; ) 44. dia ' rakanJ <alaupun sebagai ketua kelas & beliau ' ada pangkat ja<atan (tidak semestinya terkenal sahaja) 1. !etua !elas . ,erah ialah )li. *ia baik hati. ( ) 2. !etua !elas . ,erah ialah )li. Aeliau baik hati. ( ; ) 3. )malina pelajar terbaik 62,. *ia memang rajin. ( ; ) %. )malina pelajar terbaik 62,. Aeliau memang rajin. ( 5. )malina pelajar terbaik 62,. =a memang rajin. ( 4/. "uru Aesar ' nama khas ja<atan guru besar ' kata majmuk&umum&am 1. Aapa saya guru besar.(

2. Aapa saya "uru Aesar di 6!. "unung $apat. ( 3. 6emua guru besar sedang bermesyuarat. (

%. 6emua guru penolong kanan sedang bermesyuarat. ( 15

5. "uru 2enolong !anan sekolah saya baik hati. (

4:. kata bilangan N penjodoh bilangan tidak perlu kecuali ?beberapa@) 1. sebahagian orang murid( ; ) 2. sebahagian murid ( ) 3. segala ekor binatang ( ; %. segala binatang ( ) 5. setiap orang rakyat ( ; ) )

/1. agar & supaya & jika & sekiranya ' 1; 1. 6aya berdoa agar supaya +atin berjaya.( ; ) 2. 6aya berdoa supaya +atin berjaya. (

3. 6aya berdoa agar +atin berjaya. ( ) %. (ika sekiranya saya terlupa tolong hubungi saya.( ; ) 5. (ika saya terlupa tolong hubungi saya (

$)36=) A=#) )K)7 $)36=) 1 0 )K)7 )!7=+ siapa Auat apa )Cil sedang membaca buku !akak menanam pokok bunga 6eorang budak lelaki sedang membeli air tebu

*i mana di biliknya di halaman rumah di sebuah gerai

mengapa untuk menambahkan ilmu pengetahuannya. kerana hendak mencantikkan halaman rumah. kerana dahaga.

$)36=) 2 0 )K)7 2)6=+ 0 !)7) ")#7= #),) 1 O 2 (tiada di oleh) Aenda !"# 1 O 2(siapa) buat apa bila !uih itu 6aya makan pagi tadi. Aeg itu !amu Aeli semalam. )ku 7ulis a<ak Auat $)36=) 3 0 )K)7 2)6=+ 0 !)7) ")#7= #),) 3 &2DE)!8 Aenda di9oleh !"# 3(siapa) bila !uih itu dimakan abang saya pagi tadi. oleh 16

Aeg itu

dibeli oleh *itulis oleh *ibuat oleh

Aeliau

semalam.

17