Anda di halaman 1dari 2

PEMBERIAN INFORMED CONSENT $%.

D%ku&en
Jl. Danau Sunter Utara, Sunter Paradise Jakarta14350 Telp: 021-6400261- 6459 ! "a#: 0216400!!

$%. 'e(isi

)ala&an

Tan++al ter,it Standar Pr%sedur *perasi%nal

Ditetapkan Direktur Dr. D-%ti .t&%d-%, Sp. /.'S

Pen+ertian

Pe&,erian &ateri in0%r&asi 1an+ ,erkaitan den+an tindakan 1an+ akan dilakukan kepada pasien dan atau keluar+a ,erkaitan den+an k%ndisi kese2atann1a. Pasien dan atau keluar+a &e&a2a&i tu-uan tindakan, dan se&ua aspek 1an+ terkait den+an tindakan terse,ut. Se&ua tindakan ked%kteran 2arus &endapat persetu-uan pasien dan atau keluar+a setela2 &endapat pen-elasan 1an+ 5ukup tentan+ 2al-2al 1an+ ,erkaitan den+an tindakan terse,ut. 6Peraturan Direktur n%&%r ..............7 1. U5apkan sala&, 8Sela&at pa+i 9apak:4,u;, dan perkenalkan diri :;Sa1a ..... 6na&a7, -elaskan pr%0esi:unit ker-a. 2. Jelaskan tu+as 1an+ akan dilakukan. 3. Pastikan identitas pasien 4. <iptakan suasana 1an+ n1a&an dan 2indari ta&pak lela2 5. Jelaskan &ateri 1an+ ,erkaitan den+an in0%r&ed 5%nsent kepada pasien dan atau keluar+a 6. =akukan (eri0ikasi kepada pasien dan atau keluar+a ,a2>a &ereka tela2 &e&a2a&i &ateri 1an+ disa&paikan !. 9erikan 0%r&ulir pe&,erian in0%r&asi untuk ditanda tan+ani %le2 pasien atau keluar+a . 9eri kese&patan pasien dan atau keluar+a untuk ,erundin+ se,elu& &e&,eri keputusan 9. Setela2 ada keputusan, ,erikan 0%r&ulir persetu-uan atau pen%lakan tindakan ked%kteran sesuai keputusan 1an+ ada 10. 9erikan n%&%r telep%n 1an+ ,isa di2u,un+i -ika se>aktu>aktu diperlukan 11. Ta>arkan ,antuan ke&,ali 8 .paka2 &asi2 ada 1an+ dapat sa1a ,antu ?; 12. U5apkan teri&a kasi2 dan se&%+a se&uan1a dapat ,er-alan den+an ,aik

Tu-uan 3e,i-akan

: :

Pr%sedur

4nstalasi terkait

13. 9erdiri ketika pasien 2endak pulan+ Se&ua unit pela1anan 'S '%1al Pr%+ress