Anda di halaman 1dari 6

1.

0 Pengenalan Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak bukanlah satu agenda baru dalam bidang pendidikan di Malaysia. Namun begitu, anjakan ke-9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 masih meneruskan usaha untuk meningkatkan penglibatan ibu bapa melalui pelaksanaan arana !bu "apa. Menurut #ementerian Pelajaran Malaysia $2011%, se&rang pelajar memperuntukkan 53' masa di rumah, 33' untuk tidur dan hanya 1(' di sek&lah. )al ini jelas menunjukkan baha*a temp&h masa pelajar bersama ibu bapa adalah lebih panjang berbanding di sek&lah. +ulke,li -bd )amid et al. $2011% menyatakan baha*a untuk menghasilkan remaja yang mempunyai pen.apaian yang tinggi, ,akt&r ibu bapa adalah penentu yang paling utama. 2.0 Penyataan Masalah Menurut /&0umah "aharudin $2001%, masalah kepin.angan peranan keluarga banyak mempengaruhi serta menjejaskan pendidikan anak-anak mereka. elain dari itu, kurangnya sikap tanggungja*ab di kalangan ibu bapa menyumbang kepada kegagalan dari segi penga*alan dan penekanan terhadap pengaruh dan gejala luar yang semakin men.abar pada masa kini. !bu bapa seharusnya menjadi .&nt&h yang terdekat kepada anak-anak dalam keluarga mahu pun dalam masyarakat. #egagalan ini bukan sahaja akan mempengaruhi keperibadian anak-anak mereka malah mempengaruhi pr&ses pembelajaran yang berlaku se.ara teran.ang dan tanpa disedari. #ebergantungan dan penyerahan tanggungja*ab ini kepada pihak lain se.ara tidak langsung mempengaruhi pembelajaran anak-anak mereka. ebagai .&nt&h, pertembungan budaya di dalam keluarga dengan kurikulum yang dilaksanakan dalam pendidikan di sek&lah akan menimbulkan ke.elaruan dalam pr&ses pembelajaran anak-anak. #eadaan ini seharusnya ditangani &leh para ibu bapa bagi membentuk anak-anak mereka seiringan dengan kurikulum sek&lah yang mempunyai &bjekti, membentuk insan yang berguna. Pelbagai pihak terutama sekali ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dan utama di dalam mempengaruhi pr&ses pembelajaran anak-anak mereka.

3.0 Objektif Kajian 1bjekti, kajian-kajian lepas adalah untuk melihat hubungan antara penglibatan ibu bapa dengan pen.apaian akademik pelajar. 3.1 Demografi Ibu Ba a 2ee Pui 3eng $2005% pula melihat dari aspek dem&gra,i yang lebih luas iaitu bilangan tanggungan keluarga, pekerjaan ibu bapa, pendapatan serta l&kasi tempat tinggal dalam kajian beliau. -spek pendapatan ini mempunyai persamaan dengan -0i0i 2ahaya $2003% yang melihat ,akt&r ek&n&mi dalam mempengaruhi pen.apaian "ahasa !nggeris. -0i0i 2ahaya $2003% juga turut mengkaji ,akt&r lain iaitu sikap dan minat ibu bapa, tahap pendidikan ibu bapa serta bimbingan &leh ibu bapa itu sendiri. hahrul -rbaiyah $2004% turut menilai aspek penglibatan ibu bapa dalam menentukan ke.emerlangan akademik pelajar pekak. Persekitaran, sumber dan jangkaan ibu bapa merupakan aspek lain yang dikaji untuk melihat ,akt&r ke.emerlangan pelajar pekak. 5akt&r ibu bapa berkah*in pada usia muda jelas berbe0a dengan kajian-kajian lepas yang lain. Namun M&hamad 6&hdi alleh et.al $2009% mendapati dalam masyarakat &rang asli, ,akt&r ini dilihat lebih d&minan dalam pendidikan anak-anak masyarakat &rang asli. 5akt&r kediaman turut menjadi aspek kajian beliau dalam melihat tahap kesedaran pendidikan dalam kalangan masyarakat &rang asli. 5akt&r ini jelas tidak dikaji &leh pengkaji lain kerana p&pulasi kajian ini jelas berbe0a dengan kajian-kajian yang lain. 3.1 Dimensi Penglibatan Ibu Ba a +ulke,li -bd )amid et al. $2011% menyatakan ,akt&r penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak adalah penting dari aspek perbin.angan, penjagaan dan k&munikasi. elari dengan -bdul /a0ak +akaria $2001% yang melihat interaksi dan k&munikasi sebagai penentu ke.emerlangan anak-anak. Menurutnya lagi, amalan keibubapaan juga memberi kesan kepada pendidikan anak-anak. "erbe0a pula dengan !shak Mad hah $200(% yang melihat gaya kepimpinan ibu bapa sebagai penentu kepada ke.emerlangan anak-anak.

!.0 Meto"ologi #ajian-kajian lepas yang berkaitan mempunyai perbe0aan dari segi p&pulasi dan pensampelan. #aedah kajian juga berbe0a antara satu kajian dengan kajian yang lain !.1 Po ulasi "an Pensam elan #ajian-kajian lalu sudah banyak mengkaji penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak. Namun begitu, kaedah pengkajian yang dijalankan adalah berbe0a berbe0a. +ulke,li -bd )amid et al. $2011% telah mimilih pelajar miskin di negeri elang&r sebagai p&pulasi kajian beliau. "erdasarkan p&pulasi yang telah dikenalpasti, seramai 140 &rang pelajar telah dipilh untuk menjadi sampel kajian. P&pulasi kajian -bd /a0ak +akaria $2011% adalah lebih besar berbanding kajian -bd )amid et a.l $2011% kerana melibatkan semua pelajar di negeri elang&r. ampel kajian beliau juga jauh lebih besar kerana melibatkan 950 &rang pelajar. 7alaupun salah satu aspek kajian mereka adalah sama, namun kaedah pengkajian dari aspek jumlah sampel dilihat jauh berbe0a. !nstrumen s&al selidik telah menjadi kaedah pengumpulan data bagi kedua-dua kajian. !shak Mad hah $200(% dan -0i0i 2ahaya $2003% dalam kajian mereka telah memilih pelajar sek&lah menengah di negeri 6&h&r sebagai p&pulasi. 7alaupun p&pulasi bagi keduadua kajian adalah sama, tetapi sampel kajian mereka adalah berbe0a. ampel bagi kajian !shak Mad hah $200(% adalah seramai 849 &rang pelajar sek&lah menengah manakala sampel bagi kajian -0i0i 2ahaya $2003% adalah seramai 130 &rang pelajar sek&lah menengah sahaja. ubjek kajian -0i0i 2ahaya $200(% pula dilihat mempunyai persamaan dengan kajian 2ee Pui 3eng$2005%. Namun begitu, p&pulasi dan sampel bagi kedua-dua kajian ini adalah berbe0a. Menurut -0i0i 2ahaya $200(%, p&pulasi kajian beliau adalah pelajar sek&lah menengah di negeri 6&h&r manakala 2ee Pui 3eng $2005% adalah melibatkan pelajar ek&lah Menengah :at& sebagai sampel. !.2 Kae"ah Kajian Menurut hahrul -rbaiyah $2004%kaedah yang digunakan adalah penyelidikan kualitati,. alleh et al. $2009% yang turut yed 1mar di #edah. hahrul -rbaiyah $2004% dalam kajian beliau melibatkan hanya lapan &rang pelajar pekak yang berjaya dengan ibu bapa pelajar tersebut

#aedah ini mempunyai persamaan dengan M&hamad 6&hdi

menggunakan kaedah kualitati, *alaupun pada masa yang sama melaksanakan penyelidikan kuantitati,. M&hamad 6&hdi alleh et al. $2009% dalam kajiannya telah melibatkan &rang asli
3

daerah ;&mbak sebagai p&pulasi manakala sampel kajian adalah seramai 30 &rang pelajar &rang asli di ek&lah /endah :arul 5alah. <emubual kajiannya pula melibatkan tujuh &rang resp&nden sahaja.

#.0 Da atan Kajian "erdasarkan kepada &bjekti, kajian-kajian lepas yang berkaitan, dapatan kajian menja*ab hubungan penglibatan ibu bapa dengan pen.apaian akademik anak-anak. #.1 $ubungan Penglibatan Ibu Ba a Dengan Pen%a aian &ka"emik &nak'anak. "erdasarkan analisis kajian, +ulke,li -bd )amid et a.l $2011%, -0i0i 2ahaya $2003% dan 2ee Pui 3eng $2005% mendapati terdapat hubungan antara penglibatan ibu bapa dan pen.apaian anak-anak. 7alau bagaimanapun +ulke,li -bd )amid et a.l $2011% menyatakan hubungan perbin.angan dan penjagaan ibu bapa terhadap anak-anak adalah pada tahap yang rendah. 2ee Pui 3eng $2005% pula mendapati pekerjaan ibu bapa dan tanggungan keluarga tidak mempengaruhi pen.apaian anak-anak. -0i0i 2ahaya $2003% turut menyatakan ,akt&r ek&n&mi keluarga, tahap pendidikan serta bimbingan juga tidak mempunyai hubungan yang signi,ikan terhadap pen.apaian anak-anak. Menurutnya lagi, hanya ,akt&r sikap dan minat ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak yang mempunyai hubungan yang signi,ikan terhadap pen.apaian. hahrul -rbaiyah $2004% dalam kajiannya terhadap &rang pekak mendapati penglibatan ibu merupakan ,akt&r paling penting dalam ke.emerlangan pelajar pekak. Persekitaran, sumber dan jangkaan ibu bapa terhadap pen.apaian anak-anak pula tidak mempengaruhi ke.emerlangan pelajar pekak. "erbe0a pula dengan -bd /a0ak +akaria $2011% yang menyatakan penglibatan ibu bapa bukan ,akt&r utama ke.emerlangan anak-anak. -bd /a0ak +akaria $2011% mendapati baha*a k&nteks keluarga lebih memberi kesan kepada ke.emerlangan anak. #ajian terhadap #esedaran Pendidikan di #alangan Masyarakat 1rang -sli &leh M&hamad 6&hdi alleh $2009% selari dengan hahrul -rbaiyah yang mendapati peranan ibu bapa merupakan ,akt&r penting dalam pendidikan anak-anak. Menurutnya lagi ibu bapa dalam masyarakat &rang asli lebih mementingkan kehendak mereka berbanding keperluan pendidikan anak-anak. #ehendak yang dimaksudkan adalah dari segi material dan bukanlah kehendak dari segi penetapan sasaran pen.apaian &leh ibu bapa seperti dalam kajian !shak Mad hah $200(%. ebagai m&derat&r, gaya kepimpinan aut&ritarian seperti menga*al
4

segala aspek pembelajaran anak-anak tidak mend&r&ng kepada pen.apaian akademik anakanak yang lebih baik. ebaliknya gaya kepimpinan permisi, yang tidak memaksa anak belajar lebih mend&r&ng kepada pen.apaian akademik yang lebih baik $!shak Mad hah, 200(%. (.0 Kesim ulan -bd /a0ak +akaria $2011% men.adangkan k&nteks keluarga perlu diberi penekanan dalam kajian-kajian akan datang kerana ,akt&r ini berkait rapat dengan ke.emerlangan pendidikan anak-anak. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan sebenarnya perlu selari dengan k&munikasi dan amalan keibubapaan di rumah. !bu bapa yang peka terhadap perasaan dan memahami kehendak anak-anak juga dilihat memberi kesan psik&l&gi kepada anak-anak untuk menjadi insan yang berjaya.

)*+*K&,

-bd. /a0ak +akaria. $2011%. #&nteks #eluarga dan )ubungannya :engan Penglibatan !bu "apa :alam Pendidikan -nak-anak di Malaysia 38$1% = 35-((. -0i0i 2ahaya. $2001%. ejauh Manakah 5akt&r #eluarga :apat Mempengaruhi Pen.apaian Pelajar :alam Mata Pelajaran "ahasa !nggeris. >ni?ersiti <ekn&l&gi Malaysia. !shak Mad hah. $200(%. #&nsep #endiri dan Pen.apaian -kademik ;&l&ngan /emaja= Melihat ejauhmana ;aya #epimpinan !bu "apa ebagai M&derat&r. Jurnal Teknologi 40(E) : 33-44. M&hamad 6&hdi "in alleh., N&rul #hairiah !dris @ Nur -*anis -bd -0i0. $2009%. #ajian <erhadap #esedaran Pendidikan di #alangan Masyarakat 1rang -sli. Persidangan #ebangsaan Pendidikan 3uar "andar 2009. hahrul -rbaAiah 1thman, N&r0aini -0man @ Manisah M&hd -li. $2004%. 5akt&r !bu "apa dalam #e.emerlangan -kademik Peljar Pekak= #ajian #es /etr&spekti,. MJLI Vol . 2ee Pui 3eng. $2005%. Perkaitan -ntara 5akt&r-,akt&r #eluarga :engan -kti?iti-akti?iti "imbingan dan #aunseling <erhadap Pen.apaian -kademik Pelajar = atu #ajian #es. >ni?ersiti Malaysia ara*ak = <esis arjana. +ulke,li -bd. )amid. $2011%. )ubungan -ntara Penglibatan !bubapa dan Pen.apaian -kademik Pelajar Miskin di Negeri Edu!a$ion 3$2% = 31-(0. elang&r. Journal of Isla i! and "ra#i! ek&lah Menengah. Jurnal Pendidikan