Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN A [15 markah]

Jawab semua soalan. 1.Yang mana pernyataan yang benar mengenai dasar luar yang diamalkan oleh Tunku Abdul Rahman?
I. II. III. IV.

Mengadakan rancangan untuk mencontohi Jepun dan Korea Memeterai Persetujuan Anglo-Malay Defend Agreement (AMDA) Mengadakan hubungan dengan British dalam aspek pentadbiran dan ketenteraan Mengadakan hubungan dan mengiktirafkan China sebagai sahabat perdagangan I dan II II dan III I dan IV III dan IV

A. B. C. D.

Malaysia mempunyai sempadan laut yang strategik Lautan Hindi dan Lautan Pasifik Malaysia merupakan satu pulau yang terlindung dari angin monsun barat daya atau timur laut

Pernyataan di atas merujuk kepada A. B. C. D. Sejarah Geopolitik dan Geostrategik Kepimpinan kerajaan Penduduk dan saiz negara

Cabaran ASEAN Pengaruh globalisasi

3 . Yang manakah pernyataan yang benar mengenai pengaruh globalisasi ASEAN? I. II. III. IV. A. B. C. D. Mengurangkan jurang digital antara negara ASEAN Mengadakan perdagangan tanpa batas Menggalakkan komunikasi serantau Meningkatkan penggunaan komputer I dan II II dan III I dan IV III dan IV

4. I II III DASAR LUAR NEGARA Dialog Antarabangsa Langkawi (LID) Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM) Order Baru Ekonomi Baru ( NIEO)

X Y Z

TUJUAN Menentukan semula syarat perdagangan dari segi cukai Merapatkan komunikasi antara Malaysia dengan negara-negara Afrika Menyatukan ketua kerajaan

Yang manakah padanan yang betul antara Dasar Luar Negara dengan tujuannya? I A B C D Z Y Y X II X Z X Y III Y X Z Z

5. Yang mana antara pernyataan yang benar mengenai tujuan Kerjasama Selatan-Selatan. I. II. III. IV. A. B. C. D. Mengadakan hubungan dengan negara utara Menubuhkan talian maklumat perdagangan Mengurangkan pergantungan kepada negara maju Memberi kerjasama kewangan , sains dan teknologi I dan II I dan IV II dan III III dan IV

6. Antara yang berikut, yang mana merupakan tujuan penubuhan D-8? I. II. III. IV. A. B. C. D. Menggerakkan kerjasama dalam bidang perbankan dan insuran Islam Mewujudkan peluang baru dalam hubungan perdagangan Meningkatkan usaha membantu negara miskin di Eropah Meningkatkan lagi pengeluaran bahan mentah I dan II II dan III I dan IV III dan IV

7.

Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership Agreement atau Trans-Pasifik ( TPPA)

Yang mana merupakan perkara yang membimbangkan kerajaan Malaysia mengenai perjanjian di atas? I. II. III. IV. A. B. C. D. Bimbang syarikat kecil tidak dapat bersaing dengan syarikat asing Bimbang kerajaan boleh didakwa di tribunal antarabangsa Bimbang penduduk tempatan hilang peluang pekerjaan Bimbang kemasukan ramai orang pelabur asing I dan II II dan III I dan IV III dan IV

8.

Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah terhadap penduduk Syria

Yang mana antara negara berikut yang menentang tindakan ketenteraan diambil ke atas Syria? A. B. C. D. Britain Rusia Perancis Amerika

9 Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN 2013 (ASEAN BIS 2013) pada 20 Ogos 2013 Dijangka menarik lebih 300 syarikat perniagaan dari rantau ini dan rakan dialog Melibatkan bersama Kanada, China, Kesatuan Eropah, Hong Kong, Russia dan Amerika Syarikat

Yang mana merupakan tema sidang kemuncak di atas A. B. C. D. Peoples First Environmental Awareness Earth Hour Moving Ahead Together

10. Yang mana merupakan langkah kerajaan Malaysia dan Majlis Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu bagi mengatasi kekejaman dan pencabul hak asasi di Mesir? I. II. III. IV. A. B. C. D. Membentuk lapan deklarasi mengatasi isu masyarakat Mesir Meminta kerajaan Mesir membuat pertukaran pemerintahan Mengharapkan negara Islam mengadakan dialog diplomasi Meminta negara Asia Tenggara melindungi pelarian Mesir I dan II II dan IV I dan III III dan IV

11. Yang mana antara berikut berkaitan dengan kumpulan negara G-15? I. II. III. IV. A. B. C. D. I dan II II dan III I dan IV III dan IV Mesyuarat G-15 pertama di adakan di Jakarta. Malaysia telah menandatangani Perjanjian Peraturan Pembangunan Dua Hala Menempatkan Pertukaran Data Pelaburan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) di Kuala Lumpur Melibatkan negara membangun dari Asia , Amerika Latin dan Kepulauan Pasifik

12 Projek Vaksin Hepatitis B Baja Urea Perlombongan Garam Abu Soda Negara ASEAN Indonesia Thailand Singapura

I II III

X Y Z

Padanan yang tepat antara projek I, II dan III dengan negara ASEAN L,M dan N ialah I Z Y X Z II Y X Z X III X Z Y Y

A B C D

13. Berkongsi kepintaran atau perkongsian pintar Menjadikan destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa

Pernyataan di atas adalah matlamat

A. B. C. D.

Zon Ekonomi Eksklusif Mesyuarat Asia- Eropah ( ASEM) Dialog Antarabangsa Langkawi Perundingan Ekonomi Asia Timur ( EAEC)

Menjadi forum perbincangan dengan negara Eropah dan Amerika Utara Meningkatkan ekonomi negara serantau

14. Pernyataan di atas merujuk kepada A. B. C. D. Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam Perjanjian perdagangan Bebas ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Perundingan Ekonomi Asia Timur ( EAEC )

15. Tonggak 4 Pendidikan UNESCO Aspek belajar untuk menjadi insan berguna

X merujuk kepada A. B. C. D. Kesedaran untuk meningkatkan kemahiran Kurikulum disesuaikan dengan perkembangan semasa Berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang kerja Memperkembangkan tumpuan , kemahiran ingatan dan kebolehan berfikir

Bahagian B [ 15 markah]

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

1. Berdasarkan jadual di bawah, hurai dan tafsirkan pola perubahan kemalangan di tempat kerja pada tahun-tahun yang dinyatakan mengikut sektor pekerjaan di negara Asia.

NEGARA ASIA : KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA MENGIKUT SEKTOR PEKERJAAN BAGI TAHUN 2009 HINGGA TAHUN 2011

Sektor Pekerjaan

Jumlah kemalangan (orang)


Tahun 2009 557 9 547 4 224 4 397 154 18879 2010 495 11 375 4 834 4 011 314 21029 2011* 322 17 555 5 729 8 565 278 34460

Pertanian dan perhutanan Perdagangan dan Pengangkutan Pembinaan Pembuatan Perlombongan Jumlah

* Anggaran (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Biro Statistik Buruh, Jabatan Buruh Amerika , 2012)

2. Berdasarkan carta aliran di bawah , huraikan isu yang menjadi masalah kepada Malaysia sebagai salah satu negara anggota ASEAN

Thailand

Indonesia

Singapura

Pelarian

PATI

Pulau Air Penyeludupan


Pembantu rumah

Malaysia
Penyakit Warganegara Pelarian Pekerja asing Ceroboh Sikap

Mynmar

Filipina

Vietnam

( dipetik dan diubahsuai daripada R. Kuberan, Ilmu Bakti, 2013)

Bahagian C [50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan. 1. Keganasan terhadap manusia berlaku secara berleluasa di kebanyakan negara di dunia ini. Bincangkan rasional Malaysia mengutuk keganasan tersebut. 2. Fenomena pemanasan global Jelaskan. membawa pelbagai kesan selain menjejaskan flora dan fauna.

3. Menarik pelabur asing sahaja bukan merupakan sebab Malaysia mementingkan ekonomi global. Bincangkan.

Disediakan oleh _____________________ ( DR.R.MOHAN)

Disahkan oleh _____________________ ( Pn. Nor Ahziyah Bt Marzuki) Penolong Kanan Tingkatan Enam