Anda di halaman 1dari 6

Isikan tempat kosong dalam ayat di bawah ini dengan jawapan sesuai.

Pakaian peralatan

peraturan arahan

kasut

Kita mesti mematuhi ___________________________ permainan Pastikan __________________ sukan dan permainan dalam keadaan baik sebelum menggunakan. Kita harus memakai _________________ yang sesuai mengikut jenis permainan. Semasa melakukan aktiviti sukan dan permainan, kita perlu mendengar ___________________ guru

2 3 4.

Namakan aktiviti rekreasi dibawah

Gariskan nama pergerakan yang betul berpandukan gambar.

( !mpat kanggaru, "erbang rama#rama $

( %lar &enyusur, 'angkak (uaya $

( )uling (alak, *irian (angau$

( *irian (angau, "erbang rama#rama $

Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang diberikan

menahan bola melantun bola

menyambut bola melambung bola

menggelecek bola menendang bola

Soalan 21 hingga 2 . !awab soalan berpandukan gambar.


21 )ambar diba+ah menunjukkan pergerakan bukan l!k!m!t!r, pergerakan tersebut ialah _____________.

,. (erjalan (. (erdiri tegak -. &el!mpat 22 ,iman sedang meniti di atas sebuah bangku panjang seperti di dalam gambar rajah _______________ . di

ba+ah. (entuk ke.ergasan /i0ikal yang dilakukan !leh ,iman ialah

,. 1mbangan (. Kelenturan -. Keberanian

23

,ktiviti ______________ badan perlu dilakukan sebelum memulakan aktiviti.

,. &emanaskan (. (ersenam -. &enyejukkan

Soalan 2"# $. %abelkan anggotan tubuh badan.