Anda di halaman 1dari 7

KEDUDUKAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENDIDIKAN

Disusun Oleh: 1. Hudi Hermawan ". Nani& '. (us)inus

!"#1$1##$"%

UNI*E+SI,AS NEGE+I SEMA+ANG "#11

Latarbelakang
Ber-i.ara )en)an/ 0endidi&an nasi1nal a)au se&1lah di ne/ara ini2 3an/ serin/ men4adi s1r1)an adalah masalah nilai a)au &emam0uan &1/ni)i5 siswa2 -an/unan se&1lah2 dan &ese4ah)eraan /uru. 6aran/ se&ali isu &e0ri-adian siswa diun/&i)2 a0ala/i 0eran /uru Bim-in/an dan K1nselin/ a)au &1nsel1r se&1lah dalam 0em-en)u&an 0ri-adi siswa. Karena &e/a/alan dari sua)u 0endidi&an i)u )ida& han3a masalah nilai2 )ida& lulus uan misaln3a a)au se&edar &emam0uan &1/ni)i5 siswa sa4a namun 3an/ men4adi masalah 3ai)u se0er)i masalah 0aeda/1/is2 0si&1l1/is2 s1sial -uda3a 3an/ semuan3a i)u 0enun4an/ u)ama &e-erhasilan 0endidi&an. Padahal2 &alau meru4u& &e ne/ara 3an/ 0endidi&ann3a ma4u2 se0er)i Ameri&a Seri&a)2 Sin/a0ura2 0eran /uru BK san/a) di0erha)i&an. Masalah 0aeda/1/is2 0si&1l1/is2 dan &ul)ur -uda3a meru0a&an as0e& 0er)ama dalam &edudu&an3a BK di dunia 0endidi&an. Masalah 0aeda/1/is2 0en/em-an/an &emam0uan siswa se.ara 10)imal meru0a&an )an//un/ 4awa- -esar dari &e/ia)an 0endidi&an. Oleh &arena i)u2 0en3elen//araan 0endidi&an 3an/ -ermu)u san/a) 0en)in/ un)u& 0en/em-an/an 0eser)a didi& se-a/ai manusia 3an/ ma4u2 mandiri dan -er)an//un/ 4awa-. Hal ini se4alan den/an amana) 3an/ di&ehenda&i Undan/7Undan/ N1m1r "# ,ahun "##' )en)an/ Sis)em Pendidi&an Nasi1nal -a- II 0ada 0asal ' -ahwa 0endidi&an nasi1nal -er5un/si men/em-an/&an &emam0uan dan mem-en)u& wa)a& ser)a 0erada-an 3an/ -ermar)a-a) dalam ran/&a men.erdas&an &ehidu0an -an/sa2 -er)u4uan un)u& -er&em-an/n3a 01)ensi 0eser)a didi& a/ar men4adi manusia 3an/ -eriman dan -er)a&wa &e0ada ,uhan (an/ Maha Esa2 -era&hla& mulia2 seha) dan -erilmu2 .a&a0 dan &rea)i52 mandiri2 dan men4adi war/a ne/ara 3an/ dem1&ra)is ser)a -er)an//un/ 4awa-. Se&1lah se-a/ai lem-a/a 0en3elen//ara 0endidi&an 51rmal memili&i )an//un/ 4awa- 3an/ -esar dalam u0a3a 0en/em-an/an siswa se.ara ma&simal 3an/ nan)in3a da0a) -erman5aa) -u&an sa4a -a/i diri sendiri )a0i 4u/a -a/i mas3ara&a) luas. Un)u& ma&sud ini lem-a/a 0endidi&an 51rmal di)un)u) mela&sana&an -an3a& hal mulai dari &e/ia)an 0em-ela4aran 3an/ -ermu)u2 0en.i0)aan suasana 3an/ seha)2 sarana dan 0rasarana 3an/ len/&a0 dan memadai sam0ai 0ada 0en3elen//araan bimbingan dan konseling 3an/ )er0adu. Dalam Undan/7Undan/ N1m1r "# ,ahun "##' )en)an/ Sis)em Pendidi&an Nasi1nal 0asal 1 di4elas&an -ahwa 0endidi& adalah )ena/a &e0endidi&an 3an/ -er&uali5i&asi se-a/ai /uru2 d1sen2 &1nsel1r2 0am1n/ -ela4ar2 wid3aiswara2 )u)1r2 ins)ru&)ur2 5asili)a)1r. Kalau &i)a men3ima& &en3a)aan 3an/ dihada0i dunia 0endidi&an di Ind1nesia 0ada umumn3a2 masih )erda0a) &e.enderun/an -ahwa 0endidi&an -elum se0enuhn3a da0a) mem-an)u 0er&em-an/an &e0ri-adian ana& didi& se.ara 10)imal. Se.ara a&ademis masih nam0a& /e4ala -ahwa ana& didi& -elum men.a0ai 0res)asi -ela4ar se.ara 10)imal. Hal ini nam0a& an)ara lain dalam /e4ala7/e4ala:

0u)us se&1lah2 )in//al &elas2 lam-a) -ela4ar2 -er0res)asi rendah2 &e&uran/7 0er.a3aan mas3ara&a) )erhada0 -asil 0endidi&an2 dan se-a/ain3a. Ada )i/a hal 01&1& 3an/ men4adi la)ar -ela&an/ 0erlun3a -im-in/an diliha) dan se/i 0endidi&an. 8 Pertama adalah diliha) dan ha&i&a) 0endidi&an se-a/ai sua)u usaha sadar dalam men/em-an/&an &e0ri-adian. Hal ini men/andun/ im0li&asi -ahwa 0r1ses 0endidi&an menun)u) adan3a 0ende&a)an 3an/ le-ih luas dari 0ada se&edar 0en/a4aran. Pende&a)an 3an/ dima&sud adalah 0ende&a)an 0ri-adi melalui la3anan -im-in/an dan &1nselin/. 8 Kedua, 0endidi&an senan)iasa -er&em-an/ se.ara dinamis dan &arenan3a selalu )er4adi 0eru-ahan 0eru-ahan dan 0en3esuaian dalam &1m01nen7 &1m01nenn3a. Men/hada0i 0er&em-an/an ini 0ara siswa se-a/ai su-4e& didi& memerlu&an -an)uan dalam 0en3esuaian diri melalui la3anan -im-in/an. 8 Ketiga 0ada ha&i&a)n3a /uru mem0un3ai 0eranan 3an/ )ida& han3a se-a/ai 0en/a4ar2)e)a0i le-ih luas dari i)u2 3ai)u se-a/ai 0endidi&. Se-a/ai 0endidi&2 ma&a guru seyogyanya dapat menggunakan pendekatan pribadi dalam mendidik para siswanya. Pende&a)an 0ri-adi ini diwu4ud&an melalui la3anan -im-in/an. Masalah Psi&1l1/is sendiri meli0u)i as0e& se0er)i masalah 1% perkembangan individu2 dalam hal ini se1ran/ indi9idu siswa% sedan/ dalam masa 0er&em-an/an dan 0er&em-an/an i)u -erasal -ai& dari diri sendiri mau0un lin/&un/an. Karena 0er&em-an/an i)u 4u/a di0en/aruhi 1leh lin/&un/an2 ma&a 3an/ dida0a) -isa hal 3an/ 01si)i5 mau0un 3an/ ne/a)i52 1leh &arena i)u harus ada asuhan 3an/ )erarah disinilah 0eran 0endidi&an san/a) sen)ral dan 4u/a 0eran BK i)u sendiri. "% Perbedaan individu2 -e-era0a as0e& 0er-edaan indi9idual dian)aran3a dalam hal se-a/ai -eri&u) :&e.erdasan2 &e.a&a0an2 -a&a)2 men)al2 &e-iasaan2 0en/e)ahuan2 &e-u)uhan2 mina)2 0l1a dan )em01 0en/em-an/an2 .iri7 .iri 4asmani2 la)ar -ela&an/ :lin/&un/an ds-2 serin/ se&ali 0er-edaan ini men3e-a-&an se-uah masalah -ai& an)ara ini9idu den/an indi9idu 3an/ lain2 adan3a /en& sa)u &el1m01&2 -ah&an dalam menan//a0i 0er-edaan indi9idu ini )er&adan/ dalam mendidi& indi9idu 3an/ sa)u den/an 3an/ lain adan3a se-uah 0er-edaan ada 3an/ san/a) di0erha)i&an dan ada 3an/ )ida& 0ernah di0erha)i&an%. '%. Masalah kebutuhan individu2 se0er)i 3an/ di&e)ahui &e-u)uhan se)ia0 indi9idu -erma.am7ma.am dan &1m0le&. Se)ia0 ini9idu melili&i &e-u)uhan 3an/ -er-eda dan den/an .ara mem0er1lehn3a 0un -erma.am7ma.am mulai dari hal 3an/ 01si)i5 dan )er&adan/ )a& sedi&i) 0ula 3an/ in/in menda0a)&an &e-u)uhan3a )erse-u) den/an .ara 3an/ ne/a)i52 se0er)i den/an em1si2 minum7minuman &eras2 nar&1-a2 ds-. Un)u& i)u di0erlu&an sua)u 0erha)ian 3an/ le-ih mendalam )erhada0 se)ia0 &e-u)uhan siswa. $% Masalah Penyesuaian diri2 &ai)an3a den/an ada0)asi 0en3esuaian diri% meru0a&an sua)u hal 3an/ san/a) 9i)al dalam 0er&em-an/an

indi9idu dimana indi9idu dalam 0emenuhan &e-u)uhan3a harus -isa men3esuaia&an den/an lin/&un/an. Ke-an3a&an &asus siswa 3an/ /a/al dalam men/em-an/&an 01)ensi di dunia 0edidi&an se&1lah% adalah mere&a 3an/ )ida& -isa men3esuai&an diri -ai& )erhada0 lin/&un/an2 den/an indi9idu 3an/ lain2 -ah&an den/an /uru 3an/ n1)a-en3a adalah 1ran/ 3an/ mendidi&. disini 0eran se&1lah dalam mem-an)u indi9idu un)u& 0en3esuian san/a) di-u)uh&an &hususn3a dari BK i)u sendiri dan /uru 0endidi& 0ada umumn3a. !% Masalah belajar2 &e/ia)an -ela4ar meru0a&an &e/i)an 3an/ 0alin/ u)ama dalam men4amin &e-erhasilan 0endidi&an se)ia0 indi9idu. Masalah -ela4ar 3an/ serin/ dihada0i 0ara indi9idu adalah rasa &e)ida& )er)ari&an indi9idu )erhada0 0ela4arann3a sehin//a 0r1ses -ela4ar didalam &elas sea&an men4adi se-uah &ewa4i-an -u&an se-uah &e-u)uhan sehin//a 0r1ses -ela4ar han3a )er4adi &e)i&a ada ;0erin)ah< -elum men4adi se-uah &esadaran 0ri-adi. Masalah &e)ida& )er)ari&an ini se-enarn3a dise-a-&an 1leh -e-era0a 5a&)1r2 se0er)i masalah 0er&em-an/an inidi9idu2 0er-edaan indi9idu2 masalah &e-u)uhan indi9idu2 masalah ada0)asi ds-. Disini -isa diliha) -ahwa semua as0e& ini memili&i &e)er&ai)an sa)u sama lain2 3an/ )eran/&um dalam masalah 0si&1l1/is 0ada indi9idu 3an/ memerlu&an se-uah -imi-in/an dan &1nselin/ )en)un3a /una men/a)asi masalah 0si&1l1/is sese1ran/. Masalah s1sial -uda3a2 )ida& -isa di0un/&iri di era /l1-al ini )elah -an3a& men/u-ah s1sial -uda3a 0ara indi9idu )an0a &e.uali 0ara siswa. Arus /l1-alisasi 3an/ )erus masu& )an0a 5il)er ini disadari mau0un )ida& )elah -an3a& menim-ul&an masalah &hususn3a siswa2 se0er)i 01rn1/ra5i2 5ree se=2 )awuran2 ds3an/ mem-ua) siswa a&an &ehilan/an 4a)i diri 3an/ se-enarn3a meru0a&an m1dal u)ama dalam 0en/em-an/an 01)ensi dirin3a. S1sial -uda3a 3an/ -er/era& )erus se.ara dinamis ini mem-ua) indi9idu merasa )ida& n3aman2 resah2 -in/un/ dan )er&adan/ mem-ua) 5rus)asi. Permasalahan3a &e)i&a s1sial -uda3a i)u sudah san/a) .1.1& 0ada indi9idu siswa sesuai den/an la)ar -ela&an/ mau0un 3an/ lain2&arena men/i&u)i s1sial -uda3a 3an/ )erus -er/era& dinamis sehin//a 3an/ seharusn3a -isa men/10)imal&an 01)ensi 3an/ ada men4adi )er/an//u den/an selalu in/in -isa men/i&u)i 0eru-ahan s1sial -uda3a 3an/ -elum )en)u .1.1& den/an3a -ah&an 4us)ru -isa men/a&i-a)&an &ehilan/an 4a)i dirin3a. Masalah 0si&1l1/is2 0aeda/1/is2 dan s1sial -uda3a 0ada se)ia0 indi9idu meru0a&an se-uah )an//un/ 4awa- &i)a -ersama2 salah sa)un3a 0eran dari se-uah -im-in/an dan &1nselin/ se.ara )er0adu dan )erarah /una mem-an)u dalam meme.ah&an masalah )erse-u).

Pengertian Bimbingan dan Konseling

Pada dasarn3a -im-in/an meru0a&an u0a3a 0em-im-in/ un)u& mem-an)u men/10)imal&an indi9idu. D1nald G. M1r)ensen dan Alan M. S.hmuller 1>?@% men3a)a&an2 ;guidance may be defined as that part of the total educational program that helps provide the personal opportunities and specialized staff services by which each individual can develop to the fullest of his abilities and capacities in term of the democratic idea. Bim-in/an &1nselin/ -erasal dari is)ilah guidance and counseling, &edua is)ilah ini mem0un3ai )e&anan 0en/er)ian 3an/ -er-eda2 walau0un &eduan3a meru0a&an sua)u -en)u& -an)uan. Bim-in/an meru0a&an )er4emahan dari /uidan.e2 sesuai den/an is)ilahn3a2 ma&a -im-in/an da0a) diar)i&an se-a/ai -an)uan. Namun un)u& sam0ai 0ada ar)i 3an/ se-enarn3a2 -ahwa )ida& semua -an)uan i)u -im-in/an. Menuru) year book of education dalam Sur3a 1>AA:'1% -im-in/an adalah sua)u 0r1ses mem-an)u indi9idu melalui usahan3a sendiri un)u& menemu&an dan men/em-an/&an 01)ensin3a a/ar mem0er1leh &e-aha/iaan 0ri-adi dan &eman5aa)an s1sial. S)ran/ dalam van hoose dan pietrofesa ed.% 1>?#:"?#% -ahwa -im-in/an adalah sua)u 0r1ses -u&an hasil a&hir. Bela4ar -a/aimana meme.ah&an 0r1-lem le-ih 0en)in/ dari 0ada 0eme.ahan 0r1-lem )er)en)u. Bim-in/an adalah 0r1ses -ela4ar. Menuru) B1w C Br1w 1>@#:$% -im-in/an adalah sua)u. -an)uan 3an/ di-eri&an 1leh sese1ran/2 -ai& 0ria mau0un wani)a 3an/ )elah )erla)ih den/an -ai& dan memili&i &e0ri-adian dan 0endidi&an 3an/ memadai &e0ada sese1ran/ indi9idu dari semua usia un)u& mem-an)un3a men/a)ur &e/ia)an7&e/ia)an hidu0n3a sendiri2 men/em-an/&an 0andan/an hidu0n3a sendiri2 dan menan//un/ -e-ann3a sendiri. Pen/er)ian dia)as da0a) diam-il &esim0ulan -ahwasan3a se-uah -im-in/an adalah usaha 0em-erian -an)uan dari se1ran/ 3an/ ;ahli< &e0ada sese1ran/ a)au -e-era0a 1ran/ indi9idu a/ar menu4u &earah 3an/ le-ih -ai& den/an meman5aa)&an 01)ensi indi9idu 3an/ ada dan da0a) di &em-an/&an -erdasar&an n1rma7n1rma 3an/ -erla&u. &a)a ;ahli< disini -u&an -erar)i 1ran/ 3an/ -er0endidi&an )in//i den/an /elar 0r15es1r a)au d1&)1r2 )e)a0i &a)a ;ahli< disini men.a&u0 hal 3an/ san/a) luas )ida& )e-a)as 0ada 0endidi&an a)au 0an/&a) se&ali0un. Misaln3a &a&a& 3an/ mem-im-in/ adi&n3a saa) -ela4ar2 suami 3an/ mem-im-in/ is)rin3a &e)i&a ada masalah2 us)ad mem-im-in/ san)ri3a dan se-a/ain3a 3an/ men/arah&an &earah le-ih -ai&. K1nselin/ -erasal dari -ahasa asin/ 3an/ -erar)i 0en3uluhan. Menuru) Sur3a 1>A A:$>% &1nselin/ meru0a&an in)i dan ala) 3an/ 0alin/ 0en)in/ dalam -im-in/an. K1nselin/ -esi5a) 0ri-adi2 hu-un/an lan/sun/ se.ara )a)a0 mu&a an)ara dua 1ran/ 3an/ se1ran/ se-a/ai &1nsel1r 3an/ dalam hu-un/an ini mem0un3ai &ewenan/an &husus dalam sua)u si)uasi -ela4ar -a/i &1nseli &lien% 3ai)u sese1ran/ 3an/ masih )ermasu& n1rmal2 dia di-an)u un)u& men/e)ahui dirin3a2 &eadaan se&aran/ mau0un 3an/ a&an da)an/2 sehin//a ia da0a) men//una&an si5a)7si5a) dan 01)ensin3a den/an sesua)u a&an da)an/2 sehin//a ia da0a)

men//una&an si5a)7si5a) dan 01)ensin3a den/an sesua)u .ara2 a&hirn3a da0a) men3enan/&an dan memuas&an dirin3a dan lin/&un/ann3a2 dan le-ih 4auh da0a) -ela4ar -a/aimana meme.ah&an 0r1-lem70r1-lem 3an/ a&an da)an/ dan da0a) menemu&an &e-u)uhann3a ,1l-er)2 1>!>:'%. K1nselin/ se-a/ai sua)u 0r1ses an)ar 0ri-adi2 di mana sa)u 1ran/ 3an/ sa)u di-an)u 1leh lainn3a un)u& menin/&a)&an 0emahaman dan &e.a&a0an menemu&an masalahn3a M1r)ensen dan S.hmuller2 1>?@:'#1%. K1nselin/ se-a/ai sua)u hu-un/an 0r15esi1nal an)ara se1ran/ &1nsel1r )ela)ih den/an &lien. Selan4u)n3a di&a)a&an -ahwa hu-un/an ini -iasan3a -ersi5a) indi9idual2 mes&i0un &adan/7&adan/ meli-a)&an le-ih dari dua 1ran/ 3an/ diran.an/ un)u& mem-an)u &lien memahami dan mem0er4elas 0andan/an )erhada0 ruan/ lin/&u0 hidu0n3a sehin//a da0a) mem-ua) 0ilihan 3an/ -erar)i dan memadai -a/i dirin3a 61nes2 1>?#:>@%. K1nselin/ adalah 0r1ses dimana &1nsel1r mem-an)u &lien den/an mem-ua) in)er0re)asi in)er0re)asi )en)an/ 5a&)a75a&)a 3an/ -er&ai)an den/an sua)u 0ilihan ren.ana2 a)au 0en3esuaian70en3esuaian 3an/ 0erlu di-ua)n3a Glenn E. Smi)h dalam Sher)Der and S)1ne2 1>?1:1A%. K1nselin/ meru0a&an usaha un)u& menim-ul&an 0eru-ahan )in/&ah la&u se.ara su&arela 0ada diri &lien. Nia) meru-ah )in/&ah la&u -erada dalam diri &lien dan &lien min)a -an)uan &e0ada &1nsel1r. Kesim0ulan dari &1nselin/ 3ai)u sua)u 0r1ses menerima2 memahami2 sua)u masalah 3an/ di u)ara&an dari sese1ran/ indi9idu a)au &el1m01& &e0ada &1nsel1r dan &emudian men/hasil&an sua)u s1lusi /una mem-an)u masalah 3an/ )elah di 0ahami se-elumn3a. Ar)i &1nsel1r disini ar)in3a sese1ran/ 3an/ ahli2 )ida& -1leh sem-aran/ 1ran/. Misaln3a se1ran/ wani)a mem0un3ai masalah den/an 0a.arn3a 0u)us .in)a% dan dia men/u)ara&an3a &e0ada )eman se-a3an3a. Hal ini -u&anlah di&a)a&an se-a/ai &1nselin/2 &arena -elum )en)u )eman se-a3an3a a&an mem-eri s1lusi 3an/ )e0a) mun/&in 4us)ru ada unsur 3an/ lain2 misaln3a sa4a men/am-il &esem0a)an ds- &arena s1lusi 3an/ di)awar&an -ersi5a) su-4e&)i5. Ber-eda 4i&a men/u)ara&an3a &e0ada &1nsel1r 3an/ -ersi5a) 1-4e&)i5 dalam mem-eri s1lusi. Persamaan dan Perbedaan antara Bimbingan dan Konseling Persamaan Persamaan an)ara -im-in/an dan &1nselin/ da0a) diliha) dari )u4uan 3an/ henda& di.a0ai2 3ai)u sama7sama -erusaha mem-an)u2 memandiri&an indi9idu den/an 01)ensi 3an/ ada2 sama7sama di)era0&an di 0erse&1lahan dan men/i&u)i n1rma7n1rma 3an/ -erla&u. Perbedaan Bim-in/an dan &1nselin/ )erda0a) 0er-edaan 3ai)u )erle)a& 0ada 0r1sesn3a2 -im-in/an le-ih 0ada 0r1ses 0en.e/ahan se0er)i usaha mem-eri

in51rmasi7in51rmasi &e0ada siswa a/ar )erhindar a)au meminimalir adan3a masalah. Sedan/ &1nselin/ le-ih 0ada mem-eri s1lusi a)au -an)uan un)u& meme.ah&an sua)u masalah. Kalau diliha) dari se/i )ena/a2 -im-in/an da0a) dila&u&an 1leh se)ia0 1ran/2 1ran/ )ua2 /uru2 d1sen ds-. Sedan/&an &1nselin/ han3a da0a) dila&u&an 1leh se1ran/ 3an/ )erdidi& dan )erla)ih )ida& sem-aran/ 1ran/%. Permasalahan Permasalahan3a 3an/ serin/ dihada0i di0erse&1lahan 3ai)u adan3a la3anan -im-in/an dan &1nselin/ -elumlah se0enuhn3a diman5aa)&an 1leh siswa2 &arena ima/e dari BK sendiri sea&an se0er)i 0en4ara2 &e)i&a ada siswa 3an/ di-awa &e BK -eran//a0an -ahwa siswa )erse-u) a&an di in)r1/asi di se-uah 0en4ara dan &emudian a&an menda0a)&an hu&uman. An//a0an se0er)i inilah siswa )a&u) memin)a -an)uan &e0ada /uru BK2 sehin//a -an3a& 3an/ men/am-il &e0u)usan sendiri &e)i&a ada masalah 3an/ )er&adan/ men/arah &e hal 3an/ ne/a)i5. Sedi&i) se&ali siswa 3an/ meni&ma)i adan3a BK2 3ai)u siswa 3an/ -ener7-ener )ahu 0eran dari BK i)u sehin//a mere&a merasa )er-an)u 1leh adan3a BK2 -er-eda den/an siswa 3an/ -ermasalah sea&an BK men4adi m1m1& 3an/ mena&u)&an. Un)u& i)u 0en3uluhan )en)an/ 5un/si BK se4a& SMP san/a) mu)la& di 0erlu&an &arena ima/e BK i)u a&an )er-en)u& dari si)u2 4i&a )ida& ma&a se)erusn3a sam0ai SMA dan 0er/uruan )in//i 0eni&ma) BK han3alah 1ran/71ran/ 3an/ )er0a&sa -erurusan den/an BK -u&an 1ran/71ran/ 3an/ )ulus in/in menda0a) -an)uan 0eme.ahan masalah mau0un 0enin/&a)an 01)ensi 3an/ ada 0adan3a.