Anda di halaman 1dari 18

MUNAKAHAT

TUJUAN PERNIKAHAN : 1. Merupakan peribadatan kepada Allah SWt 2. Melestarikan Sunah Rasulullah SAW 3. Menjaga kelestrarian u at !sla "u at $. Keluarga tentra bahagia anusia#

%. Mas&arakat da ai penuh keadilan '. Keda aian (i)a dan raga anusia

LANDASAN HUKUM SYARI

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (AN NAH !"#

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah $ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. %esungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang ber&ikir. (A' '(M ")#

Hadist Rasulullah *+Hai kau pe uda barang siapa diantara ka u &ang telah ka)in aka ka)inlah, Karena dengan beristri akan lebih enjaga ata dan e eihara ke aluan "HR (AMAAH# a pu a pu

&&&&&&&&&&&

Secara umum laki laki memilih ( erem ua! "i ilih# $e%a&ai cal'! i$(r!)a : 1. Karena 2. Karena engharap harta benda engharap kebangsa)anan

3. Karena ke-antikann&a $. Karena aga a dan budi pekerti &ang baik

&&&&&&&&&&&

Se-ara k.dratn&a laki laki

e pun&ai beberapa kelebihan dari pere puan

kau laki/laki itu adalah pe i pin bagi kau )anita, .leh karena Allah telah elebihkan sebahagian ereka "laki/laki# atas sebahagian &ang lain ")anita#, dan karena ereka "laki/laki# telah ena0kahkan sebagian dari harta ereka. sebab itu Maka )anita &ang saleh, ialah &ang taat kepada Allah lagi e elihara diri12234 ketika sua in&a tidak ada, .leh karena Allah telah e elihara " ereka#12354. )anita/)anita &ang ka u kha)atirkan nus&u6n&a12314, Maka nasehatilah ereka dan pisahkanlah ereka di te pat tidur ereka, dan pukullah ereka. ke udian jika ereka entaati u, Maka janganlah ka u en-ari/-ari jalan untuk en&usahkann&a12324. Sesungguhn&a Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. ("AN N!SA+3$

&&&&&&&&&&&

PR*SES PER+AULAN ISLAMI S,D PERNIKAHAN

1. Niat ingin kenal se-ara 2. Hindari pengaruh na0su

akru0

3. 7erpegang teguh dengan hati nurani

$. Apabila -.-.k diteruskan %. Sebelu dengan

e inang "khitbah#

e inang .h.n petunjuk kepada Allah SWT elaksanakan salat *!ST!KHARAH+

&&&&&&&&&&&

LANDASAN SYARI KHIT-AH

dan tidak ada d*sa bagi kamu meminang +anita-+anita itu,)-./ dengan sindiran,)-0/ atau kamu Menyembunyikan (keinginan menga+ini mereka# dalam hatimu. Allah mengetahui bah+a kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji ka+in dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka# 1erkataan yang ma2ru&,)34/. dan janganlah kamu ber2azam (bertetap hati# untuk bera5ad nikah, sebelum habis 2iddahnya. dan ketahuilah bah+asanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu6 Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bah+a Allah Maha 1engampun lagi Maha 1enyantun.(A 7A8A'AH "93#

&&&&&&&&&&&

Hakeka( Hukum Per!ikaha!

1. (ai6 2. Sunat 3. Wajib $. Makruh %. Hara

&&&&& (T.T# &&&&&

Ruku! Nikah 1. 8al.n 2. 8al.n e pelai laki laki e pelai pere puan e pelai pere puan

3. Wali -al.n

$. Saksi"dua .rang saksi# %. !jab dan 9abul

&&&&&&&&&&&&

S)ara( $)ara( Nikah me!uru( I$lam(laki laki# /. -era&ama I$lam 0. Jela$ 1e!i$ kelami!!)a 2. Ti"ak "i ak$a 3. Ti"ak %eri$(ri 3 'ra!& 4. -uka! muhram!)a 5. Ti"ak mem u!)ai $eka!"u!&# i$(ri )a!& haram "ima"u ($"r

S)ara( $)ara( !ikah me!uru( I$lam( erem ua!# /. -era&ama I$lam (ahli ki(a%# 0. Jela$ 1e!i$ kelami!!)a 2. Telah mem%eri i6i! ke a"a 7ali!)a u!(uk me!ikahka! "iri!)a 3. TIDAK -ERSUAMI 4. Ti"ak "alam I""ah 5. -akal $uami %uka! muhram

8. Ti"ak "alam i%a"ah umrah,ha1i 9. Jela$ 'ra!&!)a

&&&&&&&&&&&&

Sarat )ali dan saksi /. I$lam

Hai *rang-*rang yang beriman, janganlah kamu mengambil *rang-*rang :ahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu#6 sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. 7arangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka %esungguhnya *rang itu ;ermasuk g*l*ngan mereka. %esungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada *rang-*rang yang zalim.(A MA<$AH 3)#

2. 7alegh 3. 7erakal sehat $. :aki laki %. Merdeka '. Adil ;. Tidak tuli

2. Tidak buta 3. Tidak pikun 15. Menjaga uruah"harga diri# 11. Tidak erangkap sebagai )ali

&&&&&&&&&&&

:ali Nikah Per!ikaha! haru$ "ila!&$u!&ka! haru$ a"a 7ali.A a%ila (i"ak a"a 7ali a(au )a!& me!1a"i 7ali %uka! )a!& %erhak; maka er!ikaha! (er$e%u( (i"ak $)ah

A"a 2((i&a #macam 7ali

/. :ali Na$a% 0. :ali Hakim 2. :ali Muhakam

:ali Na$a% : A"alah 'ra!& 'ra!& )a!& (er"iri "ari keluar&a cal'm mem elai erem ua! )a!& %erhak "a! $)ah me!1a"i 7ali uru( uru(a!!)a $e%a&ai %eriku(

SUSUNAN :ALI NASA1. 7apak kandung 2. Kakek darinasab bapak 3. Saudara laki laki sea&ah seibu $. Saudara laki laki sea&ah %. Anak laki laki sea&ah seibu '. Anak lakilaki sea&ah ;. <a an dari pihak bapak 2. Anak laki laki pa an dari bapak

WA:! HAK!M

>ang di aksud )ali haki .rang &ang diangkat .leh pe erintah atau iasa &ang disebut *AH:U: HA::! WA A9?!+ untuk enjadi @.di dan diberi )e)enang untuk bertindak sebagai )ali dala suatu pr.ses pernikahan 7eberapa pen&ebab = 1. Tidak e pun&ai )ali nasab sa a sekali atau

2. Walin&a *MA9AU?+tidak tentu ri ban&a atau 3. Walin&a berada pada suatu te pat &ang sangat jauh atau $. Wali berada dala atau tahanan &ang enurut aturan tidak b.leh dite ui en.lak jadi )ali atau

%. Walin&a *A?HA:+)alin&a tidak bersedia dan

WA:! MUHAKAM =Sese.rang &ang diangkat .leh kedua -al.n e pelai untuk bertindak sebagai )ali dala pr.ses pernikahann&a Hal ini dapat tejadi dikarenakan )ali nasab tidak ada sedang )ali haki belu ada <r.sesn&a kedua -al.n untuk dijadikan )ali akhlakn&a e pelai enunjuk sese.rang

Kriterian&a .rang tersebut diketahui kealia an il u dan

&&&&&&&&&&&

Mahar (Ma$ Ka7i! # Tiap tiappernikahan eni bulkan ke)ajiban bagi sua i untuk e ba&ar as ka)in kepada istrin&a dapat berupauang barang atau jasa Setelah pernikahan enjadi hak ilik istri

berikanlah aska)in " ahar# kepada )anita "&ang ka u nikahi# sebagai pe berian dengan penuh kerelaan12';4. ke udian jika ereka en&erahkan kepada ka u sebagian dari aska)in itu dengan senang hati, Maka akanlah "a billah# pe berian itu "sebagai akanan# &ang sedap lagi baik akibatn&a. "AN N!SAB $#

Mas ka)in dapat diba&ar tunai atau ditangguhkan Mas ka)in &ang diberikan tunai disebut *MAHARMUBA(A:+"pakai ain# sedaang &ang pe beriann&a ditangguhkan disebut *MUA((A:+"pakai ha 6ah# Apabila sua i enjatuhkan talak sebelu ku pul aka &ang )ajib diba&arkan aharn&a setengah dari kesepakatan

&&&&&&&&&&&

MUTAH Suatu pe berian dari sua i, kepada istrin&a se)aktu dia <e berian sesuatu sebagai atas kehendak sua i en-eraikann&a.

utBah ini )ajib apabila per-eraian tersebut

-0. Hai *rang-*rang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak +ajib atas mereka 2iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut2ah,)""3/ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

,)""3/ :ang dimaksud dengan mut2ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

&&&&&&&&&&&

NUSYU< (DURHAKA# !stri tanpa alasan &ang tidak dapat dipertanggung ja)abkan se-ara aga a bertindak durhaka kepada sua i, beberapa peran sua i =

1. ?iberi nasehat se-ara baik 2. Se-ara pribadi sua i engla i kesulitan dapat enggunakan .rang ketiga &ang dianggap beriba)a dan e pun&ai ke a puan k. .nikasi se-ara baik.

9-. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum +anita, *leh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki# atas sebahagian yang lain (+anita#, dan karena mereka (laki-laki# telah mena&kahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka +anita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri,".0/ ketika suaminya tidak ada, *leh karena Allah telah memelihara (mereka#,"04/. +anita-+anita yang kamu kha+atirkan nusyuznya,"0)/, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya,"0"/. %esungguhnya Allah Maha ;inggi lagi Maha besar.

&&&&&&&&&&&&

KESETERAAN ANTARA LAKI LAKI DAN PEREMPUAN

=anita-+anita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu# tiga kali 5uru2. tidak b*leh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami# menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf . akan tetapi 1ara suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha 1erkasa lagi Maha 7ijaksana.( A 7A8A'AH "".#

&&&&&&&&&&&&&

TALAK (PER=ERAIAN# ?ari segi bahasa arab e pun&ai arti * elepaskan ikatan+ ialah elepaskan ikatan pernikahan. 7isa terjadi dan juga bisa tidak terjadi Terjadin&a per-eraian disebabkan beberapa hal &ang intin&a kedua belah pihak sudah tidak ungkin disatukan lagi sebagai sua iatau istri Hukum (ala> : 1. Wajib 2. Sunat 3. Hara $. Makruh La?a$ (ala> 1. Sarih "terang terangan# 2. Sindiran "Kina&ah# 7ilangan tala@ 3 C

;alak (yang dapat dirujuki# dua kali. setelah itu b*leh rujuk lagi dengan cara yang ma2ru& atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya kha+atir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu kha+atir bah+a keduanya (suami isteri# tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada d*sa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan *leh isteri untuk menebus dirinya,)--/. <tulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 7arangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka <tulah *rang-*rang yang zalim. ,)--/ Ayat <nilah yang menjadi dasar hukum khulu2 dan penerimaan 2i+adh. >ulu2 :aitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 2i+adh. (A 7A8A'AH ""0#

&&&&&&&&&&&&&

BEBERAPA MASA A! "A#$ BER%A&'A# (E#$A# PER%A)&#A# Nikah dalam keadaan hamil ? Apabila sarat rukun pernikahan terpenuhi :ang akan menikah yang menghamili 7erdasarkan hasil seminar Majlis ;arjeh se @a+a tahun )0.A diy*gyakarta 1erka+inan tersebut hukumnya syah $alilnya keumuman AN N<%A ""-. dan (diharamkan juga kamu menga+ini# +anita yang bersuami, kecuali budakbudak yang kamu miliki,"."/ (Allah telah menetapkan hukum itu# sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan $ihalalkan bagi kamu selain yang demikian,".9/ (yaitu# mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dika+ini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri# di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna#, sebagai suatu ke+ajiban6 dan ;iadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu,".-/. %esungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 7ijaksana. ,"."/ Maksudnya? budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut terta+an bersama-samanya. ,".9/ <alah? selain dari macam-macam +anita yang tersebut dalam surat An Nisaa2 ayat "9 dan "-. ,".-/ <alah? menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maska+in yang telah ditetapkan. &&&&&&&&&&&&& Anak yang *ahir dari per+inaan %esepakatan u*ama anak tersebut suci dari d,sa

Pr,sespernikahan menjadi beda pendapat -. Apabi*a yang menikahi ada*ah yang menghami*i hukum perkawinannya sah .. Asa* yang mengawini itu yang menghami*i dengan sarat maksima* usia kandungan / bu*an sah /. Pernikahannya menunggu kehami*annya *ahir BBBBBBBBBBBB 1ernikahan antar agama ""). dan janganlah kamu menikahi +anita-+anita musyrik, sebelum mereka beriman. %esungguhnya +anita budak yang mukmin lebih baik dari +anita musyrik, +alaupun $ia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan *rang*rang musyrik (dengan +anita-+anita mukmin# sebelum mereka beriman. %esungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari *rang musyrik, +alaupun $ia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintahperintah-Nya# kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(A 7A8A'AH "")# CA;=A M(< tertanggal ) @uni )0.4 ). 1ernikahan antara perempuan muslimah dengan laki laki n*n muslin haram hukumnya ". %e*rang laki laki muslim dilarang menga+ini perempuan n*n musllim 9. ;entang pernikahan antara laki laki muslim dengan perempuan ahli kitab terdapat perbedaan pendapat $isempurnakan Cat+a M(< tanggal "3 @uli "443 dalam M(NA% M(< &at+a N*m*e -DM(NA% E<<DM(<D.D"443 tentang perka+inan beda agama ). 1erka+inan antara *rang <slam dengan *rang bukan <slam adalah haram tidak sah ". 1erka+inan antara laki laki muslim dengan perempuan n*n muslim atau perempuan ahli kitab menurut 8A( M(F;AMA$ adalah haram dan tidak sah

&&&&&0'.'1&&&&&

1G'>A=<NAN ;<$A> ;G'HA;A; 1erka+inan ini dilaksanakan sesuai dengan aturan aturan syarF< tetapi tidakDbelum dicatatkan di >ant*r >(A >ecamatan sebagai (nit 1elaksana ;ehnis $inas ((1;$#sessuai ( ( n* "9 tahun "44A ;entang Administrasi >ependudukan Menurut ((1erka+inan di <nd*nesia n* ) D"44! perka+inan tersebut syah. &&&&&&&&&& 1erka+inan I%<''<J perka+inan yang disembunyikan biasanya pelaksanaan tidak sesuai dngan hukum hukum <slam perka+inan tersebut batalD&ase5 1endapat (mar bin >hattab dan <bnu ;aimiyah (ndang (ndang 1erka+inan <nd*nesia dianggap kumpul keb* Menurut pasal -.! '(( >H(1 I%ese*rang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perka+inan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. &&&&&&&&&&&
SD7UTKAN <DNEDRT!AN KAW!N S!RR!

1. SD7UTKAN <DNDRT!AN KAW!N TAN<A ?!8ATATAKAN 2. SD7UTKAN <DRSAMAAN ?AN <DR7D?AANN>A 3. 7AEA!MANA HUKUM HAS!:HU7UNEAN ED:A< <DRN!KAHAN"MDNEAN?UNE#