Anda di halaman 1dari 17

Ampicilin : 100-200mg/kgBB/hari : 4 dosis Amoxicillin : 50-100mg/kgBB/hari : 3 dosis Kloramfenikol : 50-100mg/kgBB/hari : 4 dosis Eri romic!

n : 25-50mg/kgBB/hari : 3 dosis max 1 gram "en amic!n : 5-#$5mg/kgBB/hari :2 dosis Ko rimok%asole : 40mg/kgBB/hari: 2 dosis &e rasiklin :40-50mg/kgBB/hr &iamfenikol : 50-100mg/kgBB/hari'4 dosis (ef riaxone : 50-100mg/kgBB/hr' 2 dosis (efo axim : 150mg/kgBB/hr ' 2 dosis )rednisone : 2mg/kgBB/x *asix/f+rosemid : 1mg/kgBB/x )arace amol : 10-15mg/kgBB/x Kodein : 1mg/kgBB/x (&, : 0$35mg/kgBB/hari : 4 dosis Efedrin : 0$25-1mg/kgBB/hr '4 dosis Bromhexin : 1mg/kgBB/hari : 3 dosis -./ : 10mg/kgBB/hari dosis +nggal 0ifampisin : 15mg/kgBB/hari dosis +nggal )ira%inamid : 25mg/kgBB/hr dosis +nggal E am1+ ol : 1-2mg/kgBB/hr dosis +nggal Aminofilin : 4-2mg/kgBB/hari '3 dosis 3rip aminofilin dlm 354 a a+ 0* ' 0$5-1mg/kgBB/5am 6rdafalk :10mg/kgBB/hari -1+ profen : 5-10mg/kgBB/hr' 3dosis 7al1+ amol :0$1mg/kgBB/hari ,e ilprednisolon : 0$#mg/kgBB/hr'3 dosis 3ia%epam : 0$3-05mg/kgBB/hari 3iamox :30-50mg/kg11/hari'3 dosis K(l :#5mg/kgBB/hr' 3 dosis 3exame hason '0$5-1mg/kgBB/hr : 4 dosis Asiclo8ir : 10-15mg/kgBB/x 9mepra%ole : 0$4mg/kgBB/hr' 1x refl+ks 0ani idine : 1-2mg/kgBB/hr :eno1ar1i al : 3-4mg/kgBB/hai' 1-2 dosis As; <alproa : 15-40mg/kgBB/hr'2-3 dosis "" : 10mg/kgBB/hari ' 3 dosis 3,) : 1mg/kgBB/hr' 3 dosis )apa8erin : 2-3mg/kgBB/hr

ANTIASMA & BRONKHODILATOR 1. Golongan obat : ADRENEGIK SELEKTIF Beta-2 SALBUTAMOL Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = 2-4 mg/x - 3osis max = > mg

ANAK

- 3osis la%im h/ = ? 2 hn : 0$2 mg/kgBB @4x/hariA - 2-2 hn : 1-2 mg - 2-12 hn : 2 mg "e#a$a an : 3 B 4 x / hari Se% aan : &a1 2 mg$ 4 mg TERBUTALIN &s'l(at) Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = 2$5 mg - 3osis max = 5 mg

ANAK

- 3osis la%im h/ = ? # hn : 0$0#5 mg - # B 15 hn : 2$5 mg "e#a$a an : 2 B 3 x / hari Se% aan : BRASMATI*$ &a1 2$5 mg $ 7!r+p 1$5 mg/5 ml

2. Golongan obat : +ANTIN AMINOFILIN Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = 100-300 mg - 3osis max = 300-200 mg

ANAK: 3osis la%im h/ = 5 mg/kgBB

"e#a$a an : 3- 4 x / hari Se% aan : -n5 24 mg/ml B amp 10 ml$ &a1 200 mg TEOFILIN Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = 130 B 150 mg - 3osis max = 500 mg

ANAK

- 3osis la%im h/ = ? 1 hn : 25 B #5 mg - 2 -12 hn : 25 -150 mg "e#a$a an : 3 B 4x / hari Se% aan : AMILE+ 7!r+p 130 mg/15 ml$ &a1 150 mg$ NITRASMA Kap&a1 150 mg MUKOLITIK ,. Golongan obat : MUKOLITIK BROM-EKSIN Dos s :

DE!ASA: 3osis la%im h/ = 4-> mg ANAK: +nknoCn

"e#a$a an : 3 x / hari Se% aan : BRONE+ &a1 > mg$ BISOL.ON -n5 2mg/ml$ Eliksir 4 mg/5 ml$ Kaps+l > mg$ 7!r+p 10mg/5 ml ASETILSISTEIN Dos s :

DE!ASA: 3osis la%im h/ = 200 mg ANAK: 3osis la%im h/ = 100 mg

"e#a$a an : 3 x / hari Se% aan : Fl' #'/ l "ran+la 200 mg/kan ong$ Kaps+l 200 mg$ &a1le Eff; 200 mg$ Fl' #'/ l "e% at0 / "ran+la 100 mg /kan ong KARBOSISTEIN Dos s :

DE!ASA: 3osis la%im h/ = #50 mg ANAK

- 3osis la%im h/ = 2 B 5 hn : 22$5 B 125 mg @4xA - 2 B 12 hn : 250 mg "e#a$a an : 3 B 4 x / hari Se% aan : MU*OTAB 7!r+p 250 mg / 5 ml$ &a1 3#5 mg1 MU*O"RONT 7!r+p 300 mg / 5 ml1 MU*I*LAR 7!r+p 100 mg / 5 ml AMBROKSOL Dos s :

DE!ASA: 3osis la%im h/ = 15 B 30 mg

ANAK: +nknoCn

"e#a$a an : 3 x / hari Se% aan : 7!r+p 15 mg/ml$ &a1 30 mg$ MU*OS 7!r+p 30 mg/ml ANALGETIK ANTIPIRETIK 2. Golongan obat : "ARA AMINO FENOL "ARA*ETAMOL Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = 500 B 1000 mg - 3osis max = 4000 mg/hari

ANAK

- 3 1ln B 1 hn : 20 B 120 mg - 1 B 5 hn : 120 B 250 mg - 2 B 12 hn : 250 B 500 mg @maksim+m 4 dosis / 24 5amA "e#a$a an : 4 x / hari @ iap 4-2 5am /hari A Se% aan : &a1 500 mg$ 7!r+p 120 / 5 ml 3. Golongan obat : SALISILAT &4./) ASETOSAL 5 AS"IRIN Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = 300 B D00 mg - 3osis max = 4 gram / hari

ANAK: kon raindikasi: 0EEE 7E.309,E

"e#a$a an : 4 x / hari @ iap 4-2 5am /hari A Se% aan : &a1 100 mg$ 500 mg 6. Golongan obat : AINS &4./) IBU"ROFEN Dos s :

DE!ASA

ANTI INFLAMASI - 3osis la%im h/ = 1$2 B 1$> g/hari - 3osis max = 2$4 gram / hari @ er1agi dlm 3 B 4 dosisA ANALGETIK - 3osis la%im h/ = 0$2 B 1$2 g / hari @ er1agi dlm 3 B 4 dosisA

ANAK: 20 B 40 mg/kgBB/hari @dosis er1agiA F JUVENIL ARTHRITIS

& TIDAK DIAN7URKAN Unt'$ ANAK BB 8 9 $g ) "e#a$a an : 3 B 4 x / hari Se% aan : &a1 200 mg$ 400 mg FENO"ROFEN Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = 200 B 200 mg - 3osis max = 3 gram / hari

ANAK: &idak 1oleh

"e#a$a an : , : 2 ; 5 <a0

Se% aan : NALFON Kaps+l 300 mg$ Kap&a1 7s; 200 mg NATRIUM DIKLOFENAK Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = #5 B 150 mg/hari - 3osis max = 150 mg / hari

ANAK

- 1-12 ah+n$ JUVENIL ARTHRITS, p;o / p;rec $ - 1 B 3 mg/kgBB/hari @dalam dosis er1agiA "e#a$a an : 2 B 3 x / hari Se% aan : &a1 25 mg$ 50 mg INDOMETASIN Dos s :

DE!ASA: 50 B 200 mg/hari @dalam dosis er1agiA ANAK : &idak dian5+rkan

"e#a$a an : 2 B 4 x / hari Se% aan : Kaps+l 25 mg ANTIHISTAMIN 9. Golongan obat : ANTI -ISTAMIN &A--1) KLORFENIRAMIN MALEAT & *TM ) Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = 4 mg

- 3osis max = 24 mg/hari

ANAK

- ? 1 hn : idak dian5+rkan - 1 B 2 hn : 1 mg 2 x/hari - 2 B 5 hn : 1 mg iap 4 B 2 5am$ 3osis max = 2 mg/hari - 2 B 12 hn : 2 mg iap 4 B 2 5am$ 3osis max = 12 mg/hari "e#a$a an : 4 x / hari @ real if$ ergan +ng ke1+ +hanA Se% aan : &a1 4 mg DIFEN-IDRAMIN KLORIDA Dos s :

DE!ASA: 25 B 50 mg ANAK: 5 mg/kgBB/hari

"e#a$a an : 3 x / hari Se% aan : -n5 10 mg/ml$ 7!r+p 12$5 mg/5 ml DEKSKLORFENIRAMIN MALEAT Dos s :

DE!ASA: 2 mg ANAK

- 2 B 2 hn : 0$5 mg - 2 B 12 hn : 1 mg "e#a$a an : 3 B 4 x / hari Se% aan : "OLARAMINE &a1 2 mg$ 7!r+p 2 mg/5 ml =. Golongan obat : ANTI -ISTAMIN &A--1) NON SEDATIF

LORATADIN Dos s :

DE!ASA: 10 mg / hari ANAK

- 2-12 hn @di1aCah 30 kgA : 5 mg/hari - *e1ih dari 30 kg : 10 mg/hari "e#a$a an : 1 x / hari Se% aan : &a1 10 mg$ *LARITIN &a1 10 mg$ 7!r+p 5 mg/5 ml ASTEMI>OL Dos s :

DE!ASA: 10 mg/hari ANAK: 2 B 12 hn : 5 mg/hari

"e#a$a an : 1 x / hari Se% aan : "ROALERT 7!r+p 5 mg/5 ml$ &a1 10 mg TERFENADIN Dos s :

DE!ASA: 20 B 120 mg / hari ANAK

- 3 B 2 hn : 15 mg 2x / hari - 2 B 12 hn : 30 mg 2x / hari "e#a$a an : 1 B 2 x / hari Se% aan : NADANE &a1 20 mg$ &a1 :or e 120 mg$ 7+spensi 30 mg / 5 ml

?. Golongan obat : ANTI -ISTAMIN &A--2) SIMETIDIN Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = 400 B >00 mg @2xA - 3osis max = 2$4 g / hari

ANAK: G 1 hn : 25 B 30 mg/kgBB/hari

"e#a$a an : 2 x / hari Se% aan : &a1 200 mg RANITIDIN Dos s :


DE!ASA: 150 B 300 mg @2xA ANAK: 2 B 4 mg/kgBB/hari @2xA$ ,ax 300 mg/hari

"e#a$a an : 2 x / hari Se% aan : &a1 150 mg$ >ANTADIN &a1 300 mg FAMOTIDIN Dos s :

DE!ASA: 20 B 40 mg ANAK: &idak 3ian5+rkan

"e#a$a an : 1 x / hari @se1el+m id+r malam) Se% aan : &a1 20mg; 40 mg ANTIBIOTIKA 1@. Golongan obat : MAKROLID

ERITROMISIN Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = 250 B 500 mg @ iap 2 5amA A&A6 - 500 B 1000 mg @ iap 12 5amA - 3osis max = 4 g/ hari

ANAK

- 3osisi la%im h/ = ? 2 hn : 125 mg @ iap 2 5amA - 2-> hn : 250 mg @ iap 2 5amA - G > &hn : sama dgn 3osis 3eCasa "e#a$a an : 2 : 2 ; 5 <a0 Se% aan : Kaps+l 250 mg; 500 mg$ 7!r+p 200 mg / 5 ml KLARITROMISIN Dos s :

DE!ASA

- 250 mg B iap 12 5am @ selama # hari A - 500 mg B iap 12 5am @ selama 14 hari A F -nf BE0A&

ANAK

- BB ? > kg : #$5 mg B 2x/hari - > B 11 kg @1-2 hnA : 22$5 mg B 2x/hari - 12 B 1D kg @3 B 2 hnA : 125 mg B 2x/hari - 20 B 2D kg @# B D hnA : 1>#$5 mg B 2x/hari - 30 B 40 kg @10 B 12 hnA : 250 mg B 2x/hari

"e#a$a an : 2 x / hari Se% aan : ABBOTI* Kap&a1 250 mg$ 500 mg$ 3r! 7!r+p 125 mg/ 5 ml A>ITROMISIN Dos s :

DE!ASA: 500 mg B 1 x / hari$ @selama 3 hariA ANAK

- G 2 1+lan : 10 mg/kgBB$ 1x / hari @ +/ 3 hari A - BB 22 B 35 kg : 300 mg$ 1x / hari @ +/ 3 hari A - BB 32 B 45 kg : 400 mg$ 1x / hari @ +/ 3 hari A "e#a$a an : 1; 5 <a0 Se% aan : >IT-ROMA+ Kap&a1 250 mg$ 500 mg$ -n5 2#2 mg/8ial$ 3r! 7!r+p 200 mg/15 ml$ D00 mg/22$5 ml 11. Golongan obat : KUINOLON SI"ROFLOKSASIN Dos s :

DE!ASA

- IS"A : 250 B #50 mg - ISK : 250 B 500 mg - @+n +k kas+s ak+ : 250 mg B 2x/hari$ slm 3 hariA

ANAK: &-3AK 3-A.H60KA.

"e#a$a an : 2x / hari Se% aan : &a1 250 mg$ 500 mg

ASAM NALIDIKSAT Dos s :

DE!ASA

- 1 g B iap 2 5am @selama # hariA - -nfeksi kronis : 500 mg B iap 2 5am

ANAK

- G 3 1+lan$ 50 mg/kgBB/hari - 5angka pan5ang : 30 mg/kgBB/hari "e#a$a an : 2 x/ hari Se% aan : &a1 7e; 500 mg 12. Golongan obat : TETRASIKLIN TETRASIKLIN Dos s :

DE!ASA: 250 B 500 mg B iap 2 5am ANAK: &idak 3ian5+rkan I

"e#a$a an : 2 x / hari Se% aan : Kaps+l 250 mg$ 500 mg DOKSISIKLIN Dos s :

DE!ASA

- 100-200 mg - Acne : 50 mg/hari selama 2-12 mingg+

ANAK: &idak 3ian5+rkan I

"e#a$a an : 1 x / hari Se% aan : Kaps+l 100 mg OKSITETRASIKLIN Dos s :


DE!ASA: 23@ : 3@@ #g t a4 6 Aa# ANAK: &idak 3ian5+rkan I

"e#a$a an : 2x / hari Se% aan : -n5 50 mg/8ial$ 7alep ,a a 14$ 7alep 34 J +1e 5 gr 1,. Golongan obat : "ENISILIN &a./) AM"ISILIN Dos s :

DE!ASA

- 250 B 1000 mg B iap 2 5am - ISK : 500 mg B iap > 5am

ANAK: 7e engah 3osis 3eCasa

"e#a$a an : 3-4 x / hari Se% aan : Kap&a1 250 mg$ 500 mg$ 3r! 7!r+p 125 mg/5 ml$ 250 mg/ 5 ml$ 7er1+k -n5; 500 mg/8ial$ 1000 mg/ 8ial AMOKSISILIN Dos s :

DE!ASA: 250 B 500 mg B iap > 5am ANAK: ? 10 ah+n : 125 B 250 mg B iap > 5am

"e#a$a an : 3 x / hari Se% aan : Kaps+l 250 mg$ Kap&a1 500 mg$ 3r! 7!r+p 125 mg/5 ml$ 250 mg/ 5 ml FENOKSIMETIL "ENISILIN & "en/-.) Dos s :

DE!ASA: 500 B #50 mg B iap 2 5am ANAK

- ? 1 hn : 22$5 mg - 1 B 5 hn : 125 mg - 2 B 12 hn : 250 mg "e#a$a an : 4 x / hari @ iap 2 5amA Se% aan : &a1 250 mg; 500 mg 12. Golongan obat : SULFONAMID-TRIMETO"RIM KOTRIMOKSA>OL Dos s :

DE!ASA

- 3osis la%im h/ = D20 mg B iap 12 5am - 3osis ,ax = 1$44 g B iap 12 5am

ANAK

- 3i1aCah 2 ah+n K i1+ hamil &-3AK dian5+rkan - 2 B 12 ah+n 4>0 mg - 2 1+lan B 5 hn : 240 mg - 2 mingg+ B 5 1+lan : 120 mg

"e#a$a an : 2x / hari @ iap 12 5amA Se% aan : 7+spensi 240 mg/5ml fl = 20 ml$ &a1 4>0 mg$ 120 mg 13. Golongan obat : KLORAMFENIKOL KLORAMFENIKOL Dos s :

DE!ASA

- 500 mg - 50 mg/kgBB/hari

ANAK: 50 B 100 mg/kgBB/ hari

"e#a$a an : 4 x / hari Se% aan : Kaps+l 250 mg$ 7+spensi 125 mg/5 ml @20 mlA TIAMFENIKOL Dos s :

DE!ASA: 1 g/kgBB/hari B 1agi 4 dosis ANAK: 25 mg/kgBB/ hari B 1agi 4 dosis

"e#a$a an : 4 x / hari Se% aan : Kaps+l 250 mg$ 500 mg AMUBISID 16. Golongan obat : METRONIDA>OL METRONIDA>OL Dos s :

DE!ASA: >00 mg B iap > 5am B selama 5 hari

ANAK

- 1 B 3 hn : 200 mg B iap > 5am - 3 B # hn : 200 mg B iap 2 5am - # B 10 hn : 200 B 400 iap > 5am "e#a$a an : 3 B 4 x / hari Se% aan : &a1 250 mg$ 500 mg TINIDA>OL Dos s :

DE!ASA: 2 g/ hari B selama 2-3 hari ANAK: 50-20 mg/kgBB/hari B selama 3 hari

"e#a$a an : BBB Se% aan : FLATIN1 &a1 500 mg