Anda di halaman 1dari 126

™ÏÌ ı ø„

™Ì ø‰ ÍÓÏÔ¸˛Ú ‡¯Ë„Î‡Ì ı˝‚νÎËÈÌ ˝ı ·˝ÎÚ„˝ı ̸ χ¯ ˝Ì„ËÈÌ øÁ˝„‰˝Î ·ÓÎÊ˝˝. ”˜Ë ̸ ÍÓÏÔ¸˛Ú ËÈ„ ‡¯Ë„·Ò̇‡ ‡ÊÎ˚Ì ˆ‡„ ·‡„‡Ò‡Ê, ˝‰ËÈÌ Á‡Ò„ËÈÌ ı˝ÏÌ˝ÎÚ „‡ ‡‡‰ ÁÓ„ÒÓı„øÈ ˜ Î Ú˝È, ̉ Úø‚¯ËÌ˚ ‰ËÁ‡ÈÌÚ‡È ·øÚ˝˝Î ıËÈÊ ˜‡‰‰‡„Ú ·‡È„‡‡ ˛Ï. »ÈÏ˝˝Ò Ë ˝˝‰øȉ ‰ËÁ‡ÈÌ ·ÓÎÓı ıøÌËÈ ıÛ‚¸‰ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Ì˝Ì ˜Ûı‡Î ‡ÊÎ˚Ì ·‡„‡Ê ·ÓÎÓÓ‰ ·‡È̇.

›Ì˝ıøø ì

ÓÏÔ¸˛Ú ËÈÌ „ ‡ÙËÍ ‰ËÁ‡ÈÌ ™ ÒÛ ‡ı ·Ë˜Ë„î ÌÓÏ˚„

ÒÛ‰‡ÎÒ̇‡ ÍÓÏÔ¸˛Ú ‡¯Ë„Î‡Ì ‰ËÁ‡ÈÌ ıËÈı˝‰ ı˝ ˝„ ·ÓÎÓı øÌ‰Ò˝Ì 3 Ô Ó„ ‡ÏÏ ı‡Ì„‡ÏÊ (Photoshop, Corel Draw, Pagemaker) ·ÓÎÓÌ ÒøøÎËÈÌ ø‰ χ¯ Ëı˝˝ ı˝ ˝„턉˝Ê ·‡È„‡‡ Web Design-Ì˚ ÚÛı‡È Á˝ ˝„ ÓÎÓÌ ÁøÈÎËÈ„ ÒÛ ˜ ·ÓÎÓı ˛Ï. ”„ ÌÓÏÓ̉ ‡¯Ë„·„‰‡ı ‰ø Ò, ÁÛ ‡„,ÚÂÍÒÚ Á˝ „ËÈ„ CD-ROM-‰ ÒÛÛ΄‡Ì ·˝Î‰Ò˝Ì ·ÓÎÌÓ. ›Ì˝ χÚ ˇÎÛÛ‰˚„ ‡¯Ë„·Ì, ·øν„ ·ø ËÈÌ ‡ÊÎ˚„ ˝ıÌ˝˝Ò ‡‚‡ıÛÛ·‡‰ ¯‡Ú ¯‡Ú‡‡ „øȈ˝Ú„˝ÒÌ˝˝ Ô Ó„ ‡ÏÏ ı‡Ì„‡ÏÊËÈÌ ø̉˝Ò ·ÓÎÓÌ Ô ‡ÍÚËÍ ‡ÊÎ˚Ì ‰‡ ‡‡Î‡Î, øÈÎ ˇ‚ˆ‡‰ ÒÛ ‡Îˆ‡ı ·ÓÎÌÓ.

›Ì˝ıøø ÌÓÏ˚„ Û̯ËÊ Òۉ·ı‡‰ ı‡Ï„ËÈÌ ˜Ûı‡Î ̸ χÛÁ‡‡ ·‡ ËÌ,

ÍÓÏÔ¸˛Ú ËÈÌı‡‡ „‡ ˚Ì ÚÓ‚˜ÎÛÛ ˚„ ‰‡ Ê øÁ˝Ì, ‡Î‰‡‡ „‡ „‡Ò‡Ì ˜ ·øıËÈ Î ÁøÈÎËÈ„

ËÈÌ „‡ ‡‡ ÚÛ ¯ËÊ øÁ˝Ì „øȈ˝Ú„˝ı ˇ‚‰‡Î ˛Ï.

ıøÌËÈ ıËÈÒ˝Ì ÁøÈÎËÈ„ ı‡ Ò‡Ì Ú ‰ËÈıÌ ·ÓΠڇ̉ Ó̈„ÓÈ ‡ıˈ „‡ ‡ı„øÈ. £ø„‰ËÈ„ ËÈÌ „‡ ‡‡ ıËÈÊ øÁ˝ı ̸ ˜Ûı‡Î ˛Ï.

”„ ÌÓÏ˚„ Òۉ·ı‰‡‡ Áø„˝˝ Î

›Ì˝ıøø ÌÓÏ˚Ì ‡„ÛÛ΄˚„ ·ø„‰ËÈ„ Ò‡ÈÚ‡ ÓÈ΄ÓÌ, Ô Ó„ ‡ÏÏ ı‡Ì„‡ÏÊËÈÌ ø̉ÒËÈ„ ÒÛ Ò̇‡ , Ò‰ËÈÌı ‰ËÁ‡ÈÌ ÁÓıËÓı ˜‡‰‚‡ ‡‡ Ò‡ÈÊ ÛÛÎÊ ˜‡‰‡ı ·ÓÎÌÓ. ƒËÁ‡È̉ ˝Ì˝ Á ‚ ˛Ï‡‡ „˝Ò˝Ì ı‡ ËÛÎÚ ·‡Èı„øÈ. £Ë ‰ËÁ‡ÈÌ „˝‰˝„ ˛Ï‡Ì‰ ËÈÌ ·Ë½˝ ÒÛ ‡Îˆ‡ı ÒÚÓÈ „˝Ê ·Ó‰ÓÊ ·‡È̇. ÕÓÏ , Ò˝Ú„øøÎ, Ï Ì „Û‰‡ÏÊ Ú‡Î·‡ÈÌ ÂÍÎ‡Ï Ò‡Ï·‡ Ú ˝Ì˝ χ¯ Ò‡ÈÌ ·ÓÎÊ˝˝ „˝Ê ·Ó‰ÒÓÌ ‰ËÁ‡ÈÌ Ú‡‡ ‡Î‰‚‡Î, ˜Ûı‡Ï øøÌËÈ ˛Û ̸ Ò‡ÈÌ ·ÓÎÒÓÌ ·‡È̇ ‚˝ „˝‰„ËÈ„ Ò‡ÈÌ ·Ó‰ÓÊ øÁ˝˝ ˝È. “˝„˝˝‰ ˝ıν˝‰ Û„ ‰ËÁ‡ÈÌ˚„ ‰ÛÛ Ë‡„‡‡‰ ıËÈÊ øÁ˝˝ ˝È. —‡ÈÌ ·ÓÎÒÓÌ ‰ËÁ‡ÈÌ˚„ ‰ÛÛ Ë‡ı ̸ χ¯ ˜Ûı‡Î ·‡È‰‡„. “øøÌËÈ ‰‡ ‡‡ Û„ ‰ËÁ‡È̉ ËÈÌı ҇̇‡„ ·‡„‡ Á˝ ˝„ Ì˝ÏÊ „ÒÌ ÛÎ‡Ï Ò‡ÈÌ ‰ËÁ‡ÈÌ˚„ ıËÈÊ ˜‡‰‡ı ·ÓÎÌÓ.

›Ì˝ıøø ì

ÓÏÔ¸˛Ú ËÈÌ „ ‡ÙËÍ ‰ËÁ‡ÈÌ ™ ÒÛ ‡ı ·Ë˜Ë„î ÌÓÏ˚„

‡¯Ë„·Ì, ÍÓÏÔ¸˛Ú ËÈÌ „ ‡ÙËÍ ‰ËÁ‡ÈÌ˚ ø̉ÒËÈ„ ÒÛ Ò‡Ì Ú‡ ·øı˝Ì Ë ˝˝‰øȉ ÏÓÌ„ÓÎ˚Ì ‰ËÁ‡ÈÌ˚ ¯ËÌ˝ ˝ ËÌ„ Ú˝ „øøÎÊ ˇ‚‡ı „‡ ‡Ï„‡È Ò‡ÈÌ ‰ËÁ‡ÈÌ˚„ ·øÚ˝˝Ì, ‡ÏÊËÎÚ øÁøøνıËÈ„ ıøÒ˝Ì Â Â.

1

’‡ˇ¯Ë

«ÓıËÓ„˜

ËÏËıËÍÓ

˜Ë„

Mouse (ıÛ΄‡Ì‡) -ÌËÈ ‡ÊË焇‡„ Ì˝ νı

’˘˝˝Î- 01

Adobe Photoshop „˝Ê ˇÏ‡ Ô Ó„ ‡ÏÏ ‚˝?

Photoshop „˝Ê ˇÏ‡ Ô Ó„ ‡ÏÏ ‚˝? ’˘˝˝Î- 04 ÌıËÈ ı˝ ˝„Îøø ·ÓÎÓı
Photoshop „˝Ê ˇÏ‡ Ô Ó„ ‡ÏÏ ‚˝? ’˘˝˝Î- 04 ÌıËÈ ı˝ ˝„Îøø ·ÓÎÓı

’˘˝˝Î- 04

ˇÏ‡ Ô Ó„ ‡ÏÏ ‚˝? ’˘˝˝Î- 04 ÌıËÈ ı˝ ˝„Îøø ·ÓÎÓı ËÌÚÂ
ˇÏ‡ Ô Ó„ ‡ÏÏ ‚˝? ’˘˝˝Î- 04 ÌıËÈ ı˝ ˝„Îøø ·ÓÎÓı ËÌÚÂ

ÌıËÈ ı˝ ˝„Îøø ·ÓÎÓı ËÌÚÂ ÙÂÈÒ-ËÈÌ

‡¯Ë„·ÎÚ

·ÓÎÓı ËÌÚ ÙÂÈÒ-ËÈÌ ‡¯Ë„·ÎÚ ’˘˝˝Î- 07 £‡„Ò‡‡ ÁÛ ‡ı

’˘˝˝Î- 07

£‡„Ò‡‡ ÁÛ ‡ı

’˘˝˝Î- 07 £‡„Ò‡‡ ÁÛ ‡ı ’˘˝˝Î- 10 Layer ÚøøÌËÈ ÚÛı‡È

’˘˝˝Î- 10

Layer ÚøøÌËÈ ÚÛı‡È

‡ı ’˘˝˝Î- 10 Layer ÚøøÌËÈ ÚÛı‡È ’˘˝˝Î- 13 £ø‰˝„ øøÎÒ˝Ì ı˝Ò˝„Ú

’˘˝˝Î- 13

£ø‰˝„ øøÎÒ˝Ì ı˝Ò˝„Ú ÁÛ „ËÈ„ ·‡È ÎÛÛ·ı

ı˝Ò˝„Ú ÁÛ „ËÈ„ ·‡È ÎÛÛ·ı ’˘˝˝Î- 02 Adobe Photoshop Ô Ó„

’˘˝˝Î- 02

Adobe Photoshop Ô Ó„ ‡ÏÏ˚„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı

Photoshop Ô Ó„ ‡ÏÏ˚„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı ’˘˝˝Î- 05 «Û „ËÈ„ ı‡ ‡ı

’˘˝˝Î- 05

«Û „ËÈ„ ı‡ ‡ı

’˘˝˝Î- 05 «Û „ËÈ„ ı‡ ‡ı ’˘˝˝Î- 08 “˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø

’˘˝˝Î- 08

“˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø

’˘˝˝Î- 08 “˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø ’˘˝˝Î- 11 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı
’˘˝˝Î- 08 “˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø ’˘˝˝Î- 11 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı

’˘˝˝Î- 11

Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı

’˘˝˝Î- 11 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı ’˘˝˝Î- 14 Layer Mask 2 ’˘˝˝Î- 03

’˘˝˝Î- 14

Layer Mask

‡ÊËÎÎÛÛ·ı ’˘˝˝Î- 14 Layer Mask 2 ’˘˝˝Î- 03 ‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝ı ’˘˝˝Î-

2

’˘˝˝Î- 03

‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝ı

14 Layer Mask 2 ’˘˝˝Î- 03 ‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝ı ’˘˝˝Î- 06 «Û „ËÈÌ Ì„ ˜Î ı

’˘˝˝Î- 06

«Û „ËÈÌ Ì„ ˜Î ı

’˘˝˝Î- 06 «Û „ËÈÌ Ì„ ˜Î ı ’˘˝˝Î- 09 “˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø

’˘˝˝Î- 09

“˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø 2

09 “˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø 2 ’˘˝˝Î- 12 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı 2

’˘˝˝Î- 12

Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı 2

2 ’˘˝˝Î- 12 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı 2 ’˘˝˝Î- 15 Pen ı˝ ˝„Îøø , Path

’˘˝˝Î- 15

Pen ı˝ ˝„Îøø , Path ҇Ϸ‡

2 ’˘˝˝Î- 12 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı 2 ’˘˝˝Î- 15 Pen ı˝ ˝„Îøø , Path ҇Ϸ‡

’˘˝˝Î- 16

flÌÁ ·ø ËÈÌ ÁÛ „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı, Quick Mask

ËÈÌ ÁÛ „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı, Quick Mask ’˘˝˝Î- 19 Layer-ËÈÌ ˝ÙÙÂÍÚøø‰ 2

’˘˝˝Î- 19

Layer-ËÈÌ ˝ÙÙÂÍÚøø‰ 2

Mask ’˘˝˝Î- 19 Layer-ËÈÌ ˝ÙÙÂÍÚøø‰ 2 ’˘˝˝Î- 22 ™Ì„ ÌËÈ „Ó ËÏ

’˘˝˝Î- 22

™Ì„ ÌËÈ „Ó ËÏ (Grayscale, RGB, CMYK)

22 ™Ì„ ÌËÈ „Ó ËÏ (Grayscale, RGB, CMYK) ’˘˝˝Î- 25 ÕÓÏ˚Ì ı‡‚Ú‡Ò ’˘˝˝Î-

’˘˝˝Î- 25

ÕÓÏ˚Ì ı‡‚Ú‡Ò

RGB, CMYK) ’˘˝˝Î- 25 ÕÓÏ˚Ì ı‡‚Ú‡Ò ’˘˝˝Î- 28 ‘ÓÚÓ„ ı‡‚Ò‡

’˘˝˝Î- 28

‘ÓÚÓ„ ı‡‚Ò‡ „‡Ò‡Ì ÁÛ ‡„ ¯Ë„ ·Ó΄Óı

„‡Ò‡Ì ÁÛ ‡„ ¯Ë„ ·Ó΄Óı ’˘˝˝Î- 17 ™Ì„ËÈ„ „˝ ˝ÎÚ˝È,

’˘˝˝Î- 17

™Ì„ËÈ„ „˝ ˝ÎÚ˝È, ÚÓ‰ ·Ó΄Óı ı˝ ˝„Ò˝Î

˝ÎÚ˝È, ÚÓ‰ ·Ó΄Óı ı˝ ˝„Ò˝Î ’˘˝˝Î- 20 ‘ÓÚÓ ÁÛ „ËÈ„ Á‡Ò‡ı

’˘˝˝Î- 20

‘ÓÚÓ ÁÛ „ËÈ„ Á‡Ò‡ı

’˘˝˝Î- 20 ‘ÓÚÓ ÁÛ „ËÈ„ Á‡Ò‡ı ’˘˝˝Î- 23 ‡ÙËÍ Ù‡ÈÎ˚Ì ÙÓ

’˘˝˝Î- 23

‡ÙËÍ Ù‡ÈÎ˚Ì ÙÓ Ï‡ÚÛÛ‰

23 ‡ÙËÍ Ù‡ÈÎ˚Ì ÙÓ Ï‡ÚÛÛ‰ ’˘˝˝Î- 26 Filter-ËÈÌ ÚÛı‡È ’˘˝˝Î-

’˘˝˝Î- 26

Filter-ËÈÌ ÚÛı‡È

χÚÛÛ‰ ’˘˝˝Î- 26 Filter-ËÈÌ ÚÛı‡È ’˘˝˝Î- 29 ‘ÓÚÓ„ Û ‡Ì ÁÛ ‡„

’˘˝˝Î- 29

‘ÓÚÓ„ Û ‡Ì ÁÛ ‡„ ¯Ë„ ·Ó΄Óı

Û ‡Ì ÁÛ ‡„ ¯Ë„ ·Ó΄Óı 3 ’˘˝˝Î- 18 Layer-ËÈÌ ˝ÙÙÂÍÚøø‰

3

’˘˝˝Î- 18

Layer-ËÈÌ ˝ÙÙÂÍÚøø‰

3 ’˘˝˝Î- 18 Layer-ËÈÌ ˝ÙÙÂÍÚøø‰ ’˘˝˝Î- 21 “ÂÍÒÚËÈ„ ÌËÈÎøøνı
3 ’˘˝˝Î- 18 Layer-ËÈÌ ˝ÙÙÂÍÚøø‰ ’˘˝˝Î- 21 “ÂÍÒÚËÈ„ ÌËÈÎøøνı

’˘˝˝Î- 21

“ÂÍÒÚËÈ„ ÌËÈÎøøνı

’˘˝˝Î- 21 “ÂÍÒÚËÈ„ ÌËÈÎøøνı ’˘˝˝Î- 24 Resolution (̇ ËÈ‚˜Î‡Î Á˝
’˘˝˝Î- 21 “ÂÍÒÚËÈ„ ÌËÈÎøøνı ’˘˝˝Î- 24 Resolution (̇ ËÈ‚˜Î‡Î Á˝

’˘˝˝Î- 24

Resolution (̇ ËÈ‚˜Î‡Î Á˝ ˝„, Ìˇ„Ú ‡Î)

’˘˝˝Î- 24 Resolution (̇ ËÈ‚˜Î‡Î Á˝ ˝„, Ìˇ„Ú ‡Î) ’˘˝˝Î- 27 Logo design

’˘˝˝Î- 27

Logo design

’˘˝˝Î- 24 Resolution (̇ ËÈ‚˜Î‡Î Á˝ ˝„, Ìˇ„Ú ‡Î) ’˘˝˝Î- 27 Logo design
’˘˝˝Î- 24 Resolution (̇ ËÈ‚˜Î‡Î Á˝ ˝„, Ìˇ„Ú ‡Î) ’˘˝˝Î- 27 Logo design

Mouse (ıÛ΄‡Ì‡) -ÌËÈ ‡ÊË焇‡„ Ì˝ νı

Ì˝„ Û‰‡‡ ‰‡ ‡ı ıÓ Û‰‡‡ ‰‡ ‡ı Click Double Click ·‡ ÛÛÌ ÚÓ‚˜ÎÛÛ
Ì˝„ Û‰‡‡ ‰‡ ‡ı
ıÓ Û‰‡‡ ‰‡ ‡ı
Click
Double
Click
·‡ ÛÛÌ ÚÓ‚˜ÎÛÛ ‰‡ ‡ı
·‡ ÛÛÌ Click
ÁøøÌ ÚÓ‚˜ÎÛÛ ËÈ„ ‰‡ ‡‡‰ Á ı
Drag
ÁøøÌ ÚÓ‚˜ÎÛÛ Û‰‡‡Ì ‰‡ ‡ı
Press
ÁøøÌ ÚÓ‚˜ÎÛÛ Û‰‡‡Ì ‰‡ ‡ı Press ›Ì˝ ÌÓÏÓ̉ Mouse (ıÛ΄‡Ì‡) -ÌËÈ
ÁøøÌ ÚÓ‚˜ÎÛÛ Û‰‡‡Ì ‰‡ ‡ı Press ›Ì˝ ÌÓÏÓ̉ Mouse (ıÛ΄‡Ì‡) -ÌËÈ

›Ì˝ ÌÓÏÓ̉ Mouse (ıÛ΄‡Ì‡) -ÌËÈ ‡ÊË焇‡„

4

ËÌ„˝Ê Ì˝ Î˝Ê ·ÓÎÌÓ.

’˘˝˝Î- 01

’˘˝˝Î- 01 Adobe Photoshop „˝Ê ˇÏ‡ Ô Ó„ ‡ÏÏ ‚˝? Adobe Photoshop Ô Ó„ ‡ÏÏ
’˘˝˝Î- 01 Adobe Photoshop „˝Ê ˇÏ‡ Ô Ó„ ‡ÏÏ ‚˝? Adobe Photoshop Ô Ó„ ‡ÏÏ

Adobe Photoshop „˝Ê ˇÏ‡ Ô Ó„ ‡ÏÏ ‚˝?

Adobe Photoshop Ô Ó„ ‡ÏÏ Ì¸ ÁÛ „ËÈÌ Ù‡ÈÎÚ‡È ‡ÊË片„ Ô Ó„ ‡ÏÏ. ›Ì˝ Ô Ó„ ‡ÏÏ Ì¸ ı˝‚νÎËÈÌ ·øı Ú ÎËÈÌ ˝ıËÈ„ ·˝ÎÚ„˝ı ·ÓÎÓÏÊ„øÈ ·‡È‰‡„. Adobe Photoshop -˚Ì Ò‡ÈÌ Ú‡Î Ì¸ ÙÓÚÓ ÁÛ „ËÈ„ ·Ó‰ËÚÓÈ ı‡ ‡„‰ÛÛΉ‡„ ·‡È̇. “øøÌËÈ

·ÓÎÓÏÊÛÛ‰: ÁÛ ‡„ ÁÛ ‡ı, ·øı Ú ÎËÈÌ ÁÛ „ËÈ„ „‡‰Ì‡‡Ò Ó ÛÛ·ı, ÁÛ ‡„ ˝‚ÎøøνÌ

„˝ı Ï˝Ú. Adobe ÙË Ï˝˝Ò „‡ Ò‡Ì ÓÎÓÌ

ÁÓıËÓÏÊÎÓı, ÁÛ ‡„ Á‡Ò‡ı, ÁÛ ‡„Ú Effect ı

Ú ÎËÈÌ Ô Ó„ ‡ÏÏÛÛ‰‡‡Ò Adobe Photoshop ̸ ı‡Ï„ËÈÌ ¯ËΉ˝„ ‡ÒÚ ËÈÌ „ ‡ÙËÍËÈÌ Ô Ó„ ‡Ïω ÚÓÓˆÓ„‰‰Ó„ ·‡È̇.

Ó„ ‡Ïω ÚÓÓˆÓ„‰‰Ó„ ·‡È̇. «Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎ ı «Û

«Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎ ı

ÚÓÓˆÓ„‰‰Ó„ ·‡È̇. «Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎ ı «Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı 5
ÚÓÓˆÓ„‰‰Ó„ ·‡È̇. «Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎ ı «Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı 5
ÚÓÓˆÓ„‰‰Ó„ ·‡È̇. «Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎ ı «Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı 5

«Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı

ÚÓÓˆÓ„‰‰Ó„ ·‡È̇. «Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎ ı «Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı 5
ÚÓÓˆÓ„‰‰Ó„ ·‡È̇. «Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎ ı «Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı 5
ÚÓÓˆÓ„‰‰Ó„ ·‡È̇. «Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎ ı «Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı 5
ÚÓÓˆÓ„‰‰Ó„ ·‡È̇. «Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎ ı «Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı 5
ÚÓÓˆÓ„‰‰Ó„ ·‡È̇. «Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎ ı «Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı 5

5

’˘˝˝Î- 02

Adobe Photoshop Ô Ó„ ‡ÏÏ˚„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı

1. Adobe Photoshop Ô Ó„ ‡ÏÏ˚„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı

1) [Start] ÚÓ‚˜ËÈ„ Click. 2) [Programs] Ó ÓÓ‰ 3) [Adobe] Ó ÓÓ‰ 4) [Photoshop 5.5] Ó ÓÓ‰ 5) [Adobe Photoshop 5.5] Click.

5.5] Ó ÓÓ‰ 5) [Adobe Photoshop 5.5] Click. 2. Start up screen „‡ ˜ Ë Ì˝.

2. Start up screen „‡ ˜ Ë Ì˝.

5.5] Click. 2. Start up screen „‡ ˜ Ë Ì˝. 6 3. Adobe Photoshop Ô Ó„

6

3. Adobe Photoshop Ô Ó„ ‡ÏÏ Ì˝˝„‰Ò˝Ì ·‡È‰‡Î

2. Start up screen „‡ ˜ Ë Ì˝. 6 3. Adobe Photoshop Ô Ó„ ‡ÏÏ Ì˝˝„‰Ò˝Ì

’˘˝˝Î- 03

‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝ı

’˘˝˝Î- 03 ‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝ı 1. ‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝. [File] Ó ÓÓ‰ ,[Open] ÒÓÌ„ÓÌÓ.

1. ‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

[File] Ó ÓÓ‰ ,[Open] ÒÓÌ„ÓÌÓ. (ØøÌ˝˝Ò ıÓȯ ˝Ì˝ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı˚„ File>Open „˝Ê ·Ë˜Ì˝.)

File>Open „˝Ê ·Ë˜Ì˝.) «Û „ËÈÌ Ù‡ÈÎ˚„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.
«Û „ËÈÌ Ù‡ÈÎ˚„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. [kimi-Lesson] ı‡‚Ú‡Ò‰ Ó ÓÓ‰ [Photoshop]
«Û „ËÈÌ Ù‡ÈÎ˚„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.
[kimi-Lesson] ı‡‚Ú‡Ò‰ Ó ÓÓ‰
[Photoshop] ÒÓÌ„ÓÓ‰ Open Click.

2.

Ó ÓÓ‰ [Photoshop] ÒÓÌ„ÓÓ‰ Open Click. 2. 7 [PS-Lesson03-open] ÒÓÌ„ÓÓ‰ Open Click. [CMYK

7

[PS-Lesson03-open] ÒÓÌ„ÓÓ‰ Open Click.

2. 7 [PS-Lesson03-open] ÒÓÌ„ÓÓ‰ Open Click. [CMYK balloons] ÒÓÌ„ÓÓ‰ Open Click. 3. «Û

[CMYK balloons] ÒÓÌ„ÓÓ‰

Open Click.

Open Click. [CMYK balloons] ÒÓÌ„ÓÓ‰ Open Click. 3. «Û „ËÈÌ Ù‡ÈÎ „‡ ˜ Ë Ò˝Ì.

3. «Û „ËÈÌ Ù‡ÈÎ „‡ ˜ Ë Ò˝Ì.

Open Click. [CMYK balloons] ÒÓÌ„ÓÓ‰ Open Click. 3. «Û „ËÈÌ Ù‡ÈÎ „‡ ˜ Ë Ò˝Ì.

’˘˝˝Î- 04

ÌıËÈ ı˝ ˝„Îøø ·ÓÎÓı ËÌÚ ÙÂÈÒ-ËÈÌ ‡¯Ë„·ÎÚ

Menu

bar Tittle bar —‡Ï·‡
bar
Tittle bar
—‡Ï·‡

TOOLS ˆ˝Ò

Menu bar-ÍÓχ̉ÛÛ‰˚Ì øÌ‰Ò˝Ì ·øν„

Tittle bar-ÁÛ „ËÈÌ ˝Ì ,„Ó ËÏ Ú ÎËÈ„ Á‡‡Ì‡

—‡Ï·‡ -‡ÊÎ˚Ì Ò‡Ï·‡

TOOLS ˆ˝Ò-‡ÊÎ˚Ì ·‡„‡Ê

TOOLS -ËÈ„ ÒÓÎËı

-‡ÊÎ˚Ì Ò‡Ï·‡ TOOLS ˆ˝Ò -‡ÊÎ˚Ì ·‡„‡Ê TOOLS -ËÈ„ ÒÓÎËı 1. Press 2. Drag & Drop 8

1. Press

-‡ÊÎ˚Ì Ò‡Ï·‡ TOOLS ˆ˝Ò -‡ÊÎ˚Ì ·‡„‡Ê TOOLS -ËÈ„ ÒÓÎËı 1. Press 2. Drag & Drop 8
-‡ÊÎ˚Ì Ò‡Ï·‡ TOOLS ˆ˝Ò -‡ÊÎ˚Ì ·‡„‡Ê TOOLS -ËÈ„ ÒÓÎËı 1. Press 2. Drag & Drop 8

2. Drag & Drop

8

—‡Ï·‡ ˚„ ÒÓÎËı

1. [Swatches] tab click.

—‡Ï·‡ ˚„ ÒÓÎËı 1. [Swatches] tab click. 2. [Swatches] ҇Ϸ‡ Ú ˜ËÎÌ . 3. -ËÈ„

2. [Swatches] ҇Ϸ‡ Ú ˜ËÎÌ .

tab click. 2. [Swatches] ҇Ϸ‡ Ú ˜ËÎÌ . 3. -ËÈ„ Press —‡Ï·‡ ˚Ì ˆ˝Ò „‡ ˜
tab click. 2. [Swatches] ҇Ϸ‡ Ú ˜ËÎÌ . 3. -ËÈ„ Press —‡Ï·‡ ˚Ì ˆ˝Ò „‡ ˜

3. -ËÈ„ Press —‡Ï·‡ ˚Ì ˆ˝Ò „‡ ˜ Ë Ì˝.

Press —‡Ï·‡ ˚Ì ˆ˝Ò „‡ ˜ Ë Ì˝. —‡Ï·‡ ˚„ ҇΄‡ı 9 —‡Ï·‡

—‡Ï·‡ ˚„ ҇΄‡ı

˜ Ë Ì˝. —‡Ï·‡ ˚„ ҇΄‡ı 9 —‡Ï·‡ ˚„ „‡ „‡Ê Ë ˝ı, ‡
˜ Ë Ì˝. —‡Ï·‡ ˚„ ҇΄‡ı 9 —‡Ï·‡ ˚„ „‡ „‡Ê Ë ˝ı, ‡

9

—‡Ï·‡ ˚„ „‡ „‡Ê Ë ˝ı, ‡ Ë΄‡ı

Hide

҇Ϸ‡ ˚„

Ë΄‡ı

Show

҇Ϸ‡ ˚„ „‡ „‡Ê

Ë ˝ı

Show ҇Ϸ‡ ˚„ „‡ „‡Ê Ë ˝ı —‡Ï·‡ ˚„ ‰˝Î„˝ˆÌ˝˝Ò ‡
Show ҇Ϸ‡ ˚„ „‡ „‡Ê Ë ˝ı —‡Ï·‡ ˚„ ‰˝Î„˝ˆÌ˝˝Ò ‡
Show ҇Ϸ‡ ˚„ „‡ „‡Ê Ë ˝ı —‡Ï·‡ ˚„ ‰˝Î„˝ˆÌ˝˝Ò ‡

—‡Ï·‡ ˚„ ‰˝Î„˝ˆÌ˝˝Ò ‡ Ë΄‡ı ÚÓ‚˜

˚„ ‰˝Î„˝ˆÌ˝˝Ò ‡ Ë΄‡ı ÚÓ‚˜ —‡Ï·‡ ˚„ ıÛ ‡‡Ì„ÛÈ,

—‡Ï·‡ ˚„ ıÛ ‡‡Ì„ÛÈ, „øȈ˝Ú ı˝Î·˝ Ú Ó ÛÛ·ı ÚÓ‚˜

„øȈ˝Ú ı˝Î·˝ Ú Ó ÛÛ·ı ÚÓ‚˜ —‡Ï·‡ ˚„ ‰‡ıˇ‰ „‡ „‡Ê
„øȈ˝Ú ı˝Î·˝ Ú Ó ÛÛ·ı ÚÓ‚˜ —‡Ï·‡ ˚„ ‰‡ıˇ‰ „‡ „‡Ê

—‡Ï·‡ ˚„ ‰‡ıˇ‰ „‡ „‡Ê Ë ˝ı ÚÓ‚˜ ˚„ ‰‡ıˇ‰ „‡ „‡Ê Ë ˝ı ÚÓ‚˜

Ú Ó ÛÛ·ı ÚÓ‚˜ —‡Ï·‡ ˚„ ‰‡ıˇ‰ „‡ „‡Ê Ë ˝ı ÚÓ‚˜

’˘˝˝Î- 05

«Û „ËÈ„ ı‡ ‡ı

’˘˝˝Î- 05 «Û „ËÈ„ ı‡ ‡ı 1. «Û „ËÈ„ ÚÓÏ ÛÛÎÊ ı‡ ‡ı. 1) (Zoom

1. «Û „ËÈ„ ÚÓÏ ÛÛÎÊ ı‡ ‡ı.

1. «Û „ËÈ„ ÚÓÏ ÛÛÎÊ ı‡ ‡ı. 1) (Zoom tool)-˚„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. ‰‡ ‡‡‰ 2)

1) (Zoom tool)-˚„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.

‰‡ ‡‡‰ 2) “ÓÏ ÛÛÎÊ øÁÏ˝˝ ı˝Ò˝„ ‰˝˝ Click.

˝Ò‚˝Î Ctrl+

ı˝Ò˝„ ‰˝˝ Click. ˝Ò‚˝Î Ctrl+ 2.«Û „ËÈ„ ı ‰ ΄ Ê ı‡
ı˝Ò˝„ ‰˝˝ Click. ˝Ò‚˝Î Ctrl+ 2.«Û „ËÈ„ ı ‰ ΄ Ê ı‡
ı˝Ò˝„ ‰˝˝ Click. ˝Ò‚˝Î Ctrl+ 2.«Û „ËÈ„ ı ‰ ΄ Ê ı‡

2.«Û „ËÈ„ ı ΄ Ê ı‡ ‡ı.

1)

(Hand tool)-˚„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.„ËÈ„ ı ‰ ΄ Ê ı‡ ‡ı. 1) 2) «Û „ËÈÌ ‰˝˝ Drag. key ‰‡ Ò‡Ì

Ê ı‡ ‡ı. 1) (Hand tool)-˚„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. 2) «Û „ËÈÌ ‰˝˝ Drag. key ‰‡ Ò‡Ì

2) «Û „ËÈÌ ‰˝˝ Drag.

ÒÓÌ„ÓÌÓ. 2) «Û „ËÈÌ ‰˝˝ Drag. key ‰‡ Ò‡Ì ·ÓÎ ı˝Á˝˝ ˜ ¯ÛÛ‰ -‰
ÒÓÌ„ÓÌÓ. 2) «Û „ËÈÌ ‰˝˝ Drag. key ‰‡ Ò‡Ì ·ÓÎ ı˝Á˝˝ ˜ ¯ÛÛ‰ -‰

key ‰‡ Ò‡Ì ·ÓÎ ı˝Á˝˝ ˜ ¯ÛÛ‰

-‰ ·ÓÎÌÓ.

10

3. «Û „ËÈ„ ÊËÊË„ øøÎÊ ı‡ ‡ı.

(Zoom tool)-˚„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Alt ‰‡ ‡‡‰ Alt ‰‡ ‡‡‰

˝Ò‚˝Î Ctrl+Alt+

Alt ‰‡ ‡‡‰ ˝Ò‚˝Î Ctrl+Alt+ ‰‡ ‡‡‰ ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click. 4.

‰‡ ‡‡‰

ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click.

‰‡ ‡‡‰ ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click. 4. «Û „ËÈ„ ·øı˝Î‰ ̸ ı‡ ‡ı.
‰‡ ‡‡‰ ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click. 4. «Û „ËÈ„ ·øı˝Î‰ ̸ ı‡ ‡ı.

4. «Û „ËÈ„ ·øı˝Î‰ ̸ ı‡ ‡ı.

„‡ ˚Ì ‰˝˝ Double Click ıËÈÌ˝. ˚Ì ‰˝˝ Double Click ıËÈÌ˝.

̸ ı‡ ‡ı. „‡ ˚Ì ‰˝˝ Double Click ıËÈÌ˝. 11 5.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‡Ì‡. File>Close

11

5.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‡Ì‡.

File>Close

’˘˝˝Î- 06

«Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎ ı

1.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

Ì„ ˜ËÎ ı 1.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝. File>Open kimi-Lessons/ Photoshop/ PS-Lesson06-color/

File>Open

kimi-Lessons/ Photoshop/ PS-Lesson06-color/ CMYK balloons.tif

Photoshop/ PS-Lesson06-color/ CMYK balloons.tif 2.«Û „˚Ì Ì„ ˜ËÎÌ .

2.«Û „˚Ì Ì„ ˜ËÎÌ .

Image>Adjust>Hue/Saturation

Ì„ ˜ËÎÌ

Ì„ ÌËÈ Ì„ Î

Ì„ ÌËÈ ÚÓ‰¯ËÎ

ÌËÈ Ì„ Î „ Ì„ ÌËÈ ÚÓ‰¯ËÎ 3.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝ „ ‰

3.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝ ‰ ı‡‰„‡Î‡ı.

File>Save As

Ì˝ „ ‰ ı‡‰„‡Î‡ı. File>Save As Ú˝„˝˝‰, File>Close 4.’‡Ï„ËÈÌ
Ì˝ „ ‰ ı‡‰„‡Î‡ı. File>Save As Ú˝„˝˝‰, File>Close 4.’‡Ï„ËÈÌ

Ú˝„˝˝‰, File>Close

4.’‡Ï„ËÈÌ ÒøøΉ ‡¯Ë„Î‡Ê ·‡ÈÒ‡Ì Ù‡ÈÎ˚„ Ì˝˝ı.

‡¯Ë„Î‡Ê ·‡ÈÒ‡Ì Ù‡ÈÎ˚„ Ì˝˝ı. 5.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝. File>Open kimi-Lessons/

5.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

File>Open

kimi-Lessons/ Photoshop/ PS-Lesson06-color/ dalbaa.jpg

12

6. « ‚ı Ì ‰‡Î·‡‡Ì˚ Ì„ ˜ËÎÌ . ‡‚ÚÓÏ‡Ú Ú˝Ï‰˝„νı ı˝

6. « ‚ı Ì ‰‡Î·‡‡Ì˚ Ì„ ˜ËÎÌ .

‡‚ÚÓÏ‡Ú Ú˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. Ú˝„˝˝‰ ˆ˝Ìı˝ Ì„ Ú˝È ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ ˝„Îøø ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. Ú˝„˝˝‰ ˆ˝Ìı˝ Ì„ Ú˝È ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝

ˆ˝Ìı˝ Ì„ Ú˝È ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Click ! -„‡‡ SHIFT ‰‡ ‡‡‰

Click !

Ì„ Ú˝È ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Click ! -„‡‡ SHIFT ‰‡ ‡‡‰ ˆ˝Ìı˝

-„‡‡ SHIFT ‰‡ ‡‡‰ ˆ˝Ìı˝ Ì„ Ú˝È ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Click ıËÈ„˝˝‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì SHIFT ‰‡ ‡‡‰ ˆ˝Ìı˝ Ì„ Ú˝È ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Click ıËÈ„˝˝‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈ„ Ì˝ÏÌ˝.

Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈ„ Ì˝ÏÌ˝. ›Ò ˝„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. Select>Inverse

›Ò ˝„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. Select>Inverse

›Ò ˝„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. Select>Inverse Ú˝„˝˝‰, Image>Adjust>Hue/Saturation

Ú˝„˝˝‰,Image>Adjust>Hue/Saturation

Ú˝„˝˝‰, Image>Adjust>Hue/Saturation 7.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î‡‡‰ ı‡‡Ì‡.
Ú˝„˝˝‰, Image>Adjust>Hue/Saturation 7.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î‡‡‰ ı‡‡Ì‡.

7.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î‡‡‰ ı‡‡Ì‡.

File>Save As ‰Û Ú‡È Ì˝ ËÈ„ ‰ , My work-ËÈÌ

‰ÓÚÓ Save ıËÈÌ˝. Ú˝„˝˝‰, File>Close

13

’˘˝˝Î- 07

£‡„Ò‡‡ ÁÛ ‡ı

1.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson07-Brush

step1-1.psd

kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson07-Brush step1-1.psd 2.«Û ‡ı Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. «Û ‡ı
kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson07-Brush step1-1.psd 2.«Û ‡ı Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. «Û ‡ı

2.«Û ‡ı Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.

«Û ‡ı Ì„ËÈÌ ‰ ÎÊËÌ ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝.

«Û ‡ı Ì„

ÎÊËÌ ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝. «Û ‡ı Ì„ ƒ˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„ ‡ ˜ Ë Ò˝Ì

ƒ˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„

˜ Ë Ò˝Ì ˆÓÌıÓÓÒ ‰Û Ú‡È Ì„ ‰˝˝ Click ıËÈ„˝˝‰ OK-„ ‰‡ ̇.

‰˝˝ Click ıËÈ„˝˝‰ OK-„ ‰‡ ̇. 3.£‡„Ò‡‡ ÁÛ Ì‡. -„ ‡‚‡‡‰

3.£‡„Ò‡‡ ÁÛ Ì‡.

OK-„ ‰‡ ̇. 3.£‡„Ò‡‡ ÁÛ Ì‡. -„ ‡‚‡‡‰ Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò

-„ ‡‚‡‡‰ Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò ÁÓıËÒÚÓÈ ·‡„ÒÌ˚ ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.

‡‡Ò ÁÓıËÒÚÓÈ ·‡„ÒÌ˚ ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. C øÒ„ËÈ„ ÁÛ Ì‡. 14
‡‡Ò ÁÓıËÒÚÓÈ ·‡„ÒÌ˚ ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. C øÒ„ËÈ„ ÁÛ Ì‡. 14

C øÒ„ËÈ„ ÁÛ Ì‡.

‡‡Ò ÁÓıËÒÚÓÈ ·‡„ÒÌ˚ ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. C øÒ„ËÈ„ ÁÛ Ì‡. 14

14

™Ì„ ÒÓÎËÓ‰ CAT! „˝Ê ÁÛ Ì‡.

™Ì„ ÒÓÎËÓ‰ CAT! „˝Ê ÁÛ Ì‡. 4.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝ „ ‰ ı‡‰„‡Î‡ı.

4.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝ ‰ ı‡‰„‡Î‡ı.

File>Save As kimi-Lesson/ My works ı‡‚Ú‡Ò ‰ÓÚÓ ı‡‰„‡Î̇.

My works ı‡‚Ú‡Ò ‰ÓÚÓ ı‡‰„‡Î̇. 5.£‡ÎÎÛÛ ‡‡ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡.

5.£‡ÎÎÛÛ ‡‡ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡.

5.£‡ÎÎÛÛ ‡‡ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡. -„ ‡‚‡‡‰ ‰˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„

-„ ‡‚‡‡‰ ‰˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„ ̉ ˆ‡„‡‡Ì Ì„ Ú‡‚Ë̇.

Click
Click

15

Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò ÁÓıËÒÚÓÈ ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.

‡‡Ò ÁÓıËÒÚÓÈ ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. «Û „ËÈÌ ‰˝˝ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡.

«Û „ËÈÌ ‰˝˝ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡.

«Û „ËÈÌ ‰˝˝ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡. £Û ÛÛ ·‡ÎÎÛÛ ‰Ò‡Ì ·ÓÎ -„
«Û „ËÈÌ ‰˝˝ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡. £Û ÛÛ ·‡ÎÎÛÛ ‰Ò‡Ì ·ÓÎ -„

£Û ÛÛ ·‡ÎÎÛÛ ‰Ò‡Ì ·ÓÎ -„ ‡‚‡‡‰ Alt ‰‡ ‡‡‰ ‰‡ıˇ‰ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡.

‡‡‰ ‰‡ıˇ‰ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡. £Û ÛÛ ·‡ÎÎÛÛ ‰Ò‡Ì ·ÓÎ Alt ‰‡

£Û ÛÛ ·‡ÎÎÛÛ ‰Ò‡Ì ·ÓÎ

·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡. £Û ÛÛ ·‡ÎÎÛÛ ‰Ò‡Ì ·ÓÎ Alt ‰‡ ‡‡‰ ·ÛˆÌ‡.

Alt ‰‡ ‡‡‰ ·ÛˆÌ‡.

’˘˝˝Î- 08

“˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø

Photoshop ‰˝˝ Ú˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø ‡ÊËÎÎÛÛ·ı˚„ χ¯ Ëı ˜Ûı‡Î. ˯˝˝ ›ıν˝‰ Ú˝Ï‰˝„νı ı˝Ò„ËÈ„ ıËÈ„˝˝‰ Á ‚ı Ì Ú˝ ı˝Ò„ËÈÌ Ì„ ˜ËÎÊ ·ÓÎÌÓ.›Ò‚˝Î Á ‚ı Ì Ú˝ ı˝Ò˝„Ú ˝ÙÙÂÍÚ Ê ·ÓÎÌÓ.

“˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø

Ê ·ÓÎÌÓ. “˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø ---ƒ ‚ ÎÊËÌ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝
Ê ·ÓÎÌÓ. “˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø ---ƒ ‚ ÎÊËÌ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝

---ƒ ‚ ÎÊËÌ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ ÎÊËÌ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝

---ƒÛ„ÛÈ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝˝„Îøø ---ƒ ‚ ÎÊËÌ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ --- Î Ú˝È ÁÛ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝

Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ ---ƒÛ„ÛÈ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ --- Î Ú˝È ÁÛ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝

--- Î Ú˝È ÁÛ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝

+Alt---ÿÛÎÛÛÌ ÛÚÒ‡‡ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝

---ÿÛÎÛÛÌ ÛÚÒ‡‡ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝

---‡‚ÚÓÏ‡Ú ÁÛ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝

---¿‚ÚÓÏ‡Ú ‡‰ËÎı‡Ì Ì„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„ÎÌ˝ Ì„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„ÎÌ˝

---“˝Ï‰˝„ν˝‰ Ú‡È ‡ı ‡ı

1.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson08-selection/ step1-1.psd

kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson08-selection/ step1-1.psd 2. -„‡‡ ‰ ‚ ÎÊËÌ

2.

-„‡‡ ‰ ‚ ÎÊËÌ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ ÎÊËÌ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝

-„‡‡ ‰ ‚ ÎÊËÌ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ 3. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò˝„Ú Ì„

3. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò˝„Ú Ì„ ·Û‰‡ı

£Û‰‡ı Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.

·Û‰‡ı £Û‰‡ı Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. Edit>Fill Foreground Ì„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ OK-„

Edit>Fill

£Û‰‡ı Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. Edit>Fill Foreground Ì„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ OK-„ ‰‡

Foreground Ì„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ OK-„ ‰‡ ̇.

16

4. Õ˝„ Û‰‡‡ ÏÌ ı ·‡È‰‡ÎÚ ·ÛˆÌ‡. Ctrl+Z -„ ‰‡ ̇. “‡ ·Û ÛÛ

4. Õ˝„ Û‰‡‡ ÏÌ ı ·‡È‰‡ÎÚ ·ÛˆÌ‡.

Ctrl+Z -„ ‰‡ ̇.

“‡ ·Û ÛÛ ıËÈÒ˝Ì ·ÓÎ ı˝Á˝˝ ˜ Ctrl+Z -„ ‰‡ ‡‡‰ Ì˝„ Û‰‡‡ ÏÌ ı ·‡È‰‡ÎÚ ·Ûˆ‡Ê ˜‡‰Ì‡.

ÏÌ ı ·‡È‰‡ÎÚ ·Ûˆ‡Ê ˜‡‰Ì‡. 5. “ÛÌ„‡Î‡„ Ì„ ·Û‰Ì‡.

5. “ÛÌ„‡Î‡„ Ì„ ·Û‰Ì‡.

ƒ‡ıˇ‰

Edit>Fill Opacity(“ÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„): 50%

Opacity (“ÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„): 50% Ctrl+Z -„ ‰‡ ‡‡‰ Ì˝„ Û‰‡‡ ÏÌ
Opacity (“ÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„): 50% Ctrl+Z -„ ‰‡ ‡‡‰ Ì˝„ Û‰‡‡ ÏÌ

Ctrl+Z -„ ‰‡ ‡‡‰ Ì˝„ Û‰‡‡ ÏÌ ·‡È‰‡Î‰ ·ÛˆÌ‡.

Á˝ ˝„): 50% Ctrl+Z -„ ‰‡ ‡‡‰ Ì˝„ Û‰‡‡ ÏÌ ·‡È‰‡Î‰ ·ÛˆÌ‡. 17

17

6. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈ„ ø„øÈÒ„˝ı

“˝Ï‰˝„ν˝„øÈ ı˝Ò˝„Ú Click ıËÈÌ˝. ›Ò‚˝Î Ctrl+D-„ ‰‡ ̇.

Click ıËÈÌ˝. ›Ò‚˝Î Ctrl+D -„ ‰‡ ̇. 7. -„‡‡ ƒÛ„ÛÈ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ 8.
Click ıËÈÌ˝. ›Ò‚˝Î Ctrl+D -„ ‰‡ ̇. 7. -„‡‡ ƒÛ„ÛÈ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ 8.

7. -„‡‡ ƒÛ„ÛÈ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝

̇. 7. -„‡‡ ƒÛ„ÛÈ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ 8. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò˝„Ú Ì„

8. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò˝„Ú Ì„ ·Û‰‡ı

£Û‰‡ı Ì„ ÒÓÌ„ÓÓ‰

Edit>Fill

£Û‰‡ı Ì„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Edit>Fill 8. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈÌ ı˝ÏÊ˝˝„
£Û‰‡ı Ì„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Edit>Fill 8. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈÌ ı˝ÏÊ˝˝„

8. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈÌ ı˝ÏÊ˝˝„ ˜ËÎ ı.

8. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈÌ ı˝ÏÊ˝˝„ ˜ËÎ ı. Select>Transform selection 18

Select>Transform selection

8. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈÌ ı˝ÏÊ˝˝„ ˜ËÎ ı. Select>Transform selection 18
8. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈÌ ı˝ÏÊ˝˝„ ˜ËÎ ı. Select>Transform selection 18

18

9. ™ÏÌ ı‡‰„‡ÎÒ‡Ì ·‡È‰‡Î‰ ·ÛˆÌ‡.

10.

File>Revert

·‡È‰‡Î‰ ·ÛˆÌ‡. 10. File>Revert -„‡‡ ˜ Î Ú˝È ÁÛ ‡‡‰
·‡È‰‡Î‰ ·ÛˆÌ‡. 10. File>Revert -„‡‡ ˜ Î Ú˝È ÁÛ ‡‡‰

-„‡‡ ˜ Î Ú˝È ÁÛ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝

˜ Î Ú˝È ÁÛ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝ 11. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò˝„Ú ÁÛ ‡‡Ò

11. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò˝„Ú ÁÛ ‡‡Ò ÁÛ ‡ı

Edit>Stroke

«Û ‡‡ÒÌ˚ Ì

‡ı Edit>Stroke «Û ‡‡ÒÌ˚ „ Ì 19 12. ™ÏÌ ı‡‰„‡ÎÒ‡Ì ·‡È‰‡Î‰

19

‡ı Edit>Stroke «Û ‡‡ÒÌ˚ „ Ì 19 12. ™ÏÌ ı‡‰„‡ÎÒ‡Ì ·‡È‰‡Î‰
‡ı Edit>Stroke «Û ‡‡ÒÌ˚ „ Ì 19 12. ™ÏÌ ı‡‰„‡ÎÒ‡Ì ·‡È‰‡Î‰

12. ™ÏÌ ı‡‰„‡ÎÒ‡Ì ·‡È‰‡Î‰ ·ÛˆÌ‡.

File>Revert

‡‡ÒÌ˚ „ Ì 19 12. ™ÏÌ ı‡‰„‡ÎÒ‡Ì ·‡È‰‡Î‰ ·ÛˆÌ‡. File>Revert

13. ™Ì„ËÈÌ ÛÛÒ‡ÎÚ

-„ ‡‚‡‡‰ ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Click. Click.

ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Click. -„ ‡‚‡‡‰ ·Û‰‡ı Ì„
ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Click. -„ ‡‚‡‡‰ ·Û‰‡ı Ì„

-„ ‡‚‡‡‰ ·Û‰‡ı Ì„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Option ҇Ϸ‡ ‡‡Ò ‰ÓÓ ı ÒÓÌ„ÓÌÓ. Ì„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Option ҇Ϸ‡ ‡‡Ò ‰ÓÓ ı ÒÓÌ„ÓÌÓ.

҇Ϸ‡ ‡‡Ò ‰ÓÓ ı ÒÓÌ„ÓÌÓ. 20 Drag ıËÈÌ˝. -„‡‡ Shift -„ ‰‡

20

Drag ıËÈÌ˝.

‡‡Ò ‰ÓÓ ı ÒÓÌ„ÓÌÓ. 20 Drag ıËÈÌ˝. -„‡‡ Shift -„ ‰‡ ‡‡‰ Á ‚

-„‡‡ Shift -„ ‰‡ ‡‡‰ Á ‚ ƒÛ„ÛÈ Ú˝Ï‰˝„ÎÌ˝. Shift -„ ‰‡ ‡‡‰ Á ‚ ƒÛ„ÛÈ Ú˝Ï‰˝„ÎÌ˝.

ıËÈÌ˝. -„‡‡ Shift -„ ‰‡ ‡‡‰ Á ‚ ƒÛ„ÛÈ Ú˝Ï‰˝„ÎÌ˝. -„ ‡‚̇.

-„ ‡‚̇.20 Drag ıËÈÌ˝. -„‡‡ Shift -„ ‰‡ ‡‡‰ Á ‚ ƒÛ„ÛÈ Ú˝Ï‰˝„ÎÌ˝.

ıËÈÌ˝. -„‡‡ Shift -„ ‰‡ ‡‡‰ Á ‚ ƒÛ„ÛÈ Ú˝Ï‰˝„ÎÌ˝. -„ ‡‚̇.

«Û ‡ı Ì„ ·‡Ò ‰˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.

‰˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. Drag ıËÈÌ˝. 21 14.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝ „

Drag ıËÈÌ˝.

ËÈÌ Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. Drag ıËÈÌ˝. 21 14.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝ „ ‰
ËÈÌ Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. Drag ıËÈÌ˝. 21 14.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝ „ ‰

21

14.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝ ‰ ı‡‰„‡Î‡ı.

File>Save As

21 14.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝ „ ‰ ı‡‰„‡Î‡ı. File>Save As Ú˝„˝˝‰, File>Close

Ú˝„˝˝‰, File>Close

’˘˝˝Î- 09

“˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø 2

’˘˝˝Î- 09 “˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø 2 22
’˘˝˝Î- 09 “˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø 2 22
’˘˝˝Î- 09 “˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø 2 22
’˘˝˝Î- 09 “˝Ï‰˝„νı ı˝ ˝„Îøø 2 22

22

1.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson09-face parts.jpg, face.jpg

Photoshop/ PS-Lesson09-face parts.jpg, face.jpg 2.Õø‰ ıËÈÌ˝. 1) -„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ

2.Õø‰ ıËÈÌ˝.

1)

1) -„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ıË ¯Ë„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ıø ˝˝„ Á Ê

-„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ıË ¯Ë„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ıø ˝˝„ Á Ê ·ÓÎÌÓ.

2)

-„ ‡‚‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈ„ Drag.2)

Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈ„ Drag. Drag 3) -„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ı
Drag
Drag

3)

Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈ„ Drag. Drag 3) -„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ı Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

-„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ı Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

“˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.(Ctrl+C ‰‡ ̇.)

Copy ıËÈÌ˝.( Ctrl+C ‰‡ ̇.) 4) face.jpg ‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.( Ctrl+V ‰‡

4) face.jpg ‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.(Ctrl+V ‰‡ ̇.)

‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.( Ctrl+V ‰‡ ̇.) 5) -„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝. Drag 6) Alt

5)

-„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝.‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.( Ctrl+V ‰‡ ̇.) 5) Drag 6) Alt ‰‡ ‡‡‰ Drag ıËÈ„˝˝‰

Drag
Drag

6) Alt ‰‡ ‡‡‰ Drag ıËÈ„˝˝‰ ıÛ‚ËÎ̇.

‰‡ ‡‡‰ Drag ıËÈ„˝˝‰ ıÛ‚ËÎ̇. 2.’‡Ï‡ ıËÈÌ˝. 1) -„ ‡‚‡‡‰ ı‡Ï

2.’‡Ï‡ ıËÈÌ˝.

1)

-„ ‡‚‡‡‰ ı‡Ï ˚Ì ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝. ˚Ì ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝.

ıÛ‚ËÎ̇. 2.’‡Ï‡ ıËÈÌ˝. 1) -„ ‡‚‡‡‰ ı‡Ï ˚Ì ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝. 23

23

2) SHIFT ‰‡ ‡‡‰

2) SHIFT ‰‡ ‡‡‰ -„‡‡ click ıËÈ„˝˝‰ ·øı Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. “˝„˝˝‰ Copy

-„‡‡ click ıËÈ„˝˝‰ ·øı

Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. “˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.(Ctrl+C ‰‡ ̇.)

Copy ıËÈÌ˝.( Ctrl+C ‰‡ ̇.) 3) face.jpg ‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.( Ctrl+V ‰‡

3) face.jpg ‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.(Ctrl+V ‰‡ ̇.)

4)

‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.( Ctrl+V ‰‡ ̇.) 4) -„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝. 3.’ ÏÒ „

-„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝.

‰‡ ̇.) 4) -„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝. 3.’ ÏÒ „ ıËÈÌ˝. 1) -„ ‡‚‡‡‰

3.’ ÏÒ „ ıËÈÌ˝.

1)

-„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ı Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. ı Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

-„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ı Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. -„ ‡‚‡‡‰ Alt ‰‡ ‡‡‰
-„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ı Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. -„ ‡‚‡‡‰ Alt ‰‡ ‡‡‰

-„ ‡‚‡‡‰ Alt ‰‡ ‡‡‰ ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò˝„ ‰˝˝ Click.

2)

‡‡‰ ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò˝„ ‰˝˝ Click. 2) “˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.( Ctrl+C ‰‡

“˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.(Ctrl+C ‰‡ ̇.)

3) face.jpg ‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.(Ctrl+V ‰‡ ̇.)

4)

-„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝.‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.( Ctrl+V ‰‡ ̇.) 4) 5) Alt ‰‡ ‡‡‰ Drag ıËÈ„˝˝‰

‰‡ ̇.) 4) -„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝. 5) Alt ‰‡ ‡‡‰ Drag ıËÈ„˝˝‰

5) Alt ‰‡ ‡‡‰ Drag ıËÈ„˝˝‰ ıÛ‚ËÎ̇.

‰‡ ‡‡‰ Drag ıËÈ„˝˝‰ ıÛ‚ËÎ̇. 6) Edit>Transform>Flip Horizontal 4. Ëı

6) Edit>Transform>Flip Horizontal

ıÛ‚ËÎ̇. 6) Edit>Transform>Flip Horizontal 4. Ëı ıËÈÌ˝. -„ ‡‚‡‡‰ Ì˝„

4. Ëı ıËÈÌ˝.

-„ ‡‚‡‡‰ Ì˝„ Û‰‡‡ click. “˝„˝˝‰ ÁøøÌ ÚÓ‚˜ ҇΄‡‡‰ ‰ÓÓ ı Drag ıËÈÌ˝. ı Drag ıËÈÌ˝.

1)

Ì˝„ Û‰‡‡ click. “˝„˝˝‰ ÁøøÌ ÚÓ‚˜ ҇΄‡‡‰ ‰ÓÓ ı Drag ıËÈÌ˝. 1) 24

24

2) ƒÓÓ ı ÊËÊË„ ‰Û„ÛÈ „‡ ˜ Ë Ò˝Ì ·ÓÎ ‰‡ıˇ‰ Click ıËÈÌ˝.

˜ Ë Ò˝Ì ·ÓÎ ‰‡ıˇ‰ Click ıËÈÌ˝. “˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.( Ctrl+C ‰‡
˜ Ë Ò˝Ì ·ÓÎ ‰‡ıˇ‰ Click ıËÈÌ˝. “˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.( Ctrl+C ‰‡

“˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.(Ctrl+C ‰‡ ̇.)

3) face.jpg ‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.(Ctrl+V ‰‡ ̇.)

‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.( Ctrl+V ‰‡ ̇.) 4) Edit>Free Transform ( Ctrl+T ‰‡ ̇.)

4) Edit>Free Transform(Ctrl+T ‰‡ ̇.)

ƒÓÓ ıË ¯Ë„ ˝ „øøν˝‰ Á Ì .

ƒÓÓ ıË ¯Ë„ ˝ „øøν˝‰ Á Ì . “˝„˝˝‰ Enter ‰‡ ̇. 5) -„

“˝„˝˝‰ Enter ‰‡ ̇.

5)

Á Ì . “˝„˝˝‰ Enter ‰‡ ̇. 5) -„ ‡‚‡‡‰ Alt ‰‡ ‡‡‰ Drag

-„ ‡‚‡‡‰Alt ‰‡ ‡‡‰ Drag ıËÈ„˝˝‰ ıÛ‚ËÎ̇. Alt ‰‡ ‡‡‰ Drag ıËÈ„˝˝‰ ıÛ‚ËÎ̇.

6) Edit>Transform>Flip Horizontal

ıÛ‚ËÎ̇. 6) Edit>Transform>Flip Horizontal 5.¿Ï ıËÈÌ˝. 1) -„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ıË

5.¿Ï ıËÈÌ˝.

1)

-„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ıË ¯Ë„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. ıË ¯Ë„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

‰ÓÓ ıË ¯Ë„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. 2) Select>Transform Selection ÍÓχ̉ „

2) Select>Transform Selection ÍÓχ̉ ‰ “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ıø ˝˝ÌËÈ ı˝ÏÊ˝˝„ ˜ËÎÊ ·ÓÎÌÓ.

ıø ˝˝ÌËÈ ı˝ÏÊ˝˝„ ˜ËÎÊ ·ÓÎÌÓ. “˝„˝˝‰ Enter ‰‡ ̇. 25

“˝„˝˝‰ Enter ‰‡ ̇.

25

“˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.(Ctrl+C ‰‡ ̇.)

3) face.jpg ‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.(Ctrl+V ‰‡ ̇.)

4)

-„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝.‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.( Ctrl+V ‰‡ ̇.) 4) 6.Ç΄‡È ıËÈÌ˝. -„ ‡‚‡‡‰ Ì˝„

‰‡ ̇.) 4) -„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝. 6.Ç΄‡È ıËÈÌ˝. -„ ‡‚‡‡‰ Ì˝„

6.Ç΄‡È ıËÈÌ˝.

-„ ‡‚‡‡‰ Ì˝„ Û‰‡‡ click. “˝„˝˝‰ ÁøøÌ ÚÓ‚˜ ҇΄‡‡‰ ‰ÓÓ ı Drag ıËÈÌ˝. ı Drag ıËÈÌ˝.

1)

҇΄‡‡‰ ‰ÓÓ ı Drag ıËÈÌ˝. 1) 2) ËÊË„ ‰Û„ÛÈ „‡ ˜ Ë Ò˝Ì

2) ËÊË„ ‰Û„ÛÈ „‡ ˜ Ë Ò˝Ì ·ÓÎ ‰‡ıˇ‰ Click ıËÈÌ˝.

˜ Ë Ò˝Ì ·ÓÎ ‰‡ıˇ‰ Click ıËÈÌ˝. 26 3) —‡ÈÌ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ê ˜‡‰‡‡„øÈ

26

3) —‡ÈÌ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ê ˜‡‰‡‡„øÈ ·ÓÎ

—‡ÈÌ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ê ˜‡‰‡‡„øÈ ·ÓÎ -„ ‡‚‡‡‰ SHIFT ‰‡ ‡‡‰

-„ ‡‚‡‡‰ SHIFT ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„νı ı˝Ò„ËÈ„ Ì˝ÏÊ ·ÓÎÌÓ.

Ú˝Ï‰˝„νı ı˝Ò„ËÈ„ Ì˝ÏÊ ·ÓÎÌÓ. £‡Ò ı˝Ò„ËÈ„ ı‡Ò‡Ê ·ÓÎÌÓ. -„

£‡Ò

ı˝Ò„ËÈ„ ı‡Ò‡Ê ·ÓÎÌÓ.

£‡Ò ı˝Ò„ËÈ„ ı‡Ò‡Ê ·ÓÎÌÓ. -„ ‡‚‡‡‰ Alt ‰‡ ‡‡‰

-„ ‡‚‡‡‰ Alt ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„νı

Alt ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„νı “˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.( Ctrl+C ‰‡
Alt ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„νı “˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.( Ctrl+C ‰‡

“˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.(Ctrl+C ‰‡ ̇.)

3) face.jpg ‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.(Ctrl+V ‰‡ ̇.)

4)

̇.) 3) face.jpg ‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.( Ctrl+V ‰‡ ̇.) 4) -„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝.

-„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝.

7.«‡Ì„ˇ ıËÈÌ˝. 1) -„ ‡‚‡‡‰ Alt ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„νı ı˝Ò„ËÈ„

7.«‡Ì„ˇ ıËÈÌ˝.

1)

-„ ‡‚‡‡‰ Alt ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„νı Alt ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„νı

ı˝Ò„ËÈ„ Click Click

Click Click

, Dra---g,

, Dra---g ıËÈÌ˝.

Click Click Click Click , Dra---g, , Dra---g ıËÈÌ˝. “˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.( Ctrl+C ‰‡
Click Click Click Click , Dra---g, , Dra---g ıËÈÌ˝. “˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.( Ctrl+C ‰‡

“˝„˝˝‰ Copy ıËÈÌ˝.(Ctrl+C ‰‡ ̇.)

2) face.jpg ‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.(Ctrl+V ‰‡ ̇.)

3)

-„ ‡‚‡‡‰ Drag ıËÈÌ˝.‰˝˝ Paste ıËÈÌ˝.( Ctrl+V ‰‡ ̇.) 3) 27 4) Edit>Free Transform ( Ctrl+T ‰‡ ̇.)

27

4) Edit>Free Transform(Ctrl+T ‰‡ ̇.)

’˝ÏÊ˝˝ ˜ËÎÌ .

( Ctrl+T ‰‡ ̇.) ’˝ÏÊ˝˝ ˜ËÎÌ . “˝„˝˝‰ Enter ‰‡ ̇. »Ì„˝˝‰

“˝„˝˝‰ Enter ‰‡ ̇.

»Ì„˝˝‰ ƒÛÛÒÒ‡Ì.

‰‡ ̇.) ’˝ÏÊ˝˝ ˜ËÎÌ . “˝„˝˝‰ Enter ‰‡ ̇. »Ì„˝˝‰ ƒÛÛÒÒ‡Ì.

’˘˝˝Î- 10

Layer ÚøøÌËÈ ÚÛı‡È

’˘˝˝Î- 10 Layer ÚøøÌËÈ ÚÛı‡È «Û ‡„-1 «Û ‡„-2 «Û ‡„-3 28
’˘˝˝Î- 10 Layer ÚøøÌËÈ ÚÛı‡È «Û ‡„-1 «Û ‡„-2 «Û ‡„-3 28
’˘˝˝Î- 10 Layer ÚøøÌËÈ ÚÛı‡È «Û ‡„-1 «Û ‡„-2 «Û ‡„-3 28
«Û ‡„-1 «Û ‡„-2 «Û ‡„-3
«Û ‡„-1
«Û ‡„-2
«Û ‡„-3

28

1.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson10-Layer1/ start.jpg

kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson10-Layer1/ start.jpg 2.«Û „ËÈ„ Ú‡È ‡ı -„ ‡‚‡‡‰

2.«Û „ËÈ„ Ú‡È ‡ı

start.jpg 2.«Û „ËÈ„ Ú‡È ‡ı -„ ‡‚‡‡‰ ı˝ ˝„Ú˝È ı˝Ò˝„ËÈ„

-„ ‡‚‡‡‰ ı˝ ˝„Ú˝È ı˝Ò˝„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

˝„Ú˝È ı˝Ò˝„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. Enter ‰‡ ‡‡‰ ÁÛ „ËÈ„ Ú‡È

Enter ‰‡ ‡‡‰ ÁÛ „ËÈ„ Ú‡È Ì‡.

‰‡ ‡‡‰ ÁÛ „ËÈ„ Ú‡È Ì‡. 3.«Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. («Û ‡„-1)

3.«Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. («Û ‡„-1)

File>Open

sky.jpg

-„‡‡ ı˝ ˝„Ú˝È ı˝Ò˝„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„ν˝‰ ı˝ ˝„Ú˝È ı˝Ò˝„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„ν˝‰

Edit>Copy (Ctrl-C)

Ú˝Ï‰˝„ν˝‰ Edit>Copy (Ctrl-C) Ú˝„˝˝‰ start.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝

Ú˝„˝˝‰ start.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Edit>Paste (Ctrl-V)

-„‡‡ Á ΄ Ì . Á ΄ Ì .

Edit>Paste (Ctrl-V) -„‡‡ Á ΄ Ì . Window>Show Layers ( ’Ó Layer ·ÓÎÊ

Window>Show Layers ( ’Ó Layer ·ÓÎÊ ·‡È̇.)

(Ctrl-V) -„‡‡ Á ΄ Ì . Window>Show Layers ( ’Ó Layer ·ÓÎÊ ·‡È̇.) 29

29

4.’ˇÁ„‡‡ ˚„ ·ø‰˝„ øøÎÌ˝.

-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò

«ÓıËı ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·‡Î·̇.

ÒÓÌ„ÓÓ‰ ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·‡Î·̇. 5.«Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. («Û ‡„-2)
ÒÓÌ„ÓÓ‰ ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·‡Î·̇. 5.«Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. («Û ‡„-2)

5.«Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. («Û ‡„-2)

File>Open

fuji.jpg

-„‡‡ ı˝ ˝„Ú˝È ı˝Ò„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„ν˝‰ ı˝ ˝„Ú˝È ı˝Ò„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„ν˝‰

Edit>Copy (Ctrl-C)

Ú˝Ï‰˝„ν˝‰ Edit>Copy (Ctrl-C) Ú˝„˝˝‰ start.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝

Ú˝„˝˝‰ start.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Edit>Paste (Ctrl-V)

-„‡‡ Á ΄ ‰ Á ΄

Edit>Free Transform(Ctrl+T) ‰‡ ‡‡‰ ÁÛ „ËÈ„ ÚÓÏ ÛÛÎ̇.

‡‡‰ ÁÛ „ËÈ„ ÚÓÏ ÛÛÎ̇. 6.’ˇÁ„‡‡ ˚„ ·ø‰˝„ÎøøÎÌ˝. -„

6.’ˇÁ„‡‡ ˚„ ·ø‰˝„ÎøøÎÌ˝.

-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò

«ÓıËı ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·‡Î·̇.

30

7.«Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. («Û ‡„-3) File>Open sunset.jpg -„‡‡ ı˝ „Ú˝È

7.«Û „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. («Û ‡„-3)

File>Open

sunset.jpg

-„‡‡ ı˝ „Ú˝È ı˝Ò„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„ν˝‰ ı˝ „Ú˝È ı˝Ò„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„ν˝‰

Edit>Copy (Ctrl-C)

Ú˝Ï‰˝„ν˝‰ Edit>Copy (Ctrl-C) Ú˝„˝˝‰ start.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝

Ú˝„˝˝‰ start.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Edit>Paste (Ctrl-V)

-„‡‡ Á ΄ ‰ Á ΄

Edit>Free Transform(Ctrl+T) ‰‡ ‡‡‰ ÁÛ „ËÈÌ ı˝ÏÊ˝˝ ˜ËÎÌ .

31

8.’ˇÁ„‡‡ ˚„ ·ø‰˝„ÎøøÎÌ˝.

. 31 8.’ˇÁ„‡‡ ˚„ ·ø‰˝„ÎøøÎÌ˝. -„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò

-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò

«ÓıËı ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·‡Î·̇.

ÒÓÌ„ÓÓ‰ ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·‡Î·̇. 9.«Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎÌ .

9.«Û „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎÌ .

›ıν˝‰ Layer-„ ıÛ‚ËÎ̇. Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Background Layer -„ ÒÓÌ„ÓÓ‰

҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Background Layer -„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Layer>Duplicate Layer OK-„ ‰‡ ̇.

Layer>Duplicate Layer

҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Background Layer -„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Layer>Duplicate Layer OK-„ ‰‡ ̇.

OK-„ ‰‡ ̇.

“˝Ì„˝ ·‡Ò ÛÛÎ˚Ì Layer -ËÈÌ “˝Ì„˝ ·‡Ò ÛÛÎ˚Ì Layer-„ ÌÛÛ΄‡Ì‡. -„

“˝Ì„˝ ·‡Ò ÛÛÎ˚Ì Layer -ËÈÌ “˝Ì„˝ ·‡Ò ÛÛÎ˚Ì Layer-„ ÌÛÛ΄‡Ì‡.

-„ ‰‡ ‡‡‰

ÕÛÛÊ

·‡È„‡‡

-„ ‰‡ ‡‡‰ ÕÛÛÊ ·‡È„‡‡ —ÓÌ„ÓÊ ·‡È„‡‡ Layer Background Copy
-„ ‰‡ ‡‡‰ ÕÛÛÊ ·‡È„‡‡ —ÓÌ„ÓÊ ·‡È„‡‡ Layer Background Copy

—ÓÌ„ÓÊ ·‡È„‡‡ Layer

Background Copy Layer-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Image>Adjust>Variations

ÿ‡ ·‡Ò ”·‡Ì Ì„ Ì˝ÏÌ˝.

10.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î̇.

File>Save As kimi-lesson/ My works ı‡‚Ú‡Ò ‰ÓÚÓ ı‡‰„‡Î‡‡ ‡È.

File>Save As kimi-lesson/ My works ı‡‚Ú‡Ò ‰ÓÚÓ ı‡‰„‡Î‡‡ ‡È.

«‡ÒÒ‡Ì ·‡È‰‡Î

›ıÌËÈ ·‡È‰‡Î Click ıËÈı ·ÓÎ ›ıÌËÈ ·‡È‰‡Î‰ ·Ûˆ‡Ê ˜‡‰Ì‡. Õ˝Ï˝ı
›ıÌËÈ ·‡È‰‡Î
Click ıËÈı ·ÓÎ
›ıÌËÈ ·‡È‰‡Î‰
·Ûˆ‡Ê ˜‡‰Ì‡.
Õ˝Ï˝ı Ì„ËÈÌ ‰˝˝
Click ıËÈÌ˝.

OK-„ ‰‡ ̇.

˝ ˝ÎÚ˝È ·ÓÎÌÓ

’‡ ‡ÌıÛÈ ·ÓÎÌÓ

32

»Ì„˝˝‰

Layer ̸ ÚÛÌ„‡Î‡„ ˆ‡‡Ò ‰‡‚ı‡ ·ıÚ‡È

‡‰ËÎı‡Ì

‰‡‚ı‡ ·ıÚ‡È ‡‰ËÎı‡Ì Layer 3 ı‡ Ê ·‡È̇. Layer 2 ÕÛÛÊ
‰‡‚ı‡ ·ıÚ‡È ‡‰ËÎı‡Ì Layer 3 ı‡ Ê ·‡È̇. Layer 2 ÕÛÛÊ

Layer 3 ı‡ Ê ·‡È̇.

Layer 2

ÕÛÛÊ ·‡È̇.

Layer 1

ÕÛÛÊ ·‡È̇.

Background copy ÒÓÌ„ÓÊ ·‡È̇.

Background ’‡Ï„ËÈÌ ‰ÓÓ‰ ·‡È„‡‡ Layer

Background copy ÒÓÌ„ÓÊ ·‡È̇. Background ’‡Ï„ËÈÌ ‰ÓÓ‰ ·‡È„‡‡ Layer 33

33

’˘˝˝Î- 11

Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı

’˘˝˝Î- 11 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı 34
’˘˝˝Î- 11 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı 34
’˘˝˝Î- 11 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı 34
’˘˝˝Î- 11 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı 34

34

1.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson11-Layer2/ start02.psd

kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson11-Layer2/ start02.psd Window>Show Layer Layer-ËÈÌ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı

Window>Show Layer

Layer-ËÈÌ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı

(1) (3) (2) ̇‡¯‡‡ ˆ‡‡¯‡‡
(1)
(3)
(2)
̇‡¯‡‡
ˆ‡‡¯‡‡

(4)

(5)

(1) ‰‡‚ı‡ ·ı ‡ „‡ ˜Î „‰ ı (2) ÌÛÛ„‰‡ı, „‡ ˜ Ë ˝ı (3) ÚÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„ (4) ¯ËÌ˝ Layer ıËÈı (5) Layer-ËÈ„ „˝˝ı

2.File>Open

Layer ıËÈı (5) Layer-ËÈ„ „˝˝ı 2.File>Open clock.jpg -„ ‡‚‡‡‰ ˆ‡„‡‡Ì

clock.jpg

-„ ‡‚‡‡‰ ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. 3. Select>Inverse ıËÈ„˝˝‰ ˝Ò ˝„

3.Select>Inverse ıËÈ„˝˝‰

˝Ò ˝„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

ıËÈ„˝˝‰ ˝Ò ˝„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. ˆ‡„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ê ·‡È̇.

ˆ‡„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ê ·‡È̇.

Edit>Copy(Ctrl-C)

4.Start.psd Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝

Edit>Paste(Ctrl-V)

35

5.Edit>Free Transform(Ctrl-T)

ËÊË„ øøν˝‰, ˝ „øøν˝‰,Á ΄ Enter ‰‡ ̇.

„øøν˝‰,Á ΄ ‰ Enter ‰‡ ̇. 6.Layer ‰‡‚ı‡ ·ı ‡ „‡ ˜Î

6.Layer ‰‡‚ı‡ ·ı ‡ „‡ ˜Î „‰ ı

Layer ÚÛÒ·ı ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ , ‰‡‚ı‡ ·ı ‡ „‡ Screen ÒÓÌ„ÓÌÓ.

·ı ‡ „‡ Screen ÒÓÌ„ÓÌÓ. Bearing Layer-ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Edit>Free
·ı ‡ „‡ Screen ÒÓÌ„ÓÌÓ. Bearing Layer-ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Edit>Free

Bearing Layer-ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Edit>Free Transform(Ctrl-T) ÊËÊË„ øøν˝‰,Á ΄ Ì

ÊËÊË„ øøν˝‰,Á ΄ Ì 8.ƒ˝‚Ò„˝ Ú Ì„ËÈÌ ÛÛÒ‡ÎÚ
ÊËÊË„ øøν˝‰,Á ΄ Ì 8.ƒ˝‚Ò„˝ Ú Ì„ËÈÌ ÛÛÒ‡ÎÚ

8.ƒ˝‚Ò„˝ Ú Ì„ËÈÌ ÛÛÒ‡ÎÚ Ú‡‚Ë̇.

Background Layer-ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰

Ú‡‚Ë̇. Background Layer-ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ -„ ‰‡ ‡‡‰ ÿËÌ˝ Layer ıËÈÌ˝. 36
Ú‡‚Ë̇. Background Layer-ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ -„ ‰‡ ‡‡‰ ÿËÌ˝ Layer ıËÈÌ˝. 36

-„ ‰‡ ‡‡‰ ÿËÌ˝ Layer ıËÈÌ˝.

Ú‡‚Ë̇. Background Layer-ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ -„ ‰‡ ‡‡‰ ÿËÌ˝ Layer ıËÈÌ˝. 36

36

-ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰Linear Gradietion Options ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ , Gradient: foreground to Transparent ÒÓÌ„ÓÌÓ.

Linear Gradietion Options ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ , Gradient: foreground to Transparent ÒÓÌ„ÓÌÓ.

, Gradient: foreground to Transparent ÒÓÌ„ÓÌÓ. £Û‰‡ı Ì„ ̉ ı ı Ì„

£Û‰‡ı Ì„ ̉ ı ı Ì„ Ú‡‚Ë̇. Ì„ ̉ ı ı Ì„ Ú‡‚Ë̇.

“˝„˝˝‰ ÛÛÒ‡ÎÚ ıËÈÌ˝.

Ú‡‚Ë̇. “˝„˝˝‰ ÛÛÒ‡ÎÚ ıËÈÌ˝. ƒ‡‚ı‡ ·ı ‡ „‡ Screen

ƒ‡‚ı‡ ·ı ‡ „‡ Screen ÒÓÌ„ÓÌÓ.

Opacity(“ÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„): 80%

Opacity (“ÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„): 80% 9.“ÂÍÒÚ ·Ë˜Ì˝. -„ ÒÓÌ„ÓÓ‰, ÁÛ

9.“ÂÍÒÚ ·Ë˜Ì˝.

Á˝ ˝„): 80% 9.“ÂÍÒÚ ·Ë˜Ì˝. -„ ÒÓÌ„ÓÓ‰, ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click!

-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰, ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click!

-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰, ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click! “ÂÍÒÚ ·Ë˜˝˝‰ Color: ‰˝˝ Click

“ÂÍÒÚ ·Ë˜˝˝‰ Color: ‰˝˝ Click ıËÈ„˝˝‰ ÚÂÍÒÚËÈÌ Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.

ÚÂÍÒÚËÈÌ Ì„ ÒÓÌ„ÓÌÓ. OK-„ ‰‡ ‡‡‰ ı˝ÏÊ˝˝„ ˜ËÎÌ .

OK-„ ‰‡ ‡‡‰

ı˝ÏÊ˝˝„ ˜ËÎÌ .

OK-„ ‰‡ ‡‡‰ ı˝ÏÊ˝˝„ ˜ËÎÌ . -„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Ctrl-T 10.‘‡ÈÎ˚„

-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Ctrl-T

˜ËÎÌ . -„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Ctrl-T 10.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î̇. File>Save As 37

10.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î̇.

File>Save As

37

’˘˝˝Î- 12

Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı-2

’˘˝˝Î- 12 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı-2 38
’˘˝˝Î- 12 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı-2 38
’˘˝˝Î- 12 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı-2 38
’˘˝˝Î- 12 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı-2 38
’˘˝˝Î- 12 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı-2 38
’˘˝˝Î- 12 Layer-„ ‡ÊËÎÎÛÛ·ı-2 38

38

1.ÿËÌ˝ ıÛÛ‰‡Ò Ì˝˝Ì˝.

File>New

1.ÿËÌ˝ ıÛÛ‰‡Ò Ì˝˝Ì˝. File>New ƒ˝˝ ı ÚÓÓ „ ‰ OK-„ ‰‡ ̇.

ƒ˝˝ ı ÚÓÓ ‰ OK-„ ‰‡ ̇.

ƒ˝˝ ı ÚÓÓ „ ‰ OK-„ ‰‡ ̇. 2.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝. File>Open kimi-Lesson/

2.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson12-Layer3 ı‡‚Ú‡Ò ‰ÓÚÓ ·‡È„‡‡ Ú‡‚‡Ì Ù‡ÈÎ˚„ ‰ÓÓ ı ·øı ÒÓÌ„ÓÓ‰ OK-„ ‰‡ ̇.

ı ·øı ÒÓÌ„ÓÓ‰ OK-„ ‰‡ ̇. 3.back.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.

3.back.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÒÓÌ„ÓÌÓ.

Window>back.jpg ÒÓÌ„ÓÌÓ.

ÒÓÌ„ÓÌÓ. Window>back.jpg ÒÓÌ„ÓÌÓ. Õ˝˝Ê ·‡È„‡‡ Ù‡ÈÎ˚Ì Ì˝ «Û

Õ˝˝Ê ·‡È„‡‡ Ù‡ÈÎ˚Ì Ì˝

Õ˝˝Ê ·‡È„‡‡ Ù‡ÈÎ˚Ì Ì˝ «Û „ËÈ„ ·øıν˝ ̸

«Û „ËÈ„ ·øıν˝ ̸ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. Select>All (Ctrl+A)

̸ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. Select>All (Ctrl+A) Edit>Copy (Ctrl+C) Ú˝„˝˝‰ Ò‡ˇ ıËÈÒ˝Ì

Edit>Copy (Ctrl+C) Ú˝„˝˝‰ Ò‡ˇ ıËÈÒ˝Ì ¯ËÌ˝ ıÛÛ‰‡Ò untitled 1 ‰˝˝ Paste (Ctrl+V)

(Ctrl+C) Ú˝„˝˝‰ Ò‡ˇ ıËÈÒ˝Ì ¯ËÌ˝ ıÛÛ‰‡Ò untitled 1 ‰˝˝ Paste (Ctrl+V) 39

39

4.’ „ÊÏËÈÌ Ì„ Á‡Ò̇.

Window>horn.jpg ÒÓÌ„ÓÌÓ. Image>Adjust>Varietions

ÒÓÌ„ÓÌÓ. Image>Adjust>Varietions OK-„ ‰‡ ̇. £øı ˆ‡„‡‡Ì

OK-„ ‰‡ ̇.

£øı ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. Select>Color range «Û „ËÈÌ ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Click.

„ËÈÌ ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Click. Click Click ıËÈÒ˝Ì Ì„ ·øı

Click

Click ıËÈÒ˝Ì Ì„ ·øı Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì „˝Ê Á‡‡Ê ·‡È̇.

Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì „˝Ê Á‡‡Ê ·‡È̇. -„ Á ΄ ‰ OK-„ ‰‡ ̇.

-„ Á ΄ ‰ OK-„ ‰‡ ̇.

-„ Á ΄ ‰ OK-„ ‰‡ ̇. Select>Inverse ˝Ò ˝„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

Select>Inverse ˝Ò ˝„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

Edit>Copy (Ctrl+C) Ú˝„˝˝‰ untitled 1 ‰˝˝ Paste (Ctrl+V)

Ú˝„˝˝‰ untitled 1 ‰˝˝ Paste (Ctrl+V) -„ ‡‚‡‡‰ Á ΄ Ì . 5.ÕÓÓÚ ÁÛ

-„ ‡‚‡‡‰ Á ΄ Ì . ΄ Ì .

5.ÕÓÓÚ ÁÛ „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝.

-„ ‡‚‡‡‰ ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò˝„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. “˝„˝˝‰ Select>Inverse Select>Inverse

-„ ‡‚‡‡‰ ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò˝„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. “˝„˝˝‰ Select>Inverse 40

40

Edit>Copy (Ctrl+C) untitled 1 ‰˝˝ Paste (Ctrl+V)

Edit>Copy (Ctrl+C) untitled 1 ‰˝˝ Paste (Ctrl+V) “˝„˝˝‰ Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝

“˝„˝˝‰ Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Opacity (ÚÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„ ) : 60%

Opacity (ÚÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„ ) : 60% 41 6.CD ÁÛ „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„
Opacity (ÚÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„ ) : 60% 41 6.CD ÁÛ „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„

41

6.CD ÁÛ „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝.

˝„ ) : 60% 41 6.CD ÁÛ „ËÈ„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„ ‡‚‡‡‰ SHIFT ‰‡ ‡‡‰ ·ø‰˝„

-„ ‡‚‡‡‰ SHIFT ‰‡ ‡‡‰ ·ø‰˝„ Ò‡‡ ‡Î ·øı ı˝Ò„ËÈ„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

“˝„˝˝‰ Select>Inverse

Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. “˝„˝˝‰ Select>Inverse Edit>Copy (Ctrl+C) untitled 1 ‰˝˝ Paste (Ctrl+V)

Edit>Copy (Ctrl+C) untitled 1 ‰˝˝ Paste (Ctrl+V)

Edit>Free Transform(Ctrl-T) ÊËÊË„

øøν˝‰,˝ „øøÎÌ˝.

ÊËÊË„ øøν˝‰,˝ „øøÎÌ˝. Enter ‰‡ ‡‡‰ Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì

Enter ‰‡ ‡‡‰ Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Opacity (ÚÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„ ) : 50%

‰‡ ‡‡‰ Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Opacity (ÚÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„ ) : 50%
6.ÕÓÓÚÌ˚ ÁÛ ‡„Ú ˝ÙÙ˝ÒÚ „Ì . Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Layer 1

6.ÕÓÓÚÌ˚ ÁÛ ‡„Ú ˝ÙÙ˝ÒÚ „Ì .

Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Layer 1 ÒÓÌ„ÓÌÓ.

҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Layer 1 ÒÓÌ„ÓÌÓ. Filter>Distort>Wave 7.“ÂÍÒÚ ·Ë˜Ì˝. -„

Filter>Distort>Wave

Layer 1 ÒÓÌ„ÓÌÓ. Filter>Distort>Wave 7.“ÂÍÒÚ ·Ë˜Ì˝. -„ ‡‚‡‡‰ ÁÛ
Layer 1 ÒÓÌ„ÓÌÓ. Filter>Distort>Wave 7.“ÂÍÒÚ ·Ë˜Ì˝. -„ ‡‚‡‡‰ ÁÛ

7.“ÂÍÒÚ ·Ë˜Ì˝.

Filter>Distort>Wave 7.“ÂÍÒÚ ·Ë˜Ì˝. -„ ‡‚‡‡‰ ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click

-„ ‡‚‡‡‰ ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click £‡ ÛÛÌ Ú‡Î‡‡ Á˝ ˝„ˆøøÎÌ˝.

“ÂÍÒÚËÈÌ Ì„

ØÒ„ËÈÌ Á‡È

ڇ·‡ Á˝ ˝„ˆøøÎÌ˝. “ÂÍÒÚËÈÌ Ì„ ØÒ„ËÈÌ Á‡È à ÌËÈ Á‡È 42

à ÌËÈ Á‡È

ڇ·‡ Á˝ ˝„ˆøøÎÌ˝. “ÂÍÒÚËÈÌ Ì„ ØÒ„ËÈÌ Á‡È à ÌËÈ Á‡È 42

42

“ÂÍÒÚËÈÌ Layer-„ ı‡Ï„ËÈÌ ‰˝˝¯˝˝ Ú‡‚Ë̇.

Layer-„ ı‡Ï„ËÈÌ ‰˝˝¯˝˝ Ú‡‚Ë̇. 8.“ÂÍÒÚ Layer-‰ ˝ÙÙÂÍÚ „Ì . Layer

8.“ÂÍÒÚ Layer-‰ ˝ÙÙÂÍÚ „Ì .

Layer > Effects > Bevel and Emboss Style: Inner Bevel

> Effects > Bevel and Emboss Style: Inner Bevel Layer > Effects > Drop Shadow OK-„

Layer > Effects > Drop Shadow

Style: Inner Bevel Layer > Effects > Drop Shadow OK-„ ‰‡ ̇. 9.Layer-ËÈ„ Ì˝„Ú„˝Ì˝

OK-„ ‰‡ ̇.

> Effects > Drop Shadow OK-„ ‰‡ ̇. 9.Layer-ËÈ„ Ì˝„Ú„˝Ì˝ Layer >Flatten Image

9.Layer-ËÈ„ Ì˝„Ú„˝Ì˝

Layer >Flatten Image

> Effects > Drop Shadow OK-„ ‰‡ ̇. 9.Layer-ËÈ„ Ì˝„Ú„˝Ì˝ Layer >Flatten Image 43

43

10.«Û „ËÈÌ ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·ø‰˝„ øøÎÌ˝.

ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·ø‰˝„ øøÎÌ˝. -„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ıË ¯Ë„

-„ ‡‚‡‡‰ ‰ÓÓ ıË ¯Ë„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

‰ÓÓ ıË ¯Ë„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ıˇÁ„‡‡ ˚„

“˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·ø‰˝„ øøÎÌ˝. Select>Feather

˚„ ·ø‰˝„ øøÎÌ˝. Select>Feather 44 Select>Inverse ƒ˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„
˚„ ·ø‰˝„ øøÎÌ˝. Select>Feather 44 Select>Inverse ƒ˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„

44

Select>Inverse

øøÎÌ˝. Select>Feather 44 Select>Inverse ƒ˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„ ̉ Ú‡‚Ë̇.
øøÎÌ˝. Select>Feather 44 Select>Inverse ƒ˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„ ̉ Ú‡‚Ë̇.

ƒ˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„ ̉ Ú‡‚Ë̇. “˝„˝˝‰ Delete ‰‡ ̇. (’Ó Û‰‡‡ ‰‡ Ê ·ÓÎÌÓ.)

ˆ‡„‡‡Ì Ì„

Û‰‡‡ ‰‡ Ê ·ÓÎÌÓ.) ˆ‡„‡‡Ì Ì„ 11.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î̇. File>Save As

11.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î̇.

File>Save As

’˘˝˝Î- 13

£ø‰˝„ øøÎÒ˝Ì ı˝Ò˝„Ú ÁÛ „ËÈ„ ·‡È ÎÛÛ·ı

1.’Ó Ù‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/

PS-Lesson13-eyemoon/

moon.jpg, eye-photo.jpg

Photoshop/ PS-Lesson13-eyemoon/ moon.jpg, eye-photo.jpg 2.“˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ıˇÁ„‡‡ ˚„

2.“˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·ø‰˝„ øøÎÌ˝.

moon.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

moon.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. -„ ‡‚‡‡‰ “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì

-„ ‡‚‡‡‰

‰˝˝ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝. -„ ‡‚‡‡‰ “˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ıˇÁ„‡‡ ˚„

“˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·ø‰˝„ øøÎÌ˝. Select>Feather

˚„ ·ø‰˝„ øøÎÌ˝. Select>Feather OK-„ ‰‡ ̇. 3.£ø‰˝„ øøÎÒ˝Ì

OK-„ ‰‡ ̇.

3.£ø‰˝„ øøÎÒ˝Ì ı˝Ò˝„Ú Ìø‰ÌËÈ ÁÛ „ËÈ„ ·‡È ÎÛÛÎ̇.

eye-photo.jpg ‰˝˝ Select>All (Ctrl+A) Edit>Copy (Ctrl+C)

‰˝˝ Select>All (Ctrl+A) Edit>Copy (Ctrl+C) “˝„˝˝‰ moon.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝

“˝„˝˝‰ moon.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝

Edit>Paste Into

Select>All (Ctrl+A) Edit>Copy (Ctrl+C) “˝„˝˝‰ moon.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Edit>Paste Into 45

45

Edit>Free Transform(Ctrl-T) ı˝ÏÊ˝˝„ ˜ËÎÌ˝.

Transform(Ctrl-T) ı˝ÏÊ˝˝„ ˜ËÎÌ˝. “˝„˝˝‰ Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝

“˝„˝˝‰ Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Opacity (ÚÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„ ) : 60%

Opacity (ÚÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„ ) : 60% 4.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î̇. File>Save As
Opacity (ÚÛÌ„‡Î‡„¯Ëı Á˝ ˝„ ) : 60% 4.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î̇. File>Save As

4.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î̇.

File>Save As

ƒ‡Ò„‡Î

Á˝ ˝„ ) : 60% 4.‘‡ÈÎ˚„ ı‡‰„‡Î̇. File>Save As ƒ‡Ò„‡Î 46

46

’˘˝˝Î- 14

Layer Mask

Layer Mask „˝Ê ˛Û ‚˝ ?

Layer Mask ̸ Ì˝„ Layer ‰˝˝ Ú‡‚ËÒ‡Ì ı‡ ˆ‡„‡‡Ì ˆ‡‡ÒÚ‡È ‡‰ËÎı‡Ì. Layer Mask-ËÈÌ ı‡ ı˝Ò˝„ ̸ Ì˝‚Ú ˝ÎÚ„øÈ ı˝Ò˝„, ı‡ ËÌ Ò‡‡ ‡Î ı˝Ò˝„ ̸ ı‡„‡Ò Ì˝‚Ú ˝ÎÚÚ˝È ı˝Ò„ËÈ„, ˆ‡„‡‡Ì ı˝Ò˝„ ̸ ·ø ˝Ì Ì˝‚Ú ˝ÎÚÚ˝È ı˝Ò„ËÈ„ ı‡ ÛÛÎ̇.

˝ÎÚÚ˝È ı˝Ò„ËÈ„ ı‡ ÛÛÎ̇. Layer Mask Ì˝Ï˝ı Layer Mask ÒÓÌ„ÓÊ ·‡È̇

Layer Mask Ì˝Ï˝ı

ı˝Ò„ËÈ„ ı‡ ÛÛÎ̇. Layer Mask Ì˝Ï˝ı Layer Mask ÒÓÌ„ÓÊ ·‡È̇ „˝Ê Á‡‡Ê
ı˝Ò„ËÈ„ ı‡ ÛÛÎ̇. Layer Mask Ì˝Ï˝ı Layer Mask ÒÓÌ„ÓÊ ·‡È̇ „˝Ê Á‡‡Ê

Layer Mask ÒÓÌ„ÓÊ ·‡È̇ „˝Ê Á‡‡Ê ·‡È̇.

ÒÓÌ„ÓÊ ·‡È̇ „˝Ê Á‡‡Ê ·‡È̇. «Û „ËÈÌ Layer ÒÓÌ„ÓÊ ·‡È̇ „˝Ê

«Û „ËÈÌ Layer ÒÓÌ„ÓÊ ·‡È̇ „˝Ê Á‡‡Ê ·‡È̇.

ÒÓÌ„ÓÊ ·‡È̇ „˝Ê Á‡‡Ê ·‡È̇. Layer Mask-ËÈ„ ÛÒÚ„‡ı -„ ‰‡ ̇.

Layer Mask-ËÈ„ ÛÒÚ„‡ı

Á‡‡Ê ·‡È̇. Layer Mask-ËÈ„ ÛÒÚ„‡ı -„ ‰‡ ̇. Layer Mask ÒÓÌ„ÓÓ‰ Discard
Á‡‡Ê ·‡È̇. Layer Mask-ËÈ„ ÛÒÚ„‡ı -„ ‰‡ ̇. Layer Mask ÒÓÌ„ÓÓ‰ Discard

-„ ‰‡ ̇.

Layer Mask ÒÓÌ„ÓÓ‰

Layer Mask-ËÈ„ ÛÒÚ„‡ı -„ ‰‡ ̇. Layer Mask ÒÓÌ„ÓÓ‰ Discard ‰‡ ̇. 47

Discard ‰‡ ̇.

47

48
48
48
48
48
48

48

1.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson14-Layer-mask ı‡‚Ú‡Ò ‰ÓÚÓ ·‡È„‡‡ Ú‡‚‡Ì Ù‡ÈÎ˚„ ·ø„‰ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ OK-„ ‰‡ ̇.

·ø„‰ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ OK-„ ‰‡ ̇. 2.city.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. city.jpg

2.city.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝.

city.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Select>All (Ctrl-A) Edit>Copy (Ctrl-C)

‰˝˝ Select>All (Ctrl-A) Edit>Copy (Ctrl-C) desert.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Edit>Paste (Ctrl-V)

desert.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Edit>Paste (Ctrl-V) Edit>Free Transform(Ctrl-T) ÚÓÏ ÛÛ·‡‰ Á ΄ Ì .

ÚÓÏ ÛÛ·‡‰ Á ΄ Ì . 49 -„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò

49

ÚÓÏ ÛÛ·‡‰ Á ΄ Ì . 49 -„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò

-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò

«ÓıËı ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·‡Î·̇.

ÒÓÌ„ÓÓ‰ ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·‡Î·̇. ’ÓÚ˚Ì ÁÛ „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎÌ .

’ÓÚ˚Ì ÁÛ „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎÌ . Image>Adjust>Hue/Saturation

˚„ ·‡Î·̇. ’ÓÚ˚Ì ÁÛ „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎÌ . Image>Adjust>Hue/Saturation
˚„ ·‡Î·̇. ’ÓÚ˚Ì ÁÛ „ËÈÌ Ì„ ˜ËÎÌ . Image>Adjust>Hue/Saturation

3. moon.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝.

3. moon.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„ ‡‚‡‡‰ ı‡ Ì„ËÈÌ ı˝Ò˝„

-„ ‡‚‡‡‰ ı‡ Ì„ËÈÌ ı˝Ò˝„ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ì˝.

Select>Inverse,

Edit>Copy (Ctrl-C) ıËÈÌ˝.

Select>Inverse, Edit>Copy (Ctrl-C) ıËÈÌ˝. desert.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Edit>Paste (Ctrl-V)

desert.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Edit>Paste (Ctrl-V) Edit>Free Transform(Ctrl-T) ÚÓÏ ÛÛ·‡‰ Á ΄ Ì .

ÚÓÏ ÛÛ·‡‰ Á ΄ Ì . Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Layer Mask ıËÈÌ˝.

Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Layer Mask ıËÈÌ˝.

Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Layer Mask ıËÈÌ˝. -„ ‰‡ ‡‡‰ -„ ‡‚‡‡‰ Linear

-„ ‰‡ ‡‡‰

‰˝˝ Layer Mask ıËÈÌ˝. -„ ‰‡ ‡‡‰ -„ ‡‚‡‡‰ Linear Gradient Option ҇Ϸ‡
‰˝˝ Layer Mask ıËÈÌ˝. -„ ‰‡ ‡‡‰ -„ ‡‚‡‡‰ Linear Gradient Option ҇Ϸ‡

-„ ‡‚‡‡‰ Linear Gradient Option ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Foreground to Background ÒÓÌ„ÓÌÓ.

£Û‰‡ı Ì„ ̉ ı‡ , ‰˝‚Ò„˝ ËÈÌ Ì„ ̉ ˆ‡„‡‡Ì˚„ Ú‡‚Ë̇.

Ì„ ̉ ˆ‡„‡‡Ì˚„ Ú‡‚Ë̇. ƒÓÓ ı Drag ıËÈÌ˝. 3. flash.jpg Ù‡ÈÔ˚„
Ì„ ̉ ˆ‡„‡‡Ì˚„ Ú‡‚Ë̇. ƒÓÓ ı Drag ıËÈÌ˝. 3. flash.jpg Ù‡ÈÔ˚„

ƒÓÓ ı Drag ıËÈÌ˝.

Ú‡‚Ë̇. ƒÓÓ ı Drag ıËÈÌ˝. 3. flash.jpg Ù‡ÈÔ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. flash.jpg

3. flash.jpg Ù‡ÈÔ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝.

flash.jpg Ù‡ÈÔ˚Ì ‰˝˝ Select>All (Ctrl-A) Edit>Copy (Ctrl-C)

Ù‡ÈÔ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. flash.jpg Ù‡ÈÔ˚Ì ‰˝˝ Select>All (Ctrl-A) Edit>Copy (Ctrl-C) 50

50

desert.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Edit>Paste (Ctrl-V) Edit>Free Transform(Ctrl-T) ËÊË„ øøν˝‰ ˝ „øøÎÌ˝.

ËÊË„ øøν˝‰ ˝ „øøÎÌ˝. Layer ÚÛÒ·ı ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ ,

Layer ÚÛÒ·ı ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ , ‰‡‚ı‡ ·ı ‡ „‡ Screen ÒÓÌ„ÓÌÓ.

·ı ‡ „‡ Screen ÒÓÌ„ÓÌÓ. 51 Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Layer Mask

51

Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Layer Mask ıËÌ˝.

Layer ҇Ϸ‡ ˚Ì ‰˝˝ Layer Mask ıËÌ˝. -„ ‰‡ ‡‡‰ -„ ‡‚‡‡‰ Layer Mask

-„ ‰‡ ‡‡‰

‰˝˝ Layer Mask ıËÌ˝. -„ ‰‡ ‡‡‰ -„ ‡‚‡‡‰ Layer Mask ‰˝˝ ÛÛÒ‡ÎÚ

-„ ‡‚‡‡‰ Layer Mask ‰˝˝ ÛÛÒ‡ÎÚ ıËÈÌ˝.

Layer Mask ıËÌ˝. -„ ‰‡ ‡‡‰ -„ ‡‚‡‡‰ Layer Mask ‰˝˝ ÛÛÒ‡ÎÚ ıËÈÌ˝.
Layer Mask ıËÌ˝. -„ ‰‡ ‡‡‰ -„ ‡‚‡‡‰ Layer Mask ‰˝˝ ÛÛÒ‡ÎÚ ıËÈÌ˝.

’˘˝˝Î- 15

Pen ı˝ ˝„Îøø , Path ҇Ϸ‡

Pen ı˝ ˝„Îøø

˝„Îøø , Path ҇Ϸ‡ Pen ı˝ ˝„Îøø Pen ı˝ ˝„Îøø ̸ ‚ÂÍÚÓ ˚Ì ‰ø

Pen ı˝ ˝„Îøø ̸ ‚ÂÍÚÓ ˚Ì ‰ø Ò

·‡È„ÛÛ·ı øÌ‰Ò˝Ì ı˝ ˝„Îøø ËÈÌ Ì˝„ ˛Ï.›Ì˝ıøø ı˝ ˝„Îøø ˝˝ ¯ÛÎÛÛÌ ·ÓÎÓÌ ÏÛ ÛÈ ¯Û„‡Ï‡‡Ò ÚÓ„ÚÒÓÌ ‰ø ÒËÈ„ ÁÛ ‡ı ·ÓÎÓÏÊÚÓÈ.

ÿÛÎÛÛÌ ¯Û„‡Ï ÁÛ ‡ı

-„ ‡‚‡‡‰ Click, Click, Click ıËÈÌ˝.·ÓÎÓÏÊÚÓÈ. ÿÛÎÛÛÌ ¯Û„‡Ï ÁÛ ‡ı Click Click Click Click Click ÃÛ ÛÈ ¯Û„‡Ï

Click Click Click Click Click
Click
Click
Click
Click
Click

ÃÛ ÛÈ ¯Û„‡Ï ÁÛ ‡ı

Click Click Click ÃÛ ÛÈ ¯Û„‡Ï ÁÛ ‡ı -„ ‡‚‡‡‰ Click and Drag, Click and Drag.

-„ ‡‚‡‡‰ Click and Drag, Click and Drag.

1.Click

2.Drag

Click and Drag, Click and Drag. 1.Click 2.Drag 3.Click 4.Drag 6.Drag 5.Click ÃÛ ÛÈ

3.Click

4.Drag

and Drag, Click and Drag. 1.Click 2.Drag 3.Click 4.Drag 6.Drag 5.Click ÃÛ ÛÈ ¯Û„‡ÏÌ˚ ˜Ë„
6.Drag 5.Click
6.Drag
5.Click
and Drag. 1.Click 2.Drag 3.Click 4.Drag 6.Drag 5.Click ÃÛ ÛÈ ¯Û„‡ÏÌ˚ ˜Ë„ ˜ËÎ ‰ ÁÛ

ÃÛ ÛÈ ¯Û„‡ÏÌ˚ ˜Ë„ ˜ËÎ ‰ ÁÛ ‡ı

ÛÈ ¯Û„‡ÏÌ˚ ˜Ë„ ˜ËÎ ‰ ÁÛ ‡ı 1.Click 2.Drag 3. Alt ‰‡ ‡‡‰ ˜Ë„

1.Click

2.Drag

3. Alt ‰‡ ‡‡‰ ˜Ë„ ˜ËÎÌ .
3. Alt ‰‡ ‡‡‰ ˜Ë„ ˜ËÎÌ .

3.Alt ‰‡ ‡‡‰ ˜Ë„

˜ËÎÌ .

4.Click 5.Drag
4.Click
5.Drag

»Ì„˝˝‰ Pen ı˝ ˝„Îøø ˝˝ ÁÛ Ò‡Ì ÁÛ ‡‡Ò˚„

Path „˝‰˝„.

«Û Ò‡Ì Path-„ Á‡Ò‡ı

Path „˝‰˝„. «Û Ò‡Ì Path-„ Á‡Ò‡ı -„ ‡‚‡‡‰ ˆ˝„ Á ΄ Ê ·ÓÎÌÓ. 52

-„ ‡‚‡‡‰ ˆ˝„ Á ΄ Ê ·ÓÎÌÓ.

Path „˝‰˝„. «Û Ò‡Ì Path-„ Á‡Ò‡ı -„ ‡‚‡‡‰ ˆ˝„ Á ΄ Ê ·ÓÎÌÓ. 52
Path „˝‰˝„. «Û Ò‡Ì Path-„ Á‡Ò‡ı -„ ‡‚‡‡‰ ˆ˝„ Á ΄ Ê ·ÓÎÌÓ. 52

52

£‡Ò ˜Ë„ ˜ËÎÊ ·ÓÎÌÓ.

£‡Ò ˜Ë„ ˜ËÎÊ ·ÓÎÌÓ. «Û Ò‡Ì Path-ËÈÌ ‰ÓÚÓ Ì„ ·Û‰‡ı ƒÓÓ ı Path
£‡Ò ˜Ë„ ˜ËÎÊ ·ÓÎÌÓ. «Û Ò‡Ì Path-ËÈÌ ‰ÓÚÓ Ì„ ·Û‰‡ı ƒÓÓ ı Path

«Û Ò‡Ì Path-ËÈÌ ‰ÓÚÓ Ì„ ·Û‰‡ı

ƒÓÓ ı Path ÁÛ ‡‡‰

Ì„ ·Û‰‡ı ƒÓÓ ı Path ÁÛ ‡‡‰ Window>Show Path -‡‡Ò Fill Subpath ˝Ò‚˝Î

Window>Show Path

ƒÓÓ ı Path ÁÛ ‡‡‰ Window>Show Path -‡‡Ò Fill Subpath ˝Ò‚˝Î -„ ‰‡ ̇.

-‡‡Ò Fill Subpath ˝Ò‚˝Î

-„ ‰‡ ̇.
-„ ‰‡ ̇.
-‡‡Ò Fill Subpath ˝Ò‚˝Î -„ ‰‡ ̇. «Û Ò‡Ì Path-ËÈÌ ‰˝˝ ÁÛ ‡‡Ò ÁÛ
-‡‡Ò Fill Subpath ˝Ò‚˝Î -„ ‰‡ ̇. «Û Ò‡Ì Path-ËÈÌ ‰˝˝ ÁÛ ‡‡Ò ÁÛ
-‡‡Ò Fill Subpath ˝Ò‚˝Î -„ ‰‡ ̇. «Û Ò‡Ì Path-ËÈÌ ‰˝˝ ÁÛ ‡‡Ò ÁÛ

«Û Ò‡Ì Path-ËÈÌ ‰˝˝ ÁÛ ‡‡Ò ÁÛ ‡ı

Path-ËÈÌ ‰˝˝ ÁÛ ‡‡Ò ÁÛ ‡ı -‡‡Ò Stroke Subpath ˝Ò‚˝Î -„ ‰‡ ̇.

-‡‡Ò Stroke Subpath ˝Ò‚˝Î

-„ ‰‡ ̇.

-‡‡Ò Stroke Subpath ˝Ò‚˝Î -„ ‰‡ ̇. «Û ‡ı ı˝ ˝„Îøø ÒÓÌ„ÓÌÓ. 53

«Û ‡ı ı˝ ˝„Îøø ÒÓÌ„ÓÌÓ.

-‡‡Ò Stroke Subpath ˝Ò‚˝Î -„ ‰‡ ̇. «Û ‡ı ı˝ ˝„Îøø ÒÓÌ„ÓÌÓ. 53
-‡‡Ò Stroke Subpath ˝Ò‚˝Î -„ ‰‡ ̇. «Û ‡ı ı˝ ˝„Îøø ÒÓÌ„ÓÌÓ. 53

53

«Û Ò‡Ì Path-‡‡Ò Ú˝Ï‰˝„νı ı˝Ò„ËÈ„ ıËÈı. ƒÓÓ ı Path ÁÛ ‡‡‰

«Û Ò‡Ì Path-‡‡Ò Ú˝Ï‰˝„νı ı˝Ò„ËÈ„ ıËÈı.

ƒÓÓ ı Path ÁÛ ‡‡‰

ıËÈı. ƒÓÓ ı Path ÁÛ ‡‡‰ Window>Show Path ˝Ò‚˝Î -„ ‰‡ ̇.

Window>Show Path

˝Ò‚˝Î
˝Ò‚˝Î
-„ ‰‡ ̇.
-„ ‰‡ ̇.
Window>Show Path ˝Ò‚˝Î -„ ‰‡ ̇. -‡‡Ò Make Selection ›Ì‰ Click ıËÈı ·ÓÎ

-‡‡Ò Make Selection

˝Ò‚˝Î -„ ‰‡ ̇. -‡‡Ò Make Selection ›Ì‰ Click ıËÈı ·ÓÎ Path ÁÛ ‡‡Ò

›Ì‰ Click ıËÈı ·ÓÎ Path ÁÛ ‡‡Ò ÌÛÛÊ

·ÓÎÌÓ.

ƒ‡Ò„‡Î ıËÈÌ˝.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson15-Path ı‡‚Ú‡Ò ‰ÓÚÓ ·‡È„‡‡ ‰ÓÎÓÓÌ Ù‡ÈÎ˚„ ·ø„‰ËÈ„ Ì˝˝Ì˝.

‰ÓÎÓÓÌ Ù‡ÈÎ˚„ ·ø„‰ËÈ„ Ì˝˝Ì˝. -„‡‡ Path ÁÛ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„νı

-„‡‡ Path ÁÛ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„νı ı˝Ò„ËÈ„

ıËÈ„˝˝‰ Copy (Ctrl-C ) “˝„˝˝‰ base.jpg ‰˝˝ Paste (Ctrl-C) ıËÈÌ˝.

flÌÁ ·ø ËÈÌ ‰ø ÒËÈ„ Ú‡ÒÎ‡Ê ‡‚‡‡ ‡È !

‰˝˝ Paste (Ctrl-C) ıËÈÌ˝. flÌÁ ·ø ËÈÌ ‰ø ÒËÈ„ Ú‡ÒÎ‡Ê ‡‚‡‡ ‡È ! 54
‰˝˝ Paste (Ctrl-C) ıËÈÌ˝. flÌÁ ·ø ËÈÌ ‰ø ÒËÈ„ Ú‡ÒÎ‡Ê ‡‚‡‡ ‡È ! 54
‰˝˝ Paste (Ctrl-C) ıËÈÌ˝. flÌÁ ·ø ËÈÌ ‰ø ÒËÈ„ Ú‡ÒÎ‡Ê ‡‚‡‡ ‡È ! 54

54

55
55
55
55
55

55

55
55
55
55

’˘˝˝Î- 16

flÌÁ ·ø ËÈÌ ÁÛ „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı, Quick Mask

’˘˝˝Î- 16 flÌÁ ·ø ËÈÌ ÁÛ „ËÈ„ ÌËÈÎøøνı, Quick Mask 56

56

1.‘‡ÈÎ˚„ Ì˝˝Ì˝.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson16-bow ı‡‚Ú‡Ò ‰ÓÚÓ ·‡È„‡‡ ‰ÓÎÓÓÌ Ù‡ÈÎ˚„ ·ø„‰ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ OK-„ ‰‡ ̇.

·ø„‰ËÈ„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ OK-„ ‰‡ ̇. 2.tower.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. tower.jpg

2.tower.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝.

tower.jpg Ù‡ÈÔ˚Ì ‰˝˝ Select>Color Range «Û „ËÈÌ ˆ˝Ìı˝ ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝.

OK-„ ‰‡ ̇.
OK-„ ‰‡ ̇.

Select>Inverse ıËÈ„˝˝‰ Copy (Ctrl-C)

sky.jpg Ù‡ÈÔ˚Ì ‰˝˝ Paste (Ctrl-V)

(Ctrl-C) sky.jpg Ù‡ÈÔ˚Ì ‰˝˝ Paste (Ctrl-V) 3.paris.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. paris.jpg

3.paris.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝.

paris.jpg Ù‡ÈÔ˚Ì ‰˝˝ Select>Color Range «Û „ËÈÌ ˆ˝Ìı˝ ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝.

OK-„ ‰‡ ̇.
OK-„ ‰‡ ̇.

Select>Inverse ıËÈ„˝˝‰ Copy (Ctrl-C)

sky.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Paste (Ctrl-V)

(Ctrl-C) sky.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Paste (Ctrl-V) 4.plane.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„

4.plane.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝.

(Ctrl-V) 4.plane.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„ ‡‚‡‡‰ Ú˝Ì„˝ ËÈÌ ‰˝˝ Click

-„ ‡‚‡‡‰ Ú˝Ì„˝ ËÈÌ ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝.

4.plane.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„ ‡‚‡‡‰ Ú˝Ì„˝ ËÈÌ ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝. 57

57

Shift ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈ„ Ì˝ÏÌ˝.

Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈ„ Ì˝ÏÌ˝. -„ ‰‡ ‡‡‰ Quick Mask Mode -‰ Ó ÌÓ.

-„ ‰‡ ‡‡‰ Quick Mask Mode -‰ Ó ÌÓ. ‡‡‰ Quick Mask Mode-‰ Ó ÌÓ.

Quick Mask Mode „˝Ê Ú˝Ï‰˝„νı ı˝Ò„ËÈÌ ÁÛ ‡ı ·‡È‰‡Î ˛Ï.

ı˝Ò„ËÈÌ ÁÛ ‡ı ·‡È‰‡Î ˛Ï. -„ ‡‚‡‡‰ ı˝ ˝„Ú˝È ı˝Ò„ËÈ„

-„ ‡‚‡‡‰ ı˝ ˝„Ú˝È ı˝Ò„ËÈ„ ı‡ Ì„ ·Û‰Ì‡. ˝„Ú˝È ı˝Ò„ËÈ„ ı‡ Ì„ ·Û‰Ì‡.

ı˝Ò„ËÈ„ ı‡ Ì„ ·Û‰Ì‡. 58 £‡Ò ı˝ ˝„„øÈ ı˝Ò„ËÈ„

58

£‡Ò ı˝ ˝„„øÈ ı˝Ò„ËÈ„ ˆ‡„‡‡Ì Ì„ ·Û‰Ì‡.

ı˝Ò„ËÈ„ ˆ‡„‡‡Ì Ì„ ·Û‰Ì‡. ƒÓÓ ı ı˝ ˝„Ú˝È ı˝Ò„ËÈ„

ƒÓÓ ı ı˝ ˝„Ú˝È ı˝Ò„ËÈ„ ·ø„‰ËÈ„ ÁÛ Ì‡.

ı˝Ò„ËÈ„ ·ø„‰ËÈ„ ÁÛ Ì‡. -„ ‰‡ ‡‡‰ Standard Mode -‰ ·ÛˆÌ‡.
ı˝Ò„ËÈ„ ·ø„‰ËÈ„ ÁÛ Ì‡. -„ ‰‡ ‡‡‰ Standard Mode -‰ ·ÛˆÌ‡.

-„ ‰‡ ‡‡‰ Standard Mode-‰ ·ÛˆÌ‡.

ƒÓÓ ı Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò˝„ ·ÓÎÌÓ.

-„ ‰‡ ‡‡‰ Standard Mode -‰ ·ÛˆÌ‡. ƒÓÓ ı Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò˝„ ·ÓÎÌÓ.

Select>Inverse ıËÈ„˝˝‰ Copy (Ctrl-C) sky.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Paste (Ctrl-V)

(Ctrl-C) sky.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Paste (Ctrl-V) 5.liberty.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„

5.liberty.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝.

(Ctrl-V) 5.liberty.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„ ‡‚‡‡‰ Ú˝Ì„˝ ËÈÌ ‰˝˝ Click

-„ ‡‚‡‡‰ Ú˝Ì„˝ ËÈÌ ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝.

Ú˝Ì„˝ ËÈÌ ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝. Select>Inverse ıËÈ„˝˝‰ Copy (Ctrl-C) sky.jpg
Ú˝Ì„˝ ËÈÌ ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝. Select>Inverse ıËÈ„˝˝‰ Copy (Ctrl-C) sky.jpg

Select>Inverse ıËÈ„˝˝‰ Copy (Ctrl-C) sky.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Paste (Ctrl-V)

(Ctrl-C) sky.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Paste (Ctrl-V) 6. dog.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„

6. dog.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝.

Paste (Ctrl-V) 6. dog.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„ ‡‚‡‡‰ ÌÓ„ÓÓÌ ı˝Ò˝„ËÈÌ ‰˝˝

-„ ‡‚‡‡‰ ÌÓ„ÓÓÌ ı˝Ò˝„ËÈÌ ‰˝˝ Click ıËÈÌ˝.

Shift ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò˝„ËÈ„ Ì˝Ï˝Ì˝.

Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò˝„ËÈ„ Ì˝Ï˝Ì˝. Select>Inverse ıËÈ„˝˝‰ Copy (Ctrl-C) sky.jpg

Select>Inverse ıËÈ„˝˝‰ Copy (Ctrl-C) sky.jpg Ù‡ÈÎ ‰˝˝ Paste (Ctrl-V)

59

-„ ‡‚‡‡‰ ÁÓıËÒÚÓÈ ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡. ˚„ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡.

ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡. 7. oneway.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„
ıˇÁ„‡‡ ˚„ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡. 7. oneway.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝. -„

7. oneway.jpg Ù‡ÈÎ˚„ ÌËÈÎøøÎÌ˝.

-„ ‡‚‡‡‰ ı˝ ˝„Ú˝È ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Path ˝„Ú˝È ı˝Ò„ËÈÌ ‰˝˝ Path

ÁÛ ‡‡Ò˚„ ÁÛ Ì‡.

‰˝˝ Path ÁÛ ‡‡Ò˚„ ÁÛ Ì‡. 60 -„ ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì

60

‰˝˝ Path ÁÛ ‡‡Ò˚„ ÁÛ Ì‡. 60 -„ ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì

-„ ‰‡ ‡‡‰ Ú˝Ï‰˝„Î˝Ò˝Ì ı˝Ò„ËÈ„ ıËÈÌ˝.

›Ì‰ Click ıËÈı ·ÓÎ Path ÁÛ ‡‡Ò ÌÛÛÊ ·ÓÎÌÓ.
›Ì‰ Click ıËÈı ·ÓÎ
Path ÁÛ ‡‡Ò ÌÛÛÊ
·ÓÎÌÓ.

Copy (Ctrl-C) ıËÈ„˝˝‰

sky.jpg Ù‡ÈÎ˚Ì ‰˝˝ Paste (Ctrl-V)

Edit>Free Transform (Ctrl-T) ıËÈ„˝˝‰ ÚÓÏ ÛÛ·‡‰ ˝ „øøÎÌ˝.

Paste (Ctrl-V) Edit>Free Transform (Ctrl-T) ıËÈ„˝˝‰ ÚÓÏ ÛÛ·‡‰ ˝ „øøÎÌ˝.

8. “ÂÍÒÚ ·Ë˜Ì˝.

8. “ÂÍÒÚ ·Ë˜Ì˝. -„ ‡‚‡‡‰ ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click. OK-„ ‰‡ ̇.

-„ ‡‚‡‡‰ ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click.

·Ë˜Ì˝. -„ ‡‚‡‡‰ ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click. OK-„ ‰‡ ̇. ƒÛÛÒ‚‡Î 61

OK-„ ‰‡ ̇.

ƒÛÛÒ‚‡Î

·Ë˜Ì˝. -„ ‡‚‡‡‰ ÁÛ „ËÈÌ ‰˝˝ Click. OK-„ ‰‡ ̇. ƒÛÛÒ‚‡Î 61

’˘˝˝Î- 17

™Ì„ËÈ„ „˝ ˝ÎÚ˝È, ÚÓ‰ ·Ó΄Óı ı˝ ˝„Ò˝Î

1.—͇ÈÌ ‡‡Ò ‡‚Ò‡Ì ˝ÒÍËÁ ÁÛ „ËÈ„ Ì˝˝Ì˝.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson17-sketch / sketch1.jpg

kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson17-sketch / sketch1.jpg 2.£ø‰˝„ Ò‡‡ ‡Î Ì„ËÈ„

2.£ø‰˝„ Ò‡‡ ‡Î Ì„ËÈ„ ˆ‡„‡‡Ì ıËÈÌ˝.

Image>Adjust>Levels

ˆ‡„‡‡Ì ıËÈÌ˝. Image>Adjust>Levels 3.™Ì„ ÌËÈ Á‡„‚‡ ˚„ ˜ËÎÌ

3.™Ì„ ÌËÈ Á‡„‚‡ ˚„ ˜ËÎÌ .

Image>Mode>RGB Color

˚„ ˜ËÎÌ . Image>Mode>RGB Color 4.Layer-„ ıÛ‚ËÎ̇. Layer>Duplicate Layer

4.Layer-„ ıÛ‚ËÎ̇.

Layer>Duplicate Layer

ƒ‡‚ı‡ ·ı ‡ „‡ : Multiply

Layer ƒ‡‚ı‡ ·ı ‡ „‡ : Multiply 5.Background Layer-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ ‰Û Ú‡È

5.Background Layer-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ ‰Û Ú‡È Ì„ ·Û‰Ì‡.

Edit>Fill

„‡ : Multiply 5.Background Layer-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ ‰Û Ú‡È Ì„ ·Û‰Ì‡. Edit>Fill 62

62

6.«Û ‡„Ú „˝ ˝Î ·‡Ò Òøø‰˝ „Ì .

‡„Ú „˝ ˝Î ·‡Ò Òøø‰˝ „Ì . ™Ì„ËÈ„ „˝ ˝ÎÚ˝È ™Ì„ËÈ„ ÚÓ‰

™Ì„ËÈ„ „˝ ˝ÎÚ˝È

™Ì„ËÈ„ ÚÓ‰

™Ì„ËÈ„ ı‡ ‡ÌıÛÈ

™Ì„ËÈ„ ÚÓ‰ ™Ì„ËÈ„ ı‡ ‡ÌıÛÈ Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò ÁÓıËÒÚÓÈ

Brushes ҇Ϸ‡ ‡‡Ò ÁÓıËÒÚÓÈ ı˝ÏÊ˝˝„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ „˝ ˝Î ·‡Ò Òøø‰˝ „Ì . ›ıν˝‰ ÚÓÏ ·‡„Ò, ‰‡ ‡‡ ̇ ËÈÌ ·‡„Ò.

·‡„Ò, ‰‡ ‡‡ ̇ ËÈÌ ·‡„Ò. 7.Background copy Layer-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ ı˝
·‡„Ò, ‰‡ ‡‡ ̇ ËÈÌ ·‡„Ò. 7.Background copy Layer-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ ı˝

7.Background copy Layer-„ ÒÓÌ„ÓÓ‰ ı˝ ˝„„øÈ

ÁÛ ‡‡Ò

ÒÓÌ„ÓÓ‰ ı˝ ˝„„øÈ ÁÛ ‡‡Ò -„‡‡ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡. 8.«Û

-„‡‡ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡.

ÁÛ ‡‡Ò -„‡‡ ·‡ÎÎÛÛ ‰‡Ì‡. 8.«Û ‡„Ú ˝ÙÙÂÍÚ „Ì . ›ıν˝‰

8.«Û ‡„Ú ˝ÙÙÂÍÚ „Ì .

›ıν˝‰

Layer>Duplicate Layer

‡„Ú ˝ÙÙÂÍÚ „Ì . ›ıν˝‰ Layer>Duplicate Layer Filter>Texture>Texturizer 63

Filter>Texture>Texturizer

‡„Ú ˝ÙÙÂÍÚ „Ì . ›ıν˝‰ Layer>Duplicate Layer Filter>Texture>Texturizer 63

63

9.flÌÁ ˇÌÁ˚Ì ˝ÙÙÂÍÚ ıËÈÊ øÁ˝˝ ˝È. ƒ‡ıˇ‰ Layer>Duplicate Layer

9.flÌÁ ˇÌÁ˚Ì ˝ÙÙÂÍÚ ıËÈÊ øÁ˝˝ ˝È.

ƒ‡ıˇ‰

Layer>Duplicate Layer

øÁ˝˝ ˝È. ƒ‡ıˇ‰ Layer>Duplicate Layer Filter>Artistic>Rough Pastels 64

Filter>Artistic>Rough Pastels

Layer Filter>Artistic>Rough Pastels 64 Filter>Artistic>Underpainting 10.ƒÛÛÒÒ‡Ì

64

Layer Filter>Artistic>Rough Pastels 64 Filter>Artistic>Underpainting 10.ƒÛÛÒÒ‡Ì

Filter>Artistic>Underpainting

Pastels 64 Filter>Artistic>Underpainting 10.ƒÛÛÒÒ‡Ì ·ÓÎ ı‡‰„‡Î‡‡ ‡È.

10.ƒÛÛÒÒ‡Ì ·ÓÎ ı‡‰„‡Î‡‡ ‡È.

File>Save As My works ı‡‚Ú‡Ò ‰ÓÚÓ ı‡‰„‡Î‡‡ ‡È.

’˘˝˝Î- 18

Layer-ËÈÌ ˝ÙÙÂÍÚøø‰

’˘˝˝Î- 18 Layer-ËÈÌ ˝ÙÙÂÍÚøø‰ 65

65

Layer-ËÈÌ ˝ÙÙÂÍÚøø‰

Layer-Ú ·ø ˝Ì ·ÓÎÓÌ Ú˝Ï‰˝„ν„‰Ò˝Ì ı˝Ò˝„Ú Ú‡‚‡Ì øÌ‰Ò˝Ì ˝ÙÙÂÍÚËÈ„ ıËÈÊ ·ÓÎÌÓ.

Layer > Effects >

ıËÈÊ ·ÓÎÌÓ. Layer > Effects > 1.Drop Shadow ˝ÙÙÂÍÚËÈ„ ıËÈı. File>Open
ıËÈÊ ·ÓÎÌÓ. Layer > Effects > 1.Drop Shadow ˝ÙÙÂÍÚËÈ„ ıËÈı. File>Open

1.Drop Shadow ˝ÙÙÂÍÚËÈ„ ıËÈı.

File>Open kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson18-layer-effect / material-1.jpg