Anda di halaman 1dari 8

Modul pentaksiran 1 Bahagian A 1 (a) Konsep ekologi adalah merujuk kepada hubungan antara tumbuhan dan haiwan serta

semua organisms hidup dengan slam sekitarnya yang dikenali sebagai Habitat. (b) i. ii. Hutan Hujan Tropika: lotong/ungka dan pokok cengal. Hutan pays bakau: ikan belacak dan pokok bakau.

(c) Kepentingan ekologi adalah, Sebagai tempat di mana wujudnya habitat tumbuhan dan haiwan serta pelbagai hidupan di bumi. Sebagai tempat di mana berlakunya kelangsungan hidup bagi tumbuhan clan haiwan serta pelbagai hidupan di bumi untuk diwarisi oleh generasi akan datang. 2 (a) Maksud interaksi antara sistem adalah Baling kebergantungan antara sistem dengan sistem yang lain untuk mewujudkan keberterusan alam sekitar yang ada. (b) Gangguan terhadap sistem ekologi akibat kebakaran hutan yang membawa kesan kepada sistem atmosfera clan sistem geomorfologi boleh menyebabkan fenomena yang berikut, Peningkatan suhu global, mengakibatkan berlakunya pen mgkatan suhu seluruh dunia, cuaca dan iklim tidak menentu malah bencana alam seperti kemarau, banjir, siklon, taufan, dan puling beliung sukar dismal serta berlaku lebih kerap dan teruk. Kejadian tanah runtuh mudah berlaku kerana ken adaan akar tumbuhan yang berfungsi untuk mencengkam tanah. Ketiadaan akar pokok menyebabkan ikatan tanah menjadi longgar sehingga her akunya pergerakan tanah atau tanah runtuh. (c) Dua langkah bukan perundangan yang boleh mengurangkan gangguan terhadap sistem ekologi adalah Menanam semula anak pokok balak yang baharu di kawasan yang telah ditebang untuk mengelakkan tanah terdedah terlalu lama sehingga menyebabkan kejadian hakisan dan tanah runtuh. Kempen kesedaran terhadap kepentingan hutan bakau oleh pihak kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO) dan individu tertentu. Contohnya, program menanam semula pokok bakau baharu di kawasan yang telah ditebang clan di kawasan pinggir pantai yang sesuai. Bahagian B 3 (a) Maksud kemerosotan kualiti alam sekitar merujuk kepada keadaan yang dialami oleh alam sekitar dan biasanya merupakan kesan negatif melebihi kesan positif akibat aktiviti yang dihasilkan oleh manusia secara berlebihan sehingga alam sekitar tidak mampu untuk menampungnya lagi. (b) Dua aktiviti manusia yang membawa kepada berlakunya kemerosotan kualiti alam sekitar adalah. pertanian di cerun bukit. Kegiatan ini dilakukan dilereng-lereng bukit yang memerlukan kawasan hutan ditebang dan dibersihkan. Manakala pembinaan lebuh rays, landasan kereta api dan petempatan di lereng bukit menyebabkan berlakunya tanah runtuh (c) Dua kesan kemerosotan kualiti alam sekitar di alas kepada slam sekitar fizikal adalah berlaku tanah runtuh yang disebabkan oleh ketiadaan akar-akar pokok yang mencengkam tanah bagi mengelak berlakunya hakisan tanah clan tanah runtuh di lereng bukit. Manakala kesan kedua adalah berlakunya kejadian banjir. Banjir berlaku disebabkan oleh sungai menjadi cetek akibat pengumpulan lanar hasil daripada aktiviti perlombongan bijih timah. Sistem saliran yang sempit clan cetek tidak mampu menampung kuantiti air yang banyak ketika hujan lebat berpanjangan menyebabkan air melimpah ke kawasan tanah pamah. Biasanya banjir akan mengakibatkan kemusnahan harts bends dan kehilangan nyawa. 4 (a) Pembangunan lestari merupakan aktiviti pembangunan moden yang dijalankan di sesebuah kawasan dengan mengekalkan sumber alam semula jadi clan ekosistem yang ada untuk dinikmati oleh generasi mass sekarang dan dapat diwarisi oleh generasi akan datang. (b) Dua langkah perundangan merangkumi dasar-dasar yang menggalakkan pembangunan lestari terhadap sumber semula jadi di Malaysia termasuklah dua akta berikut iaitu, Akta Kualiti Alam Sekeliling (1974) yang dibawahnya terdapat beberapa sekyen berkaitan dengan pencemaran seperti seksyen 20 untuk pencemaran udara dan seksyen 24 untuk pencemaran tanah. Manakala akta yang kedua adalah Akta Perhutanan Negara 1984 yang mana seksyen 82(1) melarang sesiapa sahaja melakukan sebarang pembakaran di dalam hutan simpan. Kedua-dua akta ini diwujudkan untuk membantu meneruskan pembangunan lestari bagi kepentingan generasi akan datang. (c) Sebenarnya pembangunan lestari masih lagi belum berjaya sepenuhnya kerana pembangunan yang dilaksanakan masih terns merosak clan memusnahkan alam ekitar yang ada. Walaupun banyak akta telah digubal tetapi tidak dikuatkuasakan sepenuhnya kerana berlaku campur tangan pelbagai pihak clan sebahagian daripada individu dan pihak tertentu pula kurang memahami konsep pembangunan lestari yang sebenarnya.

Modul Pentaksiran 2 Bahagian A 1 (a) Maksid konsep ekosistem daratan adalah ekosistem ang wujud dalam lingkungan fizikal daratan dan erdir daripada unsur biotik dan abiotik yang saling berkaitan dan saling memerlukan untuk mengekalkan Keseimbangan ekosistem. (b) Dua kepentingan ekosistem daratan kepada alam ,sekitar fizikal adalah. Merupakan kawasan tadahan hujan bagi kawasan pet, Aitarannya. Biasanya ekosistem daratan men ipakan kawasan tanah tinggi yang berhutan teba i. Mengekalkan kesimbangan kandungan udara untuk menyerderhanakan suhu setempat. Tumbuhan menjalankan proses. sejat peluhan yang akan mengeluarkan wap air untuk mengekalkan kelembapan udara di kawasan tersebut. (c) Ekosistem daratan mengalami kemusnahan akibat kegiatan manusia yang semakin berleluasa tanpa kawalan. Contohnya, kegiatan pembalakan telah memusnahkan ekosistem hutan hujan Tropika kerana memusnahkan pelbagai spesies flora dan fauna dan secara tidak langsung menyebabkan kitar hidrologi terganggu sehingga memusnahkannya sebagai kawasan tadahan air. 2 (a) Konsep sistem gunaan manusia sistem yang melibatkan kepentingan manusia iaitu manusia menggunakan alam sekitarnya untuk menjalankan akitiviti ekonomi untuk faedah manusia seperti aktiviti pertanian, perlombongan dan perikanan. (b) Dua contoh aktiviti manusia yang wujud kesan daripada pengaruh sistem hidrologi terhadap sistem gunaan manusia adalah pertanian terutama penanaman padi sawah yang memerlukan air yang banyak untuk pengai ran. Manakala, pembinaan empangan untuk jana kuasa iidro elektrik juga memerlukan air sungai yang deras (Ian isi padunya yang banyak. (c) Gangguan daripada sistem hidrologi membawa kesan negatif kepada sistem gunaan manusia. Jika berlaku kerpas in melebihi sejatan, maka akan berlaku banjir sehingga menenggelamkan kawasan pertanian dan menjelaskan basil tanaman seperti sayur-sayuran, bijirin dan buah-buahan. Manakala, jika berlaku sejatan melebihi kerpasan akan menyebabkan kemarau. Kemal au yang berpanjangan akan mengakibatkan basil pertanian an merosot kerana pokok akan layu atau mati kekeringan. Bahagian B 3 (a) Dua punca berlakunya fenomena pemanasan global ialah pembakaran terbuka dan pembalakan secara berleluasa. (b) Kesan pemanasan global melebihi kerpasan dari pula ialah perubahan tersebut berlaku kesan suhu global. terhadap sistem hidrologi ialah berlaku kemarau di mana sejatan segi sistem hidrologi. Manakala kesan terhadap sistem atmosfera arch angin lazim, siklon tropika clan taufan. Fenomena alam daripada perbezaan ketara tekanan udara bumf kerana peningkatan

(b) Dua langkah bukan perundangan yang boleh mengurangkan fenomena pemanasan global ialah mengalakkan pemilik kilang untuk memasang penapis cerobong asap. Asap kilang yang ditapis tidak akan mengeluarkan gas-gas beracun yang merosakkan lapisan ozon. Oleh itu, pemanasan global dapat dibendung. Selain itu, langkah mengurangkan penggunaan petroleum tanpa plumbum juga boleh mengurangkan peningkatan suhu global. Sumber bahan api tersebut digantikan dengan sumber bahan tenaga mesra alam seperti sumber tenaga hidro elektrik clan sumber tenaga solar. 4 (a) DasarAlam Sekitar Negara yang diamalkan di Malaysia adalah bagi menjalankan dan meningkatkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Secara langsung akan meningkat taraf kualiti hidup rakyat Malaysia menerusi kesejahteraan alam sekitar manusia dan fizikal serta meneruskan pembangunan lestari. (b) Salah satu prinsip Dasar Alam Sekitar Negara adalah memulihara ekosistem semula jadi untuk memastikan keutuhan kepelbagaian biologi dan sistem-sistem sokongan hidup. Proses pemuliharaan ekosistem diperlukan untuk memastikan kepelbagaian biologi dan sistem fizikal dan gunaan manusia dapat dikekal dan diseimbangkan. Salah satu caranya adalah dengan menanam spesies pokok yang berharga di kawasan yang telah dibalak. Langkah ini dapat menjamin kesejahteraan alam sekitar manusia dan fizikal. (c) Dua langkah pemuliharaan yang boleh diambil untuk mengekalkan ekosistem hutan semula jadi adalah menjalankan projek ladang hutan supaya bekalan kayo balak akan berterusan dan berkekalan untuk generasi akan datang. Langkah yang kedua adalah menanam semula pokok di kawasan yang dibalak terutama pokok yang berharga untuk mengelakkan kepupusan spesies pokok tersebut.

Model Pentaksiran 3 Bahagian A 1 (a) Kitar oksigen adalah proses pengambilan dan pengembalian oksigen di ruang atmosfera secara berterusan melalui beberapa proses seperti fotosintesis, pambakaran dan pereputan serta respirasi untuk mengimbangi kandungannya di ruang atmosfera (b) Proses pembakaran dan proses fotosintesis dalam kitar oksigen adalah, Proses pembakaran adalah proses pengambilan oksigen di ruang atmosfera kerana oksigen membantu dan mempercepatkan proses kebakaran berlaku. Proses fotosintesis pula merupakan proses pengembalian oksigen daripada ruang atmosfera kerana proses ini menghasilkan oksigen dan dapat mengimbangi kandungan oksigen di atmosfera. (c) Kim oksigen semakin penting terhadap aktiviti manusia. Oksigen digunakan secara meluas dalam sektor melebu besi dan keluli. Oksigen berfungsi sebagai uncut pembakaran utama dalam industri tersebut. 2 (a) Maksud konsep ekosistem tanah lembap adalah ekosistem semula jadi dan buatan manusia yang ditenggelami air secara sementara atau wujud secara kekal. Contohnya ekosistem tasik dan hutan paya bakau (b) Dua kepentingan ekosistem tanah lembap terhadap aktiviti manusia adalah sebagai kawasan pengeluar kayu bakau untuk dijadikan bahan api (arang kayu). Selain itu, ekosistem ini menjadi lokasi kegiatan akuakultur. Hutan paya bakau merupakan habitat yang baik kepada hidupan akuatik terutama ikan, udang dan kerang. (c) Peningkatan proses hakisan pinggir pantai semakin serius apabila berlaku proses penebangan hutan paya bakau secara berleluasa kerana hutan paya bakau tidak lagi memainkan peranan sebagai penghalang kepada proses hakisan pinggir pantai. Biasanya akar-akar jangkang pokok kayu bakau mencengkam tanah/ lumpur di kawasan pantai. Kawasan hutan paya bakau juga mampu melemahkan kadar hempasan ombak ke pantai ten tama ketika berlakunya tsunami dan kejadian air laut pasang. Bahagian B 3 (a) Tiga contoh sumber yang hampir kepupusan dan kehabisan di Malaysia adalah bijih timah (sumber mineral), orang utan (sumber hutan) dan penyu (sumber laut). (b) Sumber tanah semakin terancam kerana kepadatan penduduk di handar-bandar besar menyebabkan saiz tanahnya menjadi semakin sempit. Selain itu berlaku saingan guna anah untuk kawasan pertanian dengan petempatan (tan perindustrian sehingga berlaku peningkatan harga tanah. (c) Dua langkah untuk mengurangkan masalah sumber tanah adalah menyelerakkan kawasan perindustrian ke kawasan I tar bandar supaya tidak tertumpu di bandar sahaja dan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk luar bandar bagi membendung migrasi ke kawasan bandar. Langkah yang ke dua adalah membina lebih banyak kemudahan asas di kawasan luar bandar seperti jala rays, hospital, sekolah dan lain-lain. Kemudahan in frastruktur tersebut menjadikan kawasan luar bandar juga sebagai lokasi tumpuan penduduk. 4 (a) Punca berlakunya pencemaran air di Malaysia adalah pembuangan sisa toksik, pembuangan sampah sarap dan pengaliran najis ternakan ke dalam sistem saliran. (b) Dua kegunaan air yang telah dirawat terhadap aktiviti manusia adalah untuk kegunaan domestik iaitu sebagai air minuman dan membasuh. Contohnya, NEWater di Singapura menggunakan air yang dirawat sebagai air minuman. Selain itu, air yang dirawat digunakan juga untuk menyiram tanaman. (c) Salah satu cara pengurusan air yang baik adalah merawat air untuk digunakan semula. Langkah ini dapat menjimatkan penggunaan air semula jadi Berta kosnya lebih rendah. Walau bagaimanapun terdapat cara lain untuk pengurusan air yang baik seperti kempen kesedaran kepada masyarakat terutama generasi muda tentang kepentingan alam sekitar dan penggunaan air secara berhemah.

Model Pentaksiran 4 Bahagian A 1 (a) Dua jenis kitar nutrien adalah. Kitar karbon Kitar oksigen (b) Aktiviti pembalakan dan kebakaran hutan boleti mempengaruhi kitar nutrien kerana aktiviti pembalakan boleh menganggu kitar oksigen dan kitar karbon apabila proses fotosintisis yang mengguna karbon dikosida dan membebaskan oksigen tidak berlaku. Manakala kebakaran hutan boleh memusnahkan kitar nutrien semasa proses pembakaran berlaku, tambahan pula hampir 90% nutrien terdapat dalam tisu tumbuhan dan haiwan terjejas. (c) Dua kepentingan kitar nutrien kepada alam sekitar fizikal adalah mengimbang kandungan udara di ruang atmosfera semasa proses fotosintesis, terutama kandungan oksigen dan karbon dikosida. Selain itu. Kitar nutrien membantu dalam proses pereputan bahan organik. Proses tersebut menghasilkan baja organik umuk kegunaan aktiviti pertanian. 2 (a) Maksud konsep penghutanan semula adalah langkah menanam semula anak pokok baharu sama ada jenis yang sama atau pokok lain yang cepat matang di kawasan yang telah ditebang. Usaha ini bertujuan untuk mengekalkan hutan tersebut untuk generasi yang akan datang. (b) Selain daripada penghutanan semula, dikatakan penggunaan sumber mesra alam boleh mengurangkan masalah pemanasan global. Penggunaan sumber mesra alam seperti hidro elektrik dan tenaga solar tidak mengeluarkan gas beracun yang merosakkan lapisan ozon. (c) Dua langkah perundangan yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan masalah pemanasan global adalah dengan mengubal akta yang berkaitan dengan alam sekitar. Contohnya, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang digubal untuk mengawal aktiviti yang berkaitan dengan isu alam sekitar seperti pencemaran. Selain itu, menguatkuasakan undang-undang juga boleh dilaksanakan dengan mendenda individu yang melanggar undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar. Contohnya mendenda pesalah yang sengaja menjalank in pembakaran terbuka. Bahagian B 3 (a) Dua aktiviti manusia yang boleh menjejaskan sumber alam adalah pembalakan yang boleh menyebabkan kepupusar spesies flora dan fauna kerana memusnahkan habitat. Kegiatan perindustrian yang melepaskan sisa toksik ke sistem saliran akan menjejaskan hidupan akuatik. (b) Dua fenomena alam sekitar fizikal yang berkaitan dengan pembinaan pertempatan tanpa perancangan adalah berlaku tanah runtuh apabila petempatan didirikan di lereng bukit kerana kestabilan rerun telah diganggu. Selain itu pembinaan petempatan tanpa perancangan juga boleh menyebabkan kejadian banjir kilat jika iistem perparitan dibina sempit dan cetek. Keadaan ertambah buruk apabila sistem perparitan tersumba kerana tidak diselanggara secara berkala. (c) Langkah untuk mengurangkan fenomena di atas adalah pendidikai dan kempen. Di peringkat sekolah, murid akan diajar tentang permasalahan akan sekitar dalam mata pelajaran seperti Geografi, Pendidikan Moral clan Sains. Situasi ini akan memupuk semangat cintakan alam sekitar di usia muda. Manakala kempen pula dapat menyemai clan menimbulkan semangat cintakan alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Kempen ini boleh dilaksanakan sanakan melalui media atau elektronik. 4 (a) Maksud membangunkan tenaga yang lebih mesra alam ialah usaba penciptaan tenaga atau membangunkan sumber ter aga dengan lebih cekap di samping bantuan teknologi terkini supaya dapat mengurangkan kesan alam sekitar dan menjamin bekalan sumber tenaga dapat digunakan dalam jangka masa yang lebih lama. (b) Tiga tenaga mesra alam yang terdapat di Malaysia ban ini adalal enaga solar yang berpunca daripada tenaga matahari. tenaga hidro elektrik yang berpunca daripada air empangan dan tenaga biomas yang berpunca daripada sisa buangan tumbuhan dan haiwan. (c) Dua kelebihan menggunakan tenaga mesra alam terhadap 3 am sekitar manusia adalah mengurangkan penyakit yang diakibatkan oleh udara tercemar seperti asma dan batuk. Oleh itu penduduk akan mempunyai taraf kesihatan yang tinggi. Selain daripada itu tenaga mesra ala n lebih murah berbanding tenaga yang dihasilkai oleh bahan api fosil. Oleh itu kos sara hidup akan lebir murah dan nilai tambah kepada ekonomi dapat dirasai oleh semua golongan penduduk di sesebuah negara.

Model Pentaksiran 5 Bahagian A 1 (a) Maksud konsep kitar karbon ialah pengambilan dan pengembalikan karbon dalam bentuk karbon dioksida dari ruang atmosfera dan sistem bumi yang lain secara, berterusan melalui pelbagai proses seperti fotosintesis than respirasi tumbuhan dan haiwan. (b) Dua kepentingan kitar karbon terhadap alam sekitar manusia adalah sebagai komponen dalam alat pemadam api. Hal ini disebabkan gas karbon dioksida bertindak sebagai gas tidak membantu dalam proses kebakaran. Selain daripada itu, karbon juga bertindak sebagai salah satu kandungan utama dalam industri minuman bergas (minuman berkarbonat). (c) Dua kesan peningkatan kandungan karbon terhadap alam sekitar fizikal ialah berlaku fenomena kesan rumah hijau. Fenomena kesan rumah hijau terjadi apabila kandungan karbon dioksida, clan gas tercemar yang lain memenuhi ruang atmosfera bumi sehingga bahangan bumi tidak dapat dibebaskan ke ruang angkasa manakala, bahangan matahari terperangkap di ruang permukian bumi. Keadaan sedemikanan seterusnya menyebabkan peningkatan suhu global. Peningkatan suhu global akan menyebabkan bumi mengalami peningkatan suhu yang ketara berbanding daripada keadaaan biasa sehingga menyebabkan kejadian kemarau atau pencairan ais di kutub bumi. 2 (a) Maksud interaksi antara sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia adalah interaksi antara sistem bumi dengan akitiviti manusia yang berlebihan sehingga sistem bumi terganggu. Gangguan yang diwujudkan mendatangkan kesan negatif terhadap hidupan di bumi seperti berlaku peningkatan suhu dan banjir akibat daripada aktiviti berlebihan. Aktiviti manusia tersebut antaranya pembalakan tanpa kawalan sehingga menjejaskan atmosfera serta litosfera. (b) Tiga fenomena alam sekitar yang berlaku adalah peningkatan suhu apabila atmosfera terganggu. Kejadian banjir berlaku apabila sistem hidrosfera terganggu dan kejadian tanah runtuh berlaku apabila litosfera, terganggu. (c) Dua langkah bukan undang-undang yang boleh mengurangkan fenomena tersebut adalah kempen dan pendidikan. Kempen yang dijalankan melalui media masa mampu menimbulkan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga dan mencintai alam sekitar. Manakala pendidikan pula boleh memupuk cintakan alam sekitar dalam kalangan golongan muda dan kanak-kanak. Pendidikan untuk mecintai alam sekitar terdapat dalam mata pelajaran yang diajar di sekolah seperti dalam mata pelajaran Geografi, Sains, Pendidikan Islam clan Sivik Kenegaraan. Bahagian B 3 (a) Maksud tanah tandus adalah tanah yang gondol dan kering serta tidak ditumbuhi oleh tumbuhan. Tanah tandus berlaku secara semula jadi atau basil daripada aktiviti manusia yang rakus merosakkan sumber alam yang ada sehingga membawa kemusnahan yang berpanjangan. (b) Tiga aktiviti manusia yang menyebabkan tanah tandus ialah pelombongan bijih timah dengan mengunakan kapal korek, pembalakan berlebihan tanpa ada usaha menanam semula hutan di kawasan yang ditebang. Kegiatan pertanian pindah dan amalan pertanian yang tidak baik seperti tanaman sejenis, penggunaan racun berlebihan dan penggunaan baja kimia yang banyak sehingga memusnahkan tapak pertanian itu sendiri. (c) Dua langkah undang-undang adalah menguatkuasakan akta clam sekitar yang sedia ada iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Perhutanan Negara 1984. Akta tersebut digubal untuk menjaga dan melindungi alam sekitar kesan daripada aktiviti manusia sehingga tanah menjadi tandus. Manakala enggandakan langkah pemantauan dan rondaan yang dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Alam Sekitar bagi memastikan aktiviti yang boleh menyebabkan i i kemusnahan alam sekitar tidak akan berlaku. 4 (a) Tiga bentuk kerjasama antarabangsa dalam membincangkan masalah alam Persidangan Stockholm, Persidangan Rio dan Persidangan Johannesburg. sekitar adalah

(b) Dua kepentir gan bentuk kerjasama antarabangsa dalam mengurangk m masalah alam sekitar adalah kerana masalah alam sekitar telah menjadi masalah global seperti jerebu dan pencemaran laut. Oleh itu masalah tersebut perlu ditangani secara bersama di peringkat antarabangsa, Selain daripada itu bantuan dari negara kaya amat diperlukan untuk mengurangkan masalah alam sekita- sama ada bantuan kewangan atau bantuan sokongan yang lain, terutama kepada negara miskin yang mengalami masalah alam sekitar. (c) Masal ah je rebu dan p e nip is an lapisan ozon boleh I d i k ur an gk an de n ga n a danya b e n t u k k e r j a s a m a antarabangsa kerana masalah ini telah menjadi masalah global. Pun -anya bukan berasal dari satu negara sahaja dan r iasalah itu turut dirasai oleh negara lain yang berjira i dengannya walaupun bukan penyebab kejadian tersebut. Dengan adanya bentuk kerjasama tersebut akai dapat mengurangkan punca dan langkah mengurangnya diselesaikan dengan lebih berkesan. Contohnya, masalah penipisan lapisan ozon juga turut diambil beret oleh negara kaya dan telah menjadi isu sejagat.

Model Pentaksiran 6 Bahagian A 1 (a) Maksud ekesistem akuatik adalah ekosistem berair sebagai persekitarannya yang terbentuk secara semula jadi atau buatan manusia yang dipenuhi dengan hidupan di dalamnya same ada dalam bentuk pengeluar atau penguna yang menjadikannya sebagai habitat. (b) Tiga contoh ekosistem ekosistem lautan. istem akuatik adalah ekosistem tasik, ekosistem sungai dan

(c) Dua kepentingan ekosistem akuatik adalah sebagai sumber protein kepada manusia di mane manusia mendapat bekalan ikan untuk dimakan dan selebihnya dijual seperti bawal; kembung, sotong, dan udang sebagai sumber ekonomi. Selain daripada itu, kepentingan ekosistem akuatik adalah sebagai lokasi kegiatan ekopelancongan seperti Pulau Redang, Pulau Langkawi dan Pulau Layang-layang terdiri daripada terumbu barn karang, pantai yang memutih dan sebagainya. 2 (a) Maksud penebangan terpilih merujuk kepada pokok yang cukup matang sahaja akan ditebang untuk tujuan pembalakan. Manakala pokok lain dibiarkan hidup dan membesar sehingga matang untuk ditebang pada mass hadapan. Langkah ini bertujuan supaya bekalan kayu balak dapat dikeluarkan secara berterusan atau tidak akan pupus. (b) Penebangan terpilih tidak cukup untuk memelihara ekosistem hutan daripada dimusnahkan kerana tidak semua pengusaha balak menjalankan kaedah ini semasa kerja pembalakan. Berlaku juga kelonggaran dalam penguatkuasaan undang-undang oleh pihak yang bertanggungjawab menyebabkan usaha ini kurang berkesan. (c) Dua kepentingan ekosistem hutan terhadap alam sekitar fizikal adalah sebagai kawasan tadahan semula jadi yang membekalkan air kepada sistem sungai yang ada.Tanpa adanya hutan kawasan tadahan akan berkurangan dan musnah. Manakala kepentingan kedua adalah sebagai sumber untuk menyerdahanakan suhu bumi. Hutan bertindak sebagai penghalang daripada sinaran ter-us matahari ke bumi dan sebagai pembekal oksigen dan wap air di ruang atmosfera yang mampu menyederhanakan suhu bumi. Bahagian B 3 (a) Pencemaran udara adalah kemerosotan kualiti dan perubahan sifat atmosfera kehadiran satu atau lebih bahan tercemar seperti asap, gas dan debu di dalamnya dengan

(b) Punca berlakunya pencemaran udara di salah saw negara Asia Pasifik adalah pembakaran terbuka seperti pembakaran sampah di tapak-tapak pelupusan sampah. Selain itu pembakaran di tapak pertanian juga menyebabkan berlakunya pembakaran terbuka. Aktiviti perindustrian yang pesat juga merupakan penyebab berlakunya pencemaran udara. Kehadiran asap kilang tanpa ditapis dan terdiri daripada gas tercemar merupakan punca berlakunya pencemaran udara di negara-negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. (c) Dua kesan pencemaran udara terhadap alam sekitar manusia adalah menjejaskan kesihatan manusia. Debu dan habuk akan menyebabkan gangguan kepada sistem pernafasan manusia sehingga manusia mudah mendapat penyakit asma, sakit kerongkong dan radang pare-para. Selain itu, turut juga menjejaskan aktiviti ekonomi seperti pelancongan. Pelancong semakin kurang mengunjungi pusat pelancongan kerana Indeks Pencemaran Udara (IPU) semakin tinggi dan kualiti udara tidak baik. 4 (a) Dua kesan interaksi manusia terhadap alam sekitar adalah pemanasan global yang disebabkan ganguan aktiviti manusia terhadap atmosfera seperti pembakaran hujan don pelepasan asap kilang. Kedua, adalah pencemaran air disebabkan gangguan aktiviti manusia terhadap hidrosfera seperti pertanian dan pembuangan sisa domestik. (b) Kesan -interaksi manusia terhadap alam sekitar melibatt n negara di seluruh dunia don perlu ditangani di peringkat antarabangsa. Misalnya, mengadakan perjanjian Agreement on Transbaundary Haze Population yang ditandatangani pada Jun 2002 untuk mengurangkan masalah pembakaran hutan di Kalimantan, Indonesia. Selain itu, usaha menghantar bantuan emanusiaan ke negara yang dilanda bencana clam ke n daripada interaksi manusia terhadap alam sekitar seperti banjir dan ribut taufan sama ada bantuan kewangai , barang keperluan dan perubatan. (c) Dua masalah yang menjadi penghalang di peringkat .tunic oleh sesebuah negara dalam usaha penjaaan alam sekitar adalah konflik politik dan perebutan wilayah dalam kalangan beberapa buah Negara. Masalah tersebut akan menjejaskan hubungan baik don menyukarkan usaha kerjasama. Selain itu, perbezaan taraf pembangunan ekonomi antara negara. Negara yang miskin dan negara membangun lebih menumpukan usaha pembangunan ekonomi berbanding daripada memikirkan masalah clam sekitar. Contohnya, tumpuan diberikan terhadap peluang )ekerjaan, kemudahan asas don sebagainya tetapi mengabaikan kepentingan alam sekitar.

Model Pentaksiran 7 Bahagian A 1 (a) Dua komponen ekosistem yang terdapat di dalam kedua-dua ekosistem tersebut adalah komponen biotik (ikan, udang, dan tumbuhan air) dan komponen abiotik (air, udara dan cahaya matahari). (b) Dua ciri persamaan antara kedua ekosistem tersebut sebagai ekosistem akuatik adalah kedua-duanya merupakan ekosistem. berair yang mengandungi komponen biotik dan abiotik yang hampir sama. Kedua-dua ekosistem tersebut juga merupakan habitat untuk pelbagai spesies haiwan dan tumbuhan semula jadi akuatik. (c) Aktiviti pelancongan secara besar-besaran boleh menjejaskan kedua-dua ekosistem. Kunjungan pelancong yang terlalu ramai meningkatkan jumlah sampah sarap dan kumbahan manusia ke dalam tasik menyebabkan air tasik tercemar seterusnya akan mer gancam hidupan di dalam tasik. Selain itu, pembinaan chalet dan hotel di kawasan ini untuk memenuhi keperluan pelancong menyebabkan penebang in hutan di sekitar tasik. Tindakan tersebut akan mengubah landskap don juga menyebabkan air tasi k menjadi keruh. 2 (a) Dua fenomena clam yang wujud hasil daripada interaksi sistem litosfera dengan sistem atmosfera adalah letusan gunung berapi sehingga berlakunya perubahan cuaca di kawasan sekitarnya. (b) Kesan interaksi antara sistem-sistem di atas terhadap clam sekitar fizikal adalah berlaku fenomena hujan asid kerana letusan gunung berapi membebaskan sulfur dioksida don karbon dioksida. Selain itu, berlaku musim dingin yang panjang dan keadaan sejuk melampau kerana debu yang dikeluarkan semasa letusan gunung berapi akan berada di ruang udara dalam jangka masa lama dan memantul sinar matahari kembali ke ruang angkasa. (c) Dua langkah yang botch diambil untuk mengurangkan kesan fenomena di atas adalah dengan ketjasama antarabangsa iaitu mengadakan perjanjian don persidangan peringkat dunia. Selain itu, langkah pemantauan yang lebih tegas terhadap aktiviti manusia yang botch menjejaskan clam sekitar seperti pembalakan haram dan industri yang mengeluarkan asap tercemar. Caranya dengan menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. Bahagian B 3 (a) Maksud penangkapan ikan secara berlebihan adalah perbuatan manusia bagi mendapatkan atau menangkap ikan tanpa had atau mengangkap ikan di kawasan yang dilarang oleh pihak berkuasa. Keadaan tersebut mengakibatkan kemusnahan sumber ikan don hasil taut untuk kegunaan manusia hari ini dan kepupusan sumber tersebut untuk generasi akan datang. (b) Tiga punca berlakunya kepupusan don kemusnahan sumber ikan adalah pencemaran taut yang disebabkan pembuangan sisa toksik perindustrian dan aktiviti perkapalan. Selain itu,disebabkan juga kelonggaran penguatkuasaan undang-undang. Ketiga, pengurusan ekosistem taut yang kurang cekap bagi menjaga habitat ikan. (c) Kepupusan don kemusnahan sumber ikan boleh dikurangkan dengan penguatkuasaan larangan pengunaan pukat tunda di kawasan taut cetek. Pengunaan pukat tunda botch memusnahkan semua sumber ikan yang ada kerana faring pukat yang kecil sehingga mampu menangkap semua jenis ikan kecil. Pukat tunda juga memusnahkan habitat ikan seperti terumbu karang di dasar taut, 4 (a)

Protokol Kyoto adalah singkatan kepada Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change yang dibentang di Kyoto, Jepun pada Disember 1997 don dikuatkuasakan pada 16 Februari 2005 di mana isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan pemanasan global. Tiga buah Malaysia. negara yang telah mengguna pakai protokol ini adalah Jepun, Russia dan

(b) (c)

Kesan interaksi antara sistem-sistem di atas terhadap clam sekitar fizikal adalah berlaku fenomena hujan asid kerana letusan gunung berapi membebaskan sulfur dioksida don karbon dioksida. Selain itu, berlaku musim dingin yang panjang dan keadaan sejuk melampau kerana debu yang dikeluarkan semasa letusan gunung berapi akan berada di ruang udara dalam jangka masa lama dan memantul sinar matahari kembali ke ruang angkasa.

Model Pentaksiran 8 Bahagian A 1 (a) Maksud konsep ekosistem tanah tinggi adalah kawasan yang dilitupi hutan pada ketinggian melabihi 1200 meter dari ras laut dan mempunyai suhu yang rendah. Mempunyai jenis tumbuhan semula jadi dan haiwan yang berbeza mengikut ketinggian. (b) Dua punca berlakunya kemusnahan kepada ekosistem tanah tinggi adalah kegiatan pertanian dan aktiviti pelanconga i. Kegiatan pertanian yang dijalankan ada la h tanaman hawa sederhana yang ditanam di lereng kawasan tanah tinggi tanpa mengikut garis kontur dan tidak berteres. Manakala akitiviti aktiviti pelancongan jugs berpotensi menjejaskan ekosistem tanah tinggi. Pembinaan hotel dan chalet di kawasan tanah tinggi memerlukan banyak hutan semula jadi terpaksa ditebang dan dibersihkan. (c) Salah saw cara mengurangkan kemusnahan ekosistem tanah tinggi adalah dengan mengekalkan tumbuhan semula jadi Tumbuhan semula jadi dapat melindungi ekosistem tanah tinggi melalui sistem akar tumbuhan dap sifat konopi tumbuhan itu sendiri. Akar pokok akan mencengkam tanah di lereng bukit daripada runtuh dan mengalir secara aliran lumpur. Manakala sifat kanopi tumbuhan akan menyebabkan air hujan tidak terns menghakis permukaan tanah sebaliknya akan mengalir melalui ranting, dahan dan batang pokok secara perlahan dan terns masuk ke dalam tanah melalui sistem akar. 2 (a) Tiga lokasi pusat perlindungan hidupan liar yang semakin pupus adalah Hutan Simpan Kabili, Sepilok di Sabah untuk orang utan, Hutan Simpan Kuala Gandah di Lanchang, Pahang untuk gajah dan Hutan Simpan Kuala Gula untuk burung. (b) Dua punca berlakunya kepupusan hidupan liar di kawasan hutan segala jadi adalah pembinaan dan pembinaan empangan. Pembalakan secara berlebihan boleh menghapuskan habitat hidupan liar menyebabkan banyak yang coati atau berhijrah ke habitat lain. Manakala pembinaan empangan telah banyak menenggel mkan hutan semula jadi dan memaksa hidupan lia dipindahkan ke tempat perlindungan lain supaya tidak pupus. (c) Langkah undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi hidupan liar di Malaysia adalah melalui penggubalan akta dan penguat kuasa undang-undang. Di antara kta yang telah digubal untuk melindungi hidupan lain adalah Akta Perlindungan Hidupan Liar 1992. Manakala penguatkuasa undang-undang dengan menjatuhkan hukuman dan denda kepada pesalah alam sekitar yang menjalankan pemburuan terhadap hidupan liar mengikut akta yang telah sedia ada. Bahagian B 3 (a) Maksud pengurusan alam sekitar adalah memelihara dan memulihara alam sekitar yang daripada musnah dan pupus sehingga tidak dapat diwarisi kepada generasi akan datang. (b) Cara pengurusan alam sekitar yang baik terhadap kawasan yang telah didirikan dengan kilang-kilang memprosesan ialah dengan memasang alai penapis asap di cerubung asap supaya asap yang keluar tidak lagi bercampur dengan gas dan debu Berta abuk yang memerbahaya kepada manusia. Selain itu, langkah menanam pokok di sekitar kawasan kilang supaya dawn-dawn pokok dapat menyedut debu halus secara semula jadi dan mengeluarkan oksigen untuk kesegaran' udara di kawasan tersebut. (c) Peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat dalam penjagaan alam sekitar adalah melaporkan kepada pihak berkuasa jika terlihat perbuatan pihak tertentu yang menjalankan kegiatan mencemar alam sekitar. Selain itu, sikap tanggungjawab dengan mematuhi segala peraturan yang diperuntukkan terhadap aktiviti yang dijalankan amat diperlukan bagi mengekalkan alam sekitar tidak tercemar dan musnah. 4 (a) Deklarasi Langkawi adalah deklarasi yang elah diisytiharkan pada bulan Oktober 1989, semasa Mesyuarat Ketua-ketua kerajaan . Komanwel (CHOGM) di Langkawi. Deklarasi ini berkaitan dengan tanggungjawab bersama negara-negara Komanwel dalam mengawal dan mengatasi masalah pencemaran. (b) Tiga perkara yang telah dirancang untuk mengatasi masalah alam sekitar dalam kalangan anggota negara Komanwel adalah penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar, pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun dan mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. Ketiga-tiga usaha tersebut merujuk kepada masalah alam sekitar yang serius untuk dibincang dan dicari langkah mengurangkannya. (c) Dua kepentingan kerjasama dalam kalangan negara Komenwel untuk mengurangkan masalah alam sekitar hari ini adalah memperkenalkan dan mempromosikan langkah-langkah yang belch menarik sokongan secara meluas umuk meningkatkan kesedaran tentang alam sekitar. Selain im masalah alam sekitar merupakan masalah global, dan tidak terhad di satu negara sahaja. Contohnya masalah jerebu di rantau Asia Tenggara dan tumpahan minyak di Laut China Selatan dan selat Melaka adalah masalah bersama dan perlu diatasi bersama.