Anda di halaman 1dari 22

www.sifufbads.

com

www.sifufbads.com

Makluman
Terimakasihkeranaandatelahmendownloadebookbertajuk37TipsTingkatkanJualanMelalui Facebookinidarisifufbads.com.Ebookinipercuma,tapisifufbadstidakmenjanjikanapaapajaminan hasilselepasandagunakanpanduanini.Pihaksifufbadsjugatidakbertanggungjawabdenganapaapa yangterjadiselepasandagunakantipsini.Iniadalahperkongsianbiasayangtelahdigunapakaioleh sifufbadsdanjugapelajarpelajarsifufbadsdalammeningkatkanjualanprodukdifacebook.Ianya meliputipelbagaijenisproduk,pelbagaiharga,pelbagaiaudiens. Insyallah,denganperkongsiantipstipsringkasini,ianyadapatmembantuandauntuktingkatkanjualan lebihdaribiasa.Tiadailmu,kitacariilmu!Adailmukitaamalkan.Bilakitaamalkan,amalkansehingga menjadi.Panduaninidisebarkan/diberikandiataskesedaranmengembangkanilmupemasaraninternet kepadamasyarakat. PihaksifufbadsjugainginmemaklumkanbahawaFacebooksentiasaberubah.Jadi,dinasihatkananda supayasentiasaalertdenganperubahanperubahanFByangmanaianyaakanmempengaruhiakan keberkesananpemasaranandadiFB.Cubadapatkanilmuilmuterkinidarisifufbadssamadadari seminar,difanpagemahupunblogsifufbads. Untukdapatkaninfoinfoterkini,caraterkinitentangilmuFBadsMarketing,sifufbadssarankananda mendaftaruntuk: 1) Likefanpagekamidihttps://www.facebook.com/sifufesbukads 2) Ikuti tipstips di blog www.sifufbads.com dan anda disarankan juga daftar nama dan emel di webtersebutuntukterimaemeltipstipsFBAdsMarketingPERCUMAteruskeemelanda. Sekian.

JaMaL SifufbadsSdnBhd www.sifufbads.com FB:SifuFBAds 2

www.sifufbads.com

SiapaSifufbads
Namapenuhnya,JamaluddinBinBahari.Namaglemer,JaMaL.Berumur32tahun(padatahunebookni ditulis),berpendidikanIjazahSarjanaMudaKejuruteraanAwam.Mulamelibatkandiridalamperniagaan internethasildaripendedahanolehDrIrfanKhairisejak2008lagi. PadamulanyabeliaumenjalankanperniagaanInternetsecarasambilandimanabeliaumembahagikan masasebagaiseorangjuruteraawamdisiangharidanmenjalankanperniagaanebookselepastamat waktuperkhidmatansektorawam. SejakApril2010,JaMaLtelahmengambilkeputusanuntukmemulakanperniagaanInternetdenganlebih serius.Keputusaninidibuatsetelahbeliaumendapatipendapatansambilanyangdiperolehiadalah konsistendanjauhlebihtinggidarigajipenjawatawamyangditerimanyasetiapbulan. JaMaLmulaterlibatdalamduniaperniagaanInternetsebagaiusahawanprodukdigital,usahawan produkfizikal,pemasaraffiliate,danjugablogger.Beliaudikenaliolehpenggiatindustriperniagaan InternetdiMalaysiasebagaipengajarsejaktahun2009lagi.Selainitu,beliaujugaseringmenghasilkan panduanpanduanperniagaandanpemasaranInternetyangseringdijadikanrujukanusahawan usahawanlain.

JaMaL @ sifufbads mula fokus pada Marketing secara khusus bermula pada tahun 2011 lagi. Beliau menghabiskan puluhan ribu ringgit bagi tujuan tersebut. Beliau juga mula mengajar pelajarnya FB Ads

pembelajaran/kajian/eksperimen tentang Facebook Ads

Marketing bermula 2011 sehingga lah sekarang. Lebih 50 ribu orang telah mempelajari ilmu FB Ads Marketing dari

beliau dari blog, fanpage, dari emel.

Beliau juga telah hasilkan beberapa panduan dalam bentuk ebook, video yang mengajar ilmu FB Ads Marketing. Selain itu, banyak seminar-seminar dan juga program-program

Training FB Ads Marketing yang telah dianjurkan di bawah syarikat beliau, sifufbads sdn bhd.

www.sifufbads.com

AntaraFanpagefanpagepelajarsifufbads..

www.sifufbads.com

www.sifufbads.com

www.sifufbads.com

www.sifufbads.com

www.sifufbads.com

www.sifufbads.com

Ingin Belajar FB Ads Secara Live Bersama Sifufbads? Ingin belajar ilmu terbaru, terefektif, termurah FB Ads Marketing?

SertaiSeminarFBAdsMissingChapter2014sekarangdi Kliksiniuntukmendaftar
10

www.sifufbads.com

37TipsTingkatkanJualanMelaluiFacebook

TIPSTIPS MEMBUAT IKLAN FB ADS

TIPS#1:FOKUSBINAFANS,BUKANNYATRAFIK Tahukahanda,menjualkepadafansadalahlebihmudahberbandingmenjualkepadanonfans. Kenapa?InimerekayangtelahLIKEpageanda,iaitufansanda,lebihmengenaliandadan produkandaberbandingmerekayangmasihbelumjadifans(nonfans).Untukmenjuallebih mudahkepadamereka,andaperlukonsistendalammembinarelationship,engagementdan sentiasatingkatkankredibiliti/kepercayaanmerekaterhadappageanda.Andabagaimana?Dah mulakumpulkanfansyangrelevandenganpageanda?Jikabelum,andabolehmulakan membinafansandamenggunakanFBAds,Likemarketing.Apabilajumlahfanspageanda melebihi5000,adalahmudahuntukmembinaiklanyangmenyasarkanfansandasendiri. TIPS#2:GUNAKANGAMBARYANGRELEVAN,MEMUKAU DalamFBMarketing,gambaratauimejmemainkanperananbesaruntukmenarikperhatian audiensdanseterusnyamampumembuatkanmerekaberminatatauberniatuntukmembeli. Jikaandaseorangpenjualbajukurung,cubagunakangambarmodelmenggayakanbajukurung tersebut.Jikajualprodukkencantikanmuka,andabolehgunakangambartestimonial pengguna.Jikaandajualubatkuat?Gunakangambarproduk(jangangambaryangbukan bukanye).Jualtshirt?Mungkinandabolehgunakangambarmodelmemakaitshirt.Extratips Gunakangambaryangmampumemainkanemosiprospek!Emosiprospekmudahdicuit denganmenggunakangambaryangmempersembahkanunsurunsuradjektifseperticantik, mudah,cepat,murah,jimat,laindarilain,ekslusifdll. TIPS#3:GUNAPERKATAANPERKATAANYANGMAHALPADAIKLAN DiFacebookterlampaubanyakiklan.Mungkinkitaakantenggelamjikamesejpemasarankita kurangberkesan.NakberiklandiFacebookperlumengandungimesejpemasaranyanggagah. Antaranyagunaperkataanperkataanyangmahalpadaiklan.Penggunaanperkataanyangakan
11

www.sifufbads.com

membuatkanorangklikpadaiklankita,sebagaicontoh,PERCUMA,TERKINI,BARU,MUDAH, BONUS,CEPATadalahperkataanyangmahaldanmenarikminatuntukorangklik. TIPS#4:FAHAMISIAPABAKALPELANGGANKITA Takkenal,makatakdapatpembelilah!Jadi,cubakenalipelangganandasebaiknya.Kenali maklumatdemografimereka(umur,jantina,pekerjaan,statusfamilydll),dimanamereka,apa yangmerekasuka,apayangmerekabuat,apamasalahmereka,apasituasimereka,apa merekainginkandansebagainya.Semakinandamengenalimereka,semakinmudahanda menjualkepadamereka.Setuju? TIPS#5:ORANGSUKAPERGIKEKEDAIYANGRAMAIORANG Katakanandainginmakanikanbakardisatukawasanyangbelumpernahandapergiyang manaterdapatlebihdari10restoranikanbakaryangbersebelahanantarasatusamalain.Anda pergiyangmanasatu?Sayayakinandapastiakanmemilihrestoranyangmemilikipalingramai pelangganbukan?BegitujugadiFacebook!Orangmembelidarifanpageyangpalingramai pelanggan!Iaituramaifans,ramaikomen!Jadi,tingkatkanjumlahfansandadantingkatkan responsdifanpageanda! TIPS#6:MENJUALPADAWAKTUORANGBERDUIT Jikanakmenjual,juallahpadaketikaorangberduit.Iaituwaktugajimasuk.Padawaktuini, memanglebihmudahmenjualberbandingharibiasa.Kitabolehbuatiklantentangprodukkita kepadaprospekketikaini,ataupunandabolehfollowupsemulamerekayangpernahberminat denganprodukanda(orangyangkomendanjugayangPM).AMARAN:Janganmenjualdihari hariPERAYAAN!Ataupunsehariduasebelumperayaan!Inikeranaprospekandasedangberada dialamlainketikaitu!(moodraya) TIPS#7:ELAKKANJAM12AM9AM Why?Why?Kenapanakdielakkanmasani?Mudahjejawapannya!Kaniniwaktutidurdan waktuorangnakbergerakketempatkerja!JikaandabuatFacebookAdspadaketikaini,agak
12

www.sifufbads.com

siasia!Kenapa?JikaaudienslayariFacebookpadawaktuini,merekalayarinyamenggunakan smartphonemereka,diataskatilsambilberbaring!Satukedudukanyangkurangsesuaiuntuk membuatpembelian.Andabolehkurangkanbajetiklanandauntukperlahankaniklananda, ataupunpauseiklanandasepanjangtempohini. TIPS#8:JUALMANFAAT,BUKANNYAPRODUK Andakenatahu,orangmembelidisebabkanMANFAATyangbakalmerekaperolehidariproduk yangdibeli.Orangmembelisteamironkeranadapatbantumerekamenggosokbajudengan cepat,mudahdanselamatdipagihari.Orangmembeliprodukpemutihwajahkeranamereka inginkelihatancerah,cantikdanmenawan.KaumAdammembeliprodukubatkuatkerana merekainginnampakhebatdidepanisterimereka.WanitaMelayumembelibajukurungdiFB keranamerekainginkelihatancantik,menawanlagitertawan.Beliaircond,bukansebab aircondtucantik,canggih,tapiaircondtubolehmemberikesejukanpadakita,takpanas!Orang belicerminmataantisilausebabianyadapatkurangkansilau.OrangbeliBurgerBakarsebab ianyanampaksedap,lazatberkrim.Andapulabagaimana?Apamanfaatprodukanda? TIPS#9:SUKA,KENAL,PERCAYA DiFacebook,andajugaperlugunakankonsepini.Pertama,buatkanaudienssukadenganpage anda.Bagaimananakbuatorangsukakanpageanda?Andabolehgunakangambaryang menarik,yanglaindarilain,ataugunakanayatayatyangmemikat.Inimampubuatkanaudiens sukakanpageanda!Seterusnya,kenalkandiriandakepadamereka.Tunjukkansiapakahandadi sebalikfanpageanda.Andabolehtunjukkandirianda,ataupunsyarikatanda.Letakkannama, alamat,websitedansebagainyayangmampumembantubuatkanorangmengenalianda.Dan seterusnyabuatkanmerekapercayadengananda,danjugaprodukyangdijual.Bagaimana? Andabolehgunakantestimonial,tunjukkanpengiktirafanterhadapprodukanda,mahupun endorsementdarimerekayangberpengaruh.Belumpernahcuba?Cercuba TIPS#10:75%ORANGMEMBELIDISEBABKANEMOSI Pernahdengarfaktaini?Ya,75%pembeliandibuatdisebabkanemosi!Sebagaicontohawek saya,sukasangatmembelijubahdiFacebookdisebabkanterujadenganfesyen,warna,danke eksklusifannya.Pantanglihatjubahyangcantikcantik,terussajabeliaumembelinya.Dan seorangstudentsaya,berjayamenjual1000unitsteamirondalammasa7haridiFacebook

13

www.sifufbads.com

denganhanyamenggunakanvideodemosahaja!(buatFBads).Andabolehmainkanemosi prospekuntukmembelidenganpenggunaangambar,video,ayatdanjugatawarananda. TIPS#11:TINGKATKANTRAFIK Fanpagemenarik,produkadapermintaan,gambarmemukau,ayatmenjualpowerbelum bermaknaprodukandabolehsenangsenangsajaterjual!Andaperlubuatperkarapaling pentingdalampemasaran,iaitutariktrafik,iaitupelawatkepostdifanpageanda.Sedikit trafik,sedikitlahpotensijualannya!Banyaktrafik,banyaklahpeotensijualannya!Bagaimana naktariktrafik?Apalagi,gunakanlahFBAds!(ContohnyaSayakalaunaksalesRM5ksehari, sayakenadapatkantrafiksebanyak1000kliksehari.) TIPS#12:KIRACONVERSIONRATE Dari100pelawatyangklikpostiklananda,beraparamaiyangmenjadipembeli?Jikaada1 pembelidari100kliktadi,conversionrateiklanpostanda1%.Kiraconversionrateiklananda setiaphariatausebaiksajaandamencapaikliksebanyak100klik.Takdapatconversionrate1% selepas1hariataupunselepas100klik,andaperluberbuatsesuatu.Mungkinbolehmencuba audiensyangbaru,ataupungunakangambardanayatiklanyangbaru. TIPS#13:PRODUKYANGBANYAKMANFAAT,JANGANJUALSEMUAMANFAAT. Selalukitatengokmanamanaiklanpemasaranletakkansemuamanfaatprodukdalamiklan mereka.Contohnyaadasatuprodukbolehubatpenyakitgout,kencingmanis,darahtinggi,dan macammacamlagi,pendekkatakitaselaluanggapprodukniajaibbolehubatkansemua penyakit.Cubaambilsatusahajamanfaatproduk.Dalamhalinisayaambilpenyakitkencing manis.Jadisayabolehtargetiklanhanyakepadaorangyangkencingmanissahaja.

14

www.sifufbads.com

TEKNIK ENGAGEMENT DENGAN PELANGGAN DAN BAKAL PELANGGAN


TIPS#14:GUNASTRATEGIPEMASARANMENGIKUTISUSEMASA. Contohisusemasa,hargabarangnaikselepaspilihanraya.BuatsatupostFacebookberkenaanisu minyaknaikdanbagisolusimacammanaprodukandabolehbagibantumasalahkenaikanminyak. Contohnyamasahargaminyaknaikmungkinramaiorangcadangkanuntukdapatkanprodukpenjimat minyak.Kitabolehjugamemberisolusilainsepertimembericadangandengancaratingkatkan pendapatansepertiperniagaaninternet(contohnyamacamSifuFbAds). TIPS#15:GUNABALIKPOSTPOSTFACEBOOKYANGMEMPUNYAIENGAGEMENTYANGTINGGI. MungkinadabanyakpostFacebookandayangmempunyaikomendanlikeyangtinggi.Copydanpaste balikpostpostinikedalamnotepadsimpandalamlaptopataudesktopkita.Bilanakgunakanbalik? Mungkinselepas23bulankemudian,gunabalikpostini. TIPS#16:RESERVE1HARIKHASTULISBANYAKPOSTDANSIMPANDALAMNOTEPAD. PernahtaksampaisatumasakitatiadaideanakpostapakatFacebookPageskita.Cubareservekan satuhariuntuktulispostFacebook3050postdansimpandalamnotepad.Jaditakadalahmasalah tiadaideanaktulisapa.Cumabukabaliknotepadkitacopydanpastebalik.Bolehjugaterus jadualkanpostkitamelaluifungsischedulepostdiFacebookPages. TIPS#17:UPDATEAKTIVITISYARIKAT/PERNIAGAAN. Nampakkanbahawabisneskitahidup.Updategambarofis,gambartengahmembungkus,gambar tengahpos,danmacammacamlagi.SemuainiakanmeyakinkanbahawaFacebookPagekitaadalah sebuahbisnesyangseriusbukanparttimeataumainmain.Iaakantingkatkankeyakinanoranguntuk membeliwalaupunandahanyabisnesdarirumah. TIPS#18:BUATCONTEST,TAWARKANHADIAH. Gunaduitdarihasilkeuntunganproduk,laburuntukhadiahuntukcontest.Contestadalahsalahsatu carauntukFanFacebookandateruskeepintouchdengananda.Melaluicontestjugabolehviralkan FacebookPagesandauntuklebihbanyakFan.Contestmembuatkanfanskitadihargai,orangyangbukan fanspunteringinjadifankita.

15

www.sifufbads.com

Apabilaiklanandamemberikankeuntungan,denganconversionrateyangbagus,denganROI (returnoninvestment)yangbagus,kenapaandataktingkatkanbajetiklan?Sayangduit? Denganmeningkatkanbajetiklan,ianyadapatbantuandatingkatkanlagijumlahtrafikkepost iklananda,danseterusnyamamputingkatkanjualandankeuntungananda.Adabran?

TIPS CLOSING PELANGGAN

TIPS#19:RESPONPELANGGANDIIKUTIPERTANYAAN. Lepasresponpelangganakhiriayatkitadenganpertanyaanjuga.Contoh,bilapelanggan bertanyatentangproduk,akhiridengansoalansepertituan,nakbeliberapaunitye?,tuan nakbuatpembayaranmelaluiMaybankatauCIMB?,galakkanpelangganterusresponkepada kita.Jawapandiikutidengansoalanakanmeningkatkanlagipotensipelangganuntukmembeli. TIPS#20:LEBIHCEPATANDARESPONS,LEBIHCEPATMEREKAMEMBELI Camnetu?Jikaandaterimakomendipostanda,ataupunterimaPM(personalmessages)di inboxanda,silaresponssepantasyangboleh!Lebihlebihlagipadawaktuorangbekerja9am 4pm.Kenapa?Jikamerekamemberikanresponspadawaktuini,ianyamemberipetanda bahawamerekamemangberminatdenganprodukanda.Danpadaketikaitu,merekamemang sedangberadadipageandamenungguresponsdariandapula.Jangantunggusehariduabaru nakrespons:) TIPS#21:PROSPEKTAKKANMEMBELISELAGITIADATEKANAN Nakmenjualkenatekansiprospekke?Ohtidak!Tidak!Bukanbegitubos.Maksudnyadisini, kitabolehgunakansenseofurgencyuntukmemberitekanandalamankepadaprospekuntuk BERTINDAKSEGERA!BertindakuntukMEMBELI!Bagaimana?Andabolehadakanjualanterhad mungkindarisegikuotanya,ataudarisegimasa,iaitubagidenganmeletakkandatelineuntuk prospekbertindakmembeli.Sebagaicontoh,andabolehlihatcontohini5UNITLAGI BEDAKTANAKA,UNTUKYANGSUKAKANKECANTIKAN.AMARANpastikantawarananda benarbenarwujud,bukannyatricksematamatahanyabertujuanuntukmenarikperhatian prospeksahaja.
16

www.sifufbads.com

TIPS#22:TAWARKANPELANGGANMEMBELILEBIHDENGANHARGADISKAUN Jikapelanggansetujuuntukbelidarikitasatuunit,cubatawarkanoffertakmasukakalseperti hargadiskaunKalaubeli3unitkamibagihargadiskaunRMXXX,Naktak?.AtauberiBONUS Kalaubeli5unitkamibagibukupanduankuruskanbadandalammasa7hari.

TIPSTIPS AYAT JUALAN


TIPS#23:STRATEGIPRODUKHABISTERJUAL Strategi ini akan memberitahu prospek anda bahawa anda sangat yakin bahawa produk anda akan dijual habis dan tidak akan bertahan lama dipasaran. Ramai orang akan terpengaruh dengan keyakinan anda, malah anda boleh menambahkan keyakinan dengan menyatakan anggaranjangkamasabilaprodukandaakanhabisdijual. Contohayat;Produkinipastiakanhabisterjualdalammasaseminggusahaja TIPS#24TIADAPEMASANGAN Anda hanya perlu nyatakan bahawa produk anda tidak memerlukan pemasangan apa apa perisianuntukmenggunakannya.Inidisebabkanramaiyangtidaksukaataukurangmahiruntuk memasang perisian di komputer mereka kerana kadang kala memasang perisian merupakan kerjayangrumit. Contoh ayat : Anda tidak perlu memasang apa apa perisian untuk menggunakan produk ini.. TIPS#25:STRATEGIUBAHSUAI Strategiinimembenarkanprospekandamengubahsuaiprodukandamengikutkeperluan mereka.Andajugabolehmenyatakanprodukandasangatmudahuntukdisesuaikandengan keadaansemasaataukeperluanmereka. Contohayat:Produkinibolehdisesuaikandenganapajuakeperluanandadenganmudah..
17

www.sifufbads.com

TIPS#26:STRATEGIPENETAPAN Strategi ini akan memberitahu prospek anda bahawa mereka hanya akan membuat pelaburan sekali sahaja tanpa perlu membayar yuran bulanan atau tahunan. Maknanya, anda membuat penetapan bayaran hanyalah sekali sahaja. Jika mereka berminat, pastinya mereka akan mendapatkan servis anda kerana ramai yang tidak suka membayar yuran secara berulang ulangsetiapbulan. Contoh ayat: Dapatkan servis kami sekarang dan buat pelaburan sekali sahaja seumur hidup tanpaperlumembayaryuranbulanan.. TIPS#27:STRATEGIMEREKAMELAKUKANNYA Berikan prospek anda contoh yang spesifik tentang beberapa orang yang telah mendapat faedah melalui produk anda. Anda boleh jadikan mereka sebagai sebuah kisah kejayaan para pelanggan anda atau letakkannya sebagai faedah produk di ayat jualan anda. Letakkan juga sebagaitestimonial. Contoh ayat: Ali telah menjana RM1000 seminggu manakala John pula baru sahaja memperoleh RM500 setelah dua hari mempraktikkan apa yang ditunjukkan dalam ebook saya..

TIPS#28:TIDAKMEMPERCAYAI Nyatakan kepada prospek anda bahawa anda juga pada mulanya tidak mempercayai bahawa produk anda memberikan hasil positif, sama seperti mereka yang kali pertama melihatnya. Ini akan menghapuskan ketidakpercayaan mereka terhadap produk anda kerana anda sudahpun menyatakannnyasebeluminidanmerekamahumembuktikanyangandatidakbenar. Contoh ayat: Saya juga tidak mempercayainya dahulu, sama seperti anda yang pertama kali melihatnyasehinggalahakaunbanksayamuladipenuhiwangsetiaphari..

18

www.sifufbads.com

TIPS#28:STRATEGIPENDEKKANWAKTU Katakan kepada prospek anda ianya mungkin mengambil masa berbulan bulan untuk mencapai matlamat mereka jika mereka melakukannya bersendirian. Ramai orang suka menjimatkanmasadangemarmemilihideayangmemudahkan. Contohayat:Jikaandamelakukannyaseorangdiriandamungkinmengambilmasasehingga6 bulan,namunproduksayamampumenjadikannya6harisahaja..

TIPSTIPS TINGKATKAN KREDIBILITI


TIPS#29:BUATEBOOKPERCUMA Ebookpercumabiasanyakitabiasanyakitatengokoranggunauntukprodukdigital.Ebook percumapunbolehgunauntukjualprodukfizikaljuga.Apayangkitanaktulisdalamebook percuma?Bolehletaktipstips,rahsia,kalaukitajualprodukalatanmemasakseperti PemanggangAjaib,bolehcompilekanresepiresepi.bolehtulisfaktadanstatistikdanmacam macamlagi.Ebookpercumabertujuanuntukeducatepelanggandanbakalpelangganyang sebeluminibelumbelitapiperlukaninfoyanglebihtentangprodukkita. TIPS#30:SESEKALITUNJUKKANFEEDBACKNEGATIFDARIPELANGGAN Biasalahtaksemuaprodukyangkitajualituperfect.Kadangkalaadajugakekurangandalam produkkita.Screenshotfeedbacknegativedaripelanggantentangkekuranganprodukkita danberipenyelesaian.Contoh,adapelangganmintarefund,penghantaranlambat,produk takberkesan.Kalauproduktakberkesankitabolehbagitaumungkinprodukinitaksesuai dengandiatapisesuaidigunaoranglain.Disinikitabolehkurangkanrefundratedantingkatkan kepercayaanbakalpelangganuntukbeliprodukkitayanglain. TIPS#31:SENTIASAUPTODATEDENGANFUNGSITERKINIFACEBOOK Facebooksentiasaberubah.KalaudulukitaselalumarahmarahsebabbanyakfungsiFacebook selaluberubahtapikitatetapgunasampaisekarangyetak?Jadinaktaknakkenasentiasa bersediauntukterimaapasahajaperubahanyangFacebookbuat.Facebooksentiasamembuat
19

www.sifufbads.com

perubahandanmenambahfungsiagarpenggunaFacebookterusgunaFacebookdanjugapara pengiklanterusberiklandiFacebook.Jadinaktaknakkenasentiasaupdatedanupgradeilmu. Samaadamelaluiblog,berguru,beliebookdandatangseminar.Untukdapatkanupdateterkini melaluipemasaranFacebookbolehbelajarmelaluilamanwebwww.SifuFBAds.com TIPS#32:SIMPANDATABASEPELANGGAN. Nakcaripelangganbarumemangsusah.Manfaatkanpelanggansediaada.Bakkataorang kampungsaya,buyeralwaysbuyeralwaysbuyer.Sekalimerekajadipelanggankita,mereka berpotensimembelilagidarikita(kalauserviskitabagus).Tapijanganterusmempromosi mengkhinzirbuta.Bagikansebabuntukkitauntukterusberhubungdenganmereka.Contoh emailatausmsmerekaucapselamathariraya,selamatpagi,salamawalmuharram.Terus berhubungkeepintouchdenganparapelanggansediaada.Dalampadamasayangsama mungkinbolehtawarkanBONUSdanDISKAUNuntukreturncustomer. TIPS#33:GUNAMEDIUMPEMASARANSELAINFACEBOOKSEBAGAIBACKUP Amatberbahayajikahanyaguna1kaedahpemasaranmelaluiFacebooksahaja.Apaakanjadi jikaFacebookPagekitaditutuptanpasebab.Akanmenjejaskansumberpendapatankita.Jika jualandiFacebooksemakinmantap.Laburkanduituntukpemasaranlain.Buatblog/website, upahoranguntukpemasaranSEOdanrankingkanmelaluiGoogle.Binapemasaranemailuntuk kumpuldatabasepelanggan.JikaprodukfizikalbolehgunaMudah.mydanLelong.my TIPS#34:CARISEBABUNTUKKITATERUSBERHUBUNGDENGANPELANGGAN Dahlepasjualprodukkepadapelanggan,jangandiamje.Cubacarisebabuntukterus berhubungdenganpelanggankita.Contohnyaselepasbeberapaharipelanggangunaproduk kita,tanyafeedbackpelangganyanggunaprodukkita.Kalaufeedbackbagusbolehjadi testimoni.Selaindariitu,sekalisekalabolehbertanyakhabaratauucapkanselamathariraya, tahunbaru,Chinesenewyear,awalmuharramkepadapelanggan(carainilebihmudahjikakita gunaautoresponderemailmarketing).Carainibolehmeningkatkanpotensireturncustomer. TIPS#35:CARIPRODUKYANGMEMPUNYAIPOTENSIPELANGGANMEMBELIBERKALIKALI.
20

www.sifufbads.com

Nakcaripelangganbaruagakmencabarbagisesetengahorang.Tapikalaukitamempunyai produkyangmempunyaipotensipembelianberulang,kurangmasalahuntukcaripelanggan barutapitumpukepadatingkatkankualitiservis.Produkyangmempunyaipotensitempahan berulangsepertiprodukkesihatan,makanan,tudungdansebagainya.

Danthe

IMPORTANT2..

Jualprodukberpermintaantinggi + PantauROI
TIPS36:JUALPRODUKYANGADAPERMINTAAN Salahsatusebabsusahnakbuatsales,sebabkitamenjualprodukyangtiadapermintaan.Jika nakjualanyangbaikdiFB,juallahprodukyangadapermintaan.Bagaimana?LihatdiFB,adatak oranglainmenjualproduksepertikita?Ataukitabuatkajiancarian'keyword'digoogle.Sebagai contoh;jikaandainginjualkrimlebatkanrambut,cubacarikeyword"caralebatkanrambut"di googleTrend.Disitu,andaakanketahuisamadaprodukandaadapermintaanataupuntidak. TIPS37:PANTAUROI ROItuapa?ROIadalahReturnOnInvestment,iaituberapakalipulangandarikosiklanyang andalaburkan.Senangcerita,berapaandakeluarkankosuntukiklan,danberapapulauntung yangandadapat.KatakanandaberlanjakanRM100untukiklanFBAdsandaselama1minggu. Dalamtempohtersebut,andaperolehijualan50unitdengankeuntunganseunitRM100.Total

21

www.sifufbads.com

untungRM100X50unit=RM5000.Jadi,selepastolakkosiklanandaseminggu,andadapat pulangansebanyak49kaliganda.(laburRM100,untungRM4900)

Sekiansaja.Selamatberamal!

22