Anda di halaman 1dari 10

LAPORAN

PELAKSANAAN 10 PROGRAM POKOK PKK

TAHUN 2013
TIM PENGGERAK PKK DESA PRINGGOWIRAWAN

POKJA III

DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK KABUPATEN JEMBER TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, ya ! se a tiasa melimpahka rahmat, tau"ik, hidayah serta i ayahNya sehi !!a kami dapat me yelesaika Da sh#la*at serta salam sem#!a tetap terlimpahka da me yusu lap#ra pelaksa aa ke!iata $% Pr#!ram P#k#k PKK tahu &%$' de !a (aik) kepada Na(i Muhammad SAW se(a!ai pem(a*a ka(ar (a!i ummat ya ya ! (erima da (erta+*a) Dalam kesempata i i kami sampaika terimakasih kepada se!e ap pihak ya ! telah mem(a tu kami de !a rasa pe uh ta !!u ! ja*a(, kesadara ya ! ti !!i, kekeluar!aa , keikhlasa serta keter(ukaa dalam melaksa aka tu!as)) Kami me yadari aka keter(atasa da kemampua dalam me yusu lap#ra i i, ya ! ma a dalam pem(ahasa sara da da pe ulisa ya (a yak kekura !a lap#ra da semaki da jauh dari kesempur aa ) Oleh kare a itu, kami de !a ta !a ter(uka da lapa ! dada me erima kritik ya ! k# strukti" demi per(aika maksimal ya pelaksa aa ke!iata pr#!ram p#k#k PKK di tahu ya ! aka data !) Akhir ya, ha ya kepada Allahlah kami mem#h# tau"ik da hidayahNya sem#!a se a tiasa mem(erika kekuata da sema !at kepada kita dalam me sukseska !eraka PKK di Desa Pri !!#*ira*a )

Sum(er(aru, '% April &%$' TP-PKK Desa Prin !"ira"an Ke#$a P!%&a III

DE'I ANGGRAENI

LAPORAN PELAKSANAAN 10 PROGRAM POKOK PKK DESA PRINGGO'IRA'AN TAHUN 2013 BAB I PENDAHULUAN

A( La#ar Be)a%an
Se(a!ai !eraka asi# al ya ! tum(uh dari, #leh, da u tuk masyarakat de !a perempua se(a!ai m#t#r pe !!erak ya, maka Geraka Pem(erdayaa da Kesejahteraa Keluar!a ,PKK- semaki me u jukka jati diri ya di te !ah.te !ah masyarakat dalam upaya me*ujudka keluar!a sejahtera) PKK mempu yai tujua , me i !katka kesejahteraa lahir da (ati me uju ter*ujud ya keluar!a ya ! (er(udaya, (aha!ia, sejahtera, maju, ma diri da hidup dalam suasa a harm# is ya ! dila dasi keima a da keta+*aa kepada Tuha /a ! Maha Esa) Tim Pe !!erak PKK Desa Pri !!#*ira*a dalam ra !ka me 0apai tujua PKK telah melakuka (er(a!ai upaya mulai dari pere 0a aa , pelaksa aa da pem(i aa serta pe !!eraka se!e ap p#te si masyarakat serta e1aluasi pelaksa aa pr#!ram dalam ra !ka pelaksa aa $% Pr#!ram P#k#k PKK) Ke!iata Pri !!#*ira*a Ke0amata k# sultasi ke Tim pe !!erak PKK Ke0amata , mem(erika serta me yusu da me yampaika lap#ra kepada TP.PKK TP.PKK Desa (im(i !a , m#ti1asi da petu juk kepada Tim Pe !!erak Ke0ata se.Wilayah Desa Sum(er(aru merupaka *ujud perta !!u !ja*a(a dilaksa aka

Pri !!#*ira*a dalam pelaksa aa ke!iata PKK tahu &%$' Ke!iata PKK di Desa Pri !!#*ira*a di(er(a!ai ti !kata *ilayah, mulai ti !kat Dusu , RW sampai de !a ti !kat Desa) Se0ara admi istrati" Desa Pri !!#*ira*a terdiri dari 2 Dusu , $2 RW, 3$ RT da se0ara Dem#!ra"is ada ')3$4 kepala keluar!a ya ! terdiri dari $')$%5 ji*a)

B( Dasar Pe*+$a#an La,!ran


a-) 6 da !.u da ! N#m#r '& tahu &%%5 te ta ! Pemeri taha Daerah

(-) 6 da !.u da ! N#m#r '' tahu &%%5 te ta ! Perim(a !a Keua !a a tara


Pemeri taha Pusat da Pemeri taha Daerah

0-) 6 da !.u da ! N#m#r &2 tahu &%%% te ta ! Pr#!ram Pr#!ram Nasi# al


d-) Keputusa Me teri Dalam N#m#r 5$$)5.5%$ tahu &%%2 te ta ! Pe !esaha 7asil Keputusa Raker as 8I PKK tahu &%%2 e-) Keputusa Me teri Dalam Ne!eri da Ot# #mi Daerah N#m#r 2' tahu &%%% te ta ! Geraka PKK "-) Ped#ma 6mum Geraka PKK Tahu &%%$ !-) Pr#!ram kerja tahu a Tim Pe !!erak PKK Ka(upate 9em(er tahu &%$& h-) :erita SS: ; Surat I(u Ketua Tim Pe !!erak PKK Ka(upate 9em(er N#m#r < ))))))));Skr;PKK.Ka(;I8;&%$5 perihal Permi taa =ap#ra E1aluasi $% Pr#!ram P#k#k PKK tahu &%$' -( Ma%s$. .an T$&$an Pe*+$a#an La,!ran Pem(uata lap#ra pelaksa aa $% Pr#!ram P#k#k PKK Desa Pri !!#*ira*a tahu &%$' i i dimaksud se(a!ai perta !!u !ja*a(a Ketua Tim Pe !!erak PKK Desa Pri !!#*ira*a dalam melaksa aka #perasi# al kepada Ketua Tim Pe !!erak PKK Ke0ata Sum(er(aru selama satu tahu ) Tujua pem(uata lap#ra $% Pr#!ram P#k#k PKK Desa Pri !!#*ira*a tahu &%$' adalah se(a!ai (erikut< Tujuan Umum :

a-) Me i !katka da mema tapka "u !si, pera kelem(a!aa da $% pr#!ram p#k#k PKK dalam melaksa aka pem(a !u a masyarakat (-) Me um(uh kem(a !ka ji*a sema !at pe !a(dia , k#mpetisi a tar daerah da para kader PKK serta masyarakat, se(a!ai pelaksa a pem(a !u a melalui $% pr#!ram p#k#k PKK di ti !kat Ke0amata , Desa ; Keluraha ) Tujuan Khusus :

a-) 6 tuk me !etahui perkem(a !a , ke(erhasila pelaksa aa $% pr#!ram p#k#k PKK se0ara (erje ja ! dari Ke0amata , Desa ; Keluraha (-) Diketahui ya ki erja kader.kader se(a!ai uju ! t#m(ak pelaksa aa PKK da diketahui ya pera da "u !us serta perkem(a !a Dasa Wisma se(a!ai I stitusi ter(a*ah;terdepa terhadap pelaksa aa pem(a !u a melalui !eraka PKK)

0-) Diketahui ya kepedulia , pera serta masyarakat, t#k#h masyarakat, lem(a!a

; #r!a isasi, Di as;I sta si terkait ya ! ada di*ilayah ya melalui !eraka PKK da pr#!ram.pr#!ram ya) d-) 6 tuk me e tuka Desa ; Keluraha se(a!ai pelaksa a ter(aik $% Pr#!ram P#k#k PKK se0ara (erje ja !

D( Jan %a 'a%#$ Pe)a,!ran


9a !ka *aktu pelap#ra selama satu tahu pelaksa aa ya terhitu ! mulai (ula 9a uari sampai (ula Desem(er tahu &%$') Dalam lap#ra i i meliputi seluruh ke!iata ya ! dilaksa aka #leh Tim Pe !!erak PKK Ke0amata Sum(er(aru serta semua je ja ! kepe !urusa (aik dalam ra !ka pelaksa aa $% Pr#!ram P#k#k PKK maupu mitra kerja PKK u tuk me sukseska pr#!ram.pr#!ram Pemeri tah)

RIN-IAN DANA TIM PENGGERAK PKK DESA PRINGGO'IRA'AN TAHUN 2013


POKJA III
NO BIDANG $ P#kja III URAIAN $) Pem(eria (a tua (e ih sayura di 2 dusu , $%%)%%% > 2 -) &) Pem(e aha admi istrasi p#kja III ') Pe yuluha pemam"aata ta ah pekara !a da ke(ersiha li !ku !a ) 5) Me !ikuti pertemua ruti di TP PKK ke0amata da Desa , &2)%%% > $& -) 2) :a tua pupuk di 2 Dusu ) 4) Me !adaka l#m(a li !ku !a (ersih da sehat) J$*)a/ JUMLAH KET Rp) 5%%)%%%). AP:D Rp) &%%)%%%). AP:D Rp) '%%)%%%). AP:D Rp) &2%)%%%). AP:D

Rp) &2%)%%%). AP:D Rp) 5%%)%%%). AP:D R,(1(000(000(-

Pri !!#*ira*a , '% April &%$' TP- PKK DESA PRINGGO'IRA'AN Ketua P#kja III

DE'I ANGGRAENI

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN Kel#mp#k Kerja III , POK9A III 1(


a) Mem(erika

Uraian Ke ia#an Ta/$n 2011


p yuluha kepada masyarakat melalui kel#mp#k pe !ajia admi istrasi PKK di pa ti TP PKK Ke0amata p#sya du me !e ai pe ti ! ya !i?i seim(a ! utama ya u tuk keluar!a) () Me !ikuti pem(i aa Sum(er(aru) 0) Me !hadiri pertemua ruti dipa ti TP PKK ke0, Sum(er(aru d) Me !hadiri pertemua ruti dipa ti PKK ke0, Sum(er(aru e) Me !adaka l#m(a ke(ersiha li !ku !a a tar RW di dusu dalam ra !ka meperi !ati 76T RI ke 44) ") Me !ikuti ke!iata kerja(akti de !a dila jutka mem(e ahi kara ! kitri)

2(
a) Mem(erika

Uraian Ke ia#an Ta/$n 2012


pe yuluha kepada masyarakat melalui kel#mp#k pe !ajia , p#sya du me !e ai pe ti ! ya !i?i seim(a ! utama ya u tuk keluar!a) () Me !adaka pem(i aa kara ! !i?i di dusu kraja dalam persiapa l#m(a kesatua !erak PKK) K: KES) 0) Me !hadiri pe ilaia l#m(a pemam"aata laha ta ah pekara !a di dusu kraja ) d) Me !ikuti pem(i aa Sum(er(aru) e) Me !hadiri pertemua se0ara a ja !sa a) ruti TP PKK ke0amata Sum(er(aru di $% Desa admi istrasi PKK di pa ti TP PKK Ke0amata

3(
a) Mem(erika () Mem(erika sayura )

Uraian Ke ia#an Ta/$n 2013


pe yuluha pe yuluha kepada masyarakat melalui kel#mp#k pe !ajia , te ta ! pr#!ram pa !a de !a memam"aatka p#sya du me !e ai pe ti ! ya !i?i seim(a ! utama ya u tuk keluar!a) laha pekara !a de !a me a ami (erma0am ma0am je is (uah da syur 0) Me !adaka l#m(a ke(ersiha li !ku !a a tar RW di dusu dalam ra !ka meperi !ati 76T RI ke 43)

d) Me s#sialisasika pe ti ! ya me ja!a a!ar li !ku !a tetap (ersih da asri, di kel#mp#k kel#mp#k pe !ajia se*ilayah Desa Pri !!#*ira*a ) e) Mem(erika pe yuluha pada PKK Dusu da RW, se *ilayah Desa Pri !!#*ira*a u tuk mem(udidayaka TA:6=APOT da TA:6=AKAR di setiap rumah da laha pekara !a *ar!a li !ku !a ) ") Me !ikuti pem(i aa Sum(er(aru) !) Me !hadiri pertemua se0ara a ja !sa a) ruti TP PKK ke0amata Sum(er(aru di $% Desa admi istrasi PKK di pa ti TP PKK Ke0amata

PERBANDINGAN DATA POKJA III TAHUN 2011 s1. 2013

NO $

KOMPONEN 9umlah kader . Pa !a . Sa da ! . Perumaha Maka a p#k#k . :eras . N# (eras Pemam"aata pekara !a . 7ati ya PKK . Peter aka . Perika a . Waru ! hidup . TOGA . Ta ama keras 9umlah i dustri Rumah Ta !!a . Pa !a . Sa da ! . K# 1eksi . 9asa . =ai lai 9umlah *aru ! PKK 9umlah rumah . Sehat . Tidak sehat 9umlah pe yuluha

2011 $% 3 2 ')A$3 % $'5 $2 $)&&$ '&A 4&3 &@ '2 % '% % &)AA@ 23%

TAHUN 2012 $% 3 2 ')A@@ % $'5 $2 $)&&$ '&A 45' &A 5% % '& % ')%$& 242

2013 $% 3 2 ')A3' % $'5 $2 $)&&$ '&A 423 '$ 5% % '5 % ')%&@ 22%

KET

& '

2 4 @

BAB III PENUTUP

Demikia Pri !!#*ira*a lap#ra

lap#ra

ke!iata

$% Pr#!ram P#k#k PKK Desa de !a se!ala kere daha hati

khusus ya P#kja III da

kami m#h# maa", kare a keter(atasa kemampua kami dalam me yusu i i sehi !!a kami me yadari pasti (a yak sekali kesalaha . ya ! telah kami susu i i se(a!ai *ujud kesalaha ) Sem#!a lap#ra

perta !!u !ja*a(a kami terhadap ke!iata .ke!iata pr#!ram PKK di Desa Pri !!#*ira*a da (erma "aat (a!i semua pihak) Akhir ya, ha ya kepada Allahlah kami mem#h# me sukseska !eraka PKK di Desa Pri !!#*ira*a ) tau"ik serta hidayahNya sem#!a se a tiasa mem(erika kekuata da sema !at dalam

Pri !!#*ira*a , '% April &%$5 TP PKK Desa Pri !!#*ira*a Ke#$a P!%&a III

Miss( DE'I ANGGRAENI