Anda di halaman 1dari 70

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SAINS
(SJKT)

TAHUN 4

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan
cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung
cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih
erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara
yang akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya
dan berbagai-bagai
corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Selaras dengan Falsafah


Pendidikan Kebangsaan,
pendidikan sains di Malaysia
memupuk budaya Sains dan
Teknologi dengan memberi
tumpuan kepada perkembangan
individu yang kompetitif, dinamik,
tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan
keterampilan teknologi.

BAHAN SOKONGAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH


RENDAH (KSSR) BAGI MATA PELAJARAN
SAINS TAHUN 4
2013
1.

LATAR BELAKANG
1.1

Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 1/2008 pada 4 Ogos 2008 telah
meluluskan kertas konsep transformasi kurikulum dan dalam Mesyuarat
Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 1/2009 pada 21 April 2009, mesyuarat
telah meluluskan skop kandungan transformasi kurikulum.

1.2

Dengan itu, BPK telah menggubal dan membangunkan KSSR Dunia Sains
dan Teknologi(DST) Tahun 1 yang mana pelaksanaannnya telah bermula
pada tahun 2011 di semua sekolah rendah seluruh negara. Ini diikuti pula
dengan pelaksanaan KSSR DST Tahun 2 dan DST Tahun 3 yang masingmasing mula dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013. Susulan itu juga,
pembinaan dokumen standard KSSR SAINS Tahun 4 telah dimulakan pada
tahun 2011. Bagi melihat keberkesanan KSSR tersebut, BPK menyediakan
bahan sokongan untuk digunakan sebagai panduan mengajar.

1.3

Bahan sokongan ini tersebut ialah modul. Pelaksnaan modul ini telah di uji
rintis pada 25 buah sekolah yang terdiri daripada lapan belas sekolah
kebangsaan, tiga sekolah jenis kebangsaan (Cina) dan empat sekolah jenis
kebangsaan (Tamil). Pelaksanaan uji rintis KSSR Sains Tahun 4 telah berjalan
pada 1 Februaril hingga 30 April 2012.

2.

TUJUAN MODUL
Mendapat input dan pandangan guru tentang Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR) SAINS Tahun 4 bagi membantu pihak penggubal
menghasilkan kurikulum Sains Tahun 4 yang relevan dan memenuhi
keperluan dan aspirasi Negara.

vii

3.

OBJEKTIF MODUL
3.1

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan Standard Kandungan dan Standard


Pembelajaran

bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains

Tahun 4.
3.2

Membuat penambahbaikan terhadap Kurikulum Standard Sekolah Rendah


(KSSR) Sains Tahun 4.

3.3

Membantu dalam PdP bagi menerapkan Kemahiran Saintifik dan Kemahiran


Proses Sains.

3.4

Modul boleh digunakan sebagai panduan menerapkan elemen nilai tambah


dalam PdP

3.5

Mendapatkan

pandangan

pentadbir,

guru

dan

murid

tentang

kebolehlaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains Tahun


4.
4.

5.

Bahan Sokongan- Modul


4.1

Modul Pengajaran dan Pembelajaran(PdP) Sains untuk SK, SJKC dan SJKT

4.2

Modul Pembelajaran Sains untuk SK, SJKC dan SJKT

4.3

Kemahiran Proses Sains

Kandungan
5.1

Modul PdP mengandungi contoh-contoh rancanagan pengajaran harian(RPH)


dan Lembaran Kerja. Susunan dibuat mengikut tema seperti dalam Dokumen
Standard Kurikulum Sains Tahun 4.

5.2

Modul pembelajaran mengandungi contoh-contoh lembaran kerja bagi


mencapai objektif pembelajaran.

5.3

Modul Kemahiran Proses mengandungi contoh RPH mengaplikasi 12 elemen


kemahiran proses sains.

6.

PENUTUP
Adalah diharapkan maklumat dan modul yang disediakan oleh Unit Sains Rendah
mampu menambahbaik dalam PdP dan menjelmakan kandungan Kurikulum Standard
Sekolah Rendah (KSSR) Sains Tahun 4 pada waktu pembelajaran..

viii

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

PROSES HIDUP MANUSIA


BERNAFAS

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

/ /

1
3.1.1 / 3.1.2 / 3.1.3 3.1.7
:
i.


ii.
iii.

z
(MS Powerpoint)
.
.

.

, z, ,
.
1 :
1.
.
z -.

:
z?
: z ?
: . z
?
(

)
2. ,
z .
3. .
z -.
: ?
( )
:

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: z .

.
: ( )
: z
.
4. .
( )

( )

5. .
1:( : Are you sleeping)

(LCD), , , ,

1 2 .

3 .

4 .

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

:..

:
)
.

/ 3

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

:..

:..

: .
i) .
ii) .

/ 2

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

:..

:.

: {
, .
i) .
ii) .

1.

2.

/ 8

Modul Pengajaran dan Pembelajaran


:

:..

:
.

1.
2.
3. .

/ 3

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

PROSES HIDUP MANUSIA


DERIA

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

4
/
60
3.4.1


i.

z ,, ,

, z, ,
1
1.
.

a) :
?
b) : / / .
: . .

. .
2.
.
.
a) z?
b)
?

c)

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

d) z?

2
1. 1
.

.
1 :
1. ,, ,

.
2. .
3. .
3 :
1.

.

2 3 .

, .

, ( .: A-E) ,
.
1 .

2
3 .

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

:.

..

::

{ z.
z
.

/6

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: :.

: :.

Isi durian

/5

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: :.

: :.

/6

Modul Pengajaran dan Pembelajaran


1. A:
2. B:
3. C:
4. D:
5. E:
6. 5
7. A, B, C, D E z
.
1


1.
.
2. z
.
3. 1- .

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

1
: _____________________________________
:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
:
.

A
B
C
D
E

( _/ ) .
: A, B, C, D E
.

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

PROSES HIDUP TUMBUHAN

RANGSANGAN

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

/ /

60
5.1.1, 5.1.2
:-

1. , ,

.
2.
.

,
1
1.
. 5 .
2. 1
. .
3.
.
4. 5
. (wisel )
.
5.

.
6. .

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

1
( )
2
( )
3
( )

4
( )
5
( )

2
1. ,

2. :)

1
.
)
?
) , ,


) ?
3
1) ,
2 .

( )

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: _______________________

: ____________________

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: :.

: :.

1.
.

(pitcher plant )

a) ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

b) :i)


________________________________________________

ii)


_____________________________________________________________

Modul Pengajaran dan Pembelajaran


________________________________________
__________________________________________

c)

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: :.

: :.

1.

Q
1. .

1. ?
P:______________________________________________________________

Q:______________________________________________________________

2.
.

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

PROSES HIDUP TUMBUHAN

FOTOSINTESIS

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

//

5 /
60
5.2.1,

5.2.2 .


1-
z .
2- z ,,
.

. z. .
1;
1. ,
. ( ,)
.: , , , , z,
.
2.
) z?
)
z?
) z?
3.
, . (
)
)
?

4. z
.

Modul Pengajaran dan Pembelajaran


1.
z.

.
2
3.


z
.
) www.youtube.com/watch?v=1gLa5EWn90I/
)www.youtube.com/watch?v=ZX8uZWCnjl8&feature=relatd
)www.youtube.com/watch?v=WHMLq3bqGwk&feature=related
4.
z
.
5. ,
.
3
2) .
4
1)
.

, ,
.
, ,
, .
1
2
3
4
5
6

.

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

:

.

/4

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

:
( / ) ( X )
.

1.


z.

2.

. z
z.

3.

4.

,
, z.
z.

5.

6.

/6

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

:..

:
.
( / ) .

/6

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: ..................................................................... :.

:
.
(, , , )

_______________

______________________________ .

________________________, , _________________________
, z .

/ 4

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

:..........................................................................

:
.

1. __________________________

2. _______________________________
.

3. ________________________, __________________________,

_______________________

z.

/ 4

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

:...........................................................................

..

:
z .

__________________________________ + ________________________ +

_________________________________ + ______________________

, ______________________ + _______________________
z.

/ 4

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

SAINS BAHAN
SIFAT BAHAN

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

60
7.1.1, 7.1.2 & 7.1.5
:

..

i.
ii.
iii.

.
.
.

,,
1:
1. , , ,
; .

: ?
: .( )
2. .
3.
.

: ?
: , . ( )
4.
.
.:
2:
1.

.

: ?
: .
: ?
: , .
.( )
2. -

Modul Pengajaran dan Pembelajaran


..

:
?
: / /

3.
. .:

4. ,
.
5.
.

:
.

3:
1.
..: ,
, , , , .
2.

, . .:

3. ,
;
.
( 1:
)

1:

( 2:
)

( 3:
)

( 4 :

2:
/

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

( 1:
)

1:

( 2:
)

( 3:
)

2:
/

( 4 :

4. .

, ,

1- .

2- .

3- .

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: ..

: ...

/8

Modul Pengajaran dan Pembelajaran


: ..

:
A) .

/8

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: ..

: ...

:
B) :

/9

Modul Pengajaran dan Pembelajaran


: ..

:
.

/6

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: ..

: ...

:
B .

()

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

______________

______________

______________

______________

/12

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

SAINS BAHAN
PENGARATAN BAHAN

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

4 = 60 + 60
8.1.3 8.1.6
:

iv.

.
v. .

.
1 :
4.
-.

:

?
: , .
:
?
: / / /
..
: ,

.
2:
1.
. .
2.

z.

1:

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

) :

z

?
:
.

) : .
.

?
:
) : .

.
(

) :
?
: /
.
) :
,
/ .
.
3. 2 3- .

2:

z .

3:

z.

3
1. ,
{ .
2. (

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

.
3. z
.
4.
.
.:

3
5. z
.

6. z
,
.
:
1.

, , , (
), , ,
, ,
, .

1 .

2 .
3 .

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: ..

: ...

:
{ .
1. ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2.
.
i.

________________________________

ii.

________________________________

3. z .
) -
____________________________________________________
_____________________________________________________
( .)

)
____________________________________________________
____________________________________________________
( .)

) -
____________________________________________________
( .)

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

: ..

: ......

:
.
1. ?
_________________ ________________
.

2. .
___________________, __________________

z.
3. :
i. :
/ / /

ii. :
/ / /

iii. :
/ / /

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

4.
.

Anda mungkin juga menyukai