Anda di halaman 1dari 60

DRAF

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (课程与评估标准)

STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN ( 课程与评估标准 ) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MATEMATIK (SJKC) TAHUN LIMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MATEMATIK

(SJKC)

TAHUN LIMA

(KSSR)

2014

Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

v

a.

21

vi

b.

22

1

c.

22

1

d.

23

1

e.

23

2

f.

24

2

g

24

3

h

25

3

25

3

10

11

 

1 000 000

27

12

1 000 000

28

21

14

1 000 000

29

15

1 000 000

30

16

1 000 000

31

18

32

18

33

19

 

34

20

35

21

RM 1 000 000

36

iii

38

40

42

44

46

47

48

49

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
• KELUHURAN PERLEMBAGAAN
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
• KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi

vi

1

.

- - - - - . - - - 、 - . - 2 2
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
.
-
2
2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

I

II

3

2005 Kamus Dewan

          

:

a)

b)

c)

d)

4

:

/ /

5

:

6

7

8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

7. 8. 9. 10. 9

9

10

11

(KBAT)

21 6

1994 KBKK 2011 KSSR KBAT

12

13

21

21

1.

2.

3.

14

10

15

1997 Kamus Dewan 1999

16

17

Rom (DVD-Rom)

CD-

18

1

2

3

4

5

6

19

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

1.

1

2

3

4

5

6

20

18

1. 100 000 1.1 (i) 1 000 000 1 1 000 000 (ii) (iii) (iv)
1. 100 000
1.1
(i)
1 000 000
1
1 000 000
(ii)
(iii)
(iv)
1 000 000
2
100 000
(i)
3
1.2
4
1.3
(i)
(ii)
5
1.4
(i)
1000 000
(ii)
1 000 000
6
( 1 6 )

21

2.

a.

诠释

1

2

3

4

5

6

b.

诠释

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

c.

诠释

 

1

 

2

3

 

4

 

5

 

6

22

d.

1

2

3

4

5

6

e.

1

2

3

4

5

6

23

f.

1

2

3

4

5

6

g.

1

2

3

4

5

6

24

h.

1

2

3

4

5

6

3.

1

2

3

4

5

6

25

数与运算

1. 1 000 000 以内的整数

五年级

内容标准

 

学习标准

 

表现标准

级别

诠释

1.1. 数值

(i)

读出、讲述和写出任何以文字和数字展示 的 1 000 000 以内的数目。

1

讲述任何 1 000 000 以内的数目。

(ii)

讲述任何数目的数位和数值。

(iii)

根据数位和数值分析任何数目。

   

(iv)

以顺序和逆序的方式排列 1 000 000 以内的 数目。

2

确定任何 1 000 000 以内的数目的数位和数值。

1.2. 估计数量

(i)

根据所提供的资料,合理估计物体的数

3

估计和找出任何至十万位的近似值。

量。

1.3. 有模式的数列

(i)

将偶数和奇数的数列,根据模式归类。

4

将所给予的数列进行模式归类和完成数目模式。

(ii)

完成偶数和奇数的模式数列。

   

1.4. 应用任何数目

(i)

找出任何 1 000 000 数目的十位、百位、千 位、万位和十万位近似值。

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的常规问题。

(ii)

确认属于至十万位近似值的数目。

6

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的非常规问题。

27

数与运算

2. 1 000 000 以内的加法

五年级

内容标准

 

学习标准

 

表现标准

级别

诠释

2.1 二至五个数

(i)

进行任何至六位数的二、三、四和五个数 目的加法运算,包括运用估计,其和至 1 000 000

   

目的加法

1

读出算式和进行任何二个数目的不进位加法运算。

2.2 解答涉及加

(ii)

解答涉及未知数至三个数目的加法算式。

2

讲述和是几位数。

法的应用题

 

(i)

解答涉及日常生活至三个数目的加法应用

   

题。

3

相加任何至六位数的二、三、四和五个数目,其和至 1 000 000,包括涉及未知数,并确定其答案的合理性。

 

4

解答涉及日常生活的加法常规问题。

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的加法常规问题。

 

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的加法非常规问

6

题。

28

数与运算

3. 1 000 000 以内的减法

五年级

内容标准

 

学习标准

 

表现标准

级别

诠释

3.1 二个数目的减

(i)

进行任何二个 1 000 000以内的数目的减法

   

运算,包括运用估计。

1

读出算式和进行个数目的不借位减法运算。

(ii)

确定涉及二个数目的减法中未知数的值。

   

3.2 三个数目的连

(i)

进行任何三个1 000 000以内的数目的连减法

2

讲述差是几位数。

减法

 
 

运算,包括运用估计。

3

进行任何至三个 1 000 000以内的数目的连减法运算,包括 涉及未知数,并确定其答案的合理性。

3.3 解答涉及减法

(i)

解答涉及日常生活的减法应用题。

的应用题

 

4

解答涉及日常生活的减法常规问题。

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的减法常规问题。

 

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的减法非常规问

6

题。

29

数与运算

4. 1 000 000 以内的乘法

五年级

内容标准

 

学习标准

 

表现标准

级别

诠释

4.1 二个数目的乘

(i)

进行任何数目与至二位数、1001000的乘

   

法运算,包括运用估计,其积至 1 000 000

1

读出算式和进行任何数目与一位数的不进位乘法运算。

的运算。

 

2

讲述积是几位数。

4.2 解答涉及乘法

(i)

解答涉及日常生活的二个数目的乘法应用

的应用题

题。

3

进行任何数目与至二位数、100 1 000 的乘法运算,其积 至 1 000 000,包括涉及未知数,并确定其答案的合理性。

4.3 在乘法中运动

(i)

确定二个数目的乘法中的未知数。

   

未知数

(ii)

写出涉及日常生活的二个数目的乘法算

4

解答涉及日常生活个数目的乘法常规问题。

式。

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的乘法常规问题。

(iii)

解答涉及未知数的二个数目的乘法算式。

   

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的乘法非常规问

6

题。

30

数与运算

5. 1 000 000 以内的除法

五年级

内容标准

 

学习标准

 

表现标准

级别

诠释

5.1 二个数目的除

(i)

进行1 000 000以内的数目与一位数、二位

   

数、1001000的除法运算,包括运用估

1

读出算式和进行任何数目与一位数的不借位除法算式。

计。

5.2 解答涉及除法

(i) 解答涉及日常生活的二个数目的除法应用 题。

2

讲述商是几位数。

的应用题

   

进行 1 000 000 以内的任何数目与一位数、二位数、100

5.3 在除法中运用

(i)

确定二个数目的除法中的未知数。

3

1 000 的除法运算,包括涉及未知数,并确定其答案的合理 性。

   

未知数

(ii)

写出涉及日常生活的二个数目的除法算

4

解答涉及个数目除法的常规问题。

式。

(iii)

确定二个数目的除法算式中的未知数。

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的除法的常规问题。

   

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的除法的非常规问

6

题。

31

数与运算

6. 混合运算

五年级

内容标准

 

学习标准

 

表现标准

级别

诠释

6.1 混合运算

(i) 进行答案至 1 000 000的混合运算,涉及:

   

(a)

加和乘法;

1

讲述混合运算的次序。

(b)减和乘法;

(c)

加和除法;

   

(d)

减和除法。

2

进行混合运算。

6.2 解答涉及混

(i) 解答涉及日常生活的的混合运算应用题, 其答案至 1 000 000

3

确定混合运算的答案的合理性。

合运算的应

用题

     

6.3 涉及括号的

(i) 解答涉及括号的混合应用题,其答案至 1 000 000

4

解答涉及日常生活的混合运算常规问题。

混合运算

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的混合运算常规问题。

   

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的混合运算非常规

6

问题。

32

数与运算

7. 分数

五年级

内容标准

 

学习标准

 

表现标准

级别

诠释

7.1 分数的加法

(i)

进行至三个数目的加法运算,涉及整数、

   

分母至 10 的真分数和带分数。

1

读出分数的算式并讲述分数中“的”的意思。

(i)

进行二个数目的减法运算,涉及整数、分

   

7.2 分数的减法

母至 10 的真分数和带分数。

2

讲述涉及分数的解答步骤。

(ii)

进行任何三个数目的连减法运算,涉及整

   

数、分母至 10 的真分数和带分数。

3

解答涉及分数的算式。

7.3 分数的加减混

(i)

进行三个数目的加减混合运算,涉及整 数、分母至 10 的真分数和带分数。

4

确定涉及分数算式答案的合理性。

合运算

(i)

确定某数量中的真分数和带分数的值。

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的分数常规问题。

7.4 分数中“的”

     

的概念

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的分数非常规问

6

题。

33

数与运算

8. 小数

五年级

内容标准

 

学习标准

 

表现标准

级别

诠释

8.1 小数的加法

(i)

进行三个至三位小数的加法运算。

   

8.2 小数的减法

(i)

进行三个至三位小数的连减法运算。

1

读出和进行涉及不进位和不借位的小数四则运算。

8.3 小数的加减混

(i)

进行至三位小数的加减混合运算。

2

解答涉及小数的算式。

合运算

 

8.4 小数的乘法

(i)

进行一个至三位小数的数目与一位数、 二位数、100 1000 的乘法运算。

3

解答涉及小数的算式并确定答案的合理性。

8.5 小数的除法

(i)

进行小数与一位数、二位数、100 1000 的除法运算,其商至三位小数。

4

解答涉及日常生活的至三位小数的常规问题。

   
 

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的至三位小数的常规应用

8.6 解答涉及小数

的应用题

(i)

解答涉及日常生活的小数的应用题,其答

题。

案至三位小数。

     

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的至三位小数的非

6

常规问题。

34

数与运算

9. 百分比

五年级

内容标准

 

学习标准

 

表现标准

级别

诠释

9.1 百分比的值

(i)

将百分比化为分数或反之。

   

(ii)

将带分数化为百分比或反之。

1

解说涉及百分比的解答步骤。

(iii)

计算某个数量的百分比。

 

2

将分数和带分数化为百分比或反之,并计算某个数量的百分

9.2 解答涉及百

(i)

解答涉及日常生活的百分比的应用题。

比。

分比的应用

 

3

确定涉及百分比的答案的合理性。

4

解答涉及日常生活的百分比的常规问题。

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的百分比的常规问用题。

 

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的百分比的非常规

6

问题。

35

数与运算

10. RM1 000 000 以内的钱币

五年级

     

表现标准

内容标准

 

学习标准

级别

诠释

10.1 钱币的加法

(i)

进行至五个涉及令吉和仙的币值的加法运

   

算。

1

读出涉及钱币的算式和解说解答步骤。

10.2 钱币的减法

(i)

进行至三个涉及令吉和仙的减法运算。

   

10.3 钱币的加减

(i) 进行涉及令吉和 仙的币值加减混合运算。

2

解答涉及钱币的算式。

   

混合运算

 

10.4 钱币的乘法

(i) 进行涉及令吉和 仙的币值与至二位数、100

3

确定涉及钱币算式的答案的合理性。

 

1000 的乘法运算。

   

10.5 钱币的除法

(i) 进行涉及令吉和仙的币值与至二 位数、100

4

解答涉及日常生活的钱币的常规问题。

10.6 钱币的乘除

1000 的除法运算。

(i) 进行涉及令吉和 仙的币值的乘除混合运 算。

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的钱币的常规问题。

混合运算

6

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的钱币的非常规问

 

题。

36

数与运算

10. RM1 000 000 以内的钱币

五年级

     

表现标准

内容标准

 

学习标准

级别

诠释

10.7 解答涉及钱币

(i)

解答涉及日常生活的的钱币的四则运算及

   

的应用题

加减和乘除的混合运算。包括运用各种付

款工具.

10.8 利息

(i)

讲述需要理解存款的单利和复利的原因。

(ii)

计划每日、每周和每月的收支预算,以达

到短期的财务管理目标。

10.9 消费与储蓄计

(i)

准备财务记录以达至财务管理的目标。

 

37

测量与几何

11. 时间与时刻

五年级

     

表现标准

内容标准

 

学习标准

级别

诠释

11.1 时间单位之

(i)

讲述年、年代和世纪之间的关系。

   

间的关系

 

1

讲述时间单位之间的关系。

(i)

进行至三个时间的加法运算,涉及:

2

解说涉及时间单位算式的解答步骤。

11.2 时间的加法

a) 年和年代;

b) 年和世纪。

3

确定涉及时间单位算式答案的合理性。

11.3 时间的减法

(i)

进行至三个时间的减法运算,涉及:

   

a)

年和年代;

4

解答涉及日常生活的时间单位的常规问题。

b)

年和世纪。

11.4 时间的乘法

c)

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的时间单位的常规问题。

(i)

进行时间与至二位数的乘法运算,涉及:

 

a) 年和年代;

 
   

b) 年和世纪。

6

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的时间单位的非常

 

规问题。

38

测量与几何

11. 时间与时刻

五年级

内容标准

学习标准

表现标准

级别

诠释

11.5 时间的除法

11.6 解答涉及时间

的应用题

(i)

进行时间除以至二位数的除法运算,涉

及:

a) 年和年代;

b) 年和世纪。

(i) 解答涉及日常生活的时间单位的四则运算的 应用题。

39

测量与几何

12. 长度

五年级

     

表现标准

内容标准

 

学习标准

级别

诠释

12.1 进行涉及小

(i)

换算以下涉及至三位小数的长度单位:

   

数和分数的

(a)

毫米和厘米

1

换算涉及小数和分数的长度单位换算。

长度单位换

(b)厘米和米

     

 

(c)

米和公里

(ii)

换算以下的长度单位为分数:

2

解说涉及长度单位算式的解答步骤。

   

毫米和厘米

 

(a)

   

(b)厘米和米

3

确定涉及长度单位算式的答案的合理性。

(c)

米和公里

12.2 长度的加法

(i)

进行至三个长度的加法运算,涉及小数和

   

分数及换算和不换算单位。

4

解答涉及日常生活的长度单位的常规问题。

12.3 长度的减法

(i)

进行至三个长度的减法运算,涉及小数和

   

分数及换算和不换算单位

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的长度单位的常规问题。

   

以创意和创新的方式,解答日常生活的涉及长度单位的非常

6

规应用题。

40

测量与几何

12. 长度

五年级

内容标准

   

表现标准

 

学习标准

级别

诠释

12.4 长度的乘法

(i)

进行长度与一位数、二位数、100 1 000 的乘法运算,涉及小数和分数及换算和不 换算单位。

   

12.5 长度的除法

(i) 进行长度与一位数、二位数、100 1 000 的除法运算,涉及小数和分数与换算 和不换算单位。

12.6 解答涉及长

(i)

解答涉及日常生活的小数和分数的长度四则

度的应用题

运算的应用题。

41

测量和几何

13. 质量

五年级

     

表现标准

内容标准

 

学习标准

级别

诠释

13.1 进行涉及小

(i)

以小数和分数,进行克和公斤的换算。

   

数和分数的

 

1

进行涉及小数和分数的质量单位换算。

质量单位换

2

解说涉及质量单位算式的解答步骤。

(i)

进行至三个质量的加法运算,涉及小数和分

13.2 质量的加法

数及换算和不换算单位。

3

确定涉及质量单位算式的答案的合理性。

13.3 质量的减法

(i)

进行至三个质量的减法运算,涉及小数和分

   
   

数及换算和不换算单位。

4

解答涉及日常生活的质量的常规应用题。

13.4 质量的乘法

(i)

进行质量单位与一位数、二位数、100

1000 的乘法运算,涉及小数和分数及 换算和不换算单位。

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的质量的常规问题。

 

6

以创意和创新的方式,解答涉及生活中涉及质量的非常规问

题。

42

测量和几何

13. 质量

五年级

内容标准

学习标准

表现标准

级别

诠释

13.5 质量的除

13.6 解答涉及质

量的应用题

(i) 进行质量与一位数、二位数、100 1000 的除法运算,涉及小数和分数及换算和不 换算单位。

(i) 解答涉及日常生活的小数和分数的质量四

则运算的应用题。

43

测量与几何

14. 液体的体积

五年级

     

表现标准

内容标准

学习标准

级别

诠释

14.1 进行涉及小

(i) 以小数和分数进行毫升和升的换算。

   

数和分数的

1

进行涉及小数和分数的液体的体积单位换算。

液体的体积

单位换算

   

14.2 液体的体积

(i) 进行至三个液体的体积的加法运算,涉及小

2

解说涉及液体的体积单位算式的解答步骤。

的加法

数和分数及换算和不换算单位。

3

确定涉及液体的体积单位算式的答案的合理性。

14.3 液体的体积

(i) 进行至三个液体的体积的减法运算,涉及小

   

的减法

数和分数及换算和不换算单位。

4

解答涉及日常生活的液体的体积的常规应用题。

14.4 液体的体积

(i) 进行液体的体积与一位数、二位数、100 1000 的乘法运算,涉及小数和分数及换算和 不换算单位。

的乘法

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的液体的体积的常规问

 

题。

6

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的液体的体积的非

常规问题。

44

测量与几何

14. 液体的体积

五年级

内容标准

学习标准

表现标准

级别

诠释

14.5 液体体积的

除法

14.6 解答涉及液

体体积的应

用题。

(i) 进行液体体积与一位数、二位数、100 1000 的除法运算,涉及小数和分数及换 算和不换算单位。

(i) 解答涉及日常生活的小数和分数的液体

体积四则运算的应用题。

45

测量与几何

15. 空间

五年级

内容标准

   

表现标准

学习标准

级别

 

诠释

15.1 周长、面积

i) 确定综合两个平面图形的周长,涉及长方 形、正方形和三角形。 (ii) 确定综合平面图形的面积,涉及以下任何 两个平面图形:长方形、正方形、三角 形。

   

和体积

1

认识和应用测量仪器。

2

(i)

解说确定综合图形的周长、面积和体积的步骤。

(ii)

测量多边形的角度。

iii) 确定综合两个立体的体积,涉及正方体和 长方体。

 
   
 

3

(i)

计算周长、面积和体积。

(ii)

画出平行线和垂直线。

15.2 角度

(i) 测量至八条边的平面多边形的角度。

 

15.3 平行线和垂

(i) 画出平行线和垂直线。

4

解答涉及日常生活的线、周长、面积及体积的常规问题。

直线

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的线、周长、面积和体积

的常规问题。

 

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的线、周长、面积

6

和体积的非常规应用题。

46

联系与代数

16. 坐标

五年级

内容标准

 

学习标准

 

表现标准

级别

诠释

16.1 第一象限的

(i)

认识 x 轴、 y 轴和原点(O)。

   

坐标

(ii)

确定第一象限中某个点的坐标。

1

认识 x 轴、 y 轴和原点。

(iii)

根据所给予的坐标,在第一象限里标明 其位置。

2

解说在第一象限内读出和标明坐标的步骤。

 

3

根据坐标,在第一象限内读出和标明坐标的位置。

4

解答涉及日常生活的坐标的常规问题。

5

运用各种策略,解答涉及日常生活的坐标的常规问题。

 

以创意和创新的方式,解答涉及日常生活的坐标的非常规问

6

题。

47

联系与代数

17.比与比例

五年级

内容标准

 

学习标准

 

表现标准

级别

诠释

17.1

(i)

根据 1:1 1:101:100 1:1000 的比, 确定比中某数的值。

1

读出比号( : )