Anda di halaman 1dari 16

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 1

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN XXXXX
MASA : 1 JAM
====================================================================
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ii !e"a#$"i #$a %a&a"ia s'a(a.
). Ba&a"ia A ter#iri #ari*a#a s'a(a ae+a *i(i&a
S'a(a 1 &i""a ,-
3. Ba&a"ia B s'a(a s$%.e+ti/
S'a(a ,1 &i""a 0-
Kertas s'a(a ii !e"a#$"i 1 &a(a!a %er2eta+.
Ja3a*a:
1 B
) B
3 4
, 4
0 4
1 B
5 4
6 4
7 B
1- B
11 B
1) 4
13 A
1, 4
10 B
11 D
15 4
16 A
17 A
)- 4
)1 B
)) B
)3 D
), B
)0 4
)1 4
)5 D
)6 B
)7 D
3- A
31 A
3) A
33 D
3, 4
30 A
31 D
35 4
36 D
37 4
,- 4
,1 +ei+&(asa
,) *e"a"a
,3 a!aa&
,, %erta""$".a3a%
,0 +es$""$&a
,1 2e!er(a"
,5 *r'#$+ti8iti
,6 +ese.a&teraa
,7 +'/(i+
0- &e!a& ti""i
Pi(i& .a3a*a 9a" *a(i" ses$ai.

1 Se!$a *er(a+$a #i %a3a& !e$.$++a i(ai %erta""$".a3a%: +e2$a(i
A se'ra" *e"$r$s s9ari+at !e9e#ia+a (a*'ra 9a" (e"+a* #a ta*a se%ara"
+esa(a&a.
B *ara *e(a.ar !e"&a%is+a !asa ter($a" #i *$sat;*$sat si%er.
4 .$r$ter%a" !e!eri+sa +ea#aa +a*a( se%e($! !e!$(a+a *eer%a"a.
D 2i+"$ !e!eri+sa %$+$ +er.a *e(a.ar #e"a te(iti.


) Pi(i& +e*eti"a i(ai t'(erasi.
I Me3$.$#+a +ea!aa #a(a! !as9ara+at
II Me"e(a++a *erse(isi&a /a&a!
III Me"e(a++a *er"a#$&a
I< Me2et$s+a is$ *er+a$!a
A I #a II 4 II:III #a I<
B I:II #a III D Se!$a #i atas


3 Setia* +e(a+$a #i %a3a& !e$.$++a i(ai &e!a& ti""i: +e2$a(i
A R's(i %ert$t$r se2ara s'*a #a (e!a& (e!%$t +e*a#a se!$a 'ra": ti#a+ +ira 9a" t$a
ata$ 9a" !$#a.
B Ra/i#a& ti#a+ !e""$a+a +ata;+ata +esat #a(a! *ert$t$ra9a.
4 =$aia& s$+a %er!e"a&;!e"a& a*a%i(a !e!*er'(e& +e*$t$sa 9a" 2e!er(a" #a(a!
*e*eri+saa.
D >'" 4&ai #$#$+ #e"a s'*a #i &a#a*a teta!$.
,
X #a(a! ra.a& #i atas ia(a&
A Me(a+saa+a t$"as #e"a %ai+
B Sa%ar
4 Bera#a% s'*a
D Me.a"a !ar$a& #iri.

0

X ia(a& i(ai
A a!aa& 4 %erta""$".a3a%
B &ar"a #iri D &e!a& ti""i


1 Per+ataa %erta""$".a3a% %er!a+s$#
A %erai !e"&a#a*i ses$at$ t$"as 9a" #i%eri+a.
B +esa""$*a $t$+ !e!i+$( ses$at$ t$"as #e"a se!*$ra
4 *erasaa %a""a a*a%i(a #i%eri +e*er2a9aa !e(a+$+a ses$at$ t$"as.
D +eta%a&a #a(a! !e9ia*+a ses$at$ t$"as

5 Me"a*a+a& si+a* %erta""$".a3a% *er($ #i*ra+ti++a '(e& setia* i#i8i#$?
A !$#a& !e"a!%i( &ati !a.i+a
B #a*at !e3$.$#+a !as9ara+at 9a"
s$+a %ersai".
4 #a*at !e(a+$+a ses$at$ t$"as
#e"a se!*$ra.
D #a*at !e"$ra"+a +'s
Per%e(a.aa.

6 A*a+a& i(ai 9a" *er($ !e.a#i *e"a"a setia* +a+ita"a +era.aa ter&a#a* *ia"a!
*e(a""a 9a" #i*a!er+a #i *e.a%at?
A Rasi'a(
B Kea#i(a
4 Berta""$".a3a%
D Kese#ara

7 >a" %eri+$t !er$*a+a 2iri;2iri %$#a9a 2e!er(a" +e2$a(i
A setiasa %er#a9a sai"
B !e!eti"+a +$atiti #ari*a#a
+$a(iti
4 !e!*$9ai 3a3asa $t$+
!e2a*ai +e2er!er(a"a
D !e"a!a(+a eti+a #a !'ra( #i
#a(a! sese%$a& 'r"aisasi.

1- Mesi /'t'stat te(a& r'sa+ +eti+a #i"$a+a '(e& Ai!a. A*a+a& ti#a+a 9a" se*at$t9a
#i(a+$+a '(e& Ai!a?
A Mei""a(+a !esi /'t'stat %e"it$
sa&a.a.
B Me(a*'r+a +er'sa+a +e*a#a
%a&a"ia *e"$r$sa.
4 Me2$%a !e!%ai+i +er'sa+a
terse%$t.
D Me$#$& 'ra" (ai 9a"
!er'sa++a !esi terse%$t.

11 A*a+a& +e*eti"a si+a* %er&e!a& ti""i #a(a! *er"a$(a se&aria?
A #a*at !e!*a!er+a +e%ai+a #iri
B #a*at !e"e(a++a *erse(isi&a
/a&a!
4 !$#a& !eeri!a si!*ati #ari*a#a
'ra" (ai
D !ei"+at+a +e%'(e&a #iri
i#i8i#$.
1) Atara %eri+$t: *er(a+$a 9a" !aa+a& %$+a !e""a!%ar+a i(ai &e!a& ti""i?
A !e"a+$i +esa(a&a 9a" te(a&
#i(a+$+a.
B ti#a+ %ersa"+a %$r$+ ter&a#a*
'ra" (ai
4 %erasa !a($ a*a%i(a !eeri!a
te"$ra
D %erse#ia !e!*er%ai+i +e(e!a&a
#iri.

13 Ni(ai &e!a& ti""i !er$*a+a +'!*ea +es'*aa #a +es$si(aa 9a" ter+a#$"
#a(a! *risi*
A R$+$ Ne"ara
B Pia"a! Ne"ara
4 Ra" U#a";U#a"
D Per(e!%a"aa Ne"ara

1, Da(a! s$at$ !es9$arat: Ka8it&a te(a& #ite"$r '(e& !a.i+a9a #i &a#a*a ra+a;ra+a9a
9a" (ai. Ka8it&a se*at$t9a
I ti#a+ %erte"$r #e"a !a.i+a9a
II !eeri!a te"$ra it$ #e"a &ati
9a" ter%$+a.
III %er$sa&a !e!*er%ai+i #iri9a.
I< ti#a+ !e"e#a&+a te"$ra
terse%$t.
A I #a II 4 II #a III
B I #a I< D III #a I<

10 A!a(a %er&e!a& ti""i +eti+a !eeri!a +riti+a !e2er!i+a *er+ara %eri+$t: +e2$a(i
A +e%ai+a &ati
B +e&e%ata #iri
4 +ere#a&a &ati
D +e!$(iaa *eri%a#i

11 I#i8i#$ 9a" !e"a!a(+a si+a* t'(erasi a+a
I !e"a!%i( *e($a" $t$+ !e2ari
+esa(a&a 'ra" (ai.
II e""a !e!a&a!i !asa(a& 9a"
#i&a#a*i '(e& 'ra" (ai.
III setiasa !e"a3a( ti"+a& (a+$ #a
e!'si.
I< !e"e(a++a #iri #a(a! se%ara"
*erte(i"+a&a.
A I #a II B I #a I<
4 II #a III D III #a I<

15 Atara %eri+$t: *er9ataa 9a" !aa+a& ti#a+ !eera"+a i(ai t'(erasi?
A %erse#ia !e!aa/+a 'ra" (ai
B !e"&'r!ati &a+ 'ra" (ai
4 !e!%eri %at$a +e*a#a sa$#ara;
!ara sa&a.a
D !eeri!a te"$ra ata$ *a#a"a
'ra" (ai

16 >a" %eri+$t !er$*a+a 2iri;2iri t'(erasi +eti+a !e9e(esai+a ses$at$ !asa(a&?
I !e"&'r!ati *e#a*at 'ra" (ai
II setiasa %er*a#a"a *'siti/
III setiasa %ersai" $t$+
!e"e($ar+a *e#a*at 9a" ter%ai+
I< sa(i" !e9a(a&+a atara sat$
#e"a 9a" (ai
A I #a II 4 II #a III
B I #a I< D III #a I<

17 Per%$ata 9a" !aa+a& ti#a+ !e""a!%ar+a i(ai t'(erasi?
A Ai@a# setiasa !e2$ri"ai +a3a9a 9a" *era& !e(a+$+a +esa(a&a
B Daie( setiasa !e"a3a( e!'si9a +eti+a !e9e(esai+a ses$at$ !asa(a&
4 Tris&a setiasa %ersa%ar a*a%i(a #i+riti+ #a #ite"$r '(e& ra+a9a
D Da&(ia setiasa tea" a*a%i(a !e"&a#a*i !asa(a&

)-. Ses$at$ !asa(a& ata$ +'/(i+ %'(e& #ise(esai+a #e"a
A %er+'"si !asa(a& #e"a ra!ai
'ra"
B !e!%a3a !asa(a& terse%$t +e
!$+a *e"a#i(a
4 %er%i2a" $t$+ !e2ari .a(a
*e9e(esaia !asa(a&
D !e""$a+a +e+erasa $t$+
!e9e(esai+a !asa(a&.

)1. A*a+a& 9a" a+a ter.a#i se+ira9a a(a! se+itar ti#a+ #ita#%ir #e"a %ai+?
Kesei!%a"a e+'siste! a+a ter.e.as
Str$+t$r taa& !e.a#i ti#a+ sei!%a"
Ma$sia a+a &i#$* #a(a! +ea#aa terte+a
Ke%a&a"iaa !a$sia #a !a+&($+ (ai a+a ter"$"at
A. I: II #a III
B. I: II #a I<
4. I: III #a I<
D. II: III #a I<

)). Me"a*a+a& &$ta *er($ #i*$(i&ara?
Keraa &$ta !er$*a+a +a3asa ta#a&a air
Keraa &$ta !e.a#i te!*at ti""a( !a$sia
Keraa &$ta !a!*$ !e!%eri+a *$(a"a 9a" ($!a9a
Keraa &$ta !er$*a+a &a%itat /('ra #a /a$a
A. I #a II
B. I #a I<
4. II #a III
D. III #a I<

)3. Me"a*a+a& +ita *er($ !e"e+a(+a +ei#a&a a(a! se+itar?
A. Keraa a(a! se+itar !a!*$ !e!*e"ar$&i +e&i#$*a +ita
B. Keraa a(a! se+itar #a*at !e.a!i +e+a9aa !a$sia
4. Keraa a(a! se+itar !e"&asi(+a +a9$;+a9a 9a" %er&ar"a
D. Keraa a(a! se+itar !er$*a+a +&a@aa& 9a" sa"at %eri(ai
),. Ter#a*at sesete"a& *i&a+ 9a" !e!%$r$ &i#$*a (iar se!ata;!ata $t$+
A. Me!*er(i&at+a +e&e%ata %er%$r$
B. Me#a*at+a 'r"a se%a"ai *ea3ar *e9a+it
4. Me!$as+a a/s$ %er%$r$
D. Me"&a*$s+a s*esies &ai3a terse%$t

)0. Atara %eri+$t: 9a" !aa+a& %$+a 2iri;2iri 'ra" 9a" a!aa&?
A. Setiasa %er*e"a" +e*a#a .a.i
B. Me"a!a(+a i(ai !e!%e2i ras$a&
4. Me""$a+a +$asa 9a" #i%eri #e"a se3ea";3ea"9a
D. Me(a+saa+a t$"as 9a" #i%eri+a #e"a se!*$ra

)1. >a" %eri+$t !er$*a+a eti+a +er.a 9a" *er($ #ia!a(+a: +e2$a(i
A. Mei"+at+a +e2e+a*a +er.a
B. Mee+a+a #a9a *e"e($ara #a !$t$ 9a" ti""i
4. Me!%eri +e$ta!aa +e*a#a +e*eti"a i#i8i#$
D. Me$.$++a +esetiaa +e*a#a e"ara #a 'r"aisasi te!*at %e+er.a

)5. A*a+a& (a"+a& 9a" *er($ #ia!%i( '(e& +era.aa $t$+ !e"e(a++a *eer'+aa &$ta
se3ea";3ea"9a?
A. Me"&ara!+a *e"$sa&a %a(a+ !e!as$+i &$ta
B. Me3arta+a +a3asa &$ta *erse#iria
4. Me!e(i&ara (e%i& %a9a+ &ai3a (iar
D. Me"$at+$asa+a a+ta #a $#a";$#a" 9a" (e%i& te"as

)6. A*a+a& i!*(i+asi #ari*a#a si+a* sese'ra" *e+er.a 9a" ti#a+ a!aa&?
A. Me"$%a& str$+t$r *eta#%ira sese%$a& 'r"aisasi
B. Me.e.as+a *r'#$+ti8iti sese%$a& 'r"aisasi
4. Me!*e"ar$&i *e+er.a 9a" (ai
D. Mei!%$(+a +e!ara&a *e+er.a (ai

)7. Beri+$t !er$*a+a ti#a+a 9a" *er($ a#a #a(a! I+rar Ite"riti Per+&i#!ata
A3a!: +e2$a(i
A. Me!$*$+ i(ai !e!%e2i ras$a&
B. Me!at$&i se*e$&9a +'# Eti+a Ja%ata
4. Be+er.asa!a #e"a !aa;!aa *i&a+ $t$+ !e!era"i ras$a&
D. Me(a*'r+a se%ara" +e"iata .ea9a& +e*a#a *i&a+ *'(is

3-. Pa#a *e#a*at a#a: !e"a*a+a& ter#a*at *i&a+ 9a" !e(a+$+a *e!%a(a+a se2ara
&ara!?
I"i !e"a$t +e$t$"a se!ata;!ata
Me"a""a* a(a! se+itar &a+ i#i8i#$
Me"e+s*('itasi +a@aa& &$ta 9a" %eri(ai
I"i !e"&a*$s+a &i#$*a (iar
A. I: II #a III
B. I: II #a I<
4. I: III #a I<
D. II: III #a I<

31. Si+a* a!aa& *er($ #i*$*$+ se.a+ +aa+;+aa+ s$*a9a
A. Mere+a ti#a+ ter*e"ar$& #e"a %$#a9a e"ati/
B. Mere+a #a*at !eai++a i!e. +e($ar"a
4. Mere+a setiasa #isa.$" ti""i '(e& !as9ara+at
D. Mere+a #a*at %er%a""a #e"a #iri !ere+a

3). A*a+a& 9a" #i!a+s$#+a #e"a !e.a"a !ar$a& #iri?
A. Me.a"a a!a %ai+ #iri #a +e($ar"a
B. Me!*$9ai +e9a+ia #iri 9a" ti""i
4. Me$.$++a *restasi 2e!er(a" #a(a! %i#a" 9a" #i2e%$ri
D. Me(i%at+a #iri #a(a! a+ti8iti s'sia( #a +e!as9ara+ata

33. Atara %eri+$t: 9a" !aa+a& %$+a 2ara $t$+ !ei"+at+a &ar"a #iri?
A. Me!*$9ai *e"a"a a"a!a 9a" +$+$&
B. Me.a(i+a &$%$"a !esra #e"a a""'ta !as9ara+at
4. Me!*$9ai i(ai !'ra( #a a+&(a+ 9a" ti""i
D. Me!%a#i" %e@a+a +e(e%i&a 9a" a#a *a#a #iri #a 'ra" (ai

3,. >a" %eri+$t *er(a+$a i#i8i#$ 9a" !e"a!a(+a "a9a &i#$* si&at #ari se"i
e!'si: +e2$a(i
A. Ber$*a9a !e9e(esai+a ses$at$ !asa(a&
B. Sa%ar #a ta%a& +eti+a %er&a#a*a #e"a !asa(a&
4. Seri" !e(eta++a +esa(a&a ter&a#a* #iri se#iri
D. Setiasa %ersi+a* tea" #a sa%ar

30. A*a+a& +esa 9a" a+a ti!%$( se+ira9a +ita ti#a+ !e!*$9ai &ar"a #iri?
M$#a& ter.e%a+ #e"a "e.a(a e"ati/
Di*a#a" ser'" '(e& !as9ara+at
Hi(a" *e+er.aa #a s$!%er *e#a*ata
Str$+t$r +e($ar"a ti#a+ a+a %er+e!%a"
A. I #a II
B. I #a I<
4. II #a III
D. III #a I<

31. A*a+a& +e*eti"a !e"a!a(+a si+a* a!aa& #a(a! !e(a+saa+a ses$at$ t$"as?
A. Me#a*at *$.ia #ari*a#a *i&a+ atasa
B. Da*at !e!*er%ai+i +e(e!a&a 9a" a#a *a#a #iri
4. Da*at !e!*a!er+a i(ai !$ri 9a" a#a *a#a #iri
D. Merai& +e*er2a9aa #a +e9a+ia #ari*a#a 'ra" (ai
35.Ba"ai!aa+a& 2ara $t$+ !e"e(a++a #iri #ari*a#a ter.e%a+ #e"a "e.a(a e"ati/?
A. Me2$%a ses$at$ 9a" %ar$
B. Me!*er2a9ai 'ra" 9a" %ar$ #i+ea(i
4. Bi.a+ !e!i(i& ra+a se%a9a
D. Me"e(a++a #iri #ari*a#a %er"a$(
#e"a 'ra" (ai

36. A*a+a& *eraa re!a.a $t$+ !ea"ai "e.a(a s'sia(?
Me(i%at+a #iri #a(a! a+ti8iti +e!as9ara+ata
Me.a"a *er(a+$a #iri #i &a#a*a 'ra" 9a" ti#a+ #i+ea(i
Ber*e"a" te"$& +e*a#a a.ara a"a!a
Me.a$&+a #iri #ari*a#a *er(a+$a e"ati/
A. I #a II
B. I #a I<
4. II #a III
D. III #a I<

37. >a" %eri+$t: 9a" !aa+a& %$+a 2iri;2iri t'(erasi?
A. sa(i" !e!a&a!i
B. sa(i" !e"&'r!ati
4. !e!eti"+a #iri
D. %er/i+ira ter%$+a

,-. A*a+a& #e/iisi i(ai %er#i+ari?
A. ta""$".a3a% ter&a#a* t$"asa
B. %er%$#i *e+erti #a %era#a% s'*a #a(a! *er"a$(a
4. +e%'(e&a #a +esa""$*a !e(a+$+a ses$at$ #e"a $sa&a se#iri
D. !eeri!a +riti+a 'ra" (ai #e"a
/i+ira ter%$+a

S'a(a ,1 &i""a 0-.

Isi te!*at +'s'" #a(a! *er9ataa #i %a3a& #e"a .a3a*a 9a" ses$ai.

&e!a& ti""i a!aa& +ese.a&teraa *e"a"a
2e!er(a" +'/(i+ %erta""$".a3a% +ei+&(asa
*r'#$+ti8iti +es$""$&a

,1 Sese'ra" *e+er.a !esti(a& !e.a"a i!e. s9ari+at9a #a !e2$ra&+a %a+ti #e"a
*e$& AAAAAAAAAAAAAA.

,) Prisi* a+&(a+ ata$ i(ai !'ra( *er($ !e.a#iAAAAAAAAAAAA..#a "aris
*a#$a %a"i sese'ra" se!asa !e(a+$+a ses$at$ *e+er.aa.

,3 E2i+ Sa!s$#i se'ra" *e+er.a 9a" %er*e"a" te"$& *a#a eti+a +er.a. Dia sa!a se+a(i
ti#a+ !e(a+$+a se%ara" *er%$ata 9a" %'(e& !e.at$&+a i!e. s9ari+at +e3a"a te!*at
#ia %e+er.a. Dia ia(a& se'ra" 9a" AAAAAAAAAAAA

,, I#i8i#$ 9a" !e"a!a(+a si+a* a!aa& !er$*a+a i#i8i#$ 9a"
AAAAAAAAAAA.

,0 Ni(ai %erta""$".a3a% #a*at !e!$*$+ si+a*AAAAAAAAAAAAAA #a(a!
*e+er.aa.

,1 Si+a* %erta""$".a3a% *eti" $t$+ !e3$.$#+a %$#a9a +er.a 9a"
AAAAAAAAA %a"i sese%$a& 'r"aisasi.

,5 Pe+er.a 9a" !e(a+$+a ses$$at$ *e+er.aa #e"a %ers$""$&;s$""$& #a*at
!e!%at$ !ei"+at+a AAAAAAAAAAA s9ari+at.

,6 Si+a* %ert'(erasi *er($ #ia!a(+a '(e& setia* (a*isa !as9ara+at $t$+ !e3$.$#+a
AAAAAAAAAAAAAA &i#$*.

,7 Si+a* sa(i" !e"&'r!ati *e#a*at #a *erasaa 'ra" (ai a!at *eti" #a(a!
*e9e(esaia ses$at$AAAAAAAAAA..

0- Pe(a.ar 9a" !e!*$9ai i(aiAAAAAAAAAAAA.AA. a+a setiasa !ei(ai
+e(a+$a #iri #a 2$%a !e"atasi +e(e!a&a #iri a"ar #iri9a %er%$#i *e+erti !$(ia #a(a!
*er"a$(a se&aria.

Beri Nilai