Anda di halaman 1dari 2

REFLEKSI

Dalam pengajian saya pada semester 6 PPG Reka Bentuk Dan Teknologi
RBT 3120, saya dikehendaki mempelajari mata pelajaran Pemeliharaan kan !iasan
dengan "im"ingan pensyarah iaitu #n$ %ohd &uso'' Bin !j$ %ohd (hari''$ (aya
mengu)apkan ri"uan terima kasih kepada pensyarah pem"im"ing saya yang "anyak
mem"antu dalam menjalankan projek ikan hiasan ini disamping sokongan rakan*
rakan$
(e"elum saya memulakan akti+iti memelihara ikan di dalam akuarium, saya
telah didedahkan dengan ilmu pengetahuan asas mengenai pemeliharaan ikan
hiasan$ Pendedahan terhadap ilmu pengetahuan "aru ini telah mem"eri saya
sesuatu yang "erharga dimasa akan datang$ (aya dapat menim"a ilmu "aru
mengenai penjagaan ikan hiasan$
Tugasan yang diterima kali ini juga amat men)a"ar kerana saya dan
pasangan saya terpaksa memelihara ikan di dalam akuarium$ (e"elum ini saya tidak
terlintas untuk memelihara ikan hiasan di rumah kerana kurang ilmu untuk
menyediakan tempat dan "ekas ikan, malah terpaksa menjaganya setiap hari,
namun setelah mem"uat tugasan ini tim"ul minat untuk memelihara ikan hiasan di
rumah saya$
,etika menjalankan tugas ini "er"agai dugaan seperti ikan yang kami "eli
agak tidak sesuai dan serasi untuk tinggal di dalam satu "ekas$ -adi, kami terpaksa
mengeluarkan sejenis ikan sepat yang agak garang dan menggantikannya dengan
ikan jenis lain$ Dengan di"im"ing dan di"erikan tunjuk ajar oleh pensyarah, saya dan
pasangan saya "erjaya menghasilkan se"uah akuarium ikan hiasan pada masa
yang ditetapkan$ (aya juga dapat merasa dan menjadikan ini pengalaman yang
amat penting "agi saya untuk menjadikan salah satu panduan pada masa akan
datang$
(etelah selesai menyediakan akuarium ikan hiasan, saya diminta untuk
menyediakan satu 'olio pelaporan$ Dalam menyediakan 'olio ini saya dapat
mengim"as kem"ali ilmu yang telah saya pelajari$ lmu ini amat penting "agi diri
saya untuk masa akan datang$ Dalam menyediakan pelaporan ini juga dapat
memupuk diri saya untuk "ersa"ar dan "elajar )ara untuk menguruskan maklumat
dan penyusunan ilmu pengetahuan$ (aya juga dapat merapatkan hu"ungan sesama
rakan$ (ikap tolong menolong, kerjasama dan se"againya$ (aya juga "erasa
"angga dengan hasil kerja saya sendiri dan pada masa ini, nsyaallah saya mampu
untuk memelihara ikan hiasan dan dapat menguasai kemahiran*kemahiran asas
yang telah saya pelajari dalam matapelajaran ini$