Anda di halaman 1dari 2

Nilai dan Kata kunci Pendidikan Moral SPM

Bil Nilai Pengertian nilai Kata Kunci


1.1 Kepercayaan kepada Tuhan keyakinan wjudnya tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala
suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras
dengan prinsip Rukun Negara
- keyakinan wujudnya Tuhan
- mematuhi surahanya
1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang bleh menimbulkan kepercayaan dan
keyakinan rang lain
- sikap bertanggungjawab
- menimbulkkan kepercayaan dan keyakinan rang lain
1.! "arga diri Keupayaan dan keyakinan diri agara mampu memuliakan dan menjaga
maruah diri dalam kehidupan
- memulia maruah diri
- menjaga maruah diri
1.# $ertanggungjawab Kesanggupan diri seserang untuk memikul dan melaksanakan tugas
serta kewajipan dengan sempurna
- memikul tugas
- melaksanakan tugas % kewajipan
1.& "emah Tinggi $eradab span dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian - beradab span
- berbudi pekerti mulia
1.' Tleransi Kesanggupan bertlak ansur( sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan
berlakunya pertelingkahan dan perselisihan )aham demi kesejahteraan
hidup
- bertlak ansur
- sabar
- mengawal diri
1.* $erdikari Keblehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung
kepada rang lain
- kesanggupan dan keblehan melakukan sesuatu
- tanpa bergantung kepada rang lain
1.+ Kerajinan ,saha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan( kecekalan(
kegigihan( dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu
- usaha berterusan
- ketekunan % kecekalan% kegigihan % dedikasi % berdaya maju
1.- Kasih sayang Kepekaaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang
lahir daripada hati yang ikhlas
- kepekaan
- cinta mendalam
- cinta berkekalan
1.1. Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah - tindakan % keputusan saksama
- tidak berat sebelah
1.11 Rasinal $leh ber)ikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat
mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar
- bleh ber)ikir
- bertindak wajar
1.12 Kesederhanaan $ersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan
sama ada dalam pemikiran( pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan rang lain
- tidak keterlaluan
- tanpa amengabaikan kepentingan diri dan rang lain
2.1 Kasih sayang terhadap
keluarga
/erasaan cinta( kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan
terhadap keluarga
- cinta % kasih % sayang mendalam
- cinta % kasih % sayang berkekalan
2.2 "rmat dan taat kepada
anggta keluarga
0emuliakan setiap anggta keluarga dengan berinteraksi dan memberi
layanan secara berspan untuk mewujudkan keluarga yang harmni
- memuliakan anggta keluarga
- berinteraksi% memberi layanan berspan
2.! 0engekalkan tradisi
kekeluargaan
0enerima( menghrmati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan( adat dan
kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga
- menerima sesuatu kebiasaan% adat% kepercayaan
- menghrmati sesuatu kebiasaan% adat% kepercayaan
- mengamalkan sesuatu kebiasaan% adat% kepercayaan
2.# Tanggungjawab terhadap
keluarga
Kewajipan yang harus dilaksanakan leh setiap indi1idu terhadap
keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia( meningkatkan imej dan
menjaga maruah keluarga
- kewajipan terhadap keluarga
- melahirkan keluarga bahagia % meningkatkan imej %
menjaga maruah keluarga
!.1 0enyayangi dan menghargai
alam sekitar
Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekitar
untuk mengekalkan keseimbangan eksistem
- memelihara alam sekeliling
- memulihara alam sekeliling
!.2 Kaharmnian antara manusia
dengan alam sekitar
Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmni antara manusia
dengan alam sekitar supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekitar
- hubungan harmnis
- kualiti kehidupan terpelihara
terpelihara
!.! Kemapanan alam sekitar /engekalan keseimbangan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama
untuk kesejahteraan hidup
- pengekalan keseimbangan alam sekeliling
- tanggungjawab bersama
!.# /eka terhadap isu-isu alam
sekitar
/rihatin terhadap persalan yang berkaitan dengan alam sekitar dan
berusaha menyelesaikannya
- prihatin persalan alam sekeliling
- berusaha menyelesaikannya
#.1 2inta akan negara /erasaan sayang dan bangga akan negara serta meletakkan kepentingan
negara melebihi kepentingan diri
- sayang % bangga kepada negara
- kepentingan negara melebihi kepentingan diri
#.2 Taat setia kepada raja dan
negara
Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara - kepatuhan berkekalan
- kesetiaan berkekalan
#.! Sanggup berkrban untuk
negara
Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai
tanda kebaktian untuk negara
- kerelaan melakukan % menyerahkan sesuatu
- tanda kebaktian untuk negara
&.1 0elindungi hak kanak-kanak 0embela( memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi
menjamin kehidupan mereka yang sempurna
- membela hak kanak-kanak
- memberi naugan kepada kanak-kanak
- memelihara hak kanak-kanak
&.2 0enghrmati hak wanita 0elindungi dan mengiktira) wanita sebagai indi1idu yang bleh
memberikan sumbangan dalam pembangunan keluarga( masyarakat dan
negara
- melindungi wanita
- mengiktira) wanita
&.! 0elindungi hak pekerja 0enhrmati( menghargai dan mengiktira) perkhidmatan( jasa dan
sumbangan glngan pekerja dalam pembangunan negara
- menghrmati perkhidmatan % jasa% sumbangan
- menghargai perkhidmatan % jasa% sumbangan
- mengiktira) perkhidmatan % jasa% sumbangan
&.# 0enghrmati hak glngan
kurang berupaya
0emberi layanan yang span kepada glngan kurang berupaya supaya
tidak berasa tersisih dan mengiktira) mereka sebagai insan ciptaan Tuhan
- memberi layanan berspan
- mengiktira) sebagai insan ciptaan Tuhan
&.& 0elindungi hak pengguna 0embela dan memelihara hak indi1idu untuk menjadi pengguna yang
berilmu( mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan
tidak mudah dieksplitasi
- membela hak pengguna
- memelihara hak pengguna
'.1 0ematuhi peraturan dan
undang-undang
0enerima dan mematuhi peraturan undang-undang yang telah ditentukan
tanpa mengira sesiapa dan di mana seserang itu berada
- menerima peraturan % undang-undang
- mematuhi peraturan % undang-undang
'.2 Kebebasan bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan buah )ikiran dengan batasan
tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman
- kebebasan berucap dengan batasan
- mengeluarkan )ikiran dengan batasan
'.! Kebebasan beragama Kebebasan setiap indi1idu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya
seperti yang diperuntukkan dalam /erlembagaan 0alaysia
- kebebasan menganuti
- kebebasan mengamalkan
'.# /englibatan diri dalam
pembangunan negara
Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai akti1iti pembangunan
negara dengan mematuhi peraturan( undang-undang dan /erlembagaan
0alaysia
- bebas melibatkan diri
- mematuhi peraturan % undang-undang % /erlembagaan
0alaysia
'.& Sikap keterbukaan $ersedia memberi dan menerima pandangan( pembaharuan dan kritikan
selaras dengan kebenaran )akta dan nrma masyarakat 0alaysia
- memberi pandangan % pembaharuan % kritikan
- menerima pandangan % pembaharuan % kritikan
*.1 "idup bersama secara aman "idup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan
kedamaian dan keharmnian hidup tanpa mengira agama( bangsa dan
budaya
- hidup berbaik-baik
- mengutamakan kedamaian % keharmnian
*.2 Saling membantu dan
bekerjasama
,saha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat
indi1idu( kmuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat
- usaha baik % membina
- dilakukan bersama
*.! Saling menghrmati antara
negara
0enghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin
kesejahteraan sejagat
- menghargai hubungan
- memuliakan hubungan