Anda di halaman 1dari 21

ULASAN JURNAL PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA


Tajuk Jurnal : Keberkesanan Penunaan K!"#u$er Dala" Penajaran
%an Pe"belajaran Ta$aba&asa
Penul's : N!r Il(an' Harun
A&"a% )au*' M!&% A(ub
)a%*'la& Ab+ Ra&"an
1. PENDAHULUAN
Sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini telah mengalami transformasi. Ianya
jauh berbeza dengan sistem pendidikan terdahulu. Pelbagai keadah , teknik dan cara
digunakan dalam memastikan pengajaran seseorang guru itu menjadi lebih berkesan,
menarik dan sekaligus dapat memberi impak yang maksima dalam penerimaan ilmu
oleh seseorang murid itu. Sekaligus dapat menjadikan seseorang murid itu menjadi
lebih kreatif, berfikir secara kritis dan memperoleh kemahiran menyelesaikan
masalah. Oleh yang demikian antara kaedah yang dilaksanakan ialah pengaplikasian
IC ! Information Communication echonology " dalam pengajaran dan
pembelajaran.
IC dapat ditakrifkan sebagai pelbagai bentuk peralatan dan sistem yang digunakan
untuk memproses , mengurus, memanipulasi, memindah, menyimpan dan
menyebarkan maklumat melalui media elektronik. Pada hari ini, IC digunakan
dalam hampir semua kehidupan dan pengaruhnya dijangkakan akan memba#a impak
yang lebih besar terhadap dunia akan datang ! $obertson %&&' "
(olmes ! %&&& ", memberikan pandangan baha#a integrasi teknologi dalam
pengajaran dan pembelajaran memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam
menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang
diajar. Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum mencukupi untuk
membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.
)lemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap
isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi.
Menurut Pisapa ! %&&* " integrasi IC dalam pengajaran dan pembelajaran
bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal, mengukuh dan
menambah kemahiran. Penggunaan teknologi mesti digabungjalin bersama kaedah
pengajaran. +uru perlu mengintegrasi IC untuk memberi nilai tambah kepada
akti,iti pengajaran dan pembelajaran. Peranan IC dalam pengajaran dan
pembelajaran akan memba#a kepada kaedah-kaedah yang baru dan ino,atif dalam
pembelajaran.
Penggunaan IC dalam pengajaran bermaksud menggunakan IC secara terancang
dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran
dan pembelajaran. Penggunaan IC di dalam kelas terkesan apabila ia sesuai dengan
keperluan murid serta dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Ini bermakna
IC digunakan sebagai #ahana pengajaran dan pembelajaran .
,+ Penenalan Jurnal
.urnal yang dipilih iaitu / 0eberkesanan Penggunaan 0omputer 1alam Pengajaran
atabahasa /. .urnal ini menyentuh mengenai aspek penggunaan tatabahasa yang
masih lemah di kalangan murid di sekolah rendah. Ianya menjadi cabaran kepada
guru-guru dalam pengajaran tatabahasa kerana dianggap sebagai subjek yang kaku
dan membosankan. 2erdasarkan kajian yang dijalankan berkaitan keberkesanan
penggunaan computer dalam pengajaran dan pembelajaran 2ahasa Malaysia dengan
penggunaan C1-$OM dan perisian cerita interaktif bagi pemahaman bacaan di dapati
daripada hasil dapatan kajian tersebut menunjukkan baha#a murid yang melalui
proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan Cd-$OM lebih baik prestasi
pemahaman bacaan berbanding dengan murid yang mengikuti pembelajaran secara
ka#alan.Selain daripada itu juga berdasarkan beberapa kajian di negara lain juga
mendapati penggunaan komputer telah memberi kesan yang positif terhadap
pencapaian akademik murid.
-+ La$ar Belakan Kaj'an
Menurut pengkaji, kajian ini adalah bertujuan mengenal pasti keberkesanan
penggunaan komputer ke atas pencapaian murid ahun 3 dalam pengajaran dan
pembelajaran 2ahasa Melayu bagi topik Penjodoh 2ilangan berdasarkan kepada
pancapaian dan juga gender antara kumpulan yang diberi pendedahan pengajaran dan
pembelajaran atabahasa secara berkomputer.
Metodologi yang digunakan oleh pengkaji ialah dengan menggunakan reka bentuk
kajian eksperimen. Pengkaji menjalankan kajian di kalangan murid ahun 3 di sebuah
sekolah kebangsaan di 0uala 4umpur.
2agi tujuan kajian , dua buah kelas telah dipilih secara ra#ak untuk dijadikan sebagai
sampel kajian yang terdiri daripada 3% orang murid, %5 murid lelaki dan %6 murid
perempuan dikenal pasti sebagai kumpulan ka#alan. Sementara itu, kumpulan
ra#atan pula terdiri daripada %7 murid lelaki dan %& murid perempuan. Instrumen
kajian terdiri daripada set ujian pasca berkaitan tajuk Penjodoh 2ilangan. 2agi
kumpulan yang diberi pendedahan menggunaakan computer, pengkaji telah
membangun satu perisian . Perisian ini digunakan semasa sesi pengajaran bagi
kumpulan eksperimen.
.+ Ulasan Jurnal
2erdasarkan analisis kepada gender menunjukkan kumpulan murid yang belajar
menggunakan kaedah ka#alan tidak menunjukkan perbezaan pencapaian antara
murid lelaki dan perempuan. 8amun dapatan ini berbeza pula dengan kumpulan
ra#atan yang menunjukkan murid lelaki dalam kumpulan ini secara signifikan
markah ujian pasca yang lebih baik berbanding murid perempuan . 1aripada kedua-
dua kumpulan menunjukkan murid lelaki dan murid perempuan yang mempunyai
pengetahuan asas penggunaan komputer mempunyai markah yang lebih tinggi
berbanding murid lelaki dan perempuan yang hanya diberi soalan berdasarkan teks
dan soalan bergambar sahaja. 0eseluruhan daripada keputusan hasil kajian mendapati
penggunaan computer dalam pengajara dan pembelajaran adalah sangat berkesan.
Penggunaan komputer dilihat mampu memberi impak positif kepada murid dalam
pengajaran dan pembelajaran atabahasa Penjodh 2ilangan berbanding dengan
kumpulan ka#alan Malahan perbandingan dari segi gender juga menunjukan terdapat
perbezaan signifikan bagi kumpulan yang didedahkan menggunakan computer. Ini
menunjukkan baha#a murid lelaki pengetahuannya berasaskan computer adalah lebih
penguasaanya berbanding murid perempuan. 0ajian ini telah member gambaran
baha#a penggunaan computer dalam pengajaran dan pembelajaran 2ahasa Melayu
adalah penting memandangkan penggunaanya mampu membantu murid dalam
memahami tajuk Penjodoh 2ilangan dengan lebih baik.
/+ Kes'"#ulan
Subjek 2ahasa Malaysia terutama dari aspek atabahasa kurang menyeronokkan dari
segi penyampaiaanya jika mengikut kaedah lama. Murid 9murid mudah merasa bosan
dan sukar untuk menerimanya. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran berbantukan
computer merupakan satu kaedah pengajaran yang dapat menarik minta murid,
mereka akan menjalani satu sesi pembelajaran yang menyeronokkan dan seterusnya
dapat meningkatkan kefahaman murid. Penggunaan computer dalam pengajaran
2ahasa Melayu masih belum digunakan secara meluas. 8amun begitu penggunaan
computer ke atas mata pelajaran 2ahasa Malaysia tidak seharusnya dipinggirkan
memandangkan penggunaanya mampu member impak positif terhada murid-murid.
RUJUKAN
www.slideshare.net/shahwiran/penggunaan ict -dalam-pp-presentation
nafaidilah.blogspot.com
eprints.utm.my/33!/
LAMPIRAN JURNAL
Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu
3" Malay Language Education Journal
(MyLEJ)
KEBERKESANAN PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
TATABAHASA
(The Effectiveness Of Using Co!uters "n Teaching #nd Learning
$raar)
N#R $%&AN$ 'ARUN
yan%kies&'(gail%co)
Universiti Putra Malaysia
A'(A) *AU+$ (#').
A&U,
afau*i(educ%u!%edu%
y Universiti Putra
Malaysia
*A)+$%A' A,. RA'(AN
fad*ilah(educ%u!%edu%y
Universiti Putra Malaysia
ABSTRAK Ka-ian ini bertu-uan mengenal pasti .eber.esanan penggunaan .omputer
dalam penga-aran dan pembela-aran ,ahasa (elayu bagi ta-u. /en-odoh ,ilangan
dalam .alangan murid 0ahun 0iga. Ka-ian yang di-alan.an secara .uasi e.sperimen
ini membincang.an daripada dua aspe. beri.ut1 iaitu .eber.esanan penggunaan
.omputer dan -uga isu ber.aitan gender. 2eramai ! orang murid daripada dua .elas
yang dipilih secara rawa. telah dibahagi.an .epada .umpulan rawatan dan
.umpulan .awalan. )apatan .a-ian menun-u..an murid yang didedah.an dengan
penggunaan .omputer secara signifi.an lebih bai. min s.or u-ian pasca berbanding
.umpulan .awalan. )ari segi gender1 murid lela.i secara signifi.an lebih bai. min
s.or bagi u-ian pasca berbanding murid perempuan bagi .umpulan rawatan. 2ebagai
tambahan1 murid lela.i daripada .umpulan rawatan secara signifi.an lebih tinggi min
s.or bagi u-ian pasca berbanding dengan murid dalam .umpulan .awalan. /ada
masa yang sama1 murid perempuan daripada .umpulan rawatan memperoleh min
s.or lebih tinggi bagi u-ian pasca berbanding murid perempuan daripada .umpulan
.awalan. 'asil .a-ian ini menun-u..an bahawa penggunaan .omputer dalam
penga-aran dan pembela-aran /en-odoh ,ilangan memberi .esan positif .epada
murid.
Kata kunci: 0atabahasa1 .eber.esanan1 gender1 penga-aran dan pembela-aran
berbantu.an .omputer
ABSTRACT: The !ur!ose of this study +as to identify the effectiveness of using
co!uters in teaching and learning the Malay Language for the to!ic ,uantifiers
aong standard three students% This research +as conducted using the -uasi.
e/!erient design and discussed fro the follo+ing t+o as!ects0 the effectiveness
of using co!uters and also the gender issue% # total of '1 students fro t+o
classes +ere randoly selected for this study% 2tudents +ere divided into the
treatent and control grou!s% The research findings indicated that students +ho
+ere e/!osed to the use of co!uters had significantly higher ean scores in the
!ost test +hen co!ared to those in the control grou!% "n ters of gender) ales
had significantly 3etter ean scores for the !ost test than feales in treatent
grou!% "n addition) ales fro the treatent grou! scored significantly higher
33 "2240 56&1.7&75) 8ol% 5) Bil% 6 (Mei 5165)0 96.75
in the !ost test than ales in the control grou!% #t the sae tie) feale students
fro the treatent grou! achieved higher ean scores for the !ost test than feales
fro the control grou!% This study !rovided soe evidence that using co!uters in
teaching and learning for the to!ic ,uantifiers gave !ositive i!act to the students:
achieveent% Keywords: Learning -uantifiers) effectiveness) gender) co!uter
assisted instruction and learning
PENGENALAN
/enga-aran dan pembela-aran berbantu.an .omputer 4//,K5 merupa.an satu
.aedah penga-aran yang mengguna.an .omputer dalam a.ti6iti penga-aran dan
pembela-aran 4/7/5. /enggunaannya .ini dilihat men-adi sema.in penting
.hususnya dalam mening.at.an .efahaman murid dalam /7/ dalam membantu
pemahaman murid. /ada pering.at awal1 .emunculan te.nologi .omputer secara
tradisinya diguna.an sebagai alat pemprosesan data atau menaip te.s semata-
mata. Kini1 penggunaannya telah diperluas.an .epada bagi tu-uan penga-aran dan
pembela-aran. 8ora. penyampaian .omputer pada satu .eti.a dahulu hanya terhad
.epada penggunaan te.s1 numeri.1 grafi. dan animasi mudah saha-a. Namun
dengan .ema-uan te.nologi multimedia telah berupaya untu. mempersembah.an
6ideo bergera.1 animasi yang canggih dan grafi. warna. Kemampuan multimedia
dalam menyampai.an sesuatu ma.lumat dengan cepat1 tepat dan mampu men-adi
daya tari.an bagi mewu-ud.an suasana pembela-aran menyerono.an 4+amri 7
(ohamed Amin1 3!!95. /enga-aran ,ahasa (elayu sudah tentu tida. ter.ecuali
daripada pengaruh penggunaan te.nologi ma.lumat dan .omuni.asi 4&ahya 7
)ayang Raini1 3!""5.
0atabahasa merupa.an unsur asas bahasa yang mendasari setiap .emahiran
bahasa yang dipupu. iaitu .emahiran mendengar1 bertutur1 membaca dan menulis.
)alam .onte.s sistem pendidi.an negara1 .hususnya dalam Kuri.ulum ,ersepadu
2e.olah Rendah 4K,2R51 per.ara tersebut men-adi prinsip yang ditegas.an dalam
strategi penga-aran ,ahasa (elayu. )alam sistem bahasa1 terdapat beberapa
subsistem penting ter.andung di dalamnya1 di mana tatabahasa men-adi asas
.epada sistem tersebut. Antara subsistem tersebut adalah sistem e-aan1 sebutan1
peristilahan1 .osa .ata umum1 tatabahasa dan laras bahasa. Antara enam subsistem
tersebut1 tatabahasa merupa.an sendinya. :alau bagaimanapun1 tatabahasa sering
dianggap sebagai sub-e. yang .a.u1 membosan.an1 dan .adang .ala mena.ut.an
4Awang1 3!!;5. /ersepsi sedemi.ian menyebab.an tanggung-awab guru yang
menga-ar tatabahasa sema.in mencabar1 terutamanya apabila berdepan dengan
murid se.olah rendah yang masih .urang -elas tentang penggunaan sistem bahasa.
Namun dengan .ema-uan te.nologi1 .aedah penga-aran di se.olah boleh
dipelbagai.an dengan mengguna.an perisian .omputer sebagai bahan bantu
menga-ar. Ka-ian oleh Abdul :ahab1 Kamaliah dan 'asrina 43!!5 tentang tahap
penggunaan .omputer dalam /7/ ,ahasa (elayu1 $nggeris dan beberapa mata
pela-aran lain yang menun-u..an penggunaan .omputer dalam /7/ mampu
mewu-ud.an suasana pembela-aran lebih menari..
Ka-ian ber.aitan .eber.esanan penggunaan .omputer dalam /7/ ,ahasa
(elayu telah giat di-alan.an. 2ebagai contoh1 satu .a-ian e.sperimen yang
di-alan.an oleh
Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu
33 Malay Language Education Journal
(MyLEJ)
&ahya #thman dan )ayang Raini 43!""5 .e atas < orang murid tahun =mpat yang
berpencapaian sederhana di salah sebuah se.olah rendah .era-aan di daerah
,runei dan (uara ber.aitan .eber.esanan penggunaan 8)-R#( perisian cerita
$ntera.tif bagi pemahaman bacaan. )apatan .a-ian beliau menun-u..an bahawa
murid yang melalui proses /7/ mengguna.an 8)-R#( secara signifi.an lebih bai.
prestasi pemahaman bacaan berbanding dengan murid yang mengi.uti
pembela-aran secara .awalan. Namun begitu1 perbandingan dari segi gender pula
tida. menun-u..an sebarang perbe>aan signifi.an min prestasi pemahaman
pembacaan antara murid lela.i dan perempuan .edua-dua .umpulan. (ana.ala
.a-ian oleh Al-'a? dan Al-2obh 43!!"5 .e atas "33 orang murid gred "" di salah
sebuah se.olah di Jordan mengenai .eber.esanan pencapaian dalam penulisan
berasas.an penggunaan web. )apatan .a-ian menun-u..an pembela-aran
berasas.an web adalah lebih ber.esan daripada penga-aran .aedah .awalan.
Analisis berdasar.an gender pula menun-u..an murid perempuan mendapat s.or
mar.ah penulisan yang lebih tinggi berbanding murid lela.i.
2elain itu1 satu .a-ian oleh 8henu1 @ayraud1 (artinie dan 0ong 43!!A5 di Lyon
University bagi menentu.an .eber.esanan pembela-aran bahasa /erancis sebagai
bahasa .edua antara .umpulan yang didedah.an mengguna.an .omputer dengan
.aedah .elas yang bela-ar bahasa /erancis secara manual 4bu.u te.s dan .uliah5
telah menun-u..an terdapat perbe>aan signifi.an s.or u-ian pasca antara .edua-dua
.umpulan dengan .umpulan yang didedah.an melalui penggunaan .omputer
memperoleh mar.ah yang lebih bai.. 'al ini -elas menun-u..an penggunaan
.omputer secara signifi.an memberi .esan positif dalam pembela-aran bahasa
/erancis. Ka-ian e.sperimen oleh Abu 2eilee. dan RababBah 43!!A5 .e atas "39
orang murid di ;ing 2aud University yang membanding.an penga-aran $raar
berasas.an .omputer 4Co!uter Based $raar "nstruction5 berbanding dengan
penga-aran $raar berasas.an guru 4Teacher Based $raar "nstruction5.
Ka-ian mendapati penga-aran $raar berasas.an .omputer secara signifi.an lebih
efe.tif berbanding dengan penga-aran oleh guru.
)alam pada itu1 NabaCh1 'ussain1 Al-#mari1 dan 2hdeifat 43!!D5 pula dalam
.a-ian yang melibat.an seramai 3"3 orang di sebuah se.olah menengah di Jordan
terhadap .eber.esanan penggunaan .omputer dalam pembela-aran bahasa $nggeris
-uga dalam aspe. graar telah menun-u..an penggunaan .omputer telah
memberi .esan yang positif terhadap pencapaian a.ademi. murid. )alam satu
.a-ian di #yo 2tate1 Nigeria yang di-alan.an oleh &usuf dan Afolabi 43!"!5 terhadap
"3! orang murid se.olah menengah tentang prestasi pembela-aran mata pela-aran
,iologi berdasar.an penggunaan .omputer secara indi6idual dan .operatif mengi.ut
gender. Analisis menun-u..an penggunaan .omputer telah memberi .esan yang
signifi.an berbanding dengan penga-aran secara .awalan. Namun secara gender
pula1 tida. wu-ud perbe>aan yang signifi.an antara .umpulan murid lela.i dengan
murid perempuan sama ada mere.a bela-ar secara indi6idual mahupun .operatif.
)alam pada itu1 .a-ian oleh 2pradilin 43!!D5 .e atas "<< orang murid bagi
menentu.an perbe>aan pencapaian dalam mata pela-aran (atemati. Algebra antara
dua .umpulan yang bela-ar mengguna.an .omputer dengan .aedah .awalan.
)apatan .a-ian mendapati .umpulan
3; "2240 56&1.7&75) 8ol% 5) Bil% 6 (Mei 5165)0 96.75
perempuan mendapat s.or min lebih tinggi berbanding .umpulan lela.i untu. .edua-
dua .aedah1 tetapi tida. menun-u..an sebarang signifi.an.
2elari dengan per.embangan te.nologi1 penggunaan .omputer dalam
penga-aran dan pembela-aran harus diperluas.an .hususnya dalam mata pela-aran
,ahasa (elayu. :alaupun penggunaan .omputer dalam penga-aran ,ahasa
(elayu dilihat sebagai satu usaha yang paling sesuai dan mampu memberi impa.
terhadap permasalahan yang dihadapi1 .e.urangan bahan berbantu.an .omputer
merupa.an antara fa.tor mengapa penggunaannya .urang meluas 2ebagai alat
bantu penga-aran yang bersifat ter.ini1 penggunaan .omputer dilihat sebagai usaha
yang mampu mengubah persepsi murid terhadap pembela-aran ,ahasa (elayu.
(enyedari .elebihan penggunaan .omputer dalam /7/ dalam ,ahasa (elayu
adalah penting untu. men-alan.an .a-ian seumpama ini.
OBJEKTIF KAJIAN
Ka-ian yang di-alan.an ini adalah bertu-uan mengenal pasti .eber.esanan
penggunaan .omputer .e atas pencapaian murid 0ahun 3 dalam /7/ ,ahasa
(elayu bagi topi. /en-odoh ,ilangan. /erbandingan .eber.esanan diu.ur
berdasar.an .epada pencapaian dan -uga gender antara .umpulan yang diberi
pendedahan /7/ 0atabahasa secara ber.omputer 4.umpulan rawatan5 dan
.umpulan .awalan.
HIPOTESIS KAJIAN
2elari dengan itu1 sebanya. enam hipotesis alternatif .a-ian telah dibentu.1 iaitu
seperti
beri.utE
'a" E 0erdapat perbe>aan signifi.an s.or u-ian s.or U-ian /enilaian /enggal
/ertama
,ahasa (elayu antara murid .umpulan .awalan dengan .umpulan rawatan.
'a3 E 0erdapat perbe>aan signifi.an s.or u-ian pasca bagi ta-u. /en-odoh ,ilangan
antara murid .umpulan .awalan dengan .umpulan rawatan. 'a3 E 0erdapat
perbe>aan signifi.an s.or u-ian pasca bagi ta-u. /en-odoh ,ilangan
antara murid lela.i dan perempuan bagi .umpulan .awalan. 'a; E 0erdapat
perbe>aan signifi.an s.or u-ian pasca bagi ta-u. /en-odoh ,ilangan
antara murid lela.i dan perempuan bagi .umpulan rawatan. 'a< E 0erdapat
perbe>aan signifi.an s.or u-ian pasca bagi ta-u. /en-odoh ,ilangan
antara murid lela.i antara .umpulan rawatan dan .umpulan tradisonal. 'a E
0erdapat perbe>aan signifi.an s.or u-ian pasca bagi ta-u. /en-odoh ,ilangan
antara murid perempuan antara .umpulan rawatan dan .umpulan .awalan.
METODOLOGI
Ka-ian ini di-alan.an mengguna.an re.a bentu. .a-ian .uasi e.sperimen. Ka-ian ini
telah di-alan.an dalam .alangan murid 0ahun 3 di sebuah 2e.olah Kebangsaan di
Kuala %umpur. ,agi tu-uan .a-ian1 dua buah .elas telah dipilih secara rawa. untu.
di-adi.an sebagai sampel .a-ian. 2ebuah .elas yang terdiri daripada 3" orang murid
4" murid lela.i dan "< murid perempuan5 telah di.enal pasti sebagai .umpulan
.awalan.
Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu
3< Malay Language Education Journal
(MyLEJ)
2ementara itu1 .umpulan rawatan pula terdiri daripada 3D orang murid 4"! murid
lela.i dan "D murid perempuan5. Ka-ian ini di-alan selama sebulan dengan setiap
.umpulan a.an melalui "! .ali pertemuan dengan purata seminggu tiga .ali
pertemuan.
$nstrumen .a-ian terdiri daripada satu set u-ian pasca yang terdiri daripada 33
soalan telah dibina oleh peng.a-i ber.aitan ta-u. /en-odoh ,ilangan. 2oalan yang
dibina merang.umi semua /en-odoh bilangan yang perlu difahami oleh murid dan
-uga berdasar.an .epada su.atan pela-aran yang di.emu.a.an oleh Kementerian
/ela-aran. 2et u-ian pasca ini terdiri daripada dua bahagian1 iaitu soalan berbentu.
te.s dan soalan bergambar. ,agi .umpulan yang diberi pendedahan mengguna.an
.omputer1 peng.a-i telah membangun.an satu perisian .husus bagi ta-u. /en-odoh
,ilangan dengan mengguna.an perisian Lecture Maker. /erisian ini diguna.an
semasa sesi penga-aran bagi .umpulan e.sperimen. Ra-ah " menun-u..an
beberapa sna!shot yang diambil daripada perisian yang diguna.an dalam .a-ian.
n
Penjodoh Bilangan
digunakan sebelum sesuatu
kata atau nama yang
menunjukkan jumlah atau
bilsngan
T^TiriiTi rT=T>
PENG/UAAN
BATANG DIGUNAKAN UNTUK
MENUNJUKKAN BENDA-8ENDA
YANG PANJANG DAN TEGAK
ATANG
Raja 1: Snapshot !"#i$ian tata%aa$a !"nj&'& %i(an)an
DAPATAN KAJIAN
Analisis pertama di-alan.an adalah .e atas s.or u-ian penilaian penggal pertama
,ahasa (elayu bagi .edua-dua .umpulan. Analisis ini bertu-uan untu. mempasti.an
bahawa sampel daripada .edua-dua .umpulan adalah homogen. 'al ini bertu-uan
mengawal daripada timbul sebarang bias dalam .a-ian. ,agi tu-uan tersebut1 'a"
dibentu..
'a" E0erdapat perbe>aan signifi.an s.or u-ian s.or U-ian /enilaian
/enggal /ertama ,ahasa (elayu antara murid .umpulan .awalan
dengan .umpulan e.sperimen.
U-ian t-ta. bersandar yang di-alan.an menun-u..an tida. terdapat perbe>aan
signifi.an dalam s.or u-ian penilaian penggal " bagi mata pela-aran ,ahasa (elayu
antara .umpulan .awalan 4( F <!.;A1 2 / F "<.<"5 dengan .umpulan rawatan 4( F
<;."31 2/ F "3.;3G t 4<<.;35 F ".!!D1 p F .3"A H .!<5 4ru-u. Jadual "5. Justeru1
hipotesis yang dibina ditola.. 'al ini menun-u..an bahawa murid daripada .edua-
dua buah .umpulan tida. berbe>a dari segi pengetahuan dan .emahiran dalam
mata pela-aran ,ahasa (elayu. #leh itu1 murid daripada .edua-dua .umpulan .a-ian
adalah seimbang dari segi pengetahuan dan .emahiran dalam mata pela-aran
,ahasa (elayu.
3 "2240 56&1.7&75) 8ol% 5) Bil% 6 (Mei 5165)0 96.75
Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu
3A Malay Language Education Journal
(MyLEJ)
Ja'ua( 1: Ujian*t tak %"#$an'a# %a)i $k&# ujian !"ni(aian !"n))a(
!"#ta+a Baa$a M"(a,u anta#a ku+!u(an #a-atan 'an ku+!u(an
ka-a(an
Ku+!u(an Bi(an)an Min Si$ian Ni(ai Da#ja Si)ni.ikan
Mu#i' Pia-ai t K"%"%a$an
Rawatan 3" <;."3 "3.;3
".!!D <<.;3 .3"A
0radisonal 3D <!.;A "<.<"
Analisis seterusnya di-alan.an .e atas s.or mar.ah u-ian pasca bagi .edua-
dua .umpulan yang terdiri daripada soalan berbentu. gambar dan -uga te.s. ,agi
tu-uan tersebut1 hipotesis 3 4'a35 dibentu..
'a3 E 0erdapat perbe>aan signifi.an s.or u-ian pasca bagi ta-u.
/en-odoh ,ilangan antara murid .umpulan .awalan dengan
.umpulan e.sperimen
,agi menentu.an sama ada terdapat perbe>aan signifi.an dalam s.or u-ian
pasca antara murid .umpulan rawatan dan .umpulan .awalan1 u-ian-t ta. bersandar
di-alan.an 4ru-u. Jadual 35.
Ja'ua( /: Ujian*t tak %"#$an'a# %a)i $k&# ujian !a$ca
anta#a ku+!u(an #a-atan 'an ku+!u(an ka-a(an
Ku+!u(an Bi(an)an Min Si$ian Ni(ai Da#ja Si)ni.ikan
Mu#i' Pia-ai t K"%"%a$an
Rawatan 3" 3;.3A <.3<3
A.!9< <9 !.!!!
0radisonal 3D ";.;3 <.<!A
Analisis .e atas s.or u-ian pasca menun-u..an terdapat perbe>aan signifi.an
s.or u-ian pasca antara .umpulan tradisonal 4( F ";.;31 2/ F <.<!A5 dengan
.umpulan Rawatan 4( F 3;.3A1 2/ F <.3<3G t 4<95 F A.!9<1 p F .!!! I .!<5.
/erbe>aan magnitud 435 pula adalah !.;;. #leh itu1 hipotesis yang dibangun.an
diterima. 'al ini menun-u..an bahawa murid yang mengi.uti /7/ bagi ta-u.
/en-odoh ,ilangan dengan mengguna.an perisian .ursus adalah secara signifi.an
lebih bai. berbanding dengan mere.a yang didedah.an dengan .aedah .awalan.
Analisis seterusnya di-alan.an bagi menentu.an samada terdapat perbe>aan
pencapaian murid daripada .edua-dua .umpulan berdasar.an .epada gender.
2ebanya. empat hipotesis dibina bagi men-awab ob-e.tif .a-ian tersebut. 'ipotesis
.etiga adalah menentu.an sama ada terdapat perbe>aan signifi.an pencapaian
berdasar.an gender bagi .umpulan .awalan. 'ipotesis yang dibina adalah seperti
beri.utE
39 "2240 56&1.7&75) 8ol% 5) Bil% 6 (Mei 5165)0 96.75
'a3 E0erdapat perbe>aan signifi.an s.or u-ian pasca bagi ta-u.
/en-odoh ,ilangan antara murid lela.i dan perempuan bagi
.umpulan .awalan.
Ja'ua( 0: Ujian*t tak %"#$an'a# %a)i $k&# ujian !a$ca anta#a +u#i'
("(aki 'an +u#i' !"#"+!uan %a)i ku+!u(an ka-a(an
Ku+!u(an Bi(an)an Min Si$ian Ni(ai Da#ja Si)ni.ikan
Ka-a(an Mu#i' Pia-ai t K"%"%a$an
%ela.i " ";.<! <.;" .!A! 39 .D;<
/erempuan "; ";.3 <.9"3
Analisis u-ian t-ta. bersandar menun-u..an bahawa tida. terdapat sebarang
perbe>aan signifi.an dalam s.or u-ian pasca antara murid lela.i 4( F ";.<!1 2/ F
<.;"5 dengan murid perempuan 4( F ";.31 2/ F <.9"3G t 4395 F !.!A!1 p F .D;< H .
!<5 bagi .umpulan .awalan 4ru-u. Jadual 35. Justeru1 hipotesis yang dibina tida.
boleh diterima. )apatan .a-ian ini menun-u..an bahawa bagi .umpulan .awalan1
murid lela.i dan murid perempuan tida. berbe>a dari segi s.or u-ian pasca selepas
.a-ian di-alan.an.
2eterusnya1 analisis serupa di-alan.an .e atas .umpulan rawatan bagi
men-awab hipotesis .eempat1 iaitu bagi menentu.an perbe>aan signifi.an s.or u-ian
pasca antara murid lela.i dan perempuan bagi .umpulan rawatan.
'a; E0erdapat perbe>aan signifi.an s.or u-ian pasca bagi ta-u.
/en-odoh ,ilangan antara murid lela.i dan murid perempuan
bagi .umpulan rawatan.
Ku+!u(an Bi(an)an Min Si$ian Ni(ai Da#ja Si)ni.ikan
Ra-atan Mu#i' Pia-ai t K"%"%a$an
%ela.i "! 3A.! 3.A<
3."9; 3A.DA9 .!!;
/erempuan 3! 33.A< <.<
Analisis u-ian-t ta. bersandar menun-u..an terdapat perbe>aan signifi.an s.or
u-ian pasca antara murid lela.i 4( F 3A.!1 2/ F 3.A<5 dengan murid perempuan 4(
F 33.A<1 2/ F <.<G t 43A.DA95 F 3."9;1 p F .!!; I .!<5 bagi .umpulan rawatan
dengan perbe>aan magnitud dalam min 435 adalah !.3 4ru-u. Jadual ;5. 'al ini
berma.na hipotesis alternatif yang dibina diterima. )apatan ini menun-u..an bahawa
bagi .umpulan rawatan1 min mar.ah u-ian pasca murid lela.i secara signifi.an lebih
bai. berbanding mar.ah murid perempuan.
Analisis ber.aitan gender ini -uga di-alan.an dengan membanding.an min s.or
u-ian pasca murid lela.i dan murid perempuan antara .umpulan .a-ian. ,agi tu-uan
tersebut hipotesis < 4'a<5 dan hipotesis 4'a5 dibentu..
Ja'ua( 1: Ujian*t tak %"#$an'a# %a)i $k&# ujian !a$ca anta#a
+u#i' ("(aki 'an +u#i' !"#"+!uan %a)i ku+!u(an
#a-atan
Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu
3D Malay Language Education Journal
(MyLEJ)
E0erdapat perbe>aan signifi.an s.or u-ian pasca bagi ta-u.
/en-odoh ,ilangan bagi murid lela.i antara .umpulan Rawatan
dan .umpulan Kawalan
Ja'ua( 2: Ujian*t tak %"#$an'a# %a)i $k&# ujian !a$ca anta#a ku+!u(an #a-atan
'an ku+!u(an t#a'i$&na( 'a(a+ ka(an)an +u#i' ("(aki
Ku+!u(an Bi(an)an Min Si$ian Ni(ai Da#ja Si)ni.ikan
Mu#i' Pia-ai t K"%"%a$an
Rawatan "! 3A.! 3.A<
A.!D9 3; .!!!
0radisonal " ";.<! <.;"
'a<
Jadual < menun-u..an bagi murid lela.i1 terdapat perbe>aan signifi.an antara
.umpulan rawatan 4( F 3A.!1 2/ F 3.A<5 dengan .umpulan .awalan 4( F ";.<!1
2/ F <.;"G t 43;5 F A.!D91 p F .!!! I .!<5. #leh itu1 hipotesis alternatif yang dibina
diterima. )apatan ini menun-u..an bahawa s.or murid lela.i bagi .umpulan rawatan
secara signifi.an lebih bai. berbanding mar.ah murid lela.i .umpulan .awalan.
/erbe>aan magnitud dalam min 435 adalah !.AA. 'al ini memberi impli.asi bahawa
min mar.ah murid lela.i bagi .umpulan rawatan secara signifi.an lebih bai. daripada
murid lela.i daripada .umpulan .awalan. Analisis yang serupa -uga di-alan.an .e
atas s.or u-ian pasca murid perempuan bagi men-awab hipotesis beri.utE
'a E 0erdapat perbe>aan signifi.an s.or u-ian pasca bagi ta-u.
/en-odoh ,ilangan bagi murid perempuan antara .umpulan
rawatan dan .umpulan .awalan
,agi perbandingan pencapaian u-ian pasca dalam .alangan murid perempuan
pula1 analisis data menun-u..an terdapat perbe>aan signifi.an dalam s.or u-ian
pasca bagi .umpulan rawatan 4( F 33.A<1 2/ F <.<5 dengan .umpulan .awalan
4( F ";.31 2/ F <.9"3G t 4335 F ;.3!A1 p F .!!! I .!<5 dengan perbe>aan magnitud
435 adalah !.3<. #leh itu1 hipotesis alternatif yang dibina diterima. )apatan ini -uga
menun-u..an bahawa min mar.ah murid perempuan .umpulan rawatan lebih bai.
berbanding min mar.ah murid perempuan .umpulan .awalan.
Ja'ua( 3: Ujian*t tak %"#$an'a# %a)i $k&# ujian !a$ca anta#a
ku+!u(an #a-atan 'an t#a'i$&na( 'a(a+ ka(an)an +u#i'
!"#"+!uan
Ku+!u(an
Bi(an)an
Mu#i'
Rawatan 3!
0radisonal ";
Min Si$ian
Pia-ai
Ni(ai t Da#ja
K"%"%a$a
n
Si)ni.ikan
33.A< <.<
;.3!A 33 .!!!
";.3 <.9"3
;! "2240 56&1.7&75) 8ol% 5) Bil% 6 (Mei 5165)0 96.75
PERBIN4ANGAN
/enggunaan te.nologi ma.lumat dan .omuni.asi dalam /7/ adalah penting
memandang.an ia mampu mening.at.an .ualiti penga-aran 4@ulbahar 7 @i6en1
3!!951 mening.at.an daya ingatan 4Abdul :ahab1 Kamaliah 7 'asrina 3!!51
memoti6asi.an murid 4%eas. 7 /anchler1 3!!<5 dan murid boleh berintera.tif secara
a.tif dan .reatif 4Jolman dan =c.1 3!!"5. /enggunaan .omputer dalam /7/ ,ahasa
(elayu masih belum diguna.an secara meluas. 'al ini mung.in disebab.an
.e.urangan perisian untu. diguna.an oleh guru semasa di dalam .elas. 2elain itu1
tumpuan .epada penggunaannya lebih .epada mata pela-aran (atemati.1 2ains
dan ,ahasa $nggeris. Namun begitu1 penggunaan .omputer .e atas mata pela-aran
,ahasa (elayu tida. seharusnya dipinggir.an memandang.an penggunaannya
mampu memberi impa. positif .e atas mata pela-aran tersebut. Ka-ian yang
di-alan.an ini menun-u..an bahawa penggunaan perisian .omputer bagai ta-u.
tatabahasa /en-odoh ,ilangan telah secara signifi.an memberi .esan positif .e atas
murid berbanding dengan penga-aran secara .awalan. Ka-ian oleh Abu 2eilee. dan
RababBah 43!!A51 Al-'a? dan Al-2obh 43!!"51 8henu1 @ayraud1 (artinie1 dan :u
43!!A51 NabaCh1 'ussain1 Al-#mari dan 2hdeifat 43!!D5 dan &ahya #thman dan
)ayang Raini 43!""51 menun-u..an bahawa penggunaan .omputer memberi .esan
positif terhadap pengunaannya.
)alam analisis berdasar.an .epada gender menun-u..an .umpulan murid
yang bela-ar mengguna.an .aedah .awalan tida. menun-u..an perbe>aan
pencapaian antara murid lela.i dan perempuan. Namun dapatan ini berbe>a pula
dengan .umpulan rawatan yang menun-u..an murid lela.i dalam .umpulan ini
secara signifi.an min mar.ah u-ian pasca yang lebih bai. berbanding murid
perempuan. /erbe>aan antara murid lela.i gender daripada .edua-dua .umpulan
turut menun-u..an murid lela.i dan perempuan daripada .umpulan .omputer secara
signifi.an mempunyai mar.ah yang lebih tinggi berbanding murid lela.i dan
perempuan .umpulan .awalan. )apatan .a-ian adalah berbe>a dengan .a-ian oleh
&usuf dan Afolabi 43!"!5 yang tida. menun-u..an sebarang perbe>aan antara murid
lela.i dan perempuan. 2ementara .a-ian oleh Al-'a? dan Al-2obh 43!!"5 dan
2pradilin 43!!D5 menun-u..an terdapat perbe>aan signifi.an s.or mar.ah
berdasar.an gender.
KESIMPULAN
Keseluruhan daripada .eputusan hasil .a-ian mendapati penggunaan .omputer
dalam /7/ adalah sangat ber.esan. /enggunaan .omputer dilihat mampu memberi
impa. positif .epada murid dalam /7/ 0atabahasa /en-odoh ,ilangan berbanding
dengan .umpulan .awalan. (alahan perbandingan dari segi gender -uga
menun-u..an terdapat perbe>aan signifi.an bagi .umpulan yang didedah.an
mengguna.an .omputer. Ka-ian ini telah memberi gambaran bahawa penggunaan
.omputer dalam /7/ ,ahasa (elayu adalah penting memandang.an
penggunaannya mampu membantu murid dalam memahami ta-u. /en-odoh
,ilangan dengan lebih bai..
Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu ;" Malay
Language Education Journal (MyLEJ)
RUJUKAN
Abdul :ahab $smail @ani1 Kamaliah '-. 2iarap 7 'asrina (ustafa. 43!!5. /enggunaan
.omputer dalam penga-aran dan pembela-aran dalam .alangan guru se.olah
menengahE 2atu .a-ian .es di /ulau /inang. ;a<ian Malaysia1 KK$J 4"-35E 3!3-33<. Abu
2eilee.1 A.*. 7 RababCah1 @.A. 43!!A5. 0he effect of computer-based grammar
instruction on the ac?uisition of 6erb tenses in an =*% conteLt. The J#LT C#LL
Journal1 3 4"-35E <D-9!. Al-'a?1 *. A.-A. 7 Al-2obh1 (. A. 43!!"5. 0he =ffect of a web-
based writing $nstructional
=*% /rogrammed on =nhancing the /erfomance of Jordanian 2econdary 2tudents.
The J#LT C#LL Journal1 435E "9D-3"9. Awang 2ariyan. 43!!D5. ,agaimana.ah
tatabahasa dapat dia-ar dengan ber.esanM
Kertas .er-a yang dibentang.an dalam ,eng.el /enga-aran 0atabahasa1 *a.ulti
,ahasa1 Uni6ersiti /endidi.an 2ultan $dris. "D #gos 3!!D. 8henu1 *.1 @ayraud1 *.1
(artinie1 ,. 7 :u1 0. 43!!A5. $s 8omputer Assisted %anguage
%earning 48A%%5 efficient for grammar learningM An eLperimental study in *rench
as a second language. The J#LT C#LL Journal) 3 435E 9< -D3. @ulbahar1 &. 7 @u6en1 $.
43!!95. A sur6ey on $80 usage and the perceptions of social
studies teachers in 0ur.ey. Educational Technology = 2ociety) "" 435E 3A-<". %eas.1 (. 7
/achler1 N. 43!!5. Learning to teach using "CT in the secondary school.a
co!anion to school e/!erience. RoutledgeE 0aylor 7 *rancis @roup. NabaCh1 A. A.1
'ussain1 J.1 Al-#mari1 A. 7 2hdeifat1 2. 43!!D5. 0he effect of computer
assisted language learning in teaching =nglish grammar on the achie6ement of
secondary students in Jordan. The "nternational #ra3 Journal of "nforation
Technology1 4;5E;3"-;3D. 2pradilin1 K.). 43!!D5. 0he effecti6eness of computer-
assisted instruction in
de6elopmental mathematic. Unpublished )octoral )issertation. %iberty
Uni6ersity1 United 2tates1 Jirginia. Jolman1 ( 7 Jan1 =c.. = 43!!"5. @ender e?uity and
information technology in
education. 0he second decade. The >evie+ of Educational >esearch) ?61 "3-3".
&ahya #thman 7 )ayang Rini /a.ar. 43!""5. Kesan apli.asi perisian cerita intera.tif
semasa menga-ar.an .emahiran bacaan dan .efahaman dalam .alangan murid
tahun ; di ,runei )arussalam. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu1 " 4"5E 3A-;D. &usuf1
(.#. 7 Afolabi1 A. #. 43!"!5. =ffects of 8omputer Assisted $nstruction 48A$5 #n
2econdary 2chool /erfomance in ,iology. The Turkish Online Journal of
Educational Technology1 D 4"5E 3-D. +amri (ahamod 7 (ohamed Amin =mbi. 43!!95.
Teknologi akluat dan kounikasi
dala !enga<aran dan !eela<aran Bahasa Melayu0 Teori dan !raktis. 2hah AlamE
Karisma /ublications 2dn. ,hd.
;3 "2240 56&1.7&75) 8ol% 5) Bil% 6 (Mei 5165)0 96.75
Maklumat lanjut, boleh hubungi:
)r. Ahmad *au>i (ohd Ayub *a.ulti /enga-ian /endidi.an Uni6ersiti /utra (alaysia ;3;!!
2erdang1 2elangor. afau>iNeduc.upm.edu.my
3
"
SGRN 3016 : PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN
PENTAKSIRAN