Anda di halaman 1dari 17

1

KERTAS KERJA
PROGRAM BIMBINGAN SISC+
KE SEKOLAH
2014
UNIT : SISC+
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
PPW BANGSAR & PUDU
PROGRAM BIMBINGAN SISC+ KE SEKOLAH
PPW BANGSAR & PUDU
Bil. K!"#!$! M#% &#'(
1. Pengenalan 3
2. Rasional 3
3. Objektif 4
4. Tarikh / Masa / Tempat 4
5. Kmplan !asaran 4"#
#. KP$ %$n&ikator Output &an Outcome' #
(. )ama !ekolah #"*
*. +arta Organisasi Program ,
,. Konsep Pelaksanaan , - 11
,. $mplikasi Ke.angan 11
1/. Prose&r Operasi !tan&ar& !$!+0 12 - 14
11. Pentp 15
2
1.0 PENDAHULUAN
Program !$!+ atapn &ikenali sebagai 1rlatih Pakar Pembangnan !ekolah
%!2hool $mpro3ement !pe2ialist +oa2hes' telah &imlakan oleh Kementerian Pelajaran
Mala4sia sejak a.al tahn 2/11 &i ba.ah inisiatif sb )KR5 6TP 1./. 6r"gr 4ang
terpilih %sebahagian besarn4a a&alah &alam kalangan 6r +emerlang' 4ang telah
&iberikan latihan &alam bentk krss kepa&a 7master 2oa2hes7.
!$!+0 ialah sat &aripa&a inisiatif &alam Pelan Pembangnan Pen&i&ikan Mala4sia
%PPPM' &i ba.ah program Transformasi Pejabat Pelajaran 8aerah. !$!+0 a&alah
pembimbing gr 4ang ber&e&ikasi &an komite& ntk mempertingkat kaliti
pengajaran &an pembelajaran %P&P' &i sekolah. !eseorang gr 4ang mempamer
prestasi 4ang 2emerlang serta memiliki kemahiran inter &an intrapersonal 4ang baik
merpakan 2alon 4ang sesai ntk mengisi ja.atan ini. Pega.ai 4ang &ilantik sebagai
!$!+0 &itempatkan &i PP9 ntk membimbing gr mata pelajaran :ahasa Mela4;
:ahasa $nggeris &an Matematik 4ang &ipertanggngja.abkan kepa&a mereka. Pa&a
masa ini !$!+0 &ilantik ntk tiga mata pelajaran 4ang &in4atakan sahaja.

2.0 RASIONAL
Program ini &ilaksanakan &engan harapan &apat<"
a. Memberi sokongan kepa&a sekolah &engan menja&i pembimbing sepenh masa .
b. Membant meningkatkan pengenalan kriklm bar &an penilaian P&P kepa&a
gr 4ang &ibimbing
2. Memberi pan&an kepa&a gr"gr &i sekolah 4ang &ibimbing tentang amalan
P&P 4ang 2emerlang
3
).0 OBJEKTI*
3.1. Menjalankan pen4eliaan &alam bilik &arjah terha&ap gr &i ba.ah
bimbingann4a.
3.2. Membant gr meningkatkan teknik pe&agogi 4ang lebih efektif; kreatif &an
berino3atif &alam pembelajaran &an pengajaran.
3.3. Men2a&angkan inter3ensi 4ang sesai kepa&a sekolah terbabit.
3.4. Men4e&iakan laporan &an maklm balas penambahbaikan terha&ap tin&akan
&an bimbingan 4ang telah &ilaksanakan &i sekolah bimbingan masing"masing
kepa&a PP8 semingg sekali.
3.5. Mengambil bahagian &alam perkongsian pintar ata sesi latihan ntk gr/
mri&.
4.0 TARIKH + MASA + TEMPAT
Tarikh < 1anari - 8isember 2/14
Masa < (.3/ pagi - 4.3/ petang
=ari < $snin - Khamis
Tempat < 3, sekolah menengah > 14 sekolah ren&ah %:an& 4; 5" !KPM'
,.0 KUMPULAN SASARAN
3, :?5= !@KOA5= M@)@)65= 85) 14 :?5= !@KOA5= R@)85= 85A5M :5)8
4 85) 5 %!KPM 2/1/' <
SEKOLAH MENENGAH
Bil S-%.l/ B!"
1. !MK T5M5) 8@!5 4
2. !MK %P' M@T=O8$!T 4
3. !MK :?K$T 15A$A 4
4. !@KOA5= !?K5) :?K$T 15A$A 4
4
5. !MK !@R$ !5?15)5 4
#. !MK T5M5) T?) 8R. $!M5$A 4
(. !MK 8=5RM5 4
*. !MK 8@!5 P@R85)5 4
,. !MK :?K$T :5)85R5B5 4
1/. !MK +O)C?+$5) 5
11. !MK P@T5A$)6 5
12. !MK T5M5) B5RA 5
13. !MK 8@!5 P@T5A$)6 5
14. !MK D$D@K5)5)85 5
15. !MK !@R$ P5)T5$ 5
1#. !MK !?)65$ :@!$ 5
1(. !MK :5)85R :5R? !@R$ P@T5A$)6 5
1*. !MK :5)6!5R %$)T@6' 5
1,. !MK A5 !5AA@ :R$+KC$@A8%M' 5
2/. !MK :5)85R T5!$K !@A5T5) 5
21. !MK P@R@MP?5) P?8? 4
22. !MK T5M5) +O))5?6=T 4
23. !MK +O)D@)T 15A5) P@@A 4
24. !MK P?T@R$15B5 4
25. !MK !@R$ M?T$5R5 4
2#. !MK 5A5M 85M5$ 4
2(. !MK 85TOK AOKM5) 4
5
2*. !MK :5)85R T?) R5E5K 4
2,. !MK !@R$ T5!$K 4
3/. !MK +=@R5! 4
31. !MK P@R@MP?5) :5)85R5B5 5
32. !MK +O+=R5)@ P@RK5!5 5
33. !MK T5M5) M5A?R$ 5
34. !MK 85TOF O)) 5
35. !MK !@R$ M?A$5 5
3#. !MK M$=5R15 5
3(. !MK !T. 65:R$@A %M' 5
3*. !MK B55+O: A5T$C 5
3,. !MK !@R$ P@RM5$!?R$ 5
SEKOLAH RENDAH
Bil S-%.l/ B!"
1. !1KT A585)6 :?K$T 15A$A 5
2. !K P@T5A$)6 1 4
3. !K !@R$ +=@R5! 4
4. !K 15A5) !?)65$ :@!$ %2' 4
5. !K :5)85R T5!$K !@A5T5) 4
#. !K !@R$ P@RM5$!?R$ 4
(. !1KT !?)65$ :@!$ 4
*. !K :5)6!5R 4
6
,. !1KT 15A5) !5) P@)6 4
1/. !K B55+O: A5T$C 1 4
11. !K A5 !5AA@ %1' :R$+KC$@A8! 4
12. !K A5 !5AA@ %2' :R$+KC$@A8! 4
13. !K 15A5) =5)6 T?5= %2' 4
14. !K 15A5) !?)65$ :@!$ 1 4
0.0 KPI 1I!"i%(.' Output "! Outcome2
#.1 Otpt
a' 15 hingga 25 orang 6r 8ibimbing %68:' &ari sekolah"sekolah terpilih setiap
blan
b' !ekolah :an& 4 &an :an& 5 !KPM %4ang &ikenal pasti oleh PP9 :angsar >
P&'
#.2 Ot2ome
a' meningkatkan perats lls &alam mata pelajaran
b' Peningkatan 6PMP mata pelajaran
3.0 SENARAI SEKOLAH 4ANG DIBIMBING
5ON BANGSAR 1MENENGAH2
BAND 4
1. !MK T5M5) 8@!5
2. !MK %P' M@T=O8$!T
3. !MK :?K$T 15A$A
4. !@KOA5= !?K5) :?K$T 15A$A
5. !MK !@R$ !5?15)5
#. !MK T5M5) T?) 8R. $!M5$A
(. !MK 8=5RM5
7
*. !MK 8@!5 P@R85)5
,. !MK :?K$T :5)85R5B5
BAND ,
1. !MK +O)C?+$5)
2. !MK P@T5A$)6
3. !MK T5M5) B5RA
4. !MK 8@!5 P@T5A$)6
5. !MK D$D@K5)5)85
#. !MK !@R$ P5)T5$
(. !MK !?)65$ :@!$
*. !MK :5)85R :5R? !@R$ P@T5A$)6
,. !MK :5)6!5R %$)T@6'
1/. !MK A5 !5AA@ :R$+KC$@A8%M'
11. !MK :5)85R T5!$K !@A5T5)
5ON PUDU 1MENENGAH2
BAND 4
1. !MK P@R@MP?5) P?8?
2. !MK T5M5) +O))5?6=T
3. !MK +O)D@)T 15A5) P@@A
4. !MK P?T@R$15B5
5. !MK !@R$ M?T$5R5
#. !MK 5A5M 85M5$
(. !MK 85TOK AOKM5)
*. !MK :5)85R T?) R5E5K
,. !MK !@R$ T5!$K
1/. !MK +=@R5!
BAND ,
1. !MK P@R@MP?5) :5)85R5B5
2. !MK +O+=R5)@ P@RK5!5
3. !MK T5M5) M5A?R$
4. !MK 85TOF O))
5. !MK !@R$ M?A$5
#. !MK M$=5R15
(. !MK !T. 65:R$@A %M'
*. !MK B55+O: A5T$C
,. !MK !@R$ P@RM5$!?R$
8
5ON BANGSAR 1RENDAH2
BAND 4
1. !KA A5 !5AA@ %1' :R$+KC$@A8!
2. !KA A5 !5AA@ %2' :R$+KC$@A8!
3. !K 15A5) !?)65$ :@!$ 2
4. !K P@T5A$)6 1
5. !K :5)85R T5!$K !@A5T5)
#. !1KT !?)65$ :@!$
(. !K 15A5) !?)65$ :@!$ 1
*. !K :5)6!5R
BAND ,
1. !1KT A585)6 :?K$T 15A$A
5ON PUDU 1RENDAH2
BAND 4
1. !1KT 15A5) !5) P@)6
2. !K B55+O: A5T$C 1
3. !K !@R$ +=@R5!
4. !K 15A5) =5)6 T?5= 2
5. !K !@R$ P@RM5$!?R$
BAND ,
T$585
9
6.0 ORGANISASI PROGRAM BIMBINGAN SISC+ KE SEKOLAH
Tan =aji $smail bin Msa
Timbalan Pengarah
Pen&i&ikan
Tan =aji Mstafa Maji&
Timbalan Pega.ai
Pen&i&ikan
+ik 5Giah binti 5mir
Pen. PP8 Kanan
!ektor Pengrsan 5ka&emik
:5=5!5 $)66@R$! :5=5!5 M5A5B!$5 M5T@M5T$K
H Pn. CaiGGah bt Moh& Eaki
H Pn. 6rmit Kar a/p =ar&ael
!ingh
H Pn. )oor 5ini binti 8ars
H Pn. Bong 9ai Bee
H Pn. 6la&4s Cran2is 1oseph
H @n. Moh& 5sri bin Mansr
H Pn. )ormah bt 5.5GiG
H Pn. )or =alina 5b& RaGak
H Pn. Ong Ai +hoo
H Pn BsniGa binti
Mhama& Bsof

10
7.0 KONSEP PELAKSANAAN
,.1 a' :ilangan kakitangan < 15 orang
b' :ilangan sekolah < 3, sekolah menengah
14 sekolah ren&ah
2' Eon < :angsar &an P&
,.2 Pengisian Program

:$A.
T5R$K=/
:?A5)
5KT$D$T$ / PRO6R5M
T$)85K5) /
T5)66?)61595:
1 C@:
H Taklimat perja.atan &i PP9
H A8P H Mentoring an& 2oa2hing
H Pengrsan Panitia
!ema !$!+0
2 M5+
H A8P H Kemahiran :erfikir 5ras
Tinggi %K:5T'
H Krss 5sas $n&ksi !$!+0
H Pen4e&iaan &an pelabelan
instrment bimbingan
H Pen4e&iaan !OP la.atan &an
bimbingan ke sekolah"sekolah
H Krss $!O
H Pen4e&iaan kertas kerja
bimbingan ke sekolah
H Aa.atan mesra ke sekolah"
sekolah
!ema !$!+0 &an !$P0
3 5PR$A H Aa.atan mesra ke sekolah"
!ekolah
H Aa.atan bimbingan
H Aaporan kepa&a Timbalan
Pengarah / Timbalan PP8 /
!ema !$!+0 &an !$P0
11
Pega.ai Meja
H !esi Perbin2angan !$!+0 &an
!$P0
4 M@$
H Aa.atan mesra ke sekolah"
!ekolah
H Aa.atan bimbingan
H Aaporan kepa&a Timbalan
Pengarah / Timbalan PP8 /
Pega.ai Meja
H !esi Perbin2angan !$!+0 &an
!$P0
!ema !$!+0 &an !$P0
5 1?)
H Aa.atan mesra ke sekolah"
!ekolah
H Aa.atan bimbingan
H Aaporan kepa&a Timbalan
Pengarah / Timbalan PP8 /
Pega.ai Meja
H !esi Perbin2angan !$!+0 &an
!$P0
!ema !$!+0 &an !$P0
# 1?A5$
H Aa.atan mesra ke sekolah"
!ekolah
H Aa.atan bimbingan
H Aaporan kepa&a Timbalan
Pengarah / Timbalan PP8 /
Pega.ai Meja
H !esi Perbin2angan !$!+0 &an
!$P0
!ema !$!+0 &an !$P0
( O6O!
H Aa.atan mesra ke sekolah"
!ekolah
H Aa.atan bimbingan
H Aaporan kepa&a Timbalan
Pengarah / Timbalan PP8 /
Pega.ai Meja
H !esi Perbin2angan !$!+0 &an
!$P0
!ema !$!+0 &an !$P0
* !@PT@M:@R
H Aa.atan mesra ke sekolah"
!ekolah
H Aa.atan bimbingan
H Aaporan kepa&a Timbalan
Pengarah / Timbalan PP8 /
Pega.ai Meja
H !esi Perbin2angan !$!+0 &an
!$P0
!ema !$!+0 &an !$P0
, OKTO:@R H Aa.atan mesra ke sekolah"
!ekolah
H Aa.atan bimbingan
H Aaporan kepa&a Timbalan
Pengarah / Timbalan PP8 /
Pega.ai Meja
H !esi Perbin2angan !$!+0 &an
!ema !$!+0 &an !$P0
12
!$P0
1/ )OD@M:@R
H Aa.atan mesra ke sekolah"
!ekolah
H Aa.atan bimbingan
H Aaporan kepa&a Timbalan
Pengarah / Timbalan PP8 /
Pega.ai Meja
H !esi Perbin2angan !$!+0 &an
!$P0
!ema !$!+0 &an !$P0
10.0 IMPLIKASI KEWANGAN
:$A. P@RK5R5 %T?)T?T5) P@R15A5)5)' 1?MA5=
1. 5/ km I /.(/ sen sehari I 15 orang !$!+0
I 1* hari seblan I 12 blan
RM 1134//.//
1?MA5= RM 1134//.//
11.0 STRATEGI PELAKSANAAN
i. PROSEDUR OPERASI STANDARD SISC+
LAWATAN KE SEKOLAH
1. PP9:P memaklmkan kepa&a
sekolah"sekolah 4ang akan &ila.ati oleh
!$!+0.
2. Men&aftar mask pagi % (.3/ / *.//
pagi'J log mask akti3iti ntk hari
tersebt &i bk log !$!+0.
:il !$!+0 :R"
/1
3. Men&aftar KK@A?5RF bila bertolak ke
sekolah"sekolah 4ang akan &ila.at.
4. :erjmpa Pengeta/6r :esar .
5. !esi perbin2angan &engan 6r Kanan
Mata Pelajaran &an Keta Panitia/ kenal
pasti gr"gr 4ang akan &ibimbing .
13
#. Pereko&an &alam :k Aog Pergerakan
Pega.ai !$!+0
&an Cail Meja Pega.ai !$!+0
:il !$!+0 :R"
/1
:il. !$!+0:R"
/#
(. :alik ke PP9:P ntk log kelar.
ii. PROSEDUR OPERASI STANDARD SISC+
BIMBINGAN GURU DI SEKOLAH
1. Pemaklman kepa&a sekolah 4ang
akan &ila.at oleh !$!+0
% sekrang"krangn4a sehari
sebelm tarikh la.atan'
2. Aog mask akti3iti hari tersebt
&alam :k Aog !$!+0 :il. !$!+0 :R"/1
3. :erjmpa Pengeta/ 6r :esar/
Penta&bir !ekolah.
4. :erjmpa &engan 6r 4ang
8i:imbing ntk mengisi Maklmat
6r 8i:imbing %hanya untuk kali
pertama '.
:il !$!+0 :R"/2
5. !esi perbin2angan a.al &engan
gr/gr"gr tentang jenis
:il.
!$!+0P8/1%:M/M5T@'
14
bimbingan 4ang akan &ia&akan
ber&asarkan Matriks :imbingan
6r / Tea2her +oa2hing Tool.
6na borang ntk sesi
perbin2angan
ata
!$!+0P8/1%:$'
:il
!$!+0 :R"
/4%:M/M5T@'
ata
:il. !$!+0 :R"/4%:$ '

#. !esi pemerhatian &alam bilik &arjah.
6na :orang +atatan !esi P>P
6r 4ang 8ibimbing % jika perl'
(#
!esi :imbingan tanpa Pemerhatian
Kelas .
:il.
!$!+0P8/1%:M/M5T@'
ata
!$!+0P8/1%:$'
:il
!$!+0 :R"
/4%:M/M5T@'
ata
:il. !$!+0 :R"/4%:$ '
:il. !$!+0 :R "/(% jika
perl'
:il. !$!+0 :R"/3
(. !elepas sesi bimbingan/
pemerhatian 6r 4ang 8i:imbing
%68:' mengisi Pelan
Pembangnan 6r
%T@5+=@R 8@D@AOPM@)T PA5)
T8P'
:il. !$!+ :R"/5
*. $nter3ensi 6r % jika perl " !ila
rjk Pan&an $nter3ensi 6r m.s.
41"#2 :k Pan&an Program
Transformsi 8aerah'
iii. PROSEDUR OPERASI STANDARD SISC+
RANCANGAN PELAJARAN INTER8ENSI
1. Melaksanakan coaching &
mentoring berpan&kan
mo&l !$!+0 &an bk pan&an
:il.
!$!+0P8/1/:M/M5T@

15
8TP &engan
menggnakan Matrik :imbingan
6r %T+T' &an
Pelan Pembangnan 6r %T8P'.

:il
!$!+0 :R"
/4/:M/M5T@
:il. !$!+0 :R"/4/:$
2. Menga&akan sesi refleksi &engan
6r 4ang &i:imbing
%68:' &an mengisi Pelan
Pembangnan 6r %T8P'
:il. !$!+0 :R"/5
3. Meneliti &an mengenalpasti is
%Rjk Pan&an
$nter3ensi 6r m.s. 41"#2 :k
Pan&an Program
Transformasi 8aerah'
4. Menjalankan inter3ensi mengikt
tahap &an keperlan.
5. Meneliti &an menlis laporan.
Membat refleksi
penambahbaikan.

#. Membat inter3ensi setersn4a
% jika perl'
11.0 PENUTUP
Secara tuntasnya, kerjasama dan komitmen yang jitu daripada semua pihak yang terlibat dapat
menjayakan Program Bimbingan SISC+ ke sekolah ini dengan sempurna. Hasil daripada
program bimbingan ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang kreati dan berino!asi dalam
P"P serta pega#ai SISC+ yang memahami dan mendalami pelaksanaan tugas dengan lebih
sistematik, mempraktikkan nilai-nilai kepimpinan dan pemahaman terhadap keperluan sekolah.
$usteru, membentuk pega#ai SISC+ dan guru-guru yang eekti dalam bidang tugas mereka
serta mempunyai nilai tambah juga dalam masa yang sama memenuhi keperluan modal insan
negara.
8ise&iakan oleh;
16
LLLLLLLLLLLLLLLLL
%)OR =5A$)5 :$)T$ 5:8?A R5E5K'
!$!+0;
PP9 :angsar > P&;
Kala Ampr.
17