Anda di halaman 1dari 16

KEJURUTERAAN GENETIK TUMBUHAN

1.0 Pengenalan kejuruteraan genetik tumbuhan


Kejuruteraan genetik tumbuhan adalah satu proses yang melibatkan pemindahan gen
yang membawa maklumat genetik daripada satu orgamisma kepada organisma sasaran
yang lain dengan menggunakan kaedah teknologi DNA rekombinan. Proses ini
melibatkan kemasukan, pengubahsuaian atau pembuangan fragmen DNA yang
mengandungi satu atau lebih gen yang diminati ke dalam tanaman untuk mendapatkan
ciri fenotip yang diminati. Organisma yang menerima gen baru ini dikenali sebagai
organisma terubahsuai secara genetik (GMO) atau organisma transgenik.

Tempoh penghasilan tanaman transgenik mengambil masa yang lama bergantung
kepada jenis tanaman serta pengesahan biokeselamatan tanaman transgenik yang
ingin dipasarkan. Lazimnya proses penghasilan tanaman transgenik mengambil masa
10 15 tahun daripada peringkat makmal hingga ke peringkat komersial.

1.1 Langkah-langkah dalam penyelidikan kejuruteraan genetik tumbuhan
Kejuruteraan genetik tumbuhan melibatkan beberapa aktiviti berikut iaitu;
1. Mengenalpasti dan memencilkan gen yang mempunyai ciri-ciri yang
dikehendaki,
2. Pengeklonan gen yang diminati ke dalam vektor transformasi tumbuhan
yang mengandungi promoter dan terminater contohnya pCAMBIA.
3. Membangunkan sistem kultur tisu, sistem transformasi dan regenerasi yang
cekap. Sistem-sistem ini adalah penting untuk menentukan kejayaan
transformasi sesuatu tanaman.
4. Transformasi atau pemindahan gen ke dalam tisu tanaman dengan kaedah
yang sesuai seperti menggunakan kaedah Agrobakterium atau kaedah
penembakan zarah (Biolistik).
5. Proses penyaringan tisu yang telah ditransformasi untuk memilih pokok-
pokok berpotensi yang mengandungi gen diminati.
6. Regenerasi tisu yang telah ditransformasi untuk mendapakan plantlet.
7. Analisis pokok-pokok transgenik dengan menggunakan teknik biologi molekul
seperti tindakbalas rantaian polimerase (PCR), pemblotan Southern,
pemblotan Northern atau Real Time PCR.
8. Pemindahan pokok-pokok transgenik positif yang berakar ke polibeg atau
pot bergantung kepada pokok yang ditransformasi.
9. Kajian tertutup, kajian lapangan terkawal diikuti kajian lapangan terbuka
pokok-pokok transgenik.
10. Kelulusan Biokeselamatan untuk pengeluaran dan pemasaran tumbuhan
transgenik.
Carta alir untuk proses yang terlibat dalam teknik kejuruteraan genetik.
Sumber: Buku Bioteknologi Teknologi Wawasan
1.2 Teknik kejuruteraan genetik tumbuhan
Terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan untuk proses pemindahan gen asing
ke dalam tisu tumbuhan iaitu dengan menggunakan kaedah secara langsung ataupun
secara tidak langsung. Teknik yang paling meluas digunakan iaitu teknik secara tidak
langsung dengan berperantara Agrobakterium. Teknik kedua iaitu teknik secara
langsung seperti kaedah penembakan zarah (biolistik), protoplas dan mikroinjeksi.
Teknik-teknik tersebut dikenali sebagai teknik secara langsung kerana proses
transformasi tidak melibatkan perantara.

1.2.1 Transformasi gen dengan Agrobakterium
Agrobakterium tumefaciens merupakan bakteria gram negatif yang berbentuk rod.
Secara semulajadinya bakteria Agrobakterium ini boleh menjangkiti tanaman dan
menyebabkan satu penyakit yang dikenali sebagai nodul-nodul. Penyakit nodul-nodul
terhasil apabila Agrobakterium tadi memindahkan bahagian T-DNA dari plasmid yang
ada pada Agrobakterium tersebut ke dalam nukleus sel dan berintegrasi dengan
genom tumbuhan. Plasmid ini dikenali sebagai Tumour inducing plamid (Plasmid Ti)
yang bersaiz lebih kurang 200 kb. Nodul-nodul yang terhasil ini berkeupayaan
membekalkan sumber karbon kepada Agrobakterium. Keunikan sifat inilah yang
membolehkan plasmid Ti pada Agrobakterium digunakan sebagai satu alat
pemindahan gen iaitu dengan menyisipkan gen yang diminati ke bahagian T-DNA
Agrobakterium tersebut.
Terdapat tiga komponen penting yang terlibat di dalam pemindahan gen iaitu:
1. Gen virulen kromosom (chromosomal virulence, chv) yang terdapat dalam
kromosom Agrobakterium terlibat dalam proses perlekatan Agrobakterium
dengan sel tumbuhan.
2. Kelompok gen virulen (vir) yang terdapat pada Ti-plasmid berperanan untuk
menginduksi permindahan dan juga integrasi T-DNA.
3. Kawasan T-DNA yang merangkumi daerah LB (left border) hingga RB (right
border) pada Ti-plasmid mengandungi gen-gen penting untuk Agrobakterium
berfungsi.

Teknik Agrobakterium merupakan sistem transformasi yang paling meluas digunakan
dalam proses transformasi tumbuhan terutamanya terhadap tumbuhan dikotiledon.
Teknik ini pada awalnya dipercayai hanya boleh digunakan untuk pemindahan gen
terhadap tumbuhan dikotiledon sahaja, tetapi selepas kajian intensif dilakukan
terhadap tumbuhan monokotiledon, membuktikan teknik Agrobakterium ini boleh
juga digunakan untuk transformasi tumbuhan monokotiledon. Hiei et al., (1994; 1997)
ialah saintis pertama yang melaporkan bahawa teknik Agrobakterium boleh digunakan
untuk transformasi tumbuhan monokotiledon. Antara tanaman yang berjaya
ditransformasi dengan teknik Agrobakterium seperti padi, jagung, orkid dan asparagus
(Yu et. al., 2009; Ozawa, 2009; Shou et. al., 2004; Mishiba et. al., 2005; Liau et. al.,
2003; Limanton-Grevet and Jullien, 2004 dan Delbreil et. al., 1993).

Teknik berperantara Agrobakterium ini paling digemari dan mempunyai kelebihan
kerana ianya berkeupayaan mengintegrasi dan memindahkan T-DNA ke dalam genom
tanaman tanpa melibatkan penggunaan peralatan yang sofistikated dan canggih
berbanding teknik pemindahan gen yang lain. Selain itu, kelebihan lain teknik
berperantara Agrobakterium ini ialah jumlah salinan gen yang terintegrasi pada
genom tanaman biasanya hanya satu salinan dan ini dapat mengurangkan gangguan
terhadap fungsi gen-gen lain dalam tumbuhan tersebut.

Walau bagaimanapun keberkesanan teknik ini terbatas kepada genotip tanaman dan
teknik ini juga melibatkan banyak penggunaan antibiotik. Antibiotik diperlukan
samada untuk proses penyaringan tisu yang telah ditransformasi dan juga untuk
mengawal lebihan pertumbuhan Agrobakterium.

1.2.1.1 Proses transformasi dengan Agrobakterium
i. Penyediaan kultur Agrobakterium
Strain Agrobakterium yang digunakan mestilah bersesuaian dengan pokok yang
ditransformasikan. Pemilihan strain berdasar kepada keupayaan strain tersebut
memindahkan gen yang dikehendaki ke dalam tisu tumbuhan. Kebiasaanya strain yang
mempunyai kecekapan transformasi yang tinggi dipilih. Terdapat banyak jenis strain
Agrobakterium, seperti LBA 4404, AGL1, EHA 101 dan EHA 105. Selain pemilihan
strain, vektor transformasi tumbuhan yang digunakan juga mestilah bersesuaian
berdasar kepada gen penanda pemilihan yang dimiliki oleh vektor tersebut. Strain
Agrobakterium yang super virulen bergabung dengan vektor transformasi tumbuhan
yang bersesuaian akan meningkatkan kecekapan proses transformasi.

Gen konstruk yang ditransformasikan ke dalam Agrobakterium kebiasaanya disimpan
dalam bentuk gliserol dan disimpan pada suhu -80C sebagai kultur stok. Untuk tujuan
transformasi, stok gliserol tadi dilakar ke atas media pejal Luria Bertani (LB) yang
mengandungi antibiotik untuk pemilihan Agrobakterium yang mengandungi konstruk
yang betul dan dieram selama 3 hari pada suhu 28C. Koloni yang tumbuh selepas 3
hari dikulturkan ke dalam media cecair LB yang mengandungi antibiotik yang sama
dan digoncang dalam alat pengeraman selama 3 hari pada suhu yang sama dengan
kelajuan 280 rpm.

Kultur bakteria yang terhasil akan dimendakkan dengan alat pengempar pada kelajuan
6000 rpm selama 15 minit. Pellet yang terbentuk dilarutkan semula ke dalam media
cecair dan digoncang pada suhu dan kelajuan yang sama sehingga mencapai fasa aktif
pertumbuhan atau fasa logaritma dengan ketumpatan optik (OD) 0.2- 0.5. Pemilihan
Ketumpatan optik (OD) yang digunakan bergantung kepada kecekapan sistem
transformasi sesuatu tumbuhan. Kebiasannya ketumpatan optik yang digunakan antara
0.2-0.5. Walau bagaimanapun sesetengah tumbuhan menggunakan ketumpatan optik
yang lebih tinggi iaitu 1.0.

Media cecair juga biasanya mempunyai nilai pH yang rendah antara 5.2-5.3 dan
ditambah dengan bahan kimia asetosiringone. Asetosiringone berperanan memberi
isyarat kepada gen-gen virulen yang terlibat dalam mekanisma pemindahan gen.
Adakalanya, tanpa penambahan asetosiringone, proses transformasi gen tidak akan
berlaku di dalam sesetengah tumbuhan. Kepekatan asetosiringone yang lazim
digunakan dalam transformasi Agrobakterium ialah 100 - 200 M.

ii. Transformasi tisu tumbuhan
Tisu yang hendak ditransformasi direndam dalam larutan Agrobakterium selama 30-40
minit. Kemudian diletakkan di atas kerta turas selama 15-30 minit untuk
mengeringkan lebihan Agrobakterium sebelum dikulturkan ke media ko-kultivasi.
Media ko-kultivasi juga mempunyai nilai pH yang rendah untuk meningkatkan
kecekapan pengekpresan gen vir.

Jangkamasa ko-kultivasi yang optimum adalah penting untuk penyerapan
Agrobakterium ke dalam sel tisu tumbuhan. Masa ko-kultivasi yang terlalu singkat
boleh menjejaskan kecekapan transformasi. Tetapi sekiranya masa ko-kultivasi terlalu
lama, ianya boleh menyebabkan pertumbuhan Agrobakterium tidak dapat dikawal
walaupun selepas dipindahkan ke atas media yang mengandungi antibiotik.

Ketidakkeberkesanan menghapuskan pertumbuhan Agrobakterium yang berlebihan
merupakan masalah utama transformasi dengan Agrobakterium kerana ia boleh
menjejas dan memusnahkan pokok-pokok yang berpotensi. Oleh itu, penggunaan jenis
dan kepekatan antibioitik yang sesuai adalah penting untuk mengawal pertumbuhan
Agrobakterium semasa proses transformasi. Antibiotik yang biasanya digunakan untuk
mengawal pertumbuhan Agrobakterium seperti cefotaxime, vancomycin dan
carbenicillin yang boleh menghalang pembentukan dinding sel bakteria. Jenis dan
kepekatan yang digunakan hendaklah mampu menghalang pertumbuhan
Agrobakterium dan juga tidak mempengaruhi pertumbuhan sel tumbuhan.

iii. Penyaringan tisu yang ditransformasi
Proses penyaringan dilakukan di atas media yang mengandungi antibiotik yang sesuai
untuk pemilihan tisu-tisu yang berjaya ditransformasi. Semasa proses penyaringan
tersebut, hanya sel yang mengandungi gen penanda pemilihan sahaja yang akan hidup
dan sel yang tidak mengandungi gen penanda pemilihan akan mati. Oleh itu, putatif
transforman dapat dikenalpasti. Proses penyaringan peringkat awal ini membantu
mengurangkan jumlah sampel yang perlu dianalisis secara biologi molekul kelak.
Kepekatan antibiotik yang digunakan semasa proses penyaringan mestilah
bersesuaian. Kepekatan antibioitk terlalu rendah akan menyebabkan banyak pokok
terlepas semasa proses penyaringan dan sebaliknya kepekatan yang terlalu tinggi
boleh merencat tumbesaran sel tumbuhan.

Antibiotik yang digunakan semasa proses penyaringan bergantung kepada gen penanda
pemilihan (selectable marker gen) yang digunakan dalam penyediaan konstruk.
Sebagai contoh, jika gen penanda pemilihan yang digunakan adalah gen nptII yang
memberi kerintangan terhadap kanamycin, jadi antibiotik kanamycin digunakan
semasa proses penyaringan tisu transformasi. Dengan itu hanya sel tisu yang
mengandungi gen nptII sahaja akan rintang dan hidup dalam media tersebut.
Kebiasaanya proses penyaringan dilakukan selama 4 bulan.

iv. Regenerasi sel transformasi
Selepas proses penyaringan, sel yang berjaya hidup akan dipindahkan ke atas media
regenerasi untuk mendapatkan plantlet. Kecekapan sistem transformasi banyak
bergantung kepada kecekapan sistem regenerasi kerana sistem regenerasi yang cekap
membolehkan tisu tumbuh dengan cepat dan banyak.

v. Pengakaran pokok transformasi
Selepas platlet mencapai ketinggian lebih kurang 2 cm ianya dipindahkan ke media
pengakaran. Biasanya proses pengakaran dilakukan di dalam media yang mengandungi
hormon auksin seperti IBA, IAA atau NAA bergantung kepada kesesuaian pokok yang
ditransformasikan. Pokok yang berakar dipindahkan pula ke polibeg atau ke pot.Gambahrajah berperingkat regenerasi tisu tumbuhan yang ditransformasi. (a) Tisu
tumbuhan (kalus) yang digunakan untuk transformasi. (b) Proses penyaringan untuk
pemilihan tisu-tisu yang berjaya ditransformasi atas media antibiotik. (c) Tisu yang
berjaya hidup dalam media antibiotik dipindahkan ke media regenerasi untuk
mendapatkan plantlet. (d) Pembentukan plantlet atas media regenerasi. (d)
Pengakaran pokok transformasi dalam media pengakaran.a
b
c
d e
1.2.2 Teknik penembakan zarah (Biolistik)
Teknik transformasi tumbuhan kedua ialah teknik penembakan zarah yang juga
dikenali sebagai teknik tembakan mikropeluru. Teknik ini merupakan satu alternatif
untuk transformasi tumbuhan terutamanya tumbuhan monokotiledon kerana kejayaan
transformasi gen menggunakan kaedah Agrobakterium terbatas kepada tumbuhan
dikotiledon dan spesis monokotiledon tertentu.

Teknik transformasi penembakan zarah menggunakan satu alat khas yang dikenali
sebagai biolistik. Melalui teknik ini, zarah tungsten atau emas yang disalut dengan
DNA ditembak ke dalam sel tumbuhan dengan menggunakan gas tekanan tinggi. Saiz
diameter zarah tungsten atau emas yang digunakan antara 0.5 hingga 5 mikron.
Teknik penembakan zarah juga melibatkan proses penyaringan sama seperti teknik
Agrobakterium kerana tidak semua sel tumbuhan yang ditembak akan menerima gen
tersebut. Proses penyaringan ini dilakukan dengan meletakkan sel tumbuhan yang
ditembak ke atas media yang mengandungi antibiotik. Hanya sel yang mengandungi
gen penanda pemilihan sahaja yang akan rintang dan hidup dalam media yang
mengandungi antibiotik.

Seperti proses transformasi dengan menggunakan teknik Agrobakterium, sel yang
berjaya hidup akan dipindahkan ke media regenerasi untuk proses tumbesaran
mendapatkan plantlet diikuti dengan proses pengakaran dan pemindahan ke polibeg
atau ke pot.
Alat biolistik yang digunakan untuk transformasi tumbuhan.
Sumber: Buku Bioteknologi Teknologi Wawasan


Gas helium
Zarah emas/tungsten
disalut DNA
Tisu tumbuhan
1.3 Analisis biologi molekul pokok transgenik

Pokok transgenik yang diregenerasi dan berakar dalam in-vitro boleh dianalisis secara
biologi molekul untuk memastikan integrasi gen dan fungsi gen yang ditransformasi
dalam genom DNA tumbuhan sebelum ia dipindah dan ditanam. Proses ini amat
penting untuk mengenalpasti pokok-pokok transgenik dengan gen yang berfungsi untuk
memudahkan kerja-kerja analisis selanjutnya dan secara tidak langsung akan
menjimatkan kos dan masa proses transformasi. Teknik-teknik yang digunakan untuk
analisis biologi molekul, seperti Tindakbalas Rantaian Polimerase (PCR), Pemblotan
Southern (Southern Blot) dan Pemblotan Northern (Northern Blot).

1.3.1 Tindakbalas Rantaian Polimerase (PCR)
Genom DNA pokok transgenik perlu diekstrak untuk dijadikan templat semasa analisis
PCR dan kebiasaanya daun muda dipilih untuk tujuan pengekstrakan DNA tersebut.
Pengekstrakan genom DNA juga boleh dilakukan dengan menggunakan bahagian yang
berlainan pada pokok transgenik yang sama untuk memastikan yang pokok transgenik
tersebut tidak kimerik.

Analisis PCR dijalankan dengan menggunakan primer yang direka spesifik untuk
mengenalpasti gen-gen yang ditransformasi. Analisis PCR boleh dijalankan ke atas gen
pelapor, gen penanda pemilihan atau lebih tepat ke atas gen tertentu yang telah
ditransformasikan. Jalur tunggal dengan berat molekul tertentu akan didapati setelah
produk PCR dianalisis dengan gel elektroforesis.

1.3.2 Pemblotan Southern (Southern Blot)
Pemblotan Southern digunakan untuk menganalisis kehadiran jujukan DNA spesifik,
lokasi dan menentukan jumlah salinan gen yang terintegrasi dalam genom DNA
tumbuhan. Analisis biologi molekul secara Pemblotan Southern memerlukan amaun
genom DNA yang lebih banyak berbanding dengan analisis PCR dan genom DNA ini
perlu dicernakan dengan enzim pembatas tertentu sebelum gel elektroforesis
dijalankan.

Tiga proses utama yang terlibat dalam Pemblotan Southern iaitu pemblotan DNA ke
atas membran nilon, hibridisasi membran dengan prob dan pencerapan prob.
Pemblotan DNA ke atas membran nilon boleh dilakukan secara manual kapilari atau
dengan menggunakan mesin yang digelar Bloter. Prob yang biasa digunakan untuk
hibridisasi adalah gen yang ditransformasi yang dilabelkan dengan radioaktif atau
bukan radioaktif. Kaedah untuk pencerapan signal positif bergantung kepada cara
perlabelan prob yang digunakan. Kaedah-kaedah yang boleh diguna seperti
penggunaan filem X-ray, kaedah pencerapan Colourimetric atau pencerapan
Chemiluminescent. Semasa proses pencerapan, prob berlebihan akan dibilas keluar
dan prob yang berjaya berhibridisasi dengan genom DNA akan menghasil signal positif.

1.3.3 Pemblotan Northern atau Real Time PCR
Teknik Pemblotan Northern digunakan untuk menganalisis pengekspresan gen yang
terintegrasi ke dalam genom tumbuhan. Asid ribonukleik (RNA) yang diekstrak akan
dipisahkan dengan elektroforesis dan diblot ke atas membran. Seterusnya, membran
ini akan dihibridisasi dengan prob yang spesifik yang telah dilabelkan. Real Time PCR
ialah teknik terkini yang digunakan untuk mengalisis pengekspresan gen yang boleh
menggantikan pemblotan Northern.

1.4 Penanaman tumbuhan transgenik
Pokok transgenik positif yang dikenalpasti secara analisis biologi molekul tidak boleh
ditanam terus di kawasan lapang seperti pokok biasa. Penanaman tumbuhan
transgenik perlu dilakukan mengikut prosedur-prosedur tertentu untuk mengelakkan
pendedahan Organisma Terubahsuai Secara Genetik (GMO) ke persekitaran semulajadi
supaya sumber alam semulajadi tidak terganggu dan biokeselamatan persekitaran
terjamin. Terdapat tiga peringkat penanaman tumbuhan transgenik iaitu penanaman
tertutup (contained trial), penanaman kajian lapangan terkawal (confined field trial)
dan penanaman lapangan terbuka (open field trial).


Penanaman peringkat awal perlu dijalankan dalam struktur tertutup dengan
persekitaran terkawal. Struktur-struktur tertutup yang biasa digunakan seperti Rumah
Kaca Transgenik, rumah teduh, Growth Chamber dan Incubators. Tujuan utama
penanaman tertutup dijalankan untuk mengumpulkan data-data kajian dan meneliti
kesan kemasukan gen ke atas pertumbuhan pokok transgenik sebelum ia dikeluarkan
dan ditanam di persekitaran terbuka. Pada peringkat ini juga, kajian pengurusan
risiko (risk managment) dijalankan untuk mengelakkan gangguan terhadap
persekitaran ekosistem semulajadi atau kewujudan eskosistem yang baru.

Selepas kajian peringkat tertutup, tanaman transgenik yang berpotensi akan
dipindahkan keluar untuk penanaman kajian lapangan terkawal (confined field trial)
dan penanaman lapangan terbuka (open field trial). Aktiviti-aktiviti penanaman
tertutup selalunya perlu dilakukan menurut peraturan-peraturan dan garis panduan
yang telah disedia dan dikuatkuasakan oleh Jawatankuasa Biokeselamatan Institut
(IBC).Struktur tertutup untuk penanaman tumbuhan transgenik.

1.4.1 Prosedur penanaman tumbuhan transgenik
1. Tumbuhan transgenik mesti dilabel dengan jelas dan dibezakan dengan pokok
kawalan.
2. Setiap kelompok tumbuhan transgenik yang berlainan perlu dilabel untuk
mengenalpasti jenis pokok dan modifikasi genetik yang dilakukan. (Contohnya,
Betik ditransformasi gen rintang kepada PRSV).
3. Tumbuhan yang ditanam dalam struktur tertutup akan dianggap dan dilayan
sebagai tumbuhan transgenik. Kajian yang tidak melibatkan GMO dalam struktur
tertutup tidak digalakkan.
4. Tumbuhan atau tisu tumbuhan transgenik perlu dibawa dalam bekas tertutup
untuk mengelak berlaku kehilangan atau pendedahan ke persekitaran semasa
pemindahan masuk atau keluar dari struktur tertutup.
5. Tumbuhan transgenik yang berlainan perlu disimpan dalam bekas tertutup secara
berasingan dan dilabel semasa proses pemindahan.
6. Pemantauan berterusan adalah penting untuk memastikan tiada pertumbuhan
artropod, mites atau afid ke atas tumbuhan transgenik.
7. Alat-alat penanaman yang telah digunakan perlu dinyahkuman dengan cara
autoklaf atau direndam dengan bahan nyahkuman seperti klorox untuk
menghapuskan artropod yang mungkin terlekat pada peralatan tersebut. Tanah
yang diguna juga perlu diautoklaf.
8. Selepas selesai kajian semua tumbuhan yang digunakan perlu diautoklaf sebelum
dibuang.
9. Tangan hendaklah dibasuh dengan sabun selepas kerja-kerja penanaman tumbuhan
transgenik selesai.Rujukan
Delbreil B., Guerche P. and Jullien M. (1993). Agrobacterium-mediated
transformation of Asparagus officinalis L. Long term embryogenic callus and
regeneration of transgenic plants. Plant Cell Report 12: 129-132.

Hiei Y., Komari T. and Kubo T. (1997). Transformation of rice mediated by
Agrobacterium tumefaciens. Plant Molecular Biology 35: 205218.

Hiei Y., Ohta S., Komari T. and Kumashiro T. (1994). Efficient transformation of rice
[Oryza sativa L.] mediated by Agrobacterium and sequence analysis of the boundaries
of the T-DNA. Plant Journal 6: 271282.

Liau C.H., You S.J., Prasad V., Hsiao H.H., Lu J.C., Yang N.S. and Chan M.T. (2003).
Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of an Oncidium orchid. Plant
Cell Report 21:993-998.

Limanton-Grevet A. and Jullien M. (2004). Agrobacterium-mediated transformation of
Asparagus officinalis L.: molecular and genetic analysis of transgenic plants.
Molecular Breeding 7(2): 141-150.


Mishiba K., Chin D.P. and Mii M. (2005). Agrobacterium-mediated transformation of
Phalaenopsis by targeting protocorms at an early stage after germination. Plant Cell
Report 24: 297-303.

Ozawa K. (2009). Establishment of a high efficiency Agrobacterium-mediated
transformation system of rice (Oryza sativa L.). Plant Science 176: 522-527.

Shou H., Frame B.R., Whitham S.A., and Wang K. (2004). Assessment of transgenic
maize events produced by particle bombardment or Agrobacterium-mediated
transformation. Molecular Breeding 13(2): 201-208.

Yu H., Yao Q., Wang L., Zhao Z., Gong Z., Tang S., Liu Q., and Gu M. (2009).
Generation of selectable marker-free transgenic rice resistant to chewing insects
using two co-transformation systems. Natural Science 19: 1485-1492.Penulis : Dr Wee Chien Yeong
Pn Rogayah Sekeli
Dr Khairun Hisam Nasir