Anda di halaman 1dari 5

Office : Gedung Graha Pena Surabaya

PERJANJIAN KERJASAMA PERMODALAN


Pada hari ini, .................... 2006, bertempat di ...SURABAYA..............
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah kedua belah pihak antara:
ARDHI ERZAWAN, Sarjana Komputer, ira!wa!ta, tinggal di Suraba"a, #alan
$$$$$$$$$$$$ % pemegang &'P R.(. )*m*r : +2.,6+-.+.+0/0.00+0 1 2
3alam hal ini bertindak !elaku DIREKTUR I dari 4 demikian untuk dan ata!
nama :
+. Per!er*an &*manditer !"# AN$IN RI%UT, berkedudukan di Suraba"a, "ang
Anggaran 3a!arn"a !ebagaimana tertuang dalam A&ta Pen'(r(an tan))a*
+++++++++++ , Nomor , -., dibuat di hadapan #################, !elaku )*tari! di
Suraba"a 2 "ang dalam hal ini telah memper*leh Per!etu5uan dari Segenap
Pe!er* per!er*an
3emikian !atu dan lainn"a ma!ing4ma!ing6berturut4turut berda!arkan SURA'
P7RS7'U#UA) di bawah tangan, tertanggal ....... )*8ember 2006 bermeterai
9ukup, ditandatangani dan di :egali!a!i di hadapan )*tari! $$$$$$$$$, S;.,
pada tanggal "ang !ama ber4)*m*r .......................................................
4444444444444444444444444 Untuk !elan5utn"a di!ebut : <P(;A& &7SA'U=. 44444444444444444444
2. %PK# IN"ESTOR, Angg*ta $$$$$$$$$ , tinggal di Suraba"a, 5alan
$$$$$$$$$$$$$$$$$ % pemegang &'P $$$$$$$$$$$$$$ 1
4444444444444444444444444 Untuk !elan5utn"a di!ebut : <P(;A& &73UA=. 444444444444444444444
&edua belah pihak !epakat untuk mengadakan per5an5ian ker5a!ama dengan ketentuan dan
per!"aratan dalam pa!al4pa!al !ebagai berikut :
Pa/a* -
%entu& Perjanj(an
Hal. 1
Office : Gedung Graha Pena Surabaya
P(;A& &7SA'U dan P(;A& &73UA !epakat mengadakan ker5a!ama dalam bentuk
In0e/ta/( U/a1a 'an Pen)e*o*aan U/a1a A(r M(num Da*am Kema/an 2AMDK3 mer&
+++++++ , dimana P(;A& &7SA'U !ebagai Pengel*la dan P(;A& &73UA !ebagai
Pem*dal.
Pa/a* 4
Jan)&a Wa&tu Kerja/ama
1. Per5an5ian ker5a!ama ini berlaku !elama , % lima 1 tahun terhitung !e5ak tanggal .........
)*pember 2006 ke9uali terdapat k*ntrak per5an5ian lainn"a "ang lebih mengikat di
antara &edua Pihak.
2. Setelah ma!a per5an5ian berakhir, P(;A& &7SA'U memberikan !eluruh m*dal in8e!ta!i
awal "ang diin8e!ta!ikan *leh P(;A& &73UA.
3. Per5an5ian u!aha ini dapat diperpan5ang !e!uai dengan ke!epakatan !elan5utn"a.
Pa/a* 5
Ha& 'an Ke6aj(7an P(1a& Ke/atu
;ak P(;A& &7SA'U :
1. >endapatkan m*dal berupa !et*ran tunai dalam rangka mengembangkan bi!ni! A>3&
%Air >inum 3alam &ema!an1 merk $$$$$.
2. >elakukan kegiatan u!aha dan membuat kebi5akan4kebi5akan "ang meliputi :
%+1 >elakukan peme!anan dan menampung A>3& dari pr*du!en.
%21 >en9ari agen dan membantu mendapatkan k*n!umen A>3& di !ekitar wila"ah agen
%01 >endi!tribu!ikan A>3& ke agen4agen dan kegiatan *pera!i*nal lainn"a.
&ewa5iban P(;A& &7SA'U :
1. >enggunakan dan mengel*la m*dal "ang di!et*r !epenuhn"a untuk kegiatan u!aha.
2. >engadakan Rapat 78alua!i U!aha "ang dihadiri *leh mana5emen peru!ahaan dengan
mengundang pem*dal, dimana rapat ini akan diadakan !etiap 6 bulan !ekali.
3. >engadakan rapat pertanggung5awaban bila diperlukan "aitu bila target pen5ualan tidak
men9apai target.
Pa/a* 8
Ha& 'an Ke6aj(7an P(1a& Ke'ua
Hal. 2
Office : Gedung Graha Pena Surabaya
;ak P(;A& &73UA :
1. >endapatkan Bagi ;a!il &euntungan U!aha !ebe!ar . %...........1 per!en
2. >enghadiri Rapat 78alua!i U!aha "ang diadakan *leh P(;A& &7SA'U
3. 3apat mengambil kembali in8e!ta!i u!ahan"a !ewaktu4waktu % termaktub dalam
pa!al . 1
&ewa5iban P(;A& &73UA :
1. Pihak &edua dengan ini telah men"et*r m*dal u!aha berupa uang tunai kepada Pihak
&e!atu, !ebe!ar Rp ...........................,4 % ............................................................1 "ang
diakui dan diterima !epenuhn"a *leh Pihak &e!atu.
3an untuk penerimaan uang pen"et*ran m*dal dimak!ud Pihak &e!atu telah
memberikan kwitan!i ter!endiri kepada Pihak &edua, demikian pula per5an5ian ini dapat
dipandang pula !ebagai tanda penerimaan 6 kwitan!in"a.
2. >ematuhi !egala ha!il keputu!an dari Rapat 78alua!i U!aha.
Pa/a* 9
Po*a In0e/ta/( U/a1a
+. P*la (n8e!ta!i ini adalah Bagi ;a!il &euntungan U!aha
2. &euntungan ber!ih u!aha diper*leh dari Pendapatan Pen5ualan dikurangi Bia"a
?pera!i*nal terma!uk pa5ak % bila ada 1.
Pa/a* :
Pen)em7a*(an In0e/ta/( U/a1a
1. Bagi ;a!il &euntungan U!aha mulai diberikan ketika P(;A& &7SA'U berha!il men9apai
*m@et ,.000 % lima ribu 1 gal*n per bulan atau !etelah !atu tahun !e5ak
ditandatanganin"a !urat per5an5ian ini.
2. Pembagian keuntungan "ang diberikan *leh in8e!t*r !e!uai dengan ha!il rapat e8alua!i
u!aha.
Pa/a* .
Keru)(an In0e/ta/( U/a1a
1. &erugian u!aha adalah apabila ha!il u!aha dikurangi pengeluaran u!aha bernilai negatiA
atau be!ar m*dal u!aha men5adi berkurang.
Hal. 3
Office : Gedung Graha Pena Surabaya
2. Apabila kerugian u!aha di!ebabkan *leh ke!enga5aan P(;A& &7SA'U "ang melakukan
pen"impangan, maka !eluruh kerugian u!aha akan ditanggung *leh P(;A& &7SA'U
atau pribadi pada P(;A& &7SA'U "ang ber!angkutan.
3. &erugian u!aha akibat la@imn"a !uatu kegiatan u!aha "ang mengandung re!ik* untung
rugi, maka kerugian m*dal u!aha ditanggung *leh &edua Pihak !e!uai dengan
pr*!enta!i m*dal "ang di!et*r, !edangkan kerugian tenaga pengel*laan u!aha % !kill
mana5emen 1 ditanggung *leh P(;A& &7SA'U.
4. &erugian "ang timbul dimana di!ebabkan karena tidak ter9apain"a target *m@et, maka
P(;A& &7SA'U akan mengadakan rapat pertanggung5awaban !eperti "ang di!ebutkan
di pa!al 0 !ebagai bentuk pertanggung5awaban.
5. &erugian "ang timbul dimana di!ebabkan *leh B?RC7 >A#7UR terma!uk ke9elakaan
tran!p*rta!i tidak dapat ditanggung *leh pihak manapun.
Pa/a* ;
Pen)un'uran D(r( P(1a& Ke'ua
Apabila P(;A& &73UA bermak!ud mengundurkan diri dan mengambil !eluruh m*dal
in8e!ta!i u!aha "ang di!et*r maka haru! memberitahukan !e9ara tertuli! !ekurang4
kurangn"a 0 %tiga1 bulan !ebelumn"a kepada P(;A& &7SA'U.
Pa/a* <
Ketentuan Tam7a1an
;al4hal "ang belum diatur dan belum detail dalam ker5a!ama ini akan dibi9arakan !e9ara
mu!"awarah muAakat *leh kedua belah pihak.
Pa/a* -=
Pen>e*e/a(an Per/e*(/(1an
+. #ika dikemudian hari ter5adi per!eli!ihan, kedua belah pihak ber!epakat untuk
men"ele!aikan ma!alah !e9ara mu!"awarah.
2. #ika a"at + pa!al ini tidak dapat dilak!anakan, P(;A& &7SA'U dan P(;A& &73UA dapat
menempuh pen"ele!aian 5alur hukum.
Hal. 4
Office : Gedung Graha Pena Surabaya
0. Per5an5ian dibuat rangkap 2 %dua1, ma!ing4ma!ing dibubuhi materai !ebe!ar Rp. 6.000,4
dan mempun"ai kekuatan hukum "ang !ama.
3emikian per5an5ian ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilak!anakan *leh
kedua belah pihak, P(;A& &7SA'U dan P(;A& &73UA.

P(;A& &7SA'U P(;A& &73UA
AR3;( 7RDAA), S.&?>

Hal. 5