Anda di halaman 1dari 22

COURSE:

KRL3033 KAEDAH PENYELI DI KAN


DALAM PENDI DI KAN SEKOLAH
RENDAHTAJ UK: PENGUASAAN KAEDAH E-SIBUF DI KALANGAN
PELAJAR

KUMPULAN:UPSI 53 (A132PJJ)
DISEDIAKAN OLEH
NAMA NO. ID NO. TELEFON
ZAINULAMAN BIN MAMAT D20102043240 019-7356898

TUTOR : EN.ABD LATIF BIN HAJI GAPOR
TARIKH SERAH : 4 MEI 2014
PENGHARGAAN


Assalamualaikum dan selamat sejahtera .
Terlebih dahulu saya bersyukur kehadrat Allah s.a.w. kerana memberi kekuatan dan semangat yang
cekal kepada saya semasa menyiapkan tugasan ini dalam kesibukan menjalankan tugas sebagai pendidik
di sekolah.
Ucapan jutaaan terima kasih saya sampaikan kepada Pensyarah yang telah memberi tunjuk ajar dan
sokongan yang tidak berbelah bahagi sehingga saya berjaya menyiapkan tugas ini dalam masa yang
ditetapkan dengan sempurna. Tunjuk ajar beliau telah banyak membantu saya menyiapkan tugas tersebut
biarpun tidak bertemu,namun terjaga. Moga-moga beliau sentiasa dicucuri rahmat.
Untuk isteri dan anak-anak dan keluarga juga ingin saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih
kerana memahami kesibukan saya dalam menyiapkan tugasan. Keprihatinan dan pengorbanan yang
diberikan semasa saya sibuk menyiapkan tugas ini amatlah besar. Tidak dilupakan kepada rakan-rakan
saya yang sudi memberi idea yang bernas dan berkongsi pengalaman..
Bagi pihak pentadbiran sekolah yang sentiasa memberi sokongan dan semangat agar saya berjaya
menyiapkan tugasan ini dengan baik dan cemerlang dalam masa yang ditentukan juga tidak dilupakan
untuk menghulurkan sekalung budi dan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.
Zainulaman Mamat


ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT
ISI KANDUNGAN 1
ABSTRAK 2
BAB 1

1.0 Tujuan Kajian
1.1 Pengenalan
1.2 Pernyataan Masalah
1.3 Objektif Kajian
1.4 Persoalan Kajian
Rumusan


4
4
7
8
8
9


BAB 2

2.0 Tinjauan Literatur
2.1 Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
2.2 Belajar Dari Komputer
2.3 Pandangan terhadap Penggunaan Komputer
Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
10
10
11

12

BAB 3

3.0 Pengenalan
3.1 Reka Bentuk Kajian
3.2 Populasi Dan Sampel Kajian
3.3 Instrumen Kajian
3.4 Fokus Kajian
3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.6 Tatacara Menganalisis Data
3.7 Analisis Data
3.8 Rumusan


16
16
18
18
19
19
22
23
28


BIBLIOGRAFI 29

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui keberkesanan terhadap pengajaran dan
pembelajaran dengan menggunakan aplikasikaedah e-SIBUF. Kaedah ini dapat meningkatkan
kemahiran asas Bahasa Melayu dalam kalangan murid Tahun 4dan 5 . Kajian ini dijalankan di
Sekolah Kebangsaan Ladang Tereh. Kumpulan sampel kajian terdiri daripada 10 orang
murid-murid Tahun 4 Arif dan 5 Cerdas yang mempunyai pelbagai kebolehan. Data yang
dikumpulkan berdasarkan soal selidik melalui pemerhatian bersama guru, ibu bapa dan
murid-murid itu sendiri.

Dalam kajian ini, beberapa penilaian terhadap pemerhatian murid-murid dijalankan secara
kualitatif. Objektif utama kajian ini ialah meningkatkan kemahiranasas Bahasa Melayu
dalammenggunakanbahan ICT melalui kaedah e-SIBUF dalam pengajaran dan pembelajaran
(PdP dan seterusnya). Kedua, dapatmembantumurid agar dapat meningkatkan rangsangan
mereka untuk minat belajar dan melibatkan aktiviti sepanjang pengajaran dan pembelajaran.
Seterusnya, kaedah ini dapat membimbingdan memberi peneguhan serta galakkankepada
muridagardapat bersama-sama untukaktif berkomunikasi semasa pembelajaran.

Melalui penggunaan komputer dalam aktiviti pembelajaran, kognitif murid-muriddapat
dibentuk dari segi kemahiran berfikirsecara kreatif dan kritis dengan lebih berkesan dan
menggalakkanhubungankomunikasi pelbagai hala. Murid-murid juga dapat didedahkan kepada
pendidikanmenyeluruh dengan keutamaan diberi kepada pencapaian akademik melalui
teknologi moden. Aktiviti pembelajarandan pengajaransentiasa menarik dan
menggembirakanmurid-murid dengan menggunakan perisian-perisian yang sesuai
melaluipenggunaan komputer. Lumrahnya, naluri seseorang kanak-kanak suka belajar sambil
bermain. Seterusnya, kajian dapat memfokuskan perkembangan berkaitan kepintaran, kreativiti,
kemahiran sosial murid, merangsangkelakuanbelajardan perhatian yang secukupnya .


Kejayaan pengajarandan pembelajaran berbantukan komputer bergantung kepada
perancangan dan penggunaan secara lebih intensif dan kerjasama murid-murid untuk berkongsi
maklumat. Perisian yang terdapat di pasaran hendaklah sentiasa dipantau agar menepati sukatan
pelajaran, kandungan kurikulum dan menarik minat murid-murid lantas meningkatkan
pencapaian mereka serta dapat berbahasa dengan lebih baik.


BAB 1

1.0 TAJUK KAJIAN
Meningkatkan PenguasaanKemahiran Asas Membaca Murid Tahun 4 dan 5 Melalui
Aplikasi Kaedah e-SIBUF.

S SEBUT
I INGAT
B BACA
U ULANG
F FAHAM1.1 PENGENALAN

Pendidikan sekolah rendah merupakanpengalaman awal bagi dunia persekolahan seseorang
kanak-kanak. Pendidikan sekolah rendah adalah pendidikan asas yang penting dalam
perkembangan hidup seseorang individu selepaspendidikan di rumah. Pengalaman persekolahan
dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka
dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki
alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat.Pendidikan awal ini dapat
membantuperkembangan seseorang kanak-kanak .

Menurut Al-Ghazali, 1296H, Dalam Hasan Langgulung, (1979), menyatakan bahawa kanak-
kanak merupakan amanah dan tanggungjawab orang tuanya, jiwanya suci murni merupakan
permata mahal yang bersahaja dan bebas dari ukiran dan gambaran dan ia boleh menerima setiap
ukiran dan cenderung kepada apa yang dicenderungkan kepadanya.Rousseau (1979), seorang ahli falsafah Perancis berpendapat bahawa pentingnya masa kanak-
kanak di mana peribadi kanak-kanak terbentuk dan pengaruhnya besar sekali pada kehidupan
selanjutnya, yakni masa dewasa dan masa tua, hal-hal
pertamalah yang patut dipelihara, sebab kanak-kanak pada asalnyadiciptakan siap
untukmenerimabaik atau buruk. Hanya orang tuanyalah yang mencenderungkan kepada salah
satu di antaranya.
Pendekatan pembelajaran adalah berdasarkan bermain sambil belajar . Pendekatan ini
merupakan satu kaedah yang fleksibel,dinamik, komprehensif, interaktif dan melalui aktiviti
penerokaan serta menggalakkan naluri ingin tahu dalam kalangan kanak-kanak. Ia memberi
kesan pembelajaranyang bermakna dan menggembirakan dengan berbekalkanmereka
kemahiran, keyakinandiri dan sikap positif dalam alam persekolahan yang formal.
Pendidikan sekolah rendah adalah merupakan satu asas pembelajaran. Pendidikan sekolah rendah
bermula seawal kanak-kanak berusia 6 tahun dan mengambil masa enam tahun sebelum
melangkah ke pendidikan sekolah menengah.
Berdasarkan tinjauan awal, terdapat segelintir murid-murid di Sekolah Ladang Tereh
menghadapi masalah asas dalam pembacaan. Mereka ini terpaksa menghadapi program yang di
anjurkan oleh kementerian pendidikan iaitu Program Membaca, Menulis dan Mengira (PROTiM
dan seterusnya). Walaupun menjalani program ini, murid-murid ini masih lemah kerana program
ini dijalankan hanya 3 kali setahun yang belum tentu berjaya sepenuhnya.
Bagi memantapkan kemahiran asas membaca mereka, saya telah mengambil inisiatif dengan
menggunakan aplikasi kaedah e-SIBUF supaya mereka ini terkeluar daripada program yang
dijalankan oleh kementerian.
Kajian ini akan dijalankan di Sekolah Kebangsaan Ladang Tereh Kluang, J ohor Darul
Takzim. Sekolah ini mempunyai seramai 110 orang murid. Kesemuanya berbangsa Melayu.

Murid-murid pula terdiri daripada mereka yang tinggal di kawasan ladang. Sebanyak 100
%atau 110 orang murid adalah terdiri daripada murid yang tinggal di kawasan ladang-
ladang.terdapat 19 ladang yang beroperasi di bawah J ohor Cop,namun bilangan murid hanya 110
kerana ia dipenuhi orang pendatang Indonesia dan Bangladesh.

Lebih kurang 75% daripada ibu bapa murid tidak mempunyai latar belakang pendidikan
yang tinggi. Oleh itu , ibu bapa murid lebih mengharapkan guru-guru agar dapat mendidik
anak mereka dengan baik dan sempurna bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Negara
dalam melahirkan insan yang harmonis dan seimbang.

Lebih kurang 40 % murid-murid di sekolah ini mempunyai masalah ekonomi. Ibu bapa mereka
adalah terdiridaripada golongan yang berpendapatan rendah. Anggaran pendapatan bagi
sesebuah keluarga ialah RM 600 hingga RM1000. Tambahan lagi, ada juga antara keluarga
yang mempunyai bilangan anak yang ramai. Oleh hal yang demikian, keluarga tersebut
mengalami sedikit kesempitan hidup.

Selain itu, dalam kalangan mereka kebanyakannya tinggal jauh dari sekolah. Boleh
dikatakan mereka kurang mendapat pendedahan dari segi perkembangan semasa dan
pengalaman hidup. Mereka perlu bangun seawal jam 5.30 pagi dan bersiap sedia untuk
menaiki bas ladang ke sekolah malahan ada yang datang ke sekolah tidak beralaskan
perut sehingga menunggu waktu rehat pada pukul 10.00 pagi. Ini menyebabkan mereka
kelihatan kurang cergas, keletihan dan sering mengantuk ketika aktiviti pembelajaran dan
pengajaran dijalankan di dalam bilik darjah.


1.2 PERNYATAAN MASALAH

Berdasarkan satu kajian melalui temubual dan pemerhatian daripada guru Tahun 4dan 5
mendapati bahawa terdapat murid-murid yang tidak memberi tumpuan terhadap pengajaran
guru semasa sesi pengajarandan pembelajarandilaksanakan walaupun pelbagai kaedah
pengajaran dipelbagaikan dan dilaksanakan untuk menarik perhatian dan minat murid-murid
tersebut. Mereka lebih suka melakukan tugasan hands-on, bergaul dengan rakan sebaya
dan kurang memberi maklumbalas kepada guru apabila menerima sesuatu rangsangan.
Keadaan ini menyebabkan 10 orang murid tahun 4 dan 5 tidak dapat menguasai kemahiran asas
membaca. Akibatnya mereka ini ketinggalan dalam PdP dan memberikan masalah kepada peratus
UPSR sekolah.

Pencapaian objektif pengajaran guru tidak mungkin akan terlaksana jika murid-murid
tersebut gagal menerima pengajaran daripada guru bagi sesuatu kemahiran yang hendak
disampaikan. Oleh hal yang demikian, adalah penting untuk guru memikirkan kaedah baru
yang boleh merangsang perubahan tingkahlaku dan komunikasi murid-murid Tahun 4 dan
5 ke arah yang lebih positif, efisen dan berkesan.

Bagi menggalakkan proses pembelajaran dengan lebih berkesan dan kondusif, cadangan
lain yang difikirkan sesuai mengikut hati nurani kanak-kanak ialah dengan menggunakan
Aplikasi Kaedah e-SIBUF. Penggunaan kaedah e-SIBUF diharapkan boleh dijadikan sebagai
satu rangsangan dan kaedah mengubah dan meningkatkan konsentrasi kanak-kanak. Telah
terbukti bahawa kaedah ini memang memberi kesan positif kepada murid-murid.
1.3 OBJEKTIF KAJIAN

a. Meningkatkan penguasaan kemahiran asas membaca dan berkomunikasi dalam
kalangan murid-murid lemah Tahun 5 dengan menggunakan bahan ICT melalui
aplikasikaedah e-SIBUF.
b. Membantu murid-murid lemah Tahun 4 Arif dan 5 Cerdas agar dapat meningkatkan
daya ingatan dan rangsangan mereka untuk minat belajar dan melibatkan diri
dalam aktiviti sepanjang pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan ICT.
c. Membimbing dan memberi peneguhan serta galakkan kepada murid-murid lemah .

1.4 PERSOALAN KAJIAN
Adalah bertepatan dengan objektif kajian di mana pengkaji perlu memikirkan beberapa
persoalan. Antaranya ialah
i) Sejauhmanakah penggunaan kaedah e-SIBUF dalam pengajaran dan pembelajaran
dapat meningkatkan penguasaan kemahiran asas membaca bagi murid-murid lemah
Tahun 4 Arif dan 5 Cerdas
ii) Adakah penggunaan komputer dapat membantu meningkatkan daya ingatan murid?
iii) Sejauhmanakah aplikasikaedah e-SIBUF benar-benar menarik minat dan berlakunya
perubahan sikap murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung?

1.5 KEPENTINGAN KAJIAN

Bahagian ini penting untuk memperlihatkan penggunaan aplikasikaedah e-SIBUF dalam
meningkatkan kemahiran asas membaca Bahasa Melayu semasa sesi pembelajaran dan
pengajaran, kejayaan tenaga pengajar dalam mencapai objektif pengajaran dan juga respon
murid-murid terhadap penggunaan komputer dalam mempelajari sesuatu kemahiran.

1.6 BATASAN KAJIAN
a. Kajian ini dijalankan untuk murid-murid tahun 4 Arif dan 5 Cerdas di Sekolah Kebangsaan
Ladang Tereh .
b. Kajian ini dijalankan terhadap 2 kumpulan kecil sahaja.
c. Terdiri daripada 10 orang murid lemah tahun 4 dan 5 yang berumur di antara10- 11 tahun.
d. Terdiri daripada lima orang lelaki dan lima perempuan.

RUMUSAN
Pendidikan di alaf baru hasil daripada ledakan dan perkembangan teknologi
maklumat mempunyai cabaran yang harus ditangani dengan bijak. Guru di bilik darjah
harus memahami fenomena perubahan dan berusaha mengabungkan pelbagai ilmu,
kemahiran dan kreativiti ke arah melahirkan satu corak penyampaian yang berkesan, efisen
dan bermakna. Proses pembelajaran di dalam bilik darjah memerlukan teori dan strategi
pembelajaran yang betul bagi memastikan maklumat yang disampaikan akan dapat diterima
dengan baik. Kehadiran teknologi di dalam era perubahan perkembangan pendidikan dapat
membantu proses pengajaran dan pembelajaran dalam mewujudkan komunikasi berkesan.
Kajian lepas telah membuktikan bahawa pelajaran akan tersimpan di ingatan lebih
lama kerana didedahkan kepada perisian beranimasi, dinamik, interaktif dan pelajar
boleh merasa seolah-olah berada di situasi yang sebenar jika penggunaan perkakasan
multimedia dan animasi yang betul dapat memainkan peranannya.


BAB 2

2.0 TINJAUAN LITERATUR

Bab ini membincangkan tentang tinjauan literature dan kajian berkaitan penggunaan
komputer dalam pengajaran dan pembelajaran dalam mengubah penyampaian , strategi ,
kaedah dan teknik mengajar yang sesuai.2.1 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ( TMK )

Program komputer dalam pendidikan telah bermula sejak tahun 1998. Ledakan teknologi di
era baru ini amat pantas berlaku di seluruh persada dunia terutamanya dalam perkembangan
bidang Sains dan Teknologi. Penggunaan komputer pada masa kini telah menjadi seperti
sebahagian dari hidup kita. Ia memainkan peranan penting dalam era globalisasi.
Proses pengajaran dan pembelajarandapat dipertingkatkan mutunya dan dipelbagaikan
penyampaiannya. Penggunaan ICT dalam PdP dapat dilihat dari dua aspek pengajaran (guru
menggunakanICT) dan aspek pembelajaran (murid guna ICT).Teknologi maklumat yang
digunakan dalam pengajaran juga dapat memberi peluang pembelajaran yang lebih dinamis,
menarik minat serta meningkatkan ilmu pengetahuan yang relevan dan berguna kepada murid.
Pengajaran berintegrasikan komputer pada hakikatnya adalah melibatkan penggunaan komputer
untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.

Dalam usaha menerapkan dan membudayakan ilmu teknologi ini dapat dilihat dengan nyata
dalam bidang pendidikan. Kerajaan telah membekalkan pelbagai peralatan dan kemudahan yang
berkaitan dengan teknologi terkini terutamanya peralatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
(ICT) di sekolah-sekolah seluruh negara. Kemudahan makmal komputer telah dibina,
pembekalan komputer-komputer peribadi di makmal berkenaan, Overhead Projektor (OHP) ,
Liquide Crystal Display (LCD) Projektor serta Laptop dan PC Tablet kepada guru-guru di
sekolah . Guru-guru juga telah dihantar menjalani pelbagai latihan berkaitan dengan teknologi ini
tidak kira dalam negara mahupun mendapatkan latihan di luar negara. Ini semua merupakan
usaha yang sangat baik untuk menjadikan murid-murid dan guru-guru celik ICT .


2.2 BELAJAR DARI KOMPUTER

Pendidikan kini telah mengalami banyak perubahan. Perisian Pengajaran dan Pembelajaran
Bantuan Komputer (PPBK dan seterusnya) telah diperkenalkan dan diperluaskan
penggunaannya di sekolah-sekolah. Komputer merupakan suatu alat elektronik dan
berteknologi moden yang melibatkan pelbagai kaedah persembahan multimedia yang dapat
menarik minat terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Ia bertindak sebagai pengajar dan
kanak-kanak pula belajar dari komputer dengan menggunakan perisian PPBK yang
dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mahupun beli dari pembekal-pembekal
luar yang berlesen dan diiktiraf dan yang terbaru 1Bestari Net oleh YTL maka keluarlah
Fogs.Perisian Frog lebih baik dan mesra murid-murid.

Dalam konsep belajar daripada komputer, pelbagai bentuk persembahan digunakan untuk
memperkenalkan sesuatu kemahiran untuk memastikan murid mampu menggunakan
komunikasi berasaskan komputer. Pelbagai teknik, kaedah atau strategi yang boleh
digunakan untuk mengaplikasikan teknologi ini seperti kaedah tunjuk cara atau
demonstrasi, tayangan simulasi, model, penerangan, soal-jawab, persembahandan lain-lain
strategi. Pelajar boleh mencuba atau melaksanakan eksperimen yang sukar, mahal, mustahil atau
bahaya dilakukan dengan cara biasa. Ini penting bagi memastikan aktiviti yang dilaksanakan
mendatangkan kualiti dan pencapaian pembelajaran yang berkesan.
Belajar dengan komputer boleh menjana pembelajaran konstruktif . Simon(1993) berpendapat
bahawa pembelajaran konstruktif berlaku apabila :
a. pelajar aktif memproses maklumat secara bermakna,
b. pembelajaran baru dibina di atas pengetahuan sedia ada ,
c. pelajar meluaskan pengetahuan baru dan menghubungkaitkannya
dengan pengetahuan semasa,
d. pelajar sentiasa membuat refleksi mengenai apa yang merekaketahuidan
menaksir apa perlu dipelajari, dan
e. pembelajaranadalah bermatlamat dan dijuruskan untuk mencapai matlamat tersebut.


2.3 PANDANGAN TERHADAP PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pandangan Tokoh Malaysia

a. Menurut Halimah (1999), teknologi multimedia menjadi menarik kerana teknologi ini
dapat memberikan kesan yang berlainan dari kaedah biasa semasa proses persembahan.
Teknologi ini dapat mengubah kaedah pendidik mengajar dan cara kanak-kanak belajar
pada masa hadapan. Proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer akan
menjadi lebih berkesan dengan kewujudan teknologi multimedia kerana para pendidik
boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan mempersembahan hasil kreativiti
mereka. Secara tidak langsung, komputer dapat menggalakkan komunikasi di antara
kanak-kanak.

b. Mohd Zaliman et al. (2001), menyatakan teknologi multimedia kian diiktiraf sebagai alat
bantuan pengajaran yang sesuai dalam membantu para pendidik untuk
c. mendalami dan mendasari cabaran dunia pendidikan era baru. Konsep pembelajaran
berasaskan komputer memudahkan sesuatu proses pembelajaran itu difahami dan diminati.
Konsep-konsep, prinsip-prinsip dan teori-teori sesuatu kemahiran dapat diperjelaskan
dengan mudah kepada murid-murid.
d. Maizurah Omar, Fattawi Mokhtar, J amaludin Mohaidin (2000), menyatakan bahawa
penggunaan media yang berulang dan dilihat berkali-kali dapat mempertingkatkan daya
ingatan dan kemahiran pelajar.
e. Menurut Nor Hashimah (2004), menyatakan bahawa menurut pengalamannya sendiri
penggunaan ICT dapat menjimatkan masa pengajaran dan pembelajaran. Selain itu,
beliau dapat menarik tumpuan pelajar untuk terus fokus pada subjek yang diajar,
dan pelajar sendiri akan lebih rasa seronok menggunakan teknologi ini. Beliau juga
mendapat satu kepuasan yang berlainan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Penerangannya ketika sesi pengajaran akan lebih menyakinkan
pelajar.
f. Menurut Munir dan Halimah Badioze Zaman (1998) mengatakan multimedia amat berkesan
dalam menggalakkan kanak-kanak belajar membaca. Sedangkan dalam bidang sains pula
keberkesanan PBK adalah lebih baik dua kali ganda daripada pembelajaran kaedah
tradisional.
g. Hubungan interaktif: Komputer membolehkan wujudnya hubungan di antara rangsangan
dengan jawapan. Bahkan menurut Dublin (1996), komputer dapat menumbuhkan inspirasi
dan meningkatkan minat.


Pandangan Tokoh Barat
a. Hunter (1983) mendefinisikannya sebagai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan
oleh semua manusia untuk hidup dalam masyarakat yang bergantung kepada
penggunaan komputer dalam mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang kompleks
.

b. Menurut J onassen (1994),Komunikasi Berperantarakan Komputer ( KBK ) juga
menggalakkan murid membina pengetahuan sendiri dan lebih memahami serta
mengingati apa yang mereka pelajari. Selain itu, menurut J onassen (1996), kemahiran
menggunakan komputer sebagai alat intelektual bergantung kepada pengalaman
menggunakannya untuk menyelesaikan masalah.

c. Mengikut seorang pengarang Schweizer H. (1999) dalam bukunya "Designing and Teaching
an On-Line Course" dimana pembelajaran boleh berlaku secara virtual, perjumpaan secara
bersemuka adalah digalakkan juga ke arah mewujudkan pemahaman dan perhubungan
sosial 2 hala. Dalam hal ini guru harus memahami aspek-aspek pedagogi serta konsep
pembelajaran bestari serta dapat mengintegrasikannya bersama-sama dengan perkembangan
teknologi dalam proses PdP.

d. Hjetland (1995) menyatakan bahawa Technology can make our lives easier. Everyday tasks
are simplified. Beliau juga menyatakan bagaimana teknologi dapat mempermudahkan tugas
serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja
pengurusan dan kerja-kerja pengajaran pembelajaran.

e. Menurut Gagne dan Briggs dalam Rosenberg (2000), komputer dapat digunakan sebagai
media pembelajaran kerana komputer memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media
pembelajaran yang lain sebelum zaman komputer.


f. Menurut Clements (1995) menyatakan bahawa komputer membolehkan pengguna
mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki ingatan.
Aktiviti pengulangan amat memerlukan kebebasan dan kreativiti daripada para pelajar.

BAB 3
3.0 PENGENALAN

Tujuan kajian ialah untuk melihat kesan Penggunaan AplikasiKaedah e-SIBUF Dapat
Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Asas Membaca Murid Tahun 4 Arif dan 5
Cerdas. Dalam bab ini akan membincangkan dan menjelaskan prosedur secara terperinci
tentang reka bentuk kajian, cara pemilihan sampel kajian, mereka instrumen kajian, cara
data dikutip, dikumpulkan dan dianalisis di akhir kajian. Kajian ini dijangka akan
dijalankan pada bulan Ogos 2014 ,hanya 10 orang sebagai perintis kajian ini.

3.1 REKA BENTUK KAJIAN

Kajian ini melibatkan 3 orang responden iaitu guru Tahun 4 Arif dan 5 Cerdas
(responden ke 1 ), ibu bapa ( responden ke 2 ) dan murid-murid lemah Tahun 4 Arif dan 5
Cerdas ( responden ke 3 ). Dalam kajian ini, kanak-kanak adalah responden yang utama
hendak dikaji. Guru Tahun 4 dan 5 dan ibu bapa sebagai responden sampingan untuk
mendapatkan maklumat mengenai latarbelakang murid-murid yang hendak dikaji.
Dalam mereka bentuk kajian memerlukan pengkaji memikirkan idea dan persolalan kajian.
Sebagai seorang pengkaji perlu menyediakan beberapa kerangka aktivit . Proses ini
memerlukan perancangan yang sistematik agar tidak timbul pelbagai masalah apabila kajian
dilaksanakan nanti. Pengkaji perlu memikirkan dan memutuskan bentuk kajian yang hendak
dilakukan sama ada dalam bentuk kualitatif ( pemerhatian ) atau pun kuantitatif ( boleh
diukur dengan menggunakan pewakilan nombor ).
Pada peringkat awal, soal selidik kajian ini telah dijalankan. Hasil dapatan maklumat
adalah melalui temubual secara tidak formal dengan guru Tahun 5 mendapati bahawa
banyak maklumat yang diterima tentang permasalahan murid-murid seperti tidak suka
bergaul dengan rakan, kurang mahir membaca dan mengenal huruf, tidak dapat mengenal
nombor dengan mudah, tidak mahir dalam memegang pensel, tidak mahir menulis dan
lain-lain lagi. Oleh itu, pengkaji telah memilih satu tajuk kajian permasalahan. Maklumat
berkaitan yang diperoleh kemudian dipindahkan ke dalam data maklumat. Pelbagai jenis
borang soal selidik maklumat untuk guru dan ibu bapa dalam bentuk skala likert juga
disediakan agar pengkaji mendapat maklum balas yang spesifik dan juga memudahkan
proses kajian berjalan lancar nanti. Terdapat beberapa jenis borang untuk melihat perlakuan
kanak-kanak ( responden ) yang dikaji semasa pembelajaran dan pengajaran berlangsung.
Pengkaji perlu memerhati tatakelakuan murid-muridketika mereka dalam proses
pembelajaran. Ia diukur secara kualitatif dan memerlukan pemerhatian yang terperinci
sepanjang kajian dijalankan sehingga pemerolehan data dikutip, dikumpulkan dan dianalisis
pada akhir kajian. Data yang dikutip perlu mempunyai ciri-ciri kebolehpercayaan dan
kesahan untuk menyokong tujuan kajian dilaksanakan.
Selain itu, borang-borang soal selidik ini membolehkan pengkaji memahami dan
mengetahui latar belakang murid-murid ( responden ) dengan lebih dekat dan juga
mengetahui situasi dan persekitaran yang mempengaruhi tingkah laku dan komunikasi
berkesan mereka di dalam bilik darjah. Keceriaan bilik darjah juga diambil kira dalam
memperoleh maklumat. Ia penting untuk merangsang situasi yang berbeza yang dirasakan
oleh murid-murid. Sudah menjadi lumrah sebagai seorang kanak-kanak yang inginkan
sesuatu yang baru dan mempunyai pembaharuan. Mereka mudah bosan dengan sesuatu
bahan yang ada di hadapan mereka jika ianya tidak dititikberatkan.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN
Populasi kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Ladang Tereh Kluang. Murid-murid
ini terdiri daripada murid-murid lemah Tahun 4 Arif dan 5 Cerdas . Mereka berumur di antara
10- 11tahun. Murid-murid ini mempunyai latar belakang dan sosialekonomi yang berbeza.
Sekolah ini mempunyai seramai 34 orang murid-murid di Tahun 4 dan 5. Daripada 32 orang
murid ini, hanya 10 orang sahaja saiz sampel dipilih. Ia diambil sebagai sampel kajian
dari Kelas Tahun 4Arif lima orang serta 5 orang dari Kelas 5 Cerdas .
Murid-murid ini juga adalah terdiri daripada pelbagai kebolehan dan minat yang berbeza
serta mempunyai pencapaian yang sederhana dan rendah. Walau bagaimanapun, kajian ini
diadakan secara global hanya untuk melihat kesan penggunaan AplikasiKaedah e-SIBUF
yang dapat menggalakkan komunikasi berkesan dan membantu daya ingatan penguasaan
kemahiran asas membaca murid-murid lemah Tahun 4 Arif dan 5 Cerdas serta peranan guru
dalam memastikan pencapaian objektif pengajarannya.

3.3 INSTRUMEN KAJIAN
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan objektif kajian , keinginan
untuk memperoleh kesahihan data, tenaga dan kewangan yang mencukupi, sokongan
daripada guru Tahun 4 dan 5 itu sendiri dan pihak sekolah yang dicadangkan.Instrumen
kajian terdiri daripada beberapa kaedah seperti temubual dengan guru sebelum kajian
dijalankan, borang soal selidik mengenai guru Tahun 4 dan 5 , ibu bapa serta borang kaji
selidik tentang perlakuan kanak-kanak di dalam bilik darjah yang melibatkan pemerhatian
secara rawak dan berkala semasa pembelajaran dan pengajaran dijalankan.
Selain daripada borang soal selidik, pelbagai jenis lembaran kerja juga disediakan untuk
melihat kesan penggunaan perisian melalui komputer yang dapat meningkatkan komunikasi
berkesan di antara kanak-kanak dengan perisian yang digunakan ketika dan selepas sesi
pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Hasil dapatan daripada latihan akan dianalisis
untuk mendapatkan kebolehpercayaan dan kesahan tentang kesahihan keputusan sebaik
sahaja objektif pembelajaran dan pengajaran tercapai.
3.4 LOKASI KAJIAN
Sekolah Kebangsaan Ladang Tereh Kluang, J ohor.

RUMUSAN
Bab ini menerangkan tentang metodologi yang digunakan dalam kajian bermula dari reka
bentuk kajian hingga ke tatacara pengutipan data. Bab ini juga menyentuh tentang prosedur dan
proses data dikumpulkan, disusun, diproses, dianalisis dan didokumenkan. Dokumen yang
difailkan . Ia hanya sebagai bahan rujukan pada masa akan datang.BIBLIOGRAFI
1.Tang, Chee Yee .(1988).Panduan Latihan Mengajar. Fajar Bakti, Petaling J aya.
2.Dr David Lim Chong Lim, Dr Nor azizah Salleh, Prof Madya Dr Sat Md Yasin, Prof Madya Dr
Mohd Kidin, Prof Madya Dr Alias Mohd Yatim..(2011).HBEF 2503 KaedahPenyelidikan Dalam
Pendidikan), Open Universiti Malaya Kuala Lumpur.
3.Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib .(1995). Pengajaran Dalam Bilik Darjah. Kaedah Dan
Strategi. Masa Enterprise,Kajang.
4.Hizral Tazzif Hisham & M.Azlan J aafar.(1997).Pembangunan Perisian Bakal Kuasai Alaf
Depan.Komputer, Berita Harian .6 November .

5.Kementerian Pendidikan Malaysia. (1997). Strategi pengajaran pembelajaran Sains sekolah rendah.
Kuala Lumpur : Bahagian Pendidikan Guru .

6.Nor hashimah Hashim , Yahya Che Lah. ( 2004 ). Sinopsis Panduan Pendidikan Prasekolah PTS
Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Laman Web
1.http://web.usm.my/km/24-06/km%20art%2011.pdf

2.http://www.angelfire.com/wa2/smkdsotwo/TeknologiMaklumat.pdf

3.http://akademik.ukm.my/rosseni/lili/Notes/JENIS2%20KOMUNIKASI.PDF

4.http://www.angelfire.com/on2/Saifulazrulchelah/PEMIKIRANLAHIR.html

5.http://akademik.ukm.my/rosseni/lili/Notes/Teori%20Keluwesan%20Kognitif.pdf

6.http://akademik.ukm.my/rosseni/lili/Notes/BELAJAR%20DARI%20KOMPUTER.PDF