Anda di halaman 1dari 2

KRITERIA PENILAIAN SEJARAH BAHARU (940)

CARA PENILAIAN TERHADAP JAWAPAN ESEI MATA PELAJARAN SEJARAH


SUKATAN BAHARU
TAHAP PENCAPAIAN PELAJAR:
Tahap pencapaian pelajar atau calon STPM Baharu Mata Pelajaran Sejarah terbahagi
kepada 5 tahap pencapaian iaitu berdasarkan kepada peruntukkan markah sebanyak 20
markah bagi setiap soalan:

TAHAP PENCAPAIAN

MARKAH

Amat Cemerlang
Cemerlang
Baik
Lemah
Amat Lemah

18 - 20 markah
14 17 markah
10 13 markah
6 - 9 markah
0 - 5 markah

Jawapan pelajar akan dinilai melalui beberapa kriteria. Kriteria yang dinilai terbahagi kepada
3 bahagian iaitu:

KRITERIA

Pengetahuan Dan Kefahaman


( Diperuntukkan markah antara 1
hingga 8 )
1-2 markah amat lemah
2-3 markah lemah
4-5 markah baik
6-7 markah cemerlang
8 markah amat cemerlang

Taakulan
( Diperuntukkan markah antara 0
hingga 6 )
0-2 markah amat lemah
2-3 markah lemah
3-4 markah baik
5 markah cemerlang
6 markah amat cemerlang

PERKARA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDAPAT


MARKAH KATEGORI
AMAT CEMERLANG

Mempunyai fakta iaitu pelajar perlu menguasai


kehendak soalan dengan meluas dan mendalam. Ini
bermakna pelajar perlu memahami kehendak soalan
dengan baik

Pelajar mestilah memberikan isi atau fakta


utama diikuti dengan isi sampingan atau sokongan.

Pelajar mesti menghuraikan fakta dengan


kemas, tepat, relevan dan secara terperinci serta
mendalam.

Pelajar harus memaksimunkan kesilapan fakta


agar tidak mencacatkan ketepatan jawapan pelajar. Ini
bermakna pelajar dilarang sama sekali mencipta fakta
sendiri atau menulis jawapan syok sendiri.

Pelajar mesti membina jawapan utama secara


logikal berdasarkan kepada kehendak soalan dengan
pengembangan idea yang baik.

Penghuraian isi atau fakta mesti disertakan


dengan banyak contoh yang relevan.

KRITERIA PENILAIAN SEJARAH BAHARU (940)

Komunikasi

( Diperuntukkan markah antara 0


hingga 6 )
0-2 markah amat lemah
2-3 markah lemah
3-4 markah baik
5 markah cemerlang
6 markah amat cemerlang

Susunan fakta amat logikal atau tersusun,


analitikal, teratur dan sesuai dengan kehendak soalan
yang ditanya.

Penyampaian fakta-fakta utama dalam jawapan


mempunyai perkaitan antara satu fakta dengan fakta
yang lain.

Penulisan jawapan pelajar juga terfokus kepada


kehendak soalan secara mendalam.

Pelajar juga perlu membuat rumusan dan


kesimpulan yang mantap berdasarkan soalan yang
ditanya
.

****Hal sedemikian ini bermakna sekiranya pelajar menulis jawapan dengan tidak mengikut
kehendak soalan dan jawapan yang terlalu umum atau longgar akan memberi padah
kepada pelajar iaitu akan mendapat markah yang lemah atau amat lemah

Cikgu Aina Jaafar


SMKMP/am

Catatan :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------