Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

Rancangan Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun 4


(KEKELUARGAAN
1
Ku!"u#an $ %&n U#u 'ugut
Ah#i Ku!"u#an $
1. Lisnah Morin - SK Kaingaran,Ranau
2. Nita Marhaini Binti Mohd. Mydin -SK Kaingaran, Ranau
3. Muad Bin Mohd. !aui -SK Mang"a#oh, Ranau
$. Muhd. Sya%i& Bin Sa'(hudin -SK )usi, Sugut Ranau
*. +sta +hinin -SK Ka,iyan, Ranau
-. !ari -SK Ma'insau, Ranau
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)
RPH
(ata Pe#ajaran P(ndidi"an K(sihatan
Ke#as $B
Te!a ) Tajuk K("('uargaan
(asa ..3/ #agi 0 1.3/ #agi (1 2a3)
'tandard Pe!*e#ajaran 2.21 dan 2.2.2
+*jekti, Pe!*e#ajaran Pada a"hir #(34('a2aran 3urid da#at5
1. M(nyata"an "(#(ntingan hu4ungan "("('uargaan.
2. M(n2('as"an #(ranan dan tanggung2a,a4 ah'i "('uarga da'a3
3(n6(gah s(rta 3(nangani g(2a'a sosia'.
Akti-iti Pengajaran dan
Pe!*e#ajaran 1. P(n(rangan guru t(ntang ta2u" #('a2aran
2. )uru 3(n(rang"an t(ntang "(#(ntingan hu4ungan "("('uargaan
"(#ada 3urid.
3. M(nyata"an #(ranan dan tanggung2a,a4 s(tia# ah'i "('uarga
da'a3 3(6(gah s(rta 3(nangani g(2a'a sosia'.
$. Murid 3(3andan"an "ad 4(rga34ar d(ngan "ad #(r"ataan yang
s(suai.
*. )uru 3(ng(dar"an '(34aran "(r2a (L(34aran 1).
-. 7"ti8iti #(ngu"uhan ("ui).
E#e!en (erentas
Kuriku#u! (E(K
1. Kr(ati8iti
2. K(usaha,anan
3. Ni'ai 3urni (B(rtanggung2a,a4 dan 4(r"(r2asa3a)

.ahan .antu .e#ajar 1. Kad 4(rga34ar, "ad #(r"ataan dan '(34aran "(r2a
Peni#aian Pengajaran
dan "e!*e#ajaran
1. M(ng(tahui "(#(ntingan hu4ungan "("('uargaan dan so"ongan
ah'i "('uarga da'a3 3(nangani g(2a'a sosia'.
Re,#eksi 1. 23 3urid da#at 3(nyata"an "(#(ntingan hu4ungan, #(ranan dan
tanggung2a,a4 ah'i "('uarga da'a3 3(n6(gah s(rta 3(nangani
g(2a'a sosia'.
2. 2 3urid 3asih #(r'u di4(ri #(n(rangan dan 4i34ingan yang '(4ih
4(r"aitan d(ngan "(#(ntingan hu4ungan, #(ranan dan tanggung2a,a4
ah'i "('uarga da'a3 3(n6(gah dan 3(nangani g(2a'a sosia'.
2
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)
LE(.ARAN KERJA /
Isi te!"at k&s&ng dengan "erkataan 0ang sesuai *erkaitan dengan geja#a1geja#a s&sia#2
/2
32

42
42
52
3
P N G I H N
6 6 H
P R A U A
. . A
( L P K
7 N A I ' E
( E E P I
( + K K
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)
82
92
LE(.ARAN KERJA 32 (AKTI7ITI PENGUKUHAN
Padankan *ahagian A dan . 0ang sesuai2
.AHAGIAN A .AHAGIAN .
/2
32
42
42
52
$
A L + +
P9N7):H7N ;7;7H
M9L9P7K
<7N;7L:SM9
M:N+M 7LK=H=L
M9R=K=K
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)
82
92
KA6 PERKATAAN
*
P9N7):H7N ;7;7H
P9R)7+L7N B9B7S
M9L9P7K
<7N;7L:SM9
M9R9MP:>
M9R=K=K
7LK=H=L
M9L9P7K
M9R9MP:>
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)
KA6 .ERGA(.AR
/2
32
-
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)
42
42
52
82
?
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)
92
.