Anda di halaman 1dari 21

HEGEMONI DAN GLOBALISASI BARAT

PENGENALAN
Perubahan dunia semakin membangun dan mencabar keupayaan manusia
atau sesebuah negara dalam menghadapi tahap perubahan globalisasi manusia
tanpa sempadan. Justeru itu penularan pengaruh hegemoni Barat turut
mempengaruhi perubahan politik, dan ekonomi. Pada abad ke-20 dan 21,
perkembangan pusat sains dan teknologi maklumat yang semakin maju dan luar
biasa dapat dilihat seiring dengan kemajuan proses globalisasi dan dorongan kuat
teknologi maklumat dan revolusi komunikasi yang menjadikan kehidupan manusia
semakin pantas dan kompleks. unia juga menyaksikan kemelut kemanusiaan pada
saat kritikal, !abak penyakit yang menular, terrorisme global, perang saudara yang
berterusan dan pelanggaran hak asasi manusia. "ebelum ini, kebangkitan tamadun
Barat mula menampakkan kesannya selepas kejatuhan kerajaan #slam "epanyol
sekaligus telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap
negara lain terutamanya negara #slam melalui dasar globalisasi yang memba!a
kepada perkembangan hegemoni Barat yang akhirnya ia telah menimbulkan banyak
masalah terutamanya bertentangan nilai-nilai timur. $lobalisasi yang sering
dilaungkan oleh Barat sebenarnya memba!a lebih banyak keburukan dari
kebaikan.%ita dapat menyaksikan betapa banyak negara di dunia ini menerima
kemudaratan akibat hegemoni barat ini.$lobalisasi adalah idea untuk melahirkan
satu dunia yang tidak bersempadan dari semua aspek akan diberi peluang untuk
yang lebih kepada hegemoni Barat ke atas negara-negara bukan Barat.alam erti
kata sebenar globalisasi adalah agenda penjajahan Barat dalam bentuk baru
terhadap negara lain.
1
KONSEP HEGEMONI DAN GLOBALISASI
&engikut laporan dan kajian '( )gos 2010 * "erapan #deologi dan
Pemikiran +sing artikel yang ditulis oleh r. +bdul &unir bin #smail dan &ohamad
,aidar menyatakan konsep yang terkandung dalam globalisasi iaitu hegemoni atau
kekuasaan. ,egemoni bukan sahaja bermaksud kekuatan tentera tetapi juga
merangkumi kekuatan ekonomi, idea, agama, etika, peradaban dan lain-lain.
,egemoni Barat bukan sahaja terletak kepada kekuatan tentera malahan menguasai
aspek nilai, budaya, termasuk jugalah agama -$ha.ali, 1//01. #stilah hegemoni
berasal dari istilah 2unani, iaitu hegeisthai. %onsep hegemoni ini banyak digunakan
oleh sosiologi untuk menjelaskan tentang 3enomena terjadinya usaha untuk
mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa.
&enurut teori $ramsci -10/1-1/451, hegemoni dikaitkan dengan konsep
hubungan antara kelas-kelas masyarakat tertentu ,iaitu kelas-kelas yang lebih
dominan akan memonopoli kelas-kelas yang lain dari segi ekonomi, budaya dan
moral. #a menggambarkan suatu hubungan yang bersi3at 6monopoli7 dan 6dominasi7
antara kelas masyarakat atasan dan ba!ahan dalam sesebuah negara bangsa.
,egemoni boleh dide3inisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap
kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga idea-idea yang
ditekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi yang !ajar
-common sense1. 8ihat juga de3inisi diba!ah ini*
",+P9 :; &9'$9<)'&+= Hegemony is the dominance of one group over other
groups, with or without the threat of force, to the extent that, for instance, the
2
dominant party can dictate the terms of trade to its advantage; more broadly, cultural
perspectives become skewed to favor the dominant group. Hegemony controls the
ways that ideas become naturalized in a process that informs notions of common
sense -http*>>en.!ikipedia.org>!iki>,egemony1
",+P9 :; &9'$9<)'&+= !ominant groups in society, including fundamentally
but not exclusively the ruling class, maintain their dominance by securing the
"spontaneous consent# of subordinate groups, including the working class, through
the negotiated construction of a political and ideological consensus which
incorporates both dominant and dominated groups. -"trinati, 1//?* 1@?1
alam hegemoni, kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi
kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik dan budaya dari
kelompok dominan -the ruling party, kelompok yang berkuasa1. ,egemoni diterima
sebagai sesuatu yang !ajar, sehingga ideologi kelompok dominan dapat disebarkan
dan dipraktikkan. Ailai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan
dipertahankan oleh pihak dominan sedemikian sehingga pihak yang didominasi
tetap taat terhadap kepemimpinan kelompok penguasa. ,egemoni boleh dilihat
sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan, the practices of a capitalist
class or its representatives to gain state power and maintain it later. -"imon, 1/02*
241
Globalisasi pula memba!a maksud dunia tanpa sempadan, semua manusia
berada dalam ruang alam yang satu, mendapat tau$ihat yang satu dalam tamadun
yang satu -al-'a!i, 200/1. $lobalisasi sebenarnya telah mencabul kedaulatan
sesebuah negara dan bangsa baik dari segi bahasa, budaya, undang-undang, tanah
air dan agamanya. -$ha.ali 1//0B al-Jabiri 1//51. Bukan itu sahaja, globalisasi
3
mengakibatkan masyarakat #slam hanyut tanpa batasan agama dan berakhlak
mulia. &erupakan pencabulan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dirancang oleh
orentalis Barat. -al-Jamil, t.t.1 "ementara itu, jika dilihat ancaman ideologi ini di
&alaysia, didapati globalisasi berjaya melahirkan bangsa &elayu yang tiada identiti
kemelayuan dan ketimurannya. +kibatnya mereka hilang jatidiri sebagai anak
&elayu serta kurang berpegang teguh kepada agama. $lobalisasi juga menjadikan
sesuatu bangsa itu seringkali tunduk kepada agenda dan kehendak orang lain.
$lobalisasi dapat dide3inisikan sebagai peruntuhan pagar-pagar yang
memisahkan antara negara sehingga dengan itu mudah berlakunya pertukaran,
pemindahan dan perkongsian dalam pelbagai lapangan seperti ilmu, pemikiran,
ekonomi, kebudayaan dan agama.
$lobalisasi pada asalnya bermaksud pertukaran, pemindahan dan
perkongsian antara negara, realitinya menunjukkan baha!a ia tidak !ujud dalam
bentuk dua hala yang berlaku secara adil. "ebaliknya, terdapat negara yang bersi3at
CmengglobalisasiD dan terdapat juga negara yang bersi3at CdiglobalisasiD.
C&engglobalisasiD itu adalah negara yang menyebarkan ilmu, pemikiran, ekonomi,
kebudayaan dan agama mereka kepada negara lain. +da pun CdiglobalisasiD, ia
adalah negara yang bersi3at hanya menerima ilmu, pemikiran, ekonomi, kebudayaan
dan agama dari negara yang CmengglobalisasiD tanpa menilai sama ada ia
memba!a man3aat atau mudarat kepada manusia sejagat.
4
FAKTOR-FAKTOR HEGEMONI DAN GLOBALISASI
Pada abad ke-21 ini,samada sedar atau tidak sedar sebenarnya dunia masa
kini telah dipengaruhi oleh hegemoni Barat dan globalisasi dalam kehidupan kita.
+dakah pengaruh hegemoni barat ini telah menular dengan meluas sekali di dunia
yang tanpa sempadan iniE Jika ya mengapakah ianya berlakuE +pakah 3aktor yang
menyumbang kepada berlakunya pengaruh hegemoni barat iniE
#mperialisme atau dasar perluasan dan pengembangan empayar baru -kamus
e!an1 merupakan suatu 3enomena kebangkitan semula perasaan ingin menguasai
dan meluaskan semula pengaruh Barat kepada masyarakat dunia. engan
3enomena inilah yang menjadi salah satu punca pengaruh hegemoni Barat
berkembang semakin meluas. ,asrat untuk menjadi kuasa nombor satu di dunia
yang menjadikan semua negara lain tunduk dan berada diba!ah pengaruh mereka
menjadi keutamaaan mereka. %uasa Barat ini telah bertindak seperti polis dunia
yang kononnya bertujuan memelihara keamanan dan keselamatan dunia. &ereka
merasakan baha!a telah menjadi tanggungja!ab mereka untuk memusnahkan
senjata pemusnah besar-besaran yang ada pada negara-negara yang menjadi
musuh kuasa Barat yang boleh mengancam keselamatan dunia tetapi sebenarnya
mereka mempunyai tujuan yang lebih utama iaitu untuk memperluaskan lagi
hegomoni Barat.
%uasa Barat sentiasa bersemangat dalam merancang dasar untuk menjajah
mana-mana negara islam yang mempunyai potensi untuk bangkit menjadi sebuah
kuasa besar dan boleh mencabar hegemoni Barat mereka. %uasa Barat mempunyai
dasar untuk me!ujudkan negara sekutu atau hubungan satelit dan meluaskan
5
jaringan dan pengaruhnya melalui media, ekonomi, sosial, dan juga hak asasi
manusia.
Proses globalisasi pada hari ini menjadi peluang keemasan bagi kuasa-kuasa
Barat untuk mengekalkan hegemoni mereka. alam era globalisasi dunia yang
tanpa sempadan ini menyaksikan kepantasan perpindahan maklumat kini, Barat
dapat menguasai media dan komunikasi Barat dan memberi implikasi terhadap
dunia seperti %able &ews &etwork '%&&(, dan )ritish )road*%asting %orporation
'))%(. unia sering disajikan berita dari kedua-dua stesen berita dari barat ini.
Perancangan dan aplikasi yang diatur oleh Fionis juga menjadi 3aktor
!ujudnya pengaruh hegemoni Barat dalam era globalisasi ini. Fionis mempunyai
matlamat utama untuk mengukuhkan kedudukan mereka di serata dunia. Pemimpin
2ahudi yang sememangnya terkenal dalam memajukan ekonomi merancang untuk
menguasai mata !ang dan ekonomi dunia supaya kuasa Barat ini dapat
mencampuri urusan secara tidak langsung terhadap pasaran saham antarabangsa.
$erakan Fionis 2ahudi mempunyai ideologi untuk merosakkan masyarakat dunia.
&ereka menyebarkan 3ahaman mulhid atau ateis dan 3alsa3ah sekular. %erana
itulah pengaruh mereka makin berleluasa dan !ujud golongan yang tidak
mempercayai =uhan -3ahaman ateis1. "edangkan sejak berabad-abad lamanya telah
!ujud kepercayaan dan agama dalam masyarakat dunia sebagai pegangan hidup.
"eiring perkembangan kemajuan Barat masyarakat masa kini telah !ujud 2
golongan yang telah merosakkan dan mencalarkan imej islam . $olongan ultra
moden yang memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Barat dengan
menerima nilai Barat sepenuhnya dan golongan konservati3 yang menjaga status
6
mereka dalam masyarakat adalah dua golongan yang sangat menyokong hegemoni
barat ini. $olongan seperti inilah penyumbang kuat kerosakkan reputasi dan
perkembangan orang-orang islam sejagat. <ahaman Barat dijadikan idola dan ikutan
mereka. <aktor inilah juga yang menyebabkan hegemoni Barat semakin kukuh di
dunia. =erdapat juga negara +rab yang terikut-ikut dengan hegemoni Barat. +ntara
negara +rab yang terikut-ikut dengan hegomoni Barat seperti &esir dan =urki.
%ebanyakan negara yang majoritinya adalah umat islam kini pentadbirannya
lebih mengikut peredaran .aman yang jelas sekali telah dimonopoli dan dipengaruhi
oleh hegemoni Barat. Pentadbiran negara tersebut tidak lagi berpandukan al-Guran
dan as-"unnah.&ereka lebih mengagungkan cara pentadbiran hegemoni Barat.
"elain itu, keadaan ekonomi yang lemah menyebabkan kuasa Barat
mempunyai peluang untuk menguasai ekonomi dunia dengan pengaruh hegemoni
mereka. Hontohnya +merika "yarikat lebih banyak memasarkan produk-produk
mereka ke pasaran global. Bahkan, kebanyakan produk yang dijual di pasaraya
tempatan juga terdiri daripada pelbagai jenis produk-produk dari negara Barat.
,egemoni Barat ini berlaku juga disebabkan oleh kesan penjajahan mereka
terhadap negara-negara yang lemah ketika berabad-abad lamanya dahulu. Aegara
Barat telah memba!a perubahan dan kemajuan suatu ketika dahulu terhadap
negara-negara yang dijajah. &aka akibat daripada penjajahan tersebut, ia telah
meninggalkan kesan dan implikasinya terhadap masyarakat setempat yang masih
mempunyai pengaruh daripada Barat. engan itu hegemoni Barat adalah lebih
mudah lagi dikekalkan. ,egemoni Budaya +merika "yarikat antara penyumbang
besar kepada perkembangan hegemoni Barat ini. alam pasca perang dingin yang
7
memba!a kepada ke!ujudan =ata unia Bari -Ae! Iorld )rder1 telah
mencorakkan perubahan dunia yang sejajar dengan kehendak negara besar dan
perubahan dunia. +merika "yarikat yang sememangnya sekutu kuat Fionis
merupakan kuasa ketenteraan yang terkuat di dunia. ari segi ekonomi juga
+merika "yarikat mempunyai kekuatan ekonomi lebih dua kali ganda sai. pesaing
keduanya kerana kekuatan ekonominya +merika menikmati kadar in3lasi yang
rendah dan kadar pengangguran yang sangat kecil dan pertumbuhan yang
bertenaga. ,egemoni Barat mula menjajah &alaya sejak Britain mula menjajah
&alaya. %ita dapat lihat keutamaan kepada penduduk yang menguasai Bahasa
#nggeris untuk menja!at ja!atan besar di sektor kerajaan.
&asyarakat dunia islam kini tidak lagi selalu melakukan pentarbiyahan dalam
hati dan ji!a untuk memelihara hati dan diri daripada mudah terpengaruh dengan
budaya dan kuasa Barat dalam kehidupan. &asyarakat tidak menjadikan
pengalaman lepas sebagai pengajaran di masa hadapan dan kurang berhati-hati
bagi mengelakkan hegemoni Barat dalam globalisasi dunia masa kini. &enurut +mir
"hakib +rsalan, seorang pemikir islam ru.l, masyarakat islam kini mempunyai
semangat yang lemah untuk berkorban demi islam atau kata lain ialah berjihad
mempertahankan kehidupan yang berlandaskan islam.
KESAN-KESAN HEGEMONI BARAT
=erdapat banyak kesan hegemoni Barat berlaku pada satu dunia khususnya
di +sia dalam pelbagai aspek antaranya dari sudut media, ekonomi, politik, sosial,
dan hak asasi manusia.
8
1. Kesan Hegemoni Barat ari S!!t Meia
&edia massa memainkan peranan yang penting dalam proses penyebaran
maklumat dan in3ormasi khusunya dalam konteks pembangunan tamadun sesebuah
negara bangsa.&edia massa merangkumi pelbagai jenis alat penyebaran maklumat
merangkumi media cetak dan media elektronik.Barat telah pun menguasai media
dari seluruh dunia sama ada media cetak mahupun media elektronik. Perkara ini
berlaku kesan daripada perkembangan pesat teknologi dan hasilnya maklumat
disebarkan ke seluruh dunia begitu pantas sekali. 8ebih-lebih lagi, pada masa kini
surat khabar dari pelbagai negara boleh dibaca di skrin komputer dengan mudah.
#mpak teknologi maklumat dan komunikasi telah memba!a satu perubahan
yang besar dalam cara hidup masyarakat di dunia global ini. +ntara impak yang
ketara ialah berlakunya perubahan dalam cara dan gaya penyebaran serta
penyampaian berita. &elalui kemajuan dalam teknologi komunikasi pihak barat
telah mendominasikan penyebaran maklumat dan penguasaan penyebaran berita.
#ni kerana media cetak dan elektronik yang semakin berpengaruh pada hari ini
menguasai rangkaian syarikat telekomunikasi. %ita dapat mendengar sekiranya
berlaku sesuatu peristi!a besar menimpa dunia seperti pengeboman bangunan
pusat perdagangan milik +merika "yarikat suatu ketika dulu, media massa barat
memainkan peranan yang cukup penting dalam mencari kesalahan orang lain.
&edia massa mencanang kepada seluruh dunia tentang kekejaman islam yang ingin
menjatuhkan negara barat. "elain itu hegemoni barat dalam mempengaruhi media
massa cukup ketara . unia dapat menyaksikan media juga boleh menjatuhkan dan
menaikkan populariti seseorang dengan mudah sekali. "ebagai contoh, dalam
rancangan realiti 6+merican #dol7, bagaimana mudahnya media menaikkan nama
9
seseorang daripada tidak terkenal kepada seorang selebriti yang mempunyai
pendapatan berjuta-juta setahun. &edia juga mempengaruhi pandangan dan sikap
masyarakat tempatan atau dunia dimana jelas pada masa kini.

#slam telah pun dipandang serong disebabkan media Barat telah
menyebarkan berita yang memburuk-burukkan agama ini. %eadaan ini jelas
menunjukkan media Barat telah memberikan kesan yang sangat besar kepada
masyarakat dunia.
)leh kerana kesannya terhadap dunia begitu berkesan, Barat telah pun
menubuhkan media-media antarabangsa seperti Hable Ae!s Aet!ork -HAA1, British
Hable Ae!s Aet!ork -HAA1, British Broadcasting Horporation -BBH1, 'euters,
Broadcasting Horporation -BBH1, dan 'euters.&ereka berada di mana-mana di
seluruh dunia sehinggakan liputan yang dibuat pantas dan menyeluruh sehinggakan
!arta!an tempatan negara bergantung kepada mereka sebagai sumber bahan
berita.Penguasaan media barat merangkumi pelbagai aspek.+pa yang dapat kita
lihat in3ormasi dan maklumat yang dipaparkan ternyata berat sebelah.Berita yang
dipaparkan kebanyakkan meyebelahi pihak mereka yang dikatakan benar.Banyak
berita dipalsukan sebaliknya hanya akan menonjolkan kebenaran pihak Barat
sahaja.=entera +merika dan sekutunya membunuh rakyat #raJ dan +3ghanistan
sesuka hati tetapi digembar-gemburkan oleh media massa sebagai
mempertahankan hak asasi manusia."ebaliknya mereka tidak melapurkan tentang
kemusnahan yang teklah dilakukan oleh Barat seperti memusnahkan
masjid,membakar kitab kitab ilmu dan arti3ak #slam yang tidak ternilai harganya.
10
"elain daripada berita, media Barat juga membuat 3ilem dan hiburan yang
mempengaruhi masyarakat dunia dan me!ujudkan ,olly!ood yang telah pun
menjana pendapatan berbillion dollar. alam 3ilem mereka terbitkan, !atak utama
Barat khususnya +merika "yarikat adalah seorang yang baik, pejuang keadilan,
bertimbang rasa dan pasti akan menang dalam setiap peperangan yang !ujud.
%eadaan ini jelas telah mempengaruhi pandangan masyarakat dunia terhadap
masyarakat +merika "yarikat dimana keadaan realiti dunia begitu jauh sekali
daripada yang di3ilemkan.%ita dapat melihat terdapat 3ilem yang memihak kepada
negara barat sebagai penyelamat dunia."ebagai contoh 3ilem 8ion ot the dessert
orang #slam dianggap pemusnah dunia,sementara orang barat sering
teraniaya.=etapi realiti sebaliknya. "ekiranya penjahat yang hendak ditangkap
adalah orang #slam mereka digelar penjenayah atau pengganas #slam berita itu
kurang mendapat sambutan dari pihak media massa barat. #ni membuktikan betapa
hegemoni barat dalam media massa cukup mempengaruhi dunia. &alah sekiranya
!ujud sesuatu peristi!a !alaupun di luar dunia Barat, mereka sering campur tangan
dan menta3sirkannya mengikut kaca mata Barat oleh kerana untuk menjaga
kepentingan-kepentingan tertentu -+mran , Hhandra , &ohd Fuhdi 200K * K20 1
Perjuangan orang +rab Palestin mempertahankan tanah air dan kedaulatan
yang memaksa mereka membunuh beberapa orang 2ahudi #srael dianggap sebagai
pelampau, pengganas dan pelbagai gelaran hina yang diberikan oleh media Barat.
"edangkan orang-orang 2ahudi #srael membunuh beribu orang Palestin, mereka
dianggap sebagai hero yang berjuang mempertahankan hak bangsa dan keadilan
manusia -#lyas ,arun 2001 * 1@21. #nilah bentuk dan dakyah propaganda yang
disebarkan secara meluas di arena antarabangsa bagi menjatuhkan umat #slam dan
mengetengahkan kebenaran palsu mereka.
11
Pelbagai lagi bentuk propaganda yang disebar luas oleh media Barat
bertujuan untuk memutarbelit isu dan berita supaya mendapat sokongan dunia.
Pihak media Barat juga sering melemparkan tuduhan palsu ke atas negara-negara
#slam +sia demi untuk mengekalkan, menjamin, dan menggunakan kuasa dalam
usaha memenuhi kepentingan mereka. +pa yang lebih menyedihkan, terdapat para
pemimpin #slam dan +sia yang terpengaruh serta turut memberikan sokongan
terhadap propaganda yang di!ar-!arkan oleh pihak media Barat. #ni kerana mereka
diberikan kedudukan tertinggi sebagai pemerintah dan jaminan keselamatan
sekiranya mereka tunduk dengan kehendak Barat.
ominasi media Barat terus mendapat tempat dan sambutan di seluruh
dunia. #ni kerana panyebaran media Barat cukup meluas merentasi sempadan
antarabangsa dan isu yang diba!a dapat menarik penduduk dunia dengan hujah-
hujah konkrit mereka. <akta dan maklumat sebenar seringkali dimanipulasi agar
menjadi kenyataan yang berat sebelah dan menguntungkan pihak Barat. %ejayaan
terbesar media Barat ialah melancarkan propaganda dengan isu yang subversive
bagi menghancurkan %omunisme di "oviet Lnion dan di negara-negara 9ropah
=imur. "etelah berjaya menundukkan pengaruh komunis yang menjadi salah satu
saingan kuasa mereka, kini tiba giliran negara-negara #slam dan +sia yang diberikan
tumpuan khusus untuk diporak-perandakan agar berpecah-belah dalam kalangan
sesama mereka sendiri. "ejak dari dahulu lagi, agama #slam dianggap oleh Barat
sebagai musuh utama kerana ketinggian tamadunnya dan pengaruh #slam yang
semakin berkembang di seluruh dunia -#lyas ,arun 2001 * 1@41. %ebangkitan #slam
dan +sia boleh mengecutkan kuasa mereka, dan dari itu pihak media Barat terus
menerus melancarkan propaganda bagi menjatuhkan peradaban #slam dan +sia.
12
%uasa Barat akan terus bermaharajalela dengan mendominasi politik dan
media massa. "ering kali kita dengar Csesiapa yang menguasai media, maka ia
menguasai lmaklumat. &anakala sesiapa yang munguasai maklumat, dialah yang
menerajui kuasaD. #ni yang berlaku pada kuasa besar Barat khususnya +" pada hari
ini.
%esan pengaruh hegemoni barat terhadap ekonomi. "ektor ekonomi
merupakan yang paling berkait dengan globalisasi. #ni kerana sistem ekonomi
secara keseluruhannya telah memperlihatkan struktur kesalingbergantungan antara
sebuah negara dengan Aegara yang lain dan sebuah rantau dengan rantau yang
lain. &aka tidak hairanlah kenapa krisis ekonomi di +sia =enggara pada Julai 1//5,
hasil daripada globalisasi yang telah diperkenalkan oleh dunia maju, telah berlaku.
%risis tersebut boleh dijadikan contoh terbaik pendokong teori globalisasi dalam
melihat keadaan kesalingbergantungan antara sebuah Aegara di dalam sesebuah
rantau tersebut .
Barat telah pun menguasai ekonomi sejak dulu lagi. &enguasai ekonomi
sama seperti menguasai dunia kerana mereka boleh manipulasi ekonomi dunia yang
boleh menjejaskan ekonomi sesebuah negara tersebut. "elain itu juga, Barat telah
pun menubuhkan kelab eksklusi3 iaitu $5 dimana kelab ini hanya boleh disertai oleh
negara-negara maju seperti Jepun dan Perancis. %eadan ini akan menyebabkan
negara-negara yang memerlukan bantuan tidak akan dapat kerana disisihkan
daripada negara maju yang boleh membantu mereka dari segenap aspek.
13
%emelesatan ekonomi dunia ketiga dikaitkan terus dengan ancaman
globalisasi terutamanya kegiataan menipulasi speculator yang mengugat pasaran
saham serta mata!ang-mata!ang negara tertentu. &alaysia yang mencatat
pertumbuhan yang memberansangkan sejak sedekad yang lalu turut terjejas akibat
krisis ekonomi yang melanda dia +sia =enggara sejak Julai 1//5. Prestasi di bursa
saham menjunam ke paras terendah dan nilai mata!ang 'inggit turut merosot
berbanding ollar +merika pada tahun 1//5.
alam globalisasi ekonomi, kadar mata !ang yang tidak tetap dan pasaran
modal terbuka, spekulasi mula muncul dan memba!a kepada manipulasi mata!ang
kepada peranan tiga buah institusi yang benar-benar menyabarkan globalisasi dan
menguasai ekonomi dunia iaitu ana %e!angan +ntarabangsa -#&<1, Bank unia
dan Pertubuhan Perdagangan "edunia -I=)1.
2" Kesan Hegemoni Barat ari S!!t E#onomi
ari sudut ekonomi pula, Barat telah pun menguasai ekonomi dunia sejak
dulu lagi. &enguasai ekonomi sama seperti mengusai dunia kerana mereka boleh
memanipulasi ekonomi dunia yang boleh menjejaskan ekonomi sesebuah negara
tersebut. "elain itu juga, Barat telah pun menubuhkan kelab ekskulsi3nya iaitu $5
dimana kelab ini hanya boleh disertai oleh negara-negara maju seperti Jepun dan
Perancis. %eadaan ini akan menyebabkan negara-negara yang memerlukan
bantuan tidak akan dapat menyertainya kerana disishkan daripada negara maju
yang boleh membantu mereka dari segenap aspek.
14
Barat juga telah menubuhkan syarikat-syarikat multi-nasional yang
beroperasi seluruh dunia bagi memastikan ekonomi dapat dika!al oleh Barat
dengan menguasai ekonomi sesebuah negara tersebut selain mengaut keuntungan
secara maksimum. %esan daripada penubuhan syarikat tersebut, Barat telah
menubuhkan Iorld Bank dan +nternational ,onetary -und -#&<1 untuk
memperkukuhkan pengusaan mereka. &ata!ang mereka diguna pakai seluruh
dunia khususnya apabila hendak melakukan perniagaan antarabangsa. #mpak
daripada penguasaan ekonomi tersebut, Barat berjaya menguasai kekayaan dunia
dan jurang antara kaya dengan miskin semakin ketara.
#raJ yang sebelum ini dianggap negara yang kuat menentang +merika
"yarikat telah mengalami kehancuran yang amat dahsyat dek kerana sekatan
ekonomi +merika "yarikat.%ita dapat lihat bagaimana bijaknya hegemoni Barat
menghancurkan sesebuah negara #slam."etelah berjaya menumbangkan kerajaan
#raJ melalui ketenteraan hegemoni Barat menghancurkan #raJ melalui sekatan
ekonomi.Lbat-ubatan dan makanan disekat untuk melumpuhkan kebangkitan rakyat
#raJ.,egemoni Barat melantik rakyat #raJ dari puak %urdish dan puak "yiah.=etapi
kedua-dua puak ini saling bertelagah dan saling bunuh membunuh antara satu sama
lain.Barat terus menjalankan jarum mereka untuk memusnahkan #raJ.&ereka
bertindak seolah merekalah penyelamat ekonomi #raJ.
4. Kesan Hegemoni Barat ari S!!t Politi#
,egemoni Barat terhadap dunia secara keseluruhanya memang tidak dapat di
pisahkan dari kekuatan ketenteraan.i mana Mmana negara #slam yang berperang
Barat akan cepat menghantar bantuan kerana inilah peluang untuk menguasai dan
memulakan penjajahan secara tidak langsung peluang untuk menjajah secara halus
terbentang luas.
15
ari sudut politik pula, Barat telah berusaha pelbagai cara untuk memastikan
mereka terus berkuasa termasuklah me!ujudkan blok-blok negara tertentu seperti
Blok %omunis dan Blok +merika "yarikat. Bagi mengukuhkan lagi penguasaannya,
kuasa Barat telah pun me!ujudkan Pertubuhan Bangsa-Banga Bersatu kononnya
menjaga keamanan dan kepentingan bersama ahli namun pertubuhan ini hanyalah
untuk kepentingan pihak Barat sahaja.
=idak cukup dengan ke!ujudan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pihak
Barat telah me!ujudkan kuasa veto atau kuasa mutlak dimana hanya dinikmati oleh
kuasa-kuasa besar seperti Perancis, Lnited kingdom dan Jepun. %uasa veto ini
mempunyai kuasa yang tinggi sehinggakan berkuasa untuk tidak mengesahkan apa
jua bentuk perbincangan atau persetujuan antara negara lain tanpa berbincang
dengan negara lain. %uasa veto juga memberikan mereka bertindak bersendirian
untuk menyerang negara lain seperti peperangan +merika syarikat dengan #raJ dan
+3ghanistan.
&ana-mana negara yang bersekutu dengannya akan diberikan pelbagai
kemudahan dan nikmat namun untuk negara yang membangkang barat khususnya
+merika "yarikat akan mengalami pelbagai bentuk sekatan yang dikenakan seperti
mana yang berlaku pada #ran apabila meneruskan program nuklearnya. %eadaan ini
jelas menunjukkan hegemoni barat adalah berat sebelah."logan memerangi
keganasan sering dilaungkan oleh negara uncle "am itu.+merika sering berlagak
menjadi sheri33 dunia."entiasa bertindak sesuka hati tanpa mengira kedaulatan
negara yang diambil tindakan.Polis dunia ini sering menonjolkan diri sebagai orang
yang paling bersimpati dan paling pantas mengambil tindakan terhadap penindasan
16
dan ketidakadilan yang !ujud di dunia ini.&ereka sebenarnya bukannya simpati
tetapi hanya mencari peluang dan ruang untuk memanipulasi politik dunia sahaja.
K. Kesan Hegemoni Barat ari S!!t sosial
=amadun Barat telah dan sedang menguasai bidang-bidang strategik dunia.unia
amat sukar melepaskan diri kecuali negara yang mempunyai pemimpin jati diri yang
unggul.%esan daripada cengkaman ini meresap ke dalam budaya masyarakat bukan
Barat.+spek sosial yang paling terkesan ialah hiburan.
Pelbagai bentuk hiburan seperti mu.ik, nyanyian, 3ilem dan lain-lain telah pun
disebarkan ke seluruh dunia sehinggakan hiburan mereka ditiru tidak kira baik atau
buruk terutamanya golongan muda. Pelakon-pelakon dan artis mereka mempunyai
jutaan peminat di seluruh dunia termasuk di negara-negara membangun seperti
&alaysia.Iajah artis atau selebriti Barat cukup mudah mena!an hati pemuda dan
pemudi.,iburan mereka sering menjadi pilihan.%onsert yang dibuat di seluruh dunia
sering di tonton ramai sada dari peminat yang beragama #slam atau bukan #slam.
)leh sebab mereka juga, !ujudnya pelbagai irama mu.ik antaranya rock,
blues,heavy dan pop."elain itu juga, budaya makanan disana juga turut berkembang
dan yang paling menerima kesan adalah makanan segera iaitu %entucky <ried
Hhicken -%<H1, &conald-&c1, Hoca Hola dan Pepsi. "elain itu, pemakaian
berjenama seperti 8e!is7s 8ee dan +didas pun mengikuti 3esyen disana dimana
pakaian mereka lebih menjolok mata dan bebas mengikut kehendak sendiri.
%eadaan ini jauh daripada pegangan orang =imur dimana lebih mengutamakan
kesopanan. +nak-anak muda =imur khususnya &alaysia berasa bangga jika
memakai pakaian berjenama Barat dan mempunyai kelas tersendiri.8ambang baju
yang kononnya peace sebenarnya mempunyai maksud yang tertentu.=etapi
17
hegemoni Barat yang berselindung disebalik lambang tidak disedari oleh anak muda
yang mudah hanyut.
?. Kesan Hegemoni Barat ari S!!t Ha# Asasi Man!sia
%onvensyen $eneva telah menggariskan hak-hak yang perlu dinikmati oleh semua
manusia tanpa mengira bangsa mahupun agama, merdeka mahupun ta!anan.
eklarasi ini diterima oleh seluruh masyarakat seluruh dunia yang inginkan keadilan
dan dunia yang inginkan keadilan dan kesejahteraan.+dakah piagam ini dipatuhi
oleh kuasa-kuasa BaratE
+merika yang sering melaungkan hak asasi manusia sebenarnya adalah sebuah
negara yang mena3ikan semua itu.%ita dapat lihat bagaimana penjara di
$uantanamo Bay menjadi saksi pena3ian tersebut.Banyak tahanan yang
kebanyakkanya tahanan yang tidak tahu mengapa mereka dipenjarakan.&ereka
tidak dibicarakan tetapi mereka telah dijatuhkan hukuman oleh +marika.,ak-hak
tahanan yang beragama #slam dina3ikan."ebagai contoh +l Guran yang menjadi
kitab junjungan orang #slam dibakar dan dibuang serta dipijak oleh tentera
+merika.Peluang untuk mengejakan solat tidak diberikan kepada tahanan #slam.#ni
merupakan hegemoni Barat terhadap hak asasi manusia.
"etelah berjaya membunuh )sama Bin 8adden dengan bantuan askar +3ghanistan
yang bersekongkol dengan +merika mendabik dada.Bertindak seolah telah berjaya
menghapuskan penjenayah dunia.)sama dibunuh tanpa belas kasihan.unia tidak
diberitahu di mana )sama di kebumikan.+3ghanistan diganyang tanpa belas kasihan
atas alasan memerangi =aliban."ebenarnya bukan =aliban yang dihapuskan tetapi
mena3ikan hak asai manusia milik rakyat +3ghanistan .
18
KESIMP$LAN
,egemoni barat dan globalisasi dilihat memba!a banyak keburukan kepada
kita semua terutamanya di timur. #a sudah lama mempengaruhi kita sedikit demi
sedikit sehinggalah sekarang.
&elalui hegemoni yang kuat sama ada melalui media,politik sosial atau
budaya kita dapat melihat betapa pengaruh hegemoni Barat cukup mudah
menguasai pemikiran dan cara kehidupan manusia.,egemoni Barat yang
mengambil alih tempat tamadun #slam yang mashur telah menguasai dunia
sehingga kini.
&elalui perkembangan teknologi yang hebat penguasaan hegemoni Barat
begitu cepat mengambil tempat dalam kehidupan manusia pada hari ini.)leh sebab
itulah tidak hairan jika negara +rab yang kuat mengamalkan adab dan kehidupan
bercirikan #slam sedikit sebanyak mengalami perubahan ala Barat.&elalui
perkembangan teknologi penjajahan bukan lagi melalui kehadiran tentera di
sesebuah negara.&emadai dengan penjajahan minda Barat berjaya memperluaskan
hegemoni Barat.
Pelbagai punca dan sebab berlakunya perkara tersebut seperti 3enomena
kebangkitan semula perasaan ingin menguasai semula pengaruh Barat kepada
masyarakat dunia, kuasa Barat yang mempunyai semangat dan dasar tertentu,
Barat ingin menguasai mata !ang dan ekonomi dunia, mempunyai ideologi untuk
merosakkan masyarakat dunia, keadaan ekonomi yang lemah dan sebagainya.
19
alam bidang hiburan budaya Mbudaya seperti rock,rap,trasher,rap dan sebagainya
begitu mudah menjadi ikutan anak muda remaja.
%ini, budaya barat telah meresap dalam ji!a remaja. Budaya ini merupakan
simbol keruntuhan majoriti masyarakat Barat, khususnya dalam pergaulan bebas
dan hiburan yang melampau. #a juga merupakan simbol budaya bagi kebanyakkan
disko-disko dan kelab-kelab malam di dunia Barat, khususnya untuk para remaja.
Justeru, budaya barat memba!a banyak keburukan seperti kemusnahan
keluarga, kehilangan maruah, jati diri tiada, kegelisahan ji!a, kecelaruan akal,
jenayah dan ketakutan. &alah ia telah memberi kesan daripada sudut media,
ekonomi, politik, sosial, dan juga hak asasi manusia. =ambahan pula, ia berjaya
menghakis budaya &elayu dan #slam.
&aka, jelaslah baha!a, tamadun Barat tidak mampu untuk menjadi contoh
tamadun yang sempurna kerana ianya dibangunkan secara asasnya, di atas dasar
materialistik. #ni menyebabkan ketandusan nilai-nilai kemanusiaan dalam tamadun
Barat.Barat sentiasa memikirkan peluang dan ruang uuntuk menghancurkan
#slam.)leh kerana masyarakat #slam berpegang teguh pada +l Guran dan "unnah
'asullullah mereka selalu mencuba memesongkan akidah umat #slam melalui
pelbagai kaedah dan pendekatan.Pada mereka yang sering menjadikan Barat
sebagai ikutan dan panduan tidak merasakan hegemoni Barat ini sedang menjajah
mereka secara halus .
Justeru itu, kita sebagai umat #slam perlu kembali menjadikan tamadun #slam
yang dibina di atas acuan Aaba!i, sebagai contoh pembangunan sesebuah
20
tamadun manusia yang sempurna. #ni kerana, tamadun #slam yang pernah dibina
oleh Aabi &uhammad s.a.!. di atas dasar +Jidah, "yariah dan +khlak #slam telah
diakui kesempurnaannya, oleh para cendikia!an yang jujur dan telus dalam
mengkaji tentang ketamadunan manusia, samada di kalangan umat #slam mahupun
orang-orang bukan #slam.
'asullullah -"+I1 telah meninggalkan satu !arisan yang menjadi ikutan dan
panduan kepada manusia sejagat.%itab +l Guran dan "unnahnya akan terus
membimbing manusia pada jalan yang benar.
=amadun #slam yang diasaskan diatas +l-Guran dan +s-"unnah yang
diturunkan +llah kepada 'asul untuk disampaikan kepada umat manusia. =amadun
#slam merupakan tamadun yang paling sempurna dari segenap sudut sesebuah
ketamadunan manusia, yang pernah !ujud di dunia ini. &aka, hanyalah dengan
#slam, sesebuah pembangunan tamadun yang sempurna dapat dibina.#slam
membimbing,memandu kehidupan manusia sejagat.,anya manusia yang
mengagungkan budaya Barat sahaja yang dijajah oleh hegemoni Barat dan
globalisasi .
"emoga pada suatu hari nanti akan lahir generasi yang bakal mengembalikan
kegemilangan dan kemakmuran yang mendapat rahmat dari +llah.&oga Lmat #slam
akan kembali gemilang seperti tamadun #slam yang terkenal pada suatu ketika dulu
dan melupakan kepada =amadun Barat yang hanya banyak memba!a kehancuran
dan kemusnahan nilai hidup masyarakat.
21

Anda mungkin juga menyukai