Anda di halaman 1dari 3

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Kelas : 4 Bijak
Masa : 0830-0930 pagi
Nilai Utama : Kasih Sayang
Nilai Sampingan : Baik Hati
Tajuk : Sayangi i!an
Stan"a!" Kan"ungan : 7.1 Menyayangi jiran
Stan"a!" #em$elaja!an : 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4
%$jekti& #em$elaja!an : #a"a akhi! pem$elaja!an "an pengaja!an'
mu!i"-mu!i" "apat(
)* Menjelaskan seku!ang-ku!angnya "ua +a!a
menyayangi ji!an* ,penaakulan-
.* Menyatakan seku!ang-ku!angnya "ua pe!asaan
apa$ila menyayangi ji!an* ,pe!asaan-
3* Men+e!itakan "ua amalan sikap menyayangi ji!an*
,pe!lakuan-
/MK : K!eati0iti "an in10ati&' TMK
BBM : Tayangan 0i"e1' slai"' lem$a!an pentaksi!an
#entaksi!an : Tahap )' . "an 3
2kti0iti :
Langkah
Ma!a
Ak"i#i"i Pe$%e&ajaran 'an Pengajaran (a"a"an
Set 3n"uksi
,4 minit-
)* 5u!u menunjukkan tayangan 0i"e1*
.* Mu!i" "an gu!u $e!s1al ja6a$ tentang
mesej yang ingin "isampaikan "a!i
tayangan 0i"e1 te!se$ut*
3* Mu!i" mengaitkan situasi te!se$ut
"engan kehi"upan ha!ian me!eka*
BBM:
7apt1p
Tayangan 0i"e1
7angkah )
,)0 minit-
)* 5u!u meny1al mu!i" tentang maksu"
kasih sayang*
.* Mu!i" mem$e!ikan $e$e!apa +1nt1h
sikap kasih sayang "engan ji!an*
, #entaksi!an tahap ) -
3* Mu!i" melihat tayangan slai"
+1nt1h-+1nt1h sikap sayang "engan
ji!an* ,7ampi!an 5am$a! kasih sayang*ppt)-
4* Mu!i" menyatakan se$a$-se$a$
pentingnya mengamalkan sikap kasih
sayang "engan ji!an* , #entaksi!an
tahap . -
BBM:
7apt1p
Slai"
#entaksi!an :
Tahap ) "an .
/MK - TMK
7angkah .
,30 minit-
)* Mu!i" "i$ahagikan kepa"a "ua kumpulan* Setiap
kumpulan "ikehen"aki melak1nkan situasi
sepe!ti $e!ikut (
a- +1nt1h sikap $aik ji!an yang menunjukkan
kasih sayang*
$- +1nt1h sikap ti"ak $aik ji!an yang ti"ak
menunjukkan kasih sayang*
.* Mu!i" menjelaskan situasi yang "ilihat "a!i lak1nan
setiap kumpulan* , #entaksi!an tahap 3 -
3* Mu!i" "ipilih se+a!a !a6ak untuk menyatakan (
a- pe!asaan jika menyayangi ji!an "an juga
se$aliknya*
$- kesan-kesan seki!anya menyayangi ji!an atau
Se$aliknya*
4* Mu!i" melengkapkan lem$a!an ke!ja yang "i$e!i*
#entaksi!an :
Tahap 3
/MK -K!eati0iti
"an 3n10asi
#enutup
,4 minit-
)* Mu!i" "an gu!u me!umuskan nilai kasih
sayang sesama ji!an "a!ipa"a
akti0iti-akti0iti yang telah "ijalankan*
.* Mu!i" "igalakkan untuk mengamalkan
sikap kasih sayang sesama ji!an pa"a
setiap masa*
3* 5u!u menunjukkan tayangan 0i"e1
lagu $e!tajuk 88Kasih Sayang8*
4* Mu!i" menyanyi $e!sama*
BBM :
7apt1p
9i"e1 7agu 8Kasih
Sayang8
/MK - TMK
:e&leksi : ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Anda mungkin juga menyukai