Anda di halaman 1dari 6

MASALAH BAHASA KOMUNIKASI DAN PERTUTURAN

Bahasa merupakan alat berkomunikasi yang wujud seiring dengan kewujudan


manusia itu sendiri. Melalui bahasa manusia dapat melahirkan idea, perasaan, dan
berhubung di antara sesama mereka. Bahasa dikuasai secara semula jadi atau
dipelajari secara formal atau tidak formal. Keupayaan berbahasa dengan baik
membolehkan seseorang itu berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Kanak-kanak
keperluan khas bermasalah pembelajaran memang diakui mengalami masalah dalam
bahasa kemahiran berbahasa. Justeru mereka mengalami masalah untuk mengikuti
pelajaran dan juga berkomunikasi dengan rakan sebaya mereka. Menurut Jabatan
Pendidikan khas, Kementerian Pelajaran Malaysia kanak-kanak masalah pembelajaran
ini merupakan kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif kerencatan akal! yang
dianggap boleh diajar dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. Bahasa adalah
perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana
itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain
dalam setiap aspek kehidupan. "anpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang
itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan
sebagainya. #amun dalam berkomunikasi terdapat beberapa masalah bahasa dan
pertuturan terutamanya dikalangan murid-murid pemulihan disekolah.
MASALAH BAHASA MURID PEMULIHAN
$eperti yang kita sedia maklum, bahasa adalah merupakan alat untuk manusia
berkomunikasi. %leh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan
komunikasi seseorang.Menurut "he #ational &nformation 'enter for 'hildren and (outh
with )isabilities *++,!, -$. telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai/
adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memaham dan atau men!!unakan
pe"kataan#pe"kataan men!kut k$ntek%&%ama ada %e'a"a (e")al dan )ukan (e")al*
D anta"a '" ma%alah)aha%a te"ma%uklah pen!!unaan pe"kataan dan maknanya
yan! ku"an! %e%ua& tdak upaya menyampakan dea& )entuk tata)aha%a yan!
ku"an! %e%ua& ku"an! pe")endaha"aan kata& dan tdak upaya men!kut a"ahan*+
"he .merican $peech-0anguage-1earing .ssociation .$1.! *+23! pula telah
memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut/
Ma%alah )aha%a adalah ke'a'atan atau pe"kem)an!an pemahaman yan!
menympan! atau kandun!an )aha%a atau pen!!unaan dalam pe"tutu"an& tul%an
,atau kedua#duanya-& atau %%tem %m)$l yan! lan* Ma%alah te"%e)ut mun!kn
mel)atkan %atu atau !a)un!an mana#mana a%pek )aha%a )e"kut.
,/- )entuk)aha%a , %%tem 0$n$l$!& m$"0$l$!& dan %ntak%%-
,1- kandun!an )aha%a , %%tem %emantk-
,2- 0un!% )aha%a dalam k$munka% ,%%tem p"a!matk-*
A%pek )aha%a 3 de0n% dan ma%alahnya
Bentuk bahasa
a. 4onologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan
kombinasi bunyi. Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi
masalah dalam bahasa lisan. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi
dalam perkataan seperti 5nama6 untuk 5mama6, 5blink6 untuk drink6.
b. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan
pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas morfem!. Kecelaruan yang
melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa, struktur ayat
yang salah, dan penggunaan 5tenses6 yang salah bahasa &nggeris!.
c. $intaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan
perkataan-perkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam
lingkungan ayat tersebut. Masalah yang berkaitan sintaksis ayat! pula melibatkan
kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan
pendapat yang kompleks.
Kandungan Bahasa
a. $emantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan,
kehendak, dan makna perkataan dan ayat. Masalah semantik dapat dilihat melalui
perkembangan perbendaharaan kata
yang lemah, menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai, dan tidak
berupaya memahami makna perkataan
Fungsi Bahasa
a. Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam
komunikasi, yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. Masalah
berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau
menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbe7a.
)isini kami telah membuat pemerhatian dan kajian tentang masalah bahasa murid
pemulihan.
Masalah 1
Kebanyakan murid pemulihan mengalami masalah dalam pembentukan
sukukata untuk menjadi perkataan yang bermakna. Masalah ini merujuk kepada
masalah bentuk bahasa iaitu morfologi. Mereka susah untuk membentuk satu sukukata
untuk menjadi perkataan. $ukukata adalah pecahan atau pemenggalan perkataan
berdasarkan kepada kehadiran bunyi 8okal. $etiap 8okal membentuk sukukata dan
8okal itu boleh didahului, diikuti atau tidak oleh konsonan.
Kajian ini bertujuan untuk memerhatikan dan melaporkan penguasaan bahasa
kanak-kanak yang berumur 9-+ tahun. Kami telah membuat kajian pada seorang murid
pemulihan lelaki yang berumur 2 tahun. Kad-kad sukukata K: telah diberi dan
menyuruh murid tersebut mencantum dua kad untuk membentuk satu perkataaan K: ;
K:. Murid ini tidak dapat menunjukkan cantuman sukukata menjadi perkataan yang
bermakna. 'ontohnya murid ini membina perkataan te;lo, ba;su, da ; po. )ari hasil
kajian kami terhadap murid ini, dia tidak dapat membentuk sukukata supaya menjadi
perkataan yang bermakna.
Murid ini boleh dikategorikan sebagai murid disleksia iaitu kesukaran dengan
perkataan bertulis. Menurut definisi $enders dan Myers *++,! kanak-kanak yang
mengalami ciri-ciri disleksia mempunyai kesukaran-kesukaran khusus dalam bacaan,
menulis, dan mengeja. Kesukaran-kesukaran ini termasuklah masalah yang serupa
dalam kerja nombor dan mengenali simbol-simbol, seperti not mu7ik atau simbol
matematik. Melibatkan campuran beberapa kesukaran yang berhubungkait. 'antuman
kesukaran berbe7a-be7a contoh. kekeliruan bunyi, susah mengingati turutan, lemah
kemahiran kawalan otot. 0emah daya ingatan dan atau kemahiran susunan.
)ari sudut bahasa, kanak-kanak ini sering mengalami kecelaruan dalam berbahasa.
.ntara masalah yang sering dialami oleh murid-murid pemulihan yang dikategorikan
sebagai murid disleksia ini ialah<
mencampur-adukkan bunyi suku kata dalam perkataan yang panjang
contohnya =hostipal= apabila ingin menyebut hospital.
"idak dapat menyatakan perkataan yang mempunyai rima akhir yang sama,
contohnya apabila diminta memberikan perkataan yang sama bunyi
akhirannya dengan =topi= seperti = api = mereka akan memberi jawapan yang
salah seperti = baju.=
Mengalami kesukaran yang ektrim dalam mempelajari tulisan bersambung
Bacaan yang lambat dan terputus-putus dan sebutan tidak tepat
$elalu suka meneka perkataan berdasarkan bentuk dan kandungannya
Mencirikan ataupun salah baca kata penghubung seperi di , pada
Mengabaikan kata awalan semasa membaca
"idak dapat membaca ataupun membunyikan perkataan yang tidak pernah
dijumpainya.
Kesukaran menggunakan bahasa yang tepat semasa bertutur seperti
menggunakan =eer... apa tu...
Keliru dengan huruf d dan b
lemah dalam bacaan>tulisan>ejaan
kekeliruan huruf yang hampir serupa iaitu b>d, p>?, m>w, n>u
meninggalkan huruf-huruf tertentu seperti @ makan @ ditulis @makn=
menambah huruf seperti = ikan= ditulis = iekan=
menulis dengan susunan yang terbalik seperti =dan= ditulis = nad =
keliru dengan huruf-huruf 8okal seperti = a, e, i, o, u.
Membalikkan suku kata seperti =sama = ditulis = masa=
)aripada penerangan terhadap ciri murid disleksia diatas, dapatlah kami mengetahui
masalah bahasa yang terdapat pada murid ini. Murid ini tidak dapat membentuk
perkataan yang bermakna walaupun sukukata telah diberi. 0atihan gabungan sukukata
perlu diperbanyakkan agar murid ini dapat menguasai sesuatu perkataan.
Masalah 2
Masalah yang kedua ini dapat kami perhatikan pada seorang murid pemulihan
yang selalu mendiamkan diri dan tidak mempunyai ramai kawan. Murid ini juga sering
keseorangan apabila tiba waktu rehat dan tidak gemar berbual dan bermain ber sama
rakan-rakan. .pabila ditanya pada guru pemulihannya murid ini pelat apabila bercakap.
Murid ini mengalami masalah pertuturan.
Bertutur adalah kegiatan melafa7kan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat
sebutan artikulator! ,ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa
manusia Kamarudin 1j. 1usin, *+92!. Kemahiran bertutur dikuasai oleh kanak-kanak
hasil daripada meniru atau mengajuk pertuturan orang dewasa di sekelilingnya.
Aangsangan dan ganjaran yang diterimanya akan menggalakkannya mengulang-ulang
perkataan yang disebutnya sehingalah ia dapat menguasai pertuturan yang lebih
kompleks. .pabila kemahiran bertutur sudah dikuasai, kanak-kanak akan mula
berinteraksi dengan orang lain di sekelilingya. $ebab itulah orang dewasa perlu
menunjukkan model pertuturan yang baik kepada kanak-kanak bagi membolehkan
mereka bertutur dengan berkesan.
Masalah pelat yang dialami oleh murid ini pada kami amat ketara.
Balaubagaimanapun, kami yakin suatu hari nanti murid ini boleh bertutur dengan baik
dan sempurna. Berikut adalah perkataan yang disebut oleh murid ini.
Curu < .mir, kamu buat apa tuD
.mir < atan makan!
Curu < kamu makan apaD
.mir < acik nasi!
Curu < hari ni ibu kamu bagi duit berapa senD
.mir < cepocen sepuluh sen! ..tidak tahu nilai duit!
.mir seorang murid yang berada dalam keluarga yang berpendapatan rendah.
Bapanya bekerja sebagai buruh kasar manakala ibunya pula sebagai seorang suri
rumah. Kami dapati .mir bercakap pelat ini adalah berpunca dari keluarganya sendiri.
.mir sering mendengar ibunya bercakap pelat dengan adik-adiknya dan .mir sendiri
bercakap pelat dengan adik-adiknya. Menurut kata ibunya dirumah .mir bukanlah
seorang yang pendiam dan pasif. )ia seperti kanak-kanak biasa. "etapi .mir tidak
banyak bergaul dengan orang luar. )ia tidak bermain dengan rakan-rakan diluar. )ia
hanya bermain bersama adik-adiknya sahaja. )isebabkan itu, .mir sentiasa selesa
bercakap pelat bersama adik-adiknya dan dia tidak ramai rakan disekolah.

Anda mungkin juga menyukai